English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster

رابین مورفی: این روبات‌ها پس از حادثه به کمک می‌آیند

Filmed
Views 996,900

وقتی که حادثه رخ می‌دهد چه کسی نفر اول در صحنه حاضر می‌شود؟ هر چه بیشتر می‌گذرد این روبات‌ها هستند که نفر اول حاضر می‌شوند. رابین مورفی در آزمایشگاه‌اش روبات‌هایی می‌سازد که در صحنه حادثه پرواز می‌کنند، تونل حفر می‌کنند، شنا می‌کنند و می‌خزند و به آتش نشانان و تیم نجات برای نجات امن مصدومان بیشتری کمک می‌کنند و به جوامع کمک می‌کنند که سه سال زودتر به روال عادی برگردند.

- Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters. Full bio

Over a millionمیلیون people are killedکشته شده
eachهر یک yearسال in disastersبلایای طبیعی.
هر ساله بیش از یک میلیون انسان
در بلایای طبیعی کشته می شوند.
00:12
Two and a halfنیم millionمیلیون people
will be permanentlyدائمی disabledمعلول or displacedآواره,
دو و نیم میلیون نفر برای همیشه
معلول یا بی خانمان می شوند،
00:17
and the communitiesجوامع will take
20 to 30 yearsسالها to recoverبهبود پیدا کن
و ۲۰ تا ۳۰ سال طول می کشد تا
جوامع بهبود یابند
00:23
and billionsمیلیاردها دلار of economicاقتصادی lossesضرر و زیان.
و میلیاردها زیان اقتصادی می بینند.
00:27
If you can reduceكاهش دادن
the initialاولیه responseواکنش by one day,
اگر بتوانید واکنش اولیه را یک روز
کوتاه کنید،
00:31
you can reduceكاهش دادن the overallبه طور کلی recoveryبهبود
می توانید زمان کلی بهبودی را
00:35
by a thousandهزار daysروزها, or threeسه yearsسالها.
یک هزار روز یا سه سال تقلیل دهید.
00:39
See how that worksآثار?
ببینید کار چگونه است؟
00:41
If the initialاولیه respondersپاسخ دهندگان
can get in, saveصرفه جویی livesزندگی می کند,
اگر نیروهای امدادی بتوانند به محل برسند،
زندگی ها را نجات دهند
00:43
mitigateکاهش whateverهر چه floodingسیل
dangerخطر there is,
هر نوع خطر روی داده را که وجود دارد
تخفیف دهند،
00:46
that meansبه معنای the other groupsگروه ها can get in
یعنی که گروه های دیگر می توانند
00:49
to restoreبازگرداندن the waterاب,
the roadsجاده ها, the electricityالکتریسیته,
برای ترمیم آبرسانی، جاده و
الکتریسیته بیایند
00:51
whichکه meansبه معنای then the constructionساخت و ساز people,
the insuranceبیمه agentsعاملان,
که یعنی نیروهای ساختمانی، ماموران بیمه،
00:54
all of them can get in
to rebuildبازسازی the housesخانه ها,
همگی قادر خواهند بود برای ساختن
خانه ها خود را به محل برسانند،
00:57
whichکه then meansبه معنای
you can restoreبازگرداندن the economyاقتصاد,
که یعنی می توان اقتصاد را دوباره برپا کرد،
01:00
and maybe even make it better
and more resilientارتجاعی to the nextبعد disasterفاجعه.
و حتی آنرا بهسازی هم کرد
و مقاوم تر در برابر فاجعۀ بعدی
01:03
A majorعمده insuranceبیمه companyشرکت told me
یک شرکت بزرگ بیمه
به من گفت
01:09
that if they can get a homeowner'sصاحب خانه claimادعا
processedفرآوری شده one day earlierقبلا,
که اگر بتوانند ادعای صاحب خانه ای را
یک روز زودتر دریافت کنند،
01:11
it'llآن خواهد شد make a differenceتفاوت of sixشش monthsماه ها
تفاوتی برابر شش ماه خواهد داشت
01:16
in that personفرد gettingگرفتن
theirخودشان home repairedتعمیر شده.
که آن فرد بتواند خانه اش را ترمیم نماید.
01:18
And that's why I do disasterفاجعه roboticsروباتیک --
و به همین خاطر است که من
در کار روبوت های بلایای طبیعی هستم --
01:22
because robotsروبات ها can
make a disasterفاجعه go away fasterسریعتر.
چون روبوت ها می توانند باعث شوند
این بلایا زودتر به پایان برسند.
01:24
Now, you've alreadyقبلا seenمشاهده گردید
a coupleزن و شوهر of these.
شما قبلاً چندتایی از اینها را دیده اید.
01:30
These are the UAVsهواپیماهای بدون سرنشین.
اینها UAVها (ماشین‌های هوایی بدون سرنشین) هستند،
01:32
These are two typesانواع of UAVsهواپیماهای بدون سرنشین:
این ها دو نوع UAV هستند:
01:34
a rotorcraftروتورچرخه, or hummingbirdزرین پر، زرین بال;
یک چرخنده یا مرغ مگس؛
01:35
a fixed-wingجناح ثابت, a hawkشاهین.
یک ثابت بال، یک شاهین.
01:37
And they're used extensivelyگسترده sinceاز آنجا که 2005 --
و از سال ۲۰۰۵ درموارد بسیاری از
آنها استفاده شده --
01:39
Hurricaneطوفان Katrinaکاترینا.
در گردباد کاترینا.
01:43
Let me showنشان بده you how this hummingbirdزرین پر، زرین بال,
this rotorcraftروتورچرخه, worksآثار.
اجازه دهید به شما طرز کار این
چرخنده یا مرغ مگس را نشان دهم.
01:44
Fantasticخارق العاده for structuralساختاری engineersمهندسین.
برای مهندسین سازه فوق العاده است.
01:47
Beingبودن ableتوانایی to see damageخسارت from anglesزاویه you
can't get from binocularsدوربین دوچشمی on the groundزمینی
که قادر خواهند بود آسیب ها را از زاویه ای ببینند که
با دوربین و از روی زمین نمی توانند
01:50
or from a satelliteماهواره imageتصویر,
یا حتی از روی تصویر ماهواره،
01:55
or anything flyingپرواز at a higherبالاتر angleزاویه.
یا هر چیزی که در ارتفاع بالاتری باشد.
01:56
But it's not just structuralساختاری engineersمهندسین
and insuranceبیمه people who need this.
اما این فقط مهندسین سازه یا ماموران بیمه نیستند
که به این نیاز دارند.
02:00
You've got things
like this fixed-wingجناح ثابت, this hawkشاهین.
شما مانند این ثابت بال، شاهین، را
در اختیار دارید
02:04
Now, this hawkشاهین can be used
for geospatialجغرافیایی surveysنظرسنجی ها.
از این شاهین می توان برای بررسی های
جغرافیایی استفاده کرد.
02:07
That's where you're
pullingکشیدن imageryتصاویر togetherبا یکدیگر
از این طریق می توانید تصاویر متعدد
گرفته و با آنها
02:10
and gettingگرفتن 3D reconstructionبازسازی.
تصاویر سه بعدی بسازید.
02:13
We used bothهر دو of these at the Osoاوه mudslidesمگس کش ها
up in Washingtonواشنگتن Stateدولت,
ما از هر دوی اینها در زمان رانش زمین در
اوسو در ایالت واشنگتن استفاده کردیم،
02:15
because the bigبزرگ problemمسئله
چون مشکل اصلی
02:19
was geospatialجغرافیایی and hydrologicalهیدرولوژیکی
understandingدرك كردن of the disasterفاجعه --
مربوط بود به درک فضای جغرافیایی و
آب شناختی محل فاجعه
02:21
not the searchجستجو کردن and rescueنجات.
نه تنها جستجو و نجات.
02:24
The searchجستجو کردن and rescueنجات teamsتیم ها
had it underزیر controlکنترل
گروه جستجو و نجات کارشان را انجام می دادند
02:26
and knewمی دانست what they were doing.
و خوب می دانستند چه می کنند.
02:28
The biggerبزرگتر problemمسئله was that riverرودخانه
and mudslideموتوری mightممکن wipeپاک کن them out
مشکل بزرگتر این بود که رودخانه و
رانش گل ممکن بود همه را با خود بشورد و ببرد
02:30
and floodسیل the respondersپاسخ دهندگان.
همه کمک رسانان را.
02:33
And not only was it challengingچالش برانگیز
to the respondersپاسخ دهندگان and propertyویژگی damageخسارت,
و نه فقط این برای کمک رسانان و
آسیب به اموال چالش برانگیز بود
02:35
it's alsoهمچنین puttingقرار دادن at riskخطر
the futureآینده of salmonماهی سالمون fishingصید ماهی
آیندۀ ماهیگیریِ سالمون
را به مخاطره می انداخت
02:39
alongدر امتداد that partبخشی of Washingtonواشنگتن Stateدولت.
و همینطور بخش هایی از ایالت واشنگتن را.
02:42
So they neededمورد نیاز است to understandفهمیدن
what was going on.
بنابراین لازم داشتند بفهمند در آنجا چه خبر است.
02:44
In sevenهفت hoursساعت ها, going from Arlingtonآرلینگتون,
هفت ساعت، رفتن از آرلینگتون به آنجا،
02:46
drivingرانندگی from the Incidentحادثه Commandفرماندهی Postپست
to the siteسایت, flyingپرواز the UAVsهواپیماهای بدون سرنشین,
راندن از مرکز فرماندهی حادثه تا
محل، پرواز دادن UAV ها،
02:49
processingدر حال پردازش the dataداده ها, drivingرانندگی back
to Arlingtonآرلینگتون commandفرمان postپست --
پردازش داده ها، برگشتن به
مرکز فرماندهی در آرلینگتون طول کشید.
02:54
sevenهفت hoursساعت ها.
هفت ساعت!
02:57
We gaveداد them in sevenهفت hoursساعت ها
dataداده ها that they could take
ما در آنها هفت ساعت به آنها داده هایی دادیم که
تهیۀ آن به هر طریق دیگر
02:59
only two to threeسه daysروزها
to get any other way --
دو تا سه روز برایشان زمان می برد --
03:02
and at higherبالاتر resolutionوضوح.
و با وضوحی بالاتر.
03:06
It's a gameبازی changerتعویض.
این بازی را تغییر می دهد.
03:09
And don't just think about the UAVsهواپیماهای بدون سرنشین.
و فقط به UAV ها فکر نکنید.
03:11
I mean, they are sexyسکسی -- but rememberیاد آوردن,
البته خیلی جذابند -- اما یادتان باشد،
03:13
80 percentدرصد of the world'sجهان
populationجمعیت livesزندگی می کند by waterاب,
۸۰ درصد از جمعیت جهان
کنار آب زندگی می کنند،
03:16
and that meansبه معنای our criticalبحرانی
infrastructureزیر ساخت is underwaterزیر آب --
که بدین معنی است که زیرساخت های ما
زیر آب هستند --
03:19
the partsقطعات that we can't get to,
like the bridgesپل ها and things like that.
در مکانهایی که نمی توانیم برویم،
مانند پل ها و مانند آنها.
03:22
And that's why we have
unmannedبدون سرنشین marineدریایی vehiclesوسايل نقليه,
به همین دلیل است که وسایل نقلیۀ زیرآبی
بدون سرنشین داریم،
03:26
one typeتایپ کنید of whichکه you've alreadyقبلا metملاقات کرد,
whichکه is SARbotSARBOT, a squareمربع dolphinدلفین.
یکی از آنها را قبلاً دیده اید،
با نام SARbot، یک دلفین مکعبی.
03:28
It goesمی رود underwaterزیر آب and usesاستفاده می کند sonarسونار.
به زیر آب می رود و از
سونار سود می برد.
03:33
Well, why are marineدریایی vehiclesوسايل نقليه so importantمهم
خوب چرا این وسایل زیر آبی اهمیت دارند
03:35
and why are they very, very importantمهم?
و چرا خیلی خیلی اهمیت دارند؟
03:38
They get overlookedنادیده گرفته شده.
به آنها بی توجهی شده.
03:41
Think about the Japaneseژاپنی tsunamiسونامی --
به سونامی ژاپن فکر کنید --
03:42
400 milesمایل of coastlandساحل totallyکاملا devastatedویران,
حدود ۶۵۰ کیلومتر از ساحل کاملا نابود شد،
03:45
twiceدو برابر the amountمیزان of coastlandساحل devastatedویران
by Hurricaneطوفان Katrinaکاترینا in the Unitedیونایتد Statesایالت ها.
دوبرابر سواحل منهدم شده در
گردباد کاترینا در آمریکا
03:49
You're talkingصحبت کردن about your bridgesپل ها,
your pipelinesخطوط لوله, your portsبنادر -- wipedپاک شده out.
شما به پل هایتان فکر می کنید،
به لوله های سوخت رسانی، پایانه ها -- همه نابود شده.
03:54
And if you don't have a portبندر,
و اگر پایانه ای نباشد،
03:57
you don't have a way
to get in enoughکافی reliefتسکین suppliesتدارکات
راهی برای رساندن لوازم کمکی ندارید
03:59
to supportحمایت کردن a populationجمعیت.
تا به جمعیتی کمک برساند.
04:02
That was a hugeبزرگ problemمسئله
at the Haitiهائیتی earthquakeزمين لرزه.
در زلزلۀ هایتی همین بزرگترین مسئله بود.
04:04
So we need marineدریایی vehiclesوسايل نقليه.
پس به وسایل نقلیۀ زیر آبی نیازمندیم.
04:07
Now, let's look at a viewpointنظر
from the SARbotSARBOT
حالا بیایید از دید SARbot نگاه کنیم
04:09
of what they were seeingدیدن.
و آنچه را آنها می بینند، ببینیم.
04:12
We were workingکار کردن on a fishingصید ماهی portبندر.
ما در یک بندر ماهیگیری بودیم.
04:13
We were ableتوانایی to reopenباز کردن that fishingصید ماهی portبندر,
usingاستفاده كردن her sonarسونار, in fourچهار hoursساعت ها.
می توانستیم بندر را با کمک سونار او در
چهار ساعت دوباره فعال کنیم.
04:15
That fishingصید ماهی portبندر was told
it was going to be sixشش monthsماه ها
به بندر ماهیگیری گفته شده بود که
شش ماه طول خواهد کشید تا
04:21
before they could get
a manualکتابچه راهنمای teamتیم of diversغواصان in,
آنکه گروه غواصان را به آنجا بیاورند
04:24
and it was going to take
the diversغواصان two weeksهفته ها.
و دو هفته هم کار آنها زمان می برد.
04:27
They were going to missاز دست دادن
the fallسقوط fishingصید ماهی seasonفصل,
آنها ماهیگیری فصل پاییز را از دست می دادند.
04:29
whichکه was the majorعمده economyاقتصاد for that partبخشی,
whichکه is kindنوع of like theirخودشان Capeکیپ Codکادو.
که بخش اصلی اقتصاد محلی بود.
04:32
UMVsUMVs, very importantمهم.
UMV ها هم اهمیت بسیار دارند.
04:36
But you know, all the robotsروبات ها
I've shownنشان داده شده you have been smallکوچک,
اما می بینید که همۀ روبوت هایی که
نشان دادم کوچک بودند،
04:38
and that's because robotsروبات ها
don't do things that people do.
به این خاطر که روبوت ها کارهای
مردم را انجام نمی دهند.
04:41
They go placesمکان ها people can't go.
آنها به جاهایی می روند که آدمها نمی توانند.
04:45
And a great exampleمثال of that is Bujoldبوجولد.
و نمونۀ عالی آن Bujold است.
04:47
Unmannedبدون سرنشین groundزمینی vehiclesوسايل نقليه
are particularlyبه خصوص smallکوچک,
وسایل نقلیۀ زمینی در عمل کوچک هستند،
04:50
so Bujoldبوجولد --
همینطور هم Bujold --
04:53
(Laughterخنده)
خنده حضار
04:55
Say helloسلام to Bujoldبوجولد.
به Bujold سلام کنید.
04:56
(Laughterخنده)
خنده حضار
04:58
Bujoldبوجولد was used extensivelyگسترده
at the Worldجهان Tradeتجارت Centerمرکز
از Bujold به شکل گسترده در
مرکز تجارت جهانی استفاده شده بود
05:01
to go throughاز طریق Towersبرج ها 1, 2 and 4.
که به برج های ۱، ۲ و ۴ بروند.
05:04
You're climbingسنگ نوردی into the rubbleخرابه,
rappellingتکان دادن down, going deepعمیق in spacesفضاها.
اینجا از آوارها بالا می روید، به پایین
سرازیر می شوید، به اعماق فضاها می روید.
05:07
And just to see the Worldجهان Tradeتجارت Centerمرکز
from Bujold'sبوجولد viewpointنظر, look at this.
و فقط برای اینکه مرکز تجارت جهانی را
از دید Bujold ببینید، این را نگاه کنید.
05:12
You're talkingصحبت کردن about a disasterفاجعه
where you can't fitمناسب a personفرد or a dogسگ --
در بارۀ فاجعه ای حرف می زنیم که
نمی شود یک انسان یا سگ را به آنجا فرستاد --
05:16
and it's on fireآتش.
و در آتش می سوزد.
05:21
The only hopeامید of gettingگرفتن
to a survivorبازمانده way in the basementزیر زمین,
تنها امید برای رسیدن به یک
بازمانده در اعماق زیر زمین
05:23
you have to go throughاز طریق things
that are on fireآتش.
عبور از محل هایی است که در آتش می سوزند.
05:27
It was so hotداغ, on one of the robotsروبات ها,
the tracksآهنگ های beganآغاز شد to meltذوب شدن and come off.
بقدری داغ بود که لبه های یکی از روبوت ها
آب شد و از آن جدا شد.
05:29
Robotsروبات ها don't replaceجایگزین کردن people or dogsسگ ها,
روبوت ها جایگزین انسان و سگ نمی شوند،
05:35
or hummingbirdshummingbirds or hawksقورباغه ها or dolphinsدلفین ها.
یا مرغ های مگس یا شاهین ها یا دلفین ها
05:37
They do things newجدید.
آنها کارهای جدیدی می کنند.
05:40
They assistکمک کن the respondersپاسخ دهندگان,
the expertsکارشناسان, in newجدید and innovativeخلاقانه waysراه ها.
آنها به کمک رسانها و متخصصین یاری رساندند،
با روش هایی نوین و مبتکرانه.
05:42
The biggestبزرگترین problemمسئله is not
makingساخت the robotsروبات ها smallerکوچکتر, thoughگرچه.
بزرگترین مشکل کوچک تر ساختن روبوت ها نیست،
05:48
It's not makingساخت them more heat-resistantمقاوم در برابر گرما.
مقاوم تر ساختن آنها در برابر آتش نیست،
05:52
It's not makingساخت more sensorsسنسورها.
در بیشتر کردن سنسورها نیست.
05:54
The biggestبزرگترین problemمسئله is the dataداده ها,
the informaticsاطلاع رسانی,
بزرگترین مشکل داده ها است، اطلاعات،
05:56
because these people need to get
the right dataداده ها at the right time.
چون این افراد به داده های درست در
زمان مناسب نیازمندند
06:00
So wouldn'tنمی خواهم it be great if we could have
expertsکارشناسان immediatelyبلافاصله accessدسترسی به the robotsروبات ها
پس عالی نبود اگر می توانستیم روبوت ها را
بلافاصله در اختیار متخصصین قرار دهیم
06:04
withoutبدون havingداشتن to wasteدور ریختنی any time
of drivingرانندگی to the siteسایت,
بدون اتلاف وقت برای رساندن آنها به محل حادثه،
06:09
so whoever'sچه کسی است there,
use theirخودشان robotsروبات ها over the Internetاینترنت.
تا هرکس که در آنجا است،
بتواند از اینترنت به روبوتها دسترسی یابد.
06:12
Well, let's think about that.
خوب در باره اش فکر کنیم.
06:15
Let's think about a chemicalشیمیایی
trainقطار derailmentرانندگی in a ruralروستایی countyشهرستان.
به از خط خارج شدن قطار حامل
مواد شیمیایی در بیرون شهر فکر کنید.
06:17
What are the oddsشانس that the expertsکارشناسان,
your chemicalشیمیایی engineerمهندس,
چقدر احتمال دارد که متخصصین، مهندس شیمی شما،
06:20
your railroadراه آهن transportationحمل و نقل engineersمهندسین,
مهندسین حمل و نقل ریلی شما،
06:24
have been trainedآموزش دیده on whateverهر چه UAVپهپاد
that particularخاص countyشهرستان happensاتفاق می افتد to have?
با همۀ انواع UAV در آن شهر آشنا باشد؟
06:26
Probablyشاید, like, noneهیچ کدام.
احتمالاً هیچی.
06:31
So we're usingاستفاده كردن these kindsانواع of interfacesرابط ها
پس ما از همه نوع رابط ها استفاده می کنیم
06:32
to allowاجازه دادن people to use the robotsروبات ها
withoutبدون knowingدانستن what robotربات they're usingاستفاده كردن,
تا به افراد امکان دهیم از روبوت ها استفاده کنند
بدون آنکه بدانند از چه روبوتی استفاده می کنند.
06:35
or even if they're usingاستفاده كردن a robotربات or not.
یا حتی از اینکه از روبوت استفاده می کنند یا نه.
06:39
What the robotsروبات ها give you,
what they give the expertsکارشناسان, is dataداده ها.
آنچه روبوت به شما می دهد، آنچه به
یک متخصص می دهد، داده است.
06:44
The problemمسئله becomesتبدیل می شود:
who getsمی شود what dataداده ها when?
پس مشکل بدل می شود به:
چه کسی در چه زمانی داده را دریافت می کند؟
06:50
One thing to do is to shipکشتی
all the informationاطلاعات to everybodyهمه
یک کار ارسال همۀ داده های اطلاع رسان
به همه است
06:53
and let them sortمرتب سازی it out.
تا خودشان همه را مرتب کنند.
06:57
Well, the problemمسئله with that
is it overwhelmsغرق شدن the networksشبکه های,
خوب مشکل در این است که شبکه را اشباع خواهد کرد،
06:59
and worseبدتر yetهنوز, it overwhelmsغرق شدن
the cognitiveشناختی abilitiesتوانایی ها
و از آن بدتر توانایی های شناختی
07:03
of eachهر یک of the people tryingتلاش کن to get
that one nuggetتفنگ of informationاطلاعات
افرادی که بدنبال آن قطعۀ کوچک
اطلاعاتی می گردند را اشباع می‌کند که
07:06
they need to make the decisionتصمیم گیری
that's going to make the differenceتفاوت.
برای تصمیم گیری بدان نیازمندند و این تصمیم
قرار است تفاوت ایجاد کند.
07:11
So we need to think
about those kindsانواع of challengesچالش ها.
پس باید در مورد انواع این چالش ها فکر کنیم
07:15
So it's the dataداده ها.
خوب داده ها اینها هستند.
07:19
Going back to the Worldجهان Tradeتجارت Centerمرکز,
به مرکز تجارت جهانی باز می گردیم،
07:20
we triedتلاش کرد to solveحل that problemمسئله
by just recordingضبط the dataداده ها from Bujoldبوجولد
با تنها ضبط کردن داده هایی که از Bujold می آمد
تلاش در حل این مشکل نمودیم
07:22
only when she was deepعمیق in the rubbleخرابه,
فقط زمانی که در اعماق آوار رفته بود،
07:26
because that's what the USARUSAR teamتیم
said they wanted.
چون این همان چیزی بود که گروه نجات گفتند می خواهند
07:28
What we didn't know at the time
آنچه در آن زمان نمی دانستیم
07:32
was that the civilمدنی engineersمهندسین
would have lovedدوست داشتنی,
این بود که مهندسین ساختمان علاقه داشتند،
نیاز داشتند به
07:35
neededمورد نیاز است the dataداده ها as we recordedثبت شده
the boxجعبه beamsپرتوها, the serialسریال numbersشماره,
داده هایی را که ما ضبط کرده بودیم،
تیرهای سقف، شماره سریال ها،
07:37
the locationsمکان ها, as we wentرفتی into the rubbleخرابه.
و موقعیت ها، همینطور که در آوار
به پیش می رفتیم.
07:41
We lostکم شده valuableبا ارزش dataداده ها.
داده های ارزشمندی را از دست دادیم.
07:45
So the challengeچالش is gettingگرفتن all the dataداده ها
بنابراین چالش جمع آوری داده و
07:46
and gettingگرفتن it to the right people.
رساندن آن به دست فرد مناسب است.
07:49
Now, here'sاینجاست anotherیکی دیگر reasonدلیل.
و یک دلیل دیگر.
07:51
We'veما هستیم learnedیاد گرفتم that some buildingsساختمان ها --
آموختیم که برخی از ساختمانها --
07:53
things like schoolsمدارس,
hospitalsبیمارستان ها, cityشهر hallsسالن ها --
مانند مدارس، بیمارستان ها،
ساختمان های دولتی
07:55
get inspectedبازرسی شده است fourچهار timesبار
by differentناهمسان agenciesآژانس ها
چهار نوبت توسط سازمان های
مختلف بازرسی می شوند
07:59
throughoutدر سراسر the responseواکنش phasesفاز.
طی دوران واکنش.
08:03
Now, we're looking, if we can get
the dataداده ها from the robotsروبات ها to shareاشتراک گذاری,
حالا بدنبال این هستیم تا ببینیم می توانیم
داده ها را از روبوت گرفته به اشتراک گذاریم،
08:06
not only can we do things like
compressفشرده کردن that sequenceتوالی of phasesفاز
نه فقط می توانیم داده ها را از هر مرحله ای فشرده کنیم
08:09
to shortenکوتاه کردن the responseواکنش time,
تا زمان واکنش را کوتاه نماییم،
08:14
but now we can beginشروع
to do the responseواکنش in parallelموازی.
بلکه حالا می توانیم همزمان واکنش نشان دهیم.
08:16
Everybodyهمه can see the dataداده ها.
هرکسی می تواند داده ها را ببیند.
08:20
We can shortenکوتاه کردن it that way.
می توانیم اینگونه آنرا کوتاه کنیم.
08:21
So really, "disasterفاجعه roboticsروباتیک"
is a misnomermisnomer.
پس واقعاً، «روبوت‌های بلایای طبیعی»،
نام بی مسمائی است
08:23
It's not about the robotsروبات ها.
ربطی به روبوت ها ندارد.
08:28
It's about the dataداده ها.
داده ها مهم هستند.
08:30
(Applauseتشویق و تمجید)
تشویق حضار
08:32
So my challengeچالش to you:
پس حرف من به شما این است:
08:35
the nextبعد time you hearشنیدن about a disasterفاجعه,
دفعۀ بعد که در مورد یک حادثه چیزی شنیدید،
08:37
look for the robotsروبات ها.
دنبال روبوت ها بگردید.
08:40
They mayممکن است be undergroundزیرزمینی,
they mayممکن است be underwaterزیر آب,
ممکن است زیر زمین باشند،
ممکن است زیر آب باشند،
08:41
they mayممکن است be in the skyآسمان,
ممکن است در آسمان باشند،
08:44
but they should be there.
اما حتما باید آنجا باشند.
08:46
Look for the robotsروبات ها,
دنبال روبوت ها بگردید،
08:48
because robotsروبات ها are comingآینده to the rescueنجات.
چون آنها برای کمک می آیند.
08:49
(Applauseتشویق و تمجید)
تشویق حضار
08:52
Translated by Mehran Nasri
Reviewed by Amin Rasoul'of

▲Back to top

About the speaker:

Robin Murphy - Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters.

Why you should listen

Robin Murphy imagines how robots can do tasks no human could amid scenes of disaster hard to imagine, from the World Trade Center disaster to Hurricane Katrina to the Fukushima Daiichi nuclear emergency. In her recent book, Disaster Robotics, she lays out her research into the problem, which pulls together artificial intelligence, robotics and human-robot interaction.

At Texas A&M, Murphy is the director of the Center for Robot-Assisted Search and Rescue and the Center for Emergency Informatics. She also co-founded the IEEE Robotics and Automation Society’s Technical Committee on Safety Security and Rescue Robotics and its annual conference. Her field work, combined with technology transfer and research community-building activities, led to her receiving the 2014 ACM Eugene L. Lawler Award for Humanitarian Contributions within Computer Science and Informatics.

More profile about the speaker
Robin Murphy | Speaker | TED.com