English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Misha Glenny: How global crime networks work

Misha Glenny investiga les xarxes criminals organitzades

Filmed
Views 917,896

El periodista Misha Glenny ha dedicat diversos anys a una valenta investigació sobre les xarxes del crim organitzat arreu del món, les quals han augmentat fins a aproximadament un 15% de l'economia global. Des de la mafia russa fins els enormes càrtels del món de la droga, les seves fonts inclouen no només les forces d'intel·ligència i de la llei, sinó també delinqüents infiltrats.

- Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization. Full bio

These are grim economic times,
Ens trobem en uns moments econòmics terribles
00:12
fellow TEDsters, grim economic times indeed.
amics de TED, realment terribles.
00:15
And so, I would like to cheer you up
Per això, m'agradaria animar-vos
00:18
with one of the great, albeit largely unknown,
amb una de les més grans, tot i que també una de les més grans desconegudes,
00:21
commercial success stories
històries d'èxit comercial
00:24
of the past 20 years.
dels últims 20 anys.
00:26
Comparable, in its own very peculiar way,
Comparable, en certa manera,
00:28
to the achievements of Microsoft or Google.
als èxits de Microsoft o Google.
00:31
And it's an industry which has bucked the current recession
Es tracta d'una indústria que s'ha ressistit a la recessió actual
00:34
with equanimity.
amb equanimitat.
00:37
I refer to organized crime.
Em refereixo al crim organitzat.
00:39
Now organized crime has been around
Segur que alguns de vosaltres afirmeu que el crim organitzat
00:42
for a very long time, I hear you say,
ha estat voltant durant molt de temps.
00:44
and these would be wise words, indeed.
I no us falta raó, de fet.
00:47
But in the last two decades,
Però en les dues últimes dècades
00:49
it has experienced an unprecedented expansion,
ha experimentat una expansió sense precedents.
00:52
now accounting for roughly 15 percent
I actualment representa al voltant del 15%
00:55
of the world's GDP.
del PIB mundial.
00:59
I like to call it the Global Shadow Economy,
M'agrada anomenar-lo l'Economia Global Oculta,
01:01
or McMafia, for short.
o McMafia, per abreujar.
01:04
So what triggered this extraordinary growth
Així doncs, què ha promogut aquest extraordinari creixement
01:07
in cross-border crime?
en el crim internacional?
01:10
Well, of course, there is globalization,
Bé, per descomptat, hi ha la globalització,
01:12
technology, communications, all that stuff,
la tecnologia, les comunicacions, entre d'altres;
01:14
which we'll talk about a little bit later.
de les quals en parlarem més endavant.
01:17
But first, I would like to take you back
Però, primer, m'agradaria parlar-vos
01:20
to this event:
d'aquest esdeveniment.
01:23
the collapse of communism.
La caiguda del comunisme.
01:25
All across Eastern Europe, a most momentous episode
A tota l'Europa de l'Est, va ser un episodi memorable
01:27
in our post-war history.
de la història de la postguerra.
01:31
Now it's time for full disclosure.
Ara és el moment de fer una revelació.
01:33
This event meant a great deal to me personally.
Aquest aconteixement va ser molt significatiu per a mi.
01:36
I had started smuggling books across the Iron Curtain
Havia començat a passar llibres de contraban a través del Teló d'Acer
01:39
to Democratic opposition groups in Eastern Europe,
a grups de l'oposició democràtica de l'Europa de l'Est,
01:43
like Solidarity in Poland,
com Solidaritat a Polònia,
01:45
when I was in my teens.
durant l'adolescència.
01:47
I then started writing about Eastern Europe,
Aleshores, vaig començar a escriure sobre l'Europa de l'Est
01:49
and eventually I became the BBC's chief correspondent for the region,
i finalment em vaig convertir en el corresponsal en cap de la BBC de la regió.
01:53
which is what I was doing in 1989.
Que és precissament el que feia l'any 1989.
01:57
And so when 425 million people
Així doncs, quan 425 milions de persones
02:01
finally won the right
van guanyar per fi el dret
02:05
to choose their own governments,
a escollir els seus governs
02:07
I was ecstatic,
jo estava extàtic.
02:09
but I was also a touch worried
No obstant, també estava un xic preocupat
02:12
about some of the nastier things
per algunes de les coses més desagradables
02:14
lurking behind the wall.
amagades darrere el mur.
02:16
It wasn't long, for example,
Per exemple, no va passar gaire temps
02:18
before ethnic nationalism
abans que el nacionalisme ètnic
02:20
reared its bloody head
aixequés el cap
02:22
in Yugoslavia.
a Iugoslàvia.
02:24
And amongst the chaos,
I enmig del caos,
02:26
amidst the euphoria,
entre l'eufòria,
02:28
it took me a little while to understand
en va costar una mica entendre
02:30
that some of the people who had wielded power
que algunes de les persones que havien exercit el poder
02:32
before 1989, in Eastern Europe,
abans del 1989, a l'Europa de l'Est,
02:35
continued to do so after the revolutions there.
van continuar fent-ho després de les revolucions.
02:39
Obviously there were characters like this.
Evidentment, hi havia personatges com aquest.
02:43
But there were also some more unexpected people
Però també hi havia d'altres persones més inesperades
02:47
who played a critical role in what was going on in Eastern Europe.
que van jugar un paper decisiu en el que estava passant a l'Europa de l'Est.
02:51
Like this character. Remember these guys?
Com aquest. Us enrecordeu d'aquests homes?
02:55
They used to win the gold medals in weightlifting
Abans guanyaven medalles d'or en halterofília
02:58
and wrestling, every four years in the Olympics,
i en lluita, cada quatre anys als Jocs Olímpics.
03:00
and they were the great celebrities of communism,
I eren les grans celebritats del comunisme.
03:03
with a fabulous lifestyle to go with it.
Amb un estil de vida fabulós.
03:06
They used to get great apartments in the center of town,
Tenien grans apartaments al centre de la ciutat.
03:09
casual sex on tap,
Sexe casual a disposició.
03:11
and they could travel to the West very freely,
I podien viatjar a l'Oest amb tota llibertat,
03:13
which was a great luxury at the time.
la qual cosa era un gran luxe en aquell temps.
03:16
It may come as a surprise, but they played a critical role
Pot semblar sorprenent, però van jugar un paper molt important
03:19
in the emergence of the market economy
en l'aparició de l'economia de mercat
03:23
in Eastern Europe.
a l'Europa de l'Est.
03:25
Or as I like to call them, they are
Van ser, com m'agrada anomenar-los,
03:27
the midwives of capitalism.
les llevadores del capitalisme.
03:29
Here are some of those same weightlifters
Aquí trobem alguns d'aquests halterofilistes
03:31
after their 1989 makeover.
després del seu canvi d'imatge de 1989.
03:34
Now in Bulgaria --
A Bulgària,
03:37
this photograph was taken in Bulgaria --
-aquesta fotografia es va fer a Bulgària-
03:40
when communism collapsed all over Eastern Europe,
quan va caure el comunisme a tota l'Europa de l'Est,
03:42
it wasn't just communism;
no només va caure el comunisme,
03:45
it was the state that collapsed as well.
sinó que també ho va fer l'estat.
03:47
That means your police force wasn't working.
Això vol dir que les forces de la llei i l'ordre no funcionaven
03:49
The court system wasn't functioning properly.
i el sistema judicial tampoc no funcionava correctament.
03:51
So what was a business man in the brave new world
Així doncs, què havien de fer els homes de negocis en el món indòmit
03:54
of East European capitalism going to do
del capitalisme de l'Europa de l'Est
03:59
to make sure that his contracts would be honored?
per assegurar-se que els seus contractes es complirien?
04:01
Well, he would turn to people who were called, rather prosaically
Doncs, es dirigien cap a individus anomenats, de forma prosaica
04:05
by sociologists, privatized law enforcement agencies.
pels sociòlegs, agències privatitzades de l'aplicació de la llei.
04:08
We prefer to know them as the mafia.
Nosaltres preferim el terme "màfia".
04:12
And in Bulgaria, the mafia was soon joined
I a Bulgària, a la màfia s'hi van unir ràpidament
04:16
with 14,000 people
14.000 persones
04:19
who were sacked from their jobs in the security services
acomiadades dels seus llocs de treball en serveis de seguretat
04:21
between 1989 and 1991.
entre 1989 i 1991.
04:25
Now, when your state is collapsing,
Ara bé, quan l'estat cau
04:27
your economy is heading south at a rate of knots,
i la vostra economia cau en picat,
04:31
the last people you want coming on to the labor market
les últimes persones que voleu que s'afegeixin al mercat laboral
04:34
are 14,000 men and women whose chief skills
són 14.000 homes i dones les habilitats principals dels quals
04:37
are surveillance,
són la vigilància,
04:40
are smuggling, building underground networks
el contraban, la creació de xarxes clandestines
04:42
and killing people.
i l'assassinat.
04:45
But that's what happened all over Eastern Europe.
Això és el que ha passat a tota l'Europa de l'Est.
04:48
Now, when I was working in the 1990s,
Mentre treballava a la dècada dels 90,
04:51
I spent most of the time covering
vaig passar la major part del temps
04:56
the appalling conflict in Yugoslavia.
cobrint el terrible conflicte de Iugoslàvia.
04:59
And I couldn't help notice
I em va ser impossible no adonar-me'n
05:02
that the people who were perpetrating the appalling atrocities,
que les persones que perpetraven aquestes terribles atrocitats,
05:04
the paramilitary organizations,
les organitzacions paramilitars,
05:08
were actually the same people running
eren en realitat les mateixes persones
05:11
the organized criminal syndicates.
que dirigien els sindicats criminals organitzats.
05:13
And I came to think that behind the violence
Vaig arribar a la conclusió que darrere la violència
05:16
lay a sinister criminal enterprise.
hi havia una empresa criminal sinistra.
05:20
And so I resolved to travel around the world
I vaig decidir viatjar al voltant del món
05:23
examining this global criminal underworld
per tal d'examinar aquest submón criminal
05:27
by talking to policemen,
parlant amb la policia,
05:30
by talking to victims, by talking to consumers
parlant amb les víctimes, parlant amb els consumidors
05:32
of illicit goods and services.
de mercaderies i serveis il·lícits.
05:35
But above all else, by talking to the gangsters themselves.
Però, sobre tot, parlant amb els mateixos gàngsters.
05:37
And the Balkans was a fabulous place to start.
Els Balcans eren un lloc perfecte per començar.
05:42
Why? Well of course
Per què? Bé, per descomptat,
05:45
there was the issue of law and order collapsing,
hi havia el tema de l'ensorrament de l'ordre i la llei.
05:47
but also, as they say in the retail trade,
Però també, com diuen en l'àmbit del comerç al detall,
05:49
it's location, location, location.
es tracta de la ubicació, ubicació, ubicació.
05:51
And what I noticed at the beginning of my research
I em vaig adonar al principi de la meva investigació
05:55
that the Balkans had turned into a vast transit zone
que els Balcans s'havien convertit en una àmplia zona de trànsit
05:57
for illicit goods and services coming from all over the world.
de mercaderies i serveis il·lícits de tot el món.
06:02
Heroin, cocaine,
L'heroïna, la cocaïna,
06:05
women being trafficked into prostitution
el tràfic de dones per a la prostitució
06:07
and precious minerals.
i els minerals preciosos.
06:10
And where were they heading?
I on anaven destinats?
06:12
The European Union, which by now
A la Unió Europea, que en aquell moment
06:14
was beginning to reap the benefits of globalization,
començava a recollir els beneficis de la globalització.
06:16
transforming it into
Es va transformar
06:20
the most affluent consumer market in history,
en el mercat de consum més pròsper de la història,
06:22
eventually comprising some 500 million people.
format per uns 500 milions de persones.
06:25
And a significant minority
A una minoria significant
06:28
of those 500 million people
dels 500 milions de persones
06:31
like to spend some of their leisure time and spare cash
els agrada invertir part del seu temps lliure i dels seus diners
06:33
sleeping with prostitutes,
anant-se'n al llit amb prostitutes,
06:36
sticking 50 Euro notes up their nose
ficant-se pel nas bitllets de 50 euros
06:38
and employing illegal migrant laborers.
i contractant treballadors estrangers il·legals.
06:41
Now, organized crime in a globalizing world
El crim organitzat en un món globalitzat
06:44
operates in the same way as any other business.
funciona de la mateixa manera que qualsevol altre negoci.
06:48
It has zones of production,
Té àrees de producció,
06:50
like Afghanistan and Columbia.
com l'Afganistan i Colòmbia.
06:53
It has zones of distribution,
Té àrees de distribució,
06:56
like Mexico and the Balkans.
com Mèxic i els Balcans.
06:58
And then, of course, it has zones of consumption,
I, per descomptat, té àrees de consum,
07:01
like the European Union, Japan
com la Unió Europea, el Japó
07:05
and of course, the United States.
i, és clar, els Estats Units.
07:07
The zones of production and distribution
Les àrees de producció i distribució
07:10
tend to lie in the developing world,
acostumen a trobar-se en països en vies de desenvolupament.
07:13
and they are often threatened by appalling violence
I acostumen a estar amenaçats per una violència
07:16
and bloodshed.
i un vessament de sang atroç.
07:20
Take Mexico, for example.
Prenem Mèxic, per exemple.
07:22
Six thousand people killed there in the last 18 months
Sis mil persones hi han mort en els últims 18 mesos
07:24
as a direct consequence of the cocaine trade.
com a conseqüència directa del comerç de cocaïna.
07:28
But what about the Democratic Republic of Congo?
I què passa a la República Democràtica del Congo?
07:32
Since 1998, five million people have died there.
Des de 1998, cinc milions de persones han mort allà.
07:36
It's not a conflict you read about much in the newspapers,
D'aquest conflicte, no se'n llegeix gaire als diaris.
07:42
but it's the biggest conflict on this planet
Però és el conflicte més gran del planeta
07:44
since the Second World War.
des de la Segona Guerra Mundial.
07:47
And why is it? Because mafias from all around the world
Com és això? Doncs, perquè les mafies de tot el món
07:49
cooperate with local paramilitaries
cooperen amb les forces paramilitars locals
07:52
in order to seize the supplies
per tal de fer-se amb el suministrament
07:55
of the rich mineral resources
dels rics recursos minerals
07:58
of the region.
de la regió.
08:00
In the year 2000, 80 percent of the world's coltan
A l'any 2000, el 80% del coltan al món
08:02
was sourced to the killing fields
provenia dels camps
08:06
of the eastern Democratic Republic of Congo.
de l'est de la República Democràtica del Congo.
08:08
Now, coltan you will find in almost every mobile phone,
Podeu trobar aquest mineral en gairebé tots els mòbils,
08:12
in almost every laptop
en quasi tots els portàtils
08:16
and games console.
i les consoles.
08:18
The Congolese war lords were selling this stuff to the mafia
Els senyors de la guerra congolesos venien el coltan a la màfia
08:20
in exchange for weapons,
a canvi d'armes.
08:23
and the mafia would then sell it on to Western markets.
I aleshores la màfia ho venia als mercats occidentals.
08:25
And it is this Western desire
I és aquest desig occidental
08:29
to consume
de consumir
08:31
that is the primary driver
que és el primer motor
08:33
of international organized crime.
del crim organitzat internacional.
08:36
Now, let me show you some of my friends in action,
Permeteu-me presentar-vos alguns dels meus amics en acció,
08:39
caught conveniently on film by the Italian police,
convenientment enregistrats per la policia italiana
08:43
and smuggling duty-not-paid cigarettes.
mentre fan contraban amb cigarretes sense impostos.
08:46
Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.
El tabac acabat de sortir de la fàbrica és molt barat.
08:49
The European Union then imposes the highest taxes on them in the world.
La Unió Europea és qui imposa els impostos més alts del món.
08:52
So if you can smuggle them into the E.U.,
Així doncs, si pots introduir-los a la U.E.
08:56
there are very handsome profits to be made,
en pots treure grans beneficis.
08:59
and I want to show you this to demonstrate
Us vull ensenyar això per demostrar-vos
09:02
the type of resources available to these groups.
el tipus de recursos disponibles d'aquests grups.
09:04
This boat is worth one million Euros when it's new.
Aquest vaixell, nou de trinca, val un milió d'euros
09:07
And it's the fastest thing on European waters.
i és el més ràpid de tota l'Europa.
09:11
From 1994, for seven years,
Des de 1994, i durant set anys,
09:15
20 of these boats
vint vaixells com aquest
09:18
made the trip across the Adriatic,
van viatjar a través de l'Adriàtic,
09:20
from Montenegro to Italy, every single night.
des de Montenegro fins a Itàlia, cada nit.
09:23
And as a consequence of this trade,
A conseqüència d'aquest comerç,
09:26
Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
la Gran Bretanya va perdre 8.000 milions de dolars en ingressos.
09:28
And instead that money went to underwrite the wars in Yugoslavia
En canvi, aquests diners van financiar les guerres a Iugoslàvia
09:33
and line the pockets of unscrupulous individuals.
i van omplir les butxaques d'individus sense escrúpols.
09:37
Now Italian police, when this trade started,
Quan aquest comerç va començar, la policia italiana
09:41
had just two boats which could go at the same speed.
només tenia dos vaixells que poguessin anar tan ràpid.
09:44
And this is very important, because the only way you can catch these guys
Això és molt important, perquè l'única forma d'enxampar aquests homes
09:48
is if they run out of gas.
és si es queden sense benzina.
09:50
Sometimes the gangsters would bring with them
De vegades, els gàngsters portaven al vaixell
09:53
women being trafficked into prostitution,
dones víctimes del tràfic per a la prostitució.
09:55
and if the police intervened, they would hurl
En cas que la policia intervingués, llençaven
09:58
the women into the sea
les dones a l'aigua
10:00
so that the police had to go and save them from drowning,
i obligaven així a la policia a salvar-les abans no s'ofeguessin,
10:03
rather than chasing the bad guys.
en comptes d'empaitar-los.
10:05
So I have shown you this to demonstrate
Us he mostrat això per provar-vos
10:09
how many boats, how many vessels it takes
quants vaixells, quantes naus són necessàries
10:12
to catch one of these guys.
per enxampar un d'aquests homes.
10:14
And the answer is six vessels.
La resposta és sis vaixells.
10:16
And remember, 20 of these speed boats
Recordeu, vint d'aquests vaixells ràpids
10:18
were coming across the Adriatic
creuaven l'Adriàtic
10:21
every single night.
cada nit.
10:23
So what were these guys doing with all the money they were making?
I què feien aquests homes amb tots els diners que en treien?
10:25
Well, this is where we come to globalization,
Aquí és on entra en joc la globalització,
10:29
because that was not just the deregulation of global trade.
que no només va suposar l'alliberament del comerç global.
10:33
It was the liberalization of international financial markets.
Va significar l'alliberació dels mercats financers internacionals.
10:36
And boy, did that make it easy
Amb això van facilitar molt
10:39
for the money launderers.
el blanqueig de diners.
10:42
The last two decades have been the champagne era
Les últimes dues dècades han sigut la era daurada
10:44
for dirty lucre.
del lucre brut.
10:47
In the 1990s, we saw financial centers around the world
En els 90, vam poder veure centres financers per tot el món,
10:49
competing for their business,
competint pels seus negocis.
10:53
and there was simply no effective mechanism
I no existia cap mecanisme efectiu
10:56
to prevent money laundering.
per prevenir el banqueig de diners.
10:58
And a lot of licit banks were also happy
Molts bancs lícits eren ben contents
11:00
to accept deposits
d'acceptar diposits
11:03
from very dubious sources
de fonts d'origen molt dubtós
11:06
without questions being asked.
sense fer preguntes.
11:08
But at the heart of this, is the offshore banking network.
Al bell mig de tot això, es troba la xarxa de bancs a paradisos fiscals.
11:11
Now these things
Aquestes coses
11:15
are an essential part of the money laundering parade,
constitueixen una part essencial de la desfildada del blanqueig de diners.
11:18
and if you want to do something about illegal tax evasion
Si voleu fer alguna cosa contra l'evasió il·legal d'impostos
11:21
and transnational organized crime, money laundering,
i el crim organitzat internacional, el blanqueig de diners,
11:25
you have to get rid of them.
us n'heu de desfer.
11:29
On a positive note, we at last have someone in the White House
Pel cantó positiu, per fi hi ha algú a la Casa Blanca
11:31
who has consistently spoken out
qui ha parlat amb claredat
11:34
against these corrosive entities.
en contra d'aquestes entitats corrosives.
11:37
And if anyone is concerned about what I believe
I si a algú li interessa el que penso
11:40
is the necessity for
és la necessitat
11:44
new legislation, regulation, effective regulation,
d'una nova legislació, d'una regulació efectiva,
11:47
I say, let's take a look at Bernie Madoff,
diria, fem una ullada a Bernie Madoff,
11:50
who is now going to be spending the rest of his life in jail.
qui passarà la resta de la seva vida a la presó.
11:54
Bernie Madoff stole 65 billion dollars.
En Bernie Madoff va robar 65.000 milions de dòlars.
11:58
That puts him up there on the Olympus of gangsters
Això el situa a l'Olimp dels gàngsters
12:04
with the Colombian cartels
juntament amb els càrtels colombians
12:07
and the major Russian crime syndicates,
i els grans sindicats del crim russos.
12:09
but he did this for decades
Ell, però, ho ha fet durant dècades
12:12
in the very heart of Wall Street,
al bell mig de Wall Street
12:14
and no regulator picked up on it.
i cap regulador no es va adonar.
12:16
So how many other Madoffs are there on Wall Street
Així doncs, quants més Madoffs hi ha a Wall Street,
12:19
or in the city of London,
o a la city de Londres,
12:22
fleecing ordinary folk
arruinant gent normal
12:24
and money laundering?
i blanquejant diners?
12:26
Well I can tell you, it's quite a few of them.
Jo us ho puc dir, n'hi ha uns quants.
12:28
Let me go on to the 101 of international organized crime now.
Permeteu-me anar a la base del crim organitzat internacional.
12:32
And that is narcotics. Our second marijuana farm photograph for the morning.
És a dir, els estupefaents. La segona fotografia del matí d'un camp de marihuana.
12:36
This one, however, is in central British Columbia
Aquesta, no obstant, és de British Columbia,
12:40
where I photographed it.
on jo mateix vaig fer la fotografia.
12:43
It's one of the tens of thousands
És una de les desenes de milers
12:45
of mom-and-pop grow-ops in B.C.
de plantacions familiars a B.C.
12:47
which ensure that over five percent
que fa possible que més del 5%
12:50
of the province's GDP is accounted for by this trade.
del PIB de la província provingui d'aquest tipus de comerç.
12:53
Now, I was taken by inspector Brian Cantera,
L'inspector Brian Cantera, de la Reial Policia
12:57
of the Royal Canadian Mounted Police,
Montada del Canadà, em va dur
13:02
to a cavernous warehouse east of Vancouver
a un magatzem a l'est de Vancúver
13:04
to see some of the goods which are regularly confiscated
per examinar algunes de les mercaderies
13:06
by the RCMP
que la RCMP confisca sovint
13:10
from the smugglers who are sending it,
als contrabandistes que les envien
13:12
of course, down south to the United States
evidentment cap al sud, cap als Estats Units,
13:14
where there is an insatiable market
on hi ha un mercat insaciable
13:17
for B.C. Bud, as it's called,
per B.C. Bud, com se l'anomena,
13:19
in part because it's marketed as organic,
en part perquè es comercialitza com a orgànic,
13:22
which of course goes down very well in California.
la qual cosa és molt ben acollida a Califòrnia.
13:24
(Laughter)
(Rialles)
13:28
(Applause)
(Aplaudiments)
13:30
Now, even by the police's admission,
Fins i tot la policia reconeix
13:31
this makes not a dent in the profits, really,
que això no afecta gaire els beneficis
13:34
of the major exporters.
dels exportadors més importants.
13:39
Since the beginning of globalization,
Des del començament de la globalització,
13:41
the global narcotics market has expanded enormously.
el mercat global d'estupefaents s'ha expandit enormement.
13:43
There has, however, been no concomitant increase
Malgrat tot, no hi ha hagut cap aument concomitant
13:47
in the resources available
dels recursos de què disposa
13:50
to police forces.
la policia.
13:53
This, however, may all be about to change,
No obstant, això pot estar a punt de canviar
13:55
because something very strange is going on.
perquè alguna cosa ben estranya està succeint.
14:00
The United Nations recognized
Les Nacions Unides han reconegut
14:02
earlier this -- it was last month actually --
fa poc, de fet va ser el mes passat,
14:04
that Canada has become a key area of distribution and production
que el Canadà s'ha convertit en una àrea clau de producció i distribució
14:07
of ecstasy and other synthetic drugs.
d'extasi i d'altres drogues sintètiques.
14:13
Interestingly, the market share
Curiosament, el mercat
14:17
of heroin and cocaine is going down,
d'heroïna i cocaïna està disminuint
14:19
because the pills are getting ever better at reproducing their highs.
ja que les pastilles cada vegada aconsegueixen millors efectes.
14:22
Now that is a game changer,
Això és un canvi en les regles del joc
14:27
because it shifts production away from the developing world
perquè trasllada la producció des dels països en vies de desenvolupament,
14:31
and into the Western world.
cap al món occidental.
14:35
When that happens, it is a trend
Quan això passa, és una tendència
14:39
which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
que supera la nostra capacitat de vigilància a l'oest.
14:41
The drugs policy which we've had in place for 40 years
La política sobre les drogues vigent durant 40 anys
14:45
is long overdue for a very serious rethink,
necessita una revisió des de fa temps,
14:49
in my opinion.
al meu parer.
14:54
Now, the recession.
I ara, la recessió.
14:56
Well, organized crime has already adapted
El crim organitzat ja s'ha adaptat
14:58
very well to the recession.
molt bé a la recessió.
15:00
Not surprising, the most opportunistic industry
No és sorprenent, es tracta de la indústria més oportunista
15:02
in the whole world.
del món.
15:04
And it has no rules to its regulatory system.
I no hi ha normes en el seu sistema regulador.
15:06
Except, of course, it has two business risks:
Excepte, és clar, els dos riscos laborals,
15:10
arrest by law enforcement,
la detenció per part de les forces de la llei,
15:14
which is, frankly, the least of their worries,
que, de fet, és el més petit dels seus problemes,
15:16
and competition from other groups,
i la competència per part d'altres grups,
15:18
i.e. a bullet in the back of the head.
és a dir, una bala al clatell.
15:21
What they've done is they've shifted their operations.
El que han fet és canviar les seves operacions.
15:23
People don't smoke as much dope, or visit prostitutes quite so frequently
La gent no fuma tant d'haixix ni visita prostitutes amb tanta freqüència
15:26
during a recession.
en períodes de recessió.
15:30
And so instead, they have invaded financial
Així, en canvi, s'han apoderat del crim
15:32
and corporate crime in a big way,
financer i corporatiu a gran escala,
15:34
but above all, two sectors,
especialment, en dos sectors:
15:36
and that is counterfeit goods
la falsificació de bens
15:38
and cybercrime.
i el cibercrim.
15:41
And it's been terribly successful.
I han tingut un èxit enorme.
15:43
I would like to introduce you to Mr. Pringle.
M'agradaria presentar-vos el senyor Pringle.
15:45
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
O potser hauria de dir, de forma més precisa, Señor Pringle.
15:48
I was introduced to this bit of kit by a Brazilian cybercriminal.
Me'l va presentar un delinqüent informàtic brasiler.
15:52
We sat in a car on the Avenue Paulista
Ens vam seure plegats en un cotxe a l'Avinguda Paulista
15:56
in São Paulo, together.
a Sao Paulo.
15:58
Hooked it up to my laptop,
Va agafar el meu ordinador portàtil
16:00
and within about five minutes he had penetrated
i en cinc minuts ja havia penetrat
16:02
the computer security system
el sistema de seguretat
16:05
of a major Brazilian bank.
d'un gran bank brasiler.
16:07
It's really not that difficult.
No és pas tant difícil.
16:10
And it's actually much easier because
De fet, és gaire senzill
16:12
the fascinating thing about cybercrime
ja que allò fascinant del cibercrim
16:15
is that it's not so much the technology.
és que la tecnologia no és la clau.
16:17
The key to cybercrime is what we call social engineering.
La clau del cibercrim és el que anomenem enginyeria social.
16:21
Or to use the technical term for it,
O, fent servir un terme més tècnic,
16:25
there's one born every minute.
en neix un cada dos minuts.
16:27
You would not believe how easy it is
No us creurieu pas com n'és, de fàcil,
16:30
to persuade people to do things with their computers
persuadir la gent per a que fagi amb els seus ordinadors
16:33
which are objectively not in their interest.
coses que, de forma objectiva, no són beneficioses per a ells.
16:36
And it was very soon
I ben aviat,
16:39
when the cybercriminals learned that the quickest way to do this,
els ciberdelinqüents van aprendre que la forma més ràpida per fer-ho,
16:41
of course, the quickest way to a person's wallet
és clar, la forma més ràpida per arribar a la cartera d'algú
16:43
is through the promise of sex and love.
és mitjançant promeses de sexe i d'amor.
16:47
I expect some of you remember the ILOVEYOU virus,
Suposo que alguns que vosaltres recordeu el virus I-Love-You (T'estimo),
16:50
one of the very great worldwide viruses that came.
un dels virus més grans arreu del món.
16:53
I was very fortunate when the ILOVEYOU virus came out,
Jo vaig tenir molta sort quan aquest virus va aparèixer,
16:57
because the first person I received it from
ja que la primera persona de qui el vaig rebre
17:00
was an ex-girlfriend of mine.
era una ex nòvia.
17:03
Now, she harbored all sorts of sentiments and emotions towards me at the time,
En aquell temps, ella sentia tot tipus de sentiments i emocions cap a mi,
17:05
but love was not amongst them.
però l'amor no hi era entre ells.
17:10
(Laughter)
(Rialles)
17:12
And so as soon as I saw this drop into my inbox,
I tant aviat com vaig veure que entrava a la meva bústia,
17:14
I dispatched it hastily to the recycle bin
ràpidament el vaig dipositar a la paperera
17:18
and spared myself a very nasty infection.
i em vaig estalviar una desagradable infecció.
17:21
So, cybercrime, do watch out for it.
Així doncs, vigileu amb el cibercrim.
17:26
One thing that we do know that the Internet is doing
Una cosa que sabem que Internet fa
17:30
is the Internet is assisting these guys.
és que ajuda aquests individus.
17:32
These are mosquitos who carry the malarial parasite
Aquests són uns mosquits que porten el paràsit de la malària
17:35
which infests our blood when the mosy has had a free meal
que infesta la sang quan el bestiola menja
17:38
at our expense.
de gratis.
17:42
Now, Artesunate is a very effective drug
L'Artesune és un medicament molt efectiu
17:44
at destroying the parasite in the early days
que destrueix el paràsit en els primers dies
17:47
of infection.
d'infecció.
17:50
But over the past year or so,
Però en l'últim any, més o menys,
17:52
researchers in Cambodia have discovered
els investigadors de Cambodja han descobert
17:54
that what's happening is
que el que està passant és que
17:57
the malarial parasite is developing a resistance.
el paràsit de la malària està desenvolupant una resistència.
18:00
And they fear that the reason why it's developing a resistance
I creuen que la raó d'aquesta resistència
18:03
is because Cambodians can't afford the drugs on the commercial market,
és que els cambodjans no poden permetre's els medicaments en el mercat comercial
18:06
and so they buy it from the Internet.
i els compren a Internet.
18:10
And these pills contain only low doses
Aquestes pastilles contenen dosis baixes
18:13
of the active ingredient.
de l'ingredient actiu.
18:15
Which is why
I aquesta és la raó per la qual
18:17
the parasite is beginning to develop a resistance.
el paràsit comença a desenvolupar una resistència.
18:19
The reason I say this
Això ho comento
18:23
is because we have to know
perquè hem de saber
18:25
that organized crime
que el crim organitzat
18:27
impacts all sorts of areas of our lives.
té un impacte en tots els àmbits de la nostra vida.
18:29
You don't have to sleep with prostitutes
No cal anar-se'n al llit amb prostitutes
18:32
or take drugs
o prendre drogues
18:35
in order to have a relationship with organized crime.
per tenir una relació amb el crim organitzat.
18:37
They affect our bank accounts.
Afecten els comptes bancaris.
18:39
They affect our communications, our pension funds.
Comprometen les comunicacions, els fons de pensions.
18:41
They even affect the food that we eat
Afecten els aliments que mengem
18:43
and our governments.
i els governs.
18:47
This is no longer an issue
Ja no es tracta d'una qüestió
18:49
of Sicilians from Palermo and New York.
dels sicilians de Palermo i Nova York.
18:52
There is no romance involved with gangsters
No hi ha romanticisme entre els gàngsters
18:55
in the 21st Century.
del segle XXI.
18:58
This is a mighty industry,
Aquesta és una indústria poderosa
19:00
and it creates instability and violence
que crea inestabilitat i violència
19:03
wherever it goes.
allà on va.
19:06
It is a major economic force
És una gran força econòmica
19:08
and we need to take it very, very seriously.
que ens hem de prendre molt seriosament.
19:10
It's been a privilege talking to you.
Ha sigut un honor.
19:14
Thank you very much.
Moltes gràcies.
19:16
(Applause)
(Aplaudiments)
19:18
Translated by Marta Jimenez
Reviewed by TED Open Translation

▲Back to top

About the speaker:

Misha Glenny - Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization.

Why you should listen

In minute detail, Misha Glenny's 2008 book McMafia illuminates the byzantine outlines of global organized crime. Whether it's pot smugglers in British Columbia, oil/weapons/people traffickers in Eastern Europe, Japanese yakuza or Nigerian scammers, to research this magisterial work Glenny penetrated the convoluted, globalized and franchised modern underworld -- often at considerable personal risk.

The book that resulted is an exhaustive look at an unseen industry that Glenny believes may account for 15% of the world's GDP.

Legal society ignores this world at its peril, but Glenny suggests that conventional law enforcement might not be able to combat a problem whose roots lie in global instability.

While covering the Central Europe beat for the Guardian and the BBC, Glenny wrote several acclaimed books on the fall of Yugoslavia and the rise of the Balkan nations. He's researching a new book on cybercrime, of which he says: "The key to cybercrime is what we call social engineering. Or to use the technical term for it, there's one born every minute."

Watch TED's exclusive video Q&A with Glenny: "Behind the Scenes of McMafia" >>

More profile about the speaker
Misha Glenny | Speaker | TED.com