ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com
TED2017

His Holiness Pope Francis: Why the only future worth building includes everyone

Защо единственото бъдеще, което си струва да изградим, включва всеки.

Filmed:
3,419,176 views

Един човек е достатъчен, за да съществува надежда, и този човек може да бъдеш ти, казва Негово светейшество папа Франциск в тази разтърсваща своя лекция за TED, която произнесе директно от Ватикана. В послание за надеждата към хората от всички религии, към онези, които имат властта, както и към тези, които не я притежават, духовният водач дава проникновен коментар за света, какъвто е в момента, и призовава за преобладаване на равенството, солидарността и нежността. "Нека си помагаме един на друг, да си спомним, че "другият" не е статистика или число", казва той. "Всички ние се нуждаем един от друг."
- Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Негово Светейшество папа Франциск
заснет във Ватикана
00:12
[His HolinessСвятост PopeПапа FrancisФрансис
FilmedЗаснет in VaticanВатикана CityГрад
0
365
2415
00:14
First shownпосочен at TEDТЕД2017]
1
2805
1495
Излъчено за първи път на TED2017
00:16
Good eveningвечер – or, good morningсутрин,
I am not sure what time it is there.
2
4900
6080
Добър вечер - или добро утро,
Не съм сигурен колко е часът при вас.
Независимо от часът, аз съм щастлив,
че участвам във вашата конференция.
00:24
RegardlessНезависимо of the hourчас, I am thrilledразвълнуван
to be participatingучастваща in your conferenceконференция.
3
12700
5840
Много харесвам заглавието й
"Бъдещият ти" -
00:32
I very much like its titleзаглавие
– "The FutureБъдещето You" –
4
20696
3764
00:37
because, while looking at tomorrowутре,
it invitesприканва us to openотворен a dialogueдиалог todayднес,
5
25820
6560
защото, то ни насочва към утре,
но ни приканва да започнем диалога днес
00:45
to look at the futureбъдеще throughпрез a "you."
6
33500
4320
и да погледнем към бъдещето през "ти".
00:51
"The FutureБъдещето You:"
7
39284
1246
"Бъдещият ти":
00:53
the futureбъдеще is madeизработен of yousyous,
it is madeизработен of encountersсрещи,
8
41820
7000
бъдещето се създава от теб,
създава се от срещи,
01:01
because life flowsпотоци
throughпрез our relationsотношения with othersдруги.
9
49660
2560
защото животът тече
чрез взаимоотношенията ни с другите.
Многото години на моя живот
01:06
QuiteДоста a fewмалцина yearsгодини of life
10
54460
1896
затвърдиха убеждението ми,
01:08
have strengthenedзасилени my convictionприсъда
11
56380
3496
че всяко едно съществуване
е дълбоко свързано с това на другите:
01:11
that eachвсеки and everyone'sвсички са existenceсъществуване
is deeplyдълбоко tiedобвързан to that of othersдруги:
12
59900
7000
01:19
life is not time merelyпросто passingпреминаване by,
life is about interactionsвзаимодействия.
13
67719
6720
животът не е просто време, което минава,
животът е взаимодействия.
01:28
As I meetСреща, or lendзаемаш an earухо
to those who are sickболен,
14
76380
4240
Когато се срещам със или слушам
за тези, които са болни,
за мигрантите,
които са изправени пред ужасни трудности
01:33
to the migrantsмигрантите
who faceлице terribleужасен hardshipsтрудностите
15
81620
4736
01:38
in searchТърсене of a brighterпо-ярка futureбъдеще,
16
86380
2000
в търсене на по-светло бъдеще,
за затворниците, които носят
болка в сърцата си,
01:41
to prisonзатвор inmatesзатворници who carryнося
a hellад of painболка insideвътре theirтехен heartsсърца,
17
89220
4080
и за тези, много от които млади,
които не могат да си намерят работа,
01:45
and to those, manyмного of them youngмлад,
who cannotне мога find a jobработа,
18
93820
4240
01:50
I oftenчесто find myselfсебе си wonderingчудех:
19
98940
2800
често се улавям, че се питам:
01:55
"Why them and not me?"
20
103460
3095
"Защо те, а не аз?"
02:01
I, myselfсебе си, was bornроден
in a familyсемейство of migrantsмигрантите;
21
109055
3873
Аз самият съм роден
в семейство на мигранти:
02:06
my fatherбаща, my grandparentsбаби и дядовци,
like manyмного other ItaliansИталианците,
22
114540
5416
баща ми, моите баби и дядовци,
като много други италианци,
02:11
left for ArgentinaАржентина
23
119980
2056
са заминали за Аржентина
02:14
and metсрещнах the fateсъдба of those
who are left with nothing.
24
122060
4480
и срещат съдбата на тези,
които остават без нищо.
02:20
I could have very well endedприключила up
amongсред today'sднес "discardedизхвърли" people.
25
128220
3920
Можех съвсем реално да свърша
сред днешните "изхвърлени" хора.
02:25
And that's why I always askпитам myselfсебе си,
deepДълбок in my heartсърце:
26
133900
4717
И затова винаги се питам,
дълбоко в сърцето си:
02:30
"Why them and not me?"
27
138641
3278
"Защо те, а не аз?"
02:36
First and foremostнай-важен, I would love it
if this meetingсреща could help to remindнапомням us
28
144220
4496
Първо и най-важно, много би ми харесало,
ако тази среща ни помогне да си припомни,
02:40
that we all need eachвсеки other,
29
148740
3840
че ние всички се нуждаем един от друг,
02:45
noneнито един of us is an islandостров,
30
153418
2640
че никой от нас не е остров,
02:49
an autonomousавтономен and independentнезависим "I,"
separatedразделени from the other,
31
157100
3400
автономен и независим "Аз",
отделен от другите,
02:54
and we can only buildпострои the futureбъдеще
by standingстоящ togetherзаедно, includingвключително everyoneвсеки.
32
162020
6320
и можем да построим бъдещето само
като останем заедно, което включва всички.
03:02
We donДон’t think about it oftenчесто,
but everything is connectedсвързан,
33
170140
6016
Не мислим за това често,
но всичко е свързано,
03:08
and we need to restoreВъзстановяване
our connectionsвръзки to a healthyздрав stateсъстояние.
34
176180
4440
и трябва да възстановим
нашите взаимоотношения.
03:13
Even the harshгруб judgmentпреценка I holdдържа in my heartсърце
35
181725
2977
Дори суровата присъда,
която държа в сърцето си,
03:16
againstсрещу my brotherбрат or my sisterсестра,
36
184726
3070
срещу моя брат или сестра,
03:19
the openотворен woundрана that was never curedсушен,
the offenseпрестъпление that was never forgivenпростено,
37
187820
4056
отворената рана, която
никога не е била излекувана,
обидата, която никога не е била простена,
03:23
the rancorзлоба that is only going to hurtболи me,
38
191900
3016
насилието, което само ще ме нарани,
са все случаи на война,
която нося в себе си,
03:26
are all instancesинстанции of a fightбитка
that I carryнося withinв рамките на me,
39
194940
3302
03:30
a flareизригване deepДълбок in my heartсърце
that needsпотребности to be extinguishedпогасява
40
198266
2690
пламък, дълбоко в сърцето ми,
който трябва да бъде загасен,
03:32
before it goesотива up in flamesпламъци,
leavingоставяйки only ashesпепел behindзад.
41
200980
4680
преди да се превърне в огън,
оставяйки само пепел зад себе си.
03:39
ManyМного of us, nowadaysв днешно време,
42
207220
2320
Много от нас, днес,
водени от различни мотиви,
03:42
seemИзглежда to believe that a happyщастлив futureбъдеще
is something impossibleневъзможен to achieveпостигане.
43
210180
4000
са склонни да вярват, че щастливото бъдеще
е нещо невъзможно за постигане.
Докато такива притеснения
трябва да се вземат много сериозно,
03:47
While suchтакъв concernsопасения
mustтрябва да be takenвзета very seriouslyсериозно,
44
215740
2360
те не са непобедими.
03:51
they are not invincibleнепобедим.
45
219300
1995
03:54
They can be overcomeпреодолеят when we don't lockключалка
our doorврата to the outsideизвън worldсвят.
46
222620
6160
Те могат да се превъзмогнат,
когато не затваряме вратата
за външния свят.
04:01
HappinessЩастие can only be discoveredоткрит
47
229780
2760
Щастието може да бъде открито само
04:05
as a giftподарък of harmonyхармония betweenмежду the wholeцяло
and eachвсеки singleединичен componentкомпонент.
48
233300
3600
като дар от хармонията между цялото
и всеки отделен компонент.
04:11
Even scienceнаука – and you know it
better than I do –
49
239100
2920
Дори науката - и вие го знаете
по-добре от мен -
сочи към разбиране за реалността
04:14
pointsточки to an understandingразбиране of realityреалност
50
242700
5056
като място, където всеки елемент се
свързва и взаимодейства с всичко останало.
04:19
as a placeмясто where everyвсеки elementелемент connectsсвързва
and interactsвзаимодейства with everything elseоще.
51
247780
7000
04:28
And this bringsноси me to my secondвтори messageсъобщение.
52
256820
4320
И това ме отвежда до второто ми послание.
04:34
How wonderfulчудесен would it be
53
262780
1760
Колко прекрасно би било
04:37
if the growthрастеж of scientificнаучен
and technologicalтехнологически innovationиновация
54
265859
4921
ако развитието на научните
и технологичните иновации
04:43
would come alongзаедно with more equalityравенство
and socialсоциален inclusionвключване.
55
271580
6080
вървяха заедно с повече равенство
и социалното приобщаване.
04:50
How wonderfulчудесен would it be,
while we discoverоткривам farawayдалечни planetsпланети,
56
278780
5160
Колко прекрасно би било,
докато откриваме нови далечни планети,
04:56
to rediscoverПреоткрийте the needsпотребности of the brothersбратя
and sistersсестри orbitingорбита around us.
57
284940
6501
да преоткрием нуждите на братята
и сестрите, които са в орбита около нас.
05:04
How wonderfulчудесен would it be if solidarityсолидарност,
58
292260
3216
Колко прекрасно би било, ако братството,
05:07
this beautifulкрасив and, at timesпъти,
inconvenientнеудобно wordдума,
59
295500
3520
тази красива и понякога
неудобна дума,
05:11
were not simplyпросто reducedнамален to socialсоциален work,
60
299940
3976
не бе сведена само до социална работа,
05:15
and becameстана, insteadвместо, the defaultпо подразбиране attitudeповедение
61
303940
3656
и вместо това се превърне
в неотменна нагласа
05:19
in politicalполитически, economicикономически
and scientificнаучен choicesизбор,
62
307620
4760
в политиката, икономиката
и научните избори,
както и във взаимоотношенията
между хората, народите и държавите.
05:25
as well as in the relationshipsвзаимоотношения
amongсред individualsиндивиди, peoplesнароди and countriesдържави.
63
313220
6016
05:31
Only by educatingобразоването people
to a trueвярно solidarityсолидарност
64
319260
4008
Само чрез образоване на хората в истинско
братство, в конкретна солидарност,
05:35
will we be ableспособен to overcomeпреодолеят
65
323292
3676
05:38
the "cultureкултура of wasteотпадъци,"
66
326992
3347
ние ще сме в състояние да превъзмогнем
"културата на разхищението",
05:43
whichкойто doesn't concernзагриженост only foodхрана and goodsстоки
67
331610
3210
която не се отнася само
за храната и стоките,
05:49
but, first and foremostнай-важен, the people
68
337420
2656
но, преди всичко, за хората,
05:52
who are castхвърли asideнастрана
by our techno-economicтехнико икономически systemsсистеми
69
340100
5080
които са отхвърлени
от нашите технико-икономически системи,
05:57
whichкойто, withoutбез even realizingосъзнавайки it,
70
345940
3480
които, без дори да го осъзнават,
06:02
are now puttingпускането productsпродукти
at theirтехен coreсърцевина, insteadвместо of people.
71
350340
5726
днес поставят продуктите
в основата си, вместо хората.
06:09
SolidarityСолидарност is a termтермин that manyмного wishпожелавам
to eraseизтрива from the dictionaryречник.
72
357340
7000
Солидарността е термин, който мнозина
искат да изтрият от речника.
06:17
SolidarityСолидарност, howeverвъпреки това,
is not an automaticавтоматично mechanismмеханизъм.
73
365380
4320
Солидарността обаче
не е автоматичен механизъм.
06:22
It cannotне мога be programmedпрограмиран or controlledконтролиран.
74
370380
2520
Не може да бъде програмирана
или контролирана.
06:25
It is a freeБезплатно responseотговор bornроден
from the heartсърце of eachвсеки and everyoneвсеки.
75
373660
4000
Тя е свободен отговор, роден
от сърцето на всеки един.
06:30
Yes, a freeБезплатно responseотговор!
76
378700
2640
Да, свободен отговор!
06:34
When one realizesосъзнава
77
382220
1216
Когато човек осъзнае,
06:35
that life, even in the middleсреден
of so manyмного contradictionsпротиворечия, is a giftподарък,
78
383460
4736
че животът, дори и сред
толкова много противоречия, е дар,
06:40
that love is the sourceизточник
and the meaningзначение of life,
79
388220
3720
че любовта е източникът
и смисълът на живота,
как може да устои на желанието
да направи добро на друго същество?
06:44
how can they withholdоткаже theirтехен urgeпорив
to do good to anotherоще fellowКолега beingсъщество?
80
392700
5183
06:51
In orderпоръчка to do good,
81
399060
1776
За да вършим добро,
06:52
we need memoryпамет, we need courageкураж
and we need creativityтворчество.
82
400860
5160
ние се нуждаем от памет, нуждаем се
от кураж и се нуждаем от креативност.
07:00
And I know that TEDТЕД
gathersсъбира manyмного creativeтворчески mindsумове.
83
408300
6880
А аз знам, че TED събира
много креативни умове.
07:09
Yes, love does requireизисква
a creativeтворчески, concreteбетон
84
417180
5957
Да, любовта изисква
креативно, конкретно
07:16
and ingeniousизобретателен attitudeповедение.
85
424192
1798
и изобретателно отношение.
07:19
Good intentionsнамерения and conventionalконвенционален formulasформули,
86
427750
5091
Добрите намерения
и конвенционалните формули,
с които толкова често успокояваме
съвестта си, не са достатъчни.
07:24
so oftenчесто used to appeaseуспокои
our conscienceсъвест, are not enoughдостатъчно.
87
432865
5400
07:31
Let us help eachвсеки other,
all togetherзаедно, to rememberпомня
88
439036
3240
Нека си помогнем един на друг,
всички заедно, да помним,
че другият не е
статистика или число.
07:34
that the other is not
a statisticстатистика or a numberномер.
89
442900
4040
07:39
The other has a faceлице.
90
447997
1623
Другият има лице.
07:42
The "you" is always a realреален presenceприсъствие,
91
450346
4223
"Ти" винаги е истинско присъствие,
07:46
a personчовек to take careгрижа of.
92
454593
3163
човек, за когото да се грижим.
07:53
There is a parableпритча JesusИсус told
to help us understandразбирам the differenceразлика
93
461454
5382
Има една притча, която Исус разказва,
за да ни помогне да разберем разликата
07:58
betweenмежду those who'dкой би ratherпо-скоро not be botheredпритеснявани
and those who take careгрижа of the other.
94
466860
6830
между тези, които предпочитат
да не ги притесняват,
и онези, които се грижат за другия.
08:07
I am sure you have heardчух it before.
It is the ParableПритча of the Good SamaritanСамарянин.
95
475380
4940
Сигурен съм, че сте я чували и преди.
Това е притчата за Добрия самарянин.
08:14
When JesusИсус was askedпопитах:
"Who is my neighborсъсед?" -
96
482100
3480
Когато Исус бил попитан:
"Кой е моят съсед?" -
08:18
namelyа именно, "Who should I take careгрижа of?" -
97
486180
3480
а именно: "За кого трябва да се грижа?" -
08:23
he told this storyистория, the storyистория of a man
98
491020
4017
той разказва тази история,
историята за един човек,
08:27
who had been assaultedнападнати, robbedограбен,
beatenбит and abandonedизоставен alongзаедно a dirtмръсотия roadпът.
99
495061
5839
който е бил нападнат, ограбен,
пребит и изоставен на черен път.
08:34
UponПри seeingвиждане him, a priestсвещеник and a LeviteЛевитинът,
two very influentialвлиятелни people of the time,
100
502340
6080
Виждайки го, свещеник и левит, двe
много влиятелни личности за времето си,
го подминават, без да спрат
и да му помогнат.
08:41
walkedвървеше pastминало him withoutбез stoppingспиране to help.
101
509180
3440
08:45
After a while, a SamaritanСамарянин, a very much
despisedпрезрян ethnicityетническа принадлежност at the time, walkedвървеше by.
102
513580
6118
Малко след това минал самарянин,
от силно презрян етнос по онова време.
08:52
SeeingВиждайки the injuredпострадал man
lyingлежащ on the groundприземен,
103
520773
5383
Виждайки ранения човек,
лежащ на земята,
той не го подминава,
сякаш изобщо не е там.
08:58
he did not ignoreигнорирам him
as if he weren'tне са били even there.
104
526180
4440
09:03
InsteadВместо това, he feltчувствах compassionсъчувствие for this man,
105
531572
3101
Вместо това той изпитва
състрадание към този човек,
което го принуждава да действа
по много конкретен начин.
09:07
whichкойто compelledпринудени him to actакт
in a very concreteбетон mannerначин.
106
535775
6972
09:16
He pouredизлива oilмасло and wineвино
on the woundsрани of the helplessбезпомощни man,
107
544220
3970
Той излива масло и вино
върху раните на безпомощния човек,
завежда го до хостел
09:21
broughtдонесе him to a hostelХостел
108
549052
1904
09:22
and paidплатен out of his pocketджоб
for him to be assistedподпомага.
109
550980
3320
и плаща от джоба си,
за да му се окаже помощ.
09:27
The storyистория of the Good SamaritanСамарянин
is the storyистория of todayднес’s humanityчовечество.
110
555900
3800
Историята на Добрия самарянин
е историята на човечеството днес.
09:32
People'sНа хората pathsпътеки are riddledнадупчена with sufferingстрадание,
111
560740
4936
Животът на хората е
изпълнен със страдания,
09:37
as everything is centeredцентрирано around moneyпари,
and things, insteadвместо of people.
112
565700
6000
тъй като всичко е съсредоточено около
пари и неща, вместо около хора.
09:44
And oftenчесто there is this habitнавик, by people
who call themselvesсебе си "respectableуважаван,"
113
572940
5696
И често се среща този навик, при хора,
които наричат себе си "уважавани",
да не се грижат за другите,
09:50
of not takingприемате careгрижа of the othersдруги,
114
578660
2575
като по този начин оставят зад себе си
09:53
thusпо този начин leavingоставяйки behindзад thousandsхиляди
of humanчовек beingsсъщества, or entireцял populationsпопулации,
115
581882
6838
хиляди човешки същества
и цели народи
отстрани на пътя.
10:01
on the sideстрана of the roadпът.
116
589072
1968
10:05
FortunatelyЗа щастие, there are alsoсъщо those
who are creatingсъздаване на a newнов worldсвят
117
593620
4628
За щастие, има и такива
които създават нов свят
10:10
by takingприемате careгрижа of the other,
even out of theirтехен ownсобствен pocketsджобове.
118
598272
5228
като се грижат за другия,
с пари от собствения им джоб.
10:16
MotherМайка TeresaТереза actuallyвсъщност said:
119
604460
3961
Майка Тереза от Калкута ​​всъщност каза:
10:20
"One cannotне мога love,
unlessосвен ако it is at theirтехен ownсобствен expenseразход."
120
608445
4857
"Човек не може да обича,
освен ако не е за негова сметка."
10:27
We have so much to do,
and we mustтрябва да do it togetherзаедно.
121
615140
4310
Ние трябва да направим толкова много
и трябва да го направим заедно.
10:33
But how can we do that
with all the evilзло we breatheдишам everyвсеки day?
122
621100
4500
Но как можем да го направим
с цялото зло, което дишаме всеки ден?
10:38
Thank God,
123
626957
1451
Слава Богу,
10:40
no systemсистема can nullifyобезсилва our desireжелание
to openотворен up to the good,
124
628432
4334
никоя система не може да изкорени
желанието ни да се ​​отворим за доброто,
10:44
to compassionсъчувствие and to our capacityкапацитет
to reactреагирам againstсрещу evilзло,
125
632790
4019
за състраданието и за способността си
да се изправим срещу злото,
всички те произтичат
от дълбините на нашите сърца.
10:48
all of whichкойто stemстебло
from deepДълбок withinв рамките на our heartsсърца.
126
636833
2436
10:51
Now you mightбиха могли, може tell me,
127
639293
1424
Сега, може да ми кажете:
10:52
"Sure, these are beautifulкрасив wordsдуми,
128
640741
1695
"Разбира се, това са красиви думи,
10:54
but I am not the Good SamaritanСамарянин,
norнито MotherМайка TeresaТереза of CalcuttaКалкута."
129
642460
4738
но аз не съм Добрия самарянин,
нито Майка Тереза от Калкута."
Напротив: ние сме ценни,
всеки един от нас.
10:59
On the contraryпротиворечащ: we are preciousскъпоценен,
eachвсеки and everyвсеки one of us.
130
647833
4431
11:04
EachВсеки and everyвсеки one of us
is irreplaceableнезаменим in the eyesочи of God.
131
652661
4829
Всеки един от нас
е незаменим в очите на Бог.
11:10
ThroughЧрез the darknessтъмнина of today'sднес conflictsконфликти,
132
658980
4256
През тъмнината на днешните конфликти
11:15
eachвсеки and everyвсеки one of us
can becomeда стане a brightярък candleсвещ,
133
663260
4536
всеки един от нас
може да стане ярка свещ,
11:19
a reminderнапомняне that lightсветлина
will overcomeпреодолеят darknessтъмнина,
134
667820
4158
напомняйки, че светлината
ще преодолее тъмнината
11:24
and never the other way around.
135
672900
2290
и никога обратното.
11:28
To ChristiansХристияните,
the futureбъдеще does have a nameиме,
136
676557
4556
За нас християните
бъдещето има име
11:33
and its nameиме is HopeНадежда.
137
681877
2140
и това име е Надежда.
11:37
FeelingЧувство hopefulобещаващ does not mean
to be optimisticallyоптимистично naNaïveve
138
685220
4760
Чувството на надежда не означава
да бъдеш оптимистично наивен
и да пренебрегваш трагедията,
пред която е изправено човечеството.
11:43
and ignoreигнорирам the tragedyтрагедия humanityчовечество is facingизправени пред.
139
691100
5600
11:49
HopeНадежда is the virtueдобродетелта of a heartсърце
140
697940
2976
Надеждата е добродетелта на сърцето,
11:52
that doesn't lockключалка itselfсебе си into darknessтъмнина,
that doesn't dwellспирам on the pastминало,
141
700940
5056
която не се заключва в тъмнината,
която не се занимава с миналото,
не се фокусира само в настоящето,
а може да вижда утре.
11:58
does not simplyпросто get by in the presentнастояще,
but is ableспособен to see a tomorrowутре.
142
706020
5360
12:04
HopeНадежда is the doorврата
that opensотваря ontoвърху the futureбъдеще.
143
712500
2656
Надеждата е вратата,
която се отваря към бъдещето.
12:07
HopeНадежда is a humbleсмирен, hiddenскрит seedсемена of life
144
715180
5256
Надеждата е скромно,
скрито семе на живот,
12:12
that, with time,
will developразвият into a largeголям treeдърво.
145
720460
4240
което с течение на времето
ще се превърне в голямо дърво.
12:17
It is like some invisibleневидим yeastМая
that allowsпозволява the wholeцяло doughтестото to growрастат,
146
725780
5400
Тя е като някаква невидима мая,
която позволява цялото тесто да бухне,
която придава аромат
на всички аспекти на живота.
12:23
that bringsноси flavorвкус to all aspectsаспекти of life.
147
731980
2200
12:27
And it can do so much,
148
735220
1768
И може да направи толкова много,
12:29
because a tinyмъничък flickerтрептене of lightсветлина
that feedsемисии on hopeнадявам се
149
737940
6861
защото едно малко трептене на светлината,
която се храни с надежда,
е достатъчно, за да разруши
щита на тъмнината.
12:37
is enoughдостатъчно to shatterразбивам
the shieldщит of darknessтъмнина.
150
745531
3809
12:42
A singleединичен individualиндивидуален
is enoughдостатъчно for hopeнадявам се to existсъществувам,
151
750717
4679
Един индивид
е достатъчен, за да съществува надеждата
12:47
and that individualиндивидуален can be you.
152
755420
3184
и този индивид може да бъдеш ти.
И тогава ще има друг "ти"
и друг "ти"
12:51
And then there will be anotherоще "you,"
and anotherоще "you,"
153
759980
5214
12:58
and it turnsзавои into an "us."
154
766282
2301
и ще се превърне в "ние".
13:01
And so, does hopeнадявам се beginзапочвам
when we have an "us?"
155
769238
4257
И така започва ли надеждата,
когато имаме "ние"?
13:05
No.
156
773519
1144
Не.
13:06
HopeНадежда beganзапочна with one "you."
157
774687
1620
Надеждата започва с едно "ти".
Когато има "ние",
тогава започва революция.
13:09
When there is an "us,"
there beginsзапочва a revolutionреволюция.
158
777580
4310
Третото, последно послание,
което бих искал да споделя днес,
13:17
The thirdтрета messageсъобщение
I would like to shareдял todayднес
159
785240
3436
е, наистина, за революцията:
революцията на нежността.
13:20
is, indeedнаистина, about revolutionреволюция:
the revolutionреволюция of tendernessнежност.
160
788700
5240
13:27
And what is tendernessнежност?
161
795220
1480
А какво е нежността?
Това е любовта, която се приближава
и става реална.
13:29
It is the love that comesидва closeблизо
and becomesстава realреален.
162
797980
3176
13:33
It is a movementдвижение
that startsзапочва from our heartсърце
163
801180
2176
Това е движение,
което започва от сърцето ни
13:35
and reachesдостигне the eyesочи,
the earsушите and the handsръце.
164
803380
3680
и достига до очите,
до ушите и до ръцете.
13:39
TendernessНежност meansсредства to use
our eyesочи to see the other,
165
807580
4400
Нежност означава да използваме
очите си, за да видим другия,
13:44
our earsушите to hearчувам the other,
166
812540
2781
ушите си, за да слушаме другия,
13:47
to listen to the childrenдеца, the poorбеден,
those who are afraidуплашен of the futureбъдеще.
167
815345
6284
за да слушаме децата, бедните,
тези, които се страхуват от бъдещето.
13:53
To listen alsoсъщо to the silentмълчалив cryвик
of our commonчесто срещани home,
168
821653
5743
Да слушаме и тихия вик
на нашия общ дом,
на нашата замърсена и болна земя.
13:59
of our sickболен and pollutedзамърсен earthземя.
169
827420
2120
14:02
TendernessНежност meansсредства to use
our handsръце and our heartсърце
170
830740
5120
Нежността означава да използваме
ръцете си и сърцето си,
за да утешаваме другия,
14:08
to comfortкомфорт the other,
171
836460
2120
да се грижим за нуждаещите се.
14:11
to take careгрижа of those in need.
172
839260
2160
14:14
TendernessНежност is the languageезик
of the youngмлад childrenдеца,
173
842900
4386
Нежността е езикът
на най-малките,
на тези, които се нуждаят от другия.
14:20
of those who need the other.
174
848111
2545
14:23
A childдете’s love for momмама and dadтатко
175
851616
5340
Любовта на детето към майка и баща
14:28
growsрасте throughпрез theirтехен touchдокосване, theirтехен gazeПогледът,
theirтехен voiceглас, theirтехен tendernessнежност.
176
856980
5920
расте чрез докосването, погледите,
гласа им, нежността им.
14:36
I like when I hearчувам parentsродители
177
864740
2296
Обичам, когато чувам бащата или майката
14:39
talk to theirтехен babiesбебета,
adaptingадаптиране на to the little childдете,
178
867060
4800
да говорят на бебетата си,
адаптирайки се към малкото дете,
14:45
sharingсподеляне the sameедин и същ levelниво of communicationобщуване.
179
873340
6320
споделяйки едно и също ниво на общуване.
14:53
This is tendernessнежност:
beingсъщество on the sameедин и същ levelниво as the other.
180
881340
5400
Това е нежност:
да слезеш до нивото като другия.
Самият Бог слезе в Исус,
за да бъде на нашето ниво.
15:00
God himselfсебе си descendedслязъл into JesusИсус
to be on our levelниво.
181
888100
6520
15:07
This is the sameедин и същ pathпът
the Good SamaritanСамарянин tookвзеха.
182
895540
2600
Това е същият подход,
като на Добрия самарянин.
15:11
This is the pathпът that JesusИсус himselfсебе си tookвзеха.
183
899260
2960
Така постъпва и самият Исус.
Той се снишава,
15:15
He loweredпонижава himselfсебе си,
184
903100
1150
15:16
he livedживял his entireцял humanчовек existenceсъществуване
185
904820
2536
живее цялото си човешко съществуване,
15:19
practicingпрактикуване the realреален,
concreteбетон languageезик of love.
186
907380
2680
практикувайки истинския,
конкретен език на любовта.
15:24
Yes, tendernessнежност is the pathпът of choiceизбор
187
912300
3456
Да, нежността е изборът
15:27
for the strongest-силната,
mostнай-много courageousсмел menхора and womenДами.
188
915780
5040
за най-силните,
за най-смелите мъже и жени.
15:34
TendernessНежност is not weaknessслабост;
it is fortitudeсила на духа.
189
922980
3120
Нежността не е слабост.
Тя е твърдост.
Това е пътят на солидарността.
15:39
It is the pathпът of solidarityсолидарност,
the pathпът of humilityсмирение.
190
927100
4080
Пътят на смирението.
15:44
Please, allowпозволява me to say it loudшумен and clearясно:
191
932900
2240
Позволете ми да кажа това високо и ясно:
15:48
the more powerfulмощен you are,
192
936020
2656
колкото по-могъщи сте,
колкова повече действията ви
оказват влияние върху хората,
15:50
the more your actionsмерки
will have an impactвъздействие on people,
193
938700
3960
толкова по-отговорни сте
да действате смирено.
15:55
the more responsibleотговорен you are
to actакт humblyсмирено.
194
943460
2960
16:00
If you donДон’t, your powerмощност will ruinразруха you,
and you will ruinразруха the other.
195
948380
6600
Ако не го направите,
силата ви ще ви унищожи
и вие ще унищожите другите.
16:09
There is a sayingпоговорка in ArgentinaАржентина:
196
957860
2223
В Аржентина има една поговорка:
16:12
"PowerМощност is like drinkingпиене ginДжин
on an emptyпразен stomachстомах."
197
960107
4787
"Властта е като пиене на джин
на празен стомах."
16:19
You feel dizzyзамаян, you get drunkпиян,
you loseгубя your balanceбаланс,
198
967740
6520
Чувствате се замаяни,
напивате се,
губите равновесие
и ще нараните себе си
и хората около вас,
16:26
and you will endкрай up hurtingболи yourselfсебе си
and those around you,
199
974900
4280
16:32
if you donДон’t connectсвържете your powerмощност
with humilityсмирение and tendernessнежност.
200
980380
4080
ако не свържете властта си
със смирението и нежността.
16:39
ThroughЧрез humilityсмирение and concreteбетон love,
on the other handръка,
201
987580
3920
Чрез смирение и конкретна любов,
от друга страна,
16:44
powerмощност – the highestнай-висока, the strongest-силната one –
becomesстава a serviceобслужване, a forceсила for good.
202
992292
6872
властта
- най-висшата, най-силната -
става обслужване, сила за добро.
16:53
The futureбъдеще of humankindчовечеството isn't exclusivelyединствено и само
in the handsръце of politiciansполитици,
203
1001740
5000
Бъдещето на човешкия род не е единствено
и само в ръцете не политиците,
16:59
of great leadersлидерите, of bigголям companiesкомпании.
204
1007340
3480
великите лидери, големите компании.
17:03
Yes, they do holdдържа
an enormousогромен responsibilityотговорност.
205
1011460
2776
Да, те носят
огромна отговорност.
17:06
But the futureбъдеще is, mostнай-много of all,
in the handsръце of those people
206
1014260
4816
Но бъдещето е, най-вече,
в ръцете на тези хора,
17:11
who recognizeпризнавам the other as a "you"
207
1019100
3493
които разпознават другия като "ти"
17:15
and themselvesсебе си as partчаст of an "us."
208
1023086
3185
и себе си като част от "ние".
17:20
We all need eachвсеки other.
209
1028019
2201
Ние се нуждаем един от друг.
17:23
And so, please, think of me
as well with tendernessнежност,
210
1031019
4537
И така, моля ви, мислете за мен
с нежност,
за да мога да изпълня задачата,
която ми бе поставена
17:28
so that I can fulfillизпълнила the taskзадача
I have been givenдаден
211
1036153
3374
17:31
for the good of the other,
212
1039551
2422
за доброто на другия,
17:33
of eachвсеки and everyвсеки one, of all of you,
213
1041998
3338
на всеки един от нас, на всички вас,
17:37
of all of us.
214
1045739
1697
на всички нас.
17:40
Thank you.
215
1048080
1668
Благодаря ви.
Translated by Dessislava Boshnakova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
His Holiness Pope Francis - Bishop of Rome
Pope Francis is the Bishop of Rome and the head of the Roman Catholic Church.

Why you should listen

Pope Francis was elected in March 2013, becoming the first Pope from the Americas and from the Southern hemisphere. He was born in 1936 in Buenos Aires, Argentina, as Jorge Mario Bergoglio, in a family of Italian immigrants. A Jesuit, he was Archbishop of Buenos Aires and then a Cardinal leading the Argentinian church. Upon election as the 266th Pope, he chose Francis as his papal name in reference to Saint Francis of Assisi.

A very popular figure who has taken it upon himself to reform the Catholic Church, Pope Francis's worldview is solidly anchored in humility, simplicity, mercy, social justice, attention to the poor and the dispossessed -- those he says "our culture disposes of like waste" -- and in a critical attitude towards unbridled capitalism and consumerism. He is a strong advocate of global action against climate change, to which he has devoted his powerful 2015 encyclical, Laudato sì ("Praise be to you"). He invites us to practice "tenderness," putting ourselves "at the level of the other," to listen and care. He is committed to interfaith dialogue and is seen as a moral and spiritual authority across the world by many people who aren't Catholics.

More profile about the speaker
His Holiness Pope Francis | Speaker | TED.com