English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2016

Sharon Brous: It's time to reclaim religion

Sharon Brous: Koha te përmiresojme fetë

Filmed:
1,322,363 views

Ne nje moment qe bota duket te kete dale jashte kontrollit, feja duhet te ndihet e pavend-- ose si pjese e problemit. Por rabinia Sharon Brous beson se ne mund ta permiresojme fene qe te takojme nevojat e jetes moderne. ne kete diskutim te pasionuar, Brous ndan kater parime te praktikes se nje feje te rivitalizuar-- dhe ofron besimin e te gjithe llojeve si nje kunder rrefyes te realiteteve mpirese te dhunes, ekstremizmit dhe pesimizmit.

- Rabbi
Rabbi Sharon Brous is a leading voice in reanimating religious life in America, working to develop a spiritual roadmap for soulful, multi-faith justice work. Full bio

I was a new mother
Une isha një nënë e re
00:12
and a young rabbi
dhe një rabine e re
00:15
in the spring of 2004
në pranverën e 2004
00:16
and the world was in shambles.
dhe bota ishte ne kaos.
00:18
Maybe you remember.
Ndoshta e mbani mend.
00:21
Every day, we heard devastating reports
from the war in Iraq.
Cdo ditë, ne dëgjonim lajme
shkatërruese nga lufta ne Irak.
00:22
There were waves of terror
rolling across the globe.
Ishin disa valë terrori qe rrotulloheshin
në të gjithë globin.
00:25
It seemed like humanity
was spinning out of control.
Dukej sikur njerëzimi po
dilte nga kontrolli.
00:29
I remember the night that I read
Më kujtohet nata kur lexova
00:33
about the series of coordinated bombings
rreth nje serie bombardimesh
të koordinuara
00:34
in the subway system in Madrid,
në një metro të Madridit,
00:37
and I got up and I walked over to the crib
dhe u ngrita e eca deri te krevati
00:39
where my six-month-old baby girl
ku vajza ime 6-muajshe
00:41
lay sleeping sweetly,
po flinte ëmbëlsisht,
00:44
and I heard the rhythm of her breath,
dhe degjova ritmin e frymëmarrjes së saj,
00:46
and I felt this sense of urgency
coursing through my body.
dhe e ndjeva si nje prioritet që
përshkroi gjithë trupin tim.
00:48
We were living through a time
of tectonic shifts in ideologies,
Ishim duke jetuar në një kohe
të përplasjeve tektonike në ideologji,
00:52
in politics, in religion, in populations.
në politikë, fe, dhe në popullsi.
00:56
Everything felt so precarious.
Cdo gjë ishte e pasigurtë.
00:58
And I remember thinking,
Mbaj mend që mendoja:
01:01
"My God, what kind of world
did we bring this child into?
"Zoti im, ne cfarë lloj bote e sollëm
këte fëmije?
01:02
And what was I as a mother
and a religious leader
Dhe cfarë isha unë si një nënë dhe
udhëheqëse fetare
01:06
willing to do about it?
e gatshme të bëja rreth kësaj?
01:10
Of course, I knew it was clear
Sigurisht, e dija mirë
01:14
that religion would be
a principle battlefield
se feja do të ishte
beteja kryesore
01:17
in this rapidly changing landscape,
në këtë peisazh shpejtësisht
të ndryshueshëm,
01:20
and it was already clear
dhe ishte tashmë e qartë
01:23
that religion was a significant
part of the problem.
se feja do të ishte një pjesë
e rëndësishme e problemit.
01:24
The question for me was,
Pyetja për mua ishte,
01:28
could religion
also be part of the solution?
mundet feja gjithashtu
te jetë pjesë e zgjidhjes?
01:29
Now, throughout history,
Tani, përgjatë historisë,
01:32
people have committed
horrible crimes and atrocities
njerëzit kanë kryer krime
të tmerrshme dhe mizori
01:34
in the name of religion.
ne emër te fesë.
01:37
And as we entered the 21st century,
Sapo hymë ne shekullin e 21,
01:40
it was very clear that religious extremism
was once again on the rise.
ishte shumë e qartë se ekstremizmi fetar
ishte sërish në rritje.
01:42
Our studies now show
Studimi ynë tani tregon
01:47
that over the course
of the past 15, 20 years,
se përgjatë rrjedhës
se 15-20 viteve te kaluara
01:49
hostilities and religion-related violence
dhuna e lidhur me fenë
01:52
have been on the increase
all over the world.
ka qenë në rritje
në te gjithë botën.
01:54
But we don't even need
the studies to prove it,
Por ne nuk kemi nevojë që
ta provojne studimet
01:57
because I ask you,
how many of us are surprised today
sepse nëse ju pyes
sa prej nesh surprizohen
01:59
when we hear the stories
of a bombing or a shooting,
kur dëgjojmë për histori
me bombardime apo të shtëna,
02:02
when we later find out
that the last word that was uttered
kur më vonë zbulojmë se
fjala e fundit që u tha
02:06
before the trigger is pulled
or the bomb is detonated
para se këmbëza të tërhiqej
ose bomba te shpërthehej
02:09
is the name of God?
është emri i Zotit?
02:12
It barely raises an eyebrow today
Mezi ngremë sytë lart sot
02:14
when we learn that yet another person
kur mësojmë se një person tjetër
02:16
has decided to show his love of God
vendosi te tregojë dashurinë për Zotin
02:18
by taking the lives of God's children.
duke marrë jetët e fëmijëve te Zotit.
02:21
In America, religious extremism
Në Amerikë, ekstremizmi fetar
02:24
looks like a white,
antiabortion Christian extremist
duket si një i bardhë, ekstremist
kristian kundër abortit
02:27
walking into Planned Parenthood
in Colorado Springs
që futet brenda Planned Parenthood
në Colorado Springs
02:31
and murdering three people.
duke vrarë 3 veta.
02:34
It also looks like a couple
Duket si një cift
02:36
inspired by the Islamic State
qe të nxitur nga Shteti Islamik
02:39
walking into an office party
in San Bernardino and killing 14.
futen në një zyre në
San Benardino duke vrarë 14 njerëz.
02:40
And even when religion-related extremism
does not lead to violence,
Edhe nëse ekstremizmi i lidhur me fenë
nuk con në dhunë,
02:45
it is still used
as a political wedge issue,
prapë se prapë përdoret
si një cështje politike
02:50
cynically leading people
to justify the subordination of women,
që cinikisht i con njerëzit të
justifikojnë nënshtrimin e femrave,
02:53
the stigmatization of LGBT people,
stigmatizimin e njerëzve LGBT,
02:57
racism, Islamophobia and anti-Semitism.
racizmin, islamofobinë dhe
anti-semitizmin.
03:00
This ought to concern deeply
Kjo duhet te shqetesoje thellesisht
03:04
those of us who care
about the future of religion
ata prej nesh qe kujdesen
per te ardhmen e fese
03:06
and the future of faith.
dhe për te ardhmen e besimit.
03:09
We need to call this what it is:
Duhet ta shikojmë ashtu sic është:
03:11
a great failure of religion.
një dështim i madh i fesë.
03:14
But the thing is, this isn't even the only
challenge that religion faces today.
Por problemi është se, ky nuk është
problemi i vetëm qe përballet sot feja.
03:17
At the very same time
Në të njejtën kohë
03:24
that we need religion
to be a strong force against extremism,
që e duam fenë te jetë
një forcë e madhe kundër ekstremizmit,
03:25
it is suffering
from a second pernicious trend,
është vuajtëse
nga një trend i dyte i dëmshëm,
03:29
what I call religious routine-ism.
që une e quaj rutinizmi i fesë.
03:32
This is when our institutions
and our leaders
Kjo eshte kur institucionet tona
dhe lideret tane
03:35
are stuck in a paradigm
that is rote and perfunctory,
jane zhytur ne nje paradigme qe eshte
rutine dhe sa per forme,
03:38
devoid of life, devoid of vision
liria e jetes, liria e vizionit
03:42
and devoid of soul.
dhe liria e shpirtit.
03:44
Let me explain what I mean like this.
Më lejoni t'ju shpjegoj
cfarë dua te them me këtë.
03:46
One of the great blessings
of being a rabbi
Një nga bekimet më te mëdha
e te qenit mësuese e judaizmit
03:48
is standing under the chuppah,
under the wedding canopy, with a couple,
është qëndrimi
nën tenden e martesës, me ciftin,
03:51
and helping them proclaim publicly
duke i ndihmuar te shpallin publikisht
03:56
and make holy the love
that they found for one another.
dhe te bej te shenjte dashurine qe ata
kane per njeri-tjetrin.
03:58
I want to ask you now, though,
Dua t'ju pyes juve,
04:01
to think maybe from your own experience
te mendoni ndonje eksperience tuajen
04:03
or maybe just imagine it
ose thjesht ta imagjinoni ate
04:05
about the difference
between the intensity of the experience
rreth diferences mes
intensitetit te eksperiences
04:07
under the wedding canopy,
poshte tendes se marteses,
04:10
and maybe the experience
of the sixth or seventh anniversary.
dhe ndoshta eksperiencën
e përvjetorit te gjashtë apo te shtatë.
04:11
(Laughter)
(Të qeshura)
04:15
And if you're lucky enough
to make it 16 or 17 years,
Dhe nëse do te keni mjaft me fat
që ta bëni të zgjase për 16 ose 17 vjet,
04:17
if you're like most people,
you probably wake up in the morning
nëse jeni si shumica e njerezve, do
te zgjoheni ne mëngjes
04:21
realizing that you forgot to make
a reservation at your favorite restaurant
dhe do te kujtoni se keni harruar te
rezervoni ne restorantin e preferuar
04:24
and you forgot so much as a card,
dhe ngaqë harroni shpesh,
04:28
and then you just hope and pray
that your partner also forgot.
do te shpresoni dhe luteni
qe edhe partneri juaj te ketë harruar.
04:29
Well, religious ritual and rites
Në rregull,
ritet dhe ritualet fetare
04:33
were essentially designed
to serve the function of the anniversary,
janë krijuar fillimisht
per te shërbyer si përvjetor,
04:36
to be a container in which
we would hold on to the remnants
dhe te jete nje ene ne te cilen
do te hedhim gjerat
04:40
of that sacred, revelatory encounter
e shenjta, ne takimin e shpalljes
04:44
that birthed the religion
in the first place.
qe lindi feja
per herë te parë.
04:47
The problem is that after a few centuries,
Problemi është se pas disa shekujve,
04:49
the date remains on the calendar,
data qëndron ne kalendar,
04:51
but the love affair is long dead.
por dashuria ka vdekur me kohë.
04:54
That's when we find ourselves
in endless, mindless repetitions
Kështu ndodh kur e gjejmë veten nëpër
përsëritje te pafundme dhe të pamend
04:57
of words that don't mean anything to us,
te fjalëve qe nuk kanë asnjë
kuptim për ne,
05:01
rising and being seated
because someone has asked us to,
qe shtohen dhe nuk lëvizin
sepse dikush na ka pyetur për to,
05:04
holding onto jealously guarded doctrine
duke u kapur pas doktrinave me kujdes
05:07
that's completely and wildly out of step
with our contemporary reality,
qe është komplet pa lidhje me
realitetin e sotëm,
05:10
engaging in perfunctory practice
duke u përfshirë ne një praktikë
te përciptë
05:14
simply because that's the way
things have always been done.
thjesht sepse kështu ka qenë mënyra si
si janë bërë gjërat.
05:17
Religion is waning in the United States.
Feja po dobësohet ne Shtetet e Bashkuara.
05:22
Across the board,
churches and synagogues and mosques
Ne te gjithë vendin,
kishat, sinagoget dhe xhamitë
05:25
are all complaining
po ankohen
05:29
about how hard it is to maintain relevance
per vështirësinë për te ruajtur rëndësinë
05:31
for a generation of young people
who seem completely uninterested,
të nje gjenerate te re
qe duken tërësisht te painteresuar,
05:36
not only in the institutions
that stand at the heart of our traditions
jo vetëm per institucionin fetare
qe qëndrojnë ne krye të traditave tona
05:40
but even in religion itself.
por edhe për vetë fenë.
05:43
And what they need to understand
Ajo që duhet te kuptojnë
05:46
is that there is today
a generation of people
eshte se sot ekziston
nje gjeneratë njerezish
05:49
who are as disgusted by the violence
of religious extremism
qe jane te merzitur nga dhuna
e ekstremizmit fetar
05:52
as they are turned off
qe i mbyll
05:55
by the lifelessness
of religious routine-ism.
ne rutinizmin fetar.
05:57
Of course there is
a bright spot to this story.
Sigurisht kjo eshte
pjesa e dukshme e historise.
06:02
Given the crisis of these two
concurrent trends in religious life,
Duke pare krizen qe po shtohej ne
jeten fetare
06:06
about 12 or 13 years ago,
I set out to try to determine
rreth 12 apo 13 vjet me pare,
vendosa te provoj te gjej
06:11
if there was any way
nese ka ndonje menyre
06:15
that I could reclaim the heart
of my own Jewish tradition,
qe une mund te permiresoja vete
traditen time Judaiste
06:16
to help make it meaningful
and purposeful again
qe te kishte serish te njejtin
kuptim dhe mendim
06:20
in a world on fire.
ne nje bote qe po ziente.
06:23
I started to wonder,
Fillova te pyes veten,
06:25
what if we could harness
some of the great minds of our generation
nese mund te merrnim disa nga mendjet
me te mira te gjenerates tone
06:26
and think in a bold and robust
and imaginative way again
dhe te mendojne serish ne menyre te
fuqishme, imagjinare dhe te spikatur
06:31
about what the next iteration
of religious life would look like?
rreth asaj se si perseritja e fese do te
duket?
06:35
Now, we had no money,
no space, no game plan,
Tani, ne nuk kishim para,
hapesire, dhe asnje plan loje
06:38
but we did have email.
por kishim email.
06:41
So my friend Melissa and I
sat down and we wrote an email
Keshtu qe, shoqja ime Melisa dhe une u
ulem dhe shkruajtem nje email
06:42
which we sent out
to a few friends and colleagues.
te cilin ia derguam
disa miqve dhe kolegeve.
06:46
It basically said this:
Shkurtimisht thame kete:
06:49
"Before you bail on religion,
"Perpara se te lini fene,
06:51
why don't we come together
this Friday night
pse nuk bashkohemi
kete te premte ne darke
06:54
and see what we might make
of our own Jewish inheritance?"
dhe te shikojme se cfare mund te bejme
per trashegimine tone hebreje?"
06:56
We hoped maybe 20 people would show up.
Shpresuam se vetem 20 do te ishin te
interesuar.
07:01
It turned out 135 people came.
Por erdhen 135 veta.
07:03
They were cynics and seekers,
Ata ishin cinike, kerkues
07:07
atheists and rabbis.
ateiste dhe rabinj.
07:09
Many people said that night
that it was the first time
Shume njerez thane se ate nate
ishte hera e pare
07:11
that they had a meaningful religious
experience in their entire lives.
qe kishin patur nje eksperience me
kuptim per fene ne te gjithe jeten e tyre.
07:13
And so I set out to do the only
rational thing
Dhe keshtu kam vendosur te bej
gjene logjike
07:18
that someone would do
in such a circumstance:
qe dikush do te bente
ne rrethana te tilla:
07:20
I quit my job and tried to build
this audacious dream,
Lashe punen dhe u mundova te ndertoja
endrren e guximshme,
07:22
a reinvented, rethought religious life
nje jete te re fetare te rizbuluar
dhe rimenduar
07:27
which we called "IKAR,"
te cilen e quajtem "IKAR"
07:31
which means "the essence"
or "the heart of the matter."
qe do te thote "esenca" ose
"qellimi i ceshtjes."
07:33
Now, IKAR is not alone
Tani, IKAR nuk eshte i vetem
07:36
out there in the religious
landscape today.
ne peisazhin e feve qe ka sot.
07:39
There are Jewish and Christian
and Muslim and Catholic religious leaders,
Ka lider fetare hebrenj, te krishtere,
muslimane dhe katolike,
07:41
many of them women, by the way,
dhe meqe ra fjala, shumica
prej tyre jane femra,
07:45
who have set out to reclaim
the heart of our traditions,
qe kane vendosur te permiresojne
qellimin e traditave tona
07:47
who firmly believe that now is the time
for religion to be part of the solution.
te cilet besojne se tani eshte koha qe
feja te jete pjese e zgjidhjes.
07:51
We are going back
into our sacred traditions
Jemi duke u kthyer pas ne
traditat tona te shenjta
07:57
and recognizing that all of our traditions
dhe duke njohur qe te gjitha
traditat tona
08:00
contain the raw material
to justify violence and extremism,
permbajne material te mire per te
justifikuar dhunen dhe ekstremizmin
08:02
and also contain the raw material
to justify compassion,
por gjithashtu permbajne material te
mjaftueshem per te justifikuar meshiren
08:07
coexistence and kindness --
bashkejetesen dhe miresine--
08:12
that when others choose to read our texts
as directives for hate and vengeance,
qe kur te zgjedhin te lexojne tekstet tona
si udhezues per urrejtje dhe hakmarrje
08:14
we can choose to read those same texts
ne do t'i lexojme te njejtat tekste
08:19
as directives for love
and for forgiveness.
si udhezues per dashuri
dhe per falje.
08:21
I have found now
Kam zbuluar
08:26
in communities as varied
as Jewish indie start-ups on the coasts
ne komunitete te ndryshme qe nga start-ups
indipendente hebrenj neper brigje,
08:27
to a woman's mosque,
deri tek xhamia e femrave,
08:32
to black churches
in New York and in North Carolina,
tek kishat e njerezve me ngjyre
ne Nju Jork dhe Karolinen e Veriut,
08:34
to a holy bus loaded with nuns
tek nje autobus te mbushur me murgesha
08:38
that traverses this country
with a message of justice and peace,
qe kalonte ne te gjithe vendin me
mesazhin per drejtesi dhe paqe,
08:40
that there is a shared religious ethos
qe atje ndahet nje karakter fetar
08:45
that is now emerging in the form
of revitalized religion in this country.
qe po shfaqet ne kete vend ne formen
e fese se revitalizuar.
08:47
And while the theologies
and the practices vary very much
Nderkohe qe teologjite dhe praktikat
variojne shume
08:53
between these independent communities,
midis ketyre komuniteteve te pavarura
08:57
what we can see are some common,
consistent threads between them.
ajo qe shohim jane ca fije te perbashketa
dhe te perhershme midis tyre.
09:00
I'm going to share with you
four of those commitments now.
Do te ndaj me ju tani kater
nga parimet e tyre tani.
09:03
The first is wakefulness.
E para eshte vigjilenca.
09:07
We live in a time today
Sot jetojme ne nje kohe
09:10
in which we have unprecedented access
ne te cilen kemi akses te pashembullt
09:11
to information about every global tragedy
ne informacionet per cdo tragjedi boterore
09:14
that happens on every corner
of this Earth.
qe ndodh ne cdo cep te Tokes.
09:17
Within 12 hours, 20 million people
Per 12 ore, 20 milion njerez
09:19
saw that image
of Aylan Kurdi's little body
pane imazhin e djaloshit
Aylan Kurdi
09:22
washed up on the Turkish shore.
i mbuluar me pluhur nga sulmet me bomba.
09:25
We all saw this picture.
Te gjithe ne e pame ate fotografi.
09:27
We saw this picture
of a five-year-old child
Pame ate foto te nje
femije 5-vjecar
09:30
pulled out of the rubble
of his building in Aleppo.
i nxjerre nga rrenojat e nderteses
ne Alepo.
09:33
And once we see these images,
Dhe sapo i pame serish keto imazhe
09:37
we are called to a certain kind of action.
kerkuam te merrej nje lloj aksioni.
09:39
My tradition tells a story
of a traveler who is walking down a road
Ne traditen tone tregohet nje histori
e nje udhetari qe po ecte ne nje rruge
09:42
when he sees a beautiful house on fire,
dhe kur pa nje shtepi te bukur ne zjarr,
09:46
and he says, "How can it be
that something so beautiful would burn,
thote, " Si ka mundesi qe dicka kaq
e bukur te digjet,
09:50
and nobody seems to even care?"
dhe askush te mos e vrase mendjen?"
09:54
So too we learn that our world is on fire,
Pra, gjithashtu mesojme se bota eshte
ne zjarr
09:56
and it is our job to keep our hearts
and our eyes open,
dhe eshte detyra jone te mbajme zemrat
dhe syte hapur,
09:59
and to recognize
that it's our responsibility
por edhe te pranojme qe
eshte pergjegjesia jone
10:03
to help put out the flames.
ta nxjerrim boten nga flaket.
10:06
This is extremely difficult to do.
Eshte shume e veshtire per
t'u realizuar.
10:08
Psychologists tell us that the more
we learn about what's broken in our world,
Psikologet thone se sa me shume te
mesojme se sa eshte shkaterruar bota
10:10
the less likely we are to do anything.
me te veshtire e kemi per te reaguar.
10:14
It's called psychic numbing.
Quhet mpirje psiqike.
10:16
We just shut down at a certain point.
Ne thjesht mbyllemi ne nje pike
te caktuar.
10:18
Well, somewhere along the way,
our religious leaders forgot
Diku gjate rruges,
lideret tane fetare harruan
10:21
that it's our job
to make people uncomfortable.
qe eshte puna jone ti bejme
njerezit te ndihen rehat.
10:25
It's our job to wake people up,
Eshte detyra jone te zgjojme njerezit,
10:28
to pull them out of their apathy
ti nxjerrim nga apatite
10:31
and into the anguish,
dhe nga ankthet,
10:33
and to insist that we do
what we don't want to do
dhe te insistojme qe te bejme ate qe
nuk duam ta bejme
10:34
and see what we do not want to see.
dhe te shikojme ate qe nuk duam
te shikojme.
10:38
Because we know
that social change only happens --
Sepse dime qe ndryshimi social
vazhdon e ndryshon--
10:41
(Applause)
(Duartrokitje)
10:43
when we are awake enough
to see that the house is on fire.
kur ne jemi mjaftueshem ne dijeni
te shohim se shtepia eshte nen zjarr.
10:44
The second principle is hope,
Parimi i dyte eshte shpresa,
10:49
and I want to say this about hope.
dhe dua te them kete per shpresen.
10:51
Hope is not naive,
Shpresa nuk eshte naive
10:53
and hope is not an opiate.
dhe shpresa nuk eshte lende narkotike.
10:55
Hope may be the single
greatest act of defiance
Shpresa mund te jete akti i vetem i
optimizmit
10:57
against a politics of pessimism
kunder politikes se pesimizmit dhe
11:01
and against a culture of despair.
kunder kultures se deshperimit.
11:03
Because what hope does for us
Sepse ajo qe shpresa ben per ne
11:06
is it lifts us out of the container
eshte qe na heq nga ena
11:08
that holds us and constrains us
from the outside,
qe na mban dhe ndrydh nga
pjesa jashte,
11:11
and says, "You can dream
and think expansively again.
dhe thote,"Mund te enderrosh dhe
mendosh fort serish.
11:14
That they cannot control in you."
Sepse ata nuk mund te kene kontroll
mbi ty."
11:18
I saw hope made manifest
in an African-American church
E kam pare shpresen te manifestohej
ne nje kishe Afro-Amerikane
11:21
in the South Side of Chicago this summer,
ne pjesen jugore te Cikagos kete vere,
11:24
where I brought my little girl,
ku cova vajzen time te vogel,
11:27
who is now 13
e cila eshte 13 vjece
11:29
and a few inches taller than me,
dhe disa cm me e gjate se une,
11:30
to hear my friend Rev. Otis Moss preach.
per te degjuar predikimin e pastorit
Otis Moss.
11:32
That summer, there had already been
3,000 people shot
Kete vere, te pakten 3000 njerez
jane qelluar
11:35
between January and July in Chicago.
midis Janarit dhe korrikut ne Cikago.
11:41
We went into that church
and heard Rev. Moss preach,
Ne shkuam ne kete kishe dhe degjuam
predikimin e tij,
11:45
and after he did,
dhe pasi ai vdiq,
11:48
this choir of gorgeous women,
100 women strong,
nje kor me femra te mrekullueshme,
rreth 100
11:50
stood up and began to sing.
u ngriten dhe filluan te kendojne.
11:54
"I need you. You need me.
"Kam nevoje per ty. Ti per mua.
11:57
I love you. I need you to survive."
Te dua ty. Kam nevoje per ty qe te
mbijetoj."
12:00
And I realized in that moment
Dhe ne kete moment kuptova
12:03
that this is what religion
is supposed to be about.
se kete supozohet
qe te beje feja.
12:05
It's supposed to be about
giving people back a sense of purpose,
Supozohet qe te jete rreth te dhenit pas
sensit te qellimit,
12:09
a sense of hope,
sensit te shpreses,
12:13
a sense that they and their dreams
fundamentally matter in this world
nje sens qe ata dhe endrrat tyre kane
rendesi te madhe ne kete bote
12:15
that tells them
that they don't matter at all.
qe u tregon atyre qe
ata nuk kane rendesi fare.
12:20
The third principle
is the principle of mightiness.
Parimi i trete eshte
parimi i forces.
12:23
There's a rabbinic tradition
that we are to walk around
Ka nje thenie rabinike se ne
duhet te ecim perreth
12:26
with two slips of paper in our pockets.
me dy copa letre ne xhepa.
12:29
One says, "I am but dust and ashes."
Njera thote," Une jam por me pluhur
dhe me hi."
12:31
It's not all about me.
Nuk eshte gjithcka rreth meje.
12:35
I can't control everything,
and I cannot do this on my own.
Nuk mund te kontrolloj gjithcka,
dhe nuk mund ta bej kete vetem.
12:36
The other slip of paper says,
"For my sake the world was created."
Copa tjeter e letres thote,
"Per shkakun tim u krijua bota."
12:40
Which is to say it's true
that I can't do everything,
Eshte tregimi i te vertetes qe une nuk
mund te bej gjithcka,
12:45
but I can surely do something.
por me siguri mund te bej dicka.
12:49
I can forgive.
Une mund te fal.
12:52
I can love.
Une mund te dashuroj.
12:53
I can show up.
Une mund te dalloj.
12:55
I can protest.
Une mund te protestoj.
12:57
I can be a part of this conversation.
Une mund te jem pjese e kesaj bisede.
12:58
We even now have a religious ritual,
Qe tani ne kemi nje rit fetar,
13:01
a posture,
nje qendrim,
13:04
that holds the paradox
between powerlessness and power.
qe mban paradoksin mes
pafuqise dhe fuqise.
13:06
In the Jewish community,
Ne komunitetin hebre,
13:09
the only time of year
that we prostrate fully to the ground
koha e vetme ne te gjithe vitin,
qe ne gjunjezohemi plotesisht ne toke
13:11
is during the high holy days.
eshte gjate diteve te shenjta.
13:14
It's a sign of total submission.
Eshte shenje e nje bindjeje totale.
13:16
Now in our community,
when we get up off the ground,
Tani ne komunitetin tone kur
ngrihemi nga dyshemeja,
13:18
we stand with our hands
raised to the heavens,
qendrojme me duart tona te ngritura lart,
13:21
and we say, "I am strong,
I am mighty, and I am worthy.
dhe themi," Jam i forte, jam i vendosur,
jam i vlefshem.
13:25
I can't do everything,
but I can do something."
Nuk mund te bej gjithcka,
por mund te bej dicka."
13:31
In a world that conspires
to make us believe that we are invisible
Ne nje bote qe komploton te na beje te
besojme qe jemi te padukshem
13:35
and that we are impotent,
dhe qe jemi te pavlefshem,
13:40
religious communities and religious ritual
komunitetet dhe ritet fetare
13:42
can remind us that for whatever
amount of time we have here on this Earth,
mund te na kujtojne se per cfaredo kohe
qe jemi ketu ne Toke,
13:44
whatever gifts and blessings
we were given,
cfaredo dhurate dhe bekimi
qe na kane dhene,
13:48
whatever resources we have,
cfaredo burimesh kemi,
13:51
we can and we must use them
ne mund dhe duhet t'i perdorim ato
13:52
to try to make the world
a little bit more just
qe te perpiqemi ta bejme boten pak me
te drejte
13:55
and a little bit more loving.
dhe me shume te perzemert.
13:57
The fourth and final
is interconnectedness.
E katerta dhe e fundit
eshte nderlidhja.
13:59
A few years ago, there was a man
walking on the beach in Alaska,
Disa vite me pare, nje burre ishte
duke ecur ne nje plazh te Alaskes,
14:02
when he came across a soccer ball
ku i doli nje top futbolli perpara
14:06
that had some Japanese
letters written on it.
qe kishte disa shkronja japoneze
te shkruajtura ne te.
14:08
He took a picture of it
and posted it up on social media,
I beri nje foto dhe e postoi
ne nje media sociale,
14:10
and a Japanese teenager contacted him.
ku nje adoleshent japonez kontaktoi me te.
14:14
He had lost everything in the tsunami
that devastated his country,
Ai kishte humbur gjithcka ne cunamin qe
shkaterroi vendin e tij,
14:16
but he was able
to retrieve that soccer ball
por ishte i afte te
gjente ate top futbolli
14:20
after it had floated
all the way across the Pacific.
pasi kishte pluskuar ne te gjithe
Paqesorin.
14:23
How small our world has become.
Sa e vogel qe eshte bere bota.
14:26
It's so hard for us to remember
how interconnected we all are
Eshte kaq e veshtire per ne te kujtojme
se sa te lidhur qe ne jemi
14:29
as human beings.
si qenie njerezore.
14:33
And yet, we know
Por serish, e dime
14:36
that it is systems of oppression
qe eshte sistemi i tiranise
14:38
that benefit the most
from the lie of radical individualism.
qe perfiton me shume nga
genjeshtra e individualizmit radikal.
14:41
Let me tell you how this works.
Me lini t'ua shpjegoj se si
funksionon.
14:45
I'm not supposed to care
Mua nuk duhet te me interesoje
14:47
when black youth are harassed by police,
kur policia i bie ne qafe
te rinjve me ngjyre,
14:49
because my white-looking Jewish kids
sepse femijet e mij te bardhe hebrenj
14:51
probably won't ever get pulled over
for the crime of driving while black.
ndoshta nuk do te ndalohen ndonjehere
per krimin qe jane shofere me ngjyre.
14:54
Well, not so, because
this is also my problem.
Ky eshte problemi im gjithashtu.
14:58
And guess what?
Transphobia and Islamophobia
Gjeje cfare?
Transfobia, islamofobia
15:02
and racism of all forms,
those are also all of our problems.
dhe racizmi i te gjithe formave,
jane te gjitha problemet tona.
15:05
And so too is anti-Semitism
all of our problems.
Gjithashtu keshtu eshte edhe anti
semitizmi jane problemet tona.
15:08
Because Emma Lazarus was right.
Sepse Emma Lazarus kishte te drejte.
15:12
(Applause)
(Duartrokitje)
15:14
Emma Lazarus was right
when she said until all of us are free,
Emma Lazarus kishte te drejte kur tha
qe derisa te gjithe te jemi te lire,
15:19
we are none of us free.
asnje prej nesh nuk eshte i lire.
15:22
We are all in this together.
Jemi te gjithe bashke ne kete.
15:24
And now somewhere at the intersection
of these four trends,
Dhe diku ne nderprerjen e ketyre
kater parimeve,
15:27
of wakefulness and hope
and mightiness and interconnectedness,
te vigjilences, shpreses,
forces dhe nderlidhjes,
15:31
there is a burgeoning, multifaith
justice movement in this country
eshte nje levizje e drejte, mugulluese
shume besimore ne kete vend
15:36
that is staking a claim on a countertrend,
qe po ndermerr nje pretendim
kunder trendit
15:40
saying that religion can and must be
a force for good in the world.
duke thene qe feja mund dhe duhet
te jete nje force per mire ne bote.
15:42
Our hearts hurt from
the failed religion of extremism,
Zemrat tona dhembin
nga feja e deshtuar e ekstremizmit,
15:48
and we deserve more
than the failed religion of routine-ism.
dhe ne meritojme me shume
sesa rutinizmi fetar i deshtuar.
15:52
It is time for religious leaders
and religious communities
Eshte koha qe lideret fetare dhe
komunitetet fetare
15:56
to take the lead in the spiritual
and cultural shift
te marrin drejtimin ne levizjet
shpirterore dhe kulturore
16:00
that this country and the world
so desperately needs --
qe ky vend dhe bota kane nevoje
deshperimisht--
16:03
a shift toward love,
nje zhvendosje drejt dashurise,
16:07
toward justice, toward equality
and toward dignity for all.
drejtesise, drejt barazise
dhe dinjiteti per te gjithe.
16:09
I believe that our children
deserve no less than that.
Une besoj se femijet tane nuk meritojne
me pak se kaq.
16:13
Thank you.
Ju falemnderit.
16:17
(Applause)
(Duartrokitje)
16:18
Translated by Gramoz Pisha
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Sharon Brous - Rabbi
Rabbi Sharon Brous is a leading voice in reanimating religious life in America, working to develop a spiritual roadmap for soulful, multi-faith justice work.

Why you should listen

Based in Los Angeles, Rabbi Sharon Brous is the senior and founding rabbi of IKAR, a community built in 2004 that has become a model for Jewish revitalization in the US and beyond. IKAR’s goal is to reinvigorate Jewish religious and spiritual practice, inspiring people of faith to reclaim a moral and prophetic voice in counter-testimony to the small-minded extremism now prevalent in so many religious communities. IKAR quickly became one of the fastest growing and most influential Jewish congregations in the country, and it's widely credited with sparking a rethinking of religious life in a time of unprecedented disaffection and declining affiliation.

In 2008, Brous was the youngest person on the Newsweek/Daily Beast list of the most influential Rabbis in America, and in 2013 she was named the list’s most influential rabbi. In 2013, Brous blessed President Obama and Vice President Biden at the Inaugural National Prayer Service.

More profile about the speaker
Sharon Brous | Speaker | TED.com