ABOUT THE SPEAKER
Lucy Marcil - Pediatrician, social entrepreneur
Lucy Marcil is providing fiscal services to low-income families in the doctor’s waiting room.

Why you should listen

Lucy Marcil, MD MPH, creates innovative solutions buffering kids from the adversity they face growing up with economic stress and poverty. As a pediatrician, she cares for children at Boston Medical Center. She co-founded StreetCred, a nonprofit addressing the health impact of financial stress by providing fiscal services to low-income families in the the doctor’s waiting room. StreetCred increases access to critical anti-poverty tax credits such as the Earned Income Tax Credit by integrating tax preparation services into pediatric clinics; it has returned over $3.2 million to 1700 clients at 9 sites in 4 states since its inception in 2016. StreetCred is now bundling tax services with enrollment in other economic mobility services to create greater financial stability.

Internationally, Dr. Marcil has undertaken pediatric health-systems strengthening. As a HIV/AIDS & Community Health Peace Corps volunteer in Namibia, she leveraged public-private partnerships to create a comprehensive orphan care program and girls’ leadership camps. In Bangladesh, she identified community engagement methods to build maternal-child healthcare systems in urban slums. In Kenya, she consulted for Jacaranda Health to transform newborn care systems.

For her work, Dr. Marcil has been recognized with the American Academy of Pediatrics Anne E. Dyson Child Advocacy Award and the Jack Kent Cooke Foundation Quinn Prize, and has been named a Café 100, Davidson College Game Changer and 2018 TED Fellow.

More profile about the speaker
Lucy Marcil | Speaker | TED.com
TED2018

Lucy Marcil: Why doctors are offering free tax prep in their waiting rooms

Lucy Marcil: Pse mjekët po ofrojnë përgatitje falas të taksave në dhomat e tyre të pritjes.

Filmed:
1,241,202 views

Më shumë se 90 përqind e fëmijëve në USA paraqiten te mjeku të paktën një herë në vit, që do të thotë orë të pafundme të shpenzuara nga prindërit në dhomat e pritjes. Po sikur ato orë të përdoreshin për diçka produktive -- si kursimi i parave? Nëpërmjet organizatës së saj StreetCred, mjekja dhe TED Fellow, Lucy Marcil po ofron përgatitje falas të taksave për prindërit në dhomën e pritjes, duke imagjinuar se si mund të duket vizita te mjeku dhe duke ndihmuar në nxjerrjen nga varfëria të familjeve. Mësoni më shumë se si përgatitja falas e taksave dhe këshillimi mund të jenë receta më e mirë kundër varfërisë që ne kemi në USA.
- Pediatrician, social entrepreneur
Lucy Marcil is providing fiscal services to low-income families in the doctor’s waiting room. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
How many of you have had
your doctor ask you about sex?
0
987
3419
Sa prej jush i ka pyetur mjeku
rreth seksit?
00:16
Your mental health?
1
4820
1635
Rreth shëndetit mendor?
00:18
Alcohol use?
2
6479
1269
Përdorimit të alkoolit?
00:19
These questions are almost universal.
3
7772
3095
Këto pyetje janë pothuajse universale.
00:22
But how many of you have had
your doctor ask you about money?
4
10891
4546
Por sa prej jush i ka pyetur mjeku
rreth parave?
00:27
Most of us haven't.
5
15461
1453
Shumë prej jush, jo.
00:29
But that is strange, because
compared to most high-income countries,
6
17609
4289
Por kjo është e çuditshme, sepse
krahasuar me vendet me të ardhura të larta
00:33
child poverty is an epidemic
in the United States.
7
21922
4176
varfëria që ka prekur fëmijët është
një epidemi në USA.
00:38
It creates conditions that may elevate
stress hormone levels
8
26122
4070
Ajo krijon kushte që mund të rrisin
nivelin e hormoneve të stresit
00:42
and impair brain development.
9
30216
2108
dhe dëmtojnë zhvillimin e trurit.
00:44
Poor children in the US are one and a half
times more likely to die
10
32879
5513
Fëmijët e varfër në USA janë një herë
e gjysmë më të riskuar për të vdekur
00:50
and twice as likely to be hospitalized
11
38416
2562
dhe dy herë më të riskuar për
t'u hospitalizuar
00:53
as their middle-class counterparts.
12
41002
2030
sesa moshatarët e tyre të
klasës së mesme.
00:55
So my colleague Dr. Michael Hole
and I started asking moms about money.
13
43968
6758
Kështu, kolegu im Dr. Michael Hole dhe
unë filluam të pyesnim nënat rreth parave.
01:03
We knew we needed to reimagine
what a doctor's visit looks like,
14
51123
4154
Ne e dinim, ne duhet të rimagjinonim
se si duket vizita te mjeku për
01:07
to get kids out of poverty
15
55301
1618
të nxjerrë fëmijët nga varfëria
01:08
and to give them a fair shot
at a healthy life.
16
56943
3541
dhe t'i ofrojmë atyre një qasje të drejtë
për një jetë të shëndetshme.
01:13
Our questions led
to a surprising solution:
17
61195
3353
Pyetjet tona na drejtuan te
një zgjidhje surprizuese:
01:16
tax credits.
18
64572
1343
kreditë tatimore.
01:17
It turns out, the earned income
tax credit, or EITC,
19
65939
4530
Kjo zbulon se, të ardhurat e fituara nga
kredia tatimore, ose EITC,
01:22
is the best poverty prescription
we have in the US.
20
70493
3767
janë receta më e mirë kundër varfërisë
që kemi ne në USA.
01:26
The average mom gets two to three
thousand dollars a year from it.
21
74671
3967
Nëna merr mesatarisht dy deri në tre
mijë dollarë në vit prej saj.
01:31
When families get it,
moms and babies are healthier:
22
79060
3475
Kur familjet e marrin atë,
nënat dhe fëmijët janë më të shëndetshëm:
01:34
fewer depressed moms,
23
82559
1873
më pak nëna të depresionuara,
01:36
babies weighing more at birth.
24
84456
1972
fëmijët peshojnë më shumë
në lindje.
01:38
But one out of five families
who could get it doesn't,
25
86900
4344
Por një nga pesë familje
që i takon nuk e marrin atë,
01:43
and most who do
lose of hundreds of dollars
26
91268
3661
dhe shumica e atyre që e marrin,
humbin qindra dollarë
01:46
to the for-profit
tax-preparation industry.
27
94953
2884
në industrinë e përgatitjes së takasave.
01:51
One day, a mom asked us
why we couldn't do her taxes
28
99409
3664
Një ditë, një nënë na pyeti se
pse ne nuk mund ta bënim taksën e saj
01:55
while she waited for the doctor.
29
103097
1596
ndërkohë që ajo priste mjekun.
01:56
(Laughter)
30
104717
1009
(Të qeshura)
01:57
We all know that purgatory.
Why not make good use of that time?
31
105750
4244
Ne të gjithë e njohim purgatorin.
Pse të mos bënim diçka gjatë asaj kohe?
02:02
So we started StreetCred,
32
110018
2060
Kështu ne krijuam StreetCred,
02:04
an organization prescribing
tax preparation in clinics serving kids.
33
112102
5178
një organizatë që merret me përgatitjen
e taksave në klinikat e fëmijëve.
02:09
This is a brand-new approach
34
117674
2055
Kjo ishte një qasje e re
02:11
and one that left some
questioning our sanity.
35
119753
3326
që në fakt la disa dyshime mbi
aftësinë tonë mendore.
02:15
After all, we're doctors, not accountants.
36
123103
2772
Në fund të fundit, ne jemi mjekë
jo kontabilistë.
02:17
But we have something accountants don't:
37
125899
3516
Por ne kemi diçka që kontabilistët
nuk e kanë;
02:21
access to families.
38
129439
2089
kontaktin me familjet.
02:24
Over 90 percent of kids in the US
see a doctor at least once a year.
39
132075
4958
Mbi 90% e fëmijëve në USA shkojnë
te mjeku të paktën një herë në vit.
02:29
Their parents trust us
40
137732
1440
Prindërit e tyre na besojnë ne
02:31
and will do anything
to give them a better life.
41
139196
3529
dhe ne do bëjmë çdo gjë për t'i
siguruar atyre një jetë më të mirë.
02:36
Doctors in every clinic around the country
could be doing this work, too --
42
144207
3979
Mjekët në çdo klinikë kudo në vend
bëjnë gjithashtu të njëjtën gjë--
02:40
it's simple, really.
43
148210
1364
është e thjeshtë, vërtet.
02:42
The hospital registers
as a tax-preparation site,
44
150126
2729
Spitali regjistrohet si zyre
e përgatitjes së taksave,
02:44
and everyone, from medical
students to retirees,
45
152879
3736
dhe çdokush, si studentët e mjekësisë
ashtu dhe ata në pension,
02:48
can volunteer as a tax preparer
after passing an IRS exam.
46
156639
4751
mund të bëhen vullnetarë për përgatitjen
e taksave, pasi kanë kaluar provimin IRS.
02:53
It's not as hard as it sounds, I promise.
47
161905
2751
Nuk është aq e vështirë sa mund të duket,
ju premtoj.
02:56
I certainly never thought
I would be doing other people's taxes,
48
164680
3086
Natyrisht, unë kurrë se kisha
menduar se do përgatisja taksat,
02:59
but here I am.
49
167790
1359
por ja ku jam.
03:01
We're nearing the end of our third year.
50
169823
2875
Ne po i afrohemi fundit të vitit
të tretë.
03:05
In the first two, we returned
1.6 million dollars
51
173077
4707
Në dy vitet e para, ne i kthyem
1.6 milionë dollarë
03:09
to 750 families in Boston alone.
52
177808
3113
750 familjeve vetëm në Boston.
03:12
This year --
53
180945
1186
Këtë vit--
03:14
(Applause)
54
182155
3995
(Duartrokitje)
03:19
This year, we've expanded
to nine sites in four states.
55
187106
3791
Këtë vit, ne jemi zgjeruar në
nëntë vende në katër shtete.
03:23
Sixty-three percent of our families
have never heard of the EITC.
56
191357
5163
63% e familjeve tona nuk kanë
dëgjuar kurrë për EITC-në.
03:28
How can you claim something
you haven't heard of?
57
196968
3178
Si mund ta kërkosh diçka për të
cilën nuk ke dëgjuar asgjë?
03:32
And half have never used
free tax preparation.
58
200170
2944
Dhe gjysma nuk kanë përfituar kurrë
përgatitje falas takse.
03:35
That two to three thousand dollars a year
59
203769
2575
Ato dy deri në tre mijë dollarë
në vit,
03:38
goes a long way.
60
206368
1867
nuk shkojnë dëm.
03:40
Take hunger.
61
208259
1169
Le te marrim urinë.
03:41
An adequately nutritious, low-cost diet
for a mom and two young kids
62
209984
4578
Një dietë e ushqyeshme, me kosto të ulët
për një nënë me dy fëmijë
03:46
costs 477 dollars a month.
63
214586
2960
kushton 477 dollarë në muaj.
03:50
With EITC money, that family
can eat for five to six months.
64
218065
4130
Me paratë e EITC, ajo familje mund
të ushqehet për 5 deri në 6 muaj.
03:54
Or think about medical care.
65
222830
2108
Ose mendoni për kujdesin mjekësor.
03:56
Twenty million children in the US
lack access to care
66
224962
3983
Njëzet milionë fëmijëve në USA
i mungon aksesi në vizitat
04:00
meeting modern pediatric standards.
67
228969
2133
pediatrike me standarte moderne.
04:04
And yet, the average cost of that care
is only 400 dollars per kid per year.
68
232122
6410
Dhe ende, kosto mesatare e atij shërbimi
është vetëm 400 dollarë për fëmijë në vit.
04:11
EITC money can help fix
this access problem.
69
239157
3582
Paratë nga EITC mund të ndihmojnë
për ta rregulluar këtë problem me aksesin.
04:15
Perhaps most powerfully of all,
70
243755
2082
Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha,
04:17
this money gives moms hope.
71
245861
1722
këto para i japin nënave shpresë.
04:20
One mom used her refund
for her son to study abroad in Spain.
72
248051
4431
Një nënë i përdori këto para për
djalin e saj që të studionte në Spanjë.
04:25
She was struggling to pay her rent,
73
253133
2356
Ajo kishte probleme me pagesën
e qerasë,
04:27
but she saw EITC money
as his shot at a better future.
74
255513
3797
por ajo i pa paratë e EITC si shansi
i tij drejt një të ardhme më të mirë.
04:32
We have an opportunity,
75
260064
1884
Ne e kemi një mundësi,
04:33
as doctors and as citizens,
76
261972
2482
si mjekë dhe si qytetarë,
04:36
to get to the root of this problem.
77
264478
2167
të shkojmë në rrënjët e këtij problemi.
04:38
We can reimagine health care
78
266669
1671
Ne mund ta imagjinojmë kujdesin
shëndetësor,
04:40
as a place addressing
the causes of poor health,
79
268364
3673
si një vend që adreson shkaqet
e shëndetit të dobët,
04:44
be it infections
80
272061
1645
qoftë infeksioneve
04:45
or finances.
81
273730
1408
ose financave.
04:47
Thank you.
82
275567
1211
Ju falemnderit.
04:48
(Applause)
83
276802
5780
(Duartrokitje)
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lucy Marcil - Pediatrician, social entrepreneur
Lucy Marcil is providing fiscal services to low-income families in the doctor’s waiting room.

Why you should listen

Lucy Marcil, MD MPH, creates innovative solutions buffering kids from the adversity they face growing up with economic stress and poverty. As a pediatrician, she cares for children at Boston Medical Center. She co-founded StreetCred, a nonprofit addressing the health impact of financial stress by providing fiscal services to low-income families in the the doctor’s waiting room. StreetCred increases access to critical anti-poverty tax credits such as the Earned Income Tax Credit by integrating tax preparation services into pediatric clinics; it has returned over $3.2 million to 1700 clients at 9 sites in 4 states since its inception in 2016. StreetCred is now bundling tax services with enrollment in other economic mobility services to create greater financial stability.

Internationally, Dr. Marcil has undertaken pediatric health-systems strengthening. As a HIV/AIDS & Community Health Peace Corps volunteer in Namibia, she leveraged public-private partnerships to create a comprehensive orphan care program and girls’ leadership camps. In Bangladesh, she identified community engagement methods to build maternal-child healthcare systems in urban slums. In Kenya, she consulted for Jacaranda Health to transform newborn care systems.

For her work, Dr. Marcil has been recognized with the American Academy of Pediatrics Anne E. Dyson Child Advocacy Award and the Jack Kent Cooke Foundation Quinn Prize, and has been named a Café 100, Davidson College Game Changer and 2018 TED Fellow.

More profile about the speaker
Lucy Marcil | Speaker | TED.com