English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

His Holiness Pope Francis: Why the only future worth building includes everyone

Hvorfor den eneste fremtiden verdt å bygge, inkluderer alle

Filmed
Views 2,915,928

Et eneste individ holder for å skape håp, og dette individet kan være deg, sier Hans Hellighet Pave Frans i sin lidenskapelige TED-talk direkte fra Vatikanet. I et håpefullt budskap til folk av alle trosretninger, til de som sitter ved makten og til de som ikke gjør det, gir den åndelige lederen en opplysende kommentar på verden slik vi finner den for tiden, og han gjør et opprop for at likestilling, solidaritet og ømhet skal råde. «La oss hjelpe hverandre, alle sammen, å huske at «den andre» ikke er en statistikk eller et nummer,» sier han. «Vi trenger alle hverandre.»

- Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the Head of the Roman Catholic Church. Full bio

[Hans Hellighet Pave Frans
filmet i Vatikanet
00:12
[His Holiness Pope Francis
Filmed in Vatican City
Første visning på TED2017]
00:14
First shown at TED2017]
God kveld - eller god dag,
jeg vet ikke, hva klokka er hos dere!
00:16
Good evening – or, good morning,
I am not sure what time it is there.
Uansett klokkeslett er jeg glad
for å delta på konferansen deres.
00:24
Regardless of the hour, I am thrilled
to be participating in your conference.
00:32
I very much like its title
– "The Future You" –
Jeg liker tittelen veldig godt -
"Det fremtidige deg".
Mens den kikker på morgendagen,
inviterer den allerede i dag til dialog,
00:37
because, while looking at tomorrow,
it invites us to open a dialogue today,
til å se mot fremtiden gjennom "deg".
00:45
to look at the future through a "you."
00:51
"The Future You:"
"The future you."
Fremtiden lages av deg,
den består av møter,
00:53
the future is made of yous,
it is made of encounters,
ettersom livet forløper
gjennom relasjoner med andre.
01:01
because life flows
through our relations with others.
Gjennom mine mange leveår
01:06
Quite a few years of life
har jeg mer og mer
kommet frem til overbevisningen
01:08
have strengthened my conviction
om at tilværelsen til hver enkelt av oss
er knyttet til den av andre.
01:11
that each and everyone's existence
is deeply tied to that of others:
01:19
life is not time merely passing by,
life is about interactions.
Livet er ikke tid som går forbi,
livet er om interaksjoner.
Ved å møte eller ved å lytte til
syke mennesker som lider,
01:28
As I meet, or lend an ear
to those who are sick,
til migranter som må takle
enorme vanskeligheter
01:33
to the migrants
who face terrible hardships
på leten etter en bedre fremtid,
01:38
in search of a brighter future,
til fanger som bærer
et helvete i sitt eget hjerte,
01:41
to prison inmates who carry
a hell of pain inside their hearts,
til mennesker, spesielt unge,
som ikke har jobb,
01:45
and to those, many of them young,
who cannot find a job,
ledsages jeg ofte av et spørsmål:
01:50
I often find myself wondering:
"Hvorfor de og ikke jeg?"
01:55
"Why them and not me?"
Jeg ble også født i en migrantfamilie.
02:01
I, myself, was born
in a family of migrants;
Min far, mine besteforeldre,
som så mange andre italienere,
02:06
my father, my grandparents,
like many other Italians,
dro til Argentina
02:11
left for Argentina
og møtte skjebnen
til de som sitter igjen uten noe.
02:14
and met the fate of those
who are left with nothing.
Også jeg kunne ha vært
blant dagens "forkastede".
02:20
I could have very well ended up
among today's "discarded" people.
Derfor bærer jeg dette
spørsmålet alltid i hjertet mitt:
02:25
And that's why I always ask myself,
deep in my heart:
02:30
"Why them and not me?"
"Hvorfor de og ikke jeg?"
Jeg ønsker fremfor alt
at dette møtet hjelper oss å huske
02:36
First and foremost, I would love it
if this meeting could help to remind us
at vi alle trenger hverandre,
02:40
that we all need each other,
at ingen av oss er en øy,
02:45
none of us is an island,
et autonomt "jeg"
som er uavhengig av de andre,
02:49
an autonomous and independent "I,"
separated from the other,
at vi bare er i stand til å bygge
fremtiden sammen, uten å utelukke noen.
02:54
and we can only build the future
by standing together, including everyone.
Ofte tenker vi ikke på det,
men i virkeligheten henger alt sammen
03:02
We don’t think about it often,
but everything is connected,
og vi trenger å gjenopprette
våre forbindelser,
03:08
and we need to restore
our connections to a healthy state.
03:13
Even the harsh judgment I hold in my heart
også den harde dommen
som jeg bærer i hjertet
03:16
against my brother or my sister,
mot min bror og min søster,
dette såret som ikke ble helbredet,
det onde som ikke er blitt tilgitt,
03:19
the open wound that was never cured,
the offense that was never forgiven,
denne harmen som bare vil såre meg,
03:23
the rancor that is only going to hurt me,
det er en ulmende krigsbit som
jeg bærer i hjertet og som må slukkes
03:26
are all instances of a fight
that I carry within me,
03:30
a flare deep in my heart
that needs to be extinguished
slik at den ikke blusser opp til en brann
som bare etterlater seg aske.
03:32
before it goes up in flames,
leaving only ashes behind.
Mange i dag, av ulike grunner,
03:39
Many of us, nowadays,
virker ikke å tro
at en lykkelig fremtid er mulig.
03:42
seem to believe that a happy future
is something impossible to achieve.
Denne frykten må tas på alvor.
03:47
While such concerns
must be taken very seriously,
Men den er ikke uovervinnelig.
03:51
they are not invincible.
Den kan overkommes,
bare vi ikke lukker oss inni oss selv.
03:54
They can be overcome when we don't lock
our door to the outside world.
Fordi lykken oppleves bare
04:01
Happiness can only be discovered
som en gave av harmoni
mellom den enkelte og helheten.
04:05
as a gift of harmony between the whole
and each single component.
Også vitenskapen
-- dere vet dette bedre enn meg --
04:11
Even science – and you know it
better than I do –
peker oss i dag mot
en forståelse av virkeligheten,
04:14
points to an understanding of reality
der hver sak eksisterer i sammenheng,
i kontinuerlig interaksjon med alt annet.
04:19
as a place where every element connects
and interacts with everything else.
Og her kommer jeg til mitt andre budskap.
04:28
And this brings me to my second message.
Så flott det hadde vært
04:34
How wonderful would it be
hvis fremveksten av vitenskapelige og
teknologiske innovasjoner
04:37
if the growth of scientific
and technological innovation
ville gå hånd i hånd med en stadig større
rettferdighet og sosial inkludering!
04:43
would come along with more equality
and social inclusion.
Så flott det hadde vært hvis,
mens vi oppdager nye fjerne planeter,
04:50
How wonderful would it be,
while we discover faraway planets,
vi ville gjenoppdage behovene til brødrene
og søstrene som går i en bane rundt oss!
04:56
to rediscover the needs of the brothers
and sisters orbiting around us.
Så flott det hadde vært hvis brorskapet,
05:04
How wonderful would it be if solidarity,
dette ordet som er så vakkert
men samtidig iblant ubehagelig,
05:07
this beautiful and, at times,
inconvenient word,
ikke ville være redusert til
bare sosial bistand,
05:11
were not simply reduced to social work,
men om det ble en grunnholdning
05:15
and became, instead, the default attitude
i valgene på politisk, økonomisk
og vitenskapelig nivå,
05:19
in political, economic
and scientific choices,
i forhold mellom mennesker,
mellom folkeslag og land.
05:25
as well as in the relationships
among individuals, peoples and countries.
Bare oppdragelse til brorskap,
til en konkret solidaritet,
05:31
Only by educating people
to a true solidarity
05:35
will we be able to overcome
kan overgå "avfallskulturen"
05:38
the "culture of waste,"
som ikke bare handler om mat og varer,
05:43
which doesn't concern only food and goods
men først og fremst om mennesker
05:49
but, first and foremost, the people
05:52
who are cast aside
by our techno-economic systems
som blir marginalisert
av tekno-økonomiske systemer
der, uten at vi er klar over det,
05:57
which, without even realizing it,
mennesket ikke lenger står i sentrum,
men menneskets produkter.
06:02
are now putting products
at their core, instead of people.
Solidaritet er et ord som mange
ønsker å fjerne fra ordbøkene.
06:09
Solidarity is a term that many wish
to erase from the dictionary.
Men solidaritet er ingen
automatisk mekanisme,
06:17
Solidarity, however,
is not an automatic mechanism.
den kan ikke programmeres
eller kommanderes:
06:22
It cannot be programmed or controlled.
det er et fritt svar som kommer
fra hver enkelt sitt hjerte.
06:25
It is a free response born
from the heart of each and everyone.
Ja, et fritt svar!
06:30
Yes, a free response!
Hvis en forstår
06:34
When one realizes
at ens liv, også midt oppi
mange motsigelser, er en gave,
06:35
that life, even in the middle
of so many contradictions, is a gift,
at kjærligheten er kilden til
og meningen med livet,
06:40
that love is the source
and the meaning of life,
hvordan kan man da undertrykke
ønsket om å gjøre andre godt?
06:44
how can they withhold their urge
to do good to another fellow being?
For å være aktiv i det gode
06:51
In order to do good,
trenger man hukommelse,
mot og kreativitet.
06:52
we need memory, we need courage
and we need creativity.
Jeg er blitt fortalt at det hos TED
samles mange svært kreative mennesker.
07:00
And I know that TED
gathers many creative minds.
Ja, kjærligheten krever et kreativt,
konkret og fornuftig svar.
07:09
Yes, love does require
a creative, concrete
07:16
and ingenious attitude.
07:19
Good intentions and conventional formulas,
Det holder ikke med de gode forslagene
og med konvensjonelle formler
som ofte ikke tjener til noe mer
enn å berolige samvittigheten.
07:24
so often used to appease
our conscience, are not enough.
07:31
Let us help each other,
all together, to remember
La oss hjelpe hverandre å huske
at de andre ikke er
statistikk eller tall:
07:34
that the other is not
a statistic or a number.
Den andre har et ansikt,
07:39
The other has a face.
07:42
The "you" is always a real presence,
"du" er alltid et konkret ansikt,
en bror til å ta vare på.
07:46
a person to take care of.
Det fins en historie som Jesus fortalte
07:53
There is a parable Jesus told
to help us understand the difference
for å forklare forskjellen
mellom den som ikke bryr seg
og den som tar vare på den andre.
07:58
between those who'd rather not be bothered
and those who take care of the other.
Dere har sannsynligvis hørt om den:
parabelen om den barmhjertige samaritan.
08:07
I am sure you have heard it before.
It is the Parable of the Good Samaritan.
Da de spurte Jesus:
Hvem er min neste?
08:14
When Jesus was asked:
"Who is my neighbor?" -
- med andre ord: Hvem burde jeg ta vare på? -
08:18
namely, "Who should I take care of?" -
fortalte Jesus følgende historie,
08:23
he told this story, the story of a man
historien om en mann
som var blitt overfalt av tyver, ranet,
slått og forlatt langs veikanten.
08:27
who had been assaulted, robbed,
beaten and abandoned along a dirt road.
To av datidens meget respekterte menn,
en prest og en levitt, så ham
08:34
Upon seeing him, a priest and a Levite,
two very influential people of the time,
men de gikk forbi ham uten å stoppe.
08:41
walked past him without stopping to help.
Etterpå kom en samaritan
som tilhørte en foraktet etnisk gruppe,
08:45
After a while, a Samaritan, a very much
despised ethnicity at the time, walked by.
08:52
Seeing the injured man
lying on the ground,
og denne samaritanen, ved synet av
denne sårede mannen på bakken,
gikk ikke forbi som de andre,
som om ingenting hadde skjedd,
08:58
he did not ignore him
as if he weren't even there.
09:03
Instead, he felt compassion for this man,
men han hadde medfølelse med ham.
Han ble rørt, og denne medfølelsen
fikk ham til å agere veldig konkret:
09:07
which compelled him to act
in a very concrete manner.
Han helte olje og vin på mannens sår,
09:16
He poured oil and wine
on the wounds of the helpless man,
han bar ham til et herberge
09:21
brought him to a hostel
og betalte fra egen lomme
for bistanden han trengte.
09:22
and paid out of his pocket
for him to be assisted.
Historien om den barmhjertige samaritan
er historien om dagens menneskelighet.
09:27
The story of the Good Samaritan
is the story of today’s humanity.
På folkeslagenes ferd fins det
sår som er forårsaket av at
09:32
People's paths are riddled with suffering,
det som står i midtpunkt er pengene,
det er tingene, ikke menneskene.
09:37
as everything is centered around money,
and things, instead of people.
Og ofte har de som anser seg selv
som "gode" for vane til
09:44
And often there is this habit, by people
who call themselves "respectable,"
å ikke ta vare på de andre,
09:50
of not taking care of the others,
de etterlater seg mange
mennesker, hele folkeslag,
09:53
thus leaving behind thousands
of human beings, or entire populations,
10:01
on the side of the road.
på bakken langs veikanten.
Men det fins også de
som gir liv til en ny verden,
10:05
Fortunately, there are also those
who are creating a new world
10:10
by taking care of the other,
even out of their own pockets.
som tar vare på de andre,
også av egen lomme.
Moder Teresa av Calcutta sa at man
bare kan elske på egen bekostning.
10:16
Mother Teresa actually said:
10:20
"One cannot love,
unless it is at their own expense."
Vi har mye å gjøre,
og vi må gjøre det sammen.
10:27
We have so much to do,
and we must do it together.
Men hvordan skal vi gjøre det,
med alt det onde som vi puster?
10:33
But how can we do that
with all the evil we breathe every day?
10:38
Thank God,
Gudskjelov
10:40
no system can nullify our desire
to open up to the good,
fins det ikke noe system som klarer
å slette åpningen til det gode, medfølelsen,
10:44
to compassion and to our capacity
to react against evil,
evnen til å reagere på det onde
som oppstår i menneskets hjerte.
10:48
all of which stem
from deep within our hearts.
10:51
Now you might tell me,
Nå kan dere si:
"Ja, det er vakre ord,
10:52
"Sure, these are beautiful words,
men jeg er ikke den barmhjertige samaritan
og ikke Moder Teresa av Calcutta heller."
10:54
but I am not the Good Samaritan,
nor Mother Teresa of Calcutta."
10:59
On the contrary: we are precious,
each and every one of us.
Men hver enkelt av oss er dyrebar;
hver enkelt av oss er
uerstattelig i Guds øyne.
11:04
Each and every one of us
is irreplaceable in the eyes of God.
I mørket av konfliktene vi går gjennom,
11:10
Through the darkness of today's conflicts,
kan hver enkelt av oss
være et brennende levende lys
11:15
each and every one of us
can become a bright candle,
som minner om at lyset råder over mørket,
11:19
a reminder that light
will overcome darkness,
11:24
and never the other way around.
ikke omvendt.
11:28
To Christians,
the future does have a name,
For oss kristne har fremtiden et navn,
og dette navnet er håp.
11:33
and its name is Hope.
Å ha håp er ikke ensbetydende
med å være naive optimister
11:37
Feeling hopeful does not mean
to be optimistically naïve
som ignorerer dramaet
rundt menneskehetens onde.
11:43
and ignore the tragedy humanity is facing.
Håpet er dyden til et hjerte
11:49
Hope is the virtue of a heart
som ikke lukker seg i mørket,
som ikke stopper opp i fortiden,
11:52
that doesn't lock itself into darkness,
that doesn't dwell on the past,
som ikke drar seg gjennom nåtiden,
men som har evnen til å se morgendagen.
11:58
does not simply get by in the present,
but is able to see a tomorrow.
12:04
Hope is the door
that opens onto the future.
Håpet er den åpne døren til fremtiden.
Håpet er et ydmykt og skjult livsfrø
12:07
Hope is a humble, hidden seed of life
som forvandler seg
med tiden i et stort tre.
12:12
that, with time,
will develop into a large tree.
Det er som usynlig gjær
som hever hele deigen,
12:17
It is like some invisible yeast
that allows the whole dough to grow,
som gir smak til hele livet.
12:23
that brings flavor to all aspects of life.
Og det kan utrette så mye,
12:27
And it can do so much,
ettersom det holder med et lite lys
som nærer seg av håp
12:29
because a tiny flicker of light
that feeds on hope
for at mørket brytes.
12:37
is enough to shatter
the shield of darkness.
12:42
A single individual
is enough for hope to exist,
Ett enkelt menneske er tilstrekkelig
for at det skal være håp,
og dette mennesket kan være deg.
12:47
and that individual can be you.
12:51
And then there will be another "you,"
and another "you,"
Og så kommer enda en "deg"
og atter en "deg", og så blir det "vi".
12:58
and it turns into an "us."
13:01
And so, does hope begin
when we have an "us?"
Og når vi har "vi",
er det da håpet begynner?
13:05
No.
Nei.
Det startet allerede med "deg".
13:06
Hope began with one "you."
Når det fins et "vi"
starter en revolusjon.
13:09
When there is an "us,"
there begins a revolution.
13:17
The third message
I would like to share today
Det tredje og siste budskapet
jeg ønsker å dele med dere i dag
handler akkurat om revolusjonen:
ømhetens revolusjon.
13:20
is, indeed, about revolution:
the revolution of tenderness.
Hva er ømhet?
13:27
And what is tenderness?
Det er kjærlighet som er nære og konkret.
13:29
It is the love that comes close
and becomes real.
Det er en bevegelse som starter i hjertet
13:33
It is a movement
that starts from our heart
13:35
and reaches the eyes,
the ears and the hands.
og som når øynene, ørene, hendene.
13:39
Tenderness means to use
our eyes to see the other,
Ømhet betyr å bruke øynene
for å se den andre,
bruke ørene for å lytte til den andre,
13:44
our ears to hear the other,
for å høre ropet til de minste,
de fattige og de som frykter fremtiden;
13:47
to listen to the children, the poor,
those who are afraid of the future.
og lytte til det stille ropet
av vårt felles hus,
13:53
To listen also to the silent cry
of our common home,
av den forurensede og syke Jorda.
13:59
of our sick and polluted earth.
Ømhet betyr å bruke hendene og hjertet
14:02
Tenderness means to use
our hands and our heart
til å kjærtegne den andre.
14:08
to comfort the other,
For å ta vare på ham.
14:11
to take care of those in need.
Ømhet er de minstes språk,
14:14
Tenderness is the language
of the young children,
språket til de som trenger den andre.
14:20
of those who need the other.
Et barn blir glad i pappa og mamma
og kjenner igjen dem
14:23
A child’s love for mom and dad
gjennom kjærtegn, gjennom blikket,
gjennom stemmen, gjennom ømhet.
14:28
grows through their touch, their gaze,
their voice, their tenderness.
Jeg liker å høre
14:36
I like when I hear parents
når en pappa eller en mamma
snakker med sitt lille barn,
14:39
talk to their babies,
adapting to the little child,
når de selv blir som barn,
når de snakker som barnet selv snakker.
14:45
sharing the same level of communication.
Det er ømhet: å senke seg
til den andre sitt nivå.
14:53
This is tenderness:
being on the same level as the other.
Gud har også senket seg
til vårt nivå, gjennom Jesus.
15:00
God himself descended into Jesus
to be on our level.
Det er veien den barmhjertige
samaritan har gått.
15:07
This is the same path
the Good Samaritan took.
Det er veien Jesus har gått,
15:11
This is the path that Jesus himself took.
som har senket seg,
15:15
He lowered himself,
som har gått gjennom hele menneskelivet
15:16
he lived his entire human existence
med kjærlighetens konkrete språk.
15:19
practicing the real,
concrete language of love.
Ja, ømhet er veien
15:24
Yes, tenderness is the path of choice
som de modigste og sterkeste
menn og kvinner har gått.
15:27
for the strongest,
most courageous men and women.
Ømhet er ikke svakhet men styrke.
15:34
Tenderness is not weakness;
it is fortitude.
Det er solidaritetens vei,
ydmykhetens vei.
15:39
It is the path of solidarity,
the path of humility.
La meg si det veldig tydelig:
15:44
Please, allow me to say it loud and clear:
jo mer mektig du er,
15:48
the more powerful you are,
dess mer dine handlinger
har innvirkning på folk,
15:50
the more your actions
will have an impact on people,
dess mer ydmyk bør du være.
15:55
the more responsible you are
to act humbly.
For ellers ødelegger makten deg,
og du kommer til å ødelegge de andre.
16:00
If you don’t, your power will ruin you,
and you will ruin the other.
I Argentina pleide man å si at makten
er som gin som drikkes på tom mage:
16:09
There is a saying in Argentina:
16:12
"Power is like drinking gin
on an empty stomach."
den gjør deg svimmel og beruset,
den får deg til å miste balansen
16:19
You feel dizzy, you get drunk,
you lose your balance,
og den får deg til å såre
både deg selv og andre
16:26
and you will end up hurting yourself
and those around you,
hvis du ikke blander den
med ydmykhet og ømhet.
16:32
if you don’t connect your power
with humility and tenderness.
Med ydmykhet og kjærlighet, derimot,
16:39
Through humility and concrete love,
on the other hand,
16:44
power – the highest, the strongest one –
becomes a service, a force for good.
blir makten - den høyeste, den sterkeste -
til tjeneste og sprer det gode.
Menneskehetens fremtid ligger ikke
bare i hendene til politikerne,
16:53
The future of humankind isn't exclusively
in the hands of politicians,
til de store lederne, de store bedriftene.
16:59
of great leaders, of big companies.
Jo, de har et enormt ansvar.
17:03
Yes, they do hold
an enormous responsibility.
Men fremtiden ligger fremfor alt
i hendene til mennesker
17:06
But the future is, most of all,
in the hands of those people
som erkjenner den andre som en "du"
og seg selv som del av en "vi".
17:11
who recognize the other as a "you"
17:15
and themselves as part of an "us."
Vi trenger hverandre.
17:20
We all need each other.
Og derfor, vennligst
tenk også på meg med ømhet,
17:23
And so, please, think of me
as well with tenderness,
slik at jeg kan utføre oppgaven
som jeg er blitt betrodd
17:28
so that I can fulfill the task
I have been given
til velferden for de andre, for alle,
for alle dere, for alle oss.
17:31
for the good of the other,
17:33
of each and every one, of all of you,
17:37
of all of us.
Takk.
17:40
Thank you.
Translated by Marleen Laschet
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the Head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com