ABOUT THE SPEAKER
Johann Hari - Journalist
Johann Hari spent three years researching the war on drugs; along the way, he discovered that addiction is not what we think it is.

Why you should listen

British journalist Johann Hari is the author of the New York Times best-selling book Chasing The Scream, from which his talk on addiction was adapted and for which he spent three years researching the war on drugs and questioning the ways in which we treat addiction.

He has written for many of the world’s leading newspapers and magazines, including The New York Times, Le Monde, The Guardian, New Republic, The Nation, Slate.com, and The Sydney Morning Herald. He was a columnist for the British newspaper The Independent for nine years.

Hari was twice named National Newspaper Journalist of the Year by Amnesty International, was named Gay Journalist of the Year at the Stonewall Awards -- and won the Martha Gellhorn Prize for political writing.

More profile about the speaker
Johann Hari | Speaker | TED.com
TEDSummit 2019

Johann Hari: This could be why you're depressed and anxious

जोहान हारी: नैराश्य आणि चिंताविकाराची ही कारणं असू शकतील

Filmed:
5,432,613 views

नैराश्य आणि चिंताविकाराच्या कारणांबद्दलचे जगभरातल्या तज्ज्ञांचे नवे विचार सांगणारं, कृतिशील करणारं पत्रकार जोहान हारी यांचं एक मार्मिक व्याख्यान. यात ते काही नवे उपायही सुचवतात. हारी म्हणतात, "नैराश्य किंवा चिंताविकार म्हणजे दुबळेपणा नव्हे किंवा वेडही नव्हे. फक्त तुमच्या काही मानवी गरजा पूर्ण झालेल्या नाहीत, इतकंच."
- Journalist
Johann Hari spent three years researching the war on drugs; along the way, he discovered that addiction is not what we think it is. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For a really long time,
0
1357
1571
बराच काळ
00:14
I had two mysteries
that were hanging over me.
1
2952
3134
मला दोन रहस्यं सतावत होती.
00:18
I didn't understand them
2
6689
2261
त्यांचा उलगडा होत नव्हता.
00:20
and, to be honest, I was quite afraid
to look into them.
3
8974
2903
खरं तर, मला खोलात जाऊन ती सोडवायची
फार भीती वाटत होती.
00:24
The first mystery was, I'm 40 years old,
4
12349
3547
पहिलं रहस्य सांगतो.
आजवरच्या माझ्या चाळीस वर्षांच्या आयुष्यात
00:27
and all throughout my lifetime,
year after year,
5
15920
3071
मी पाहतो आहे, की इंग्लंड, अमेरिका
00:31
serious depression and anxiety have risen,
6
19015
3356
आणि इतर पाश्चात्य देशांमध्ये
00:34
in the United States, in Britain,
7
22395
2690
गंभीर स्वरूपाचे नैराश्य आणि चिंताविकार
00:37
and across the Western world.
8
25109
1754
दरवर्षी वाढत चालले आहेत.
00:39
And I wanted to understand why.
9
27173
2928
यामागचं कारण मला जाणून घ्यायचं होतं.
00:43
Why is this happening to us?
10
31108
1867
हे विकार आपल्याला का जडताहेत?
00:45
Why is it that with each year that passes,
11
33394
2642
रोजचा दिनक्रम पार पाडणं अशक्य वाटणाऱ्यांची
00:48
more and more of us are finding it harder
to get through the day?
12
36060
3254
संख्या दरवर्षी वाढत का जाते आहे?
00:51
And I wanted to understand this
because of a more personal mystery.
13
39743
3557
हे समजून घेण्याची इच्छा मला वाटली,
यामागे एक खाजगी रहस्य आहे.
00:55
When I was a teenager,
14
43324
1389
मला आठवतं, तरुणपणी मी
00:56
I remember going to my doctor
15
44737
1421
डॉक्टरांना म्हणालो होतो,
00:58
and explaining that I had this feeling,
like pain was leaking out of me.
16
46182
4485
"मला वाटतं, की माझ्या अंगातून जणु
वेदना वाहते आहे.
01:03
I couldn't control it,
17
51237
1396
तिच्यावर माझं नियंत्रण नाही.
01:04
I didn't understand why it was happening,
18
52657
2285
तिच्यामागचं कारण मला ठाऊक नाही.
01:06
I felt quite ashamed of it.
19
54966
2055
मला या वेदनेची खूप शरम वाटते आहे."
01:09
And my doctor told me a story
20
57045
1596
डॉक्टरांनी मला एक गोष्ट सांगितली.
01:10
that I now realize was well-intentioned,
21
58665
2013
त्यांचा हेतू चांगलाच होता.
01:12
but quite oversimplified.
22
60702
1692
त्यांनी सगळं फार सोपं करून टाकलं.
01:14
Not totally wrong.
23
62418
1168
ते पूर्ण चुकीचं नव्हतं.
01:15
My doctor said, "We know
why people get like this.
24
63610
2792
ते म्हणाले, "यामागची कारणं
वैद्यकशास्त्राला ठाऊक आहेत.
01:18
Some people just naturally get
a chemical imbalance in their heads --
25
66426
4232
काही लोकांच्या डोक्यात निसर्गतःच
रासायनिक असंतुलन असतं.
01:22
you're clearly one of them.
26
70682
1421
तू त्यापैकीच एक.
01:24
All we need to do is give you some drugs,
27
72127
1984
आता इतकंच करायचं, काही औषधं घ्यायची.
01:26
it will get your chemical
balance back to normal."
28
74135
2364
त्यामुळे तुझं रासायनिक संतुलन ठीक होईल."
01:28
So I started taking a drug
called Paxil or Seroxat,
29
76523
2410
मग मी पॅक्सील किंवा सेरोक्साट घेऊ लागलो.
01:30
it's the same thing with different names
in different countries.
30
78957
3026
ही एकाच औषधाची निरनिराळ्या देशातली नावं.
01:34
And I felt much better,
I got a real boost.
31
82007
2483
मला बरं वाटू लागलं. मोठा आधार मिळाला.
01:36
But not very long afterwards,
32
84514
1411
पण थोड्याच दिवसांत
01:37
this feeling of pain started to come back.
33
85949
2001
वेदना परत जाणवू लागली.
01:39
So I was given higher and higher doses
34
87974
1828
म्हणून औषधाची मात्रा वाढवण्यात आली.
01:41
until, for 13 years, I was taking
the maximum possible dose
35
89826
3211
तेरा वर्षं, मी जितकी मोठ्यात मोठी
मात्रा घेणं शक्य आहे,
01:45
that you're legally allowed to take.
36
93061
2016
तितकी घेत होतो.
01:47
And for a lot of those 13 years,
and pretty much all the time by the end,
37
95402
3469
यापैकी बराचसा काळ, आणि नंतरही
01:50
I was still in a lot of pain.
38
98895
1500
वेदना होतच होत्या.
01:52
And I started asking myself,
"What's going on here?
39
100419
2976
मग मी स्वतःला विचारू लागलो, "हे असं का?
01:55
Because you're doing everything
40
103419
1542
आजच्या संस्कृतीच्या समजानुसार
01:56
you're told to do by the story
that's dominating the culture --
41
104985
3140
मला जे सांगण्यात आलं,
ते सर्व मी केलं आहे.
02:00
why do you still feel like this?"
42
108149
2119
तरीही हा त्रास का?"
02:02
So to get to the bottom
of these two mysteries,
43
110292
2872
या दोन रहस्यांचा शोध घेण्यासाठी
आणि पुस्तकलेखनासाठी
02:05
for a book that I've written
44
113188
1408
माहिती मिळवण्यासाठी
02:06
I ended up going on a big journey
all over the world,
45
114620
2505
मी जगभर फिरलो.
02:09
I traveled over 40,000 miles.
46
117149
1419
चाळीस हजार मैल प्रवास केला.
02:10
I wanted to sit with the leading
experts in the world
47
118592
2493
मला जगातल्या मोठमोठ्या तज्ज्ञांना
विचारायचं होतं,
02:13
about what causes depression and anxiety
48
121109
2167
नैराश्य आणि चिंताविकार कशामुळे होतात?
02:15
and crucially, what solves them,
49
123300
1872
या विकारांवर मात कशी करायची?
02:17
and people who have come through
depression and anxiety
50
125196
2624
या विकारांचा सामना करून
त्यातून मुक्त झालेल्या
02:19
and out the other side
in all sorts of ways.
51
127844
2112
लोकांनाही भेटायचं होतं.
02:21
And I learned a huge amount
52
129980
1486
या प्रवासात भेटलेल्या
02:23
from the amazing people
I got to know along the way.
53
131490
2555
विलक्षण लोकांकडून
मला बरंच काही शिकायला मिळालं.
02:26
But I think at the heart
of what I learned is,
54
134069
2976
मला सर्वात महत्त्वाचं समजलं ते असं:
02:29
so far, we have scientific evidence
55
137069
3035
नैराश्य आणि चिंताविकार यांची
नऊ वेगवेगळी कारणं आहेत.
02:32
for nine different causes
of depression and anxiety.
56
140128
3707
त्यांचे शास्त्रीय पुरावे आहेत.
02:35
Two of them are indeed in our biology.
57
143859
2809
त्यापैकी दोन जीवशास्त्रीय आहेत.
02:38
Your genes can make you
more sensitive to these problems,
58
146692
2683
या विकारांना बळी पडण्याचं प्रमाण
जनुकांवर अवलंबून असतं.
02:41
though they don't write your destiny.
59
149399
1934
पण जनुकं आपलं भविष्य ठरवत नाहीत.
02:43
And there are real brain changes
that can happen when you become depressed
60
151357
3611
तसंच, नैराश्यामुळे मेंदूत घडून येणाऱ्या
जीवशास्त्रीय बदलांमुळे
02:46
that can make it harder to get out.
61
154992
1698
त्यातून बाहेर पडणं कठीण होतं.
02:48
But most of the factors
that have been proven
62
156714
2182
पण या विकारांची कारणं
02:50
to cause depression and anxiety
63
158920
1841
म्हणून सिद्ध झालेल्या बऱ्याचशा घटकांचा
02:52
are not in our biology.
64
160785
1765
आपल्या जैविकतेशी संबंध नसतो.
02:55
They are factors in the way we live.
65
163520
2214
त्यांचा संबंध असतो, आपल्या जीवनशैलीशी.
02:58
And once you understand them,
66
166116
1491
हे घटक समजून घेतल्यावर
02:59
it opens up a very different
set of solutions
67
167631
3096
सापडणारे निराळे उपाय,
03:02
that should be offered to people
68
170751
1548
रासायनिक नैराश्यरोधकांसमवेत
03:04
alongside the option
of chemical antidepressants.
69
172323
2937
सुचवले गेले पाहिजेत.
03:07
For example,
70
175284
1793
उदाहरणार्थ,
03:09
if you're lonely, you're more likely
to become depressed.
71
177101
3448
तुम्हांला एकटेपणा वाटत असेल, तर
पुढे नैराश्य येण्याची शक्यता वाढते.
03:12
If, when you go to work,
you don't have any control over your job,
72
180573
3111
व्यवसायाच्या ठिकाणी
कामावर तुमचं नियंत्रण नसेल,
03:15
you've just got to do what you're told,
73
183708
1896
सांगितलेलं काम निमूट करावं लागत असेल,
03:17
you're more likely to become depressed.
74
185628
1889
तर नैराश्याची शक्यता वाढते.
03:19
If you very rarely get out
into the natural world,
75
187541
2484
तुम्ही बाहेर खुल्या निसर्गात
फारसे जात नसाल,
03:22
you're more likely to become depressed.
76
190049
1869
तर नैराश्याची शक्यता वाढते.
03:23
And one thing unites a lot of the causes
of depression and anxiety
77
191942
3111
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.
या विकारांमागच्या
03:27
that I learned about.
78
195077
1175
अनेक कारणांचा मिलाफ
03:28
Not all of them, but a lot of them.
79
196276
2063
त्या गोष्टीत दिसून येतो.
03:30
Everyone here knows
80
198363
1666
आपण सर्व जाणताच, की
03:32
you've all got natural
physical needs, right?
81
200053
2659
प्रत्येकाला नैसर्गिक गरजा असतात. बरोबर?
03:34
Obviously.
82
202736
1174
हो, अगदी खरं.
03:35
You need food, you need water,
83
203934
2579
अन्न, पाणी.
03:38
you need shelter, you need clean air.
84
206537
2230
निवारा, स्वच्छ हवा.
03:40
If I took those things away from you,
85
208791
1794
या गोष्टी काढून घेतल्या,
03:42
you'd all be in real trouble, real fast.
86
210609
2293
तर आपले हाल होतील.
03:44
But at the same time,
87
212926
1802
त्याचबरोबर
03:46
ever human being
has natural psychological needs.
88
214752
3371
प्रत्येक माणसाला नैसर्गिकपणे
मानसिक गरजा असतात.
03:50
You need to feel you belong.
89
218147
2039
समाजाशी जोडलेलं असणं, ही गरज असते.
03:52
You need to feel your life
has meaning and purpose.
90
220210
3064
आयुष्याला अर्थ आणि हेतू असणं, ही गरज असते.
03:55
You need to feel that people
see you and value you.
91
223298
2531
लोक आपल्याला ओळखतात, मानतात
ही भावना गरजेची असते.
03:57
You need to feel you've got
a future that makes sense.
92
225853
2557
आपलं भविष्य उज्वल आहे
असं वाटणं, ही गरज असते.
04:00
And this culture we built
is good at lots of things.
93
228434
3048
आजच्या आपल्या संस्कृतीत
अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत.
04:03
And many things are better
than in the past --
94
231506
2160
अनेक गोष्टी भूतकाळापेक्षा चांगल्या आहेत.
04:05
I'm glad to be alive today.
95
233690
1321
या काळात जन्म होणं सुखाचं.
04:07
But we've been getting less and less good
96
235035
1964
पण मूलभूत गंभीर मानसिक गरजा भागवण्याची
04:09
at meeting these deep,
underlying psychological needs.
97
237023
4101
आपली क्षमता मात्र कमी कमी होत चालली आहे.
04:13
And it's not the only thing
that's going on,
98
241895
2103
मानसिक विकारांचं प्रमाण वाढण्यामागचं
04:16
but I think it's the key reason
why this crisis keeps rising and rising.
99
244022
4047
हे एकमेव नसलं, तरी
सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे.
04:20
And I found this really hard to absorb.
100
248919
3230
हे समजून घेणं मला फार कठीण गेलं.
04:24
I really wrestled with the idea
101
252173
2706
मला माझ्या विचारांशी द्वंद्व करावं लागलं,
04:26
of shifting from thinking of my depression
as just a problem in my brain,
102
254903
4406
नैराश्य मेंदूत असतं हा विचार बदलून,
04:31
to one with many causes,
103
259333
1167
आपल्या जीवनशैलीसारखी
04:32
including many in the way we're living.
104
260524
2061
अनेक कारणं त्यामागे असतात
हे समजण्यासाठी.
04:34
And it only really began
to fall into place for me
105
262609
2365
हे मला नीटपणे कधी समजलं?
04:36
when one day, I went to interview
a South African psychiatrist
106
264998
3143
दक्षिण आफ्रिकेतल्या डॉ. डेरेक समरफील्ड
नावाच्या मनोविकारतज्ज्ञांची
04:40
named Dr. Derek Summerfield.
107
268165
1801
मुलाखत घ्यायला गेलो, त्यावेळी.
04:41
He's a great guy.
108
269990
1151
ही एक थोर व्यक्ती आहे.
04:43
And Dr. Summerfield
happened to be in Cambodia in 2001,
109
271165
3714
२००१ साली डॉ. समरफील्ड कंबोडियात होते.
04:46
when they first introduced
chemical antidepressants
110
274903
3293
त्या वर्षी कंबोडियात प्रथमच
रासायनिक नैराश्यरोधक औषधं
04:50
for people in that country.
111
278220
1732
उपलब्ध झाली होती.
04:51
And the local doctors, the Cambodians,
had never heard of these drugs,
112
279976
3297
तिथल्या डॉक्टरांना ती ठाऊक नव्हती.
त्यांनी विचारलं,
04:55
so they were like, what are they?
113
283297
1591
"ही कसली औषधं?"
मग डॉ. समरफील्डनी
04:56
And he explained.
114
284912
1214
त्याविषयी माहिती दिली.
04:58
And they said to him,
115
286150
1532
यावर ते डॉक्टर्स म्हणाले,
04:59
"We don't need them,
we've already got antidepressants."
116
287706
2697
"यांची आम्हांला गरज नाही.
आमच्याकडे नैराश्यरोधक आहेत."
05:02
And he was like, "What do you mean?"
117
290427
1737
डॉ. समरफील्डनी विचारलं, "म्हणजे?"
05:04
He thought they were going to talk about
some kind of herbal remedy,
118
292188
3239
त्यांना वाटलं, आता हे
निसर्गोपचाराविषयी सांगतील.
05:07
like St. John's Wort, ginkgo biloba,
something like that.
119
295451
3772
सेंट जॉन्स वॉर्ट, जिंगको बिलोबा वगैरे.
05:11
Instead, they told him a story.
120
299910
2389
पण त्याऐवजी त्यांनी एक गोष्ट सांगितली.
05:14
There was a farmer in their community
who worked in the rice fields.
121
302800
3579
त्यांच्या गावात एक शेतकरी होता.
तो भातशेती करत असे.
05:18
And one day, he stood on a land mine
122
306403
1770
एके दिवशी त्याचा पाय पडला, तो नेमका
05:20
left over from the war
with the United States,
123
308197
2190
युद्धकाळात मातीत पेरलेल्या स्फोटकावर.
05:22
and he got his leg blown off.
124
310411
1412
स्फोटामुळे त्याने पाय गमावला.
05:23
So they him an artificial leg,
125
311847
1436
कृत्रिम पाय बसवल्यानंतर
05:25
and after a while, he went back
to work in the rice fields.
126
313307
2771
काही काळाने तो पुन्हा
भाताच्या शेतात काम करू लागला.
05:28
But apparently, it's super painful
to work under water
127
316102
2532
पण कृत्रिम पाय सतत पाण्याखाली ठेवून
काम करणं
05:30
when you've got an artificial limb,
128
318658
1674
फार वेदनादायक असतं.
05:32
and I'm guessing it was pretty traumatic
129
320356
1920
मला वाटतं, जिथे स्फोट झाला,
05:34
to go back and work in the field
where he got blown up.
130
322300
2579
तिथेच पुन्हा जाऊन काम करणंही
त्याला कठीण गेलं असावं.
05:36
The guy started to cry all day,
131
324903
2403
त्याला दिवसभर रडणं अनावर होऊ लागलं.
05:39
he refused to get out of bed,
132
327330
1429
बिछान्यातून उठावंसं वाटेना.
05:40
he developed all the symptoms
of classic depression.
133
328783
2883
नैराश्याची सर्व लक्षणं दिसू लागली.
05:44
The Cambodian doctor said,
134
332013
1365
कंबोडियन डॉक्टर म्हणाले,
05:45
"This is when we gave him
an antidepressant."
135
333402
2286
"मग आम्ही त्याला नैराश्यरोधक दिलं."
05:47
And Dr. Summerfield said,
"What was it?"
136
335712
2635
डॉ. समरफील्डनी विचारलं, "कोणतं?"
05:50
They explained that they went
and sat with him.
137
338371
2809
ते डॉक्टर्स त्याला भेटायला गेले होते.
त्याच्याजवळ बसून
05:53
They listened to him.
138
341982
1400
त्यांनी त्याचं म्हणणं ऐकलं.
05:56
They realized that his pain made sense --
139
344464
2547
त्यांना त्याच्या वेदनेमागचा अर्थ समजला.
05:59
it was hard for him to see it
in the throes of his depression,
140
347035
2921
नैराश्याच्या गर्तेत त्याला स्वतःला
ते समजणं कठीण होतं,
06:01
but actually, it had perfectly
understandable causes in his life.
141
349980
3660
पण त्यामागची कारणं
त्याच्या आयुष्यात फार महत्त्वाची होती.
06:05
One of the doctors, talking to the people
in the community, figured,
142
353966
3198
गावातल्या इतर लोकांशी बोलताना
त्यापैकी एका डॉक्टरांना सुचलं,
06:09
"You know, if we bought this guy a cow,
143
357188
1937
"आपण याला एक गाय दिली,
06:11
he could become a dairy farmer,
144
359149
2000
तर तो दुधाचा व्यवसाय करू शकेल.
06:13
he wouldn't be in this position
that was screwing him up so much,
145
361173
3095
मग त्याला भाताच्या शेतात जाऊन
06:16
he wouldn't have to go
and work in the rice fields."
146
364292
2507
ते त्रासदायक काम करावं लागणार नाही."
06:18
So they bought him a cow.
147
366823
1199
त्याला गाय देण्यात आली.
06:20
Within a couple of weeks,
his crying stopped,
148
368046
2180
दोन आठवड्यांत त्याचं रडणं थांबलं.
06:22
within a month, his depression was gone.
149
370250
1912
महिन्याभरात तो नैराश्यातून बाहेर आला.
06:24
They said to doctor Summerfield,
150
372186
1579
डॉ. समरफील्ड,
06:25
"So you see, doctor, that cow,
that was an antidepressant,
151
373789
2770
ही गाय म्हणजे नैराश्यरोधक,
06:28
that's what you mean, right?"
152
376583
1467
हो ना?
06:30
(Laughter)
153
378074
1151
(हशा)
06:31
(Applause)
154
379249
3053
(टाळ्या)
06:34
If you'd been raised to think
about depression the way I was,
155
382326
2873
लहानपणापासून नैराश्याबद्दल
माझी जी समजूत आहे,
06:37
and most of the people here were,
156
385223
1612
तीच तुमचीही असेल, तर
06:38
that sounds like a bad joke, right?
157
386859
1674
तुम्हांला हा एक बाष्कळ विनोद वाटेल.
06:40
"I went to my doctor
for an antidepressant,
158
388557
2024
"नैराश्यरोधक घ्यावं म्हणून गेलो, आणि
06:42
she gave me a cow."
159
390605
1166
डॉक्टरांनी गाय दिली."
06:43
But what those Cambodian
doctors knew intuitively,
160
391795
3027
विज्ञानाशी संबंध नसलेल्या या प्रसंगावरून
06:46
based on this individual,
unscientific anecdote,
161
394846
2977
कंबोडियन डॉक्टरांनी ही अटकळ बांधली.
06:49
is what the leading
medical body in the world,
162
397847
3285
गेली कित्येक वर्षं
06:53
the World Health Organization,
163
401156
2087
जागतिक आरोग्य संस्था (WHO)
06:55
has been trying to tell us for years,
164
403267
2190
नेमकं हेच सांगण्याचा प्रयत्न करते आहे.
06:57
based on the best scientific evidence.
165
405481
2492
तेही उत्कृष्ठ शास्त्रीय पुरावे देऊन.
07:00
If you're depressed,
166
408576
1929
नैराश्य येणं,
07:02
if you're anxious,
167
410529
1377
किंवा अति चिंता वाटणं
07:05
you're not weak, you're not crazy,
168
413008
3260
म्हणजे दुबळेपणा किंवा वेड लागणं नव्हे.
07:08
you're not, in the main,
a machine with broken parts.
169
416292
3585
किंवा यंत्रासारखे तुमचे काही भाग बिघडलेत,
असंही नव्हे.
07:12
You're a human being with unmet needs.
170
420950
2534
एक माणूस म्हणून
तुमच्या काही गरजा अपूर्ण आहेत, इतकंच.
07:15
And it's just as important to think here
about what those Cambodian doctors
171
423919
3540
कंबोडियन डॉक्टर आणि जागतिक आरोग्य संस्था
07:19
and the World Health Organization
are not saying.
172
427483
2317
काय सांगत नाहीत, तेही पाहणं
इथे महत्त्वाचं आहे.
07:21
They did not say to this farmer,
173
429824
1532
ते असं नाही म्हणाले,
07:23
"Hey, buddy, you need
to pull yourself together.
174
431380
2801
"मित्रा, अरे जरा भानावर ये.
07:26
It's your job to figure out
and fix this problem on your own."
175
434205
3267
तुझा प्रश्न तूच समजून घे, आणि तूच सोडव."
07:29
On the contrary, what they said is,
176
437851
1992
उलट ते असं म्हणाले, की
07:31
"We're here as a group
to pull together with you,
177
439867
3524
"आम्ही सगळे तुझ्याबरोबर आहोत.
आपण सर्वजण मिळून
07:35
so together, we can figure out
and fix this problem."
178
443415
4412
हा प्रश्न समजून घेऊ आणि सोडवू."
07:40
This is what every depressed person needs,
179
448543
4016
प्रत्येक नैराश्यग्रस्त व्यक्तीची
ही गरज असते,
07:44
and it's what every
depressed person deserves.
180
452583
3245
ती पूर्ण व्हायला हवी.
07:47
This is why one of the leading
doctors at the United Nations,
181
455852
2987
म्हणूनच, २०१७ साली
जागतिक आरोग्य दिनाच्या निवेदनात
07:50
in their official statement
for World Health Day,
182
458863
2318
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे
07:53
couple of years back in 2017,
183
461205
1491
एक प्रमुख डॉक्टर म्हणाले,
07:54
said we need to talk less
about chemical imbalances
184
462720
2817
"आपण रासायनिक असंतुलनाविषयी बोलणं
कमी करून,
07:57
and more about the imbalances
in the way we live.
185
465561
3057
त्याऐवजी जीवनशैलीतल्या असंतुलनाविषयी
बोलायला हवं."
08:00
Drugs give real relief to some people --
186
468920
1973
औषधांमुळे काही लोकांना खरोखरच बरं वाटतं.
08:02
they gave relief to me for a while --
187
470917
2130
मलाही काही काळ बरं वाटलं होतं.
08:05
but precisely because this problem
goes deeper than their biology,
188
473071
4427
पण जीवशास्त्रापेक्षा खोल जाणाऱ्या
08:09
the solutions need to go much deeper, too.
189
477522
3055
या समस्येवरचा उपायही
तितकाच खोलवर जाणारा हवा.
08:12
But when I first learned that,
190
480601
2587
हे जेव्हा मी प्रथम ऐकलं,
08:15
I remember thinking,
191
483212
1683
त्यावेळी मला वाटलं होतं,
08:16
"OK, I could see
all the scientific evidence,
192
484919
2126
"मी शास्त्रीय पुरावे पाहिले आहेत.
08:19
I read a huge number of studies,
193
487069
1572
पुष्कळ संशोधनं वाचली आहेत.
08:20
I interviewed a huge number of the experts
who were explaining this,"
194
488665
3306
या विषयातल्या तज्ज्ञांशी बोललो आहे."
08:23
but I kept thinking, "How can we
possibly do that?"
195
491995
2386
आणि तरीही मला समजत नव्हतं,
"हे करायचं कसं?"
08:26
The things that are making us depressed
196
494405
1913
आपल्या नैराश्याची कारणं बरेचदा
08:28
are in most cases more complex
than what was going on
197
496342
2491
त्या कंबोडियन शेतकऱ्याच्या गोष्टीपेक्षा
08:30
with this Cambodian farmer.
198
498857
1297
जास्त गुंतागुंतीची असतात.
08:32
Where do we even begin with that insight?
199
500178
2634
ती समजून घेण्याची सुरुवात तरी कुठून करावी?
08:34
But then, in the long journey for my book,
200
502836
3249
पुस्तक लिहिण्यासाठी म्हणून
08:38
all over the world,
201
506109
1571
मी जगभर फिरलो,
08:39
I kept meeting people
who were doing exactly that,
202
507704
2595
तेव्हा हे समजून घेणारे लोक मला भेटत गेले.
08:42
from Sydney, to San Francisco,
203
510323
2452
सिडनी पासून सॅन फ्रान्सिस्को
08:44
to São Paulo.
204
512799
1172
आणि साओ पावलो पर्यंत.
08:45
I kept meeting people
who were understanding
205
513995
2066
हे लोक नैराश्य आणि चिंताविकाराची
08:48
the deeper causes
of depression and anxiety
206
516085
2347
सखोल कारणं समजून घेत होते
08:50
and, as groups, fixing them.
207
518456
2415
आणि आपल्या समूहाद्वारे
त्यावर उपाय करत होते.
08:52
Obviously, I can't tell you
about all the amazing people
208
520895
2681
मला भेटलेल्या सर्वच लोकांबद्दल
08:55
I got to know and wrote about,
209
523600
1476
मी इथे सांगू शकत नाही.
08:57
or all of the nine causes of depression
and anxiety that I learned about,
210
525100
3453
किंवा त्या नऊ कारणांबद्दलही
इथे बोलू शकत नाही.
09:00
because they won't let me give
a 10-hour TED Talk --
211
528577
2482
कारण १० तासांचं TED व्याख्यान
द्यायची परवानगी नाही.
09:03
you can complain about that to them.
212
531083
1752
वाटल्यास आयोजकांजवळ तक्रार करा!
09:04
But I want to focus on two of the causes
213
532859
1930
म्हणून मी त्यापैकी दोन कारणं
09:06
and two of the solutions
that emerge from them, if that's alright.
214
534813
3413
आणि दोन उपाय सांगणार आहे.
09:10
Here's the first.
215
538578
1150
पहिलं:
09:12
We are the loneliest society
in human history.
216
540285
3008
मानवी इतिहासात जास्त एकटेपणा
आपल्याच पिढीला जाणवला आहे.
09:15
There was a recent study
that asked Americans,
217
543317
2833
नुकतंच एका पाहणीत अमेरिकन लोकांना
विचारलं गेलं,
09:18
"Do you feel like you're no longer
close to anyone?"
218
546174
3150
"आपली कोणाशीच जवळीक उरलेली नाही,
असं तुम्हांला वाटतं का?"
09:21
And 39 percent of people
said that described them.
219
549348
3651
यावर ३९ टक्के लोकांनी
हे वर्णन आपल्याला लागू पडतं असं सांगितलं.
09:25
"No longer close to anyone."
220
553023
1364
"कोणाशीच जवळीक नाही."
09:26
In the international
measurements of loneliness,
221
554411
2497
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटेपणा मोजला असता,
09:28
Britain and the rest of Europe
are just behind the US,
222
556932
2558
ब्रिटन आणि युरोप
अमेरिकेच्या खालोखाल आहेत.
09:31
in case anyone here is feeling smug.
223
559514
1785
इथे कोणाला उगाच अभिमान वाटायला नको!
09:33
(Laughter)
224
561323
1008
(हशा)
09:34
I spent a lot of time discussing this
225
562355
1889
या विषयातल्या एका तज्ज्ञांशी
09:36
with the leading expert
in the world on loneliness,
226
564268
2396
मी बराच काळ चर्चा केली.
09:38
an incredible man
named professor John Cacioppo,
227
566688
2254
त्या थोर माणसाचं नाव,
प्राध्यापक जॉन कासिओपो.
09:40
who was at Chicago,
228
568966
1151
ते शिकागोत राहत असत.
09:42
and I thought a lot about one question
his work poses to us.
229
570141
2823
त्यांच्या संशोधनाबद्दल
मी पुष्कळ चिंतन केलं.
09:44
Professor Cacioppo asked,
230
572988
2305
प्राध्यापक कासिओपो विचारतात,
09:47
"Why do we exist?
231
575317
1650
"आपण अस्तित्वात आहोत, ते कशामुळे?
09:48
Why are we here, why are we alive?"
232
576991
1953
आपण जिवंत का राहिलो आहोत?"
09:50
One key reason
233
578968
2206
यामागचं मुख्य कारण असं, की
09:53
is that our ancestors
on the savannas of Africa
234
581198
2817
आफ्रिकेच्या सव्हाना प्रदेशातले आपले पूर्वज
09:56
were really good at one thing.
235
584039
1720
एका गोष्टीत खूप हुशार होते.
09:58
They weren't bigger than the animals
they took down a lot of the time,
236
586287
3290
भोवतालच्या वन्य श्वापदांपेक्षा
ते आकाराने मोठे नव्हते,
10:01
they weren't faster than the animals
they took down a lot of the time,
237
589601
3313
किंवा त्यांच्यापेक्षा जलद
धावूही शकत नव्हते.
10:04
but they were much better
at banding together into groups
238
592938
2714
पण ते जमाव करून एकत्र राहत होते,
10:07
and cooperating.
239
595676
1600
एकमेकांना साह्य करत होते.
10:09
This was our superpower as a species --
240
597300
2261
ही आपल्या मानवजातीची दैवी शक्ती आहे.
10:11
we band together,
241
599585
1405
आपण समूहात राहतो.
10:13
just like bees evolved to live in a hive,
242
601014
2476
मधमाशांची उत्क्रांती होऊन
त्या पोळ्यात राहू लागल्या,
10:15
humans evolved to live in a tribe.
243
603514
2232
तसा मनुष्यप्राणी जमातीत राहू लागला.
10:17
And we are the first humans ever
244
605770
3810
या जमातींची मोडतोड करणारी
10:22
to disband our tribes.
245
610492
1467
आपलीच पहिली पिढी आहे.
10:24
And it is making us feel awful.
246
612484
2067
यामुळे आपलं जीवन उध्वस्त होत आहे.
10:27
But it doesn't have to be this way.
247
615048
2144
वास्तविक हे असं व्हायला नको.
10:29
One of the heroes in my book,
and in fact, in my life,
248
617216
2634
माझ्या पुस्तकातली आणि माझ्या आयुष्यातलीही
10:31
is a doctor named Sam Everington.
249
619874
2095
एक मोठी व्यक्ती आहे, सॅम एव्हरिंग्टन.
10:33
He's a general practitioner
in a poor part of East London,
250
621993
2738
लंडनच्या पूर्वेच्या
एका गरीब वस्तीतले हे डॉक्टर.
10:36
where I lived for many years.
251
624755
1579
तिथे मी बराच काळ राहत होतो.
10:38
And Sam was really uncomfortable,
252
626358
1687
सॅम फार अस्वस्थ होते.
10:40
because he had loads of patients
253
628069
1556
कारण त्यांचे अनेक रुग्ण
10:41
coming to him with terrible
depression and anxiety.
254
629649
2444
भयंकर नैराश्य आणि चिंताविकाराने
ग्रस्त होते.
10:44
And like me, he's not opposed
to chemical antidepressants,
255
632117
2722
माझ्यासारखंच डॉ. सॅमना देखील वाटतं,
की नैराश्यरोधकांमुळे
10:46
he thinks they give
some relief to some people.
256
634863
2222
काही लोकांना थोडं बरं वाटू शकतं.
10:49
But he could see two things.
257
637109
1373
त्यांनी दोन गोष्टी पाहिल्या.
10:50
Firstly, his patients were depressed
and anxious a lot of the time
258
638506
3555
एक, त्यांचे रुग्ण बराच काळ त्रस्त होते.
10:54
for totally understandable
reasons, like loneliness.
259
642085
3738
यामागची कारणं स्पष्ट होती.
उदाहरणार्थ, एकटेपणा.
10:57
And secondly, although the drugs
were giving some relief to some people,
260
645847
3444
दोन, औषधांनी काही लोकांना
थोड्या प्रमाणात बरं वाटत असलं,
11:01
for many people,
they didn't solve the problem.
261
649315
2268
तरी अनेक वेळा औषधामुळे
11:03
The underlying problem.
262
651607
1533
मूळ प्रश्न सुटत नव्हता.
11:05
One day, Sam decided
to pioneer a different approach.
263
653871
2651
एके दिवशी, डॉ. सॅमनी
एक नवीन उपाय वापरायचं ठरवलं.
11:08
A woman came to his center,
his medical center,
264
656546
2452
त्यांच्या दवाखान्यात एक महिला आली.
11:11
called Lisa Cunningham.
265
659022
1467
तिचं नाव लिसा कनिंगहॅम.
11:12
I got to know Lisa later.
266
660513
1874
माझी तिच्याशी नंतर ओळख झाली.
11:14
And Lisa had been shut away in her home
with crippling depression and anxiety
267
662411
4084
भयानक नैराश्य आणि चिंताविकारामुळे
लिसा घरातून बाहेरच पडत नव्हती.
11:18
for seven years.
268
666519
1150
तब्बल सात वर्षं.
11:20
And when she came to Sam's center,
she was told, "Don't worry,
269
668898
2925
डॉ. सॅमनी तिला सांगितलं,
"आम्ही तुला औषधं तर देऊच,
11:23
we'll carry on giving you these drugs,
270
671847
1830
पण त्याबरोबर
11:25
but we're also going to prescribe
something else.
271
673701
2797
तू आणखी काहीतरी करायचं आहेस.
11:28
We're going to prescribe for you
to come here to this center twice a week
272
676522
3443
आठवड्यातून दोनदा इथे यायचं,
11:31
to meet with a group of other
depressed and anxious people,
273
679989
2778
आणि इतर रुग्णांशी बोलायचं.
11:34
not to talk about how miserable you are,
274
682791
2810
पण आपण किती दुर्दैवी,
अशा प्रकारचं काही बोलायचं नाही.
11:37
but to figure out something
meaningful you can all do together
275
685625
3547
तर सगळ्यांनी मिळून
काहीतरी अर्थपूर्ण काम शोधून ते करायचं.
11:41
so you won't be lonely and you won't feel
like life is pointless."
276
689196
3103
मग एकटेपणा वाटणार नाही,
आयुष्याला अर्थ नाही असं वाटणार नाही."
11:44
The first time this group met,
277
692323
2775
त्या रुग्णांना लिसा जेव्हा प्रथम भेटली,
11:47
Lisa literally started
vomiting with anxiety,
278
695122
2256
तेव्हा तो ताण असह्य होऊन
11:49
it was so overwhelming for her.
279
697402
1921
तिला वांत्या होऊ लागल्या.
11:51
But people rubbed her back,
the group started talking,
280
699347
2634
तेव्हा इतरांनी तिला सावरलं.
चर्चा सुरु झाली.
11:54
they were like, "What could we do?"
281
702005
1675
"आपण एकत्र येऊन काय करू शकतो?"
11:55
These are inner-city,
East London people like me,
282
703704
2294
हे रुग्ण माझ्यासारखे,
लंडनच्या आतल्या भागातले.
11:58
they didn't know anything about gardening.
283
706022
2048
त्यांना बागकामाची काहीच माहिती नव्हती.
12:00
They were like, "Why don't we
learn gardening?"
284
708094
2245
"आपण बागकाम शिकूया का?"
12:02
There was an area
behind the doctors' offices
285
710363
2166
दवाखान्याच्या मागेच
12:04
that was just scrubland.
286
712553
1151
पडीक जागा होती.
12:05
"Why don't we make this into a garden?"
287
713728
1882
"इथे बाग करूया का?"
12:07
They started to take books
out of the library,
288
715634
2175
त्यांनी लायब्ररीतून पुस्तकं आणली.
12:09
started to watch YouTube clips.
289
717833
1485
You Tube वर धडे घेतले.
12:11
They started to get
their fingers in the soil.
290
719342
2159
मातीत हात मळवून घेतले.
12:13
They started to learn
the rhythms of the seasons.
291
721844
3043
ऋतुचक्र समजून घ्यायला सुरुवात केली.
12:16
There's a lot of evidence
292
724911
1330
अनेक पुराव्यांनुसार,
12:18
that exposure to the natural world
293
726265
1629
निसर्गाशी जवळीक करणं
12:19
is a really powerful antidepressant.
294
727918
1976
हा नैराश्यावर एक चांगला उपाय आहे.
12:21
But they started to do something
even more important.
295
729918
3009
पण हा गट त्याहीपेक्षा
जास्त काही करत होता.
12:25
They started to form a tribe.
296
733347
2030
त्यांनी एक जमात तयार केली.
12:27
They started to form a group.
297
735401
1811
एक समूह तयार केला.
12:29
They started to care about each other.
298
737236
2024
त्यांना एकमेकांविषयी आपुलकी वाटू लागली.
12:31
If one of them didn't show up,
299
739284
1674
एखादा गैरहजर असला,
12:32
the others would go
looking for them -- "Are you OK?"
300
740982
2520
"काय झालं? ठीक आहेस ना?"
अशी चौकशी करू लागले.
12:35
Help them figure out
what was troubling them that day.
301
743526
2611
त्याला कसला त्रास होत असेल
ते जाणून घेऊ लागले.
12:38
The way Lisa put it to me,
302
746161
1803
लिसा म्हणाली,
12:39
"As the garden began to bloom,
303
747988
2597
"जसजशी बाग बहरू लागली,
12:42
we began to bloom."
304
750609
1267
तसतसे आम्हीही बहरू लागलो!"
12:44
This approach is called
social prescribing,
305
752474
2032
याला म्हणतात समाजोपचार.
12:46
it's spreading all over Europe.
306
754530
1515
हे युरोपमध्ये वाढत आहे.
12:48
And there's a small,
but growing body of evidence
307
756069
2301
हळूहळू गोळा होणाऱ्या पुराव्यांनुसार
12:50
suggesting it can produce real
and meaningful falls
308
758394
2880
नैराश्य आणि चिंताविकारात
12:53
in depression and anxiety.
309
761298
1978
खरोखरीच घट होत असल्याचं दिसून येत आहे.
12:55
And one day, I remember
standing in the garden
310
763300
3721
एके दिवशी या बागेत असताना
12:59
that Lisa and her once-depressed
friends had built --
311
767045
2481
माझ्या मनात एक विचार आला.
13:01
it's a really beautiful garden --
312
769550
1584
त्या सुंदर बागेत गेलो असताना
13:03
and having this thought,
313
771158
1191
मला जे वाटलं,
13:04
it's very much inspired by a guy
called professor Hugh Mackay in Australia.
314
772373
3871
त्यामागे ऑस्ट्रेलियन प्राध्यापक ह्यू मके
यांच्या विचारांची प्रेरणा आहे.
13:08
I was thinking, so often
when people feel down in this culture,
315
776268
4381
मला वाटलं, की आजच्या आपल्या संस्कृतीत
एखाद्याला उदास वाटत असेल,
13:12
what we say to them -- I'm sure
everyone here said it, I have --
316
780673
3064
तर आपण त्याला काय सांगतो?
तुम्ही सांगत असाल, मीही सांगितलं आहे..
13:15
we say, "You just need
to be you, be yourself."
317
783761
3224
"तू स्वतः कोण आहेस ते जाणून घे.
स्वतःला पटेल तेच कर."
13:19
And I've realized, actually,
what we should say to people is,
318
787742
2950
आणि माझ्या लक्षात आलं, की
त्याऐवजी आपण सांगायला हवं,
13:22
"Don't be you.
319
790716
1150
"स्वतःपुरतं पाहू नकोस.
13:24
Don't be yourself.
320
792306
1333
तुझा एकट्याचा नव्हे,
13:26
Be us, be we.
321
794218
2209
समूहाचा विचार कर.
13:28
Be part of a group."
322
796765
1325
समूहाचा भाग हो."
13:30
(Applause)
323
798114
3706
(टाळ्या)
13:33
The solution to these problems
324
801844
2579
या विकारांवर उपाय म्हणून
आपण एकांडेपणाने राहून
13:36
does not lie in drawing
more and more on your resources
325
804447
3151
आपल्या एकट्याच्या हातात असलेली
साधनं जास्तीत जास्त वापरत गेलो.
13:39
as an isolated individual --
326
807622
1439
हे विकार बळावण्यात
13:41
that's partly what got us in this crisis.
327
809085
2040
हा समज थोडा कारणीभूत ठरला असावा.
13:43
It lies on reconnecting
with something bigger than you.
328
811149
2753
स्वतःला महत्त्व देण्यापेक्षा
एखादा मोठा उद्देश हवा.
13:45
And that really connects
to one of the other causes
329
813926
2421
इथे नैराश्य आणि चिंताविकाराचं
आणखी एक कारण सापडतं,
13:48
of depression and anxiety
that I wanted to talk to you about.
330
816371
2897
ज्याविषयी मला आज बोलायचं होतं.
13:51
So everyone knows
331
819292
1690
आपण सर्वजण जाणतो, की
13:53
junk food has taken over our diets
and made us physically sick.
332
821006
3746
आहारात चटपटीत पदार्थ वाढल्यामुळे
आपलं आरोग्य बिघडत चाललं आहे.
13:56
I don't say that
with any sense of superiority,
333
824776
2206
मी पौष्टिक आहार घेतो, असं नव्हे.
13:59
I literally came to give
this talk from McDonald's.
334
827006
2399
व्याख्यानापूर्वी मी मॅकडोनाल्ड मध्ये
खाऊन आलो.
14:01
I saw all of you eating that
healthy TED breakfast, I was like no way.
335
829429
3513
तुम्हां सर्वांना TED ची पौष्टिक न्याहारी
खाताना पाहून मला लाज वाटली.
14:04
But just like junk food has taken over
our diets and made us physically sick,
336
832966
5143
पोषणरहित अन्नामुळे जसं आपलं आरोग्य बिघडतं,
14:10
a kind of junk values
have taken over our minds
337
838133
4110
तसाच, काही निकृष्ट मूल्यांनी
मनाचा ताबा घेतल्यामुळे
14:14
and made us mentally sick.
338
842267
1478
आपलं मानसिक आरोग्य बिघडतं.
14:16
For thousands of years,
philosophers have said,
339
844157
3104
हजारो वर्षांपासून
तत्त्ववेत्ते सांगताहेत, की
14:19
if you think life is about money,
and status and showing off,
340
847285
4588
पैसा, समाजातलं स्थान, दिखाऊपणा
यांना महत्त्व दिलं,
14:23
you're going to feel like crap.
341
851897
1523
तर मानसिक आरोग्य ढासळेल.
14:25
That's not an exact quote
from Schopenhauer,
342
853444
2067
असं शोपेनहावर म्हणाले होते.
14:27
but that is the gist of what he said.
343
855535
1772
नेमकं हेच नव्हे,पण अशाच अर्थाचं.
14:29
But weirdly, hardy anyone
had scientifically investigated this,
344
857331
3026
आश्चर्य म्हणजे, यावर
फारसं शास्त्रीय संशोधन झालं नव्हतं.
14:32
until a truly extraordinary person
I got to know, named professor Tim Kasser,
345
860381
3649
पण मला भेटलेली एक असामान्य व्यक्ती,
प्राध्यापक टिम कासर
14:36
who's at Knox College in Illinois,
346
864054
2293
हे इलिनॉयच्या नॉक्स कॉलेजमध्ये
14:38
and he's been researching this
for about 30 years now.
347
866371
2563
गेली तीस वर्षं या विषयावर संशोधन करताहेत.
14:40
And his research suggests
several really important things.
348
868958
3016
त्यांच्या संशोधनाने
काही महत्त्वाच्या गोष्टी सुचवल्या आहेत.
14:43
Firstly, the more you believe
349
871998
3191
पहिली गोष्ट.
14:47
you can buy and display
your way out of sadness,
350
875213
4365
उत्तमोत्तम वस्तू विकत घेऊन
त्यांचं प्रदर्शन केल्याने
14:51
and into a good life,
351
879602
2191
दुःखावर मात होऊन आनंद मिळेल
असं जितकं समजाल,
14:53
the more likely you are to become
depressed and anxious.
352
881817
2912
तितकं नैराश्य आणि चिंता पदरी पडतील.
14:56
And secondly,
353
884753
1293
दुसरी गोष्ट.
14:58
as a society, we have become
much more driven by these beliefs.
354
886070
4588
अशा समजांनी
आपल्या संपूर्ण समाजाचाच ताबा घेतला आहे.
15:02
All throughout my lifetime,
355
890682
1413
मी आयुष्यभर पाहतो आहे,
15:04
under the weight of advertising
and Instagram and everything like them.
356
892119
4193
जाहिरातबाजी, इंस्टाग्राम इत्यादि गोष्टी
कशा प्रभाव पाडतात.
15:08
And as I thought about this,
357
896871
1373
मला वाटतं
15:10
I realized it's like we've all been fed
since birth, a kind of KFC for the soul.
358
898268
5761
आपण जन्मापासून मानसिक KFC खातो आहोत.
15:16
We've been trained to look for happiness
in all the wrong places,
359
904053
3873
चुकीच्या ठिकाणी आनंद शोधतो आहोत.
15:19
and just like junk food
doesn't meet your nutritional needs
360
907950
2770
आणि जसं चटपटीत अन्न
पोषणाची गरज भागवण्याऐवजी
15:22
and actually makes you feel terrible,
361
910744
2298
उलट आपल्याला आजारी पाडतं,
15:25
junk values don't meet
your psychological needs,
362
913066
3142
तसंच निकृष्ट मूल्यं
आपल्या मानसिक गरजा न भागवता
15:28
and they take you away from a good life.
363
916232
2642
आपल्याला निरोगी आयुष्यापासून दूर नेतात.
15:30
But when I first spent time
with professor Kasser
364
918898
2623
मी जेव्हा प्रथम प्रा. कासर यांना भेटून
15:33
and I was learning all this,
365
921545
1477
हे जाणून घेत होतो,
15:35
I felt a really weird mixture of emotions.
366
923046
2587
तेव्हा माझ्या मनात
संमिश्र भावना उभ्या राहिल्या.
15:37
Because on the one hand,
I found this really challenging.
367
925657
2690
माझ्यासाठी हे एक आव्हान होतं.
15:40
I could see how often
in my own life, when I felt down,
368
928371
3262
कारण माझ्या स्वतःच्याच आयुष्यात मी बरेचदा
उदासीनतेचा सामना करण्यासाठी
15:43
I tried to remedy it with some kind of
show-offy, grand external solution.
369
931657
5265
एखादी बाह्य परिणाम करणारी
भपकेबाज गोष्ट करत आलो होतो.
15:49
And I could see why that
did not work well for me.
370
937441
2690
आणि त्याचा काही उपयोग होत नव्हता,
हेही पाहत आलो होतो.
15:52
I also thought,
isn't this kind of obvious?
371
940930
2882
मला वाटलं, हे तर साहजिकच आहे.
15:55
Isn't this almost like banal, right?
372
943836
1745
अगदी रटाळ मुद्दा, हो ना?
15:57
If I said to everyone here,
373
945605
1325
आता मी तुम्हांला सांगतो,
15:58
none of you are going to lie
on your deathbed
374
946954
2143
मरणशय्येवर असताना,
आपल्याजवळ किती बूट आहेत,
16:01
and think about all the shoes you bought
and all the retweets you got,
375
949121
3316
किंवा किती री-ट्विट मिळाले होते
या गोष्टी तुम्हांला आठवणार नाहीत.
16:04
you're going to think about moments
376
952461
1683
त्यावेळी आठवतील ते प्रेमाचे,
16:06
of love, meaning
and connection in your life.
377
954168
2111
अर्थपूर्ण जगण्याचे आणि सुसंवादाचे क्षण.
16:08
I think that seems almost like a cliché.
378
956303
1945
हे वाक्य वापरून गुळगुळीत झालेलं आहे खरं.
16:10
But I kept talking
to professor Kasser and saying,
379
958272
2349
मी प्रा. कासरना विचारलं,
16:12
"Why am I feeling
this strange doubleness?"
380
960645
2353
"मला यात एक विचित्र दुटप्पीपणा दिसतो.
का बरं?"
16:15
And he said, "At some level,
we all know these things.
381
963022
3807
ते म्हणाले, "कारण आपल्याला मनात कुठेतरी
या गोष्टी ठाऊक असतात.
16:18
But in this culture,
we don't live by them."
382
966853
2375
पण या संस्कृतीत आपण त्या पाळत नाही."
16:21
We know them so well
they've become clichés,
383
969252
2079
या गोष्टी रटाळ वाटण्याइतपत ठाऊक आहेत.
16:23
but we don't live by them.
384
971355
1278
पण आपण त्या पाळत नाही.
16:24
I kept asking why, why would we know
something so profound,
385
972657
3209
मी विचारलं,
"का? इतक्या महत्त्वाच्या गोष्टी ठाऊक असून
16:27
but not live by it?
386
975890
1286
आपण त्या पाळत का नाही?"
16:29
And after a while,
professor Kasser said to me,
387
977200
3404
थोड्या वेळाने प्रा. कासर म्हणाले,
16:32
"Because we live in a machine
388
980628
2421
"कारण आपण एका यंत्रात राहतो.
16:35
that is designed to get us to neglect
what is important about life."
389
983073
3733
आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा
आपल्याला विसर पाडणं हे त्याचं कार्य."
16:39
I had to really think about that.
390
987260
1587
यावर मला खूप विचार करावा लागला.
16:40
"Because we live in a machine
391
988871
1405
"कारण आपण ज्या यंत्रात राहतो,
16:42
that is designed to get us
to neglect what is important about life."
392
990300
3678
ते आपल्याला महत्त्वाच्या गोष्टीकडे
दुर्लक्ष करायला लावतं."
16:46
And professor Kasser wanted to figure out
if we can disrupt that machine.
393
994299
3778
हे यंत्र मोडून टाकता येईल का,
हे प्रा. कासरना शोधून काढायचं होतं.
16:50
He's done loads of research into this;
394
998101
1873
यावर त्यांनी पुष्कळ संशोधन केलं आहे.
16:51
I'll tell you about one example,
395
999998
1555
इथे मी एक उदाहरण सांगतो.
16:53
and I really urge everyone here
to try this with their friends and family.
396
1001577
3500
तुम्हां सर्वांना विनंती:
आपल्या कुटुंब आणि मित्रांबरोबर करून पहा.
16:57
With a guy called Nathan Dungan,
he got a group of teenagers and adults
397
1005101
3342
नेथन डंगन याने तरुण आणि प्रौढांचा
एक गट बोलावला.
17:00
to come together for a series of sessions
over a period of time, to meet up.
398
1008467
4213
काही दिवस त्यांच्या सभा घेतल्या.
17:04
And part of the point of the group
399
1012704
1763
यातला एक भाग असा होता:
17:06
was to get people to think
about a moment in their life
400
1014491
3300
आपल्या आयुष्यातला असा एखादा क्षण आठवा,
ज्यावेळी तुम्हांला खरोखर
17:09
they had actually found
meaning and purpose.
401
1017815
2746
आयुष्याचा अर्थ आणि हेतु गवसला असेल.
17:12
For different people,
it was different things.
402
1020585
2143
प्रत्येकाला हे निरनिराळं जाणवलं.
17:14
For some people, it was playing music,
writing, helping someone --
403
1022752
3617
कोणाला आठवलं संगीत, कोणाला लेखन, मदतकार्य.
17:18
I'm sure everyone here
can picture something, right?
404
1026393
2803
तुम्हां सर्वांनाही नक्कीच
काहीतरी जाणवलं असेल.
17:21
And part of the point of the group
was to get people to ask,
405
1029220
2881
यातला दुसरा भाग असा होता:
प्रश्न विचारायला प्रवृत्त करणे.
17:24
"OK, how could you dedicate
more of your life
406
1032125
2762
"या महत्त्वाच्या गोष्टींना
जास्त वेळ कसा द्यावा?
17:26
to pursuing these moments
of meaning and purpose,
407
1034911
2684
आणि निरुपयोगी कचरा विकत घेऊन
17:29
and less to, I don't know,
buying crap you don't need,
408
1037619
2950
त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकून
17:32
putting it on social media
and trying to get people to go,
409
1040593
2722
लोकांना OMG म्हणायला लावणं
17:35
'OMG, so jealous!'"
410
1043339
1267
कसं टाळावं?"
17:36
And what they found was,
411
1044958
1643
नुसता या सभांना येण्याचादेखील
17:38
just having these meetings,
412
1046625
1334
चांगला परिणाम दिसून आला.
17:39
it was like a kind of Alcoholics Anonymous
for consumerism, right?
413
1047983
3110
हे चंगळवादाच्या व्यसनमुक्तीचे वर्ग, बरोबर?
17:43
Getting people to have these meetings,
articulate these values,
414
1051807
2953
अशा सभांना हजर राहून
एकमेकांचे विचार ऐकणं,
17:46
determine to act on them
and check in with each other,
415
1054784
2531
ते पाळण्याचा निश्चय करणं,
एकमेकांची चौकशी करणं
17:49
led to a marked shift in people's values.
416
1057339
2857
यामुळे या लोकांच्या विचारसरणीत
मोठा बदल घडून आला.
17:52
It took them away from this hurricane
of depression-generating messages
417
1060220
4413
चुकीच्या गोष्टींत आनंद शोधायला लावून
17:56
training us to seek happiness
in the wrong places,
418
1064657
2634
नैराश्यात ढकलणाऱ्या संदेशांची वावटळ टाळून
17:59
and towards more meaningful
and nourishing values
419
1067315
3341
ते नैराश्यातून बाहेर काढणाऱ्या
18:02
that lift us out of depression.
420
1070680
2000
अर्थपूर्ण आणि पोषक विचारांकडे वळू लागले.
18:05
But with all the solutions that I saw
and have written about,
421
1073347
3302
पण मी असे काही उपाय शोधले,
त्याबद्दल लिहिलं,
18:08
and many I can't talk about here,
422
1076673
2739
यात आज न सांगितलेलेही काही आहेत,
18:11
I kept thinking,
423
1079436
1371
तरीसुद्धा माझ्या मनात येतं,
18:12
you know: Why did it take me so long
to see these insights?
424
1080831
3699
हे विचार सुचायला मला इतका वेळ का लागला?
18:16
Because when you explain them to people --
425
1084554
2016
कारण इतरांना समजावून सांगताना--
18:18
some of them are more
complicated, but not all --
426
1086594
2444
त्यापैकी काही कठीण आहेत, सर्व नव्हेत.
18:21
when you explain this to people,
it's not like rocket science, right?
427
1089062
3244
ते सोपे वाटतात.
ते काही अवकाश विज्ञान नव्हे.
18:24
At some level, we already
know these things.
428
1092330
2095
या गोष्टी आपल्याला मनात कुठेतरी
ठाऊक असतात.
18:26
Why do we find it so hard to understand?
429
1094449
2637
मग त्या समजायला इतक्या कठीण का?
18:29
I think there's many reasons.
430
1097110
1934
मला वाटतं, यामागे पुष्कळ कारणं आहेत.
18:31
But I think one reason is
that we have to change our understanding
431
1099475
4269
यापैकी एक कारण असं, की
नैराश्य किंवा चिंताविकार म्हणजे नक्की काय,
18:35
of what depression
and anxiety actually are.
432
1103768
3420
याविषयीच्या आपल्या कल्पना बदलायला हव्यात.
18:39
There are very real
biological contributions
433
1107776
2182
काही खरीखुरी जैविक कारणंसुद्धा
18:41
to depression and anxiety.
434
1109982
1733
या विकारांमागे असू शकतात.
18:44
But if we allow the biology
to become the whole picture,
435
1112117
3754
आपण सगळं ठपका जैविक कारणांवरच ठेवतो.
18:47
as I did for so long,
436
1115895
1246
असं मी बराच काळ करत होतो.
18:49
as I would argue our culture
has done pretty much most of my life,
437
1117165
4065
आपल्या संस्कृतीचा प्रभाव
18:53
what we're implicitly saying to people
is, and this isn't anyone's intention,
438
1121254
3857
मी आयुष्यभर पाहत आलो आहे.
18:57
but what we're implicitly
saying to people is,
439
1125135
3037
या प्रभावामुळे आपण
निराश किंवा चिंताग्रस्त व्यक्तीला सांगतो,
19:00
"Your pain doesn't mean anything.
440
1128196
2302
"तुला होणाऱ्या वेदनांना काही अर्थ नाही.
19:02
It's just a malfunction.
441
1130522
1436
फक्त थोडासा बिघाड झाला आहे.
19:03
It's like a glitch in a computer program,
442
1131982
2469
संगणक प्रणालीत येतो तसा
काही व्यत्यय आला आहे.
19:06
it's just a wiring problem in your head."
443
1134475
2667
तुझ्या डोक्यातली जुळणी थोडी बिघडली आहे."
19:10
But I was only able to start
changing my life
444
1138061
3107
पण नैराश्य म्हणजे बिघाड नव्हे हे समजलं,
19:13
when I realized your depression
is not a malfunction.
445
1141192
4065
तेव्हा माझं आयुष्य बदलायला सुरुवात झाली.
19:18
It's a signal.
446
1146620
1150
तुमचं नैराश्य म्हणजे
19:20
Your depression is a signal.
447
1148684
2007
तुम्हांला मिळालेला एक इशारा.
19:23
It's telling you something.
448
1151077
1841
तो तुम्हांला काहीतरी सांगत असतो.
19:24
(Applause)
449
1152942
4611
(टाळ्या)
19:29
We feel this way for reasons,
450
1157577
2389
निराश वाटण्यामागे काही कारणं असतात.
19:31
and they can be hard to see
in the throes of depression --
451
1159990
2715
नैराश्याच्या गर्तेत ती समजणं कठीण असतं.
19:34
I understand that really well
from personal experience.
452
1162729
2610
हे मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून जाणतो.
19:37
But with the right help,
we can understand these problems
453
1165363
3483
पण योग्य मदत मिळाली, तर
समस्या समजून घेऊन,
19:40
and we can fix these problems together.
454
1168870
2474
सर्वांनी मिळून त्या सोडवता येतात.
19:43
But to do that,
455
1171368
1192
पण हे करण्याअगोदरची
19:44
the very first step
456
1172584
1738
पहिली पायरी म्हणजे
19:46
is we have to stop insulting these signals
457
1174346
2618
हे इशारे धुडकावून न लावणं.
19:48
by saying they're a sign of weakness,
or madness or purely biological,
458
1176988
4192
त्यांना दुबळेपणा, वेड
किंवा जैविक कारण न समजणं.
19:53
except for a tiny number of people.
459
1181204
1935
काही थोड्या अपवादांमध्ये तसं असू शकतं.
19:55
We need to start
listening to these signals,
460
1183163
3626
हे इशारे आपण ऐकायला हवेत.
19:58
because they're telling us
something we really need to hear.
461
1186813
3272
कारण आपण ऐकायलाच हवं असं काहीतरी
ते सांगत असतात.
20:02
It's only when we truly
listen to these signals,
462
1190514
5023
आपण जेव्हा खरोखरीच हे इशारे ऐकून
20:07
and we honor these signals
and respect these signals,
463
1195561
4015
त्यांचा योग्य तो मान राखायला लागू,
20:11
that we're going to begin to see
464
1199600
2247
तेव्हाच आपल्याला दिसू लागतील
20:13
the liberating, nourishing,
deeper solutions.
465
1201871
4158
मुक्तता देणारे, सक्षम करणारे सखोल उपाय.
20:19
The cows that are waiting all around us.
466
1207133
4073
भोवताली सर्वत्र गायी थबकल्या आहेत!
20:23
Thank you.
467
1211585
1181
धन्यवाद.
20:24
(Applause)
468
1212790
3688
(टाळ्या)
Translated by Smita Kantak
Reviewed by Abhinav Garule

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Johann Hari - Journalist
Johann Hari spent three years researching the war on drugs; along the way, he discovered that addiction is not what we think it is.

Why you should listen

British journalist Johann Hari is the author of the New York Times best-selling book Chasing The Scream, from which his talk on addiction was adapted and for which he spent three years researching the war on drugs and questioning the ways in which we treat addiction.

He has written for many of the world’s leading newspapers and magazines, including The New York Times, Le Monde, The Guardian, New Republic, The Nation, Slate.com, and The Sydney Morning Herald. He was a columnist for the British newspaper The Independent for nine years.

Hari was twice named National Newspaper Journalist of the Year by Amnesty International, was named Gay Journalist of the Year at the Stonewall Awards -- and won the Martha Gellhorn Prize for political writing.

More profile about the speaker
Johann Hari | Speaker | TED.com