English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Misha Glenny: How global crime networks work

Misha Glenny onderzoekt criminele netwerken.

Filmed
Views 897,826

Journalist Misha Glenny besteedde enkele jaren aan een moedig onderzoek over wereldwijde georganiseerde misdaadnetwerken, die zijn uitgegroeid tot naar schatting 15% van de wereldeconomie. Van de Russische maffia tot de grote drugkartels... zijn bronnen bestaan niet alleen inlichtingen en wetshandhaving, maar ook criminele insiders.

- Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization. Full bio

These are grim economic times,
Het zijn barre economische tijden,
00:12
fellow TEDsters, grim economic times indeed.
beste TEDsters, echt barre economische tijden.
00:15
And so, I would like to cheer you up
Daarom wil ik jullie opvrolijken
00:18
with one of the great, albeit largely unknown,
met één van de grote, zij het grotendeels onbekende
00:21
commercial success stories
commerciële succesverhalen
00:24
of the past 20 years.
van de afgelopen 20 jaar.
00:26
Comparable, in its own very peculiar way,
Vergelijkbaar, op zijn heel eigen wijze,
00:28
to the achievements of Microsoft or Google.
met de successen van Microsoft of Google.
00:31
And it's an industry which has bucked the current recession
Het is een tak die de huidige recessie met sereen gemoed
00:34
with equanimity.
heeft getrotseerd.
00:37
I refer to organized crime.
Ik heb het over de georganiseerde misdaad.
00:39
Now organized crime has been around
Georganiseerde misdaad bestaat al
00:42
for a very long time, I hear you say,
heel erg lang, hoor ik jullie zeggen.
00:44
and these would be wise words, indeed.
En dat zouden inderdaad wijze woorden zijn.
00:47
But in the last two decades,
Maar in de laatste twee decennia
00:49
it has experienced an unprecedented expansion,
heeft ze een ongekende expansie gekend.
00:52
now accounting for roughly 15 percent
Ze staat nu voor ongeveer 15 percent
00:55
of the world's GDP.
van het BNP van de wereld.
00:59
I like to call it the Global Shadow Economy,
Ik noem dat graag de Globale Schaduweconomie,
01:01
or McMafia, for short.
of afgekort McMafia.
01:04
So what triggered this extraordinary growth
Wat was de aanleiding voor deze uitzonderlijke groei
01:07
in cross-border crime?
in grensoverschrijdende misdaad?
01:10
Well, of course, there is globalization,
Er is natuurlijk de globalisering,
01:12
technology, communications, all that stuff,
technologie, communicatie enzovoort,
01:14
which we'll talk about a little bit later.
waarover we het straks zullen hebben.
01:17
But first, I would like to take you back
Maar eerst wil ik jullie herinneren aan
01:20
to this event:
deze gebeurtenis.
01:23
the collapse of communism.
De ineenstorting van het communisme.
01:25
All across Eastern Europe, a most momentous episode
Over heel Oost-Europa was dat een zeer belangrijke episode
01:27
in our post-war history.
in onze naoorlogse geschiedenis.
01:31
Now it's time for full disclosure.
En nu is het tijd voor volledige openheid.
01:33
This event meant a great deal to me personally.
Deze gebeurtenis was erg belangrijk voor mij persoonlijk.
01:36
I had started smuggling books across the Iron Curtain
Ik was boeken gaan smokkelen over het ijzeren gordijn,
01:39
to Democratic opposition groups in Eastern Europe,
naar democratische oppositiegroepen in Oost-Europa,
01:43
like Solidarity in Poland,
zoals Solidarnosc in Polen,
01:45
when I was in my teens.
tijdens mijn tienerjaren.
01:47
I then started writing about Eastern Europe,
Toen begon ik te schrijven over Oost-Europa,
01:49
and eventually I became the BBC's chief correspondent for the region,
en uiteindelijk werd ik de regionale hoofdcorrespondent van de BBC.
01:53
which is what I was doing in 1989.
Dat was mijn job in 1989.
01:57
And so when 425 million people
En dus toen 425 miljoen mensen
02:01
finally won the right
uiteindelijk het recht kregen
02:05
to choose their own governments,
om hun eigen regering te kiezen,
02:07
I was ecstatic,
was ik zielsgelukkig.
02:09
but I was also a touch worried
Maar ik was ook licht bezorgd
02:12
about some of the nastier things
over een aantal minder fraaie dingen
02:14
lurking behind the wall.
die achter de muur verscholen zaten.
02:16
It wasn't long, for example,
Het duurde bijvoorbeeld niet lang
02:18
before ethnic nationalism
voor etnisch nationalisme
02:20
reared its bloody head
de bloederige kop opstak
02:22
in Yugoslavia.
in Joegoslavië.
02:24
And amongst the chaos,
Temidden van de chaos,
02:26
amidst the euphoria,
temidden van de euforie,
02:28
it took me a little while to understand
duurde het even voor ik snapte
02:30
that some of the people who had wielded power
dat sommige mensen met machtsposities
02:32
before 1989, in Eastern Europe,
voor 1989, in Oost-Europa,
02:35
continued to do so after the revolutions there.
die nog steeds hadden na de revoluties.
02:39
Obviously there were characters like this.
Er waren natuurlijk dit soort types.
02:43
But there were also some more unexpected people
Maar er waren ook verrassender mensen
02:47
who played a critical role in what was going on in Eastern Europe.
die een cruciale rol speelden in de gebeurtenissen in Oost-Europa.
02:51
Like this character. Remember these guys?
Zoals deze man. Herinner je je deze mensen?
02:55
They used to win the gold medals in weightlifting
Ze wonnen gouden medailles in gewichtheffen
02:58
and wrestling, every four years in the Olympics,
en worstelen, om de vier jaar, op de Olympische Spelen.
03:00
and they were the great celebrities of communism,
Ze waren de grote beroemdheden van het communisme.
03:03
with a fabulous lifestyle to go with it.
Met bijpassende flitsende lifestyle.
03:06
They used to get great apartments in the center of town,
Ze hadden geweldige flats in het stadscentrum.
03:09
casual sex on tap,
Vrijblijvende seks bij de hand.
03:11
and they could travel to the West very freely,
Ze mochten vrij naar het Westen reizen,
03:13
which was a great luxury at the time.
wat toentertijd een grote luxe was.
03:16
It may come as a surprise, but they played a critical role
Het mag verbazen, maar ze speelden een cruciale rol
03:19
in the emergence of the market economy
in de opkomst van de markteconomie
03:23
in Eastern Europe.
in Oost-Europa.
03:25
Or as I like to call them, they are
Ik noem ze graag
03:27
the midwives of capitalism.
de vroedvrouwen van het kapitalisme.
03:29
Here are some of those same weightlifters
Dit zijn enkele van dezelfde gewichtheffers
03:31
after their 1989 makeover.
na hun makeover in 1989.
03:34
Now in Bulgaria --
In Bulgarije,
03:37
this photograph was taken in Bulgaria --
waar deze foto is genomen,
03:40
when communism collapsed all over Eastern Europe,
was het zo dat met de algehele instorting van het communisme in Oost-Europa
03:42
it wasn't just communism;
niet alleen het communisme
03:45
it was the state that collapsed as well.
maar ook de staat instortte.
03:47
That means your police force wasn't working.
Dat betekende dat de politie niet werkte.
03:49
The court system wasn't functioning properly.
Het rechtssysteem werkte niet naar behoren.
03:51
So what was a business man in the brave new world
Wat moest een zakenman in de heerlijke nieuwe wereld
03:54
of East European capitalism going to do
van het Oost-Europese kapitalisme dus doen
03:59
to make sure that his contracts would be honored?
om zeker te zijn dat zijn contracten werden nageleefd?
04:01
Well, he would turn to people who were called, rather prosaically
Hij wendde zich tot mensen die door sociologen, nogal prozaïsch,
04:05
by sociologists, privatized law enforcement agencies.
private ordehandhavingsagentschappen werden genoemd.
04:08
We prefer to know them as the mafia.
Wij kennen ze liever als de maffia.
04:12
And in Bulgaria, the mafia was soon joined
In Bulgarije kreeg de maffia al snel versterking
04:16
with 14,000 people
van 14.000 mensen
04:19
who were sacked from their jobs in the security services
die ontslagen waren als veiligheidsagent
04:21
between 1989 and 1991.
tussen 1989 en 1991.
04:25
Now, when your state is collapsing,
Als je staat instort en
04:27
your economy is heading south at a rate of knots,
je economie razendsnel bergafwaarts gaat,
04:31
the last people you want coming on to the labor market
dan zijn de laatste mensen die je op de arbeidsmarkt wil zien komen
04:34
are 14,000 men and women whose chief skills
14.000 mannen en vrouwen wiens voornaamste vaardigheden
04:37
are surveillance,
bestaan in bewaking,
04:40
are smuggling, building underground networks
smokkelen, ondergrondse netwerken bouwen
04:42
and killing people.
en mensen vermoorden.
04:45
But that's what happened all over Eastern Europe.
Maar dat gebeurde over heel Oost-Eurpa.
04:48
Now, when I was working in the 1990s,
Toen ik in de jaren 1990 aan de slag was,
04:51
I spent most of the time covering
besteedde ik het meeste van mijn tijd
04:56
the appalling conflict in Yugoslavia.
aan het verslaan van het vreselijke conflict in Joegoslavië.
04:59
And I couldn't help notice
Ik kon niet anders dan vaststellen
05:02
that the people who were perpetrating the appalling atrocities,
dat de mensen die deze vreselijke misdaden begingen,
05:04
the paramilitary organizations,
de paramilitaire organisaties,
05:08
were actually the same people running
dezelfde mensen waren die de leiding hadden
05:11
the organized criminal syndicates.
van de georganiseerde misdaadsyndicaten.
05:13
And I came to think that behind the violence
Ik bedacht dat achter het geweld
05:16
lay a sinister criminal enterprise.
een sinistere criminele onderneming schuilging.
05:20
And so I resolved to travel around the world
Dus besloot ik de wereld af te reizen
05:23
examining this global criminal underworld
om deze globale criminele onderwereld te onderzoeken
05:27
by talking to policemen,
door met politieagenten te praten,
05:30
by talking to victims, by talking to consumers
met slachtoffers te praten, en met afnemers
05:32
of illicit goods and services.
van onwettige goederen en diensten.
05:35
But above all else, by talking to the gangsters themselves.
Maar bovenal door met de gangsters zelf te praten.
05:37
And the Balkans was a fabulous place to start.
De Balkan was een prachtige plaats om te starten.
05:42
Why? Well of course
Waarom? Er was natuurlijk
05:45
there was the issue of law and order collapsing,
de kwestie van de ineenstorting van de rechtsstaat.
05:47
but also, as they say in the retail trade,
Maar, zoals ze in de detailhandel zeggen,
05:49
it's location, location, location.
het draait om locatie, locatie, locatie.
05:51
And what I noticed at the beginning of my research
Wat ik bij het begin van mijn onderzoek merkte,
05:55
that the Balkans had turned into a vast transit zone
was dat de Balkan was omgevormd tot een grote transitzone
05:57
for illicit goods and services coming from all over the world.
voor onwettige goederen en diensten uit de hele wereld.
06:02
Heroin, cocaine,
Heroïne, cocaïne,
06:05
women being trafficked into prostitution
vrouwen die als prostituee werden verhandeld,
06:07
and precious minerals.
en kostbare metalen.
06:10
And where were they heading?
En waar gingen ze heen?
06:12
The European Union, which by now
Naar de Europese Unie, die tegen die tijd
06:14
was beginning to reap the benefits of globalization,
de vruchten van de globalisatie begon te plukken.
06:16
transforming it into
Wat ze omvormde tot
06:20
the most affluent consumer market in history,
de rijkste consumentenmarkt in de geschiedenis.
06:22
eventually comprising some 500 million people.
Die uiteindelijk uit ongeveer 500 miljoen mensen bestond.
06:25
And a significant minority
Een significante minderheid
06:28
of those 500 million people
van deze 500 miljoen mensen
06:31
like to spend some of their leisure time and spare cash
besteden graag een deel van hun vrije tijd en hun cash
06:33
sleeping with prostitutes,
aan slapen met prostituees,
06:36
sticking 50 Euro notes up their nose
biljetten van 50 euro in hun neus stoppen
06:38
and employing illegal migrant laborers.
en illegale migranten tewerkstellen.
06:41
Now, organized crime in a globalizing world
De georganiseerde misdaad werkt in een geglobaliseerde wereld
06:44
operates in the same way as any other business.
net zoals andere bedrijven.
06:48
It has zones of production,
Ze heeft productiezones,
06:50
like Afghanistan and Columbia.
zoals Afghanistan en Colombia.
06:53
It has zones of distribution,
Ze heeft distributiezones,
06:56
like Mexico and the Balkans.
zoals Mexico en de Balkan.
06:58
And then, of course, it has zones of consumption,
En ze heeft natuurlijk consumptiezones,
07:01
like the European Union, Japan
zoals de Europese Unie, Japan,
07:05
and of course, the United States.
en natuurlijk de Verenigde Staten.
07:07
The zones of production and distribution
De productie- en distributiezones
07:10
tend to lie in the developing world,
liggen meestal in de ontwikkelingslanden.
07:13
and they are often threatened by appalling violence
Ze worden vaak bedreigd door vreselijk geweld
07:16
and bloodshed.
en bloedvergieten.
07:20
Take Mexico, for example.
Neem bijvoorbeeld Mexico.
07:22
Six thousand people killed there in the last 18 months
6.000 mensen zijn daar de afgelopen 18 maanden vermoord
07:24
as a direct consequence of the cocaine trade.
als direct gevolg van de cocaïnehandel.
07:28
But what about the Democratic Republic of Congo?
En de Democratische Republiek Congo?
07:32
Since 1998, five million people have died there.
Sinds 1998 zijn daar vijf miljoen mensen gestorven.
07:36
It's not a conflict you read about much in the newspapers,
Het is een conflict waarover je weinig leest in de kranten.
07:42
but it's the biggest conflict on this planet
Maar het is het grootste conflict op deze planeet
07:44
since the Second World War.
sinds de Tweede Wereldoorlog.
07:47
And why is it? Because mafias from all around the world
Waarom is dat zo? Omdat maffia van over de hele wereld
07:49
cooperate with local paramilitaries
samenwerkt met locale paramilitaire groepen
07:52
in order to seize the supplies
om de voorraden aan te slaan
07:55
of the rich mineral resources
van de rijke ertsbronnen
07:58
of the region.
van de regio.
08:00
In the year 2000, 80 percent of the world's coltan
In het jaar 2000 werd 80 procent van de coltan in de wereld
08:02
was sourced to the killing fields
gewonnen in de killing fields
08:06
of the eastern Democratic Republic of Congo.
van de oostelijke Democratische Republiek Congo.
08:08
Now, coltan you will find in almost every mobile phone,
Coltan zit in bijna elke mobiele telefoon,
08:12
in almost every laptop
in bijna elke laptop
08:16
and games console.
en spelconsole.
08:18
The Congolese war lords were selling this stuff to the mafia
De Congolese krijgsheren verkochten dit spul aan de maffia
08:20
in exchange for weapons,
in ruil voor wapens.
08:23
and the mafia would then sell it on to Western markets.
De maffia verkocht het door aan de Westerse markten.
08:25
And it is this Western desire
En deze Westerse drang
08:29
to consume
naar consumptie
08:31
that is the primary driver
is de voornaamste drijfveer
08:33
of international organized crime.
van de internationale georganiseerde misdaad.
08:36
Now, let me show you some of my friends in action,
Sta me toe jullie enkele van mijn vrienden in actie te tonen,
08:39
caught conveniently on film by the Italian police,
handig gefilmd door de Italiaanse politie
08:43
and smuggling duty-not-paid cigarettes.
terwijl ze taksvrije sigaretten smokkelden.
08:46
Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.
Sigaretten zijn heel goedkoop als ze uit de fabriek komen.
08:49
The European Union then imposes the highest taxes on them in the world.
De Europese Unie heft er de zwaarste belasting ter wereld op.
08:52
So if you can smuggle them into the E.U.,
Als je ze in de E.U. kan binnensmokkelen,
08:56
there are very handsome profits to be made,
dan kan je mooie winsten maken.
08:59
and I want to show you this to demonstrate
Ik wil jullie dit tonen om te bewijzen
09:02
the type of resources available to these groups.
wat voor middelen deze groepen hebben.
09:04
This boat is worth one million Euros when it's new.
Deze boot kost nieuw één miljoen euro.
09:07
And it's the fastest thing on European waters.
Het is de snelste in de Europese wateren.
09:11
From 1994, for seven years,
Sinds 1994 maakten gedurende zeven jaar
09:15
20 of these boats
20 van deze boten
09:18
made the trip across the Adriatic,
de trip over de Adriatische zee,
09:20
from Montenegro to Italy, every single night.
van Montenegro naar Italië, elke nacht.
09:23
And as a consequence of this trade,
Ten gevolge van deze handel
09:26
Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
liep het Verenigd Koninkrijk alleen al 8 miljard inkomsten mis.
09:28
And instead that money went to underwrite the wars in Yugoslavia
Al dat geld ging naar het financieren van de oorlog in Joegoslavië
09:33
and line the pockets of unscrupulous individuals.
en naar de zakken van individuen zonder scrupules.
09:37
Now Italian police, when this trade started,
Toen deze handel begon, had de Italiaanse politie
09:41
had just two boats which could go at the same speed.
maar twee boten die even snel konden gaan.
09:44
And this is very important, because the only way you can catch these guys
Dat is heel belangrijk, want de enige manier om deze kerels te pakken
09:48
is if they run out of gas.
is als ze zonder brandstof komen te zitten.
09:50
Sometimes the gangsters would bring with them
Soms hadden de gangsters vrouwen bij zich
09:53
women being trafficked into prostitution,
die als prostituee werden verhandeld.
09:55
and if the police intervened, they would hurl
Als de politie tussenbeide kwam, gooiden ze
09:58
the women into the sea
deze vrouwen in de zee,
10:00
so that the police had to go and save them from drowning,
zodat de politie ze moest gaan redden van de verdrinkingsdood
10:03
rather than chasing the bad guys.
in plaats van achter de slechteriken aan te gaan.
10:05
So I have shown you this to demonstrate
Ik toon jullie dit om aan te tonen
10:09
how many boats, how many vessels it takes
hoeveel boten, hoeveel vaartuigen er nodig zijn
10:12
to catch one of these guys.
om één van die mannen te pakken.
10:14
And the answer is six vessels.
Het antwoord is zes vaartuigen.
10:16
And remember, 20 of these speed boats
Onthou dat 20 van deze speedboten
10:18
were coming across the Adriatic
de Adriatische zee overstaken,
10:21
every single night.
elke nacht.
10:23
So what were these guys doing with all the money they were making?
Wat deden deze kerels met het geld dat ze verdienen?
10:25
Well, this is where we come to globalization,
Dat is waar globalisatie op de proppen komt,
10:29
because that was not just the deregulation of global trade.
want dat betekende niet alleen de deregulering van de wereldhandel.
10:33
It was the liberalization of international financial markets.
Het betekende ook de vrijmaking van de internationale financiële markten.
10:36
And boy, did that make it easy
Reken maar dat dat handig was
10:39
for the money launderers.
voor de witwassers.
10:42
The last two decades have been the champagne era
De laatste twee decennia waren de champagnetijd
10:44
for dirty lucre.
voor de smerige winsten.
10:47
In the 1990s, we saw financial centers around the world
In de jaren '90 zagen we financiële centra over de hele wereld
10:49
competing for their business,
vechten voor deze business.
10:53
and there was simply no effective mechanism
Er was gewoon geen afdoend mechanisme
10:56
to prevent money laundering.
om witwassen tegen te gaan.
10:58
And a lot of licit banks were also happy
Een hoop bona fide banken waren er als de kippen bij
11:00
to accept deposits
om deposito's te accepteren
11:03
from very dubious sources
van erg dubieuze oorsprong,
11:06
without questions being asked.
zonder dat er vragen werden gesteld.
11:08
But at the heart of this, is the offshore banking network.
De kern hiervan is het offshore banknetwerk.
11:11
Now these things
Deze dingen
11:15
are an essential part of the money laundering parade,
zijn een essentieel onderdeel van de witwasparade.
11:18
and if you want to do something about illegal tax evasion
Als je iets wil doen aan illegale belastingontduiking
11:21
and transnational organized crime, money laundering,
en transnationale georganiseerde misdaad, witwassen,
11:25
you have to get rid of them.
dan moet je die dumpen.
11:29
On a positive note, we at last have someone in the White House
Een positieve noot: we hebben eindelijk iemand in het Witte Huis
11:31
who has consistently spoken out
die zich steeds heeft uitgesproken
11:34
against these corrosive entities.
tegen deze corrosieve entiteiten.
11:37
And if anyone is concerned about what I believe
Als iemand zich zorgen maakt over wat volgens mij
11:40
is the necessity for
de nood is aan
11:44
new legislation, regulation, effective regulation,
nieuwe wetgeving, regelgeving, effectieve regelgeving,
11:47
I say, let's take a look at Bernie Madoff,
dan zeg ik, laten we naar Bernie Madoff kijken,
11:50
who is now going to be spending the rest of his life in jail.
die nu de rest van zijn leven in de cel zal doorbrengen.
11:54
Bernie Madoff stole 65 billion dollars.
Bernie Madoff heeft 65 miljard dollar gestolen.
11:58
That puts him up there on the Olympus of gangsters
Dat brengt hem hoog op de Olympus van het gangsterdom,
12:04
with the Colombian cartels
bij de Colombiaanse kartels
12:07
and the major Russian crime syndicates,
en de grote Russische misdaadsyndicaten.
12:09
but he did this for decades
Hij deed dit decennia lang
12:12
in the very heart of Wall Street,
in het hartje van Wall Street.
12:14
and no regulator picked up on it.
Geen regelgever die ernaar kraaide.
12:16
So how many other Madoffs are there on Wall Street
Hoeveel meer Madoffs zitten er nog op Wall Street,
12:19
or in the city of London,
of in de Londense City,
12:22
fleecing ordinary folk
die gewone mensen kaalplukken
12:24
and money laundering?
en geld witwassen?
12:26
Well I can tell you, it's quite a few of them.
Ik kan je zeggen dat ze met velen zijn.
12:28
Let me go on to the 101 of international organized crime now.
Laat me nu overgaan naar het summum van de georganiseerde misdaad.
12:32
And that is narcotics. Our second marijuana farm photograph for the morning.
Dat zijn de drugs. Onze tweede foto van een marihuanafarm vanochtend.
12:36
This one, however, is in central British Columbia
Deze ligt in het hart van British Columbia,
12:40
where I photographed it.
waar ik de foto heb gemaakt.
12:43
It's one of the tens of thousands
Het is één van de tienduizenden
12:45
of mom-and-pop grow-ops in B.C.
huis-tuin-en-keuken kwekerijen in B.C.
12:47
which ensure that over five percent
die ervoor zorgen dat meer dan vijf procent
12:50
of the province's GDP is accounted for by this trade.
van het BNP van de provincie uit deze handel komt.
12:53
Now, I was taken by inspector Brian Cantera,
Inspecteur Brian Cantera
12:57
of the Royal Canadian Mounted Police,
van de Royal Canadian Mounted Police bracht me
13:02
to a cavernous warehouse east of Vancouver
naar een grotachtig warenhuis ten oosten van Vancouver
13:04
to see some of the goods which are regularly confiscated
om te kijken naar een aantal goederen die
13:06
by the RCMP
de RCMP regelmatig in beslag neemt
13:10
from the smugglers who are sending it,
van de smokkelaars. Die sturen het spul
13:12
of course, down south to the United States
naar het zuiden, de Verenigde Staten,
13:14
where there is an insatiable market
waar er een onverzadigbare markt is
13:17
for B.C. Bud, as it's called,
voor B.C. Bud, zoals het heet,
13:19
in part because it's marketed as organic,
deels omdat het als bio wordt verkocht,
13:22
which of course goes down very well in California.
wat natuurlijk goed werkt in Californië.
13:24
(Laughter)
(Gelach)
13:28
(Applause)
(Applaus)
13:30
Now, even by the police's admission,
Maar zelfs de politie geeft toe
13:31
this makes not a dent in the profits, really,
dat dit nauwelijks invloed heeft op de winst
13:34
of the major exporters.
van de grote exporteurs.
13:39
Since the beginning of globalization,
Sinds het begin van de globalisering
13:41
the global narcotics market has expanded enormously.
is de globale drugsmarkt enorm veel groter geworden.
13:43
There has, however, been no concomitant increase
Maar er is geen evenredige stijging geweest
13:47
in the resources available
van de middelen ter beschikking
13:50
to police forces.
van de politie.
13:53
This, however, may all be about to change,
Dat gaat misschien allemaal veranderen.
13:55
because something very strange is going on.
Er is namelijk iets vreemds aan de gang.
14:00
The United Nations recognized
De VN heeft erkend,
14:02
earlier this -- it was last month actually --
vorige maand,
14:04
that Canada has become a key area of distribution and production
dat Canada een kernzone is geworden van distributie en productie
14:07
of ecstasy and other synthetic drugs.
van ecstasy en andere synthetische drugs.
14:13
Interestingly, the market share
Interessant: het marktaandeel
14:17
of heroin and cocaine is going down,
van heroïne en cocaïne daalt
14:19
because the pills are getting ever better at reproducing their highs.
omdat de pillen hun roes alsmaar beter namaken.
14:22
Now that is a game changer,
Dat verandert de spelregels.
14:27
because it shifts production away from the developing world
Het leidt de productie immers weg van de ontwikkelingslanden
14:31
and into the Western world.
naar de Westerse wereld.
14:35
When that happens, it is a trend
Als dat gebeurt, is het een trend
14:39
which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
die onze politiecapaciteit in het Westen niet aankan.
14:41
The drugs policy which we've had in place for 40 years
Ons drugsbeleid van de afgelopen 40 jaar
14:45
is long overdue for a very serious rethink,
is toe aan een grondige hervorming,
14:49
in my opinion.
als je het mij vraagt.
14:54
Now, the recession.
Nu de recessie.
14:56
Well, organized crime has already adapted
De georganiseerde misdaad heeft zich al heel goed
14:58
very well to the recession.
aangepast aan de recessie.
15:00
Not surprising, the most opportunistic industry
Dat verbaast niet van de meest opportunistische bedrijfstak
15:02
in the whole world.
in de hele wereld.
15:04
And it has no rules to its regulatory system.
Er zijn geen regels in zijn regelgevende systeem.
15:06
Except, of course, it has two business risks:
Behalve, natuurlijk, dat ze twee bedrijfsrisico's kent:
15:10
arrest by law enforcement,
gearresteerd worden door de ordehandhavers,
15:14
which is, frankly, the least of their worries,
wat eerlijk gezegd het minste van hun zorgen is,
15:16
and competition from other groups,
en concurrentie van andere groepen,
15:18
i.e. a bullet in the back of the head.
d.w.z. een kogel in hun hoofd.
15:21
What they've done is they've shifted their operations.
Wat ze deden was het verplaatsen van hun operatie.
15:23
People don't smoke as much dope, or visit prostitutes quite so frequently
Mensen roken niet zoveel wiet en gaan niet zo vaak naar de hoeren
15:26
during a recession.
tijdens een recessie.
15:30
And so instead, they have invaded financial
Dus hebben ze zich massaal gestort
15:32
and corporate crime in a big way,
op financiële en bedrijfsmisdaad,
15:34
but above all, two sectors,
en vooral in twee sectoren,
15:36
and that is counterfeit goods
namelijk namaakgoederen
15:38
and cybercrime.
en computermisdaad.
15:41
And it's been terribly successful.
Dat was een ongelooflijk succes.
15:43
I would like to introduce you to Mr. Pringle.
Ik stel jullie graag Mr. Pringle voor.
15:45
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
Of juister: Señor Pringle.
15:48
I was introduced to this bit of kit by a Brazilian cybercriminal.
Dit werd me voorgesteld door een Braziliaanse cybercrimineel.
15:52
We sat in a car on the Avenue Paulista
We zaten samen in een auto in de Avenue Paulista
15:56
in São Paulo, together.
in São Paulo.
15:58
Hooked it up to my laptop,
Ik hing hem aan mijn laptop,
16:00
and within about five minutes he had penetrated
en binnen de vijf minuten was hij binnengedrongen
16:02
the computer security system
in het computerbeveiligingssysteem
16:05
of a major Brazilian bank.
van een grote Braziliaanse bank.
16:07
It's really not that difficult.
Het is echt niet zo moeilijk.
16:10
And it's actually much easier because
En het is nog gemakkelijker omdat
16:12
the fascinating thing about cybercrime
het fascinerende aan cybermisdaad is
16:15
is that it's not so much the technology.
dat het niet zozeer om de technologie gaat.
16:17
The key to cybercrime is what we call social engineering.
De sleutel tot cybermisdaad is wat we social engineering nomen.
16:21
Or to use the technical term for it,
Om de technische term te gebruiken,
16:25
there's one born every minute.
er wordt er elke minuut één geboren.
16:27
You would not believe how easy it is
Je hebt er geen idee van hoe gemakkelijk het is
16:30
to persuade people to do things with their computers
om mensen ervan te overtuigen dingen te doen met hun computers
16:33
which are objectively not in their interest.
die objectief niet in hun belang zijn.
16:36
And it was very soon
Al heel snel
16:39
when the cybercriminals learned that the quickest way to do this,
leerden de cybercriminelen dat de snelste weg,
16:41
of course, the quickest way to a person's wallet
de snelste weg naar iemands portemonnee,
16:43
is through the promise of sex and love.
loopt over een belofte van seks en liefde.
16:47
I expect some of you remember the ILOVEYOU virus,
Misschien herinneren sommigen van jullie zich het I-Love-You-virus,
16:50
one of the very great worldwide viruses that came.
één van de beste wereldwijde virussen.
16:53
I was very fortunate when the ILOVEYOU virus came out,
Ik had veel geluk toen het ILOVEYOU-virus uitkwam.
16:57
because the first person I received it from
Want de persoon van wie ik het kreeg,
17:00
was an ex-girlfriend of mine.
was een ex-vriendin van me.
17:03
Now, she harbored all sorts of sentiments and emotions towards me at the time,
Ze had allerlei gevoelens en emoties voor me in die tijd,
17:05
but love was not amongst them.
maar liefde was daar niet bij.
17:10
(Laughter)
(Gelach)
17:12
And so as soon as I saw this drop into my inbox,
Dus zodra ik het in mijn inbox zag toekomen,
17:14
I dispatched it hastily to the recycle bin
dropte ik het snel in de prullenmand
17:18
and spared myself a very nasty infection.
en bespaarde ik mezelf een heel vervelende besmetting.
17:21
So, cybercrime, do watch out for it.
Cybermisdaad, je moet ervoor op je hoede zijn.
17:26
One thing that we do know that the Internet is doing
Eén ding waarvan we weten dat het internet het doet,
17:30
is the Internet is assisting these guys.
is: het internet helpt deze kerels.
17:32
These are mosquitos who carry the malarial parasite
Er bestaan muggen die drager zijn van de malariaparasiet
17:35
which infests our blood when the mosy has had a free meal
die ons bloed besmet als de mug een gratis maaltijd geniet
17:38
at our expense.
op onze kosten.
17:42
Now, Artesunate is a very effective drug
Artesunate is een heel effectief geneesmiddel
17:44
at destroying the parasite in the early days
dat de parasiet kan doden in de eerste dagen
17:47
of infection.
na de infectie.
17:50
But over the past year or so,
Het jongste jaar of zo
17:52
researchers in Cambodia have discovered
hebben onderzoekers in Cambodja ontdekt
17:54
that what's happening is
dat er het volgende gebeurt:
17:57
the malarial parasite is developing a resistance.
de malariaparasiet ontwikkelt weerstand.
18:00
And they fear that the reason why it's developing a resistance
Ze zijn bang dat de reden waarom hij resistent wordt,
18:03
is because Cambodians can't afford the drugs on the commercial market,
is dat Cambodjanen zich de commerciële geneesmiddelen niet kunnen permitteren
18:06
and so they buy it from the Internet.
en deze dus van het internet kopen.
18:10
And these pills contain only low doses
Deze pillen bevatten maar kleine dosissen
18:13
of the active ingredient.
van het actieve bestanddeel.
18:15
Which is why
Dat is de reden waarom
18:17
the parasite is beginning to develop a resistance.
de parasiet resistent wordt.
18:19
The reason I say this
Ik zeg dit omdat
18:23
is because we have to know
we moeten weten
18:25
that organized crime
dat de georganiseerde misdaad
18:27
impacts all sorts of areas of our lives.
een impact heeft op allerlei gebieden van ons leven.
18:29
You don't have to sleep with prostitutes
Je hoeft niet met prostituees te slapen
18:32
or take drugs
of drugs te nemen
18:35
in order to have a relationship with organized crime.
om een relatie te hebben met de georganiseerde misdaad.
18:37
They affect our bank accounts.
Ze raken aan onze bankrekeningen.
18:39
They affect our communications, our pension funds.
Ze raken aan onze communicatie, onze pensioenfondsen.
18:41
They even affect the food that we eat
Ze raken zelfs aan het voedsel dat we eten
18:43
and our governments.
en aan onze regeringen.
18:47
This is no longer an issue
Dit is niet langer een kwestie
18:49
of Sicilians from Palermo and New York.
van Sicilianen uit Palermo en New York.
18:52
There is no romance involved with gangsters
Er hangt helemaal geen romantiek rond gangsters
18:55
in the 21st Century.
in de 21ste eeuw.
18:58
This is a mighty industry,
Dit is een machtige bedrijfstak,
19:00
and it creates instability and violence
die instabiliteit en geweld veroorzaakt,
19:03
wherever it goes.
waar ze ook heengaat.
19:06
It is a major economic force
Het is een grote economische macht
19:08
and we need to take it very, very seriously.
die we heel, heel ernstig moeten nemen.
19:10
It's been a privilege talking to you.
Het was me een voorrecht hier te spreken.
19:14
Thank you very much.
Heel veel dank.
19:16
(Applause)
(Applaus)
19:18
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

About the speaker:

Misha Glenny - Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization.

Why you should listen

In minute detail, Misha Glenny's 2008 book McMafia illuminates the byzantine outlines of global organized crime. Whether it's pot smugglers in British Columbia, oil/weapons/people traffickers in Eastern Europe, Japanese yakuza or Nigerian scammers, to research this magisterial work Glenny penetrated the convoluted, globalized and franchised modern underworld -- often at considerable personal risk.

The book that resulted is an exhaustive look at an unseen industry that Glenny believes may account for 15% of the world's GDP.

Legal society ignores this world at its peril, but Glenny suggests that conventional law enforcement might not be able to combat a problem whose roots lie in global instability.

While covering the Central Europe beat for the Guardian and the BBC, Glenny wrote several acclaimed books on the fall of Yugoslavia and the rise of the Balkan nations. He's researching a new book on cybercrime, of which he says: "The key to cybercrime is what we call social engineering. Or to use the technical term for it, there's one born every minute."

Watch TED's exclusive video Q&A with Glenny: "Behind the Scenes of McMafia" >>

More profile about the speaker
Misha Glenny | Speaker | TED.com