English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG Milan

Amel Karboul: The global learning crisis -- and what to do about it

Амел Карбул: Глобалната криза на учењето и што треба да направиме во врска со тоа

Filmed:
1,518,474 views

Најзначајната инфраструктура што ја имаме е образованиот ум, вели Амел Карбул, поранешна министерка за образование на Тунис. Сепак многу поголеми инвестиции одат за повидливи иницијативи како што се мостови и патишта иако умовите на нашите деца се тие кои ќе создадат една посветла иднина. Во нејзиниот трогателен говор таа споделува реални идеи и потврдува дека во секоја генерација секое дете може да се школува и да учи.

- Education pioneer
Dr. Amel Karboul builds bridges between the private, public sector and civil society to solve today’s global challenges in education. Full bio

I'm the product
of a bold leadership decision.
Јас сум производ на одлуката
на еден храбар водач.
00:13
After 1956, when Tunisia
became independent,
После 1956-та кога Тунис стана
независна држава
00:16
our first president, Habib Bourguiba,
нашиот прв претседател, Хабиб Бургиба,
00:20
decided to invest 20 percent
of the country's national budget
одлучи да инвестира 20% од националниот
буџет на земјата
00:23
in education.
во образование.
00:27
Yes, 20 percent,
Да, 20 проценти,
00:29
on the high end of the spectrum
even by today's standards.
максимумот дури и според
денешните стандарди.
00:30
Some people protested.
Некои протестираа.
00:34
What about infrastructure?
Зошто не за инфраструктурата?
00:36
What about electricity,
roads and running water?
Зошто не за енергетика, патишта
и водоснабдување?
00:38
Are these not important?
Зарем тие не се важни?
00:41
I would argue
Сметам дека
00:44
that the most important
infrastructure we have are minds,
најважната инфраструктура
што ја имаме е умот,
00:45
educated minds.
образованиот ум.
00:50
President Bourguiba helped establish
free, high-quality education
Претседателот Бургиба овозможи,
бесплатно образование со врвен квалитет
00:53
for every boy and every girl.
за секое момче и девојче.
00:59
And together with millions
of other Tunisians,
Заедно со милиони луѓе во Тунис,
01:03
I'm deeply indebted
to that historic decision.
јас чувствувам личен долг
кон оваа историска одлука.
01:06
And that's what brought me here today,
Тоа е причината што дојдов тука денес,
01:10
because today, we are facing
a global learning crisis.
бидејќи денес се соочуваме со глобална
криза на учењето.
01:13
I call it learning crisis
and not education crisis,
Ја нарекувам криза на учењето,
не криза на образованието
01:17
because on top of
the quarter of a billion children
бидејќи како капак
на 250-те милиони деца
01:21
who are out of school today,
кои не одат на училиште,
01:24
even more, 330 million children,
во училиштата има
330 милиони деца
01:26
are in school but failing to learn.
со потешкотии во учењето.
01:30
And if we do nothing,
Ако не преземеме нешто,
01:35
if nothing changes,
ако не се смени нешто,
01:37
by 2030, just 13 years from now,
до 2030-та, за 13 години значи,
01:39
half of the world's children and youth,
половина од светската популација на деца
и млади,
01:43
half of 1.6 billion children and youth,
половина од 1.6 милијарди деца и млади,
01:46
will be either out of school
or failing to learn.
ќе бидат надвор од училиштата
или ќе имаат потешкотии во учењето.
01:50
So two years ago,
I joined the Education Commission.
Пред две години, станав член на
Комисијата за образование.
01:58
It's a commission brought together
by former UK Prime Minister
Таа е комисија здружена од страна
на бившиот премиер на Британија
02:02
and UN Special Envoy
for Global Education Gordon Brown.
и специјалниот претставник
на ОН Гордон Браун.
02:05
Our first task was to find out:
Нашата прва задача беше да откриеме:
02:09
How big is the learning crisis?
Колку е голема кризата на учење?
02:12
What's actually the scope of the problem?
Кој е реалниот обем на проблемот?
02:13
Today we know:
Денес знаеме:
02:16
half of the world's children by 2030
половина од децата во светот до 2030-та
02:18
will be failing to learn.
ќе имаат потешкотии
во учењето.
02:21
And that's how actually we discovered
Така всушност откривме
02:24
that we need to change the world's focus
from schooling to learning,
дека треба да го свртиме вниманието
од одење на училиште кон учење,
02:25
from just counting
how many bodies are in classrooms
не само да ги броеме
децата во училниците,
02:30
to actually how many are learning.
туку да видиме колкумина од нив учат.
02:33
And the second big task was,
Втората главна задача беше:
02:36
can we do anything about this?
што може да се преземе?
02:39
Can we do anything
about this big, vast, silent,
Може нешто да сториме
во врска со оваа голема, нечујна,
02:41
maybe most-neglected international crisis?
можеби и најзанемарувана
меѓународна криза?
02:45
And what we found out is, we can.
Откривме дека можеме.
02:48
It's actually amazing.
Навистина неверојатно.
02:51
We can, for the first time,
За првпат можеме да имаме
02:54
have every child in school and learning
само во една генерација,
деца кои одат на училиште
02:56
within just one generation.
и учат.
02:59
And we don't even have to really
invent the wheel to do so.
За ова не мораме да измислиме топла вода.
03:03
We just need to learn
from the best in class,
Треба само да учиме од најдобриот
во одделението,
03:07
but not any best in class --
но не било кој најдобар.
03:10
the best in your own class.
Најдобриот во вашето одделение.
03:13
What we did is actually
we looked at countries by income level:
Погледнавме во земјите според
националниот доход:
03:16
low-income, mid-income, high-income.
низок, среден и висок национален доход.
03:19
We looked at what the 25 percent
fastest improvers in education do,
Видовме што прават 25-те проценти на
најбрзите во подобрување на образованието
03:22
and what we found out is
и откривме дека
03:27
that if every country moves
at the same rate as the fastest improvers
ако секоја земја се движи со иста
брзина како најдобрите
03:29
within their own income level,
во рамките на својот национален доход,
03:34
then within just one generation
тогаш за само една генерација
03:36
we can have every child
in school and learning.
ќе постигнеме секое дете во училиштата
да умее да научи.
03:39
Let me give you an example.
Ќе ви дадам еден пример.
03:43
Let's take Tunisia for example.
Да ја земеме Тунис, на пример,
03:46
We're not telling Tunisia,
"You should move as fast as Finland."
Не велиме дека треба да се движиме
со брзината на Финска.
03:47
No disrespect, Finland.
Без навреда за Финска.
03:51
We're telling Tunisia,
Велиме дека Тунис треба
03:53
"Look at Vietnam."
да погледне во Виетнам.
03:55
They spend similar amounts
for primary and secondary pupils
Тие потрошиле слични суми за основното
и средното образование
03:56
as percentage of GDP per capita,
како процент на БДП по жител,
04:00
but achieves today higher results.
но денес имаат поголеми резултати.
04:03
Vietnam introduced a standardized
assessment for literacy and numeracy,
Виетнам примени стандардизирано
оценување на писменост и математика.
04:06
teachers in Vietnam are better monitored
than in other developing countries,
Наставниците во Виетнам подобро се
следат отколку во другите земји во развој,
04:11
and students' achievements
are made public.
а резултатите на учениците
се објавуваат јавно.
04:15
And it shows in the results.
Резултатите кажуваат.
04:20
In the 2015 PISA --
Во 2015 ПИСА
04:22
Program for International
Student Assessment --
Програма за меѓународно оценување -
04:24
Vietnam outperformed
many wealthy economies,
Виетнам надмина многу поразвиени економии,
04:26
including the United States.
вклучувајќи ги и САД.
04:29
Now, if you're not an education expert,
Ако не сте стручњак за образование,
04:33
you may ask, "What's new and different?
ќе прашате: Што е ново и различно?
04:36
Don't all countries track student progress
and make those achievements public?"
Зар и други земји не го прават истотото
со следње и објавување на резултатите?
04:38
No. The sad answer is no.
Не! За жал одговорот е НЕ.
04:44
We are very far from it.
Далеку сме од тоа.
04:47
Only half of the developing countries
Само пола од неразвиените земји
04:49
have systematic learning assessment
at primary school,
имаат систематско оценување
во основно образование,
04:51
and even less so
at lower secondary school.
и дури помалку во средно образование.
04:54
So if we don't know
Значи ако не знаеме
04:59
if children are learning,
дали децата учат,
05:02
how are teachers supposed to focus
their attention on delivering results,
како ќе се фокусираат наставниците
на резултатите.
05:04
and how are countries supposed
to prioritize education spending
Како ќе се дава приоритет
на трошоци за образование
05:08
actually to delivering results,
за да се има резултати,
05:11
if they don't know
if children are learning?
ако не знаат дали учениците учат?
05:13
That's why the first big transformation
Затоа првата трансформација
05:16
before investing
пред да се инвестира,
05:20
is to make the education system
deliver results.
е да се има образовен
систем кој ќе дава резултати.
05:22
Because pouring more money
into broken systems
Зашто фрлање пари во систем
кој се распаѓа
05:27
may only fund more inefficiencies.
е фрлање пари во неефикасност.
05:30
And what deeply worries me --
Длабоко ме загрижува тоа што
05:34
if children go to school and don't learn,
децата одат на училиште и не учат,
05:36
it devalues education,
тоа го деградира образованието,
05:39
and it devalues spending on education,
го деградира финансирањето во образование
05:41
so that governments
and political parties can say,
за да можат политичарите да речат:
05:43
"Oh, we are spending
so much money on education,
„Толку многу издвојуваме за образование,
05:46
but children are not learning.
но децат не учат.
05:48
They don't have the right skills.
Не ги добиваат вистинските вештини.
05:49
Maybe we should spend less."
Можеби треба помалку да трошиме.“
05:51
Now, improving current
education systems to deliver results
Подобрувањето на состојбите во образование
за да дадат резултати
05:54
is important, but won't be enough.
е важно но не е доволно.
05:58
What about countries where
we won't have enough qualified teachers?
Што со земјите кои немаат
квалификуван наставен кадар?
06:02
Take Somalia, for example.
Сомалија, на пример.
06:05
If every student in Somalia
became a teacher --
Ако секој ученик во
Сомалија стане наставник,
06:06
every person who finishes
tertiary education became a teacher --
ако секој студент кој завршува
факултет стане наставник,
06:09
we won't have enough teachers.
пак нема да ги има доволно наставници.
06:12
And what about children in refugee camps,
А што со децата во бегалските кампови
06:16
or in very remote rural areas?
и зафрлените рурални предели?
06:19
Take Filipe, for example.
Да го земем Фелипе за пример.
06:22
Filipe lives in one
of the thousands of communities
Фелипе живее во една
од илјадниците општини
06:24
alongside the Amazonas rivers.
долж реките на Амазон.
06:27
His village of 78 people has 20 families.
Неговото село од 78 луѓе има 20 семејства.
06:30
Filipe and a fellow student
Фелипе и неговиот другар
06:34
were the only two
attending grade 11 in 2015.
беа единствените кои беа
во 11-то одд. во 2015-та.
06:36
Now, the Amazonas is a state
in the northwest of Brazil.
Амазон е држава во северо-западен Бразил.
06:41
It's four and a half times
the size of Germany,
Четири и пол пати поголема од Германија,
06:45
and it's fully covered
in jungle and rivers.
целосно покриена со џунгли и реки.
06:47
A decade ago, Filipe
and his fellow student
Пред 10 години Фелипе и неговиот другар
06:51
would have had just two alternatives:
ќе имаа две можности:
06:53
moving to Manaus, the capital,
or stopping studying altogether,
да се преселат во Манаус
или да се откажат од учењето
06:57
which most of them did.
како многумина.
07:01
In 2009, however, Brazil passed a new law
Но, во 2009 год. Бразил донесе нов закон
07:04
that made secondary education
a guarantee for every Brazilian
и средното образование
стана достапно за сите
07:08
and an obligation for every state
to implement this by 2016.
и обврска на секоја држава да го
имплементира до 2016-та.
07:12
But giving access
to high-quality education,
Пристапот до високото образование,
07:17
you know, in the Amazonas state,
is huge and expensive.
знаете, во Амазон тоа е прескапо.
07:20
How are you going to get, you know,
math and science and history teachers
Како ќе имате наставници по математика,
наука или историја,
07:23
all over those communities?
насекаде низ овие општини?
07:27
And even if you find them,
Дури и да ги најдете,
07:28
many of them would not want to move there.
повеќето нема да сакаат да одат таму.
07:30
So faced with this impossible task,
Соочени со оваа тешка задача,
07:33
civil servants and state officials
државните службеници и администартивни
работници
07:36
developed amazing creativity
and entrepreneurship.
покажаа креативност и неверојатно
претприемништво.
07:38
They developed the media center solution.
Изградија медиумски центар.
07:42
It works this way.
Еве како функционира тоа.
07:44
You have specialized,
trained content teachers in Manaus
Има специјално обучени предметни
наставници во Манаус
07:45
delivering classroom via livestream
кои предаваат во живо
07:50
to over a thousand classrooms
in those scattered communities.
во повеќе од илјада училници
во зафрлените општини.
07:53
Those classrooms have five to 25 students,
Тие училници имаат 5-25 ученици,
07:57
and they're supported
by a more generalist tutoring teacher
и се потмомогнати од други,
предавачи
08:00
for their learning and development.
во текот на нивното учење и развој.
08:03
The 60 content teachers in Manaus
60-те предметни наставници во Манаус
08:06
work with over 2,200 tutoring teachers
in those communities
работат со преку 2.200 други предавачи
08:08
to customize lesson plans
to the context and time.
за да ги приспособат лекциите
содржински и временски.
08:14
Now, why is this division
Да видиме зошто е важна оваа поделба
08:19
between content teacher
and tutoring teacher important?
помеѓу предметни наставници и предавачи.
08:21
First of all, as I told you,
because in many countries,
Прво, како што споменав,
затоа што во многу земји
08:26
we just don't have
enough qualified teachers.
немаме доволно квалификувани наставници.
08:29
But secondly also because
teachers do too many things
Второ, бидејќи наставниците
вршат премногу работи
08:31
they're either not trained for
or not supposed to do.
за кои или не се обучени
или не треба да ги прават.
08:35
Let's look at Chile, for example.
Да го погледнеме Чиле, на пример.
08:39
In Chile, for every doctor,
Во Чиле, на секој лекар
08:41
you have four and a half people,
има 4 и пол луѓе,
08:43
four and a half staff supporting them,
4 и пол вработени кои му помагаат,
08:45
and Chile is on the low end
of the spectrum here,
а Чиле е подолу од стандардите
08:48
because in developing countries,
on average, every doctor
бидејќи во неразвиените земји,
во просек секој лекар
08:53
has 10 people supporting them.
има 10 луѓе кои му помагаат.
08:56
A teacher in Chile, however,
Но наставникот во Чиле,
08:59
has less than half a person,
има помалку од половина човек,
09:01
0.3 persons, supporting them.
0,3 луѓе кои им помагаат.
09:04
Imagine a hospital ward
with 20, 40, 70 patients
Замислете болничко оделение
со 20, 40, 70 пациенти
09:08
and you have a doctor
doing it all by themselves:
а имате само еден доктор кој работи се` сам:
09:12
no nurses, no medical assistants,
без сестри, без асистенти,
09:15
no one else.
никој.
09:18
You will say this is
absurd and impossible,
Ќе речете ова е апсурдно и невозможно,
09:20
but this is what teachers are doing
all over the world every day
но ова е тоа што го прават
наставниците во цел свет секојдневно,
09:22
with classrooms of 20, 40, or 70 students.
во училниците со 20, 40, 70 ученици.
09:26
So this division between content
and tutoring teachers is amazing
Значи, оваа поделба меѓу предметни
наставници и предавачи е чудесна
09:30
because it is changing
the paradigm of the teacher,
бидејќи го менува начинот на подучување,
09:34
so that each does what they can do best
така што секој прави
тоа што најдобро умее
09:37
and so that children
are not just in school
и децата не само што се на училиште
09:39
but in school and learning.
туку и учат на училиште.
09:41
And some of these content teachers,
Некои од овие предметни наставници
09:44
they became celebrity teachers.
станаа познати наставници.
09:46
You know, some of them run for office,
Некои се кандидират за одредени позиции
09:48
and they helped raise
the status of the profession
и помагаат да се издигне
статусот на професијата
09:50
so that more students
wanted to become teachers.
и да привлечат млади луѓе
да станат наставници.
09:53
And what I love about this example
Она што мене ми се допаѓа во овој пример
09:57
is beyond changing
the paradigm of the teacher.
е повеќе од промената
на начинот на предавање.
10:00
It teaches us how we can harness
technology for learning.
Примерот не` учи како да ја примениме
технологијата за учење.
10:03
The live-streaming is bidirectional,
Предавањата во живо се двонасочни,
10:07
so students like Filipe and others
can present information back.
така што учениците како Фелипе
можат да вратат информации.
10:09
And we know technology
is not always perfect.
Технологијата не е секогаш совршена.
10:14
You know, state officials expect
Државните службеници очекуваат
10:17
between five to 15 percent
of the classrooms
5-15 училници
10:18
every day to be off live-stream
да не се вклучени
10:20
because of flood, broken antennas
or internet not working.
поради поплави, неисправни
антени или лош интернет.
10:23
And yet, Filipe is one
of over 300,000 students
А Фелипе е еден од 30.000-те
ученици кои имаат корист
10:27
that benefited from
the media center solution
од идејата за медиумски центар
10:31
and got access to postprimary education.
и се запишани во пост-основно образование.
10:34
This is a living example
Ова е реален пример
10:38
how technology is not just an add-on
дека технологијата не е само додаток
10:40
but can be central to learning
and can help us bring school to children
туку може да е основа за учењето
и да ги собере децата на училиште
10:42
if we cannot bring children to school.
ако ние не можеме тоа да го сториме.
10:47
Now, I hear you.
Знам дека
10:53
You're going to say,
сега ќе речете:
10:54
"How are we going to implement this
all over the world?"
„Како ќе го примениме ова ширум светот?“
10:56
I've been in government myself
Јас бев во владата
10:59
and have seen how difficult it is
even to implement the best ideas.
и видов колку е тешко да се применат
дури и најдобрите идеи.
11:01
So as a commission,
we started two initiatives
Затао како комисија почнавме 2 иницијативи
да го реализираме
11:06
to make the "Learning
Generation" a reality.
проектот „Генерацијата која учи“.
11:09
The first one is called
the Pioneer Country Initiative.
Првата е т.н. Пионерска
државна иницијатива.
11:12
Over 20 countries from Africa and Asia
Над 20 држави во Африка и Азија
11:15
have committed to make
education their priority
се нафатија образовнието
да им е приоритетно
11:18
and to transform their education
systems to deliver results.
и да го трнасформираат образовниот
систем за да имаат резултати.
11:21
We've trained country leaders
Обучивме лидери на земји
11:24
in a methodology
called the delivery approach.
во методологијата наречена
пристап на доделување.
11:26
What this does is basically two things.
Ова всушност прави две нешта.
11:29
In the planning phase,
we take everyone into a room --
Во фазата на планирање ги собираме сите,
11:31
teachers, teacher unions,
parent associations,
наставници, синдикати,
здруженија на родители
11:34
government officials, NGOs, everyone --
владини претставници,
невладини и останати,
11:36
so that the reform
and the solution we come up with
така што решенијата и реформите
кои ќе ги донесеме
11:39
are shared by everyone
and supported by everyone.
ги споделуваме со сите
и ја имаме нивната поддршка.
11:41
And in the second phase,
Во втората фаза,
11:45
it does something special.
има нешто посебно.
11:47
It's kind of a ruthless
focus on follow-up.
Тоа е еден вид на безмилосно
фокусирање на следењето.
11:49
So week by week you check,
Со недели се следи
11:54
has that been done,
what was supposed to be done,
што е направено,
што требаше да се направи,
11:57
and even sometimes sending a person
physically to the district or school
а понекогаш се испраќаат луѓе
во местото или училиштето
12:00
to check that versus
just hoping that it happened.
за да проверат дека очекуваното
навистина се случило.
12:04
It may sound for many common sense,
За некои ова звучи нормално,
12:09
but it's not common practice,
но не е вообичаена практика,
12:12
and that's why actually many reforms fail.
и затоа многу реформи не успеваат.
12:13
It has been piloted in Tanzania,
Имаше пилот програма во Танзанија
12:18
and there the pass rate
for students in secondary education
и процентот на ученици кои
преминале во средно училиште
12:20
was increased by 50 percent
in just over two years.
се зголеми за 50% за само две години.
12:26
Now, the next initiative
to make the Learning Generation a reality
Следниот чекор за да се реализира
проектот „Генерацијата која учи“
12:32
is financing. Who's going to pay for this?
е финансирањето. Кој ќе го плати ова?
12:36
So we believe and argue
Веруваме и расправаме дека
12:40
that domestic financing has to be
the backbone of education investment.
треба да е столбот на инвестирањето
во образование.
12:41
Do you remember when I told you
about Vietnam earlier
Се сеќавате дека го споменав
Виетнам претходно
12:45
outperforming the United States in PISA?
кој ги надмина САД во ПИСА.
12:48
That's due to a better education system,
Тоа се должи на подобриот
образовен систем
12:51
but also to Vietnam
increasing their investment
но и на зголемените инвестиции на Виетнам
12:53
from seven to 20 percent
of their national budget in two decades.
од 7-20% од нивниот национален
буџет во две децении.
12:56
But what happens if countries
want to borrow money for education?
Што ако земјите сакаат
да земат заем за образование?
13:01
If you wanted to borrow money
to build a bridge or a road,
Ако земате заем за изградба
на патишта или мостови
13:04
it's quite easy and straightforward,
тогаш е лесно и брзо,
13:08
but not for education.
но не и за образованието.
13:10
It's easier to make a shiny picture
of a bridge and show it to everyone
Полесно е да прикажете некоја
сјајна фотографија од мост
13:12
than one of an educated mind.
отколку слика од некој образован ум.
13:16
That's kind of a longer term commitment.
Тоеа е посветеност која бара повеќе време.
13:19
So we came up with a solution
Затоа дојдовме до решение
13:22
to help countries escape
the middle income trap,
да помогнеме во надминување
на препреките на средниот доход.
13:23
countries that are not poor enough
or not poor, thankfully, anymore,
да помогнеме на земји кои не се
ни богати ни сиромашни веќе,
13:27
that cannot profit from grants
or interest-free loans,
кои не профитираат од грантови
или бескаматни заеми,
13:31
and they're not rich enough
но не се ни доволно богати
13:34
to be able to have attractive
interests on their loans.
да привлечат внимание за нивните заеми.
13:36
So we're pooling donor money
in a finance facility for education,
Значи собираме донаторски пари
за поддршка на образованието
13:39
which will provide
more finance for education.
кое ќе обезбеди повеќе финансии
за образование.
13:43
We will subsidize,
or even eliminate completely,
Ќе субвенционираме
или целосно ќе ги отфрлиме
13:46
interest payments on the loans
каматните плаќања на земите
13:49
so that countries that commit to reforms
така што земјите кои
ќе се посветат на реформите
13:51
can borrow money,
можат да позајмуваат,
13:53
reform their education system,
and pay this money over time
да го реформираат нивниот образовен
систем и да платат со тек на време
13:55
while benefiting
from a better-educated population.
додека имаат поквалитено
образувана популација.
13:59
This solution has been recognized
in the last G20 meeting in Germany,
Ова решение беше признато на последната
средба на Г20 во Германија,
14:03
and so finally today
education is on the international agenda.
и денес образованието се наоѓа
во меѓународната агенда.
14:07
But let me bring this back
to the personal level,
Да го поврзам ова со мојот
личен пример сега,
14:14
because this is where the impact lands.
бидејќи тука ги има резултатите.
14:17
Without that decision
to invest a young country's budget,
Ако младата држава не инвестираше
14:21
20 percent of a young country's
budget in education,
20 проценти од нејзиниот буџет
за образование,
14:25
I would have never
been able to go to school,
јас никогаш немаше да се школувам,
14:28
let alone in 2014
уште помалку да станам
14:32
becoming a minister in the government
министер на влада во 2014-та
14:34
that successfully ended
the transition phase.
која успешно ја заврши транзицијата.
14:36
Tunisia's Nobel Peace Prize in 2015
Нобеловата награда што ја доби
Тунис во 2015-та
14:39
as the only democracy
that emerged from the Arab Spring
како единствена демократија која произлезе
од Арапската пролет,
14:42
is a legacy to that bold
leadership decision.
е резултатот на храбрата
одлука на еден водач.
14:45
Education is the civil rights struggle,
Образованието е битка за граѓански права,
14:50
it's the human rights struggle
of our generation.
тоа е битка за човекови права
на нашата генерација.
14:53
Quality education for all:
Квалитетно образование за секој-
14:56
that's the freedom fight
that we've got to win.
-тоа е битката за слобода
која мораме да ја извојуваме.
14:58
Thank you.
Ви благодарам!
15:03
(Applause)
(Аплауз)
15:04

▲Back to top

About the speaker:

Amel Karboul - Education pioneer
Dr. Amel Karboul builds bridges between the private, public sector and civil society to solve today’s global challenges in education.

Why you should listen

Amel Karboul nurtures and inspires a new generation of responsible leaders, teams and organizations to create breakthroughs in their thinking, to transform themselves and to work towards a just and sustainable future.

Together with the Education Commission team, she has played a leading role in a major global initiative engaging world leaders, policymakers and researchers, and she has developed a renewed and compelling investment case and financing pathway for achieving equal educational opportunity for children and young people.

Karboul has also built The Maghreb Economic Forum (MEF) as a non-partisan think- and do-tank, and with her team she has engaged a new type of conversation between public and private audiences and nurtured new solutions for education (including de-radicalisation), employment, leadership and gender equality. She also co-lead the establishment of first democratic society in Arab nation, began economic reform and created and deployed effective pioneering digital media engagement between government and citizen on very limited budget as cabinet minister.

Karboul published her book, Coffin Corner, outlining a new leadership culture suited to the complexity and dynamics of the 21st century. Nominated as one of ten leading young African politicians, her professional brand is first and foremost that of a highly intelligent, well connected, creative and inspirational go-getter with a track record of making things happen.

Karboul received a Master's degree with honors in mechanical engineering from Karlsruhe Institute of Technology (KIT) in Germany and holds a Doctorate in Coaching and Mentoring from Oxford Brookes University in the United Kingdom. She has held leadership roles at numerous firms including Mercedes-Benz, DaimlerChrysler and worked in senior consultant roles at the Boston Consulting Group (BCG) and Beratergruppe Neuwaldegg as well as visiting faculty at DukeCE. Her two daughters, meditation and yoga keep her sane.

More profile about the speaker
Amel Karboul | Speaker | TED.com