English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Talks Live

Zaria Forman: Drawings that show the beauty and fragility of Earth

Zaria Forman: Vizatime që tregojnë bukurinë dhe brishtësinë e Tokës

Filmed:
1,303,215 views

Zaria Forman vizaton vepra arti me përmasa të mëdha të akullnajave që po shkrijnë, të ajsbergëve që pluskojnë në ujin e qelqtë dhe valëve që krijojnë shkumë. Këto vepra eksplorojnë momente tranzicioni, turbullire dhe qetësie. Bashkohuni me të teksa diskuton procesin meditues të krijimit artistik dhe motivimin në punën e saj. "Vizatimet e mia i thurin lavde bukurisë së atyre që rrezikojmë të humbasim", thotë ajo. "Uroj që të shërbejnë si regjistrime të këtyre peisazheve madhështore në ndryshim e sipër".

- Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change. Full bio

I consider it my life's mission
E konsideroj misionin e jetës sime,
00:12
to convey the urgency
of climate change through my work.
të tregoj urgjencën e ndryshimeve
klimatike përmes punës sime.
00:15
I've traveled north to the Arctic
to the capture the unfolding story
Kam udhëtuar në veri te Artikut
për të kapur historinë e pashpalosur
00:19
of polar melt,
të shkrirjes polare,
00:23
and south to the Equator to document
the subsequent rising seas.
dhe në jug të Ekuadorit për dokumentimin
e rritjes graduale të nivelit të deteve.
00:25
Most recently, I visited
the icy coast of Greenland
Së fundmi, kam vizituar
bregdetin e akullt të Groenlandës
00:29
and the low-lying islands of the Maldives,
edhe ishujt e ulëta të Maldiveve,
00:33
connecting two seemingly disparate
but equally endangered
duke lidhur kështu, dy pjesë të ndryshme
00:36
parts of our planet.
por njëlloj të rrezikuara në Tokë.
00:41
My drawings explore moments
of transition, turbulence
Vizatimet e mia eksplorojnë momente
të trancizionit, të turbullirës
00:43
and tranquility in the landscape,
dhe të qetësisë së peisazhit,
00:49
allowing viewers to emotionally connect
duke iu mundësuar shikuesve
të lidhen emocionalisht me një vend
00:52
with a place you might never
have the chance to visit.
që ndoshta nuk do të munden ta vizitojnë.
00:55
I choose to convey the beauty
as opposed to the devastation.
Zgjedh të përcjell bukurinë
kundrejt shkatërrimit
00:59
If you can experience the sublimity
of these landscapes,
Nëse ndjeni madhështinë e peisazheve
01:04
perhaps you'll be inspired
to protect and preserve them.
ndoshta mund të frymëzoheni
që t'i mbroni dhe t'i ruani ata.
01:08
Behavioral psychology tells us
that we take action
Psikologjia e sjelljes thotë se veprojmë
01:13
and make decisions based
on our emotions above all else.
dhe marrim vendime
bazuar në ndjenjat tona më tepër.
01:16
And studies have shown
that art impacts our emotions
Studimet tregojnë se arti ndikon
në ndjenjat tona
01:21
more effectively than a scary news report.
më shumë sesa një lajm tronditës.
01:24
Experts predict ice-free Arctic summers
Ekspertët parashikojnë
01:29
as early as 2020.
verë arktike pa akull në 2020.
01:32
And sea levels are likely to rise
between two and ten feet
Nivelet e detit kanë gjasa të rriten
01:35
by century's end.
me 0.6-3m deri në fund të shekullit.
01:39
I have dedicated my career
to illuminating these projections
I kam kushtuar karrierën time
nxjerrjes në dritë të këtyre projektimeve
01:42
with an accessible medium,
me një mjet të aksesueshëm që na nxit
01:47
one that moves us in a way
that statistics may not.
në një mënyrë që statistikat s'munden.
01:49
My process begins
with traveling to the places
Procesi im fillon me udhëtime në vende
në ballë të ndryshimeve klimatike.
01:54
at the forefront of climate change.
Aty bëj mijëra fotografi.
01:57
On-site, I take thousands of photographs.
Në studio, punoj bazuar
në kujtimet e përvojës dhe foto
01:59
Back in the studio,
për të krijuar vepra me përmasa të mëdha,
02:02
I work from both my memory
of the experience and the photographs
ndonjëherë deri në 3 m të gjera.
02:03
to create very large-scale compositions,
Vizatoj me pastel të butë
që është i thatë si qymyr, por me ngjyra.
02:08
sometimes over 10 feet wide.
Unë i quaj punët e mia vizatime,
por të tjerët i quajnë piktura.
02:10
I draw with soft pastel, which is dry
like charcoal, but colors.
Megjithatë strukem, kur më quajnë
piktore që pikturon me gishta.
02:13
I consider my work drawings
but others call them painting.
(Të qeshura)
02:18
I cringe, though, when I'm referred to
as a "finger painter."
Por unë nuk përdor mjete,
02:22
(Laughter)
gjithmonë kam përdorur gishtat
dhe pëllëmbën e dorës
02:26
But I don't use any tools
për të manipuluar pigmentin në letër.
02:27
and I have always used
my fingers and palms
Vizatimi është një formë meditimi për mua
02:29
to manipulate the pigment on the paper.
Më qetëson mendjen.
02:32
Drawing is a form of meditation for me.
Nuk e perceptoj atë që vizatoj
si akull apo ujë.
02:35
It quiets my mind.
Në fakt, imazhi zhvishet nga gjithçka
02:40
I don't perceive what I'm drawing
deri në formën bazë të ngjyrës dhe formës.
02:42
as ice or water.
Kur vepra ka mbaruar,
02:44
Instead, the image is stripped down
më në fund mund ta shoh si një të tërë,
02:45
to its most basic form of color and shape.
si një ajsberg që pluskon në ujin e qelqtë
02:48
Once the piece is complete,
ose një valë që krijon shkumë.
02:52
I can finally experience
the composition as a whole,
Një vepër si kjo më merr mesatarisht
02:54
as an iceberg floating
through glassy water,
10 sekonda, siç mund ta shihni.
02:57
or a wave cresting with foam.
(Të qeshura)
03:00
On average, a piece this size
takes me about,
(Duartrokitje)
03:03
as you can see, 10 seconds.
Në të vërtetë, më shumë se 200-250 orë
03:07
(Laughter)
për të tilla përmasa.
03:09
(Applause)
Unë kam vizatuar që e vogël fare.
03:11
Really, more like 200 hours,
250 hours for something that size.
Mamaja ime ishte artiste
03:15
But I've been drawing ever since
I could hold a crayon, really.
dhe teksa rritesha,
03:19
My mom was an artist, and growing up,
kishim gjithnjë vegla arti nëpër shtëpi.
03:22
we always had art supplies
all over the house.
Dashuria e sime mëje për fotografinë,
03:24
My mother's love of photography
e nxiti të shkonte
03:27
propelled her to the most
remote regions of the earth,
në rajonet më të largëta të Tokës,
03:29
and my family and I were fortunate enough
për mua dhe familjen time ishte fat
03:33
to join and support her
on these adventures.
t'i bashkoheshim dhe ta mbështesnim
në këto aventura.
03:35
We rode camels in Northern Africa
Udhëtuam mbi deve në Afrikën Veriore
03:39
and mushed on dog sleds
near the North Pole.
dhe rrëshkitëm me slitë qensh
pranë Polit të Veriut.
03:41
In August of 2012,
I led my first expedition,
Në gusht të vitit 2012,
udhëhoqa ekspeditën time të parë,
03:45
taking a group of artists and scholars
up the northwest coast of Greenland.
një grup me artistë dhe studiues
në bregun veriperëndimor të Groenlandës.
03:50
My mother was originally
supposed to lead this trip.
Në fillim, ime më
do ta drejtonte këtë udhëtim.
03:56
She and I were in the early
stages of planning,
Ne ishim në fazat e para të planifikimit,
03:59
as we had intended to go together,
meqë kishim planifikuar të shkonim bashkë,
04:01
when she fell victim to a brain tumor.
kur u diagnostikua me tumor në tru.
04:04
The cancer quickly took over
her body and mind,
Kanceri ia mori shpejt
kontrollin e trupit dhe të mendjes
04:07
and she passed away six months later.
dhe ajo ndërroi jetë 6 muaj më vonë.
04:11
During the months of her illness, though,
Megjithatë, gjatë muajve të sëmundjes,
04:15
her dedication to the expedition
never wavered, and I made a promise
përkushtimi i saj ndaj ekspeditës
nuk u lëkund kurrë
04:17
to carry out her final journey.
dhe premtova që do ta kryeja unë
udhëtimin e saj të fundit.
04:22
My mother's passion for the Arctic
Pasioni i sime mëje për Arktikun
04:25
echoed through my experience in Greenland,
jehonte gjatë përvojës sime në Groenlandë
04:28
and I felt the power
dhe ndjeva fuqinë
04:31
and the fragility of the landscape.
dhe brishtësinë e peisazhit.
04:34
The sheer size of the icebergs
Përmasat gjigande të ajsbergut
04:38
is humbling.
të bëjnë të ndihesh e vogël.
04:41
The ice fields are alive
with movement and sound
Fushat e akullta
janë plot lëvizje dhe tinguj
04:43
in a way that I never expected.
në një mënyrë që unë s'e prisja kurrë.
04:46
I expanded the scale of my compositions
Unë rrita përmasat e veprave të mia
04:49
to give you that same sense of awe
that I experienced.
për t'ju dhënë ju të njëjtën ndjesi frike
që përjetova unë.
04:51
Yet, while the grandeur
of the ice is evident,
Megjithatë, ndërsa madhështia
e akullit është e dukshme,
04:57
so, too, is its vulnerability.
ashtu është edhe cënueshmëria e tij.
05:00
From our boat,
Nga varka jonë,
05:03
I could see the ice sweating
under the unseasonably warm sun.
mund ta shihja akullin teksa shkrinte
nën diellin shumë të nxehtë për stinën.
05:04
We had a chance to visit
many of the Inuit communities in Greenland
Ne patëm rastin të vizitonim
shumë nga komunitetet Inuit në Groenlandë
05:10
that now face huge challenges.
që tani përballen me sfida shumë të mëdha.
05:14
The locals spoke to me
of vast areas of sea ice
Vendasit më folën
për sipërfaqe të pafundme akulli
05:17
that are no longer
freezing over as they once did.
që nuk ngrinin më si dikur.
05:20
And without ice, their hunting
and harvesting grounds
Pa akull, territoret e gjuetisë
dhe të të korrave
05:23
are severely diminished,
janë zvogëluar shumë.
05:26
threatening their way
of life and survival.
duke kërcënuar mënyrën e tyre të jetesës
dhe të mbijetesës.
05:28
The melting glaciers in Greenland
Akullnajat në shkrirje
e sipër në Groenlandë,
05:32
are one of the largest
contributing factors to rising sea levels,
janë një nga faktorët më të mëdhenj
të rritjes së nivelit të detit,
05:34
which have already begun to drown
që tashmë ka filluar të fundosë
05:38
some of our world's lowest-lying islands.
disa nga ishujt më të ulët në botë.
05:41
One year after my trip to Greenland,
I visited the Maldives,
Një vit pas udhëtimit në Groenlandë,
vizitova Maldivet,
05:44
the lowest and flattest country
in the entire world.
shteti me lartësinë mbi nivelin e detit
më të ulët në botë.
05:49
While I was there, I collected
images and inspiration
Kur isha atje, mblodha imazhe dhe frymëzim
05:52
for a new body of work:
për një tjetër vepër:
05:56
drawings of waves lapping
on the coast of a nation
vizatime të valëve në bregun e një kombi
05:59
that could be entirely underwater
within this century.
që mund të ishte nën ujë
brenda këtij shekulli.
06:03
Devastating events happen every day
Ngjarje shkatërruese ndodhin çdo ditë
06:09
on scales both global and personal.
në shkallë botërore dhe personale.
06:13
When I was in Greenland,
Në Groenlandë, hodha hirin e mamasë
06:16
I scattered my mother's ashes
amidst the melting ice.
në akullin që shkrinte.
06:18
Now she remains a part
of the landscape she loved so much,
Tani është një pjesë e peisazhit që donte
06:22
even as it, too, passes
and takes on new form.
edhe pse merr një formë të re.
06:27
Among the many gifts my mother gave me
Në mes të dhuratave që më ka dhënë ime më
06:33
was the ability to focus on the positive,
është aftësia për t'u fokusuar
06:35
rather than the negative.
te pozitivja më shumë sesa te negativja.
06:38
My drawings celebrate the beauty
of what we all stand to lose.
Vizatimet e mia i thurin lavde bukurisë
së atyre që rrezikojmë të humbasim.
06:41
I hope they can serve as records
of sublime landscapes in flux,
Uroj që këto të shërbejnë si regjistrime
të peizazheve madhështore në ndryshim,
06:47
documenting the transition
and inspiring our global community
duke dokumentuar tranzicionin
dhe duke frymëzuar komunitetin tonë global
06:53
to take action for the future.
për të ndërmarrë veprime për të ardhmen.
06:58
Thank you.
Ju falemnderit.
07:01
(Applause)
(Duartrokitje)
07:02
Translated by Mahmudije Dina
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com