ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com
TEDGlobal>NYC

Naoko Ishii: An economic case for protecting the planet

Naoko Ishii: Ochrany planéty z ekonomického hľadiska

Filmed:
1,276,294 views

Všetci sa delíme o jednu planétu, dýchame ten istý vzduch, pijeme tú istú vodu a sme závislí od tých istých oceánov, lesov a biodiverzity. Ekonómka Naoko Ishii má za úlohu ochrániť tieto spoločné zdroje, tiež známe ako globálne verejné statky, ktoré sú životne dôležité pre naše prežitie. V poučnej prednáške o blahu planéty Ishii načrtne štyri ekonomické systémy, ktoré potrebujeme zmeniť, aby sme zabezpečili globálne verejné statky, a tak navrhne nový druh sociálnej zmluvy so Zemou.
- Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Každému prajem dobrý večer.
00:13
Good eveningvečerné, everyonekaždý.
0
1672
1396
Som z Japonska,
00:16
I am from JapanJaponsko,
1
4204
1894
00:18
so I'd like to startštart with a storypríbeh
about Japanesejapončina fishingRybolov villagesdedín.
2
6122
5428
a tak by som rada začala príbehom
o japonských rybárskych dedinách.
00:24
In the pastminulosť, everykaždý fishermanrybár was temptedpokušenie
to catchúlovok as manyveľa as fishryby as possiblemožný,
3
12671
6404
V minulosti každého rybára lákalo
chytiť čo najviac rýb,
ale keby to spravil každý,
00:32
but if everybodyvšetci did that,
4
20027
3404
00:35
the fishryby, commonobyčajný sharedzdieľaná resourceprostriedky
in the communityspoločenstvo, would disappearmiznúť.
5
23455
5269
tak by ryby,
spoločný zdroj komunity, vymreli.
00:41
The resultvýsledok would be hardshipťažkosti
and povertychudoba for everyonekaždý.
6
29560
5041
Výsledok pre všetkých
by bol strádanie a chudoba.
00:47
This happenedStalo in some casesprípady,
7
35927
3301
To sa v niektorých prípadoch stalo,
ale v iných prípadoch sa to nestalo.
00:51
but it did not happenstať sa in other casesprípady.
8
39252
4682
00:56
In these communitieskomunity,
9
44694
1968
V týchto komunitách
00:58
the fishermenrybári developedrozvinutý
a kinddruh of socialsociálny contractzmluva
10
46686
4438
rybári vyvinuli druh spoločenskej zmluvy,
01:03
that told eachkaždý one of them
to holdvydržať back a bittrocha to preventpredchádzať overfishingnadmerný výlov.
11
51148
5651
ktorý dal každému na vedomie, aby sa
trochu zdržal, aby zabránili preloveniu.
01:09
The fishermanrybár would keep
an eyeočné on eachkaždý other.
12
57772
3436
Rybári na seba dávali navzájom pozor.
Keď vás pristihli pri podvádzaní,
dostali by ste pokutu.
01:13
There would be a penaltytrest
if you were caughtchytený cheatingpodvádzanie.
13
61896
4152
Avšak akonáhle sa výhoda spoločenskej
zmluvy stala všetkým jasná,
01:18
But onceakonáhle the benefitvýhoda of a socialsociálny contractzmluva
becamesa stal clearjasný to everyonekaždý,
14
66965
6588
01:25
the incentivestimul to cheatCheat
dramaticallydramaticky droppedklesol.
15
73577
3509
nutkanie podvádzať dramaticky kleslo.
01:30
We find the samerovnaký storypríbeh around the worldsvet.
16
78606
2564
Ten istý príbeh nachádzame všade na svete.
01:34
This is how villagersdedinčania in medievalstredoveký EuropeEurópa
17
82361
4051
Takto dedinčania v stredovekej Európe
01:38
managedorganizovaný pasturepasienky and forestslesy.
18
86436
3190
spravovali pastviny a lesy.
01:42
This is how communitieskomunity in AsiaÁzia
managedorganizovaný watervoda,
19
90353
4577
Takto komunity v Ázii spravovali vodu
a takto domorodci z Amazónie
spravovali divokú zver.
01:46
and this is how indigenousdomorodý peoplesnárody
in the AmazonAmazon managedorganizovaný wildlifevoľne žijúcich živočíchov.
20
94954
5571
01:53
These communitieskomunity realizedsi uvedomil,
they reliedspoliehali on a finitekonečný, sharedzdieľaná resourceprostriedky.
21
101858
6055
Tieto komunity si uvedomili, že sa
spoliehajú na obmedzené spoločné zdroje.
02:01
They developedrozvinutý rulespravidlá and practicespostupy
on how to managespravovať those resourceszdroje,
22
109318
6084
Vyvinuli pravidlá a spôsoby,
ako spravovať tieto zdroje,
02:07
and they changedzmenený theirich behaviorsprávanie
23
115426
2429
a zmenili svoje správanie,
02:09
so that they could continueďalej
to relyspoliehať on those sharedzdieľaná resourceszdroje tomorrowzajtra
24
117879
6547
aby mohli pokračovať pri spoliehaní sa
na tieto spoločné zdroje aj zajtra tým,
02:16
by not overfishingnadmerný výlov,
25
124450
2547
že zabránia preloveniu,
02:19
not overgrazingnadmerné spásanie,
26
127021
1953
zabránia prehnanému paseniu,
02:20
not pollutingznečisťujúce or depletingozónovú vrstvu
watervoda streamsprúdy todaydnes.
27
128998
4674
zabránia znečisťovaniu alebo prečerpaniu
vodných tokov.
02:26
This is a storypríbeh of the commonsprostý ľud,
28
134572
3032
Toto je príbeh statkov
02:29
and alsotaktiež how to avoidvyhnúť sa
the so-calledtakzvaný tragedytragédie of the commonsprostý ľud.
29
137628
6595
a tiež o tom, ako sa vyhnúť
takzvanej tragédii statkov.
02:37
But this is alsotaktiež a storypríbeh of an economyhospodárstvo
30
145462
3354
Ale taktiež je to príbeh ekonómie,
02:40
that was mainlyhlavne locallokálny,
31
148840
2231
ktorá bola prevažne lokálna,
02:43
where everybodyvšetci had
a very strongsilný sensezmysel of belongingspolupatričnosti.
32
151095
4341
kde mal každý veľmi silný
zmysel pre príslušnosť.
02:49
Our economiesúspory are no longerdlhšie locallokálny.
33
157032
2714
Naše ekonómie už nie sú lokálne.
02:52
When we movedpohyboval away from beingbytia locallokálny,
34
160359
3349
Keď sme prestali byť lokálni,
02:55
we startedzahájená to losestratiť
our connectionprípojka to the commonsprostý ľud.
35
163732
4174
začali sme strácať
naše prepojenie k statkom.
03:00
We carriedvykonané economicekonomický objectivesciele,
goalsCiele and systemssystémy beyondmimo the locallokálny,
36
168675
5833
Riešili sme ekonomické plány,
ciele a systémy ďalej než lokálne,
03:06
but we did not carryniesť the notionpredstava
of takingprevzatia carestarostlivosť of the commonsprostý ľud.
37
174532
4912
ale neriešili sme úmysel starať sa
o naše statky.
03:13
So our oceansoceány, forestslesy,
38
181365
3991
Tak naše oceány, lesy,
niekedy nám veľmi blízke
ako lokálne statky,
03:17
onceakonáhle very closeZavrieť to us
as our locallokálny commonsprostý ľud,
39
185380
3934
sa od nás veľmi vzdialili.
03:21
movedpohyboval very farďaleko away from us.
40
189338
2872
03:25
So todaydnes, we pumpčerpadlo millionsmilióny of tonston
of greenhouseskleník gasesplyny into the airovzdušia,
41
193609
5825
Dnes pumpujeme milióny ton
skleníkových plynov do ovzdušia,
03:33
we dumpskládka plasticsplasty, fertilizershnojivá
and industrialpriemyselný wasteodpad
42
201098
5285
sypeme plast, umelé hnojivá
a priemyselný odpad
do riek a oceánov
03:38
into the riversriek and oceansoceány,
43
206407
2483
03:40
and we cutrez down forestslesy that absorbabsorbovať COCO2.
44
208914
3437
a rúbeme lesy,
ktoré absorbujú oxid uhličitý.
03:45
We make the wilddivoký biodiversitybiodiverzity
much more fragilekrehký.
45
213486
4143
Meníme divokú biodiverzitu
na oveľa krehkejšiu.
03:51
We seempripadať to have totallynaprosto forgottenzabudnutý
46
219163
2676
Zdá sa, že sme úplne zabudli,
03:53
that there is suchtaký a thing
as globalglobálnej commonsprostý ľud:
47
221863
4602
že existuje niečo ako
globálne verejné statky:
03:58
airovzdušia, watervoda, forestslesy and biodiversitybiodiverzity.
48
226489
5260
vzduch, voda, lesy a biodiverzita.
04:05
Now, it is modernmoderný scienceveda
49
233664
3165
Moderná veda
04:08
that remindspripomína us how vitalvitálny
the globalglobálnej commonsprostý ľud are.
50
236853
4287
nám pripomína, ako životne
dôležité globálne verejné statky sú.
04:14
In 2009, a groupskupina of scientistsvedci proposednavrhovanej
51
242536
4997
V roku 2009 skupina vedcov navrhla,
04:19
how to assessposúdiť the healthzdravie
of the globalglobálnej commonsprostý ľud.
52
247557
3261
ako posúdiť stav globálnych
verejných statkov.
04:23
They defineddefinovaný ninedeväť planetaryplanetárny boundarieshranice
vitalvitálny to our survivalprežitie,
53
251726
6072
Definovali 9 planetárnych hraníc,
ktoré sú dôležité pre naše prežitie,
04:29
then they measuredmerané how farďaleko we could go
54
257822
3453
potom zmerali,
ako ďaleko by sme mohli zájsť,
než by sme prekročili bod zlomu hraníc,
04:33
before we crosskríž over
the tippingsklápanie pointsbody or thresholdsprahové hodnoty
55
261299
4580
04:37
that would leadolovo us to the irreversiblenezvratné
or even catastrophickatastrofálne changezmena.
56
265903
5261
ktorý by nás priviedol k nezvratnej
alebo dokonca katastrofickej zmene.
04:45
This is where we were in the 1950s.
57
273716
3905
Tu sme boli v 50. rokoch 20. storočia.
04:51
We broadlyvo všeobecnosti remainedzostal
withinvnútri safetrezor operatingprevádzkové spacepriestor,
58
279165
4842
Zhruba sme ostali
v bezpečnej prevádzkovej zóne,
04:56
markedvýrazný by the greenzelená lineriadok.
59
284031
2204
ktorá bola označená zelenou čiarou.
05:00
But look at where we are now.
60
288196
2198
Ale pozrime sa na to, kde sme teraz.
05:04
We have crossedskrížené fourštyri of those boundarieshranice,
61
292892
4278
Prekročili sme štyri z týchto hraníc
05:09
and we will be crossingprechod othersostatné
in the futurebudúcnosť.
62
297194
2754
a v budúcnosti prekročíme ďalšie.
05:13
How did we endkoniec up in this situationsituácia?
63
301279
3182
Ako sme sa ocitli v tejto situácii?
05:17
Well, my personalosobné storypríbeh
maysmieť tell us something.
64
305957
3301
Môj osobný príbeh nám možno napovie.
05:23
FivePäť yearsleta agopred, I was appointedmenovaný
65
311167
2150
Pred piatimi rokmi som bola menovaná
05:25
as CEOGENERÁLNY RIADITEĽ of the GEFGEF,
GlobalGlobálne EnvironmentŽivotné prostredie FacilityZariadenia,
66
313341
4644
generálnou riaditeľkou Globálneho fondu
pre životné prostredie (GEF),
05:30
but I am not a conservationistochranca prírody
67
318009
3739
avšak nie som ochranárka
05:33
or an environmentalekologický activistaktivista.
68
321772
2665
ani enviromentálna aktivistka.
05:37
I am an economistekonóm,
69
325171
2017
Som ekonómka
05:39
and for the last 30 yearsleta,
70
327212
2349
a posledných 30 rokov
05:41
I had workedpracoval for publicverejnosť financefinancie
in my home countrykrajina and around the worldsvet.
71
329585
5460
som pracovala pre verejné financie
doma a okolo sveta.
Jednu vec vám môžem s určitosťou povedať:
05:48
I can tell you one thing for sure:
72
336616
2834
05:51
duringpočas these 30 yearsleta,
73
339474
2341
počas týchto 30 rokov
05:53
the notionpredstava of the globalglobálnej commonsprostý ľud
never crossedskrížené my mindmyseľ.
74
341839
4049
mi predstava globálnych verejných statkov
nezišla na um.
05:58
I didn't have a singlejednoposteľová conversationkonverzácia
about the globalglobálnej commonsprostý ľud
75
346657
4065
Nemala som jedinú konverzáciu
o globálnych verejných statkoch
06:02
with my colleaguesspolupracovníci.
76
350746
1258
s mojimi kolegami.
06:05
This tellshovorí me that the notionpredstava
of the globalglobálnej commonsprostý ľud
77
353244
3874
To mi vraví, že predstava
globálnych verejných statkov
06:09
was not really enteringvchod
into the bigveľký moneypeniaze decisionsrozhodnutie
78
357142
3932
nevstupovala do veľkých
finančných rozhodnutí,
06:13
like statestáť budgetsrozpočty or investmentinvestície plansplány.
79
361098
3285
ako napr. štátny rozpočet
alebo investičné plány.
06:18
And I'm wonderingpremýšľal,
why do we have this sheernaprostý ignoranceneznalosť
80
366240
3674
A tak sa čudujem,
prečo máme túto neznalosť
06:21
about the globalglobálnej commonsprostý ľud,
81
369938
1920
o globálnych verejných statkoch,
06:23
includingpočítajúc do toho me, myselfja sám?
82
371882
2079
vrátane mňa samej?
06:27
One possiblemožný explanationvysvetlenie mightsila be
83
375835
3841
Jedno možné vysvetlenie je,
06:31
that untilkým recentlynedávno,
it didn't really matterzáležitosť too much.
84
379700
4140
že donedávna na tom až tak nezáležalo.
06:36
Even if we messneporiadok up
some partčasť of the environmentprostredie,
85
384394
4130
Aj keď sme zničili isté časti
životného prostredia,
06:40
we were not fundamentallyv podstate changingmeniace sa
the functionsfunkcie of the earthkrajiny systemsystém.
86
388548
5488
nemenili sme zásadne
funkcie zemského systému.
06:47
The globalglobálnej commonsprostý ľud
had still enoughdosť capacitykapacita
87
395072
3991
Globálne verejné statky mali
ešte stále dostačujúcu kapacitu
06:51
to take the punchesrazníky we gavedal them.
88
399087
2508
zniesť naše údery.
06:54
In factskutočnosť, the fishryby were still plentifulhojný,
89
402500
3055
V skutočnosti bolo rýb stále dosť,
06:59
the fieldspoľa for grazingpasenie were still vastnesmierny.
90
407325
3730
pastviny boli stále rozsiahle.
07:04
Our mistakechyba was to assumepredpokladať
91
412849
2548
Našou chybou bolo domnievať sa,
07:07
that the capacitykapacita
of the earthkrajiny for self-repairself-oprava
92
415421
3199
že regenerujúca kapacita Zeme
nemá hranice.
07:10
had no limitslimity.
93
418644
1308
07:12
It does have limitslimity.
94
420752
1953
Má hranice.
07:15
The messagespráva from
the scienceveda is very clearjasný:
95
423812
3377
Odkaz od vedy je veľmi jasný:
07:19
we humansľudia have becomestať sa
an overwhelmingohromujúci forcesila
96
427213
3230
my ľudia sme sa stali
ohromujúcou silou nato,
07:22
to determineurčiť the futurebudúcnosť
livingžijúci conditionspodmienky on earthkrajiny,
97
430467
4167
aby sme určili budúcnosť
životných podmienok na Zemi
07:26
and what's more,
we are runningbezat out of time.
98
434658
3301
a čo viac, uteká nám čas.
07:30
If we don't actakt on them,
99
438589
4067
Pokiaľ nebudeme konať na ich základe,
07:34
we will be losingstráca the globalglobálnej commonsprostý ľud.
100
442680
2358
tak globálne verejné statky stratíme.
07:37
It's only our generationgenerácie
who are ableschopný to preservezachovať it --
101
445062
3658
Len naša generácia
je schopná ich zachovať,
07:40
preservezachovať the commonsprostý ľud as we know them.
102
448744
2103
zachovať verejné statky ako ich poznáme.
07:44
Now is the time we startštart managingriadenie
the globalglobálnej commonsprostý ľud
103
452193
5120
Teraz je čas, aby sme sa začali
o globálne verejné statky starať tak,
07:49
as our parentsrodičia or our grandparentsstarí rodičia
managedorganizovaný theirich locallokálny commonsprostý ľud.
104
457337
5571
ako sa naši rodičia a prarodičia
starali o svoje miestne statky.
07:56
The first thing we need to do
105
464851
2447
Prvá vec, čo potrebujeme urobiť,
07:59
is to simplyjednoducho recognizeuznať
that we do have the globalglobálnej commonsprostý ľud
106
467322
6035
je jednoducho rozoznať,
že tie globálne verejné statky máme,
08:05
and they are very, very importantdôležitý.
107
473381
2563
a že sú strašne dôležité.
08:09
Then we need to buildvybudovať
the stewardshipsprávcovstvo of the globalglobálnej commonsprostý ľud
108
477393
3898
Potom potrebujeme zasadiť správu
globálnych verejných statkov
08:13
into all of our thinkingpremýšľanie,
109
481315
2079
do nášho myslenia,
08:15
our businessobchodné, our economyhospodárstvo,
110
483418
2119
našich obchodov, našej ekonómie,
08:17
our policy-makingtvorby politiky --
111
485561
1516
našej tvorby zákonov,
08:19
in all of our actionsakcie.
112
487101
1737
do všetkých našich činov.
08:21
We need to recreateznova vytvoriť the socialsociálny contractzmluva
of the fishingRybolov villagesdedín
113
489567
5424
Potrebujeme zopakovať
spoločenskú zmluvu rybárskych dedín
08:27
on the globalglobálnej scalemierka.
114
495015
2120
na globálnej úrovni.
08:31
But what does it mean in practicepraxe?
115
499539
2283
Ale čo to znamená v praxi?
08:34
Where to startštart with?
116
502875
1328
Kde začať?
08:37
I see there are fourštyri keykľúč economicekonomický systemssystémy
117
505375
4055
Podľa mňa existujú štyri
primárne ekonomické systémy,
08:41
that fundamentallyv podstate need to changezmena.
118
509454
2103
ktoré sa zásadne potrebujú zmeniť.
08:44
First, we need to changezmena our citiesmesta.
119
512396
3174
Po prvé, potrebujeme zmeniť naše mestá.
08:48
By 2050, two thirdstretiny of our populationpopulácia
will livežiť in citiesmesta.
120
516298
5413
Do roku 2050 budú dve tretiny
populácie žiť v mestách.
08:54
We need greenzelená citiesmesta.
121
522298
2135
Potrebujeme zelené mestá.
08:57
SecondDruhý, we need to changezmena
our energyenergie systemsystém.
122
525092
3762
Po druhé, potrebujeme zmeniť
náš energetický systém.
09:00
The worldsvet economyhospodárstvo
mustmusieť sharplyprudko decarbonizedecarbonize,
123
528878
3706
Svetová ekonómia
sa musí ostro dekarbonizovať
09:04
essentiallyv podstate in one generationgenerácie.
124
532608
2253
v podstate v priebehu jednej generácie.
09:08
ThirdTretím, we need to changezmena
our production-consumptionvýrobno-spotrebiteľských systemsystém.
125
536050
4650
Po tretie, potrebujeme zmeniť
náš systém produkcie-konzumácie.
09:13
We need to breakprestávka away from currentprúd
take-make-wasteTake make odpadu consumptionspotreba patternsvzory.
126
541376
6349
Potrebujeme sa oddeliť od súčasných
konzumačných vzorov zober-urob-vyhoď.
09:20
And finallykonečne, we need
to changezmena our foodjedlo systemsystém,
127
548686
4838
A nakoniec, potrebujeme zmeniť
náš potravinový systém,
09:25
what to eatjesť and how to producevyrobiť it.
128
553548
2566
čo jesť a ako to produkovať.
09:28
And all of those fourštyri systemssystémy
129
556644
2842
Všetky štyri systémy
09:31
are puttinguvedenie enormousobrovský pressuretlak
on the globalglobálnej commonsprostý ľud,
130
559510
4198
vyvíjajú obrovský tlak
na globálne verejné statky
09:35
and it's alsotaktiež very difficultnáročný to flipflip them.
131
563732
2690
a je veľmi ťažké ich zmeniť.
09:38
They are extremelynesmierne complexkomplexné,
132
566840
2078
Sú extrémne komplexné
09:40
with manyveľa decision-makerstvorcovia,
actorsherci involvedzapojení.
133
568942
2668
s mnohými subjektami riadenia
a zahrnutými činiteľmi.
09:45
Let's take the examplepríklad of the foodjedlo systemsystém.
134
573753
2888
Zoberme si príklad
z potravinového systému.
09:50
FoodJedlo productionvýroba is currentlyv súčasnosti responsiblezodpovedný
135
578556
3643
Potravinová produkcia
je momentálne zodpovedná
09:54
for one quarterštvrťrok
of greenhouseskleník gasplynový emissionsemisie.
136
582223
3158
za štvrtinu emisií skleníkových plynov.
09:58
It is alsotaktiež a mainHlavná useružívateľ
of the world'ssvete watervoda resourceszdroje.
137
586190
4015
Je tiež hlavným užívateľom
svetových vodných zdrojov.
Faktom je, že 70 % dnešnej vody
je použitých na pestovanie plodín.
10:02
In factskutočnosť, 70 percentpercento of today'sdnešný watervoda
is used to growrásť, pestovať cropsplodiny.
138
590775
5992
Rozľahlé oblasti tropických
lesov sú použité na poľnohospodárstvo.
10:09
VastObrovské areasoblasti of tropicaltropický forestles
are used for agriculturepoľnohospodárstvo.
139
597740
4707
10:15
This deforestationodlesňovania drivespohony extinctionvyhynutie.
140
603055
3702
Toto odlesňovanie poháňa vymieranie.
10:18
In factskutočnosť, we are losingstráca speciesdruh
1,000 timesdoba fasterrýchlejšie
141
606781
4960
Dokonca strácame druhy
tisíckrát rýchlejšie,
než je prirodzené tempo.
10:23
than the naturalprírodné raterýchlosť.
142
611765
1214
10:26
And on toptop of all of that badzlý newsnoviny,
143
614200
3723
Navrch všetkých tých zlých správ,
10:29
one thirdtretina of foodjedlo producedprodukoval todaydnes globallyglobálne
144
617947
4180
tretina globálne produkovaných
potravín sa nezje.
10:34
is not eatenjesť.
145
622151
1190
10:35
It's wastedzbytočne.
146
623768
1717
Je premrhaná.
10:39
But there is the good newsnoviny,
147
627449
2953
Ale existuje dobrá správa,
dobré znamenia.
10:42
good signsznaky.
148
630426
1150
10:44
CoalitionsKoalície of stakeholderszúčastnené strany
149
632220
3360
Koalícia akcionárov
10:47
are now comingPrichádza togetherspolu
to try to transformpremeniť the foodjedlo systemsystém
150
635604
4877
sa spojila, aby sa pokúsila
pretvoriť potravinový systém
10:52
with one sharedzdieľaná goalcieľ:
151
640505
2385
jedným spoločným cieľom:
10:54
how to producevyrobiť enoughdosť
healthyzdravý foodjedlo for everyonekaždý,
152
642914
4552
ako produkovať dostatok
zdravých potravín pre všetkých
a zároveň ako obmedziť, ostro zredukovať
10:59
at the samerovnaký time,
153
647490
1496
11:01
to try to cutrez, to sharplyprudko reduceredukovať,
154
649010
3120
11:04
the footprintstopa from the foodjedlo systemsystém
on the globalglobálnej commonsprostý ľud.
155
652154
4241
stopu potravinového systému
na globálnych verejných statkoch.
11:10
I had an opportunitypríležitosť
156
658983
1699
Mala som príležitosť
11:12
to flylietať over the Indonesianindonézština
islandostrov of SumatraSumatra,
157
660706
4360
cestovať na indonézsky ostrov Sumatra
11:17
and I saw with my ownvlastný eyesoči
158
665090
2668
a na vlastné oči vidieť
obrovské odlesňovanie,
11:19
the massivemasívny deforestationodlesňovania
159
667782
2157
11:21
to make roomizba for palmdlaň oilolej plantationsporasty.
160
669963
4199
aby urobili miesto
na plantáže palmového oleja.
11:27
By the way, palmdlaň oilolej is includedzahrnuté
in thousandstisíce of foodjedlo productsProdukty
161
675178
4701
Mimochodom, palmový olej je zahrnutý
v tisíckach potravinových produktov,
11:31
we eatjesť everykaždý day.
162
679903
1601
ktoré jeme každý deň.
11:33
The globalglobálnej demanddopyt for palmdlaň oilolej
is just increasingzvyšujúce sa.
163
681528
3071
Svetový dopyt po palmovom oleji stúpa.
11:38
In SumatraSumatra, I metstretol smallholderdrobným farmerspoľnohospodári
164
686168
4136
Na Sumatre som sa zoznámila
s malými farmármi,
11:42
who need to make a day-to-dayzo dňa na deň livingžijúci
from growingrastúce oilolej palmdlaň.
165
690328
4618
ktorí sa potrebujú
uživiť pestovaním palmy olejnej.
11:47
I metstretol globalglobálnej foodjedlo companiesspoločnosti,
166
695803
2849
Stretla som sa so svetovými
potravinovými podnikmi,
11:50
financialfinančné institutionsinštitúcie
167
698676
1851
finančnými inštitúciami
11:52
and locallokálny governmentvláda officialsúradníci.
168
700551
2055
a lokálnymi vládnymi predstaviteľmi.
11:56
All of them told me that they can't
make the changezmena by themselvessami,
169
704035
5811
Všetci mi povedali,
že sami nemôžu urobiť zmenu
12:01
and only by workingpracovný togetherspolu
underpod a kinddruh of newNový contractzmluva,
170
709870
5469
a len spoluprácou pod novou zmluvou,
12:07
or a newNový practicepraxe,
171
715363
1563
alebo novou praxou
12:08
do they have a chancešanca
to protectchrániť tropicaltropický forestslesy.
172
716950
3468
majú šancu ochrániť tropické pralesy.
12:13
So it's so encouragingpovzbudivý to see,
at leastnajmenej for the last fewmálo yearsleta,
173
721891
5044
Je také povzbudzujúce vidieť,
aspoň za posledných pár rokov,
12:18
this newNový coalitionkoalície amongmedzi these committedangažovaný
actorsherci alongpozdĺž the supplydodávka chainreťaz
174
726959
5708
novú koalíciu medzi odovzdanými
činiteľmi na reťazci dodávateľov
12:24
come togetherspolu to try
to transformpremeniť the foodjedlo systemsystém.
175
732691
4110
ako sa zišli,
aby skúsili zmeniť potravinový systém.
12:29
In factskutočnosť, what they are tryingsnažia to do
176
737392
3105
V podstate sa snažia o vytvorenie
12:32
is to createvytvoriť a newNový kinddruh of socialsociálny contractzmluva
to managespravovať the globalglobálnej commonsprostý ľud.
177
740521
6420
nového druhu sociálnej zmluvy
na správu globálnych verejných statkov.
12:41
All changeszmeny startštart at home,
178
749697
3342
Všetky zmeny sa začínajú doma,
12:45
at your placemiesto and at my placemiesto.
179
753063
2578
u vás a u mňa doma.
12:48
At GEFGEF, GlobalGlobálne EnvironmentŽivotné prostredie FacilityZariadenia,
180
756626
3666
V Globálnom fonde pre životné prostredie
12:52
we have now a newNový strategystratégia,
181
760316
2437
máme teraz novú stratégiu
12:54
and we put the globalglobálnej commonsprostý ľud
at its centercentrum.
182
762777
3506
a globálne verejné statky sú jej základom.
13:00
I hopenádej we won'tnebude be the only onesones.
183
768552
2705
Dúfam, že nebudeme jediní.
13:04
If everybodyvšetci stayspobyty on the sidelineskoľaj,
waitingčakania for othersostatné to stepkrok in,
184
772273
5604
Pokiaľ každý zostane bokom a bude čakať,
kým iní niečo spravia,
13:09
the globalglobálnej commonsprostý ľud
will continueďalej to deterioratezhoršovať,
185
777901
3659
globálne verejné statky
budú naďalej chátrať
13:13
and everybodyvšetci will be much worsehoršie off.
186
781584
3983
a bude to pre každého ešte horšie.
13:18
We need to saveuložiť ourselvesmy sami
from the tragedytragédie of the commonsprostý ľud.
187
786388
4516
Musíme sa zachrániť
pred tragédiou statkov.
13:24
So, I invitevyzvať all of you
to embraceobjatie the globalglobálnej commonsprostý ľud.
188
792451
5642
Preto vás chcem požiadať, aby ste sa
chopili globálnych verejných statkov.
13:30
Please do rememberpamätať
that globalglobálnej commonsprostý ľud do existexistovať
189
798801
3840
Pamätajte si prosím,
že globálne verejné statky existujú
13:34
and are waitingčakania for your stewardshipsprávcovstvo.
190
802665
2385
a čakajú na vaše vedenie.
13:38
We all sharezdieľam one planetplanéta in commonobyčajný.
191
806609
3198
Všetci sa delíme o jednu planétu.
13:42
We breathedýchať the samerovnaký airovzdušia,
192
810546
2325
Dýchame ten istý vzduch,
13:44
we drinkpiť the samerovnaký watervoda,
193
812895
1992
pijeme tú istú vodu,
13:46
we dependzávisieť on the samerovnaký oceansoceány,
forestslesy, and biodiversitybiodiverzity.
194
814911
4841
sme závislí od tých istých oceánov,
lesov a biodiverzity.
13:52
There is no spacepriestor
left on earthkrajiny for egoismegoizmus.
195
820974
3405
Na Zemi nezostalo miesto pre egoizmus.
13:57
The globalglobálnej commonsprostý ľud mustmusieť be keptuchovávané
withinvnútri theirich safetrezor operatingprevádzkové spacepriestor,
196
825144
5515
Globálne verejné statky sa musia udržať
v bezpečnom operačnom priestore
14:02
and we can only do it togetherspolu.
197
830683
4206
a to môžeme dosiahnuť iba spoločne.
14:08
Thank you so much.
198
836071
1246
Ďakujem veľmi pekne.
14:09
(ApplausePotlesk)
199
837341
3579
(potlesk)
Translated by Vladimíra Molčanová
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com