ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: En ung forskares jakt på rent vatten

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup har varit fast besluten att lösa den globala vattenkrisen sedan hon var 14 år gammal och såg barn utanför sina morföräldrars hus i Indien dricka vatten som var för smutsigt för att ens röra vid. Hennes forskning började i familjens kök, och ledde så småningom till ett stort vetenskapspris. Hör hur denna tonåriga forskare utvecklade ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att rena vatten.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryVarje summersommar, my familyfamilj and I
travelresa acrosstvärs över the worldvärld,
0
720
4696
Varje sommar reser jag och min familj
tvärs över världen,
00:17
3,000 milesmiles away
1
5440
1856
4 800 kilometer bort
00:19
to the culturallykulturellt diverseolika
countryland of IndiaIndien.
2
7320
2600
till det kulturellt mångskiftande
landet Indien.
00:22
Now, IndiaIndien is a countryland infamousökänd
for its scorchingbrännhet heatvärme and humidityluftfuktighet.
3
10760
4360
Indien är ökänt
för sin brännande hetta och luftfuktighet.
00:27
For me, the only relieflättnad from this heatvärme
is to drinkdryck plentymassor of watervatten.
4
15760
4440
Det enda som hjälper mig mot hettan
är att dricka mycket vatten.
00:32
Now, while in IndiaIndien,
5
20920
1496
Medan vi är i Indien,
00:34
my parentsföräldrar always remindpåminna me
to only drinkdryck boiledkokt or bottledflaska watervatten,
6
22440
4480
påminner mina föräldrar mig ständigt
om att bara dricka kokt eller flaskvatten,
00:39
because unliketill skillnad från here in AmericaAmerika,
7
27400
2256
för till skillnad mot här i Amerika,
00:41
where I can just turnsväng on a tapknacka
and easilylätt get cleanrena, potabledricksvatten watervatten,
8
29680
4200
där jag kan vrida på kranen
och få rent, drickbart vatten,
00:46
in IndiaIndien, the watervatten is oftenofta contaminatedförorenade.
9
34480
2520
är vattnet i Indien ofta förorenat.
00:49
So my parentsföräldrar have to make sure
10
37440
1896
Så mina föräldrar måste försäkra sig om
00:51
that the watervatten we drinkdryck is safesäker.
11
39360
1960
att vattnet vi dricker är säkert.
00:54
HoweverEmellertid, I soonsnart realizedinsåg
12
42480
2376
Jag insåg emellertid snart
00:56
that not everyonealla is fortunatelyckligt lottad enoughtillräckligt
13
44880
2656
att alla inte har möjligheten
00:59
to enjoynjut av the cleanrena watervatten we did.
14
47560
2440
att njuta av rent vatten som vi gjorde.
01:03
OutsideUtsidan my grandparents'farföräldrars househus
in the busyupptagen streetsgator of IndiaIndien,
15
51160
4216
Utanför mina morföräldrars hus
på en livlig gata i Indien
01:07
I saw people standingstående in long linesrader
16
55400
2656
såg jag människor stå i långa köer
01:10
underunder the hotvarm sunSol
17
58080
1696
under den heta solen
01:11
fillingfyllning bucketshinkar with watervatten from a tapknacka.
18
59800
2280
och fylla hinkar med vatten från en kran.
01:15
I even saw childrenbarn,
19
63360
1976
Jag såg till och med barn,
01:17
who lookedtittade the samesamma ageålder as me,
20
65360
2656
som såg ut att vara i min ålder,
01:20
fillingfyllning up these clearklar plasticplast bottlesflaskor
21
68040
2376
fylla genomskinliga plastflaskor
01:22
with dirtysmutsig watervatten
from streamsströmmar on the roadsidevid vägkanten.
22
70440
3080
med smutsigt vatten
från rännilar vid vägkanten.
01:26
WatchingTitta på these kidsbarn
23
74880
1696
Att se dessa barn
01:28
forcedtvingade to drinkdryck watervatten
24
76600
2136
tvingas dricka vatten
01:30
that I feltkänt was too dirtysmutsig to touchRör
25
78760
3016
som jag tyckte var
för smutsigt att röra vid,
01:33
changedändrats my perspectiveperspektiv on the worldvärld.
26
81800
2160
förändrade mitt perspektiv på världen.
01:37
This unacceptableoacceptabel socialsocial injusticeorätt
27
85040
3536
Denna oacceptabla sociala orättvisa
01:40
compelledTvingad me to want to find a solutionlösning
28
88600
3056
drev mig till att vilja hitta en lösning
01:43
to our world'sVärldens cleanrena watervatten problemproblem.
29
91680
1960
på vår världs sötvattenproblem.
01:46
I wanted to know
why these kidsbarn lackedsaknade watervatten,
30
94840
3256
Jag ville veta
varför dessa barn saknade vatten,
01:50
a substanceämne that is essentialgrundläggande for life.
31
98120
2440
ett ämne som är livsviktigt.
01:53
And I learnedlärt mig that we are facingvänd
32
101000
2256
Och jag lärde mig att vi står inför
01:55
a globalglobal watervatten crisiskris.
33
103280
2360
en global vattenkris.
01:58
Now, this mayMaj seemverka surprisingförvånande,
34
106720
1816
Det kan verka förvånande,
02:00
as 75 percentprocent of our planetplanet
is coveredtäckt in watervatten,
35
108560
4096
eftersom 75 procent
av vår planet täcks av vatten,
02:04
but only 2.5 percentprocent
of that is freshwatersötvatten,
36
112680
4056
men bara 2,5 procent av det är sötvatten,
02:08
and lessmindre than one percentprocent
of Earth'sJordens freshwatersötvatten supplytillförsel
37
116760
3936
och mindre än en procent
av jordens sötvatten
02:12
is availabletillgängliga for humanmänsklig consumptionkonsumtion.
38
120720
1960
är tillgänglig för mänsklig konsumtion.
02:15
With risingstigande populationspopulationer,
39
123760
1696
Med växande befolkningar,
02:17
industrialindustriell developmentutveckling
and economicekonomisk growthtillväxt,
40
125480
2975
industriell utveckling
och ekonomisk tillväxt,
02:20
our demandefterfrågan for cleanrena watervatten is increasingökande,
41
128479
2777
ökar vår efterfrågan på rent vatten,
02:23
yetän our freshwatersötvatten resourcesMedel
are rapidlysnabbt depletingozonnedbrytande.
42
131280
3200
men våra sötvattenkällor
utarmas i rask takt.
02:27
AccordingEnligt to the
WorldVärlden HealthHälsa OrganizationOrganisation,
43
135840
2616
Enligt Världshälsoorganisationen
02:30
660 millionmiljon people in our worldvärld
44
138480
3896
saknar 660 miljoner människor
02:34
lackbrist accesstillgång to a cleanrena watervatten sourcekälla.
45
142400
2600
tillgång till en ren vattenkälla.
02:37
LackAvsaknaden of accesstillgång to cleanrena watervatten
is a leadingledande causeorsak of deathdöd
46
145960
3296
Brist på tillgång till rent vatten
är en av de främsta dödsorsakerna
02:41
in childrenbarn underunder the ageålder of fivefem
in developingutvecklande countriesländer,
47
149280
3016
hos barn under fem år i utvecklingsländer,
02:44
and UNICEFUNICEF estimatesuppskattningar that 3,000 childrenbarn
48
152320
3456
och UNICEF bedömer
att 3 000 barn dör varje dag,
02:47
die everyvarje day from
a water-relatedvattenrelaterade diseasesjukdom.
49
155800
2720
på grund av vattenrelaterade sjukdomar.
02:52
So after returningåtervändande home
one summersommar in eighthåttonde gradekvalitet,
50
160280
3376
Så efter att ha kommit hem igen
en sommar i åttonde klass,
02:55
I decidedbestämt that I wanted
to combinekombinera my passionpassion
51
163680
3096
bestämde jag att jag ville
kombinera min drivkraft
02:58
for solvinglösning the globalglobal watervatten crisiskris
52
166800
2136
för att lösa den globala vattenkrisen
03:00
with my interestintressera in sciencevetenskap.
53
168960
2000
med mitt intresse för vetenskap.
03:03
So I decidedbestämt that the bestbäst thing to do
54
171440
2136
Så jag beslutade
att det bästa jag kunde göra
03:05
would be to convertkonvertera my garagegarage
into a laboratorylaboratorium.
55
173600
3920
var att förvandla mitt garage
till ett laboratorium.
03:11
(LaughterSkratt)
56
179160
1976
(Skratt)
03:13
ActuallyFaktiskt, at first I convertedkonverterade
my kitchenkök into a laboratorylaboratorium,
57
181160
3856
Jag gjorde faktiskt först om köket
till ett laboratorium,
03:17
but my parentsföräldrar didn't really approvegodkänna
and kickedsparkas me out.
58
185040
2840
men mina föräldrar uppskattade inte det
och kastade ut mig.
03:21
I alsoockså readläsa a lot of journaltidning paperspapper
on water-relatedvattenrelaterade researchforskning,
59
189400
4456
Jag läste också massor av rapporter
om vattenrelaterad forskning,
03:25
and I learnedlärt mig that currentlyför närvarande
in developingutvecklande countriesländer,
60
193880
2856
och lärde mig
att idag i utvecklingsländer,
03:28
something calledkallad solarsol- disinfectiondesinfektion,
61
196760
2416
används så kallad soldesinfektion,
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyrena watervatten.
62
199200
2960
eller SODIS, för att rena vatten.
03:35
In SODISSODIS, clearklar plasticplast bottlesflaskor
are filledfylld with contaminatedförorenade watervatten
63
203000
4816
Vid SODIS fylls plastflaskor
med förorenat vatten
03:39
and then exposedutsatt to sunlightsolljus
for sixsex to eightåtta hourstimmar.
64
207840
2920
som sedan utsätts för solljus
i sex till åtta timmar.
03:43
The UVUV radiationstrålning from the sunSol
65
211520
2016
UV-strålningen från solen
03:45
destroysförstör the DNADNA
of these harmfulskadlig pathogenspatogener
66
213560
3456
förstör DNA:t hos de skadliga ämnena
03:49
and decontaminatessanerar the watervatten.
67
217040
1960
och avgiftar vattnet.
03:51
Now, while SODISSODIS is really easylätt to use
and energy-efficientenergieffektiva,
68
219880
3736
Trots att SODIS är väldigt lättanvänt
och energisnålt,
03:55
as it only usesanvändningar solarsol- energyenergi,
69
223640
2296
eftersom det bara använder solenergi,
03:57
it's really slowlångsam,
70
225960
1376
så är det väldigt långsamt
03:59
as it can take up to two daysdagar
when it's cloudyMolnigt.
71
227360
2760
eftersom det kan ta upp till två dagar
om det är mulet.
04:02
So in orderbeställa to make
the SODISSODIS processbearbeta fastersnabbare,
72
230960
3096
För att göra SODIS-processen snabbare
04:06
this newny methodmetod calledkallad photocatalysisfotokatalys
73
234080
3296
har en ny metod, fotokatalys,
04:09
has recentlynyligen been used.
74
237400
1640
nyligen börjat användas.
04:11
So what exactlyexakt is this photocatalysisfotokatalys?
75
239640
2856
Så vad är fotokatalys egentligen?
04:14
Let's breakha sönder it down:
76
242520
1216
Låt oss bryta ner det:
04:15
"photoFoto" meansbetyder from the sunSol,
77
243760
1656
"foto" betyder från solen,
04:17
and a catalystkatalysator is something
that speedshastigheter up a reactionreaktion.
78
245440
3040
och en katalysator är något
som snabbar upp en reaktion.
04:21
So what photocatalysisfotokatalys is doing
79
249040
2176
Så det fotokatalys gör
04:23
is it's just speedingfortkörning up
this solarsol- disinfectiondesinfektion processbearbeta.
80
251240
3160
är att helt enkelt snabba upp
soldesinfektionsprocessen.
04:27
When sunlightsolljus comeskommer in
and strikesstrejker a photocatalystfotokatalysator,
81
255400
3336
När solljuset kommer in
och når en fotokatalysator,
04:30
like TiOTiO2, or titaniumTitanium dioxidedioxid,
82
258760
3616
som TiO2, titandioxid,
04:34
it createsskapar these
really reactivereaktiva oxygensyre speciesarter,
83
262400
3416
skapas några riktigt reaktiva
syreföreningar,
04:37
like superoxidessuperoxides, hydrogenväte peroxideperoxid
and hydroxylhydroxyl radicalsradikaler.
84
265840
4280
som superoxider, väteperoxid
och hydroxylradikaler.
04:42
These reactivereaktiva oxygensyre speciesarter
85
270920
1896
Dessa reaktiva syreföreningar
04:44
are ablestånd to removeavlägsna bacteriabakterie and organicsOrganics
86
272840
2896
kan ta bort bakterier, organiska ämnen
04:47
and a wholehela lot of contaminantsföroreningar
from drinkingdricka watervatten.
87
275760
2960
och en hel del föroreningar
från dricksvatten.
04:51
But unfortunatelytyvärr,
there are severalflera disadvantagesnackdelar
88
279920
3216
Men tyvärr finns det flera nackdelar
04:55
to the way photocatalyticfotokatalytisk SODISSODIS
is currentlyför närvarande deployedutplaceras.
89
283160
3880
med hur fotokatalytisk SODIS
för tillfället används.
04:59
See, what they do is they take
the clearklar plasticplast bottlesflaskor
90
287640
3136
De tar genomskinliga plastflaskor
05:02
and they coatCoat the insideinuti
with this photocatalyticfotokatalytisk coatingbeläggning.
91
290800
3440
och täcker insidan
med en fotokatalytisk beläggning.
05:07
But photocatalystsphotocatalysts like titaniumTitanium dioxidedioxid
92
295200
3296
Men fotokatalysatorer som titandioxid
05:10
are actuallyfaktiskt commonlyvanligen used in sunscreenssolskyddsmedel
93
298520
2696
används ofta i solskyddsmedel
05:13
to blockblockera UVUV radiationstrålning.
94
301240
1640
för att blockera UV-strålning.
05:15
So when they're coatedbelagda
on the insideinuti of these bottlesflaskor,
95
303320
2856
Så när det täcker insidan
av dessa flaskor,
05:18
they're actuallyfaktiskt blockingblockering
some of the UVUV radiationstrålning
96
306200
2776
blockeras faktiskt en del
av UV-strålningen
05:21
and diminishingminskande the efficiencyeffektivitet
of the processbearbeta.
97
309000
2560
vilket minskar metodens effektivitet.
05:24
AlsoOckså, these photocatalyticfotokatalytisk coatingsbeläggningar
98
312560
2136
Dessa fotokatalytiska beläggningar
05:26
are not tightlytätt boundbunden
to the plasticplast bottleflaska,
99
314720
2856
är inte heller hårt fästa vid flaskan,
05:29
whichsom meansbetyder they washtvätta off,
and people endslutet up drinkingdricka the catalystkatalysator.
100
317600
3920
vilket innebär att de sköljs bort
och folk dricker upp katalysatorn.
05:34
While TiOTiO2 is safesäker and inertinert,
101
322520
2656
Och trots att TiO2 är säkert och inert,
05:37
it's really inefficientineffektiv
if you keep drinkingdricka the catalystkatalysator,
102
325200
2736
så är det väldigt ineffektivt
att dricka upp katalysatorn,
05:39
because then you have
to continueFortsätta to replenishfylla på it,
103
327960
2376
eftersom man då måste fylla på den
05:42
even after a few usesanvändningar.
104
330360
1480
efter bara några få användningar.
05:44
So my goalmål was
to overcomebetagen the disadvantagesnackdelar
105
332440
3256
Så mitt mål var att eliminera nackdelarna
05:47
of these currentnuvarande treatmentbehandling methodsmetoder
106
335720
2016
med de nuvarande behandlingsmetoderna
05:49
and createskapa a safesäker, sustainablehållbart,
107
337760
2256
och skapa en säker, hållbar,
05:52
cost-effectivekostnadseffektiv and eco-friendlymiljövänliga
methodmetod of purifyingrenande watervatten.
108
340040
3920
kostnadseffektiv och miljövänlig metod
för att rena vatten.
Det som började som ett NO-projekt
05:57
What startedsatte igång off as an eighthåttonde gradekvalitet
sciencevetenskap fairrättvis projectprojekt
109
345120
3056
i åttonde klass
06:00
is now my photocatalyticfotokatalytisk compositesammansatt
for watervatten purificationrening.
110
348200
4400
är nu min fotokatalytiska komposit
för vattenrening.
06:05
The compositesammansatt combineskombinerar
titaniumTitanium dioxidedioxid with cementcement.
111
353440
3640
Kompositen kombinerar
titandioxid och cement.
06:09
The cement-likecement-liknande compositesammansatt can be formedbildad
into severalflera differentannorlunda shapesformer,
112
357840
3976
Den cementliknande kompositen
kan formas till olika skepnader,
06:13
whichsom resultsresultat in an extremelyytterst
versatilemångsidig rangeräckvidd of deploymentdistribution methodsmetoder.
113
361840
3680
vilket ger en extrem variation
i hur den kan användas.
06:18
For exampleexempel, you could createskapa a rodstav
114
366160
2056
Man kan till exempel skapa en stav
06:20
that can easilylätt be placedplacerad
insideinuti watervatten bottlesflaskor for individualenskild use
115
368240
3680
som enkelt kan placeras
inuti vattenflaskor för enskild användning
06:24
or you could createskapa a porousporös filterfiltrera
that can filterfiltrera watervatten for familiesfamiljer.
116
372560
4520
eller skapa ett poröst filter
som kan filtrera familjens vatten.
06:29
You can even coatCoat the insideinuti
of an existingexisterande watervatten tanktank
117
377800
3416
Man kan till och med täcka insidan
av en befintlig vattentank
06:33
to purifyrena largerstörre amountsmängder of watervatten
118
381240
1856
för att rena större mängder vatten
06:35
for communitiessamhällen
over a longerlängre periodperiod of time.
119
383120
2960
för samhällen under en längre tid.
06:39
Now, over the coursekurs of this,
120
387640
1936
Under den här perioden
06:41
my journeyresa hasn'thar inte really been easylätt.
121
389600
2456
har min resa inte direkt varit enkel.
06:44
You know, I didn't have accesstillgång
to a sophisticatedsofistikerad laboratorylaboratorium.
122
392080
3376
Jag hade inte tillgång till
något sofistikerat laboratorium.
06:47
I was 14 yearsår oldgammal when I startedsatte igång,
123
395480
3496
Jag var 14 när jag började,
06:51
but I didn't let my ageålder deteravskräcka me
124
399000
2336
men jag lät inte min ålder avskräcka mig
06:53
in my interestintressera
in pursuingfullfölja scientificvetenskaplig researchforskning
125
401360
2856
från mitt intresse
för vetenskaplig forskning
06:56
and wantingönskar to solvelösa
the globalglobal watervatten crisiskris.
126
404240
2480
och min vilja att lösa
den globala vattenkrisen.
06:59
See, watervatten isn't
just the universaluniversell solventlösningsmedel.
127
407800
3816
För vatten är inte bara
ett universellt lösningsmedel.
07:03
WaterVatten is a universaluniversell humanmänsklig right.
128
411640
2800
Vatten är en mänsklig rättighet.
07:07
And for that reasonanledning,
129
415160
1256
Och av den anledningen
07:08
I'm continuingfortlöpande to work
on this sciencevetenskap fairrättvis projectprojekt from 2012
130
416440
4176
fortsätter jag jobba
på detta NO-projekt från 2012
07:12
to bringföra it from the laboratorylaboratorium
into the realverklig worldvärld.
131
420640
3176
för att ta det från labbet
till den verkliga världen.
07:15
And this summersommar,
I foundedgrundad CatalystKatalysator for WorldVärlden WaterVatten,
132
423840
3456
Och i somras grundade jag
Catalyst for World Water,
07:19
a socialsocial enterpriseEnterprise aimedsyftar at catalyzingkatalysera
solutionslösningar to the globalglobal watervatten crisiskris.
133
427320
5280
ett socialt företag med målet
att få fram lösningar på vattenkrisen.
07:25
(ApplauseApplåder)
134
433280
1880
(Applåder)
07:32
AloneEnsam, a singleenda dropsläppa of watervatten
can't do much,
135
440240
3976
På egen hand kan en droppe vatten
inte göra särskilt mycket,
07:36
but when manymånga dropsdroppar come togethertillsammans,
136
444240
2416
men när många droppar samlas,
07:38
they can sustainupprätthålla life on our planetplanet.
137
446680
2480
kan de upprätthålla liv på vår planet.
07:42
Just as watervatten dropsdroppar
come togethertillsammans to formform oceansoceaner,
138
450280
3336
Precis som vattendroppar samlas
och bildar oceaner,
07:45
I believe that we all mustmåste come togethertillsammans
139
453640
2536
tror jag att vi måste samlas
07:48
when tacklingatt ta itu med this globalglobal problemproblem.
140
456200
2120
för att ta oss an detta globala problem.
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Tack.
07:52
(ApplauseApplåder)
142
460320
2000
(Applåder)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Tack.
07:57
(ApplauseApplåder)
144
465200
1498
(Applåder)
Translated by Lisbeth Pekkari
Reviewed by Albin Bjärhall

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com