English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2014

Jon Mooallem: How the teddy bear taught us compassion

Джон Муаллем: Дивовижна історія плюшевого ведмедика, яка ілюструє наше ставлення до тварин

Filmed
Views 1,107,861

У 1902 році Президент Теодор Рузвельт легендарно пощадив життя чорного ведмедя - що призвело до шаленого буму плюшевих іграшок, так званих "ведмедиків Тедді". Письменник Джон Муаллем занурюється глибше в цю історію та просить нас задуматись, як історії, що ми розповідаємо про диких тварин, мають реальні наслідки для виживання видів - та для світу природи загалом.

- Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America." Full bio

Це трапилось восени 1902 року.
00:12
So it was the fall of 1902,
Президент Теодор Рузвельт вирішив
00:15
and President Theodore Roosevelt
трохи відпочити від Білого дому
00:17
needed a little break from the White House,
і відправився в містечко Смідс,
00:19
so he took a train to Mississippi
поблизу Міссіссіппі,
00:21
to do a little black bear hunting outside of a town
на полювання на ведмедів.
Перший день став
00:23
called Smedes.
повним провалом для усіх.
Жодного ведмедя.
00:25
The first day of the hunt,
they didn't see a single bear,
Наступного для, після довгої
00:27
so it was a big bummer for everyone,
гонитви, собаки все ж загнали одного
00:29
but the second day, the dogs cornered one
ведмедя в кут, але до того часу президент
00:32
after a really long chase, but by that point,
вже махнув на все рукою
00:34
the president had given up
та повернувся в табір на обід.
00:36
and gone back to camp for lunch,
Його помічник вдарив тварину
00:37
so his hunting guide cracked the animal
гвинтівкою по голові,
00:40
on the top of the head with the butt of his rifle,
прив'язав його до дерева,
00:43
and then tied it up to a tree
протрубив у ріг,
00:44
and started tooting away on his bugle
закликаючи Рузвельта повернутися
00:47
to call Roosevelt back so he could have the honor
і застрелити звіра.
00:49
of shooting it.
Ведмідь був самкою.
00:51
The bear was a female.
Вона була оглушеною, пораненою,
00:53
It was dazed, injured,
надзвичайно худою та облізлою,
00:56
severely underweight, a little mangy-looking,
і коли Рузвельт побачив її,
00:59
and when Roosevelt saw this animal
прив'язаною до дерева,
01:01
tied up to the tree,
він не зміг змусити себе вистрелити.
01:03
he just couldn't bring himself to fire at it.
Йому здалося, що це буде нечесно,
01:05
He felt like that would go against his code
не по-спортивному.
01:07
as a sportsman.
Декілька днів потому, цю сцену увічнили
01:09
A few days later, the scene was memorialized
у вашингтонській політичній карикатурі
01:11
in a political cartoon back in Washington.
під назвою «Межа, проведена у Міссісіпі»,
01:14
It was called "Drawing a Line in Mississippi,"
де був зображений Рузвельт
з опущеною рушницею
01:17
and it showed Roosevelt with
his gun down and his arm out,
й випростаною рукою,
яка щадить звіра,
01:19
sparing the bear's life,
і ведмідь на задніх лапах,
01:21
and the bear was sitting on its hind legs
з величезними переляканими очима
01:22
with these two big, frightened, wide eyes
і загостреними вухами.
01:24
and little ears pricked up at the top of its head.
Він виглядав зовсім безпорадно,
01:26
It looked really helpless, like you just wanted to
аж хотілося обійняти його
01:28
sweep it up into your arms
і втішити.
01:30
and reassure it.
Тоді він нікого не нагадував,
01:31
It wouldn't have looked familiar at the time,
але зараз, подивившись на ту карикатуру,
01:32
but if you go looking for the cartoon now,
ви відразу впізнаєте цю тварину:
01:34
you recognize the animal right away:
це плюшевий ведмедик.
01:37
It's a teddy bear.
Ось як з'явився плюшевий ведмедик.
01:39
And this is how the teddy bear was born.
Виробники іграшок взяли
ведмедя з карикатури,
01:41
Essentially, toymakers took
the bear from the cartoon,
перетворивши на плюшеву іграшку
01:43
turned it into a plush toy, and then named it
і назвавши на честь президента Рузвельта -
ведмедик Тедді.
01:45
after President Roosevelt -- Teddy's bear.
Я відчуваю себе трохи безглуздо,
01:48
And I do feel a little ridiculous
стоячи на цій сцені
01:50
that I'm up here on this stage
і витрачаючи свій час
01:53
and I'm choosing to use my time
на те, щоб повідати давню історію
01:54
to tell you about a 100-year-old story
про винахід м'якої дитячої іграшки.
01:57
about the invention of a squishy kid's toy,
Але я переконаний, що в історії
про винахід плюшевого ведмедя
02:00
but I'd argue that the invention of the teddy bear,
лежить важливіша історія -
02:04
inside that story is a more important story,
02:07
a story about how dramatically our ideas
про те, як різко можуть змінитися
наші уявлення про природу,
02:09
about nature can change,
і ще про те, як історії,
02:11
and also about how, on the planet right now,
які ми розповідаємо сьогодні,
02:14
the stories that we tell
можуть різко змінити природу.
02:16
are dramatically changing nature.
Наприклад, плюшевий ведмедик.
02:18
Because think about the teddy bear.
Зараз нам здається,
що немає нічого кращого,
02:20
For us, in retrospect, it feels like an obvious fit,
адже ведмеді такі милі.
02:22
because bears are so cute and cuddly,
І хто б не хотів дати таку іграшку
своїй дитині?
02:24
and who wouldn't want to give
one to their kids to play with,
Але по правді, в 1902 році
02:26
but the truth is that in 1902,
ведмеді зовсім не були милими.
02:29
bears weren't cute and cuddly.
Вони виглядали так само,
02:30
I mean, they looked the same,
але ніхто не вважав
02:32
but no one thought of them that way.
їх милими. В 1902 ведмеді були монстрами.
02:33
In 1902, bears were monsters.
Вони лякали дітей до смерті.
02:36
Bears were something that frickin' terrified kids.
На той час, ведмідь символізував
02:39
For generations at that point,
усі небезпеки, з якими
02:41
the bear had been a shorthand for all the danger
стикалися люди,
02:44
that people were encountering on the frontier,
а влада систематично
02:46
and the federal government was actually
винищувала ведмедів,
02:47
systematically exterminating bears
і багатьох інших хижаків,
02:49
and lots of other predators too,
наприклад, койотів та вовків.
02:51
like coyotes and wolves.
Цих тварин демонізували.
02:52
These animals, they were being demonized.
Їх вважали вбивцями,
02:54
They were called murderers
адже вони вбивали худобу.
02:56
because they killed people's livestock.
Один державний біолог пояснив цю війну
02:58
One government biologist, he explained this
з тваринами тим, що в часи стрімкого
03:00
war on animals like the bear by saying
прогресу, тварини не мали місця на землі
03:02
that they no longer had a place
і ми просто прибираємо
03:05
in our advancing civilization,
їх зі свого шляху.
03:07
and so we were just clearing them out of the way.
За десять років близько півмільйона вовків
03:11
In one 10-year period, close to half a million wolves
були по-звірячому вбиті.
03:15
had been slaughtered.
Ведмедів грізлі практично знищили
03:16
The grizzly would soon be wiped out
в 95% місцях їх проживання.
03:18
from 95 percent of its original territory,
Колись 30 мільйонів бізонів
03:21
and whereas once there had been 30 million bison
паслись по рівнинах, і кажуть,
03:24
moving across the plains, and you would have
що поїзди стояли
03:26
these stories of trains having to stop
по 4-5 годин, щоб пропустити через рейки
03:28
for four or five hours so that these thick,
велике стадо тварин.
03:30
living rivers of the animals could pour over the tracks,
До 1902 року в дикій природі
залишилося не більше ста бізонів.
03:33
now, by 1902, there were maybe
less than 100 left in the wild.
Плюшевий ведмедик з'явився якраз
03:38
And so what I'm saying is, the teddy bear was born
під час цього розгулу винищення,
03:41
into the middle of this great spasm of extermination,
і можна побачити,
03:45
and you can see it as a sign that
що, можливо, люди, в глибині душі,
03:46
maybe some people deep down
не були в захваті від цих вбивств.
03:48
were starting to feel conflicted about all that killing.
Америка все ще ненавиділа і боялася
03:52
America still hated the bear and feared it,
ведмедів, але раптово захотіла
03:55
but all of a sudden, America also wanted
пообніматися з ними.
03:57
to give the bear a great big hug.
Я цікавився цим останні кілька років,
04:00
So this is something that I've been really
curious about in the last few years.
як ми уявляємо собі тварин,
04:02
How do we imagine animals,
що ми думаємо про них,
04:03
how do we think and feel about them,
і як їх образ виникає,
04:05
and how do their reputations get written
а потім змінюється в нашій голові?
04:08
and then rewritten in our minds?
Тварини знаходяться на межі вимирання,
04:10
We're here living in the eye of a great storm
і половина всіх біологічних видів
04:13
of extinction where half the species on the planet
на планеті до кінця століття
може зникнути.
04:16
could be gone by the end of the century,
Чому ж ми піклуємось про одних,
04:18
and so why is it that we come to care about
а забуваємо про інших?
04:19
some of those species and not others?
Існує відносно новий напрямок
04:22
Well, there's a new field, a relatively new field
в соціології, який розглядає
04:24
of social science that started looking at
ці питання, намагаючись проникнути
04:26
these questions and trying to unpack the powerful
в суть нашого непослідовного
04:28
and sometimes pretty schizophrenic relationships
ставлення до тварин.
04:30
that we have to animals,
Я витратив багато часу,
04:32
and I spent a lot of time looking through
переглядаючи наукові публікації,
04:33
their academic journals,
і все, що я можу сказати, -
04:35
and all I can really say is that their findings
отримані дані надзвичайно обширні.
04:37
are astonishingly wide-ranging.
Ось що мені сподобалося: чим більше
04:39
So some of my favorites include that
житель штату Нью-Йорк дивиться телевізор,
04:41
the more television a person
watches in Upstate New York,
тим більше він боїться,
04:43
the more he or she is afraid
що на нього нападе ведмідь.
04:45
of being attacked by a black bear.
Якщо показати американцю тигра,
04:47
If you show a tiger to an American,
він, скоріш за все, подумає,
що тварина
04:50
they're much more likely to assume that it's female
самка, а не самець.
04:52
and not male.
В експерименті, де на дорогу поклали
04:53
In a study where a fake snake
іграшкову змію та черепаху, водії частіше
04:55
and a fake turtle were put on the side of the road,
наїжджали на змію, ніж на черепаху,
04:57
drivers hit the snake much
more often than the turtle,
і близько 3% наїхали на копії тварин,
04:59
and about three percent of
drivers who hit the fake animals
і ймовірно, зробили це навмисно.
05:01
seemed to do it on purpose.
Жінки частіше відчувають
05:03
Women are more likely than men to get a
"дивовижне відчуття" при вигляді
дельфінів у хвилях.
05:06
"magical feeling" when they see dolphins in the surf.
68% матерів
05:09
Sixty-eight percent of mothers with
з "підвищеним почуттям власної
гідності» асоціюють
05:11
"high feelings of entitlement and self-esteem"
себе з танцюючими кішками
05:14
identified with the dancing cats
з реклами Purina. (Сміх)
05:16
in a commercial for Purina. (Laughter)
Американці вважають омарів
05:18
Americans consider lobsters
важливішими за лобстерів,
05:20
more important than pigeons
а також дурнішими.
05:21
but also much, much stupider.
Дикі індики вважаються небезпечнішими,
ніж морські видри,
05:23
Wild turkeys are seen as only slightly
more dangerous than sea otters,
а панди - у два рази милішими,
ніж божі корівки.
05:26
and pandas are twice as lovable as ladybugs.
Ось така от фізична природа.
05:32
So some of this is physical, right?
Ми більше симпатизуємо тваринам,
05:33
We tend to sympathize more
with animals that look like us,
схожим на нас, особливо схожим
05:36
and especially that resemble human babies,
на наших дітей:
05:37
so with big, forward-facing eyes
з великими очима, пухким
05:39
and circular faces,
і круглолицим.
05:40
kind of a roly-poly posture.
Ось чому на листівці, скажімо,
05:42
This is why, if you get a Christmas card from, like,
від тітоньки з Міннесоти,
05:44
your great aunt in Minnesota,
буде радше пухнасте
пташеня пінгвіна,
05:45
there's usually a fuzzy penguin chick on it,
а не павук-вовк з парку Глейшер-Бей.
05:46
and not something like a Glacier Bay wolf spider.
Але справа не тільки в фізичному.
05:49
But it's not all physical, right?
Існує культурний аспект у нашому
сприйнятті тварин.
05:52
There's a cultural dimension to
how we think about animals,
Ми розповідаємо історії про тварин,
05:55
and we're telling stories about these animals,
і ці історії, як і всі інші,
05:57
and like all stories,
відповідають своєму
05:58
they are shaped by the times and the places
часу і місцю.
06:00
in which we're telling them.
Уявіть собі той момент,
06:01
So think about that moment
в 1902 році, коли лютий ведмідь
06:03
back in 1902 again where a ferocious bear
став плюшевим ведмедиком.
06:06
became a teddy bear.
Який був контекст ситуації?
Америка стала урбанізована.
06:07
What was the context?
Well, America was urbanizing.
Більшість людей стало жити
у великих містах,
06:10
For the first time, nearly a
majority of people lived in cities,
тому дистанція між людьми
і природою росла.
06:13
so there was a growing distance
between us and nature.
Існував безпечний простір, де можна
06:15
There was a safe space where we could
інакше поглянути на ведмедя
і ідеалізувати його образ.
06:17
reconsider the bear and romanticize it.
Природа стала здаватися нам
чистою і прекрасною тому,
06:20
Nature could only start to
seem this pure and adorable
що більше не потрібно було її боятися.
06:22
because we didn't have to be afraid of it anymore.
Це повторюється знову і знову
06:25
And you can see that cycle playing out
з усіма видами тварин.
06:27
again and again with all kinds of animals.
Неначе ми застрягли.
06:29
It seems like we're always stuck between
Ми або демонізуємо тварину
і мріємо її знищити,
06:31
demonizing a species and wanting to wipe it out,
або, коли вже майже знищили,
06:33
and then when we get very close to doing that,
раптом починаємо співчувати їй
06:35
empathizing with it as an underdog
і намагаємося проявити жалість.
06:37
and wanting to show it compassion.
Ми користуємося своєю владою,
06:40
So we exert our power,
а потім засмучуємося,
06:42
but then we're unsettled
що у нас забагато влади над ними.
06:43
by how powerful we are.
Наприклад, ось один з тисяч
06:46
So for example, this is one of
листів і малюнків, які діти надсилали
06:48
probably thousands of letters and drawings
Джорджу Бушу, прохаючи
06:51
that kids sent to the Bush administration,
захистити білого ведмедя, занести
06:52
begging it to protect the polar bear
до зникаючих видів.
06:54
under the Endangered Species Act,
Всі вони були написані в середині 2000-х,
06:55
and these were sent back in the mid-2000s,
коли про кліматичні зміни
дізнався весь світ.
06:58
when awareness of climate
change was suddenly surging.
Білий ведмідь,
07:00
We kept seeing that image of a polar bear
пливучи на маленькій крижині,
07:01
stranded on a little ice floe
дійсно виглядає жалісно.
07:02
looking really morose.
Я цілими днями переглядав ці листи.
07:04
I spent days looking through these files.
Вони мені дуже сподобалися.
Це мій улюблений.
07:06
I really love them. This one's my favorite.
Бачите, білий ведмідь тоне,
07:08
If you can see, it's a polar bear that's drowning
при цьому його одночасно поїдають
07:10
and then it's also being eaten simultaneously
омар і акула.
07:12
by a lobster and a shark.
Це намалювала дитина на ім'я Фріц,
07:15
This one came from a kid named Fritz,
Він має вирішення проблеми
07:17
and he's actually got a solution to climate change.
кліматичних змін. Воно пов'язане
07:18
He's got it all worked out to an ethanol-based solution.
з етиловим спиртом.
Він пише: «Мені шкода
07:20
He says, "I feel bad about the polar bears.
білих ведмедів. Вони мені подобаються.
07:23
I like polar bears.
Можна їздити і на самогоні. Фріц».
07:25
Everyone can use corn juice for cars. From Fritz."
200 років тому дослідники Арктики писали,
07:31
So 200 years ago, you would have Arctic explorers
як білі ведмеді встрибували до них у човни
07:34
writing about polar bears leaping into their boats
і намагались зжерти,
07:36
and trying to devour them,
навіть коли вони підпалювали
ведмежу шерсть,
07:37
even if they lit the bear on fire,
але ці діти бачать ведмедів зовсім іншими,
07:39
but these kids don't see the polar bear that way,
навіть у порівнянні з тим, якими вони
07:41
and actually they don't even see the polar bear
здавалися мені в 80-х.
07:43
the way that I did back in the '80s.
Ми сприймали тварин
07:45
I mean, we thought of these animals
як таємничих володарів Арктики.
07:46
as mysterious and terrifying lords of the Arctic.
Але подивіться, як швидко кліматичні зміни
07:49
But look now how quickly that climate change
перевернули наше уявлення про цих тварин.
07:51
has flipped the image of the animal in our minds.
Кровожерливий ведмідь-вбивця
07:54
It's gone from that bloodthirsty man-killer
став слабкою потопаючою жертвою.
07:56
to this delicate, drowning victim,
Якщо подумати, це ніби
07:59
and when you think about it, that's kind of
заключний акорд історії,
08:01
the conclusion to the story
яка почалася в 1902 році
з плюшевого ведмедика, адже тоді
08:03
that the teddy bear started telling back in 1902,
Америка вже більш-менш відвоювала
08:06
because back then, America had more or less
свою частину континенту.
08:09
conquered its share of the continent.
Потрібно було розправитися
08:10
We were just getting around to
з останніми лютими хижаками.
08:12
polishing off these last wild predators.
Зараз люди живуть
08:14
Now, society's reach has expanded
майже по всьому світу,
08:16
all the way to the top of the world,
так що навіть найбільш віддалені
від нас,
08:18
and it's made even these, the most remote,
найсильніші ведмеді на Землі
08:21
the most powerful bears on the planet,
здаються милими, безневинними жертвами.
08:23
seem like adorable and blameless victims.
Але історія з плюшевим ведмедиком
мала продовження,
08:26
But you know, there's also a
postscript to the teddy bear story
про яке мало хто говорить.
08:29
that not a lot of people talk about.
А ми поговоримо,
08:31
We're going to talk about it,
адже, після полювання
08:33
because even though it didn't really take long
Рузвельта в 1902 році
08:35
after Roosevelt's hunt in 1902
всі так швидко стали сходити з розуму
08:36
for the toy to become a full-blown craze,
через цю іграшку, більшість розуміли,
08:38
most people figured it was a fad,
що це тимчасова примха,
08:41
it was a sort of silly political novelty item
яка зникне, коли президент
покине пост.
08:43
and it would go away once the president left office,
Тому до 1909 року, коли його наступник
08:45
and so by 1909, when Roosevelt's successor,
Вільям Говард Тафт
08:49
William Howard Taft,
готувався до інавгурації,
08:51
was getting ready to be inaugurated,
індустрія іграшок придумала
08:52
the toy industry was on the hunt
нову приманку для покупців.
08:54
for the next big thing.
Але у них нічого не вийшло.
08:57
They didn't do too well.
У січні Тафт був почесним гостем
08:59
That January, Taft was the guest of honor
на банкеті в Атланті,
09:02
at a banquet in Atlanta,
і було заздалегідь відомо,
09:03
and for days in advance,
що родзинкою програми
буде меню.
09:05
the big news was the menu.
На стіл подаватимуть
09:06
They were going to be serving him
традиційне південне блюдо,
09:08
a Southern specialty, a delicacy, really,
справжній делікатес - опосума з картоплею.
09:10
called possum and taters.
Цілого опосума
09:12
So you would have a whole opossum
запікатимуть на картоплі,
09:15
roasted on a bed of sweet potatoes,
а його хвіст покладуть зверху,
09:16
and then sometimes they'd leave
ніби довгу м'ясну локшину.
09:18
the big tail on it like a big, meaty noodle.
Опосум, якого принесли Тафту,
09:21
The one brought to Taft's table
важив 8 кілограмів.
09:23
weighed 18 pounds.
Після обіду заграв оркестр,
09:26
So after dinner, the orchestra started to play,
гості почали співати.
09:29
and the guests burst into song,
І раптом Тафту вручають
09:31
and all of a sudden, Taft was surprised
подарунок від групи
09:32
with the presentation of a gift
його місцевого електорату:
09:34
from a group of local supporters,
це був плюшевий опосум з білими
09:36
and this was a stuffed opossum toy,
вушками і з пронизливим поглядом.
09:38
all beady-eyed and bald-eared,
Новий продукт, який вони висунули
09:41
and it was a new product they were putting forward
у якості відповіді Вільяму Тафту
09:43
to be the William Taft presidency's answer
на плюшевого ведмедика Тедді Рузвельта.
09:46
to Teddy Roosevelt's teddy bear.
Його назвали Опосум Біллі.
09:50
They were calling it the "billy possum."
Через 24 години щосили працювала компанія
09:54
Within 24 hours, the Georgia Billy Possum Company
« Опосум Біллі» в Джорджії,
09:58
was up and running, brokering deals
укладала угоди по всій країні.
09:59
for these things nationwide,
А газета «Лос-Анджелес Таймс»
10:01
and the Los Angeles Times announced,
оголосила: "Плюшевий ведмедик
10:03
very confidently, "The teddy bear
відійшов на задній план,
10:05
has been relegated to a seat in the rear,
і наступні чотири роки,
а може, і всі вісім,
10:07
and for four years, possibly eight,
американські діти
10:10
the children of the United States
будуть гратись з опосумом Біллі».
10:12
will play with billy possum."
Спалахнула справжня опосумова лихоманка.
10:15
So from that point, there was a fit of opossum fever.
Скрізь продавалися листівки, значки,
10:17
There were billy possum postcards, billy possum pins,
глечики для вершків з опосумом Біллі,
10:20
billy possum pitchers for your cream at coffee time.
Маленькі опосуми на палицях,
10:22
There were smaller billy possums on a stick
якими діти розмахували, як прапором.
10:23
that kids could wave around like flags.
Але навіть з такою активною торгівлею
10:26
But even with all this marketing,
життя опосума Біллі
10:28
the life of the billy possum
виявилось зворушливо коротким.
10:30
turned out to be just pathetically brief.
Іграшка зазнала повного фіаско,
10:34
The toy was an absolute flop,
її майже зовсім забули
10:36
and it was almost completely forgotten
до кінця року.
10:37
by the end of the year,
Іншими словами, опосум
10:38
and what that means is that the billy possum
не дожив навіть до Різдва,
10:41
didn't even make it to Christmastime,
а це, якщо вдуматися,
10:42
which when you think about it is
особлива трагедія для іграшки.
10:43
a special sort of tragedy for a toy.
Цей провал можна пояснити двояко.
10:47
So we can explain that failure two ways.
Перше пояснення цілком очевидне,
10:49
The first, well, it's pretty obvious.
але я все одно скажу це вголос:
10:51
I'm going to go ahead and say it out loud anyway:
опосуми мерзенні. (Сміх)
10:53
Opossums are hideous. (Laughter)
Але, можливо, куди важливіше те,
10:56
But maybe more importantly is that
що вся історія опосума Біллі
була фальшивкою,
10:59
the story of the billy possum was all wrong,
особливо в порівнянні
11:01
especially compared
з історією плюшевого ведмедика.
11:03
to the backstory of the teddy bear.
Майже весь період еволюції людини
11:05
Think about it: for most of
human's evolutionary history,
найбільше нас вражала в ведмедях
11:07
what's made bears impressive to us
їх абсолютна незалежність від нас.
11:09
has been their complete independence from us.
Вони живуть у своєму паралельному світі,
11:12
It's that they live these parallel lives
будучи нашими небезпечними супротивниками.
11:14
as menaces and competitors.
До того часу, коли Рузвельт полював
у Міссісіпі,
11:17
By the time Roosevelt went hunting in Mississippi,
репутація ведмедів вже руйнувалася,
11:19
that stature was being crushed,
і тварина, прив'язана до дерева,
11:21
and the animal that he had roped to a tree
символізувала всіх ведмедів на землі.
11:23
really was a symbol for all bears.
Тепер життя і смерть ведмедів
11:26
Whether those animals lived or died now
повністю залежали від людського
11:28
was entirely up to the compassion
жалю або байдужості.
11:31
or the indifference of people.
11:33
That said something really ominous
Тут крилася серйозна загроза
11:35
about the future of bears,
для майбутнього ведмедів,
11:38
but it also said something very
unsettling about who we'd become,
але це був ще й тривожний показник
того, якими стали люди,
11:41
if the survival of even an animal like that
якщо виживання навіть такої тварини
11:43
was up to us now.
залежало від нас.
11:46
So now, a century later, if you're at all
А зараз, століття потому, якщо звернути
11:48
paying attention to what's
happening in the environment,
увагу на те, що відбувається
з навколишнім середовищем,
11:50
you feel that discomfort so much more intensely.
ця тривога стає ще більш відчутною.
11:54
We're living now in an age of what scientists
Ми живемо в столітті, яке вчені називають
11:57
have started to call "conservation reliance,"
«Епохою надії на охорону природи»,
11:59
and what that term means is that we've disrupted
і це означає, що ми настільки зруйнували
12:01
so much that nature can't possibly
stand on its own anymore,
природу, що вона більше не може
обходитися без допомоги ззовні,
12:04
and most endangered species
а більшість видів, що знаходяться
12:06
are only going to survive
під загрозою зникнення, виживуть,
12:08
if we stay out there in the landscape
якщо ми змінимо їх середовище проживання,
12:10
riggging the world around them in their favor.
полегшуючи їм подальше життя.
12:12
So we've gone hands-on
Ми настільки втрутилися в природу,
12:14
and we can't ever take our hands off,
що тепер це вже не зупиниш,
12:16
and that's a hell of a lot of work.
і дуже багато роботи лишилось.
12:18
Right now, we're training condors
Зараз ми привчаємо кондорів
12:21
not to perch on power lines.
не видиратись на лінії електропередач,
12:23
We teach whooping cranes
to migrate south for the winter
журавлів у зимовий період
мігрувати на південь
12:26
behind little ultra-light airplanes.
за невеликими надлегкими літаками.
12:28
We're out there feeding plague vaccine to ferrets.
Ми робимо щеплення від чуми тхорам.
12:32
We monitor pygmy rabbits with drones.
Ми більше не винищуємо тварин,
12:36
So we've gone from annihilating species
а контролюємо виживання
12:39
to micromanaging the survival of a lot of species
багатьох різновидів, але яких саме?
12:43
indefinitely, and which ones?
Тих, про яких
12:45
Well, the ones that we've told
ми розповідали захоплюючі історії,
12:46
compelling stories about,
і ми вирішили, що повинні
триматися до них ближче.
12:48
the ones we've decided ought to stick around.
Межа між збереженням і прирученням
12:51
The line between conservation and domestication
є стертою.
12:54
is blurred.
Історії про диких тварин, які ми
12:56
So what I've been saying is that the stories
розповідаємо, настільки суб'єктивні,
12:58
that we tell about wild animals are so subjective
інколи навіть абсурдні,
13:01
they can be irrational
ідеалізуються та роблять сенсацію.
13:02
or romanticized or sensationalized.
Інколи між ними немає нічого спільного.
13:04
Sometimes they just have
nothing to do with the facts.
Але у світі надії на охорону природи
13:07
But in a world of conservation reliance,
у цих історій є реальні наслідки,
13:10
those stories have very real consequences,
адже тепер наше сприйняття тварин
13:12
because now, how we feel about an animal
впливає на їх виживання
13:15
affects its survival
набагато більше, ніж про це написано
13:17
more than anything that you read about
в підручниках з екології.
13:19
in ecology textbooks.
Тепер Історії мають значення.
13:21
Storytelling matters now.
Емоції мають значення.
13:23
Emotion matters.
Наша уява стала екологічною силою.
13:25
Our imagination has become an ecological force.
Можливо, і плюшевий ведмедик зіграв
13:31
And so maybe the teddy bear worked in part
тут роль, адже легенда про Рузвельта
13:32
because the legend of Roosevelt
і того ведмедя в штаті Міссісіпі
13:35
and that bear in Mississippi
була в якомусь сенсі алегорією
13:37
was kind of like an allegory
величезної відповідальності,
13:39
of this great responsibility that society
яка тільки починала з'являтися.
13:41
was just beginning to face up to back then.
Знадобився ще 71 рік,
13:43
It would be another 71 years
щоб затвердили перелік зникаючих видів,
13:46
before the Endangered Species Act was passed,
але ж всі ідеали, на яких він побудований,
13:48
but really, here's its whole ethos
зводяться до звичайного зображення
13:50
boiled down into something like a scene
на вітражному склі.
13:52
you'd see in a stained glass window.
Ведмідь - це безпорадна жертва,
13:54
The bear is a helpless victim tied to a tree,
прив'язана до дерева, тому президент
13:57
and the president of the United States
вирішив проявити трохи милосердя.
14:00
decided to show it some mercy.
Дякую.
14:02
Thank you.
(Оплески)
14:05
(Applause)
[Автор ілюстрацій ― Венді МакНотон]
14:07
[Illustrations by Wendy MacNaughton]
Translated by Nastia Serhieieva
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Jon Mooallem - Writer
Jon Mooallem is the author of "Wild Ones: A Sometimes Dismaying, Weirdly Reassuring Story About Looking at People Looking at Animals in America."

Why you should listen

What do we see when we look at wild animals -- do we respond to human-like traits, or thrill to the idea of their utter unfamiliarity? Jon Mooallem's book, Wild Ones , examines our relationship with wild animals both familiar and feral, telling stories of the North American environmental movement from its unlikely birth, and following three species who've come to symbolize our complicated relationship with whatever "nature" even means anymore.

Mooallem has written about everything from the murder of Hawaiian monk seals, to Idahoan utopians, to the world’s most famous ventriloquist, to the sad, secret history of the invention of the high five. A recent piece, "American Hippopotamus," was an Atavist story on, really, a plan in 1910 to jumpstart the hippopotamus ranching industry in America.

More profile about the speaker
Jon Mooallem | Speaker | TED.com