English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2017

His Holiness Pope Francis: Why the only future worth building includes everyone

Hvorfor den eneste fremtiden verdt å bygge, inkluderer alle

Filmed:
3,147,596 views

Et eneste individ holder for å skape håp, og dette individet kan være deg, sier Hans Hellighet Pave Frans i sin lidenskapelige TED-talk direkte fra Vatikanet. I et håpefullt budskap til folk av alle trosretninger, til de som sitter ved makten og til de som ikke gjør det, gir den åndelige lederen en opplysende kommentar på verden slik vi finner den for tiden, og han gjør et opprop for at likestilling, solidaritet og ømhet skal råde. «La oss hjelpe hverandre, alle sammen, å huske at «den andre» ikke er en statistikk eller et nummer,» sier han. «Vi trenger alle hverandre.»

- Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church. Full bio

[Hans Hellighet Pave Frans
filmet i Vatikanet
00:12
[His HolinessHellighet PopePave FrancisFrancis
FilmedFilmet in VaticanVatikanet CityByen
Første visning på TED2017]
00:14
First shownvist at TEDTED2017]
God kveld - eller god dag,
jeg vet ikke, hva klokka er hos dere!
00:16
Good eveningkveld – or, good morningmorgen,
I am not sure what time it is there.
Uansett klokkeslett er jeg glad
for å delta på konferansen deres.
00:24
RegardlessUansett of the hourtime, I am thrilledbegeistret
to be participatingdeltakende in your conferencekonferanse.
00:32
I very much like its titletittel
– "The FutureFremtiden You" –
Jeg liker tittelen veldig godt -
"Det fremtidige deg".
Mens den kikker på morgendagen,
inviterer den allerede i dag til dialog,
00:37
because, while looking at tomorrowi morgen,
it invitesinviterer us to openåpen a dialoguedialog todayi dag,
til å se mot fremtiden gjennom "deg".
00:45
to look at the futureframtid throughgjennom a "you."
00:51
"The FutureFremtiden You:"
"The future you."
Fremtiden lages av deg,
den består av møter,
00:53
the futureframtid is madelaget of yousyous,
it is madelaget of encountersmøter,
ettersom livet forløper
gjennom relasjoner med andre.
01:01
because life flowsflyter
throughgjennom our relationsrelasjoner with othersandre.
Gjennom mine mange leveår
01:06
QuiteGanske a few yearsår of life
har jeg mer og mer
kommet frem til overbevisningen
01:08
have strengthenedstyrket my convictionoverbevisning
om at tilværelsen til hver enkelt av oss
er knyttet til den av andre.
01:11
that eachHver and everyone'salles existenceeksistens
is deeplydypt tiedbundet to that of othersandre:
01:19
life is not time merelybare passingpassering by,
life is about interactionsinteraksjoner.
Livet er ikke tid som går forbi,
livet er om interaksjoner.
Ved å møte eller ved å lytte til
syke mennesker som lider,
01:28
As I meetmøte, or lendlåne an earøre
to those who are sicksyk,
til migranter som må takle
enorme vanskeligheter
01:33
to the migrantsinnvandrere
who faceansikt terriblefryktelig hardshipsvanskeligheter
på leten etter en bedre fremtid,
01:38
in searchSøke of a brighterlysere futureframtid,
til fanger som bærer
et helvete i sitt eget hjerte,
01:41
to prisonfengsel inmatesinnsatte who carrybære
a hellhelvete of painsmerte insideinnsiden theirderes heartshjerter,
til mennesker, spesielt unge,
som ikke har jobb,
01:45
and to those, manymange of them youngung,
who cannotkan ikke find a jobjobb,
ledsages jeg ofte av et spørsmål:
01:50
I oftenofte find myselfmeg selv wonderinglurer:
"Hvorfor de og ikke jeg?"
01:55
"Why them and not me?"
Jeg ble også født i en migrantfamilie.
02:01
I, myselfmeg selv, was bornFødt
in a familyfamilie of migrantsinnvandrere;
Min far, mine besteforeldre,
som så mange andre italienere,
02:06
my fatherfar, my grandparentsbesteforeldre,
like manymange other ItaliansItalienere,
dro til Argentina
02:11
left for ArgentinaArgentina
og møtte skjebnen
til de som sitter igjen uten noe.
02:14
and metmøtte the fateskjebne of those
who are left with nothing.
Også jeg kunne ha vært
blant dagens "forkastede".
02:20
I could have very well endedendte up
amongblant today'sdagens "discardedforkastet" people.
Derfor bærer jeg dette
spørsmålet alltid i hjertet mitt:
02:25
And that's why I always askspørre myselfmeg selv,
deepdyp in my hearthjerte:
02:30
"Why them and not me?"
"Hvorfor de og ikke jeg?"
Jeg ønsker fremfor alt
at dette møtet hjelper oss å huske
02:36
First and foremostfremst, I would love it
if this meetingmøte could help to remindminne om us
at vi alle trenger hverandre,
02:40
that we all need eachHver other,
at ingen av oss er en øy,
02:45
noneingen of us is an islandøy,
et autonomt "jeg"
som er uavhengig av de andre,
02:49
an autonomousautonom and independentuavhengig "I,"
separatedseparert from the other,
at vi bare er i stand til å bygge
fremtiden sammen, uten å utelukke noen.
02:54
and we can only buildbygge the futureframtid
by standingstående togethersammen, includinggjelder også everyonealle.
Ofte tenker vi ikke på det,
men i virkeligheten henger alt sammen
03:02
We donDon’t think about it oftenofte,
but everything is connectedtilkoblet,
og vi trenger å gjenopprette
våre forbindelser,
03:08
and we need to restorerestaurere
our connectionstilkoblinger to a healthysunn statestat.
03:13
Even the harshharde judgmentdom I holdholde in my hearthjerte
også den harde dommen
som jeg bærer i hjertet
03:16
againstimot my brotherbror or my sistersøster,
mot min bror og min søster,
dette såret som ikke ble helbredet,
det onde som ikke er blitt tilgitt,
03:19
the openåpen woundsår that was never curedherdet,
the offenseangrep that was never forgiventilgitt,
denne harmen som bare vil såre meg,
03:23
the rancorbitterhet that is only going to hurtskade me,
det er en ulmende krigsbit som
jeg bærer i hjertet og som må slukkes
03:26
are all instancesforekomster of a fightslåss
that I carrybære withininnenfor me,
03:30
a flarefakkel deepdyp in my hearthjerte
that needsbehov to be extinguishedslukket
slik at den ikke blusser opp til en brann
som bare etterlater seg aske.
03:32
before it goesgår up in flamesflammer,
leavingforlater only ashesaske behindbak.
Mange i dag, av ulike grunner,
03:39
ManyMange of us, nowadaysnå for tiden,
virker ikke å tro
at en lykkelig fremtid er mulig.
03:42
seemsynes to believe that a happylykkelig futureframtid
is something impossibleumulig to achieveoppnå.
Denne frykten må tas på alvor.
03:47
While suchslik concernsbekymringer
must be takentatt very seriouslyalvor,
Men den er ikke uovervinnelig.
03:51
they are not invincibleuovervinnelig.
Den kan overkommes,
bare vi ikke lukker oss inni oss selv.
03:54
They can be overcomevinne when we don't locklåse
our doordør to the outsideutenfor worldverden.
Fordi lykken oppleves bare
04:01
HappinessLykke can only be discoveredoppdaget
som en gave av harmoni
mellom den enkelte og helheten.
04:05
as a giftgave of harmonyharmoni betweenmellom the wholehel
and eachHver singleenkelt componentkomponent.
Også vitenskapen
-- dere vet dette bedre enn meg --
04:11
Even sciencevitenskap – and you know it
better than I do –
peker oss i dag mot
en forståelse av virkeligheten,
04:14
pointspunkter to an understandingforståelse of realityvirkelighet
der hver sak eksisterer i sammenheng,
i kontinuerlig interaksjon med alt annet.
04:19
as a placeplass where everyhver elementelement connectsforbinder
and interactssamhandler with everything elseellers.
Og her kommer jeg til mitt andre budskap.
04:28
And this bringsbringer me to my secondsekund messagebudskap.
Så flott det hadde vært
04:34
How wonderfulherlig would it be
hvis fremveksten av vitenskapelige og
teknologiske innovasjoner
04:37
if the growthvekst of scientificvitenskapelig
and technologicalteknologisk innovationinnovasjon
ville gå hånd i hånd med en stadig større
rettferdighet og sosial inkludering!
04:43
would come alonglangs with more equalitylikestilling
and socialsosial inclusioninkludering.
Så flott det hadde vært hvis,
mens vi oppdager nye fjerne planeter,
04:50
How wonderfulherlig would it be,
while we discoveroppdage farawayfjerne planetsplaneter,
vi ville gjenoppdage behovene til brødrene
og søstrene som går i en bane rundt oss!
04:56
to rediscovergjenoppdage the needsbehov of the brothersbrødrene
and sisterssøstre orbitingbane rundt around us.
Så flott det hadde vært hvis brorskapet,
05:04
How wonderfulherlig would it be if solidaritysolidaritet,
dette ordet som er så vakkert
men samtidig iblant ubehagelig,
05:07
this beautifulvakker and, at timesganger,
inconvenientupraktisk wordord,
ikke ville være redusert til
bare sosial bistand,
05:11
were not simplyganske enkelt reducedredusert to socialsosial work,
men om det ble en grunnholdning
05:15
and becameble til, insteadi stedet, the defaultstandard attitudeholdning
i valgene på politisk, økonomisk
og vitenskapelig nivå,
05:19
in politicalpolitisk, economicøkonomisk
and scientificvitenskapelig choicesvalg,
i forhold mellom mennesker,
mellom folkeslag og land.
05:25
as well as in the relationshipsforhold
amongblant individualsenkeltpersoner, peoplesfolkeslag and countriesland.
Bare oppdragelse til brorskap,
til en konkret solidaritet,
05:31
Only by educatingutdanne people
to a trueekte solidaritysolidaritet
05:35
will we be ablei stand to overcomevinne
kan overgå "avfallskulturen"
05:38
the "culturekultur of wastekaste bort,"
som ikke bare handler om mat og varer,
05:43
whichhvilken doesn't concernbekymring only foodmat and goodsvarer
men først og fremst om mennesker
05:49
but, first and foremostfremst, the people
05:52
who are caststøpt asideside
by our techno-economictechno-økonomisk systemssystemer
som blir marginalisert
av tekno-økonomiske systemer
der, uten at vi er klar over det,
05:57
whichhvilken, withoututen even realizingrealisere it,
mennesket ikke lenger står i sentrum,
men menneskets produkter.
06:02
are now puttingsette productsProdukter
at theirderes corekjerne, insteadi stedet of people.
Solidaritet er et ord som mange
ønsker å fjerne fra ordbøkene.
06:09
SolidaritySolidaritet is a termbegrep that manymange wishskulle ønske
to eraseviske ut from the dictionaryordbok.
Men solidaritet er ingen
automatisk mekanisme,
06:17
SolidaritySolidaritet, howeverderimot,
is not an automaticautomatisk mechanismmekanisme.
den kan ikke programmeres
eller kommanderes:
06:22
It cannotkan ikke be programmedprogrammert or controlledkontrollert.
det er et fritt svar som kommer
fra hver enkelt sitt hjerte.
06:25
It is a freegratis responserespons bornFødt
from the hearthjerte of eachHver and everyonealle.
Ja, et fritt svar!
06:30
Yes, a freegratis responserespons!
Hvis en forstår
06:34
When one realizesinnser
at ens liv, også midt oppi
mange motsigelser, er en gave,
06:35
that life, even in the middlemidten
of so manymange contradictionsmotsetninger, is a giftgave,
at kjærligheten er kilden til
og meningen med livet,
06:40
that love is the sourcekilde
and the meaningbetydning of life,
hvordan kan man da undertrykke
ønsket om å gjøre andre godt?
06:44
how can they withholdholde tilbake theirderes urgetrang
to do good to anotheren annen fellowkar beingå være?
For å være aktiv i det gode
06:51
In orderrekkefølge to do good,
trenger man hukommelse,
mot og kreativitet.
06:52
we need memoryhukommelse, we need couragemot
and we need creativitykreativitet.
Jeg er blitt fortalt at det hos TED
samles mange svært kreative mennesker.
07:00
And I know that TEDTED
gatherssamler manymange creativekreativ mindssinn.
Ja, kjærligheten krever et kreativt,
konkret og fornuftig svar.
07:09
Yes, love does requirekrever
a creativekreativ, concretebetong
07:16
and ingeniousgenial attitudeholdning.
07:19
Good intentionsintensjoner and conventionalkonvensjonell formulasformler,
Det holder ikke med de gode forslagene
og med konvensjonelle formler
som ofte ikke tjener til noe mer
enn å berolige samvittigheten.
07:24
so oftenofte used to appeasetilfredsstille
our consciencesamvittighet, are not enoughnok.
07:31
Let us help eachHver other,
all togethersammen, to rememberhuske
La oss hjelpe hverandre å huske
at de andre ikke er
statistikk eller tall:
07:34
that the other is not
a statisticstatistikk or a numberAntall.
Den andre har et ansikt,
07:39
The other has a faceansikt.
07:42
The "you" is always a realekte presencetilstedeværelse,
"du" er alltid et konkret ansikt,
en bror til å ta vare på.
07:46
a personperson to take careomsorg of.
Det fins en historie som Jesus fortalte
07:53
There is a parablelignelsen JesusJesus told
to help us understandforstå the differenceforskjell
for å forklare forskjellen
mellom den som ikke bryr seg
og den som tar vare på den andre.
07:58
betweenmellom those who'dsom hadde ratherheller not be botheredplaget
and those who take careomsorg of the other.
Dere har sannsynligvis hørt om den:
parabelen om den barmhjertige samaritan.
08:07
I am sure you have heardhørt it before.
It is the ParableLignelsen of the Good SamaritanSamaritan.
Da de spurte Jesus:
Hvem er min neste?
08:14
When JesusJesus was askedspurte:
"Who is my neighbornabo?" -
- med andre ord: Hvem burde jeg ta vare på? -
08:18
namelynemlig, "Who should I take careomsorg of?" -
fortalte Jesus følgende historie,
08:23
he told this storyhistorie, the storyhistorie of a man
historien om en mann
som var blitt overfalt av tyver, ranet,
slått og forlatt langs veikanten.
08:27
who had been assaultedangrep, robbedranet,
beatenslått and abandonedforlatt alonglangs a dirtskitt roadvei.
To av datidens meget respekterte menn,
en prest og en levitt, så ham
08:34
UponVed seeingser him, a priestprest and a LeviteLevitt,
two very influentialinnflytelsesrike people of the time,
men de gikk forbi ham uten å stoppe.
08:41
walkedgikk pastforbi him withoututen stoppingstoppe to help.
Etterpå kom en samaritan
som tilhørte en foraktet etnisk gruppe,
08:45
After a while, a SamaritanSamaritan, a very much
despisedforaktet ethnicityetnisitet at the time, walkedgikk by.
08:52
SeeingSe the injuredskadet man
lyingliggende on the groundbakke,
og denne samaritanen, ved synet av
denne sårede mannen på bakken,
gikk ikke forbi som de andre,
som om ingenting hadde skjedd,
08:58
he did not ignoreoverse him
as if he weren'tvar ikke even there.
09:03
InsteadI stedet, he feltfølte compassionmedfølelse for this man,
men han hadde medfølelse med ham.
Han ble rørt, og denne medfølelsen
fikk ham til å agere veldig konkret:
09:07
whichhvilken compelledtvunget him to acthandling
in a very concretebetong mannermåte.
Han helte olje og vin på mannens sår,
09:16
He pouredhelles oilolje and winevin
on the woundssår of the helplesshjelpeløs man,
han bar ham til et herberge
09:21
broughtbrakte med seg him to a hostelHostel
og betalte fra egen lomme
for bistanden han trengte.
09:22
and paidbetalt out of his pocketlomme
for him to be assistedassistert.
Historien om den barmhjertige samaritan
er historien om dagens menneskelighet.
09:27
The storyhistorie of the Good SamaritanSamaritan
is the storyhistorie of todayi dag’s humanitymenneskeheten.
På folkeslagenes ferd fins det
sår som er forårsaket av at
09:32
People'sFolks pathsbaner are riddledpepret with sufferinglidelse,
det som står i midtpunkt er pengene,
det er tingene, ikke menneskene.
09:37
as everything is centeredMidtstilt around moneypenger,
and things, insteadi stedet of people.
Og ofte har de som anser seg selv
som "gode" for vane til
09:44
And oftenofte there is this habitvane, by people
who call themselvesdem selv "respectablerespekt,"
å ikke ta vare på de andre,
09:50
of not takingta careomsorg of the othersandre,
de etterlater seg mange
mennesker, hele folkeslag,
09:53
thusdermed leavingforlater behindbak thousandstusener
of humanmenneskelig beingsvesener, or entirehel populationspopulasjoner,
10:01
on the sideside of the roadvei.
på bakken langs veikanten.
Men det fins også de
som gir liv til en ny verden,
10:05
FortunatelyHeldigvis, there are alsoogså those
who are creatingskaper a newny worldverden
10:10
by takingta careomsorg of the other,
even out of theirderes ownegen pocketslommer.
som tar vare på de andre,
også av egen lomme.
Moder Teresa av Calcutta sa at man
bare kan elske på egen bekostning.
10:16
MotherMor TeresaTeresa actuallyfaktisk said:
10:20
"One cannotkan ikke love,
unlessmed mindre it is at theirderes ownegen expensekostnader."
Vi har mye å gjøre,
og vi må gjøre det sammen.
10:27
We have so much to do,
and we must do it togethersammen.
Men hvordan skal vi gjøre det,
med alt det onde som vi puster?
10:33
But how can we do that
with all the evilond we breathepuste everyhver day?
10:38
Thank God,
Gudskjelov
10:40
no systemsystem can nullifyopphever our desireønske
to openåpen up to the good,
fins det ikke noe system som klarer
å slette åpningen til det gode, medfølelsen,
10:44
to compassionmedfølelse and to our capacitykapasitet
to reactreagere againstimot evilond,
evnen til å reagere på det onde
som oppstår i menneskets hjerte.
10:48
all of whichhvilken stemstilk
from deepdyp withininnenfor our heartshjerter.
10:51
Now you mightkanskje tell me,
Nå kan dere si:
"Ja, det er vakre ord,
10:52
"Sure, these are beautifulvakker wordsord,
men jeg er ikke den barmhjertige samaritan
og ikke Moder Teresa av Calcutta heller."
10:54
but I am not the Good SamaritanSamaritan,
noreller MotherMor TeresaTeresa of CalcuttaCalcutta."
10:59
On the contrarymotsetning: we are preciousdyrebar,
eachHver and everyhver one of us.
Men hver enkelt av oss er dyrebar;
hver enkelt av oss er
uerstattelig i Guds øyne.
11:04
EachHver and everyhver one of us
is irreplaceableuerstattelige in the eyesøyne of God.
I mørket av konfliktene vi går gjennom,
11:10
ThroughGjennom the darknessmørke of today'sdagens conflictskonflikter,
kan hver enkelt av oss
være et brennende levende lys
11:15
eachHver and everyhver one of us
can becomebli a brightlys candlestearinlys,
som minner om at lyset råder over mørket,
11:19
a reminderpåminnelse that lightlett
will overcomevinne darknessmørke,
11:24
and never the other way around.
ikke omvendt.
11:28
To ChristiansKristne,
the futureframtid does have a nameNavn,
For oss kristne har fremtiden et navn,
og dette navnet er håp.
11:33
and its nameNavn is HopeHåper.
Å ha håp er ikke ensbetydende
med å være naive optimister
11:37
FeelingFølelse hopefulhåpe does not mean
to be optimisticallyoptimistisk nanaïveve
som ignorerer dramaet
rundt menneskehetens onde.
11:43
and ignoreoverse the tragedytragedie humanitymenneskeheten is facingvendt.
Håpet er dyden til et hjerte
11:49
HopeHåper is the virtuedyd of a hearthjerte
som ikke lukker seg i mørket,
som ikke stopper opp i fortiden,
11:52
that doesn't locklåse itselfseg selv into darknessmørke,
that doesn't dwellbo on the pastforbi,
som ikke drar seg gjennom nåtiden,
men som har evnen til å se morgendagen.
11:58
does not simplyganske enkelt get by in the presentnåværende,
but is ablei stand to see a tomorrowi morgen.
12:04
HopeHåper is the doordør
that opensåpner ontovidere til the futureframtid.
Håpet er den åpne døren til fremtiden.
Håpet er et ydmykt og skjult livsfrø
12:07
HopeHåper is a humbleydmyk, hiddenskjult seedfrø of life
som forvandler seg
med tiden i et stort tre.
12:12
that, with time,
will developutvikle into a largestor treetre.
Det er som usynlig gjær
som hever hele deigen,
12:17
It is like some invisibleusynlig yeastgjær
that allowsmuliggjør the wholehel doughdeigen to growvokse,
som gir smak til hele livet.
12:23
that bringsbringer flavorsmak to all aspectsaspekter of life.
Og det kan utrette så mye,
12:27
And it can do so much,
ettersom det holder med et lite lys
som nærer seg av håp
12:29
because a tinyliten flickerflimmer of lightlett
that feedsfeeds on hopehåp
for at mørket brytes.
12:37
is enoughnok to shatterknuse
the shieldskjold of darknessmørke.
12:42
A singleenkelt individualindividuell
is enoughnok for hopehåp to existeksistere,
Ett enkelt menneske er tilstrekkelig
for at det skal være håp,
og dette mennesket kan være deg.
12:47
and that individualindividuell can be you.
12:51
And then there will be anotheren annen "you,"
and anotheren annen "you,"
Og så kommer enda en "deg"
og atter en "deg", og så blir det "vi".
12:58
and it turnssvinger into an "us."
13:01
And so, does hopehåp beginbegynne
when we have an "us?"
Og når vi har "vi",
er det da håpet begynner?
13:05
No.
Nei.
Det startet allerede med "deg".
13:06
HopeHåper beganbegynte with one "you."
Når det fins et "vi"
starter en revolusjon.
13:09
When there is an "us,"
there beginsbegynner a revolutionrevolusjon.
13:17
The thirdtredje messagebudskap
I would like to sharedele todayi dag
Det tredje og siste budskapet
jeg ønsker å dele med dere i dag
handler akkurat om revolusjonen:
ømhetens revolusjon.
13:20
is, indeedfaktisk, about revolutionrevolusjon:
the revolutionrevolusjon of tendernessømhet.
Hva er ømhet?
13:27
And what is tendernessømhet?
Det er kjærlighet som er nære og konkret.
13:29
It is the love that comeskommer closeLukk
and becomesblir realekte.
Det er en bevegelse som starter i hjertet
13:33
It is a movementbevegelse
that startsstarter from our hearthjerte
13:35
and reachesnår the eyesøyne,
the earsører and the handshender.
og som når øynene, ørene, hendene.
13:39
TendernessØmhet meansmidler to use
our eyesøyne to see the other,
Ømhet betyr å bruke øynene
for å se den andre,
bruke ørene for å lytte til den andre,
13:44
our earsører to hearhøre the other,
for å høre ropet til de minste,
de fattige og de som frykter fremtiden;
13:47
to listen to the childrenbarn, the poordårlig,
those who are afraidredd of the futureframtid.
og lytte til det stille ropet
av vårt felles hus,
13:53
To listen alsoogså to the silentstille crygråte
of our commonfelles home,
av den forurensede og syke Jorda.
13:59
of our sicksyk and pollutedforurenset earthjord.
Ømhet betyr å bruke hendene og hjertet
14:02
TendernessØmhet meansmidler to use
our handshender and our hearthjerte
til å kjærtegne den andre.
14:08
to comfortkomfort the other,
For å ta vare på ham.
14:11
to take careomsorg of those in need.
Ømhet er de minstes språk,
14:14
TendernessØmhet is the languageSpråk
of the youngung childrenbarn,
språket til de som trenger den andre.
14:20
of those who need the other.
Et barn blir glad i pappa og mamma
og kjenner igjen dem
14:23
A childbarn’s love for mommamma and dadpappa
gjennom kjærtegn, gjennom blikket,
gjennom stemmen, gjennom ømhet.
14:28
growsvokser throughgjennom theirderes touchta på, theirderes gazeblikk,
theirderes voicestemme, theirderes tendernessømhet.
Jeg liker å høre
14:36
I like when I hearhøre parentsforeldre
når en pappa eller en mamma
snakker med sitt lille barn,
14:39
talk to theirderes babiesbabyer,
adaptingtilpasse to the little childbarn,
når de selv blir som barn,
når de snakker som barnet selv snakker.
14:45
sharingdeling the samesamme levelnivå of communicationkommunikasjon.
Det er ømhet: å senke seg
til den andre sitt nivå.
14:53
This is tendernessømhet:
beingå være on the samesamme levelnivå as the other.
Gud har også senket seg
til vårt nivå, gjennom Jesus.
15:00
God himselfhan selv descendedetterkommere into JesusJesus
to be on our levelnivå.
Det er veien den barmhjertige
samaritan har gått.
15:07
This is the samesamme pathsti
the Good SamaritanSamaritan tooktok.
Det er veien Jesus har gått,
15:11
This is the pathsti that JesusJesus himselfhan selv tooktok.
som har senket seg,
15:15
He loweredsenkes himselfhan selv,
som har gått gjennom hele menneskelivet
15:16
he livedlevde his entirehel humanmenneskelig existenceeksistens
med kjærlighetens konkrete språk.
15:19
practicingpraktisere the realekte,
concretebetong languageSpråk of love.
Ja, ømhet er veien
15:24
Yes, tendernessømhet is the pathsti of choicevalg
som de modigste og sterkeste
menn og kvinner har gått.
15:27
for the strongeststerkeste,
mostmest courageousmodig menmenn and womenkvinner.
Ømhet er ikke svakhet men styrke.
15:34
TendernessØmhet is not weaknesssvakhet;
it is fortitudeheltemot.
Det er solidaritetens vei,
ydmykhetens vei.
15:39
It is the pathsti of solidaritysolidaritet,
the pathsti of humilityydmykhet.
La meg si det veldig tydelig:
15:44
Please, allowtillate me to say it loudhøyt and clearklar:
jo mer mektig du er,
15:48
the more powerfulkraftig you are,
dess mer dine handlinger
har innvirkning på folk,
15:50
the more your actionshandlinger
will have an impactinnvirkning on people,
dess mer ydmyk bør du være.
15:55
the more responsibleansvarlig you are
to acthandling humblyydmykt.
For ellers ødelegger makten deg,
og du kommer til å ødelegge de andre.
16:00
If you donDon’t, your powermakt will ruinruin you,
and you will ruinruin the other.
I Argentina pleide man å si at makten
er som gin som drikkes på tom mage:
16:09
There is a sayingordtak in ArgentinaArgentina:
16:12
"PowerStrøm is like drinkingdrikkevann gingin
on an emptytømme stomachmage."
den gjør deg svimmel og beruset,
den får deg til å miste balansen
16:19
You feel dizzysvimmel, you get drunkfull,
you loseå tape your balancebalansere,
og den får deg til å såre
både deg selv og andre
16:26
and you will endslutt up hurtingskade yourselfdeg selv
and those around you,
hvis du ikke blander den
med ydmykhet og ømhet.
16:32
if you donDon’t connectkoble your powermakt
with humilityydmykhet and tendernessømhet.
Med ydmykhet og kjærlighet, derimot,
16:39
ThroughGjennom humilityydmykhet and concretebetong love,
on the other handhånd,
16:44
powermakt – the highesthøyeste, the strongeststerkeste one –
becomesblir a serviceservice, a forcemakt for good.
blir makten - den høyeste, den sterkeste -
til tjeneste og sprer det gode.
Menneskehetens fremtid ligger ikke
bare i hendene til politikerne,
16:53
The futureframtid of humankindmenneskeheten isn't exclusivelyutelukkende
in the handshender of politicianspolitikere,
til de store lederne, de store bedriftene.
16:59
of great leadersledere, of bigstor companiesselskaper.
Jo, de har et enormt ansvar.
17:03
Yes, they do holdholde
an enormousenorm responsibilityansvar.
Men fremtiden ligger fremfor alt
i hendene til mennesker
17:06
But the futureframtid is, mostmest of all,
in the handshender of those people
som erkjenner den andre som en "du"
og seg selv som del av en "vi".
17:11
who recognizegjenkjenne the other as a "you"
17:15
and themselvesdem selv as partdel of an "us."
Vi trenger hverandre.
17:20
We all need eachHver other.
Og derfor, vennligst
tenk også på meg med ømhet,
17:23
And so, please, think of me
as well with tendernessømhet,
slik at jeg kan utføre oppgaven
som jeg er blitt betrodd
17:28
so that I can fulfillinnfri the taskoppgave
I have been givengitt
til velferden for de andre, for alle,
for alle dere, for alle oss.
17:31
for the good of the other,
17:33
of eachHver and everyhver one, of all of you,
17:37
of all of us.
Takk.
17:40
Thank you.
Translated by Marleen Laschet
Reviewed by Martin Hassel

▲Back to top

About the speaker:

His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com