ABOUT THE SPEAKER
Natalie Fratto - Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us.

Why you should listen

A Y-Combinator alum and former IBM Watson strategist, Natalie Fratto most recently led international expansion at Silicon Valley Bank. She's written for Fortune, Fast Company and Motherboard. Today, she's building Launch With GS, a $500 million initiative to invest in women-led businesses and investment managers, at Goldman Sachs in New York, NY. She tweets a lot @NatalieFratto.

More profile about the speaker
Natalie Fratto | Speaker | TED.com
TED Residency

Natalie Fratto: 3 ways to measure your adaptability -- and how to improve it

Natalie Fratto: Trzy sposoby na sprawdzenie i doskonalenie zdolności adaptacji

Filmed:
2,858,888 views

Kiedy inwestorka Natalie Fratto ocenia, którego założyciela start-upu wesprzeć, nie skupia się jedynie na inteligencji czy charyzmie, ale interesuje ją zdolność adaptacji. We wnikliwej prelekcji Fratto omawia trzy sposoby na zmierzenie ilorazu adaptacji oraz wyjaśnia, dlaczego nasza zdolność do reagowania na zmiany jest ważna.
- Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I metspotkał 273 start-uprozpoczęcie działalności foundersZałożyciele last yearrok.
0
817
3529
W zeszłym roku poznałam
273 założycieli start-upów.
00:16
And eachkażdy one was looking for moneypieniądze.
1
4689
2263
Każdy z nich chciał pieniędzy.
Jako inwestor technologiczny
00:18
As a techtech investorinwestor,
2
6976
1437
00:20
my goalcel was to sortsortować throughprzez
everyonekażdy that I metspotkał
3
8437
2664
miałam za zadanie przyjrzeć się każdemu
00:23
and make a quickszybki determinationdeterminacja
4
11125
1635
i szybko ustalić,
którzy z nich mieli potencjał
do osiągnięcia czegoś wielkiego.
00:24
about whichktóry oneste had the potentialpotencjał
to make something really bigduży.
5
12784
3483
00:28
But what makesczyni a great founderzałożyciel?
6
16887
1704
Jak rozpoznać świetnego założyciela?
00:30
This is a questionpytanie I askzapytać myselfsiebie dailycodziennie.
7
18615
2209
Zadaję sobie to pytanie każdego dnia.
00:33
Some ventureprzedsięwzięcie capitalistskapitaliści placemiejsce betszakłady
8
21186
1857
Dla niektórych inwestorów liczy się
wykształcenie i doświadczenie założyciela.
00:35
basedna podstawie on a founder'szałożyciel firmy previouspoprzedni backgroundtło.
9
23067
2405
00:37
Did they go to an IvyBluszcz LeagueLigi schoolszkoła?
10
25496
1952
Czy chodzili do szkoły Ligi Bluszczowej?
00:39
Have they workedpracował at a blue-chipBlue-chip companyfirma?
11
27472
1923
Czy pracowali w spółce blue-chip?
00:41
Have they builtwybudowany out a bigduży visionwizja before?
12
29419
1944
Czy stworzyli wcześniej wielką wizję?
00:43
EffectivelySkutecznie, how smartmądry is this personosoba?
13
31387
2533
Jak bystra jest ta osoba w rzeczywistości?
00:46
Other VCsVCs assesosły a founder'szałożyciel firmy
emotionalemocjonalny quotientiloraz, or EQEq.
14
34522
3869
Inni inwestorzy oceniają EQ założyciela,
czyli inteligencję emocjonalną.
00:50
How well will this personosoba buildbudować teamszespoły
15
38869
1873
Jak radzi sobie ze stworzeniem zespołu
00:52
and buildbudować rapportprogram Rapport
acrossprzez customersklienci and clientsklienci?
16
40766
2904
i czy będzie miał dobry kontakt
z kupującymi i klientami?
00:56
I have a differentróżne methodologymetodologia
to assessoszacować start-uprozpoczęcie działalności foundersZałożyciele, thoughchociaż,
17
44496
3143
Mam jednak inny sposób oceny
założycieli start-upów
i nie jest on skomplikowany.
00:59
and it's not complicatedskomplikowane.
18
47663
1565
01:01
I look for signsznaki of one specifickonkretny traitcecha.
19
49252
2600
Szukam oznak jednej, specyficznej cechy.
01:04
Not IQIQ, not EQEq.
20
52204
2137
Nie IQ, nie EQ.
01:06
It's adaptabilityzdolności adaptacyjnych:
21
54688
1200
To zdolność adaptacji,
czyli jak osoba reaguje
na nieuchronność zmian,
01:08
how well a personosoba reactsreaguje
to the inevitabilitynieuchronność of changezmiana,
22
56339
3975
i to wielu.
01:12
and lots of it.
23
60338
1176
To dla mnie najważniejszy wyznacznik.
01:13
That's the singlepojedynczy mostwiększość importantważny
determinantwyznacznik for me.
24
61538
2429
01:16
I subscribeZapisz się to the beliefwiara
25
64378
1525
Myślę, że zdolność adaptacji
jest formą inteligencji,
01:17
that adaptabilityzdolności adaptacyjnych itselfsamo
is a formformularz of intelligenceinteligencja,
26
65927
3167
a iloraz adaptacji, czyli AQ,
01:21
and our adaptabilityzdolności adaptacyjnych quotientiloraz, or AQAQ,
27
69118
2936
jest czymś, co można zmierzyć,
sprawdzić i ulepszyć.
01:24
is something that can be measuredwymierzony,
testedprzetestowany and improvedulepszony.
28
72078
3468
01:28
AQAQ isn't just usefulprzydatny
for start-uprozpoczęcie działalności foundersZałożyciele, howeverjednak.
29
76301
2652
AQ jest nie tylko przydatne
wśród założycieli start-upów.
01:31
I think it's increasinglycoraz bardziej
importantważny for all of us.
30
79447
2452
Myślę, że jest coraz ważniejsze
dla nas wszystkich,
bo świat przyspiesza.
01:33
Because the worldświat is speedingprzyspieszenie up.
31
81923
1826
01:35
We know that the rateoceniać
of technologicaltechniczny changezmiana is acceleratingprzyspieszenie,
32
83773
3190
Wiemy, że tempo zmian technologicznych
nabiera prędkości,
co zmusza nasz mózg do reakcji.
01:38
whichktóry is forcingforsowanie our brainsmózg to reactreagować.
33
86987
2233
Kiedy radzimy sobie
ze zmiennymi warunkami pracy
01:41
WhetherCzy you're navigatingNawigacja
changingwymiana pieniędzy jobpraca conditionswarunki
34
89244
2342
wywołanymi automatyzacją,
01:43
broughtprzyniósł on by automationAutomatyzacja,
35
91610
1419
zmieniającą się geopolityką
w zglobalizowanym świecie
01:45
shiftingprzeniesienie geopoliticsGeopolityka
in a more globalizedzglobalizowany worldświat,
36
93053
3152
czy zmienną dynamiką rodziny
i relacjami osobistymi.
01:48
or simplypo prostu changingwymiana pieniędzy familyrodzina dynamicsdynamika
and personalosobisty relationshipsrelacje.
37
96229
3390
01:51
EachKażdy of us, as individualsosoby prywatne, groupsgrupy,
38
99934
2603
My wszyscy, jako jednostki, grupy,
korporacje, a nawet rządy,
01:54
corporationskorporacje and even governmentsrządy
39
102561
2246
jesteśmy zmuszeni do radzenia sobie
z największą ilością zmian w historii.
01:56
are beingistota forcedwymuszony to grapplechwytak
with more changezmiana
40
104831
2381
01:59
than ever before in humanczłowiek historyhistoria.
41
107236
2267
02:02
So, how do we assessoszacować our adaptabilityzdolności adaptacyjnych?
42
110014
2533
Jak ocenia się zdolność adaptacji?
Stosuję trzy sztuczki
podczas spotkań z założycielami.
02:05
I use threetrzy trickswydziwianie
when meetingspotkanie with foundersZałożyciele.
43
113419
2624
To pierwsza.
02:08
Here'sTutaj jest the first.
44
116067
1389
02:09
Think back to your
mostwiększość recentniedawny jobpraca interviewwywiad.
45
117480
2674
Przypomnijcie sobie
ostatnią rozmowę o pracę.
02:12
What kinduprzejmy of questionspytania were you askedspytał?
46
120178
2238
Jakie pytania wam zadano?
02:14
ProbablyPrawdopodobnie some variationzmienność of,
"Tell me about a time when," right?
47
122440
4139
Prawdopodobnie coś w stylu:
"Proszę opowiedzieć o tym, kiedy...".
02:19
InsteadZamiast tego, to interviewwywiad for adaptabilityzdolności adaptacyjnych,
48
127125
2912
Tymczasem, żeby ocenić zdolność adaptacji,
02:22
I like to askzapytać "what if" questionspytania.
49
130061
2500
zadaję pytania typu "co jeśli...?".
02:24
What if your mainGłówny revenuedochód streamstrumień
were to drysuchy up overnightnocny?
50
132585
2778
Co jeśli nagle stracisz
główne źródło dochodów?
02:27
What if a heatciepło wavefala preventedzapobiegł
everykażdy singlepojedynczy customerklient
51
135387
2389
Co jeśli upały uniemożliwią klientom
dotarcie do twojego sklepu?
02:29
from beingistota ablezdolny to visitodwiedzić your storesklep?
52
137800
1952
02:31
AskingPytaniem "what if," insteadzamiast
of askingpytając about the pastprzeszłość,
53
139776
3211
Pytanie "co jeśli",
a nie pytanie o przeszłość,
zmusza mózg do symulacji.
02:35
forcessiły the brainmózg to simulatesymulować.
54
143011
1818
02:36
To pictureobrazek multiplewielokrotność possiblemożliwy
versionswersje of the futureprzyszłość.
55
144853
2841
Do wyobrażenia sobie
różnych wizji przyszłości.
02:39
The strengthwytrzymałość of that visionwizja,
56
147718
1404
Zarówno siła tej wizji,
jak i liczba scenariuszy,
które się wymyśli, dużo mi mówi.
02:41
as well as how manywiele distinctodrębny scenariosscenariusze
someonektoś can conjurewyczarować, tellsmówi me a lot.
57
149146
3945
02:46
PracticingPraktykowanie simulationssymulacje
is a sortsortować of safebezpieczny testingtestowanie groundziemia
58
154175
3579
Ćwiczenie symulacji
jest bezpiecznym poligonem
02:49
for improvingpoprawa adaptabilityzdolności adaptacyjnych.
59
157778
2040
doskonalenia zdolności adaptacji.
02:51
InsteadZamiast tego of testingtestowanie how you take in
and retainzachować informationInformacja,
60
159842
3976
Zamiast sprawdzać przyswajanie
i zapamiętywanie informacji,
co zmierzyłby test IQ,
02:55
like an IQIQ testtest mightmoc,
61
163842
1762
02:57
it teststesty how you manipulatemanipulować informationInformacja,
62
165628
2365
sprawdza, w jaki sposób nimi manipulujecie
03:00
givendany a constraintprzymus,
63
168017
1183
w obliczu ograniczeń,
żeby osiągnąć dany cel.
03:01
in orderzamówienie to achieveosiągać a specifickonkretny goalcel.
64
169224
1991
03:04
The seconddruga tricksztuczka that I use
to assessoszacować adaptabilityzdolności adaptacyjnych in foundersZałożyciele
65
172850
3822
Druga sztuczka, z której korzystam
przy ocenie zdolności adaptacji,
to szukanie oznak oduczania się.
03:08
is to look for signsznaki of unlearningunlearning.
66
176696
2334
Aktywnie oduczający się podważają to,
co zakładają, że wiedzą,
03:11
ActiveAktywne unlearnersnieuczący się seekszukać to challengewyzwanie
what they presumeprzypuszczać to alreadyjuż know,
67
179538
4301
03:15
and insteadzamiast, overridezastąpić that datadane
with newNowy informationInformacja.
68
183863
3533
i zastępują stare informacje nowymi.
03:19
KindRodzaju of like a computerkomputer
runningbieganie a diskdysk cleanupOczyszczanie.
69
187720
2785
Podobnie jak oczyszczanie dysku komputera.
03:23
Take the exampleprzykład of DestinDestin SandlinSandlin,
70
191053
2103
Weźmy za przykład Destina Sandlina,
który zaprogramował swój rower tak,
żeby skierowany w prawo skręcał w lewo,
03:25
who programedZaprogramowana his bicyclerower
to turnskręcać left when he steeredsterowany it right
71
193180
3508
i odwrotnie.
03:28
and vicewice versaversa.
72
196712
1365
03:30
He callednazywa this his BackwardsWstecz BrainMózg BikeRower,
73
198101
1936
Nazwał go "rowerem na opak",
a zajęło mu prawie osiem miesięcy,
03:32
and it tookwziął him nearlyprawie eightosiem monthsmiesiące
74
200061
1945
03:34
just to learnuczyć się how to ridejazda it
kinduprzejmy of, sortsortować of normallynormalnie.
75
202030
3000
żeby nauczyć się na nim jeździć.
03:37
The factfakt that DestinDestin was ablezdolny
to unlearnzapomnieć his regularregularny bikerower
76
205759
3151
Fakt, że Destin oduczył się
jeździć na zwykłym rowerze
na rzecz nowego,
03:40
in favorprzysługa of a newNowy one, thoughchociaż,
77
208934
1722
pokazuje coś niesamowitego
w zdolności adaptacji.
03:42
signalssygnały something awesomeniesamowite
about our adaptabilityzdolności adaptacyjnych.
78
210680
2526
03:45
It's not fixednaprawiony.
79
213656
1405
Adaptacja nie jest stała.
03:47
InsteadZamiast tego, eachkażdy of us
has the capacityPojemność to improveulepszać it,
80
215085
3167
Każdy może ją udoskonalić
poprzez oddanie i ciężką pracę.
03:50
throughprzez dedicationpoświęcenie and hardciężko work.
81
218276
2412
03:52
On the last pagestrona of Gandhi'sGandhi
autobiographyautobiografia, he wrotenapisał,
82
220712
3891
Na końcu autobiografii Gandhi napisał:
"Muszę zredukować się do zera".
03:56
"I mustmusi reducezmniejszyć myselfsiebie to zerozero."
83
224627
2532
03:59
At manywiele pointszwrotnica in his very fullpełny life,
84
227903
2603
W wielu momentach
swojego bardzo aktywnego życia
04:02
he was still seekingszukanie to returnpowrót
to a beginner'spoczątkujący mindsetsposób myślenia, to zerozero.
85
230530
4277
nadal chciał powrócić
do umysłu początkującego, do zera.
04:06
To unlearnzapomnieć.
86
234831
1389
Do oduczenia się.
04:08
In this way, I think
it's prettyładny safebezpieczny to say
87
236244
2833
Można śmiało powiedzieć,
że Gandhi miał wysokie AQ.
04:11
GandhiGandhi had a highwysoki AQAQ scorewynik.
88
239101
1848
04:12
(LaughterŚmiech)
89
240973
1152
(Śmiech)
04:14
The thirdtrzeci and finalfinał tricksztuczka
90
242149
1309
Trzecią, ostatnią sztuczką,
04:15
that I use to assessoszacować
a founder'szałożyciel firmy adaptabilityzdolności adaptacyjnych
91
243482
2667
którą stosuję
w ocenie zdolności adaptacji,
jest szukanie osób,
które wypełniają swoje życie i biznes
04:18
is to look for people
who infuseInfuse explorationbadanie
92
246173
2880
potrzebą poznania.
04:21
into theirich life and theirich businessbiznes.
93
249077
2238
04:23
There's a sortsortować of naturalnaturalny tensionnapięcie
betweenpomiędzy explorationbadanie and exploitationeksploatacja.
94
251638
4444
Istnieje rodzaj naturalnego napięcia
między poszukiwaniem i eksploatacją.
04:28
And collectivelyłącznie,
95
256106
1254
Większość z nas przecenia eksploatację.
04:29
all of us tendzmierzać to overvaluenadwartości exploitationeksploatacja.
96
257384
2777
04:32
Here'sTutaj jest what I mean.
97
260185
1267
Już tłumaczę.
04:33
In the yearrok 2000,
98
261815
1548
W 2000 roku
pewien mężczyzna wkręcił się
na spotkanie z Johnem Antioco,
04:35
a man finagledszumowina his way
into a meetingspotkanie with JohnJohn AntiocoAntioco,
99
263387
3230
prezesem Blockbustera,
04:38
the CEODYREKTOR GENERALNY of BlockbusterBomba burząca,
100
266641
1714
i zaproponował współpracę
04:40
and proposedproponowane a partnershipWspółpraca
101
268379
1571
04:41
to managezarządzanie Blockbuster'sBlockbuster w
fledglingRaczkujący onlineonline businessbiznes.
102
269974
3135
w zarządzaniu raczkującą internetową
działalnością Blockbustera.
04:45
The CEODYREKTOR GENERALNY JohnJohn laughedzaśmiał się him
out of the roompokój, sayingpowiedzenie,
103
273133
3365
Prezes John wyśmiał go, mówiąc:
"Mam miliony klientów
04:48
"I have millionsmiliony of existingistniejący customersklienci
104
276522
2057
i tysiące prosperujących
sklepów detalicznych.
04:50
and thousandstysiące of successfuludany retailsprzedaż storessklepy.
105
278603
2381
Muszę się skupić na pieniądzach".
04:53
I really need to focusskupiać on the moneypieniądze."
106
281008
1961
04:55
The other man in the meetingspotkanie, howeverjednak,
107
283373
1818
Tym drugim mężczyzną
okazał się Reed Hastings, prezes Netflixa.
04:57
turnedobrócony out to be ReedReed HastingsHastings,
the CEODYREKTOR GENERALNY of NetflixNetflix.
108
285215
2888
05:00
In 2018, NetflixNetflix broughtprzyniósł in
15.8 billionmiliard dollarsdolarów,
109
288683
4013
W 2018 roku Netflix przyniósł dochód
w wysokości 15,8 miliardów dolarów,
05:04
while BlockbusterBomba burząca
filedzłożony for bankruptcybankructwo in 2010,
110
292720
4341
a Blockbuster zbankrutował w 2010 roku,
10 lat po tamtym spotkaniu.
05:09
directlybezpośrednio 10 yearslat after that meetingspotkanie.
111
297085
2032
05:11
The BlockbusterBomba burząca CEODYREKTOR GENERALNY
112
299736
1436
Prezes Blockbustera
był skupiony na eksploatacji
już owocnego modelu biznesowego
05:13
was too focusedskupiony on exploitingwykorzystanie
his alreadyjuż successfuludany businessbiznes modelModel,
113
301196
3783
05:17
so much so that he couldn'tnie mógł see
around the nextNastępny cornerkąt.
114
305003
2865
do tego stopnia, że nie widział tego,
co czai się za rogiem.
05:20
In that way, his previouspoprzedni successpowodzenie
115
308169
2230
W ten sposób jego poprzedni sukces
stał się wrogiem jego zdolności adaptacji.
05:22
becamestał się the enemywróg
of his adaptabilityzdolności adaptacyjnych potentialpotencjał.
116
310423
2799
05:25
For the foundersZałożyciele that I work with,
117
313717
1749
Założycielom, z którymi współpracuję,
05:27
I framerama explorationbadanie
as a statestan of constantstały seekingszukanie.
118
315490
3365
obrazuję poszukiwanie
jako stan nieustannego dążenia.
Nie należy przywiązywać się
do swoich sukcesów,
05:30
To never fallspadek too fardaleko in love
with your winswygrywa
119
318879
2144
a raczej szukać tego, co może nas zabić.
05:33
but ratherraczej continueKontyntynuj to proactivelyproaktywnie
seekszukać out what mightmoc killzabić you nextNastępny.
120
321047
4177
05:38
When I first startedRozpoczęty
exploringodkrywanie adaptabilityzdolności adaptacyjnych,
121
326192
2437
Kiedy zaczęłam zajmować się
zdolnością adaptacji,
najbardziej fascynowało mnie to,
że możemy ją ulepszyć.
05:40
the thing I founduznany mostwiększość excitingekscytujący
is that we can improveulepszać it.
122
328653
2780
05:43
EachKażdy of us has the capacityPojemność
to becomestają się more adaptabledający się przystosować.
123
331811
2799
Każdy może poprawić zdolność adaptacji.
05:47
But think of it like a musclemięsień:
124
335109
1476
Pomyślcie o niej jak o mięśniu,
05:48
it's got to be exercisedwykonywane.
125
336609
1913
który trzeba ćwiczyć.
05:50
And don't get discouragedzalecane
if it takes a while.
126
338546
2571
Nie zniechęcajcie się,
jeśli trochę to potrwa.
05:53
RememberNależy pamiętać DestinDestin SandlinSandlin?
127
341141
1593
Pamiętacie Destina Sandlina?
05:54
It tookwziął him eightosiem monthsmiesiące
just to learnuczyć się how to ridejazda a bikerower.
128
342758
3016
Nauka jazdy na rowerze
zajęła mu osiem miesięcy.
05:57
Over time, usingza pomocą the trickswydziwianie
that I use on foundersZałożyciele --
129
345798
3333
Z czasem korzystanie ze sztuczek,
które stosuję z założycielami,
zadawanie pytań typu "co jeśli",
oduczanie się,
06:01
askingpytając "what if" questionspytania,
activelyaktywnie unlearningunlearning
130
349155
3224
i priorytetowe traktowanie
poszukiwania, a nie eksploatacji,
06:04
and prioritizingpriorytetyzacja explorationbadanie
over exploitationeksploatacja
131
352403
3968
pomoże wam przejąć kontrolę,
06:08
can put you in the driver'skierowcy seatsiedzenie --
132
356395
1690
więc kiedy nadejdą kolejne wielkie zmiany,
06:10
so that the nextNastępny time
something bigduży changeszmiany,
133
358109
2452
będziecie na nie przygotowani.
06:12
you're alreadyjuż preparedprzygotowany.
134
360585
1600
06:14
We're enteringwstępowanie a futureprzyszłość where IQIQ and EQEq
135
362569
3190
Wkraczamy w przyszłość, w której IQ i EQ
mają mniejsze znaczenie niż to,
06:17
bothobie mattermateria way lessmniej
than how fastszybki you're ablezdolny to adaptprzystosować się.
136
365783
3635
jak szybko potraficie się przystosować.
06:21
So I hopenadzieja that these toolsprzybory
help you to raisepodnieść your ownwłasny AQAQ.
137
369442
2986
Mam nadzieję, że te narzędzia
pomogą wam rozwinąć AQ.
06:24
Thank you.
138
372982
1151
Dziękuję.
06:26
(ApplauseAplauz)
139
374157
3922
(Brawa)
Translated by Sylwia Magon
Reviewed by Sylwia Gliniewicz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Natalie Fratto - Venture investor, writer
Natalie Fratto invests in underestimated startup founders and writes about how technology shapes the world around us.

Why you should listen

A Y-Combinator alum and former IBM Watson strategist, Natalie Fratto most recently led international expansion at Silicon Valley Bank. She's written for Fortune, Fast Company and Motherboard. Today, she's building Launch With GS, a $500 million initiative to invest in women-led businesses and investment managers, at Goldman Sachs in New York, NY. She tweets a lot @NatalieFratto.

More profile about the speaker
Natalie Fratto | Speaker | TED.com