ABOUT THE SPEAKER
Dolly Chugh - Author, social psychologist
Dolly Chugh studies the psychology of good people.

Why you should listen
Dolly Chugh teaches at New York University's Stern School of Business in the full-time MBA program and the NYU Prison Education Program. Her book, The Person You Mean to Be: How Good People Fight Bias, was published by HarperCollins and selected by Malcolm Gladwell, Adam Grant, Susan Cain and Dan Pink as one of "six books to have on your bookshelf" in fall 2018. Prior to becoming an academic, Chugh worked in the corporate world for 11 years. She received her BA from Cornell and her MBA and PhD from Harvard.
More profile about the speaker
Dolly Chugh | Speaker | TED.com
TED@BCG Toronto

Dolly Chugh: How to let go of being a "good" person -- and become a better person

Dolly Chugh: Kaip nustoti būti „geru“ žmogumi ir tapti geresniu

Filmed:
3,946,584 views

Kas, jei tavo prisirišimas prie buvimo „geru“ trukdo tau iš tiesų tapti dar geresniu žmogumi? Šioje kalboje socialinė psichologė Dolly Chugh paaiškina mįslingą psichologiją arba etinį elgesį – pavyzdžiui, kodėl sunku pastebėti savo šališkumą ar pripažinti savo klaidas. „Kiekviename savo gyvenimo etape mes paliekame sau vietos augti... išskyrus šiame, kur tai ir yra reikalingiausia“ - sako Chugh.
- Author, social psychologist
Dolly Chugh studies the psychology of good people. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
So a frienddraugas of minemano was ridingJodinėjimas
in a taxitaksi to the airportoro uostas the other day,
0
1515
3706
Neseniai mano draugė
vyko į oro uostą su taksi
00:17
and on the way, she was chattingkalbasi
with the taxitaksi drivervairuotojas,
1
5245
2710
ir važiuojant ji šnekučiavosi
su vairuotoju.
00:19
and he said to her, with totališ viso sinceritynuoširdumas,
2
7979
2429
Ir šis jai visiškai nuoširdžiai pareiškė:
00:22
"I can tell you are a really good personasmuo."
3
10432
3286
„Galiu pasakyti, kad esate
labai geras žmogus“.
00:25
And when she told me this storyistorija latervėliau,
4
13742
1817
Ir kai vėliau draugė pasakojo
man šią istoriją,
00:27
she said she couldn'tnegalėjo believe
how good it madepagamintas her feel,
5
15583
3175
ji teigė, kad negalėjo patikėti,
kaip gerai tai ją nuteikė
00:30
that it meantsuprato a lot to her.
6
18782
2059
ir kiek daug jai tai reiškė.
00:32
Now that mayGegužė seematrodo
like a strongstiprus reactionreakcija from my frienddraugas
7
20865
3026
Galbūt tai atrodo kaip gan stripri
mano draugės reakcija
00:35
to the wordsžodžiai of a totališ viso strangersvetimas,
8
23915
2204
į visiško nepažįstamojo žodžius,
00:38
but she's not alonevienas.
9
26143
1618
bet ji – ne vienintelė tokia.
00:39
I'm a socialsocialinis scientistmokslininkas.
10
27785
1365
Aš – socialinė mokslininkė.
00:41
I studystudijuoti the psychologypsichologija of good people,
11
29174
2653
Studijuoju gerų žmonių psichologiją
00:43
and researchtyrimai in my fieldlaukas sayssako
manydaug of us carepriežiūra deeplygiliai
12
31851
4290
ir mano praktiniai tyrimai rodo,
kad daugeliui mūsų labai rūpi
00:48
about feelingjausmas like a good personasmuo
and beingesamas seenmatė as a good personasmuo.
13
36165
5001
jaustis ir atrodyti gerais žmonėmis.
00:53
Now, your definitionapibrėžimas of "good personasmuo"
and your definitionapibrėžimas of "good personasmuo"
14
41467
4833
Aišku, ką man ir ką tau
reiškia „geras žmogus“,
00:58
and maybe the taxitaksi driver'svairuotojas
definitionapibrėžimas of "good personasmuo" --
15
46324
2740
ir galbūt ką tai reiškia
tam taksi vairuotojui...
01:01
we mayGegužė not all have the sametas pats definitionapibrėžimas,
16
49088
1983
Galbūt ne visi mes
suprantame tai vienodai,
01:03
but withinper whateverNesvarbu our definitionapibrėžimas is,
17
51095
2825
bet kad ir ką tai mums reikštų,
01:05
that moralmoralinis identitytapatybė
is importantsvarbu to manydaug of us.
18
53944
2801
moralinis identitetas yra svarbus
daugumai mūsų.
01:09
Now, if somebodykažkas challengesiššūkiai it,
like they questionklausimas us for a jokepokštas we tell,
19
57154
5221
Jei kažkas mums prieštarauja,
pavyzdžiui, jei abejoja mūsų anekdotu,
01:14
or maybe we say
our workforcedarbo jėga is homogenousVienodas,
20
62399
2683
ar kai pasakome, kad mūsų
darbo jėga yra vienalytė,
01:17
or a slipperySlidu businessverslas expensesąskaita,
21
65106
2979
ar užpuola slidžios išlaidos verslui,
01:20
we go into red-zoneraudona zona defensivenessgynybinės
a lot of the time.
22
68109
3198
dažnai persijungiame į gynybinį režimą.
01:23
I mean, sometimeskartais we call out
23
71331
3091
Turiu omeny, kad kartais prigalvojame
01:26
all the waysbūdai in whichkuris we help
people from marginalizedizoliuotas groupsgrupes,
24
74446
3669
visų įmanomų būdų, kaip padedame
žmonėms iš marginalizuotų grupių,
01:30
or we donatepaaukoti to charitylabdara,
25
78139
1768
arba aukojam labdarai,
01:31
or the hoursvalandos we volunteersavanoris to nonprofitsne pelno organizacijos.
26
79931
4039
arba savanoriaujame
labdaros organizacijose.
01:35
We work to protectapsaugoti
that good personasmuo identitytapatybė.
27
83994
3691
Mes bandome apginti
tą gero žmogaus įvaizdį.
01:39
It's importantsvarbu to manydaug of us.
28
87709
1936
Tai svarbu daugeliui mūsų.
01:42
But what if I told you this?
29
90517
1858
Bet kas, jei pasakyčiau jums tai?..
01:44
What if I told you that our attachmentpriesaga
to beingesamas good people
30
92399
4714
Kas jei pasakyčiau, kad prisirišimas
prie buvimo gerais žmonėmis
01:49
is gettinggauti in the way
of us beingesamas better people?
31
97137
2516
mums trukdo tapti dar geresniais?
01:52
What if I told you that our definitionapibrėžimas
of "good personasmuo" is so narrowsiaura,
32
100225
6326
Kas jei pasakyčiau, kad mūsų
„gero žmogaus“ apibrėžimas toks siauras,
01:58
it's scientificallymoksliškai impossibleneįmanomas to meetsusitikti?
33
106575
2531
kad moksliškai jo net neįmanoma įvykdyti?
02:01
And what if I told you
the pathkelias to beingesamas better people
34
109806
3277
Ir kas jei pasakyčiau, kad buvimo
geresniu žmogumi kelias
02:05
just beginsprasideda with lettingnuoma go
of beingesamas a good personasmuo?
35
113107
2936
prasideda tada, kai nustoji būti
geru žmogumi?
02:08
Now, let me tell you a little bitšiek tiek
about the researchtyrimai
36
116876
2640
Jums leidus, truputį papasakosiu
apie tyrimus,
02:11
about how the humanžmogus mindprotas worksdarbai
37
119540
1472
kurie atskleidžia, kaip veikia
02:13
to explainpaaiškinti.
38
121036
1150
žmogaus protas.
02:14
The brainsmegenys reliespriklauso nuo on shortcutsSpartieji klavišai
to do a lot of its work.
39
122540
4108
Kad padarytų daug darbo, smegenys
dažnai pasikliauna supaprastinimu.
02:18
That meansreiškia a lot of the time,
40
126672
1625
Tai reiškia, kad dažnai
02:20
your mentalpsichinis processesprocesai are takingpasiimti placevieta
outsidelauke of your awarenesssąmoningumas,
41
128321
3328
jūsų psichiniai procesai vyksta
jums to net nežinant,
02:23
like in low-batterysenka baterija, low-powermažos galios moderežimas
in the back of your mindprotas.
42
131673
4738
lyg išsikraunančios baterijos,
ar energijos taupymo
režimas kažkur jūsų proto užnugaryje.
02:29
That's, in factfaktas, the premiseprielaida
of boundedapribota rationalityracionalumas.
43
137088
3461
Tai iš tikrųjų yra
apriboto racionalumo prielaida.
02:32
BoundedApriboti rationalityracionalumas is
the NobelNobelio Prize-winningPremijos laureatai ideaidėja
44
140573
3441
Apribotas racionalumas yra
Nobelio premiją laimėjusi idėja,
02:36
that the humanžmogus mindprotas
has limitedribotas storagesaugojimas resourcesištekliai,
45
144038
2842
teigianti, kad žmogaus protas turi
ribotus atminties resursus,
02:38
limitedribotas processingapdorojimas powergalia,
46
146904
2096
ribotą apdorojančią energiją,
02:41
and as a resultrezultatas, it reliespriklauso nuo on shortcutsSpartieji klavišai
to do a lot of its work.
47
149024
4032
ir todėl pasikliauna trumpiausiu keliu,
kad padarytų didelę dalį savo darbo.
02:45
So for examplepavyzdys,
48
153571
1524
Tad, pavyzdžiui,
kai kurie mokslininkai apytikriai
apskaičiuoja, kad bet kuriuo momentu,
02:47
some scientistsmokslininkai estimateapskaičiuoti
that in any givenpateiktas momentmomentas ...
49
155833
2634
geriau spragtelsiu, gerai? Štai.
02:51
Better, better clickspustelėkite, right? There we go.
50
159270
2080
02:53
(LaughterJuokas)
51
161374
1007
(Juokas)
02:54
At any givenpateiktas momentmomentas,
52
162405
1244
Kad bet kuriuo momentu
02:55
11 millionmln piecesvienetai of informationinformacija
are comingartėja into your mindprotas.
53
163673
3804
11 milijonų informacijos vienetų
keliauja į mūsų protą.
03:00
ElevenVienuolika millionmln.
54
168054
1616
11 milijonų.
03:01
And only 40 of them
are beingesamas processedtvarkomi consciouslysąmoningai.
55
169694
2873
Ir tik 40 iš jų yra apdorojami sąmoningai.
03:05
So 11 millionmln, 40.
56
173051
2222
Taigi 11 milijonų, 40.
03:08
I mean, has this ever happenedįvyko to you?
57
176140
1884
Na, ar tai kada buvo jums nutikę?
03:10
Have you ever had
a really busyužsiėmęs day at work,
58
178048
2354
Ar kada turėjote labai užimtą dieną darbe,
03:12
and you drivevairuoti home,
59
180426
1729
parvažiavot namo,
03:14
and when you get in the doordurys,
60
182179
2218
žengėt pro duris vidun,
03:16
you realizesuvokti you don't
even rememberPrisiminti the drivevairuoti home,
61
184421
3248
ir suvokėt, kad net neatsimenat,
kaip grįžot,
03:19
like whetherar you had
greenžalia lightsžiburiai or redraudona lightsžiburiai.
62
187693
2503
ar žaliai, ar raudonai švietė šviesoforas.
03:22
You don't even rememberPrisiminti.
You were on autopilotAutopilotas.
63
190220
2410
Neatsimenat. Buvot autopilotas.
03:24
Or have you ever openedatidarytas the fridgešaldytuvas,
64
192974
3287
O gal kada atidarėt šaldytuvą,
03:28
lookedatrodė for the buttersviesto,
65
196285
2072
ieškojot sviesto,
03:30
sworeprisiekė there is no buttersviesto,
66
198381
2944
prisiekėt, kad sviesto
nematėt ir jo nebėra,
03:33
and then realizedsupratau the buttersviesto
was right in frontpriekyje of you the wholevisa time?
67
201349
3617
ir tada suvokėt, kad sviestas buvo
tiesiai prieš akis visą laiką?
03:36
These are the kindsrūšys of "whoopsOi" momentsakimirkos
that make us gigglegiggle,
68
204990
3521
Tai yra tokie „oi“ momentai,
kurie priverčia mus juoktis,
03:40
and this is what happensatsitinka in a brainsmegenys
69
208535
2011
ir tai vyksta smegenyse,
03:42
that can handlerankena 11 millionmln
piecesvienetai of informationinformacija comingartėja in
70
210570
3574
kurios gali susidoroti su 11 milijonų
įeinančių informacijos vienetų,
03:46
with only 40 beingesamas processedtvarkomi consciouslysąmoningai.
71
214168
2577
ir tik 40 apdoroti sąmoningai.
03:48
That's the boundedapribota partdalis
of boundedapribota rationalityracionalumas.
72
216769
3380
Tai toji ribota riboto racionalumo dalis.
03:55
This work on boundedapribota rationalityracionalumas
73
223352
2477
Šis darbas apie ribotą racionalumą
03:57
is what's inspiredĮkvėptas work I've donepadaryta
with my collaboratorsbendradarbiai
74
225853
4166
ir įkvėpė mane dirbti su bendradarbiais
04:02
MaxMax BazermanBazermanas and MahzarinMahzarin Banaji"Banaji",
75
230043
2635
Max Bazerman ir Mahzarin Banaji,
04:04
on what we call boundedapribota ethicalityetikos.
76
232702
2646
ties tuo, ką vadiname „ribota etika“.
04:07
So it's the sametas pats premiseprielaida
as boundedapribota rationalityracionalumas,
77
235702
3072
Tai – ta pati prielaida kaip ir
ribotas racionalumas,
04:10
that we have a humanžmogus mindprotas
that is boundedapribota in some sortrūšiuoti of way
78
238798
5601
kad mes turime žmogaus protą,
kuris kažkaip apribotas,
04:16
and relyingremdamasi on shortcutsSpartieji klavišai,
79
244423
2082
ir pasikliauna kelio kirtimais,
04:18
and that those shortcutsSpartieji klavišai
can sometimeskartais leadvadovauti us astrayiš kelio.
80
246529
3825
ir kad tie kelio kirtimai
dažnai mus nuveda klaidingai.
04:22
With boundedapribota rationalityracionalumas,
81
250886
1525
Ribotas racionalumas...
04:24
perhapsgalbūt it affectsveikia the cerealgrūdų
we buypirkti in the grocerybakalėja storeparduotuvė,
82
252435
3686
Galbūt taip nusprendžiame,
kokius dribsnius perkame parduotuvėje,
04:28
or the productproduktas we launchpaleisti in the boardroomsalę.
83
256145
3083
ar kokį produktą paleidžiame
posėdžių salėje.
04:31
With boundedapribota ethicalityetikos, the humanžmogus mindprotas,
84
259836
2683
Su apribota etika žmonių protas,
04:34
the sametas pats humanžmogus mindprotas,
85
262543
2079
tas pats protas,
04:36
is makingpriėmimo decisionssprendimai,
86
264646
1492
daro sprendimus
04:38
and here, it's about who to hiresamdyti nextKitas,
87
266162
2786
apie tai, ką pasamdyti
04:40
or what jokepokštas to tell
88
268972
1650
ar kokį anekdotą pasakyti,
04:42
or that slipperySlidu businessverslas decisionsprendimas.
89
270646
2222
ar kokį slidų verslo sprendimą priimti.
04:46
So let me give you an examplepavyzdys
of boundedapribota ethicalityetikos at work.
90
274157
4603
Tad leiskit man pateikti
apribotos etikos pavyzdį darbe.
04:50
UnconsciousSąmonės biasšališkumas is one placevieta
91
278784
2786
Nesąmoningas šališkumas yra vienas
04:53
where we see the effectsefektai
of boundedapribota ethicalityetikos.
92
281594
3509
iš apribotos etikos efektų.
04:57
So unconsciousnesąmoningas biasšališkumas refersnurodo
to associationsasociacijos we have in our mindprotas,
93
285127
4386
Nesąmoningas šališkumas remiasi
asociacijomis, kurias turime galvoje,
05:01
the shortcutsSpartieji klavišai your brainsmegenys is usingnaudojant
to organizeorganizuoti informationinformacija,
94
289537
4290
trumpiausiais keliais, kuriuos smegenys
naudoja rūšiuoti informaciją,
05:05
very likelytikėtina outsidelauke of your awarenesssąmoningumas,
95
293851
2264
tikėtina, kad už jūsų suvokimo ribų,
05:08
not necessarilybūtinai liningpamušalas up
with your conscioussąmoningas beliefsįsitikinimai.
96
296139
3452
nebūtinai pritariant jūsų
sąmoningiems įsitikinimams.
05:12
ResearchersMokslininkai NosekĮ nosek, Banaji"Banaji" and GreenwaldGreenwald
97
300503
2524
Tyrėjai Nosek, Banaji ir Greenwald
05:15
have lookedatrodė at dataduomenys
from millionsmilijonai of people,
98
303051
2731
peržvelgė milijonų žmonių duomenis
05:17
and what they'vejie jau foundrasta is, for examplepavyzdys,
99
305806
2757
ir rado, kad pavyzdžiui,
05:20
mostlabiausiai whitebalta AmericansAmerikiečiai
can more quicklygreitai and easilylengvai
100
308587
3493
dauguma baltaodžių amerikiečių
gali greičiau ir lengviau
05:24
associateasocijuotos įmonės whitebalta people and good things
101
312104
4269
asocijuoti baltaodžius su gerais dalykais
05:28
than blackjuoda people and good things,
102
316397
2293
nei juodaodžius su gerais dalykais.
05:31
and mostlabiausiai menvyrai and womenmoterys
can more quicklygreitai and easilylengvai associateasocijuotos įmonės
103
319650
5614
Ir dauguma vyrų bei moterų gali
greičiau ir lengviau asocijuoti
05:37
menvyrai and sciencemokslas than womenmoterys and sciencemokslas.
104
325288
4302
vyrus ir mokslą nei moteris ir mokslą.
05:42
And these associationsasociacijos
don't necessarilybūtinai linelinija up
105
330137
4287
Ir šios asociacijos
nebūtinai atitinka tai,
05:46
with what people consciouslysąmoningai think.
106
334448
1875
ką žmonės galvoja sąmoningai.
05:48
They mayGegužė have
very egalitarianegalitarinės viewsPeržiūros, in factfaktas.
107
336347
3333
Galbūt iš tikrųjų jie yra
visuotinės lygybės šalininkai.
05:52
So sometimeskartais, that 11 millionmln
and that 40 just don't linelinija up.
108
340206
4413
Tad kartais tie 11 milijonų ir tie 40
tiesiog prieštarauja vienas kitam.
05:57
And here'sčia yra anotherkitas examplepavyzdys:
109
345402
1967
Ir štai, dar vienas pavyzdys:
05:59
conflictskonfliktai of interestpalūkanos.
110
347393
1492
Interesų susikirtimas.
06:01
So we tendlinkę to underestimatenepakankamai įvertintas
how much a smallmažas giftdovana --
111
349372
3810
Mes esame linkę nuvertinti,
kaip maža dovana,
06:05
imagineįsivaizduok a ballpointtaurė penrašiklis or dinnervakarienė --
112
353206
3643
įsivaizduokim, rašiklis ar vakarienė,
06:08
how much that smallmažas giftdovana
can affectįtakos our decisionsprendimas makingpriėmimo.
113
356873
4158
kaip stipriai ta maža dovana gali
paveikti mūsų sprendimų priėmimą.
06:13
We don't realizesuvokti that our mindprotas
is unconsciouslynesąmoningai liningpamušalas up evidenceįrodymai
114
361852
4326
Mes nesuvokiame, kad mūsų protas
nesąmoningai susieja įrodymus,
06:18
to supportparama the pointtaškas of viewvaizdas
of the gift-giverdovanų davėjas,
115
366202
3531
kad pritartų dovanotojo požiūriui,
06:21
no matterklausimas how hardsunku we're consciouslysąmoningai
tryingbandau to be objectivetikslas and professionalprofesionalus.
116
369757
4821
kad ir kaip sunkiai sąmoningai bandytume
išlikti objektyvūs ir profesionalūs.
06:27
We alsotaip pat see boundedapribota ethicalityetikos --
117
375689
1719
Mes taip pat matome ir apribotą etiką –
06:29
despitenepaisant our attachmentpriesaga
to beingesamas good people,
118
377432
3377
nepaisant mūsų prisirišimo
prie buvo gerais žmonėmis,
06:32
we still make mistakesklaidos,
119
380833
2081
vis tiek darome klaidų,
06:34
and we make mistakesklaidos
that sometimeskartais hurtskauda other people,
120
382938
4011
kurios kartais žeidžia kitus žmones
06:38
that sometimeskartais promotereklamuoti injusticeneteisinga,
121
386973
2470
ir skatina neteisybę
06:41
despitenepaisant our bestgeriausia attemptsbandymai,
122
389467
2025
nepaisant mūsų geriausių bandymų,
06:43
and we explainpaaiškinti away our mistakesklaidos
rathergreičiau than learningmokymasis from them.
123
391516
4117
ir tuomet bandome paaiškinti savo klaidas
vietoj to, kad iš jų mokytumėmės.
06:48
Like, for examplepavyzdys,
124
396810
2453
Na, pavyzdžiui,
06:51
when I got an emailelektroniniu paštu
from a femalemoteris studentstudentas in my classklasė
125
399287
3801
kai aš gavau el. laišką iš savo mokinės,
06:55
sayingsakydamas that a readingskaitymas I had assignedpriskirtas,
126
403112
2548
kuriame ji rašė, kad tekstas,
kurį paskyriau perskaityti,
06:57
a readingskaitymas I had been assigningpriskyrimas for yearsmetai,
127
405684
2754
tekstas, kurį skyriu perskaityti
jau metų metus,
07:00
was sexistlyčių.
128
408462
1431
yra seksistiškas.
07:02
Or when I confusedsupainioti
two studentsstudentai in my classklasė
129
410738
5588
Arba kai supainiojau du tos pačios rasės
07:08
of the sametas pats racelenktynės --
130
416350
1357
mokinius iš savo klasės,
07:09
look nothing alikepanašiai --
131
417731
2270
kurie neatrodė nė kiek panašūs,
07:12
when I confusedsupainioti them for eachkiekvienas other
132
420025
2159
kai supainiojau juos vieną su kitu
07:14
more than oncekartą, in frontpriekyje of everybodyvisi.
133
422208
2665
daugiau nei vieną kartą,
prieš visus kitus.
07:17
These kindsrūšys of mistakesklaidos sendsiųsti us, sendsiųsti me,
134
425885
4323
Tokios klaidos siunčia mus, siunčia mane
07:22
into red-zoneraudona zona defensivenessgynybinės.
135
430232
2835
į raudonos zonos gynybą.
07:25
They leavepalikti us fightingkovos
for that good personasmuo identitytapatybė.
136
433091
4230
Jos palieka mus kovoti
dėl gero žmogaus tapatybės.
07:30
But the latestnaujausias work that I've been doing
on boundedapribota ethicalityetikos with MaryMarija KernKern
137
438189
4340
Bet naujausia veikla apie
apribotą etiką, kuria užsiimu,
07:34
sayssako that we're not
only pronelinkęs to mistakesklaidos --
138
442553
3572
teigia kad mes ne tik linkę klysti,
07:38
that tendencytendencija towardslink mistakesklaidos dependspriklauso nuo
on how closeUždaryti we are to that redraudona zonezona.
139
446149
5239
kad tendencija klysti priklauso nuo to,
kaip arti tos raudonosios zonos esame.
07:43
So mostlabiausiai of the time, nobody'sniekas challengingiššūkis
our good personasmuo identitytapatybė,
140
451412
4199
Tad didžiąją dalį laiko, kai niekas
neabejoja mūsų gero žmogaus įvaizdžiu,
07:47
and so we're not thinkingmąstymas too much
141
455635
2159
mes per daug ir negalvojam
07:49
about the ethicaletiška implicationspasekmės
of our decisionssprendimai,
142
457818
2333
apie etinę mūsų sprendimų reikšmę,
07:52
and our modelmodelis showsparodos
that we're then spiralingeinantis
143
460175
3879
ir šis modelis rodo, kad tada
07:56
towardslink lessmažiau and lessmažiau
ethicaletiška behaviorelgesys mostlabiausiai of the time.
144
464078
4739
didžiąją dalį laiko judame link
menkesnio ir menkesnio etinio elgesio.
08:00
On the other handranka, somebodykažkas
mightgali challengeiššūkis our identitytapatybė,
145
468841
2848
Kita vertus, kas nors gali
suabejoti mūsų įvaizdžiu,
08:03
or, uponpo reflectionatspindys,
we mayGegužė be challengingiššūkis it ourselvesmes patys.
146
471713
3499
ar galbūt tai darome mes patys.
08:07
So the ethicaletiška implicationspasekmės
of our decisionssprendimai becometapti really salientryto,
147
475236
4124
Tada etinė mūsų sprendimų reikšmė
tampa labai ryški,
08:11
and in those casesatvejai, we spiralspiralė towardslink
more and more good personasmuo behaviorelgesys,
148
479384
5737
ir tais atvejais mes judame link
gero žmogaus elgesio,
08:17
or, to be more precisetikslus,
149
485145
1841
ar, kitaip tariant,
08:19
towardslink more and more behaviorelgesys
that makesdaro us feel like a good personasmuo,
150
487010
4538
link elgesio, kuris leidžia mums
pasijusti gerais žmonėmis,
08:23
whichkuris isn't always the sametas pats, of coursežinoma.
151
491572
2444
kas žinoma, ne visuomet yra tas pats.
08:27
The ideaidėja with boundedapribota ethicalityetikos
152
495413
3643
Apribotos etikos idėja
08:31
is that we are perhapsgalbūt overestimatingpervertinti
153
499080
4202
yra ta, kad galbūt pervertiname
08:35
the importancesvarba our innervidinis compasskompasas
is playingžaisti in our ethicaletiška decisionssprendimai.
154
503306
5168
vidinio kompaso svarbą
mūsų etiniams sprendimams.
08:40
We perhapsgalbūt are overestimatingpervertinti
how much our self-interestsavanaudiškumas
155
508498
4485
Galbūt pervertiname, kiek daug egoizmas
08:45
is drivingvairuoja our decisionssprendimai,
156
513007
3372
lemia mūsų sprendimus,
08:48
and perhapsgalbūt we don't realizesuvokti
how much our self-viewsavęs vaizdas as a good personasmuo
157
516403
5715
ir galbūt nesuvokiame, kiek daug mūsų
nuomonė apie save kaip apie gerą žmogų
08:54
is affectingįtakos our behaviorelgesys,
158
522142
2524
lemia mūsų elgesį,
08:56
that in factfaktas, we're workingdirba so hardsunku
to protectapsaugoti that good personasmuo identitytapatybė,
159
524690
5485
kad imame taip sunkiai dirbti, kad
apgintume gero žmogaus įvaizdį,
09:02
to keep out of that redraudona zonezona,
160
530199
2294
kad nepatektume į tą raudoną zoną,
09:04
that we're not actuallyiš tikrųjų givingduoti ourselvesmes patys
spaceerdvė to learnmokytis from our mistakesklaidos
161
532517
5354
kad neduodame sau erdvės daryti klaidų
09:09
and actuallyiš tikrųjų be better people.
162
537895
2317
ir iš tiesų tapti geresniais žmonėmis.
09:13
It's perhapsgalbūt because
we expecttikėtis it to be easylengva.
163
541998
3041
Galbūt taip yra dėl to,
kad tikimės, jog bus lengva.
09:17
We have this definitionapibrėžimas
of good personasmuo that's either-orarba.
164
545063
4090
Mes turime tą „gero žmogaus“
apibrėžimą – arba, arba.
09:21
EitherArba you are a good personasmuo
or you're not.
165
549177
3039
Arba esi geras, arba ne.
09:24
EitherArba you have integrityvientisumas or you don't.
166
552240
2620
Arba turi sąžinės arba ne.
09:26
EitherArba you are a racistrasistinis or a sexistlyčių
or a homophobehomophobe or you're not.
167
554884
4632
Arba tu rasistas, seksistas,
homofobas, arba ne.
09:31
And in this either-orarba definitionapibrėžimas,
there's no roomkambarys to growaugti.
168
559540
3983
Ir šitame „arba taip, arba ne“
apibrėžime nėra vietos augti.
09:36
And by the way,
169
564444
1151
Ir beje,
09:37
this is not what we do
in mostlabiausiai partsdalys of our livesgyvena.
170
565619
2984
Tai nėra tai, ką darome daugumoje
savo gyvenimo dalių.
09:40
Life, if you neededreikia to learnmokytis accountingapskaitos,
171
568627
2475
Jei jums reikėtų išmokti apskaitos,
09:43
you would take an accountingapskaitos classklasė,
172
571126
1693
eitumėte į apskaitos kursus,
09:44
or if you becometapti a parenttėvas,
173
572843
2294
arba jei taptumėte tėvais,
09:47
we pickpasiimti up a bookknyga and we readskaityti about it.
174
575161
3507
pasiimtumėte knygą ir
skaitytumėte apie tai.
09:50
We talk to expertsekspertai,
175
578692
2627
Mes kalbame su ekspertais,
09:53
we learnmokytis from our mistakesklaidos,
176
581343
1454
mokomės iš savo klaidų,
09:54
we updateatnaujinti our knowledgežinios,
177
582821
1499
tobuliname savo žinias,
09:56
we just keep gettinggauti better.
178
584344
1966
mes vis gerėjame.
Bet kai kalba pasisuka apie
buvimą geru žmogumi,
09:58
But when it comesateina to beingesamas a good personasmuo,
179
586835
1956
10:00
we think it's something
we're just supposedtariamas to know,
180
588815
2492
mes galvojame, kad tai kažkas,
ką tiesiog turime žinoti,
10:03
we're just supposedtariamas to do,
181
591331
1263
ką tiesiog privalome daryti,
10:04
withoutbe the benefitnauda of effortpastangos or growthaugimas.
182
592618
3308
be jokių pastangų ar augimo.
10:07
So what I've been thinkingmąstymas about
183
595950
1840
Tad aš galvoju,
10:09
is what if we were to just forgetpamiršk
about beingesamas good people,
184
597814
4152
kad jei tiesiog pamirštume apie
buvimą gerais žmonėmis,
10:13
just let it go,
185
601990
1765
jei tik tai paleistume,
10:15
and insteadvietoj to, setnustatyti a higherdidesnis standardstandartas,
186
603779
3096
ir vietoj to išsikeltume
aukštesnį standartą,
10:18
a higherdidesnis standardstandartas
of beingesamas a good-ishgeros ish personasmuo?
187
606899
3062
aukštesnį standartą buvimo
„apygeriu“ žmogumi?
10:24
A good-ishgeros ish personasmuo
absolutelyvisiškai still makesdaro mistakesklaidos.
188
612891
4223
Apygeris žmogus vis tiek daro klaidas.
10:29
As a good-ishgeros ish personasmuo,
I'm makingpriėmimo them all the time.
189
617138
3042
Apygeris žmogus jas daro visą laiką.
10:32
But as a good-ishgeros ish personasmuo,
I'm tryingbandau to learnmokytis from them, ownsavo them.
190
620881
4374
Bet jis mėgina mokytis iš jų,
atsakyti už jas.
10:37
I expecttikėtis them and I go after them.
191
625279
3559
Aš tikiuosi jų ir jų ieškau.
10:40
I understandsuprasti there are costsišlaidos
to these mistakesklaidos.
192
628862
2604
Aš suprantu, kad klaidos kainuoja.
10:43
When it comesateina to issuesProblemos like ethicsetikos
and biasšališkumas and diversityįvairovė and inclusionįtraukimas,
193
631490
4068
Kai kalba pasisuka apie etiką,
šališkumą, įvairovę ir įtraukimą,
10:47
there are realrealus costsišlaidos to realrealus people,
194
635582
3142
tai iš tikrųjų kainuoja tikriems žmonėms,
10:50
and I acceptpriimti that.
195
638748
1315
bet aš tai priimu.
10:54
As a good-ishgeros ish personasmuo, in factfaktas,
196
642602
1881
Kaip apygeris žmogus aš, iš tikrųjų,
10:56
I becometapti better
at noticingpastebėjau my ownsavo mistakesklaidos.
197
644507
2683
geriau pastebiu savo klaidas.
10:59
I don't wait for people to pointtaškas them out.
198
647214
2300
Nelaukiu, kol kiti jas parodys.
11:01
I practicepraktika findingrasti them,
199
649538
2142
Aš mokausi jas rasti,
11:03
and as a resultrezultatas ...
200
651704
1276
ir todėl...
11:05
Sure, sometimeskartais it can be embarrassingnepatogus,
201
653911
3617
žinoma, kartais tai gali būti gėdinga,
11:09
it can be uncomfortablenepatogus.
202
657552
1862
gali būti nepatogu.
11:11
We put ourselvesmes patys
in a vulnerablepažeidžiamas placevieta, sometimeskartais.
203
659438
3346
Kartais mes pastatome save
į pažeidžiamą vietą.
11:15
But throughper all that vulnerabilitypažeidžiamumas,
204
663968
2151
Bet per visą tą pažeidžiamumą,
11:18
just like in everything elseKitas
we'vemes turime triedbandė to ever get better at,
205
666143
4340
lygiai taip pat kaip bet kur,
kur bandėme tapti geresniais,
11:22
we see progressprogresas.
206
670507
1302
matome progresą.
11:23
We see growthaugimas.
207
671833
1151
Matome augimą.
11:25
We allowleisti ourselvesmes patys to get better.
208
673008
2929
Mes leidžiame sau tapti geresniais.
11:29
Why wouldn'tnebūtų we give ourselvesmes patys that?
209
677016
3421
Kodėl nesuteikiame sau to?
11:32
In everykiekvienas other partdalis of our livesgyvena,
we give ourselvesmes patys roomkambarys to growaugti --
210
680944
4527
Kiekvienoje savo gyvenimo dalyje
duodame sau erdvės augti,
11:37
exceptišskyrus in this one, where it mattersklausimai mostlabiausiai.
211
685495
2531
išskyrus šioje, kur tai – reikalingiausia.
11:41
Thank you.
212
689256
1151
Ačiū.
11:42
(ApplausePlojimai)
213
690431
4600
(Plojimai)
Translated by Irmina Kvecytė
Reviewed by Adele Mikoliunaite

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Dolly Chugh - Author, social psychologist
Dolly Chugh studies the psychology of good people.

Why you should listen
Dolly Chugh teaches at New York University's Stern School of Business in the full-time MBA program and the NYU Prison Education Program. Her book, The Person You Mean to Be: How Good People Fight Bias, was published by HarperCollins and selected by Malcolm Gladwell, Adam Grant, Susan Cain and Dan Pink as one of "six books to have on your bookshelf" in fall 2018. Prior to becoming an academic, Chugh worked in the corporate world for 11 years. She received her BA from Cornell and her MBA and PhD from Harvard.
More profile about the speaker
Dolly Chugh | Speaker | TED.com