English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Lucy Marcil: Why doctors are offering free tax prep in their waiting rooms

Lucy Marcil: Pse mjekët po ofrojnë përgatitje falas të taksave në dhomat e tyre të pritjes.

Filmed:
1,017,278 views

Më shumë se 90 përqind e fëmijëve në USA paraqiten te mjeku të paktën një herë në vit, që do të thotë orë të pafundme të shpenzuara nga prindërit në dhomat e pritjes. Po sikur ato orë të përdoreshin për diçka produktive -- si kursimi i parave? Nëpërmjet organizatës së saj StreetCred, mjekja dhe TED Fellow, Lucy Marcil po ofron përgatitje falas të taksave për prindërit në dhomën e pritjes, duke imagjinuar se si mund të duket vizita te mjeku dhe duke ndihmuar në nxjerrjen nga varfëria të familjeve. Mësoni më shumë se si përgatitja falas e taksave dhe këshillimi mund të jenë receta më e mirë kundër varfërisë që ne kemi në USA.

- Pediatrician, social entrepreneur
Lucy Marcil is providing fiscal services to low-income families in the doctor’s waiting room. Full bio

How many of you have had
your doctor ask you about sex?
Sa prej jush i ka pyetur mjeku
rreth seksit?
00:12
Your mental health?
Rreth shëndetit mendor?
00:16
Alcohol use?
Përdorimit të alkoolit?
00:18
These questions are almost universal.
Këto pyetje janë pothuajse universale.
00:19
But how many of you have had
your doctor ask you about money?
Por sa prej jush i ka pyetur mjeku
rreth parave?
00:22
Most of us haven't.
Shumë prej jush, jo.
00:27
But that is strange, because
compared to most high-income countries,
Por kjo është e çuditshme, sepse
krahasuar me vendet me të ardhura të larta
00:29
child poverty is an epidemic
in the United States.
varfëria që ka prekur fëmijët është
një epidemi në USA.
00:33
It creates conditions that may elevate
stress hormone levels
Ajo krijon kushte që mund të rrisin
nivelin e hormoneve të stresit
00:38
and impair brain development.
dhe dëmtojnë zhvillimin e trurit.
00:42
Poor children in the US are one and a half
times more likely to die
Fëmijët e varfër në USA janë një herë
e gjysmë më të riskuar për të vdekur
00:44
and twice as likely to be hospitalized
dhe dy herë më të riskuar për
t'u hospitalizuar
00:50
as their middle-class counterparts.
sesa moshatarët e tyre të
klasës së mesme.
00:53
So my colleague Dr. Michael Hole
and I started asking moms about money.
Kështu, kolegu im Dr. Michael Hole dhe
unë filluam të pyesnim nënat rreth parave.
00:55
We knew we needed to reimagine
what a doctor's visit looks like,
Ne e dinim, ne duhet të rimagjinonim
se si duket vizita te mjeku për
01:03
to get kids out of poverty
të nxjerrë fëmijët nga varfëria
01:07
and to give them a fair shot
at a healthy life.
dhe t'i ofrojmë atyre një qasje të drejtë
për një jetë të shëndetshme.
01:08
Our questions led
to a surprising solution:
Pyetjet tona na drejtuan te
një zgjidhje surprizuese:
01:13
tax credits.
kreditë tatimore.
01:16
It turns out, the earned income
tax credit, or EITC,
Kjo zbulon se, të ardhurat e fituara nga
kredia tatimore, ose EITC,
01:17
is the best poverty prescription
we have in the US.
janë receta më e mirë kundër varfërisë
që kemi ne në USA.
01:22
The average mom gets two to three
thousand dollars a year from it.
Nëna merr mesatarisht dy deri në tre
mijë dollarë në vit prej saj.
01:26
When families get it,
moms and babies are healthier:
Kur familjet e marrin atë,
nënat dhe fëmijët janë më të shëndetshëm:
01:31
fewer depressed moms,
më pak nëna të depresionuara,
01:34
babies weighing more at birth.
fëmijët peshojnë më shumë
në lindje.
01:36
But one out of five families
who could get it doesn't,
Por një nga pesë familje
që i takon nuk e marrin atë,
01:38
and most who do
lose of hundreds of dollars
dhe shumica e atyre që e marrin,
humbin qindra dollarë
01:43
to the for-profit
tax-preparation industry.
në industrinë e përgatitjes së takasave.
01:46
One day, a mom asked us
why we couldn't do her taxes
Një ditë, një nënë na pyeti se
pse ne nuk mund ta bënim taksën e saj
01:51
while she waited for the doctor.
ndërkohë që ajo priste mjekun.
01:55
(Laughter)
(Të qeshura)
01:56
We all know that purgatory.
Why not make good use of that time?
Ne të gjithë e njohim purgatorin.
Pse të mos bënim diçka gjatë asaj kohe?
01:57
So we started StreetCred,
Kështu ne krijuam StreetCred,
02:02
an organization prescribing
tax preparation in clinics serving kids.
një organizatë që merret me përgatitjen
e taksave në klinikat e fëmijëve.
02:04
This is a brand-new approach
Kjo ishte një qasje e re
02:09
and one that left some
questioning our sanity.
që në fakt la disa dyshime mbi
aftësinë tonë mendore.
02:11
After all, we're doctors, not accountants.
Në fund të fundit, ne jemi mjekë
jo kontabilistë.
02:15
But we have something accountants don't:
Por ne kemi diçka që kontabilistët
nuk e kanë;
02:17
access to families.
kontaktin me familjet.
02:21
Over 90 percent of kids in the US
see a doctor at least once a year.
Mbi 90% e fëmijëve në USA shkojnë
te mjeku të paktën një herë në vit.
02:24
Their parents trust us
Prindërit e tyre na besojnë ne
02:29
and will do anything
to give them a better life.
dhe ne do bëjmë çdo gjë për t'i
siguruar atyre një jetë më të mirë.
02:31
Doctors in every clinic around the country
could be doing this work, too --
Mjekët në çdo klinikë kudo në vend
bëjnë gjithashtu të njëjtën gjë--
02:36
it's simple, really.
është e thjeshtë, vërtet.
02:40
The hospital registers
as a tax-preparation site,
Spitali regjistrohet si zyre
e përgatitjes së taksave,
02:42
and everyone, from medical
students to retirees,
dhe çdokush, si studentët e mjekësisë
ashtu dhe ata në pension,
02:44
can volunteer as a tax preparer
after passing an IRS exam.
mund të bëhen vullnetarë për përgatitjen
e taksave, pasi kanë kaluar provimin IRS.
02:48
It's not as hard as it sounds, I promise.
Nuk është aq e vështirë sa mund të duket,
ju premtoj.
02:53
I certainly never thought
I would be doing other people's taxes,
Natyrisht, unë kurrë se kisha
menduar se do përgatisja taksat,
02:56
but here I am.
por ja ku jam.
02:59
We're nearing the end of our third year.
Ne po i afrohemi fundit të vitit
të tretë.
03:01
In the first two, we returned
1.6 million dollars
Në dy vitet e para, ne i kthyem
1.6 milionë dollarë
03:05
to 750 families in Boston alone.
750 familjeve vetëm në Boston.
03:09
This year --
Këtë vit--
03:12
(Applause)
(Duartrokitje)
03:14
This year, we've expanded
to nine sites in four states.
Këtë vit, ne jemi zgjeruar në
nëntë vende në katër shtete.
03:19
Sixty-three percent of our families
have never heard of the EITC.
63% e familjeve tona nuk kanë
dëgjuar kurrë për EITC-në.
03:23
How can you claim something
you haven't heard of?
Si mund ta kërkosh diçka për të
cilën nuk ke dëgjuar asgjë?
03:28
And half have never used
free tax preparation.
Dhe gjysma nuk kanë përfituar kurrë
përgatitje falas takse.
03:32
That two to three thousand dollars a year
Ato dy deri në tre mijë dollarë
në vit,
03:35
goes a long way.
nuk shkojnë dëm.
03:38
Take hunger.
Le te marrim urinë.
03:40
An adequately nutritious, low-cost diet
for a mom and two young kids
Një dietë e ushqyeshme, me kosto të ulët
për një nënë me dy fëmijë
03:41
costs 477 dollars a month.
kushton 477 dollarë në muaj.
03:46
With EITC money, that family
can eat for five to six months.
Me paratë e EITC, ajo familje mund
të ushqehet për 5 deri në 6 muaj.
03:50
Or think about medical care.
Ose mendoni për kujdesin mjekësor.
03:54
Twenty million children in the US
lack access to care
Njëzet milionë fëmijëve në USA
i mungon aksesi në vizitat
03:56
meeting modern pediatric standards.
pediatrike me standarte moderne.
04:00
And yet, the average cost of that care
is only 400 dollars per kid per year.
Dhe ende, kosto mesatare e atij shërbimi
është vetëm 400 dollarë për fëmijë në vit.
04:04
EITC money can help fix
this access problem.
Paratë nga EITC mund të ndihmojnë
për ta rregulluar këtë problem me aksesin.
04:11
Perhaps most powerfully of all,
Ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha,
04:15
this money gives moms hope.
këto para i japin nënave shpresë.
04:17
One mom used her refund
for her son to study abroad in Spain.
Një nënë i përdori këto para për
djalin e saj që të studionte në Spanjë.
04:20
She was struggling to pay her rent,
Ajo kishte probleme me pagesën
e qerasë,
04:25
but she saw EITC money
as his shot at a better future.
por ajo i pa paratë e EITC si shansi
i tij drejt një të ardhme më të mirë.
04:27
We have an opportunity,
Ne e kemi një mundësi,
04:32
as doctors and as citizens,
si mjekë dhe si qytetarë,
04:33
to get to the root of this problem.
të shkojmë në rrënjët e këtij problemi.
04:36
We can reimagine health care
Ne mund ta imagjinojmë kujdesin
shëndetësor,
04:38
as a place addressing
the causes of poor health,
si një vend që adreson shkaqet
e shëndetit të dobët,
04:40
be it infections
qoftë infeksioneve
04:44
or finances.
ose financave.
04:45
Thank you.
Ju falemnderit.
04:47
(Applause)
(Duartrokitje)
04:48
Translated by Artjola Puja
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Lucy Marcil - Pediatrician, social entrepreneur
Lucy Marcil is providing fiscal services to low-income families in the doctor’s waiting room.

Why you should listen

Lucy Marcil, MD MPH, creates innovative solutions buffering kids from the adversity they face growing up with economic stress and poverty. As a pediatrician, she cares for children at Boston Medical Center. She co-founded StreetCred, a nonprofit addressing the health impact of financial stress by providing fiscal services to low-income families in the the doctor’s waiting room. StreetCred increases access to critical anti-poverty tax credits such as the Earned Income Tax Credit by integrating tax preparation services into pediatric clinics; it has returned over $3.2 million to 1700 clients at 9 sites in 4 states since its inception in 2016. StreetCred is now bundling tax services with enrollment in other economic mobility services to create greater financial stability.

Internationally, Dr. Marcil has undertaken pediatric health-systems strengthening. As a HIV/AIDS & Community Health Peace Corps volunteer in Namibia, she leveraged public-private partnerships to create a comprehensive orphan care program and girls’ leadership camps. In Bangladesh, she identified community engagement methods to build maternal-child healthcare systems in urban slums. In Kenya, she consulted for Jacaranda Health to transform newborn care systems.

For her work, Dr. Marcil has been recognized with the American Academy of Pediatrics Anne E. Dyson Child Advocacy Award and the Jack Kent Cooke Foundation Quinn Prize, and has been named a Café 100, Davidson College Game Changer and 2018 TED Fellow.

More profile about the speaker
Lucy Marcil | Speaker | TED.com