English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster

Robin Murphy: Acești roboți ne vin în ajutor după dezastre

Filmed
Views 1,024,769

Când dezastrul se produce, cine sosește primul la fața locului? Din ce în ce mai des, este un robot. În laboratorul ei, Robin Murphy construiește roboți care zboară, sapă, înoată și se târăsc prin zonele calamitate, ajutând pompierii și echipele de salvare să lucreze în mai multă siguranță — și sprijinind comunitățile să-și revină la cursul normal, cu până la trei ani mai devreme.

- Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters. Full bio

Over a millionmilion people are killeducis
eachfiecare yearan in disastersdezastre.
Peste un milion de oameni
sunt uciși anual în dezastre.
00:12
Two and a halfjumătate millionmilion people
will be permanentlypermanent disabledinvalid or displacedstrămutate,
2,5 milioane de oameni vor suferi
de un handicap sau vor fi strămutați,
00:17
and the communitiescomunități will take
20 to 30 yearsani to recoverrecupera
iar comunitățile vor avea nevoie
de 20–30 de ani pentru a se reface
00:23
and billionsmiliarde of economiceconomic lossespierderile.
și vor avea pierderi economice
de ordinul miliardelor.
00:27
If you can reducereduce
the initialiniţială responseraspuns by one day,
Dacă poți reduce cu o zi
timpul inițial de răspuns,
00:31
you can reducereduce the overallper total recoveryrecuperare
poți reduce perioada de refacere
00:35
by a thousandmie dayszi, or threeTrei yearsani.
cu o mie de zile, sau trei ani.
00:39
See how that workslucrări?
Înțelegeți cum funcționează?
00:41
If the initialiniţială respondersrăspuns
can get in, saveSalvați livesvieți,
Dacă salvatorii au posibilitatea
să intervină, să salveze vieți,
00:43
mitigateatenuarea whateverindiferent de floodinginundare
dangerPericol there is,
să elimine pericolul imediat,
00:46
that meansmijloace the other groupsGrupuri can get in
asta înseamnă
că alte grupuri pot interveni
00:49
to restorerestabili the waterapă,
the roadsdrumuri, the electricityelectricitate,
să repare instalațiile de apă,
drumurile, liniile electrice,
00:51
whichcare meansmijloace then the constructionconstructie people,
the insuranceasigurare agentsagenţi,
ceea ce permite
constructorilor, asiguratorilor,
00:54
all of them can get in
to rebuildreconstrui the housescase,
să înceapă lucrul
la construirea locuințelor,
00:57
whichcare then meansmijloace
you can restorerestabili the economyeconomie,
ceea ce îți permite
să începi refacerea economiei,
01:00
and maybe even make it better
and more resilientrezistente to the nextUrmător → disasterdezastru.
și poate chiar să o îmbunătățești
și să o faci mai rezistentă la dezastre.
01:03
A majormajor insuranceasigurare companycompanie told me
O mare companie de asigurări
mi-a spus că dacă ar putea
01:09
that if they can get a homeowner'scalculeaza claimRevendicare
processedprelucrate one day earliermai devreme,
înregistra polița de asigurare
a unui proprietar mai repede cu o zi,
01:11
it'llO să make a differencediferență of sixşase monthsluni
ar face o diferență de șase luni
01:16
in that personpersoană gettingobtinerea
theiral lor home repairedreparat.
în termenul lucrărilor de reabilitare
pentru casa respectivă.
01:18
And that's why I do disasterdezastru roboticsRobotica --
De aceea lucrez în domeniul roboticii
în gestionarea dezastrelor,
01:22
because robotsroboți can
make a disasterdezastru go away fastermai repede.
deoarece roboții pot face
ca un dezastru să dispară mai repede.
01:24
Now, you've alreadydeja seenvăzut
a couplecuplu of these.
Ați văzut deja astfel de obiecte.
01:30
These are the UAVsUAV-uri.
Acestea sunt UAV-uri
(vehicule aeriene fără pilot uman).
01:32
These are two typestipuri of UAVsUAV-uri:
Acestea sunt de două tipuri:
01:34
a rotorcraftgiravioane, or hummingbirdHummingbird;
unul tip elicopter, Colibri;
01:35
a fixed-wingaripă fixă, a hawkHawk.
și altul cu aripă fixă, Șoim.
01:37
And they're used extensivelyextensiv sincede cand 2005 --
Sunt folosite extensiv din 2005 --
01:39
HurricaneUragan KatrinaKatrina.
Uraganul Katrina.
01:43
Let me showspectacol you how this hummingbirdHummingbird,
this rotorcraftgiravioane, workslucrări.
Să vă arăt cum funcționează Colibri.
01:44
FantasticFantastic for structuralstructural engineersingineri.
Excelent pentru inginerii constructori.
01:47
BeingFiind ablecapabil to see damagedeteriora from anglesunghiurile you
can't get from binocularsbinoclu on the groundsol
Având posibilitatea să vezi avariile din
unghiuri imposibil de observat de la sol
01:50
or from a satellitesatelit imageimagine,
sau din imagini satelitare,
01:55
or anything flyingzbor at a highersuperior angleunghi.
sau din orice alt aparat
ce zboară la înălțime.
01:56
But it's not just structuralstructural engineersingineri
and insuranceasigurare people who need this.
Dar nu numai inginerii și agenții de
asigurări au nevoie de această tehnologie.
02:00
You've got things
like this fixed-wingaripă fixă, this hawkHawk.
Avem aceste avioane, Șoim.
02:04
Now, this hawkHawk can be used
for geospatialgeospaţiale surveysanchete.
Acești Șoimi pot fi folosiți
la observații geospațiale.
02:07
That's where you're
pullingtrăgând imageryimagini togetherîmpreună
Asta înseamnă alipirea
imaginilor capturate
02:10
and gettingobtinerea 3D reconstructionreconstrucţie.
și obținerea unui model 3D.
02:13
We used bothambii of these at the OsoOso mudslidesalunecări de teren
up in WashingtonWashington StateStat,
Am folosit ambele tipuri de roboți la
alunecările de teren din Oso, Washington,
02:15
because the bigmare problemproblemă
pentru că marea problemă
02:19
was geospatialgeospaţiale and hydrologicalhidrologice
understandingînţelegere of the disasterdezastru --
era înțelegerea geomorfologiei
și hidrologiei dezastrului,
02:21
not the searchcăutare and rescuesalvare.
nu operațiunile de salvare.
02:24
The searchcăutare and rescuesalvare teamsechipe
had it undersub controlControl
Echipele de salvare
aveau situația sub control
02:26
and knewștiut what they were doing.
și știau ce au de făcut.
02:28
The biggermai mare problemproblemă was that riverrâu
and mudslidealunecare de pământ mightar putea wipesterge them out
Problema mai gravă era că râul și
alunecarea de teren îi puneau în pericol
02:30
and floodpotop the respondersrăspuns.
și puteau inunda salvatorii.
02:33
And not only was it challengingprovocator
to the respondersrăspuns and propertyproprietate damagedeteriora,
Și nu era riscant
doar pentru salvatori și proprietăți,
02:35
it's alsode asemenea puttingpunând at riskrisc
the futureviitor of salmonsomon fishingpescuit
ci și pentru viitorul pescuitului de somon
02:39
alongde-a lungul that partparte of WashingtonWashington StateStat.
din acea parte a statului Washington.
02:42
So they neededNecesar to understanda intelege
what was going on.
Deci echipele trebuiau
să înțeleagă ce se întâmpla.
02:44
In sevenȘapte hoursore, going from ArlingtonArlington,
În șapte ore, plecând din Arlington,
02:46
drivingconducere from the IncidentIncident CommandComanda PostPost
to the siteteren, flyingzbor the UAVsUAV-uri,
de la Centrul de Comandă
către zona afectată, operând UAV-urile,
02:49
processingprelucrare the datadate, drivingconducere back
to ArlingtonArlington commandcomanda postpost --
interpretând datele, conducând
înapoi la centrul din Arlington --
02:54
sevenȘapte hoursore.
șapte ore.
02:57
We gavea dat them in sevenȘapte hoursore
datadate that they could take
În șapte ore le-am oferit date pe care ei
02:59
only two to threeTrei dayszi
to get any other way --
le-ar fi obținut în două
sau trei zile pe alte căi,
03:02
and at highersuperior resolutionrezoluţie.
iar imaginile noastre
aveau rezoluție mai ridicată.
03:06
It's a gamejoc changerChanger.
Este un sistem revoluționar.
03:09
And don't just think about the UAVsUAV-uri.
Și nu vă gândiți numai la UAV-uri.
03:11
I mean, they are sexysexy -- but remembertine minte,
E drept, UAV-urile sunt sexy,
dar țineți minte
03:13
80 percentla sută of the world'slume
populationpopulație livesvieți by waterapă,
că 80% din populația lumii
locuiește în apropierea apelor,
03:16
and that meansmijloace our criticalcritic
infrastructureinfrastructură is underwatersub apă --
adică părți critice ale infrastructurii
se află sub apă,
03:19
the partspărți that we can't get to,
like the bridgespoduri and things like that.
în locuri unde nu putem ajunge,
cum sunt podurile și alte construcții.
03:22
And that's why we have
unmannedfără pilot marinemarină vehiclesvehicule,
De aceea avem
vehicule marine fără pilot,
03:26
one typetip of whichcare you've alreadydeja metîntâlnit,
whichcare is SARbotSARbot, a squarepătrat dolphindelfin.
un tip pe care deja l-ați cunoscut,
SARbot, un Delfin pătrățos.
03:28
It goesmerge underwatersub apă and usesutilizări sonarsonar.
Se scufundă și folosește sonarul.
03:33
Well, why are marinemarină vehiclesvehicule so importantimportant
De ce sunt vehiculele marine
atât de importante,
03:35
and why are they very, very importantimportant?
ba chiar extrem de importante?
03:38
They get overlookedtrecute cu vederea.
Sunt trecute cu vederea.
03:41
Think about the JapaneseJaponeză tsunamitsunami --
Gândiți-vă la tsunamiurile din Japonia:
03:42
400 milesmile of coastlandcoastland totallyintru totul devastateddevastat,
650 de kilometri de coastă devastată,
03:45
twicede două ori the amountCantitate of coastlandcoastland devastateddevastat
by HurricaneUragan KatrinaKatrina in the UnitedMarea StatesStatele.
dublu față de zona afectată
de uraganul Katrina din Statele Unite.
03:49
You're talkingvorbind about your bridgespoduri,
your pipelinesconducte, your portsporturi -- wipedşters out.
Vorbim de poduri, conducte,
porturi — complet distruse.
03:54
And if you don't have a portport,
Iar dacă nu ai port,
03:57
you don't have a way
to get in enoughdestul reliefrelief suppliesfurnituri
nu ai o cale prin care să aduci ajutoare
03:59
to supporta sustine a populationpopulație.
și să ajuți populația.
04:02
That was a hugeimens problemproblemă
at the HaitiHaiti earthquakecutremur.
Asta a fost o mare problemă
la cutremurul din Haiti.
04:04
So we need marinemarină vehiclesvehicule.
Deci avem nevoie de vehicule marine.
04:07
Now, let's look at a viewpointpunct de vedere
from the SARbotSARbot
Privind imaginile
de la bordul vehiculului SARbot,
04:09
of what they were seeingvedere.
vedem ce vedeau operatorii.
04:12
We were workinglucru on a fishingpescuit portport.
Am intervenit într-un port pentru pescuit.
04:13
We were ablecapabil to reopenredeschide that fishingpescuit portport,
usingutilizând her sonarsonar, in fourpatru hoursore.
Am putut redeschide acel port,
cu ajutorul sonarului, în patru ore.
04:15
That fishingpescuit portport was told
it was going to be sixşase monthsluni
Ne-au spus că le-ar fi luat șase luni
04:21
before they could get
a manualmanual teamechipă of diversscafandri in,
să aducă o echipă de scafandri,
04:24
and it was going to take
the diversscafandri two weekssăptămâni.
și le-ar fi luat scafandrilor
încă două săptămâni.
04:27
They were going to missdomnișoară
the fallcădea fishingpescuit seasonsezon,
Aveau să piardă sezonul
de pescuit din toamnă,
04:29
whichcare was the majormajor economyeconomie for that partparte,
whichcare is kinddrăguț of like theiral lor CapeCape CodCod.
care era principala resursă a zonei,
locul fiind un fel de Cape Cod al lor.
04:32
UMVsUMVs, very importantimportant.
UMV-urile (vehiculele marine),
foarte importante.
04:36
But you know, all the robotsroboți
I've shownafișate you have been smallmic,
Dar toți roboții
pe care vi i-am arătat au fost mici,
04:38
and that's because robotsroboți
don't do things that people do.
și asta pentru că roboții
nu fac aceleași lucruri ca oamenii.
04:41
They go placeslocuri people can't go.
Ei merg în locuri unde omul nu poate.
04:45
And a great exampleexemplu of that is BujoldBujold.
Și un bun exemplu este Bujold.
04:47
UnmannedFără pilot groundsol vehiclesvehicule
are particularlyîn special smallmic,
Vehiculele de sol fără pilot uman
sunt de obicei mici,
04:50
so BujoldBujold --
Bujold...
04:53
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:55
Say hellobuna to BujoldBujold.
Salutați-l pe Bujold.
04:56
(LaughterRâs)
(Râsete)
04:58
BujoldBujold was used extensivelyextensiv
at the WorldLumea TradeComerciale CenterCentrul
Bujold a fost folosit
intens la World Trade Center
05:01
to go throughprin TowersTurnuri 1, 2 and 4.
la căutările din turnurile 1, 2 și 4.
05:04
You're climbingalpinism into the rubblemoloz,
rappellingrapel down, going deepadâncime in spacesspații.
Escaladezi printre dărâmături,
cobori pe coardă, în adâncuri.
05:07
And just to see the WorldLumea TradeComerciale CenterCentrul
from Bujold'sBujold pe viewpointpunct de vedere, look at this.
Și ca să vedem World Trade Center
din perspectiva lui Bujold, priviți.
05:12
You're talkingvorbind about a disasterdezastru
where you can't fitpotrivi a personpersoană or a dogcâine --
Vorbim de un dezastru unde o persoană
sau un câine nu încape --
05:16
and it's on firefoc.
iar locul este în flăcări.
05:21
The only hopesperanţă of gettingobtinerea
to a survivorSurvivor way in the basementsubsol,
Singura cale de a ajunge
la un supraviețuitor din subsol,
05:23
you have to go throughprin things
that are on firefoc.
este să treci prin locuri incendiate.
05:27
It was so hotFierbinte, on one of the robotsroboți,
the trackspiese begana început to meltse topesc and come off.
Era atât de fierbinte, încât unui robot
i s-a topit o șenilă și i-a sărit.
05:29
RobotsRoboti don't replacea inlocui people or dogscâini,
Roboții nu înlocuiesc oamenii sau câinii,
05:35
or hummingbirdsColibri or hawksHawks or dolphinsdelfinii.
sau vehiculele Colibri, Șoim ori Delfin.
05:37
They do things newnou.
Ci fac lucruri noi.
05:40
They assistajuta the respondersrăspuns,
the expertsexperți, in newnou and innovativeinovatoare waysmoduri.
Îi asistă pe salvatori, pe experți
în moduri inovatoare.
05:42
The biggestCea mai mare problemproblemă is not
makingluare the robotsroboți smallermai mic, thoughdeşi.
Cea mai mare problemă, totuși,
nu e reducerea dimensiunilor roboților.
05:48
It's not makingluare them more heat-resistantrezistentă la căldură.
Nici protejarea lor împotriva focului.
05:52
It's not makingluare more sensorssenzori.
Nici echiparea cu mai mulți senzori.
05:54
The biggestCea mai mare problemproblemă is the datadate,
the informaticsinformatică,
Cea mai mare problemă o reprezintă
informația, prelucrarea datelor
05:56
because these people need to get
the right datadate at the right time.
pentru că acești oameni au nevoie de
informația corectă la momentul potrivit.
06:00
So wouldn'tnu ar fi it be great if we could have
expertsexperți immediatelyimediat accessacces the robotsroboți
Nu ar fi grozav dacă am putea avea
experți pregătiți să acceseze roboții
06:04
withoutfără havingavând to wastedeşeuri any time
of drivingconducere to the siteteren,
fără a irosi timp
deplasându-se în zona afectată,
06:09
so whoever'sCine are there,
use theiral lor robotsroboți over the InternetInternet.
și, oricine ar fi acolo, roboții lor
vor putea fi accesați prin internet.
06:12
Well, let's think about that.
Să ne gândim la asta.
06:15
Let's think about a chemicalchimic
traintren derailmentderaiere in a ruralrural countyjudeț.
Să ne gândim la un tren cu substanțe
chimice deraiat într-o zonă rurală.
06:17
What are the oddsșanse that the expertsexperți,
your chemicalchimic engineeringiner,
Care sunt șansele ca experții,
inginerul chimist,
06:20
your railroadcale ferată transportationtransport engineersingineri,
inginerii căilor ferate,
06:24
have been traineddresat on whateverindiferent de UAVUAV
that particularspecial countyjudeț happensse întâmplă to have?
să fi fost pregătiți pentru utilizarea
UAV-urilor disponibile în regiunea lor?
06:26
ProbablyProbabil, like, nonenici unul.
Cel mai probabil nici unul.
06:31
So we're usingutilizând these kindstipuri of interfacesinterfețe
Așa că folosim aceste interfețe
06:32
to allowpermite people to use the robotsroboți
withoutfără knowingcunoaștere what robotrobot they're usingutilizând,
să permită oamenilor să lucreze cu roboții
fără să știe modelul de robot folosit
06:35
or even if they're usingutilizând a robotrobot or not.
sau dacă măcar folosesc vreun robot.
06:39
What the robotsroboți give you,
what they give the expertsexperți, is datadate.
Ce ne oferă roboții,
ce le oferă experților, e informație.
06:44
The problemproblemă becomesdevine:
who getsdevine what datadate when?
Apare următoarea problemă: ce parte
a informației e utilă, cui și când?
06:50
One thing to do is to shipnavă
all the informationinformație to everybodytoata lumea
O soluție este să trimiți toate
informațiile tuturor
06:53
and let them sortfel it out.
și să-i lași să se descurce.
06:57
Well, the problemproblemă with that
is it overwhelmscopleseste the networksrețele,
Ei bine, neajunsul acestei practici
este supra-încărcarea rețelelor,
06:59
and worsemai rau yetinca, it overwhelmscopleseste
the cognitivecognitiv abilitiesabilităţi
și chiar mai rău, afectarea
abilităților cognitive
07:03
of eachfiecare of the people tryingîncercat to get
that one nuggetpepită of informationinformație
tuturor celor care încearcă să extragă
acea părticică de informație
07:06
they need to make the decisiondecizie
that's going to make the differencediferență.
de care au nevoie pentru a lua
decizia care va face diferența.
07:11
So we need to think
about those kindstipuri of challengesprovocări.
Așadar trebuie să ne gândim
la astfel de provocări.
07:15
So it's the datadate.
Deci, e informația.
07:19
Going back to the WorldLumea TradeComerciale CenterCentrul,
Întorcându-ne la World Trade Center,
07:20
we triedîncercat to solverezolva that problemproblemă
by just recordingînregistrare the datadate from BujoldBujold
am încercat să rezolvăm problema
înregistrând datele doar când Bujold
07:22
only when she was deepadâncime in the rubblemoloz,
era pătruns adânc printre dărâmături,
07:26
because that's what the USARUSAR teamechipă
said they wanted.
pentru că asta ne-au spus
cei din echipa USAR că vor.
07:28
What we didn't know at the time
Ce n-am știut atunci
07:32
was that the civilcivil engineersingineri
would have lovediubit,
era că inginerii constructori ar fi vrut,
07:35
neededNecesar the datadate as we recordedînregistrate
the boxcutie beamsgrinzi, the serialserial numbersnumerele,
ba chiar aveau nevoie să vadă grinzile,
cu seriile, și pozițiile lor,
07:37
the locationslocații, as we wenta mers into the rubblemoloz.
din momentul intrării între dărâmături.
07:41
We lostpierdut valuablevaloros datadate.
Am pierdut informații prețioase.
07:45
So the challengeprovocare is gettingobtinerea all the datadate
Deci provocarea e înregistrarea
completă a informațiilor
07:46
and gettingobtinerea it to the right people.
și predarea acestora
către persoanele competente.
07:49
Now, here'saici e anothero alta reasonmotiv.
Mai există un motiv.
07:51
We'veNe-am learnedînvățat that some buildingsclădiri --
Am aflat că anumite clădiri
07:53
things like schoolsșcoli,
hospitalsspitale, cityoraș hallshale --
precum școlile, spitalele, primăriile
07:55
get inspectedinspectate fourpatru timesori
by differentdiferit agenciesagentii
sunt inspectate de patru ori
de organe diferite
07:59
throughoutde-a lungul the responseraspuns phasesfaze.
în timpul fazei inițiale de intervenție.
08:03
Now, we're looking, if we can get
the datadate from the robotsroboți to shareacțiune,
Acum, dacă putem distribui informația
obținută prin intermediul roboților,
08:06
not only can we do things like
compresscomprima that sequencesecvenţă of phasesfaze
nu numai că putem comprima
acea secvență de faze
08:09
to shortenscurta the responseraspuns time,
pentru a reduce timpul de răspuns,
08:14
but now we can beginÎNCEPE
to do the responseraspuns in parallelparalel.
dar putem începe să acționăm în paralel.
08:16
EverybodyToata lumea can see the datadate.
Toți pot vedea informația.
08:20
We can shortenscurta it that way.
Putem să accelerăm astfel lucrurile.
08:21
So really, "disasterdezastru roboticsRobotica"
is a misnomertermen impropriu.
Așadar, „robotica în domeniul dezastrelor"
e un termen impropriu.
08:23
It's not about the robotsroboți.
De fapt, nu e despre roboți.
08:28
It's about the datadate.
E despre informație.
08:30
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
08:32
So my challengeprovocare to you:
Provocarea mea pentru voi:
08:35
the nextUrmător → time you hearauzi about a disasterdezastru,
data următoare când auziți
despre un dezastru,
08:37
look for the robotsroboți.
căutați roboții.
08:40
They mayMai be undergroundSubteran,
they mayMai be underwatersub apă,
Ar putea fi sub pământ, sub apă,
08:41
they mayMai be in the skycer,
ar putea fi în zbor,
08:44
but they should be there.
dar ar trebui să fie acolo.
08:46
Look for the robotsroboți,
Căutați roboții,
08:48
because robotsroboți are comingvenire to the rescuesalvare.
pentru că roboții ne vin în ajutor.
08:49
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
08:52
Translated by Alexandru Dragoiu
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

About the speaker:

Robin Murphy - Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters.

Why you should listen

Robin Murphy imagines how robots can do tasks no human could amid scenes of disaster hard to imagine, from the World Trade Center disaster to Hurricane Katrina to the Fukushima Daiichi nuclear emergency. In her recent book, Disaster Robotics, she lays out her research into the problem, which pulls together artificial intelligence, robotics and human-robot interaction.

At Texas A&M, Murphy is the director of the Center for Robot-Assisted Search and Rescue and the Center for Emergency Informatics. She also co-founded the IEEE Robotics and Automation Society’s Technical Committee on Safety Security and Rescue Robotics and its annual conference. Her field work, combined with technology transfer and research community-building activities, led to her receiving the 2014 ACM Eugene L. Lawler Award for Humanitarian Contributions within Computer Science and Informatics.

More profile about the speaker
Robin Murphy | Speaker | TED.com