ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: Kërkimi për ujë të pastër

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup ka qenë e vendosur për të zgjidhur problemin botëror për ujë që kur ajo ishte 14 vjec, pasi pa disa fëmijë jashtë shtëpisë së gjyshërve në Indi duke pirë ujë që për të dukej shumë i pistë vetëm po ta prekje. Fillimet e kërkimeve i pati në kuzhinën e familjes -- dhe cuan në fitimin e një cmimi për shkencën. Dëgjoni se si kjo shkencëtare adoleshente ka zhvilluar një mënyrë jo të kushtueshme dhe ekologjike për të pastruar ujin.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Every summer, my family and I
travel across the world,
0
720
4696
Cdo verë, së bashku me familjen
udhëtojmë rreth botës,
00:17
3,000 miles away
1
5440
1856
3000 milje larg
00:19
to the culturally diverse
country of India.
2
7320
2600
në vendin e diversitetit kulturor të
Indisë.
00:22
Now, India is a country infamous
for its scorching heat and humidity.
3
10760
4360
Sic dihet India njihet për vapën
dhe lagështinë.
00:27
For me, the only relief from this heat
is to drink plenty of water.
4
15760
4440
Personalisht gjej lehtësi nga kjo nxehtësi
vetëm duke pirë shumë ujë.
00:32
Now, while in India,
5
20920
1496
Në Indi,
00:34
my parents always remind me
to only drink boiled or bottled water,
6
22440
4480
prindërit gjithmonë me kujtojnë të pi ujë
të zjerë ose të mbyllur në shishe,
00:39
because unlike here in America,
7
27400
2256
sepse ndryshe nga Amerika,
00:41
where I can just turn on a tap
and easily get clean, potable water,
8
29680
4200
ku mund të hap rubinetin dhe lehtësisht
uji që marrim është i pijshëm,
00:46
in India, the water is often contaminated.
9
34480
2520
në Indi, shpesh uji është i ndotur.
00:49
So my parents have to make sure
10
37440
1896
Kështu që, duhet të sigurohemi
00:51
that the water we drink is safe.
11
39360
1960
që uji që pijmë të jetë i pastër.
00:54
However, I soon realized
12
42480
2376
Sidoqoftë, pashë
00:56
that not everyone is fortunate enough
13
44880
2656
se jo të gjithë atje janë me fat
00:59
to enjoy the clean water we did.
14
47560
2440
që të pijnë ujë të pastër si ne.
01:03
Outside my grandparents' house
in the busy streets of India,
15
51160
4216
Në rrugët e mbipopulluara jashtë
shtëpisë së gjyshërve të mi
01:07
I saw people standing in long lines
16
55400
2656
pashë rradhë të gjata njerëzish
që qëndronin
01:10
under the hot sun
17
58080
1696
në të nxehtë
01:11
filling buckets with water from a tap.
18
59800
2280
për të mbushur kovat me ujë nga një cezmë.
01:15
I even saw children,
19
63360
1976
Pashë fëmijë
01:17
who looked the same age as me,
20
65360
2656
që dukeshin moshatarë të mi
01:20
filling up these clear plastic bottles
21
68040
2376
që mbushnin shishe plastike
01:22
with dirty water
from streams on the roadside.
22
70440
3080
me ujë të pisët nga rrjedha e ujit
buzë rrugës.
01:26
Watching these kids
23
74880
1696
Të shikoja këta fëmijë
01:28
forced to drink water
24
76600
2136
të detyruar të pinë ujë
01:30
that I felt was too dirty to touch
25
78760
3016
i cili ishte shumë i pisët vetëm po ta
prekje
01:33
changed my perspective on the world.
26
81800
2160
ndryshoi mendimin tim për botën.
01:37
This unacceptable social injustice
27
85040
3536
Kjo padrejtësi e papranueshme sociale
01:40
compelled me to want to find a solution
28
88600
3056
më detyroi që të gjeja një zgjidhje
01:43
to our world's clean water problem.
29
91680
1960
për problemin e botës për ujin e pastër.
01:46
I wanted to know
why these kids lacked water,
30
94840
3256
Doja të dija pse fëmijëve atje
u mungonte uji,
01:50
a substance that is essential for life.
31
98120
2440
që është substanca thelbësore për
vazhdimin e jetës.
01:53
And I learned that we are facing
32
101000
2256
Ajo që mësova është se po përballemi
01:55
a global water crisis.
33
103280
2360
me një krizë botërore për ujë.
01:58
Now, this may seem surprising,
34
106720
1816
Tani, kjo mund t'ju duket e cuditshme
02:00
as 75 percent of our planet
is covered in water,
35
108560
4096
ku 75 përqind e planetit
është e mbuluar në ujë
02:04
but only 2.5 percent
of that is freshwater,
36
112680
4056
por vetëm 2.5 përqind e saj
është ujë i ëmbël,
02:08
and less than one percent
of Earth's freshwater supply
37
116760
3936
dhe më pak se një përqind e rezervave
të Tokës me ujë të ëmbël
02:12
is available for human consumption.
38
120720
1960
është i përdorshëm për konsumim.
02:15
With rising populations,
39
123760
1696
Me rritjen e popullsisë,
02:17
industrial development
and economic growth,
40
125480
2975
zhvillimin industrial,
dhe rritjen ekonomike,
02:20
our demand for clean water is increasing,
41
128479
2777
kërkesat për ujë të pastër janë
duke u rritur,
02:23
yet our freshwater resources
are rapidly depleting.
42
131280
3200
ndërsa resurset me ujë po shterojnë
me shpejtësi.
02:27
According to the
World Health Organization,
43
135840
2616
Sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë,
02:30
660 million people in our world
44
138480
3896
660 milion njerëz në të gjithë botën
02:34
lack access to a clean water source.
45
142400
2600
nuk kanë një burim me ujë të pastër.
02:37
Lack of access to clean water
is a leading cause of death
46
145960
3296
Mungesa e ujit të pastër është një nga
shkaktarët kryesorë të vdekjeve
02:41
in children under the age of five
in developing countries,
47
149280
3016
të fëmijëve nën moshën 5-vjecare
në vendet në zhvillim,
02:44
and UNICEF estimates that 3,000 children
48
152320
3456
dhe UNICEF-i përllogarit se 3,000 fëmijë
02:47
die every day from
a water-related disease.
49
155800
2720
vdesin cdo ditë nga sëmundje të lidhura
me ujin.
02:52
So after returning home
one summer in eighth grade,
50
160280
3376
Kështu pasi u ktheva në shtëpi në
klasën e tetë
02:55
I decided that I wanted
to combine my passion
51
163680
3096
vendosa se do kombinoja pasionin tim
02:58
for solving the global water crisis
52
166800
2136
për të zgjidhur problemin botëror me ujin
03:00
with my interest in science.
53
168960
2000
me interesin tim në shkencë.
03:03
So I decided that the best thing to do
54
171440
2136
Pra vendosa se gjëja më e mirë për të bërë
03:05
would be to convert my garage
into a laboratory.
55
173600
3920
do të ishte të ktheja garazhin në një
laborator.
03:11
(Laughter)
56
179160
1976
(Të qeshura)
03:13
Actually, at first I converted
my kitchen into a laboratory,
57
181160
3856
Në të vërtetë, fillimisht ktheva kuzhinën
në një laborator,
03:17
but my parents didn't really approve
and kicked me out.
58
185040
2840
por prindërve nuk u pëlqeu shumë ideja
dhe më hoqën nga aty.
03:21
I also read a lot of journal papers
on water-related research,
59
189400
4456
Gjithashtu lexova shumë gazeta në
lidhje me kërkimet për ujin
03:25
and I learned that currently
in developing countries,
60
193880
2856
dhe mësova se aktualisht në
vendet në zhvillim,
03:28
something called solar disinfection,
61
196760
2416
dicka e quajtur dezinfektim solar
03:31
or SODIS, is used to purify water.
62
199200
2960
ose SODIS, përdoret pë të pastruar ujin.
03:35
In SODIS, clear plastic bottles
are filled with contaminated water
63
203000
4816
Në SODIS, shishe plastike të pastra
mbushen me ujë të ndotur
03:39
and then exposed to sunlight
for six to eight hours.
64
207840
2920
dhe vihen të ekspozohen ndaj dritës
së diellit për 6-8 orë.
03:43
The UV radiation from the sun
65
211520
2016
Rrezet UltraViolet nga dielli
03:45
destroys the DNA
of these harmful pathogens
66
213560
3456
shkatërrojnë bërthamën e këtyre
patogjenëve të dëmshëm
03:49
and decontaminates the water.
67
217040
1960
dhe pastrojnë ujin.
03:51
Now, while SODIS is really easy to use
and energy-efficient,
68
219880
3736
Por, edhe pse SODIS është i lehtë për tu
përdorur dhe kursen energji,
03:55
as it only uses solar energy,
69
223640
2296
sepse përdor energji diellore,
03:57
it's really slow,
70
225960
1376
është shumë i ngadalshëm,
03:59
as it can take up to two days
when it's cloudy.
71
227360
2760
sepse mund të duhen deri në dy ditë
kur koha është me re.
04:02
So in order to make
the SODIS process faster,
72
230960
3096
Në mënyrë që procesi i SODIS të jetë
më i shpejtë,
04:06
this new method called photocatalysis
73
234080
3296
një metodë e re e quajtur fotokatalizë
04:09
has recently been used.
74
237400
1640
është përdorur kohët e fundit.
04:11
So what exactly is this photocatalysis?
75
239640
2856
Cfarë është ekzaktësisht fotokataliza?
04:14
Let's break it down:
76
242520
1216
Le ta zbërthejmë:
04:15
"photo" means from the sun,
77
243760
1656
"foto" do të thotë nga dielli,
04:17
and a catalyst is something
that speeds up a reaction.
78
245440
3040
dhe një katalizator është dicka që
përshpejton reaksionin.
04:21
So what photocatalysis is doing
79
249040
2176
Pra ajo që bën një fotokatalizator
04:23
is it's just speeding up
this solar disinfection process.
80
251240
3160
është thjesht shpejtimi i procesit solar
të dezinfektimit.
04:27
When sunlight comes in
and strikes a photocatalyst,
81
255400
3336
Kur rrezet e diellit godasin
fotokatalizatorin
04:30
like TiO2, or titanium dioxide,
82
258760
3616
si TiO2, apo dioksidi titaniumit,
04:34
it creates these
really reactive oxygen species,
83
262400
3416
krijon përbërës oksigjeni shumë aktivë,
04:37
like superoxides, hydrogen peroxide
and hydroxyl radicals.
84
265840
4280
si superoksidi, peroksidi hidrogjenit
dhe radikalet hidroksile.
04:42
These reactive oxygen species
85
270920
1896
Këto përbërës oksigjeni reaktivë
04:44
are able to remove bacteria and organics
86
272840
2896
mund të largojnë bakteriet, organiket
04:47
and a whole lot of contaminants
from drinking water.
87
275760
2960
dhe shumë ndotës nga uji i pijshëm.
04:51
But unfortunately,
there are several disadvantages
88
279920
3216
Por fatkeqësisht ka disa disavantazhe
04:55
to the way photocatalytic SODIS
is currently deployed.
89
283160
3880
në mënyrën se si fotokatalizatori SODIS
shpërndahet.
04:59
See, what they do is they take
the clear plastic bottles
90
287640
3136
Shikoni, ajo cfarë bëhet është marrja e
shishes plastike të pastër
05:02
and they coat the inside
with this photocatalytic coating.
91
290800
3440
dhe i vendosin brenda një shtresë
fotokatalizatori.
05:07
But photocatalysts like titanium dioxide
92
295200
3296
Por fotokatalizatorë si dioksidi
i titaniumit
05:10
are actually commonly used in sunscreens
93
298520
2696
janë zakonisht të përdorura në kremëra
05:13
to block UV radiation.
94
301240
1640
për të ndaluar rrezet UltraViolet.
05:15
So when they're coated
on the inside of these bottles,
95
303320
2856
Pra kur futen brenda shisheve
05:18
they're actually blocking
some of the UV radiation
96
306200
2776
ato bllokojnë disa nga rrezet UltraViolet
05:21
and diminishing the efficiency
of the process.
97
309000
2560
dhe zvogëlojnë prodhimtarinë e procesit.
05:24
Also, these photocatalytic coatings
98
312560
2136
Gjithashtu, këto shtresa me
fotokatalizatorë
05:26
are not tightly bound
to the plastic bottle,
99
314720
2856
nuk janë të lidhura ngushtë
në shishen plastike
05:29
which means they wash off,
and people end up drinking the catalyst.
100
317600
3920
që do të thotë se shkëputen dhe njerëzit
përfundojnë duke pirë katalizatorët.
05:34
While TiO2 is safe and inert,
101
322520
2656
Ndërsa TiO2 është i sigurtë dhe
i palëvizshëm,
05:37
it's really inefficient
if you keep drinking the catalyst,
102
325200
2736
është gati e kotë nëse vazhdon
të pish katalizatorët,
05:39
because then you have
to continue to replenish it,
103
327960
2376
sepse duhet të vazhdosh ta rimbushësh
05:42
even after a few uses.
104
330360
1480
pas shumë pak përdorimeve.
05:44
So my goal was
to overcome the disadvantages
105
332440
3256
Pra qëllimi im ishte të kaloja
disavantazhet
05:47
of these current treatment methods
106
335720
2016
e këtyre metodave
05:49
and create a safe, sustainable,
107
337760
2256
dhe të krijoj një metodë të sigurtë,
05:52
cost-effective and eco-friendly
method of purifying water.
108
340040
3920
të qëndrueshme, pakushtueshme dhe
ekologjike pë të patur ujë të pastër.
05:57
What started off as an eighth grade
science fair project
109
345120
3056
Ajo që nisi si një projekt kalimtar
shkencor në klasën e tetë
06:00
is now my photocatalytic composite
for water purification.
110
348200
4400
tani është përbërësi im fotokatalizator
për pastrimin e ujit.
06:05
The composite combines
titanium dioxide with cement.
111
353440
3640
Përzierja përbëhet nga dioksidi
i titaniumit me cimenton.
06:09
The cement-like composite can be formed
into several different shapes,
112
357840
3976
Cimentoja mund të formohet në disa forma
të ndryshme,
06:13
which results in an extremely
versatile range of deployment methods.
113
361840
3680
që con në një gamë të gjërë të metodave të
shpërndarjes.
06:18
For example, you could create a rod
114
366160
2056
Për shembull, ti mund të krijosh
një shufër
06:20
that can easily be placed
inside water bottles for individual use
115
368240
3680
që mund të vendoset lehtësisht brenda
shishes plastike për përdorim individual
06:24
or you could create a porous filter
that can filter water for families.
116
372560
4520
ose mund të krijoni një filter poroz që të
filtrojë ujin për familjet.
06:29
You can even coat the inside
of an existing water tank
117
377800
3416
Mund ta shtroni brenda një rezervuari uji
06:33
to purify larger amounts of water
118
381240
1856
për të pastruar sasi më të mëdha uji
06:35
for communities
over a longer period of time.
119
383120
2960
për komunitetet në kohë shumë të gjatë.
06:39
Now, over the course of this,
120
387640
1936
Epo, për të qenë e sinqertë,
06:41
my journey hasn't really been easy.
121
389600
2456
udhëtimi im nuk ka qenë shumë i lehtë.
06:44
You know, I didn't have access
to a sophisticated laboratory.
122
392080
3376
E kuptoni, unë nuk kam
patur akses një laborator të sofistikuar.
06:47
I was 14 years old when I started,
123
395480
3496
Isha 15 vjec kur ia nisa kërkimeve,
06:51
but I didn't let my age deter me
124
399000
2336
dhe nuk e lejova moshën të më frenonte
06:53
in my interest
in pursuing scientific research
125
401360
2856
në interesat e mia, në ndjekjen e
kërkimeve shkencore
06:56
and wanting to solve
the global water crisis.
126
404240
2480
e në dëshirën për të zgjidhur krizën
globale për ujin
06:59
See, water isn't
just the universal solvent.
127
407800
3816
Kuptojeni që uji nuk është thjesht tretës.
07:03
Water is a universal human right.
128
411640
2800
Uji është e drejtë universale e njeriut.
07:07
And for that reason,
129
415160
1256
Dhe për këtë arsye,
07:08
I'm continuing to work
on this science fair project from 2012
130
416440
4176
kam vazhduar të punoj në këtë projekt
shkencor që nga 2012
07:12
to bring it from the laboratory
into the real world.
131
420640
3176
për ta sjellë nga laboratori e drejt në
botën reale.
07:15
And this summer,
I founded Catalyst for World Water,
132
423840
3456
Këtë verë krijova Catalyst for World Water
(Katalizatori për Ujin në Botë),
07:19
a social enterprise aimed at catalyzing
solutions to the global water crisis.
133
427320
5280
një ndërmarrje shoqërore që ka qëllim
zgjidhje për krizën globale të ujit.
07:25
(Applause)
134
433280
1880
(Duartrokitje)
07:32
Alone, a single drop of water
can't do much,
135
440240
3976
Vetëm një pikë e vetme uji nuk mund
të bëjë shumë,
07:36
but when many drops come together,
136
444240
2416
por kur shumë pika ujë mblidhen bashkë,
07:38
they can sustain life on our planet.
137
446680
2480
mund të mbështesin jetën në planetin tonë.
07:42
Just as water drops
come together to form oceans,
138
450280
3336
Ashtu sic pikat e ujit bashkohen dhe
formojnë oqeane,
07:45
I believe that we all must come together
139
453640
2536
besoj se ne duhet të mblidhemi së bashku
07:48
when tackling this global problem.
140
456200
2120
për ta mposhtur këtë problem botëror.
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Faleminderit.
07:52
(Applause)
142
460320
2000
(Duartrokitje)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Faleminderit.
07:57
(Applause)
144
465200
1498
(Duartrokitje)
Translated by Gramoz Pisha
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com