English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Alain de Botton: Atheism 2.0

അലാൻ ദെ ബൊത്തൊ: നിരീശ്വരവാദം രണ്ടാം പതിപ്പ്

Filmed
Views 2,303,955

മതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ അംശങ്ങളാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ (ആദരപൂർവം) സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? അലാൻ ദെ ബൊത്തൊ 'നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊരു മതം' നിർദ്ദേശിക്കുന്നു - മതരൂപങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്ന്. പാരസ്പരികബന്ധത്തിനും അനുഷ്ഠാനത്തിനും അതീതിയാനുഭവത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണിത്.

- Philosopher
Through his witty and literate books -- and his new School of Life -- Alain de Botton helps others find fulfillment in the everyday. Full bio

One of the most common ways of dividing the world
ലോകത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ വഴി
00:15
is into those who believe
അതിനെ വിശ്വാസികളെന്നും
00:18
and those who don't --
അവിശ്വാസികളെന്നും,
00:20
into the religious and the atheists.
മതഭക്തരെന്നും നിരീശ്വരവാദികളെന്നും,
തരം തിരിക്കുകയാണ്.
00:22
And for the last decade or so,
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിലും മറ്റുമായി
00:25
it's been quite clear
നിരീശ്വരവാദിയാവുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം
00:27
what being an atheist means.
വളരെ വ്യക്തിമായിട്ടുണ്ട്.
00:29
There have been some very vocal atheists
വാഗ്‌സാമർദ്ധ്യമുള്ള ചില നിരീശ്വരവാദികൾ,
00:31
who've pointed out,
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു--
00:34
not just that religion is wrong,
-- മതം തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല,
00:36
but that it's ridiculous.
പരിഹാസ്യവുമാണെന്ന്.
00:38
These people, many of whom have lived in North Oxford,
ഈ ആളുകൾ,-- പലരും വടക്കൻ ഓക്‌സ്‌ഫോർഡിൽ നിന്നുള്ളവർ--
00:40
have argued --
വാദിക്കുന്നത്,
00:43
they've argued that believing in God
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്
00:45
is akin to believing in fairies
യക്ഷികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നാണ്-
00:48
and essentially that the whole thing
അടിസ്ഥാനപരമായി
00:50
is a childish game.
ഒരു ബാലിശവിനോദം.
00:52
Now I think it's too easy.
അത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു,
00:54
I think it's too easy
അത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നു
ഞാൻ കരുതുന്നു,
00:56
to dismiss the whole of religion that way.
മതത്തെ അങ്ങിനെ എഴുതിത്തള്ളുന്നത്


എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക്‌ കരുതാനാവുന്നില്ല.
00:58
And it's as easy as shooting fish in a barrel.
വീപ്പയ്ക്കുള്ളിലെ മീനിനെ വെടിവയ്ക്കുന്നതു പോലെ
എളുപ്പമായി പോകും അത്
01:01
And what I'd like to inaugurate today
ഇന്ന് ഞാൻ ഉ്ദ്ഘാടനം
ചെയ്യുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്
01:03
is a new way of being an atheist --
ഒരു പുതിയ രീതി
നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കുവാനുള്ള
നിരീശ്വരവാദിയെയാണ്
01:05
if you like, a new version of atheism
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനെ
01:07
we could call Atheism 2.0.
നിരീശ്വരവാദം രണ്ടാം പതിപ്പെന്ന് വിളിക്കാം
(atheism 2.0)
01:10
Now what is Atheism 2.0?
എന്താണ് നിരീശ്വരവാദം-2?
01:13
Well it starts from a very basic premise:
ശരി, ഒരു അടിസ്ഥാനവസ്തുതയിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്
അത് തുടങ്ങുന്നത്
01:15
of course, there's no God.
- തീർച്ചയായും ഒരു ദൈവമില്ല.
01:17
Of course, there are no deities or supernatural spirits
ദേവതകളോ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാക്കളോ മാലാഖമാരോ
01:20
or angels, etc.
ഒന്നുമില്ല എന്ന് നിശ്ചയമാണ്
01:23
Now let's move on; that's not the end of the story,
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, അത് കഥയുടെ അവസാനമല്ല,
01:25
that's the very, very beginning.
അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തുടക്കം മാത്രമാണ്
01:28
I'm interested in the kind of constituency
ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന
01:31
that thinks something along these lines:
ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം
01:34
that thinks, "I can't believe in any of this stuff.
"എനിക്കീ സംഗതികളിലൊന്നും
വിശാസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല-
01:36
I can't believe in the doctrines.
തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല.
01:38
I don't think these doctrines are right.
ഈ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും ശരിയാണെന്ന്
ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പക്ഷേ.."
01:41
But," a very important but, "I love Christmas carols.
പ്രധാനമായ ഒരു പക്ഷേ ആണത്- "എനിക്ക് ക്രസ്ത്മസ് കരോൾ ഇഷ്ടമാണ്"
01:43
I really like the art of Mantegna.
"മൺടേന്യായുടെ കല തികച്ചും ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു"
01:47
I really like looking at old churches.
പഴയ പള്ളികൾ കാണുന്നത് ഞാനാസ്വദിക്കുന്നു.
01:50
I really like turning the pages of the Old Testament."
"പഴയനിയമത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചുനോക്കുന്നത് തികച്ചും
രസകരമാണ്'"
01:52
Whatever it may be,
എന്തായാലും
01:55
you know the kind of thing I'm talking about --
ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും-
01:57
people who are attracted to the ritualistic side,
മതത്തിന്റെ അനുഷ്ടാനപരമായ,
01:59
the moralistic, communal side of religion,
സാന്മാർഗ്ഗികമായ, സാമൂഹികമായ വശത്താൽ ആകൃഷ്ടരായവർ,
02:01
but can't bear the doctrine.
പക്ഷേ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ സഹിക്കാൻ
പറ്റാത്തവർ
02:04
Until now, these people have faced a rather unpleasant choice.
ഇതു വരെ ഈ ആളുകൾക്ക് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമൂഖീകരിക്കണമായിരുന്നു.
02:06
It's almost as though either you accept the doctrine
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച്
02:09
and then you can have all the nice stuff,
അതിന്റെ അനുബന്ധമായ നല്ലകാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം
02:12
or you reject the doctrine and
അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ നിരസിച്ച്
02:14
you're living in some kind of spiritual wasteland
ഒരു തരം ആത്മീയ തരിശു നിലത്തിൽ
02:16
under the guidance of CNN and Walmart.
സി. എൻ. എന്നിന്റെയും
വാൾമാർട്ടിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക
02:18
So that's a sort of tough choice.
അതൊരു വിഷമം പിടിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.
02:20
I don't think we have to make that choice.
അങ്ങിനെയുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌
അനിവാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല
02:22
I think there is an alternative.
അതിന് വേരൊരു ഗത്യന്തരമുണ്ട്.
02:24
I think there are ways --
അതിന് വേറേ വഴികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
02:26
and I'm being both very respectful and completely impious --
ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയും
അതേസമയം ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെയുമാണ് പറയുന്നത്-
02:28
of stealing from religions.
മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുവാനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
02:31
If you don't believe in a religion,
നിങ്ങൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ,
02:33
there's nothing wrong with picking and mixing,
പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിലും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിലും
തെറ്റൊന്നുമില്ല-
02:35
with taking out the best sides of religion.
മതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്‌.
02:37
And for me, atheism 2.0
എന്നെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
നിരീശ്വരവാദം രണ്ടാം പതിപ്പിൽ
02:40
is about both, as I say,
രണ്ടുമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ
02:42
a respectful and an impious way
മാന്യമായതും എന്നാൽ ഭക്തിലേശമില്ലാത്ത
ഒരു . വഴിയുണ്ടെന്നു അത് പറയുന്നു-
02:44
of going through religions and saying, "What here could we use?"
"'ഇതിലെന്തെല്ലാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം?"
02:47
The secular world is full of holes.
മതപരമല്ലാത്ത ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പടുകുഴികളുണ്ട്.
02:50
We have secularized badly, I would argue.
മതനിരപേക്ഷത മോശമായിട്ടാണ് നാം കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നു
02:52
And a thorough study of religion
മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം
02:55
could give us all sorts of insights
നമുക്ക് എല്ലാ വിത ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകും
02:57
into areas of life that are not going too well.
ശരിയായി പോകാത്ത ജീവിതത്തിലെ പല മേഖലകളെ കുറിച്ചും
02:59
And I'd like to run through a few of these today.
ഇന്ന്‌ അവയിൽ ചിലതിലൂടെ ഒരു
ദ്രുതവീക്ഷണം നടത്താൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.
03:02
I'd like to kick off by looking at education.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്
നമുക്ക് തുടങ്ങാം.
03:06
Now education is a field
ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം
03:09
the secular world really believes in.
മതേതരലോകം ശരിക്കും വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന
ഒരു മേഖലയാണു
03:11
When we think about how we're going to make the world a better place,
ലോക ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ
03:13
we think education; that's where we put a lot of money.
ആദ്യം ചിന്തിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റിയാണല്ലോ.
അവിടെയാണ് നാം ധാരാളം പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
03:15
Education is going to give us, not only commercial skills, industrial skills,
വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് വ്യാപാരത്തിലും വ്യവസായത്തിലും മാത്രമല്ല കഴിവുകൾ നൽകേണ്ടത്,
03:18
it's also going to make us better people.
അത് നമ്മെ കുടുതൽ നല്ല മനുഷ്യരാക്കുകയും വേണം.
03:21
You know the kind of thing a commencement address is, and graduation ceremonies,
പ്രവേശനസമയത്തും ബിരുദദാന ചടങ്ങുകളിലുമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ
03:23
those lyrical claims
കാവ്യാത്മകമായ അവകാശവാദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ-
03:26
that education, the process of education -- particularly higher education --
വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
03:28
will make us into nobler and better human beings.
നമ്മെ അഭിജാതരും കുടുതൽ നന്മയുള്ള
മനുഷ്യരാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്
03:31
That's a lovely idea.
അതൊരു ആകർഷകമായ ആശയമാണ്.
03:34
Interesting where it came from.
അതെവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്നത് അറിയുക രസകരമാണ്.
03:36
In the early 19th century,
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ,
03:38
church attendance in Western Europe
പശ്ചിമയൂറോപ്പിൽ പള്ളികളിലെ ഹാജർനില
03:40
started sliding down very, very sharply, and people panicked.
വളരെ വളരെക്കുറഞ്ഞു. ആളുകൾക്ക് വേവലാതിയായി
03:42
They asked themselves the following question.
അവർ സ്വയം ചോദിച്ചു -
03:45
They said, where are people going to find the morality,
-സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ആളുകൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്,
03:47
where are they going to find guidance,
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അവർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്,
03:50
and where are they going to find sources of consolation?
സ്വാന്ത്വനം അന്വേഷിച്ച് അവർ എവിടേയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ
03:52
And influential voices came up with one answer.
ആധികാരികമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുത്തരമാണ് നൽകിയത് -
03:54
They said culture.
സംസ്‌കാരം
03:56
It's to culture that we should look
വഴികാട്ടാൻ, സമാശ്വാസ്ത്തിന്,
03:58
for guidance, for consolation, for morality.
നാം സംസ്‌കാരത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്.
04:00
Let's look to the plays of Shakespeare,
ഷേക്‌സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങളിലേക്ക്
04:03
the dialogues of Plato, the novels of Jane Austen.
പ്ലേറ്റോയുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക്, ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിന്റെ നോവലുകളിലേക്ക്.
04:05
In there, we'll find a lot of the truths
മുൻപ് ജോൺ പുണ്യവാളന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന
04:08
that we might previously have found in the Gospel of Saint John.
സത്യങ്ങളൊരുപാട് ഇവയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും
04:10
Now I think that's a very beautiful idea and a very true idea.
ഇത് ഒരു സുന്ദരമായ, ഉണ്മയായ ഒരു ആശയമായി
എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
04:13
They wanted to replace scripture with culture.
വേദപ്രമാണങ്ങൾക്ക് പകരം സംസ്‌കാരത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.
04:16
And that's a very plausible idea.
അത് വളരെ ന്യായമായ ഒരാശയമാണ്.
04:19
It's also an idea that we have forgotten.
അത് നാം മറന്നുപോയ ഒരാശയം കൂടിയാണ്.
04:21
If you went to a top university --
നിങ്ങൾ ഒരു ഉന്നതനിലവാരമുള്ള സർവകലാശാലയിൽ പോയി -
04:25
let's say you went to Harvard or Oxford or Cambridge --
ഉദാഹരണത്തിന് ഹാർവാർഡോ, ഓക്‌സ്‌ഫോർഡോ, കേംബ്രിഡ്‌ജോ-
04:27
and you said, "I've come here
ഇങ്ങിനെ പറയുന്നുവെന്ന് കരുതുക,-
04:29
because I'm in search of morality, guidance and consolation;
"സാന്മാർഗികതയും മാർഗ്ഗദർശനവും സ്വാന്തനവും അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന്ത്,
04:31
I want to know how to live,"
എങ്ങിനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു'.
04:33
they would show you the way to the insane asylum.
അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താലയത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാട്ടിത്തരും.
04:35
This is simply not what our grandest and best institutes of higher learning
നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹത്തരങ്ങളായ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളുടെ
04:38
are in the business of.
തൊഴിലല്ല അത്
04:41
Why? They don't think we need it.
എന്ത് കൊണ്ട് ?
അവർ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നില്ല.
04:43
They don't think we are in an urgent need of assistance.
നമുക്ക് അടിയന്തിരമായി സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല
04:45
They see us as adults, rational adults.
അവർ നമ്മെ മുതിർന്നവരായി, യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നവരായി കാണുന്നു
04:48
What we need is information.
നമുക്ക് വിവരശേഖരമാണ് ആവശ്യം
04:50
We need data, we don't need help.
ഡേറ്റാ ആണ്, സഹായമല്ല ആവശ്യം
എന്ന് അവർ കരുതുന്നു
04:52
Now religions start from a very different place indeed.
മതങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരിടത്തുനിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.
04:54
All religions, all major religions,
എല്ലാ മതങ്ങളും, എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളും
04:57
at various points call us children.
പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മെ കുട്ടികൾ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു
04:59
And like children,
കുട്ടികളെപ്പോലെ
05:02
they believe that we are in severe need of assistance.
നമുക്ക് സഹായത്തിന്റെ തീവ്രമായ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
05:04
We're only just holding it together.
നാം പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
05:06
Perhaps this is just me, maybe you.
ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മാത്രം, ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ
05:08
But anyway, we're only just holding it together.
എന്തായാലും നാം കഷ്ടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്
05:10
And we need help. Of course, we need help.
തീർച്ചയായും നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമാണ്.
05:13
And so we need guidance and we need didactic learning.
നമുക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വേണം, പ്രബോധനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്.
05:15
You know, in the 18th century in the U.K.,
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, പതിനെട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ യു. കെ. യിൽ
05:18
the greatest preacher, greatest religious preacher, was a man called John Wesley,
ഏറ്റവും വലിയ മതപ്രസംഗകൻ ജോൺ വെസ്ലി എന്നൊരാളായിരുന്നു
05:20
who went up and down this country delivering sermons,
അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി,
05:23
advising people how they could live.
എങ്ങിനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആളുകളെ
ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട്.
05:26
He delivered sermons on the duties of parents to their children
രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോടും കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കളോടും
05:28
and children to their parents,
ഉള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച്,
05:30
the duties of the rich to the poor and the poor to the rich.
ധനികർക്ക് പാവപ്പെട്ടവരോടും തിരിച്ചുമുള്ള കടമകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തി
05:32
He was trying to tell people how they should live
മതങ്ങളുടെ പുരാതന മാദ്ധ്യമമായ പ്രഭാഷണങ്ങളുപയോഗിച്ച്
05:34
through the medium of sermons,
അദ്ദേഹം എങ്ങിനെ ജീവിക്കണമെന്ന്
05:36
the classic medium of delivery of religions.
ആളുകളോട് പറയുകയായിരുന്നു,
05:38
Now we've given up with the idea of sermons.
നാം ഇപ്പോൾ ഉപദേശപ്രസംഗങ്ങളെന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു
05:41
If you said to a modern liberal individualist,
ആധുനിക വിശാലമനസ്കനായ വ്യക്തിയോട്
05:43
"Hey, how about a sermon?"
'ഒരുപദേശപ്രസംഗമായാലോ?' എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
05:45
they'd go, "No, no. I don't need one of those.
'വേണ്ട, വേണ്ട, എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല,
05:47
I'm an independent, individual person."
ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്.' എന്നാവും പറയുക.
05:49
What's the difference between a sermon
ഉപദേശപ്രഭാഷണവും നമ്മുട ആധുനിക മതേതര രീതിയിലുള്ള
05:51
and our modern, secular mode of delivery, the lecture?
പ്രസംഗം തമ്മിലെന്താണ് വ്യത്യാസം?
05:53
Well a sermon wants to change your life
ഉപദേശ പ്രസംഗം നിങ്ങളുടെ ജീവതത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നു.
05:56
and a lecture wants to give you a bit of information.
പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകാനാണാഗ്രഹിക്കുന്നത്.
05:59
And I think we need to get back to that sermon tradition.
ആ പഴയ പ്രഭാഷണ പാരമ്പര്യത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു
06:02
The tradition of sermonizing is hugely valuable,
ഉപദേശരൂപേണയുള്ള പ്രഭാഷണപാരമ്പര്യത്തിന്‌
വലിയ മൂല്യമാണുള്ളത്
06:05
because we are in need of guidance,
കാരണം, നമുക്ക് വഴികാട്ടലും
06:07
morality and consolation --
നൈതികതയും സ്വാന്തനവുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്-
06:09
and religions know that.
മതങ്ങൾക്കതറിയാം
06:11
Another point about education:
വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി:
06:13
we tend to believe in the modern secular world
ആധുനിക മതേതരലോകത്തിൽ
ഒരിക്കൽ ഒരാളോട്
06:15
that if you tell someone something once, they'll remember it.
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എപ്പോഴും അത്‌
ഓർത്തിരിക്കുമെന്നാണ് ധാരണ --
06:17
Sit them in a classroom, tell them about Plato
അവരെ ഒരു ക്ലാസുമുറിയിലിരുത്തി, 20 വയസ്സിൽ
06:20
at the age of 20, send them out for a career in management consultancy for 40 years,
പ്ലേറ്റോവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, മാനേജ്‌മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റായി 40 വർഷം ജോലിക്കയച്ചാലും
06:22
and that lesson will stick with them.
ആ പാഠം മനസ്സിൽ നിൽക്കുമെന്ന്.
06:25
Religions go, "Nonsense.
മതങ്ങൾ പറയുന്നു- " അസംബന്ധം
06:27
You need to keep repeating the lesson 10 times a day.
നിങ്ങൾ പാഠം പത്തുതവണയെങ്കിലും ആവർത്തിക്കണം.
06:29
So get on your knees and repeat it."
അത് കൊണ്ട് മുട്ടിൽനിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊള്ളു'
06:32
That's what all religions tell us:
അതാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും നമ്മോട് പറയുന്നത്
06:34
"Get on you knees and repeat it 10 or 20 or 15 times a day."
' ദിവസവും മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പത്തോ, പതിനഞ്ചോ, ഇരുപതോ തവണ ആവർത്തിക്കൂ'
06:36
Otherwise our minds are like sieves.
അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന്
അരിപ്പയിലെന്ന പോലെ ഊർന്നു പോകും
06:39
So religions are cultures of repetition.
അങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ മതങ്ങൾ ആവർത്തന സംസ്‌കാരങ്ങളാണ്
06:41
They circle the great truths again and again and again.
വലിയ സത്യങ്ങൾ അവ വൃത്തത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
06:43
We associate repetition with boredom.
നാം ആവർത്തനത്തെ മടുപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കന്നു.
06:45
"Give us the new," we're always saying.
'ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയത് തരൂ' എന്ന് നാം എപ്പോഴും പറയുന്നു
06:47
"The new is better than the old."
'പുതിയത് പഴയതിനെക്കാൾ നല്ലത് '
06:49
If I said to you, "Okay, we're not going to have new TED.
ഞാൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നുവെന്ന് കരുതുക ' ഓക്കേ, നമുക്ക് ഇനി പുതിയ ടെഡ് ഉണ്ടാവുകയില്ല
06:51
We're just going to run through all the old ones
ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനാൽ പഴയവ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓടിച്ച്
06:53
and watch them five times because they're so true.
ദിവസവും അഞ്ചുതവണ വീതം കാണാൻ പോകുകയാണ്.
06:55
We're going to watch Elizabeth Gilbert five times
സമർത്ഥമായി സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ എലിസബത്ത് ഗിൽബർട്ടിന്റെ പ്രഭാഷണം തന്നെ
06:57
because what she says is so clever," you'd feel cheated.
അഞ്ചുതവണ കാണിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ തോന്നും
07:00
Not so if you're adopting a religious mindset.
മതപരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അവലംബിക്കുക ആ ങ്കിൽ അങ്ങിനെ തോന്നുകയില്ല
07:03
The other things that religions do
മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം
07:05
is to arrange time.
സമയം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്.
07:07
All the major religions give us calendars.
എല്ലാ മതങ്ങളും നമുക്ക് കലണ്ടറുകൾ തരുന്നു
07:09
What is a calendar?
ഒരു കലണ്ടർ എന്നതെന്താണ്?
07:11
A calendar is a way of making sure that across the year
ഒരു വർഷത്തിന്റെ കാലയളവിൽ പലപ്പോഴായി
07:13
you will bump into certain very important ideas.
ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങള ഭിമുഖീകരിക്കുമെന്ന്‌ ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള വഴിയാണത്.
07:16
In the Catholic chronology, Catholic calendar,
കത്തോലിക്കാസമയ ക്രമത്തിൽ, കത്തോലിക്കാ കലണ്ടറിൽ
07:19
at the end of March you will think about St. Jerome
മാർച്ചുമാസം അവസാനം നിങ്ങൾ ജറോം പുണ്യവാളനെയും
07:22
and his qualities of humility and goodness
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയത്തെയും നന്മയെയും
07:24
and his generosity to the poor.
പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള മഹാമനസ്‌കതയെയും പറ്റി ചിന്തിക്കും
07:26
You won't do that by accident; you will do that because you are guided to do that.
അത് യാദൃശ്ചികമല്ല, നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണ്
07:28
Now we don't think that way.
ഇപ്പോൾ നാം അങ്ങിനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്.
07:31
In the secular world we think, "If an idea is important, I'll bump into it.
മതേതരലോകത്തിൽ നാം കരുതുന്നത് ഒരാശയം പ്രധാനമാണെങ്കിൽ അതുമായി നാം കൂട്ടിമുട്ടും
07:33
I'll just come across it."
അത് തനിയെ എന്റെയടുത്തെത്തിക്കൊള്ളും എന്നാണ്.' എന്നാണ്
07:35
Nonsense, says the religious world view.
അത് അസംബന്ധമാണെന്ന് മതത്തിന്റെ
ലോകവീക്ഷണം പറയുന്നു
07:37
Religious view says we need calendars, we need to structure time,
മതവീക്ഷണം പറയുന്നത് നമുക്ക് കലണ്ടറുകൾ വേണം, സമയം ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്,
07:39
we need to synchronize encounters.
സമാഗമങ്ങൾക്ക് കാലികൈക്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ്.
07:42
This comes across also
പ്രധാനപ്പെട്ട വികാരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി
07:44
in the way in which religions set up rituals
മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
07:46
around important feelings.
അതിന് തെളിവാണ്
07:48
Take the Moon. It's really important to look at the Moon.
ചന്ദ്രന്റെ കാര്യമെടുക്കുക. ചന്ദ്രനെ നോക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രധാനമാണ്.
07:50
You know, when you look at the Moon,
ചന്ദ്രനെ നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു,
07:53
you think, "I'm really small. What are my problems?"
ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ചെറുതാണ്. എന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെയെന്താണ്?'
07:55
It sets things into perspective, etc., etc.
അത് കാര്യങ്ങളെ ദൂരെനിന്നുള്ള വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാണുവാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്നു,
07:57
We should all look at the Moon a bit more often. We don't.
നാമെല്ലാം കുറച്ചുകുടി ചന്ദ്രനെ നോക്കണം
07:59
Why don't we? Well there's nothing to tell us, "Look at the Moon."
നാമതു ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണു നോക്കാത്തത്? ് കാരണം, 'ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കു' എന്ന് ഒന്നും നമ്മോട് പറയുന്നില്ല.
08:01
But if you're a Zen Buddhist in the middle of September,
പക്ഷെ, നിങ്ങൾ ഒരു സെൻ ബുദ്ധിസ്റ്റാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ നടുവിൽ
08:04
you will be ordered out of your home, made to stand on a canonical platform
വീട്ടിനു പുറത്തിറങ്ങുവാനും പ്രാർത്ഥനാമഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുവാനും
08:07
and made to celebrate the festival of Tsukimi,
സുകിമിയുടെ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടും.
08:10
where you will be given poems to read
അവിടെ, ചന്ദ്രനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി,
08:12
in honor of the Moon and the passage of time
അത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ഗതിയെപ്പറ്റിയും
08:14
and the frailty of life that it should remind us of.
ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബലതയെപ്പറ്റിയുമുള്ള കവിതകൾ വായിക്കുവാൻ നൽക്കുന്നു.
08:16
You'll be handed rice cakes.
നിങ്ങൾക്ക് അരി കൊണ്ടുള്ള കേക്കുകൾ നൽകുന്നു.
08:18
And the Moon and the reflection on the Moon
അതോടെ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രനെപ്പറ്റിയുള്ള വിചിന്തനങ്ങൾക്കും
08:20
will have a secure place in your heart.
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം ലഭിക്കുകയായി.
08:22
That's very good.
അത് വളരെ നല്ലതാണ്‌
08:24
The other thing that religions are really aware of
മതങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം:
08:26
is: speak well --
നല്ലവണ്ണം പ്രസംഗിക്കുക എന്നതാണ്
08:28
I'm not doing a very good job of this here --
- അത്ര നല്ല ഒരു ഭാഷണമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് -
08:30
but oratory, oratory is absolutely key to religions.
പക്ഷെ, സംഭാഷണചാതുര്യം, വാഗ്മിത്വം, സംശയലേശമെന്യേ മതങ്ങളുടെ താക്കോലാണ്
08:32
In the secular world, you can come through the university system and be a lousy speaker
മതേതരലോകത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മോശപ്പെട്ട പ്രസംഗകനായാൽപ്പോലും സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന്
08:35
and still have a great career.
പുറത്തുവരാനും ഉന്നതമായ ഒരു ഔദ്യോഗികജീവിതം നയിക്കുവാനും കഴിയും.
08:38
But the religious world doesn't think that way.
മതങ്ങളുടെ ലോകം അങ്ങിനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്
08:40
What you're saying needs to be backed up
നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ, അത് തികച്ചും
08:42
by a really convincing way of saying it.
വിശ്വസനീയമായി പറയുന്ന രീതി കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
08:44
So if you go to an African-American Pentecostalist church
നിങ്ങൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ
ഒരു ആഫ്രിക്കൻ- അമേരിക്കൻ പെന്തക്കോസ്റ്റ്
08:46
in the American South
പള്ളിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ
08:48
and you listen to how they talk,
അവർ സ്ംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ
08:50
my goodness, they talk well.
അവർ എത്ര നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന്‌ പറഞ്ഞുപോകും
08:52
After every convincing point, people will go, "Amen, amen, amen."
വിശ്വാസമുളവാക്കുന്ന ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോഴും ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ എന്ന് അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നു
08:54
At the end of a really rousing paragraph, they'll all stand up,
യഥാർത്ഥമായും ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡികയുടെ അവസാനം അവർ എല്ലാവരും എഴുനേറ്റ് നിന്ന്‌
08:57
and they'll go, "Thank you Jesus, thank you Christ, thank you Savior."
' യേശുവിന് നന്ദി, ക്രിസ്തുവിന് നന്ദി, രക്ഷകന് നന്ദി' എന്ന് വിളിക്കും.
08:59
If we were doing it like they do it --
അവർ ചെയ്യുന്നതു പോലെ നമ്മളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
09:02
let's not do it, but if we were to do it --
നമക്കതു ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷെ അങ്ങിനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ-
09:04
I would tell you something like, "Culture should replace scripture."
ഞാൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞേനെ 'സംസ്‌കാരം വേദപ്രമാണങ്ങൾക്ക് വഴി മാറട്ടെ'.
09:07
And you would go, "Amen, amen, amen."
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 'ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ ' എന്ന് ഉറക്കെപ്പറഞ്ഞേനെ.
09:09
And at the end of my talk, you would all stand up
എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷം , നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുനേറ്റ് നിന്ന്
09:11
and you would go, "Thank you Plato, thank you Shakespeare, thank you Jane Austen."
'പ്ലേറ്റോവിന് നന്ദി, ഷേക്‌സ്പിയറിന് നന്ദി, ജെയിൻ ആസ്റ്റിന് നന്ദി' എന്നുറക്കെ വിളിച്ചേനെ
09:13
And we'd know that we had a real rhythm going.
അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു താളക്രമം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന്.
09:15
All right, all right. We're getting there. We're getting there.
ശരി. ശരി. നമ്മളവിടെ എത്തുകയാണ്. നാമവിടെ എത്തുകയാണ്.
09:18
(Applause)
(കരഘോഷം)
09:20
The other thing that religions know is we're not just brains,
മതങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരുകാര്യം നാം വെറും മസ്തിഷ്‌കങ്ങൾ മാത്രമല്ല
09:22
we are also bodies.
ശരീരങ്ങൾ കുടിയാണ് എന്നതാണ്
09:24
And when they teach us a lesson,
അവർ നമ്മെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ
09:26
they do it via the body.
ശരീരമുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ അത് ചെയ്യുന്നത്.
09:28
So for example,
ഉദാഹരണമായി
09:30
take the Jewish idea of forgiveness.
യഹൂദരുടെ മാപ്പ് എന്ന ആശയമെടുക്കുക
09:32
Jews are very interested in forgiveness
യഹൂദർ ക്ഷമാശീലം എന്ന ആശയത്തിലും
09:34
and how we should start anew and start afresh.
എങ്ങിനെ വീണ്ടും തുടങ്ങണം, എങ്ങിനെ നവാരംഭം കുറിക്കണം എന്നതിലും അതീവതല്പരരാണ്
09:36
They don't just deliver us sermons on this.
വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്
09:38
They don't just give us books or words about this.
അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വാക്കുകളും തരികമാത്രമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്
09:40
They tell us to have a bath.
അവർ നമ്മോട് ഒരു സ്‌നാനം ചെയ്യാനാവശ്യപ്പെടുന്നു
09:42
So in Orthodox Jewish communities, every Friday you go to a Mikveh.
ഓർത്തഡോക്‌സ് യഹൂദ സമുദായങ്ങളിൽ, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നിങ്ങൾ ഒരു മിക് വെയിൽ പോകുന്നു
09:44
You immerse yourself in the water,
നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നതോടെ
09:47
and a physical action backs up a philosophical idea.
ഒരു ദാർശനികാശയത്തിന് ഒരു ശാരീരികപ്രവൃത്തി താങ്ങാവുന്നു
09:49
We don't tend to do that.
നാം സാധാരണ അങ്ങിനെ ചെയ്യാറില്ല
09:52
Our ideas are in one area and our behavior with our bodies is in another.
നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഒരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവൃത്തി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലുമാണ്
09:54
Religions are fascinating in the way they try and combine the two.
ഇവ രണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ രീതി അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
09:57
Let's look at art now.
ഇനി നമുക്ക് കലയിലേക്ക് നോക്കാം
09:59
Now art is something that in the secular world,
മതേതരലോകത്തിൽ നാം വളരെ വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കല
10:01
we think very highly of. We think art is really, really important.
കല യഥാർത്ഥത്തിൽ, ശരിക്കും,
സുപ്രധാനമാണ് എന്ന് നാം കരുതുന്നു
10:04
A lot of our surplus wealth goes to museums, etc.
നമ്മുടെ മിച്ചധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമാണ് പോകുന്നത്
10:07
We sometimes hear it said
നാം ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ട്,
10:10
that museums are our new cathedrals, or our new churches.
മ്യൂസിയങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ ദേവാലയങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പള്ളികളാണ് എന്നൊക്കെ
10:12
You've heard that saying.
ആ പറച്ചിൽ നിങ്ങളും കേട്ടു കാണും
10:15
Now I think that the potential is there,
അതിലൊരു സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു.
10:17
but we've completely let ourselves down.
പക്ഷെ, നാം അത് കളഞ്ഞുകളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
10:19
And the reason we've let ourselves down
നാം തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം
10:21
is that we're not properly studying
നാം മതങ്ങൾ കലയെ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന്
10:23
how religions handle art.
പഠിക്കാത്തതാണ്.
10:25
The two really bad ideas that are hovering in the modern world
ആധുനികലോകത്തിന്റെ മേൽ വട്ടമിടുന്ന രണ്ട് മോശമായ ആശയങ്ങളുണ്ട്
10:29
that inhibit our capacity to draw strength from art:
കലയിൽ നിന്ന് ശക്തി ആർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തുന്നതായി
10:32
The first idea is that art should be for art's sake --
ആദ്യത്തേത്, കല കലയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ആശയമാണ്
10:36
a ridiculous idea --
പരിഹാസ്യമാണത്-
10:38
an idea that art should live in a hermetic bubble
കല വായു കടക്കാത്ത് ഒരു കുമിളയിൽ വസിക്കണമെന്നും
10:40
and should not try to do anything with this troubled world.
പീഡിതമായ ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള വാദഗതി
10:42
I couldn't disagree more.
എനിക്ക് ശക്തിയായി വിയോജിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല
10:45
The other thing that we believe is that art shouldn't explain itself,
മറ്റേ ആശയം കല വിശദീകരിക്കേണ്ടപ്പെടേണ്ടതല്ല
10:47
that artists shouldn't say what they're up to,
കലാകാരന്മാർ തങ്ങളെന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, എന്നതാണ്
10:50
because if they said it, it might destroy the spell
അങ്ങിനെ പറഞ്ഞാൽ കലയുടെ മാന്ത്രികവലയം നശിച്ചുപോകുമെന്നും
10:52
and we might find it too easy.
കല അതിലളിതമായിപ്പോകുമെന്നുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത്.
10:54
That's why a very common feeling when you're in a museum --
അതു കൊണ്ടാണ് മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അതിസാധാരണമായ ഒരു വികാരം
10:56
let's admit it --
- നമുക്കത് സമ്മതിക്കാം-
10:58
is, "I don't know what this is about."
' ഇതെന്തിനെപ്പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട' എന്നത്
11:00
But if we're serious people, we don't admit to that.
പക്ഷെ, നാം ഗൗരവപ്രകൃതിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, നാമത് സമ്മതിക്കില്ല
11:02
But that feeling of puzzlement is structural
പക്ഷെ, ഈ അന്ധാളിപ്പിക്കൽ സമകാലീനകലയുടെ
11:04
to contemporary art.
ഘടനയിലുള്ളതാണ്
11:07
Now religions have a much saner attitude to art.
കുറച്ചുകൂടി സുബോധമുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മതത്തിന് കലയോടുള്ളത്
11:10
They have no trouble telling us what art is about.
കല എന്തിനെപ്പറ്റിയാണെന്ന്‌ പറയുവാൻ അവർക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല
11:12
Art is about two things in all the major faiths.
എല്ലാ പ്രധാനമതവിശ്വാസങ്ങളിലും കല രണ്ടു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്
11:14
Firstly, it's trying to remind you
ഒന്നാമതായി, നാമെന്തിനെയാണ്
11:16
of what there is to love.
സ്‌നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ
11:18
And secondly, it's trying to remind you
രണ്ടാമതായി, എന്തിനെയാണ് നാം പേടിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്
11:20
of what there is to fear and to hate.
എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ
11:22
And that's what art is.
കല അത് തന്നെയാണ്
11:24
Art is a visceral encounter with the most important ideas of your faith.
കല നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിലെ പ്രധാനാശയങ്ങളുമായുള്ള വൈകാരികമായ കൂട്ടിമുട്ടലാണ്
11:26
So as you walk around a church,
ഒരു ദേവാലയത്തിലോ പള്ളിയിലോ
11:29
or a mosque or a cathedral,
ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ
11:31
what you're trying to imbibe, what you're imbibing is,
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽക്കുടി, നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ്ക്കൂടി
11:33
through your eyes, through your senses,
ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
11:35
truths that have otherwise come to you through your mind.
അഥവാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, മറ്റുവിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽക്കൂടി കടന്നു വരുന്ന സത്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്
11:37
Essentially it's propaganda.
ആത്യന്തികമായും അത് പ്രചാരണമാണ്
11:39
Rembrandt is a propagandist
റംബ്രന്റ് ഒരു പ്രചാരകനാണ് --
11:41
in the Christian view.
കൃസ്തീയവീക്ഷണത്തിൽക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ
11:43
Now the word "propaganda" sets off alarm bells.
ഇപ്പോൾ 'ആശയപ്രചാരണം' എന്ന വാക്ക് അപായമണി മുഴക്കുന്നു
11:45
We think of Hitler, we think of Stalin. Don't, necessarily.
നാം ഹിറ്റ്‌ലറെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, സ്റ്റാലിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല
11:47
Propaganda is a manner of being didactic in honor of something.
ആശയപ്രചരണം എന്തിനോടെങ്കിലുമുള്ള ആദരവിനെ പ്രബോധനാത്മകമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്
11:49
And if that thing is good, there's no problem with it at all.
ആ കാര്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല
11:52
My view is that museums should take a leaf out of the book of religions.
എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ മതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരേട് എടുക്കണം
11:55
And they should make sure that when you walk into a museum --
നിങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിലുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാക്കണം
11:59
if I was a museum curator,
ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിയത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ,
12:01
I would make a room for love, a room for generosity.
സ്‌നേഹത്തിന് ഒരു മുറിയുണ്ടാക്കിയേനെ,
മഹാമനസ്‌കതയ്ക്ക് ഒരു മുറിയുണ്ടാക്കിയേനെ.
12:03
All works of art are talking to us about things.
കലാസൃഷ്ടികളെല്ലാം സംഗതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
12:06
And if we were able to arrange spaces
ഇന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ ഇന്ന ആശയങ്ങൾ
12:08
where we could come across works
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക
12:10
where we would be told, use these works of art
എന്ന് നമ്മോടു പറയുന്നവിധം
12:12
to cement these ideas in your mind,
സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
12:14
we would get a lot more out of art.
നമുക്ക് കലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ലഭിക്കും
12:16
Art would pick up the duty that it used to have
കല അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ചുമതല വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കും. --
12:18
and that we've neglected because of certain mis-founded ideas.
അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ചില ആശയങ്ങൾ കാരണം നാം അവഗണിച്ച ചുമതല
12:21
Art should be one of the tools
കല നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള
12:24
by which we improve our society.
ഒരുപകരണമാവണം
12:26
Art should be didactic.
കല പ്രബോധനാത്മകമാകണം.
12:28
Let's think of something else.
ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം
12:31
The people in the modern world, in the secular world,
ആധുനികലോകത്തിലെ, മതേതരലോകത്തിലെ
12:33
who are interested in matters of the spirit,
ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിലും
12:35
in matters of the mind,
മനസ്സിനെസ്സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലും
12:37
in higher soul-like concerns,
ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള ആത്മീയതയിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ
12:39
tend to be isolated individuals.
ഏകാന്തരായ വ്യക്തികളായിരിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത കാണുന്നു.
12:42
They're poets, they're philosophers, they're photographers, they're filmmakers.
അവർ കവികളായിരിക്കാം, ദാർശനികരായിരിക്കാം, ഛായാഗ്രാഹകരായിരിക്കാം, ഫിലിം നിർമാതാക്കളായിരിക്കാം --
12:44
And they tend to be on their own.
അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടവരാകുവാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്
12:47
They're our cottage industries. They are vulnerable, single people.
അവർ നമ്മുടെ 'കുടിൽവ്യവസായ'ങ്ങളാണ്. അവർ വ്രണിതഹൃദയരായ, ഏകാകികളാണ്
12:49
And they get depressed and they get sad on their own.
അവർ വിഷാദവാന്മാരും സ്വയമേവ ദുഖിക്കുന്നവരുമാണ്
12:52
And they don't really change much.
അവർ യഥാർത്ഥമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തരല്ല
12:54
Now think about religions, think about organized religions.
ഇനി മതങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. സംഘടിതമതങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക
12:56
What do organized religions do?
സംഘടിതമതങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
12:58
They group together, they form institutions.
അവർ സംഘം ചേരുന്നു. അവർ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു
13:00
And that has all sorts of advantages.
അതിന് പലവിധത്തിലുള്ള മേന്മകളുണ്ട്
13:03
First of all, scale, might.
ഒന്ന്, വലിപ്പം, ശക്തി
13:05
The Catholic Church pulled in 97 billion dollars last year
വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം
13:08
according to the Wall Street Journal.
കത്തോലിക്കാ പള്ളി 97 ബില്യൺ ഡോളറുകളാണ് സമാഹരിച്ചത്
13:11
These are massive machines.
മതങ്ങൾ വലിയ യന്ത്രങ്ങളാണ്
13:13
They're collaborative, they're branded, they're multinational,
അവ കൂട്ടുപ്രവർത്തനത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്.അവയ്ക്ക് വാണിജ്യമുദ്രയുണ്ട്, അവ മൾട്ടി നാഷനലുകളാണ്
13:15
and they're highly disciplined.
അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന അച്ചടക്കമുണ്ട്
13:18
These are all very good qualities.
ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്.
13:20
We recognize them in relation to corporations.
കോർപ്പറേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണീ ഗുണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം
13:22
And corporations are very like religions in many ways,
കോർപ്പറേഷനുകൾ പലവിധത്തിലും മതങ്ങളെപ്പോലെയാണ്
13:24
except they're right down at the bottom of the pyramid of needs.
മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പിരമിഡിൽ അവ ഏറ്റവും താണപടിയിലാണെന്നു മാത്രം
13:26
They're selling us shoes and cars.
അവർ നമുക്ക് ചെരിപ്പുകളം കാറുകളും വിൽക്കുന്നു.
13:28
Whereas the people who are selling us the higher stuff --
ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു നൽകുന്നവർ-
13:30
the therapists, the poets --
തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, കവികൾ --
13:32
are on their own and they have no power,
- ഒറ്റപ്പെട്ടവരാണ്, അവർക്ക് അധികാരമില്ല,
13:34
they have no might.
അവർക്ക് ശക്തിയില്ല
13:36
So religions are the foremost example
മതങ്ങൾ മാനസികകാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പൊരുതുന്ന
13:38
of an institution that is fighting for the things of the mind.
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ്
13:41
Now we may not agree with what religions are trying to teach us,
മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം
13:44
but we can admire the institutional way
പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന സംഘടിതമാർഗ്ഗത്തെ
13:47
in which they're doing it.
അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല
13:49
Books alone, books written by lone individuals,
പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം, ഏകാകികളായ വ്യക്തികൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമായി
13:51
are not going to change anything.
ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല
13:54
We need to group together.
നാം കൂട്ടം ചേരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
13:56
If you want to change the world, you have to group together, you have to be collaborative.
നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംഘടിക്കണം, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കണം
13:58
And that's what religions do.
അതാണ് മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.
14:01
They are multinational, as I say,
ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞപോലെ അവ മൾട്ടിനാഷണലുകളാണ്,
14:03
they are branded, they have a clear identity,
ബ്രാൻഡുകളാണ്, അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ തനിമയുണ്ട്‌,
14:05
so they don't get lost in a busy world.
അതിനാൽ അത് തിരക്കു പിടിച്ച ലോകത്ത് അവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല.
14:08
That's something we can learn from.
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്.
14:10
I want to conclude.
ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുകയാണ്
14:12
Really what I want to say
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയാനാഗ്രഹിച്ചതിതാണ്-
14:14
is for many of you who are operating in a range of different fields,
വിവിധതുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും
14:16
there is something to learn from the example of religion --
മതങ്ങളുടെ ഉ്ദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്
14:19
even if you don't believe any of it.
നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും.
14:22
If you're involved in anything that's communal,
നിങ്ങൾ സാമൂഹികമായ,
14:25
that involves lots of people getting together,
ധാരാളം ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ
14:27
there are things for you in religion.
മതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതി ചിലതുണ്ട്.
14:29
If you're involved, say, in a travel industry in any way,
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള
സഞ്ചാരവ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
14:31
look at pilgrimage.
തീർത്ഥയാത്രകളുടെ കാര്യമെടുക്കുക
14:34
Look very closely at pilgrimage.
വളരെ അടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ.
14:36
We haven't begun to scratch the surface
യാത്രകളുടെ സാദ്ധ്യതകളുടെ ഉപരിതലം പോലും സ്പർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
14:38
of what travel could be
കാരണം മതങ്ങൾ യാത്രയെങ്ങിനെ
14:40
because we haven't looked at what religions do with travel.
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവെന്ന് നാം നോക്കിയിട്ടില്ല.
14:42
If you're in the art world,
നിങ്ങൾ കലാരംഗത്താണെങ്കിൽ
14:44
look at the example of what religions are doing with art.
കല കൊണ്ട് മതങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് നോക്കുക
14:46
And if you're an educator in any way,
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണനാണെങ്കിൽ
14:48
again, look at how religions are spreading ideas.
മതങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക.
14:51
You may not agree with the ideas,
നിങ്ങൾക്ക് ആ ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പുണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം,
14:54
but my goodness, they're highly effective mechanisms for doing so.
പക്ഷെ, അവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതി വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.
14:56
So really my concluding point
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിന്റെ സാരം ഇതാണ്-
14:59
is you may not agree with religion,
നിങ്ങൾ മതങ്ങളോട് വിയോജിച്ചാലും,
15:01
but at the end of the day,
ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ
15:03
religions are so subtle, so complicated,
ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അവയുടെ വഴികൾ പല വിധത്തിലും വളരെ സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണവും
15:05
so intelligent in many ways
ബുദ്ധിപരവുമാണ്
15:07
that they're not fit to be abandoned to the religious alone;
അതിനാൽ അവ മതങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല.
15:09
they're for all of us.
അവ നമ്മുടെയെല്ലാവരുടെയുമാണ്.
15:12
Thank you very much.
നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി
15:14
(Applause)
(കരഘോഷം)
15:16
Chris Anderson: Now this is actually a courageous talk,
ക്രിസ ആൻഡേഴ്‌സൺ: ഇത് സുധീരമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ്.
15:33
because you're kind of setting up yourself in some ways
കാരണം ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് പരിഹാസം നേരിടാൻ വേണ്ടി
15:35
to be ridiculed in some quarters.
നിങ്ങൾ സ്വയം തയ്യാറാവുന്നതുപോലെയുണ്ട്
15:37
AB: You can get shot by both sides.
എ. ബി: രണ്ടുവശത്തുനിന്നു വെടി കൊള്ളാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
15:39
You can get shot by the hard-headed atheists,
തീവ്രനിലപാടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്നും,
15:41
and you can get shot by those who fully believe.
പൂർണ്ണവിശ്വാസികളിൽ നിന്നും.
15:43
CA: Incoming missiles from North Oxford at any moment.
സി. എ: വടക്കൻ ഓക്‌സ്‌ഫോർഡിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ ഏതു നിമിഷവും വരാം.
15:46
AB: Indeed.
എ. ബി.: തീർച്ചയായും.
15:48
CA: But you left out one aspect of religion
സി. എ: പക്ഷെ നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ഒരു വശം, വിട്ടുകളഞ്ഞു -
15:50
that a lot of people might say
പലരും പറയാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതുപോലെ
15:53
your agenda could borrow from,
നിങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടിയ്ക്ക് കടമെടുക്കാവുന്ന ഒന്ന് .
15:55
which is this sense --
അതായത്‌ ആത്മീയതയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരെസ്സംബന്ധിച്ച്
15:57
that's actually probably the most important thing to anyone who's religious --
ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്-
15:59
of spiritual experience,
ആത്മീയാനുഭവം
16:01
of some kind of connection
നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതായ
16:03
with something that's bigger than you are.
എന്തിനോടോ ഉള്ള ബന്ധം --
16:05
Is there any room for that experience in Atheism 2.0?
നിരീശ്വരവാദം രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ആ അനുഭവത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമുണ്ടോ?
16:07
AB: Absolutely. I, like many of you, meet people
എ.ബി: തീർച്ചയായും. ഞാനും, നിങ്ങളിലെല്ലാവരെയും പോലെ, ഇങ്ങിനെ പറയുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട്
16:10
who say things like, "But isn't there something bigger than us,
. 'പക്ഷേ, നമ്മെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഒന്നില്ലേ,
16:13
something else?"
മറ്റെന്തോ ഒന്ന് ?' അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും 'തീർച്ചയായും'
16:16
And I say, "Of course." And they say, "So aren't you sort of religious?"
അവരപ്പോൾ പറയും 'അതപ്പോൾ ഒരു തരം മതവിശ്വാസം തന്നെയല്ലേ?'
16:18
And I go, "No." Why does that sense of mystery,
അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ‘അല്ല’ എന്നാണ്. അജ്ഞേയമായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിന്
16:21
that sense of the dizzying scale of the universe,
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിഭ്രമിക്കുന്ന വലുപ്പത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധത്തിന്,
16:24
need to be accompanied by a mystical feeling?
രഹസ്യവാദത്തിന്റെ അകമ്പടി എന്തിനാണ്?
16:27
Science and just observation
അതിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സയൻസും വെറും നിരീക്ഷണം തന്നെയും
16:30
gives us that feeling without it,
ആ അനൂഭൂതി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.
16:32
so I don't feel the need.
അതിനാൽ എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല.
16:34
The universe is large and we are tiny,
പ്രപഞ്ചം വളരെ വലിയതാണ്, നാം വളരെ ചെറുതും -
16:36
without the need for further religious superstructure.
മതത്തിന്റെ മേൽക്കെട്ടുകളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയാനാകും.
16:38
So one can have so-called spiritual moments
അതിനാൽ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെ ആത്മീയാനുഭവം
16:42
without belief in the spirit.
ഉണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമാണ്.
16:44
CA: Actually, let me just ask a question.
സി. എ: ‌നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക.
16:46
How many people here would say
മതം തങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണെന്ന്
16:48
that religion is important to them?
ഇവിടെയുള്ള എത്ര പേർ പറയും?
16:50
Is there an equivalent process
നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നകാര്യങ്ങളും
16:54
by which there's a sort of bridge
നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നതും
16:57
between what you're talking about and what you would say to them?
തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താനുതകുന്ന സമാനമായ പ്രക്രിയ വല്ലുതുമുണ്ടോ?
16:59
AB: I would say that there are many, many gaps in secular life
എ. ബി: മതേതര ജീവിതത്തിൽ അനേകമനേകം വിടവുകളുണ്ടെന്നും
17:02
and these can be plugged.
അവ പൂരിപ്പിക്കാമെന്നും ഞാൻ പറയും
17:04
It's not as though, as I try to suggest,
ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്,
17:06
it's not as though either you have religion
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മതവും അതോടൊപ്പമുള്ള
17:08
and then you have to accept all sorts of things,
മറ്റെല്ലാ സംഗതികളും എടുക്കണം
17:10
or you don't have religion
അല്ലെങ്കിൽ മതവും വേണ്ട അതോടൊപ്പമുള്ള
17:12
and then you're cut off from all these very good things.
നല്ല കാര്യങ്ങളും മുറിച്ച് മാറ്റണം എന്ന ചിന്താഗതി ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്.
17:14
It's so sad that we constantly say,
നാമിങ്ങനെ പറയുന്നത് ദു:ഖകരമാണ് -
17:17
"I don't believe so I can't have community,
"ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല, അതിനാൽ എനിക്ക് സമൂഹം വേണ്ട,
17:20
so I'm cut off from morality,
സാന്മാർഗ്ഗികതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു,
17:22
so I can't go on a pilgrimage."
അതിനാൽ എനിക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനാകില്ല."
17:24
One wants to say, "Nonsense. Why not?"
നാം പറയണം -'അസംബന്ധം. എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല?'
17:26
And that's really the spirit of my talk.
അതാണ് എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സത്ത.
17:28
There's so much we can absorb.
നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനൊരുപാടുണ്ട്.
17:30
Atheism shouldn't cut itself off from the rich sources of religion.
നിരീശ്വരത്വം മതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടരുത്.
17:32
CA: It seems to me that there's plenty of people in the TED community
സി. എ: TED സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം
17:35
who are atheists.
അവിശ്വാസികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
17:38
But probably most people in the community
പക്ഷേ, മതം അടുത്തകാലത്തൊന്നും ഇല്ലാതാകുമെന്ന്
17:40
certainly don't think that religion is going away any time soon
ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും കരുതുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
17:42
and want to find the language
സൃഷ്ടിപരമായ സംവാദത്തിന്
17:45
to have a constructive dialogue
പറ്റിയ ഭാഷ കണ്ടെത്തണമെന്നും
17:47
and to feel like we can actually talk to each other
പരസ്പരം സംസാരിക്കണമെന്നും
17:50
and at least share some things in common.
കുറഞ്ഞപക്ഷം പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പങ്കു വയ്ക്കണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്
17:52
Are we foolish to be optimistic
ഭിന്നതയ്ക്കും യുദ്ധത്തിനുമുള്ള
17:54
about the possibility of a world
ഏറ്റവും വലിയ കാഹളമാകുന്നതിന് പകരം
17:56
where, instead of religion being the great rallying cry
മതം പാലങ്ങൾ പണിയുന്ന
17:58
of divide and war,
ഒരു ലോകത്തിനുള്ള സാദ്ധ്യതയെപ്പറ്റി
18:01
that there could be bridging?
ശുഭപ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാകുമോ?
18:03
AB: No, we need to be polite about differences.
എ. ബി: ഇല്ല, ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളോട് നാം വിനയം പുലർത്തേണ്ടതാവശ്യമാണ്
18:05
Politeness is a much-overlooked virtue.
അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവഗുണമാണ് വിനയം.
18:08
It's seen as hypocrisy.
അത് കാപട്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു
18:10
But we need to get to a stage when you're an atheist
നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദിയായിരിക്കെ,
18:12
and someone says, "Well you know, I did pray the other day,"
ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ' നിങ്ങളറിഞ്ഞോ, ഞാനിന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
18:14
you politely ignore it.
വിനയപൂർവം അത് അവഗണിക്കുക.
18:17
You move on.
നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുക.
18:19
Because you've agreed on 90 percent of things,
90 ശതമാനം കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുവെന്നതിനാൽ,
18:21
because you have a shared view on so many things,
എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്നതിനാൽ,
18:24
and you politely differ.
വിനയത്തോടുകൂടി വിയോജിക്കുക.
18:26
And I think that's what the religious wars of late have ignored.
അതാണ് അടുത്തകാലത്തെ മതയുദ്ധങ്ങൾ അവഗണിച്ചത്
18:28
They've ignored the possibility of harmonious disagreement.
ഇണക്കത്തോടെയുള്ള വിയോജിപ്പിനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണ് അവർ വിഗണിച്ചത്.
18:32
CA: And finally, does this new thing that you're proposing
സി. എ. : അവസാനമായി, താങ്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കാര്യം,
18:36
that's not a religion but something else,
മതമല്ലാത്ത മറ്റെന്തോ ഒന്ന്, അതിന്
18:38
does it need a leader,
ഒരു നേതാവ് വേണമോ,
18:40
and are you volunteering to be the pope?
താങ്കൾ പോപ്പ് ആകുവാൻ സന്നദ്ധനാകുമോ?
18:42
(Laughter)
(ചിരി)
18:44
AB: Well, one thing that we're all very suspicious of
എ. ബി: കൊള്ളാം, നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെപ്പറ്റി
18:46
is individual leaders.
നാമെല്ലാവരും സംശയാലുക്കളാണ്.
18:48
It doesn't need it.
ഇതിന് നേതാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
18:50
What I've tried to lay out is a framework
ഒരു നഖചിത്രം വരയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്
18:52
and I'm hoping that people can just fill it in.
ആളുകൾ അത് പൂരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.
18:54
I've sketched a sort of broad framework.
വിശാലമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ രൂപരേഖ മാത്രമാണ് ഞാൻ വരച്ചത്.
18:57
But wherever you are, as I say, if you're in the travel industry, do that travel bit.
പക്ഷെ, എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത്‌ ചെയ്യാനാകും. ഉദാഹരണമായി, ട്രാവൽ വ്യവസായത്തിലാണെങ്കിൽ ആ യാത്രാകാര്യം ചെയ്യുക
18:59
If you're in the communal industry, look at religion and do the communal bit.
നിങ്ങൾ സാമൂഹികവ്യവസായരംഗത്താണെങ്കിൽ, സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.
19:02
So it's a wiki project.
അത് കൊണ്ട് ഇതൊരു വിക്കി പ്രോജക്ട് ആണ്.
19:05
(Laughter)
(ചിരി)
19:07
CA: Alain, thank you for sparking many conversations later.
സി. എ. : പിന്നീടുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന
പല സംവാദങ്ങൾക്കും തിരി കൊളുത്തിയതിന് നന്ദി.
19:09
(Applause)
(കരഘോഷം)
19:12

▲Back to top

About the speaker:

Alain de Botton - Philosopher
Through his witty and literate books -- and his new School of Life -- Alain de Botton helps others find fulfillment in the everyday.

Why you should listen

It started in 1997, when Alain de Botton turned away from writing novels and instead wrote a touching extended essay titled How Proust Can Change Your Life, which became an unlikely blockbuster in the "self-help"category. His subsequent books take on some of the fundamental worries of modern life (am I happy? where exactly do I stand?), informed by his deep reading in philosophy and by a novelist's eye for small, perfect moments. His newest book is The Pleasures and Sorrows of Work.

In 2008, de Botton helped start the School of Life in London, a social enterprise determined to make learning and therapy relevant in today's uptight culture. His goal is (through any of his mediums) to help clients learn "how to live wisely and well."

More profile about the speaker
Alain de Botton | Speaker | TED.com