English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2015

Robin Murphy: These robots come to the rescue after a disaster

Робін Мерфі: Роботи, що приходять на допомогу після катастрофи

Filmed
Views 996,900

Коли приходить біда, хто реагує перший? Дедалі частіше це робот. У своїй лабораторії Робін Мерфі розробляє роботів, які літають, пробиваються, плавають і повзають в умовах катастрофи, допомагаючи пожежним і рятувальникам врятувати більше життів безпечно - і допомогти громадам повернутися до нормального життя на три роки швидше.

- Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters. Full bio

Over a million people are killed
each year in disasters.
Щороку від катастроф
гине понад мільйон людей.
00:12
Two and a half million people
will be permanently disabled or displaced,
Два з половиною мільйони людей
стали інвалідами або переселенцями,
00:17
and the communities will take
20 to 30 years to recover
і спільнотам потрібно буде
від 20 до 30 років, щоб відновитись,
00:23
and billions of economic losses.
і мільярди економічних втрат.
00:27
If you can reduce
the initial response by one day,
Якщо початкова реакція відбудеться
на день швидше,
00:31
you can reduce the overall recovery
можна буде скоротити загальне відновлення
00:35
by a thousand days, or three years.
на тисячу днів або ти роки.
00:39
See how that works?
Бачите, як це працює?
00:41
If the initial responders
can get in, save lives,
Якщо перші, хто зреагує, зможуть
долучитись, врятувати життя,
00:43
mitigate whatever flooding
danger there is,
стримати небезпеку,
незважаючи на її походження,
00:46
that means the other groups can get in
це означає, що інші можуть взятись
00:49
to restore the water,
the roads, the electricity,
за відновлення води, доріг, електрики,
00:51
which means then the construction people,
the insurance agents,
і тоді конструктори, страхові агенти,
00:54
all of them can get in
to rebuild the houses,
всі вони зможуть взятись
за відновлення будинків,
00:57
which then means
you can restore the economy,
що надалі означатиме
відновлення економіки,
01:00
and maybe even make it better
and more resilient to the next disaster.
і, можливо, зробить її кращою
і стійкішою до наступної катастрофи.
01:03
A major insurance company told me
Головна страхова компанія повідомила,
01:09
that if they can get a homeowner's claim
processed one day earlier,
що якщо вони можуть отримати
позов домовласника на день раніше,
01:11
it'll make a difference of six months
ремонт будинку цієї особи
01:16
in that person getting
their home repaired.
відбудеться на шість місяців швидше.
01:18
And that's why I do disaster robotics --
Тому я розробляю робототехніку
для катастроф -
01:22
because robots can
make a disaster go away faster.
тому що роботи можуть зробити так,
щоб лихо відступило раніше.
01:24
Now, you've already seen
a couple of these.
Ви вже бачили декілька з них.
01:30
These are the UAVs.
Це безпілотники.
01:32
These are two types of UAVs:
Існує два види безпілотників:
01:34
a rotorcraft, or hummingbird;
вертольоти або колібрі;
01:35
a fixed-wing, a hawk.
з фіксованим крилом, яструб.
01:37
And they're used extensively since 2005 --
З 2005 вони почали
широко використовуватись -
01:39
Hurricane Katrina.
ураган Катріна.
01:43
Let me show you how this hummingbird,
this rotorcraft, works.
Дозвольте показати вам, як ці
колібрі, ці вертольоти працюють.
01:44
Fantastic for structural engineers.
Фантастика для інженерів-будівельників.
01:47
Being able to see damage from angles you
can't get from binoculars on the ground
Дають можливість побачити збитки,
які не помітні через бінокль на землі,
01:50
or from a satellite image,
або із зображення супутника,
01:55
or anything flying at a higher angle.
або з будь-чого, що літає
на вищому рівні.
01:56
But it's not just structural engineers
and insurance people who need this.
Це потрібно не лише інженерам
і страховим агентам.
02:00
You've got things
like this fixed-wing, this hawk.
Є предмети, як-от літаки
з фіксованим крилом, чи яструби.
02:04
Now, this hawk can be used
for geospatial surveys.
Сьогодні яструба можна використовувати
для географічних досліджень.
02:07
That's where you're
pulling imagery together
Саме там ви стягуєте зображення разом
02:10
and getting 3D reconstruction.
і отримуєте 3D реконструкцію.
02:13
We used both of these at the Oso mudslides
up in Washington State,
Ми використовували обидва з них
у ВЗГ зсувів у штаті Вашингтон,
02:15
because the big problem
тому що великою проблемою
02:19
was geospatial and hydrological
understanding of the disaster --
було геопросторове і гідрологічне
розуміння катастрофи -
02:21
not the search and rescue.
не пошук і порятунок.
02:24
The search and rescue teams
had it under control
Пошукові і рятувальні команди
тримали це під контролем,
02:26
and knew what they were doing.
і були впевнені в тому,
що роблять.
02:28
The bigger problem was that river
and mudslide might wipe them out
Більшою проблемою було те, що річка
і грязевий потік могли знищити їх
02:30
and flood the responders.
і затопити тих, хто зреагував.
02:33
And not only was it challenging
to the responders and property damage,
Це наражало на небезпеку
не тільки їх та зіпсоване майно,
02:35
it's also putting at risk
the future of salmon fishing
це також ставило в майбутньому
під загрозу вилов лосося
02:39
along that part of Washington State.
уздовж цієї частини штату Вашингтон.
02:42
So they needed to understand
what was going on.
Отож, їм було необхідно зрозуміти,
що відбувається.
02:44
In seven hours, going from Arlington,
За сім годин доїхати з Арлінгтону
02:46
driving from the Incident Command Post
to the site, flying the UAVs,
до посту керування операцією,
до місця, де літали безпілотники,
02:49
processing the data, driving back
to Arlington command post --
обробити дані і повернутись до посту
керування операцією в Арлінгтоні -
02:54
seven hours.
сім годин.
02:57
We gave them in seven hours
data that they could take
За сім годин ми надали їм дані,
які вони могли б отримати
02:59
only two to three days
to get any other way --
лише за два або три дні будь-яким
іншим способом -
03:02
and at higher resolution.
і з більшою роздільною здатністю.
03:06
It's a game changer.
Це кардинальна зміна.
03:09
And don't just think about the UAVs.
І це не лише завдяки безпілотникам.
03:11
I mean, they are sexy -- but remember,
Точніше, вони неперевершені -
але пам'ятайте,
03:13
80 percent of the world's
population lives by water,
80 відсотків людей живе біля води,
03:16
and that means our critical
infrastructure is underwater --
це означає, що наша ключова
інфраструктура є під водою -
03:19
the parts that we can't get to,
like the bridges and things like that.
важкодоступні місця, наприклад,
мости і подібні об'єкти.
03:22
And that's why we have
unmanned marine vehicles,
і тому в нас є безпілотні
морські апарати,
03:26
one type of which you've already met,
which is SARbot, a square dolphin.
один із видів яких ви вже бачили,
це SARbot, квадратний дельфін.
03:28
It goes underwater and uses sonar.
він занурюється і використовує
звуковий гідролокатор.
03:33
Well, why are marine vehicles so important
Чому морські засоби передачі
такі важливі,
03:35
and why are they very, very important?
і чому вони дуже, дуже важливі?
03:38
They get overlooked.
Їх недооцінюють.
03:41
Think about the Japanese tsunami --
Подумайте про цунамі в Японії -
03:42
400 miles of coastland totally devastated,
400 миль прибережної зони було
повністю спустошено,
03:45
twice the amount of coastland devastated
by Hurricane Katrina in the United States.
удвічі більше, аніж було
зруйновано ураганом Катріна у США.
03:49
You're talking about your bridges,
your pipelines, your ports -- wiped out.
Ви говорите про ваші мости,
трубопроводи, порти - знищені.
03:54
And if you don't have a port,
А якщо у вас немає порту,
03:57
you don't have a way
to get in enough relief supplies
немає способу отримати
достатньо гуманітарної допомоги,
03:59
to support a population.
щоб підтримати населення.
04:02
That was a huge problem
at the Haiti earthquake.
Це було великою проблемою,
під час землетрусу на Гаїті.
04:04
So we need marine vehicles.
Нам потрібні були морські
літальні апарати.
04:07
Now, let's look at a viewpoint
from the SARbot
Тепер, давайте подивимось з
точки зору SARbot,
04:09
of what they were seeing.
що вони бачили.
04:12
We were working on a fishing port.
Ми працювали у риболовному порту.
04:13
We were able to reopen that fishing port,
using her sonar, in four hours.
З гідролокатором ми відновили
рибальський порт за чотири години.
04:15
That fishing port was told
it was going to be six months
Було сказано, що потрібно шість місяців,
04:21
before they could get
a manual team of divers in,
доки у порт зможе прибути група дайверів,
04:24
and it was going to take
the divers two weeks.
і в них це мало зайняти ще два тижні.
04:27
They were going to miss
the fall fishing season,
Вони мали пропустити
осінній риболовецький сезон,
04:29
which was the major economy for that part,
which is kind of like their Cape Cod.
що був основною частиною економіки,
він був їхнім Кейп-Кодом.
04:32
UMVs, very important.
Безпілотні літаючі апарати дуже важливі.
04:36
But you know, all the robots
I've shown you have been small,
Але знаєте, всі роботи, які
я вам показала, малі,
04:38
and that's because robots
don't do things that people do.
бо роботи не роблять того,
що роблять люди.
04:41
They go places people can't go.
Вони можуть потрапити туди, куди
люди не можуть.
04:45
And a great example of that is Bujold.
І чудовий приклад цьому - Bujold.
04:47
Unmanned ground vehicles
are particularly small,
Безпілотні наземні апарати -
особливо малі,
04:50
so Bujold --
отож Bujold -
04:53
(Laughter)
(Сміх)
04:55
Say hello to Bujold.
Привітайтеся з Bujold.
04:56
(Laughter)
(Сміх)
04:58
Bujold was used extensively
at the World Trade Center
Bujold широко використовувався у
Центрі світової торгівлі
05:01
to go through Towers 1, 2 and 4.
для того, щоб пройти через башти 1,2 та 4.
05:04
You're climbing into the rubble,
rappelling down, going deep in spaces.
Ви сходите на валун, спускаєтесь по
канату вниз, глибоко в приміщення.
05:07
And just to see the World Trade Center
from Bujold's viewpoint, look at this.
Щоб подивитись на Центр світової торгівлі
з точки зору Bujold, гляньте на це.
05:12
You're talking about a disaster
where you can't fit a person or a dog --
Ідеться про катастрофу, де не може
втрутитись людина чи собака -
05:16
and it's on fire.
місце охоплене вогнем.
05:21
The only hope of getting
to a survivor way in the basement,
Єдина надія дістатись до
постраждалих - через підвал,
05:23
you have to go through things
that are on fire.
вам потрібно пройти через
приміщення у вогні.
05:27
It was so hot, on one of the robots,
the tracks began to melt and come off.
Було так спекотно, що в одного з роботів
гусениці стали плавитись і відпали.
05:29
Robots don't replace people or dogs,
Роботи не заміняють людей чи собак,
05:35
or hummingbirds or hawks or dolphins.
чи колібрі, чи яструбів, чи дельфінів.
05:37
They do things new.
Вони роблять нове.
05:40
They assist the responders,
the experts, in new and innovative ways.
Новим, інноваційним способом
вони допомагають експертам.
05:42
The biggest problem is not
making the robots smaller, though.
Хоча найбільша проблема -
не зробити роботів меншими.
05:48
It's not making them more heat-resistant.
Це не спроби зробити їх термостійкими.
05:52
It's not making more sensors.
Не створення більшої кількості сенсорів.
05:54
The biggest problem is the data,
the informatics,
Найбільша проблема - це дані, інформатика,
05:56
because these people need to get
the right data at the right time.
тому що цим людям необхідно
отримати правильні дані у потрібний час.
06:00
So wouldn't it be great if we could have
experts immediately access the robots
То чи не було б добре, якби
експерти мали доступ до роботів відразу ,
06:04
without having to waste any time
of driving to the site,
не витрачаючи даремно свого часу,
06:09
so whoever's there,
use their robots over the Internet.
щоб будь-хто міг використовувати
роботів через Інтернет.
06:12
Well, let's think about that.
Давайте подумаємо про це.
06:15
Let's think about a chemical
train derailment in a rural county.
Давайте подумаємо про аварію потягу
з хімікатами у сільському окрузі.
06:17
What are the odds that the experts,
your chemical engineer,
Які шанси, що експерти, ваш інженер-хімік,
06:20
your railroad transportation engineers,
ваші залізничні транспортні інженери,
06:24
have been trained on whatever UAV
that particular county happens to have?
навчені користуватись будь-яким безпілотником,
наявним у вашому окрузі?
06:26
Probably, like, none.
Певно, жодних.
06:31
So we're using these kinds of interfaces
Отож, ми використовуємо такі
типи інтерфейсів,
06:32
to allow people to use the robots
without knowing what robot they're using,
які дозволяють людям керувати роботом,
не знаючи його моделі.
06:35
or even if they're using a robot or not.
незалежно від того, чи використовували
вони роботів раніше.
06:39
What the robots give you,
what they give the experts, is data.
Роботи дають вам
та експертам інформацію.
06:44
The problem becomes:
who gets what data when?
Проблема у наступному: хто отримує,
яку інформацію і коли?
06:50
One thing to do is to ship
all the information to everybody
Варто зробити ось що -
надіслати інформацію усім
06:53
and let them sort it out.
і дати можливість її опрацювати.
06:57
Well, the problem with that
is it overwhelms the networks,
Проблема в тому, що це
переповнює мережу,
06:59
and worse yet, it overwhelms
the cognitive abilities
і, що найгірше, пригнічує когнітивні здібності
07:03
of each of the people trying to get
that one nugget of information
кожного, хто намагається отримати
той один самородок інформації.
07:06
they need to make the decision
that's going to make the difference.
Їм потрібно прийняти рішення,
яке щось змінить.
07:11
So we need to think
about those kinds of challenges.
Нам треба подумати про
такі види проблем.
07:15
So it's the data.
Це інформація.
07:19
Going back to the World Trade Center,
Щодо Центру світової торгівлі,
07:20
we tried to solve that problem
by just recording the data from Bujold
ми намагались вирішити проблему
за допомогою даних з Bujold
07:22
only when she was deep in the rubble,
лише, коли він був глибоко під уламками,
07:26
because that's what the USAR team
said they wanted.
тому що цього хотіла
команда армії резерву США.
07:28
What we didn't know at the time
Тоді ми не знали,
07:32
was that the civil engineers
would have loved,
що б сподобалось
інженерам-будівельникам;
07:35
needed the data as we recorded
the box beams, the serial numbers,
інформація, яку ми записували на
коробчаті балки, серійні номери,
07:37
the locations, as we went into the rubble.
локації, по мірі того,
як ми спускались під уламки.
07:41
We lost valuable data.
Ми втратили цінну інформацію.
07:45
So the challenge is getting all the data
Проблемою було
зібрати усю інформацію
07:46
and getting it to the right people.
і передати її потрібним людям.
07:49
Now, here's another reason.
Тут є ще одна причина.
07:51
We've learned that some buildings --
Ми дослідили, що деякі будівлі -
07:53
things like schools,
hospitals, city halls --
такі як школи,
07:55
get inspected four times
by different agencies
час від часу інспектуються
деякими агенціями
07:59
throughout the response phases.
під час фази реагування.
08:03
Now, we're looking, if we can get
the data from the robots to share,
Ми вивчаємо, чи можна дістати
від роботів інформацію, щоб нею поділитись,
08:06
not only can we do things like
compress that sequence of phases
ми можемо не лише стиснути
послідовність фаз,
08:09
to shorten the response time,
скоротити час реагування,
08:14
but now we can begin
to do the response in parallel.
але зараз ми можемо паралельно
почати реагувати.
08:16
Everybody can see the data.
Кожен може побачити іноформацію.
08:20
We can shorten it that way.
Ми можемо її так скоротити.
08:21
So really, "disaster robotics"
is a misnomer.
Направді, "робототехніка катастроф" -
неправильна назва.
08:23
It's not about the robots.
Це не про роботів.
08:28
It's about the data.
Це про інформацію.
08:30
(Applause)
(Оплески)
08:32
So my challenge to you:
Отже, мій виклик вам:
08:35
the next time you hear about a disaster,
наступного разу, коли ви почуєте
про катастрофу,
08:37
look for the robots.
шукайте роботів.
08:40
They may be underground,
they may be underwater,
Вони можуть бути під землею,
можуть бути під водою,
08:41
they may be in the sky,
можуть бути в небі,
08:44
but they should be there.
але вони повинні бути.
08:46
Look for the robots,
Покладайтесь на роботів,
08:48
because robots are coming to the rescue.
тому що вони приходять на допомогу.
08:49
(Applause)
(Оплески)
08:52
Translated by Natalia Lukashchuk
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Robin Murphy - Disaster roboticist
Robin Murphy researches robots -- ground, aerial and marine -- that can help out during disasters.

Why you should listen

Robin Murphy imagines how robots can do tasks no human could amid scenes of disaster hard to imagine, from the World Trade Center disaster to Hurricane Katrina to the Fukushima Daiichi nuclear emergency. In her recent book, Disaster Robotics, she lays out her research into the problem, which pulls together artificial intelligence, robotics and human-robot interaction.

At Texas A&M, Murphy is the director of the Center for Robot-Assisted Search and Rescue and the Center for Emergency Informatics. She also co-founded the IEEE Robotics and Automation Society’s Technical Committee on Safety Security and Rescue Robotics and its annual conference. Her field work, combined with technology transfer and research community-building activities, led to her receiving the 2014 ACM Eugene L. Lawler Award for Humanitarian Contributions within Computer Science and Informatics.

More profile about the speaker
Robin Murphy | Speaker | TED.com