English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: Kërkimi për ujë të pastër

Filmed:
1,104,951 views

Deepika Kurup ka qenë e vendosur për të zgjidhur problemin botëror për ujë që kur ajo ishte 14 vjec, pasi pa disa fëmijë jashtë shtëpisë së gjyshërve në Indi duke pirë ujë që për të dukej shumë i pistë vetëm po ta prekje. Fillimet e kërkimeve i pati në kuzhinën e familjes -- dhe cuan në fitimin e një cmimi për shkencën. Dëgjoni se si kjo shkencëtare adoleshente ka zhvilluar një mënyrë jo të kushtueshme dhe ekologjike për të pastruar ujin.

- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Every summer, my family and I
travel across the world,
Cdo verë, së bashku me familjen
udhëtojmë rreth botës,
00:12
3,000 miles away
3000 milje larg
00:17
to the culturally diverse
country of India.
në vendin e diversitetit kulturor të
Indisë.
00:19
Now, India is a country infamous
for its scorching heat and humidity.
Sic dihet India njihet për vapën
dhe lagështinë.
00:22
For me, the only relief from this heat
is to drink plenty of water.
Personalisht gjej lehtësi nga kjo nxehtësi
vetëm duke pirë shumë ujë.
00:27
Now, while in India,
Në Indi,
00:32
my parents always remind me
to only drink boiled or bottled water,
prindërit gjithmonë me kujtojnë të pi ujë
të zjerë ose të mbyllur në shishe,
00:34
because unlike here in America,
sepse ndryshe nga Amerika,
00:39
where I can just turn on a tap
and easily get clean, potable water,
ku mund të hap rubinetin dhe lehtësisht
uji që marrim është i pijshëm,
00:41
in India, the water is often contaminated.
në Indi, shpesh uji është i ndotur.
00:46
So my parents have to make sure
Kështu që, duhet të sigurohemi
00:49
that the water we drink is safe.
që uji që pijmë të jetë i pastër.
00:51
However, I soon realized
Sidoqoftë, pashë
00:54
that not everyone is fortunate enough
se jo të gjithë atje janë me fat
00:56
to enjoy the clean water we did.
që të pijnë ujë të pastër si ne.
00:59
Outside my grandparents' house
in the busy streets of India,
Në rrugët e mbipopulluara jashtë
shtëpisë së gjyshërve të mi
01:03
I saw people standing in long lines
pashë rradhë të gjata njerëzish
që qëndronin
01:07
under the hot sun
në të nxehtë
01:10
filling buckets with water from a tap.
për të mbushur kovat me ujë nga një cezmë.
01:11
I even saw children,
Pashë fëmijë
01:15
who looked the same age as me,
që dukeshin moshatarë të mi
01:17
filling up these clear plastic bottles
që mbushnin shishe plastike
01:20
with dirty water
from streams on the roadside.
me ujë të pisët nga rrjedha e ujit
buzë rrugës.
01:22
Watching these kids
Të shikoja këta fëmijë
01:26
forced to drink water
të detyruar të pinë ujë
01:28
that I felt was too dirty to touch
i cili ishte shumë i pisët vetëm po ta
prekje
01:30
changed my perspective on the world.
ndryshoi mendimin tim për botën.
01:33
This unacceptable social injustice
Kjo padrejtësi e papranueshme sociale
01:37
compelled me to want to find a solution
më detyroi që të gjeja një zgjidhje
01:40
to our world's clean water problem.
për problemin e botës për ujin e pastër.
01:43
I wanted to know
why these kids lacked water,
Doja të dija pse fëmijëve atje
u mungonte uji,
01:46
a substance that is essential for life.
që është substanca thelbësore për
vazhdimin e jetës.
01:50
And I learned that we are facing
Ajo që mësova është se po përballemi
01:53
a global water crisis.
me një krizë botërore për ujë.
01:55
Now, this may seem surprising,
Tani, kjo mund t'ju duket e cuditshme
01:58
as 75 percent of our planet
is covered in water,
ku 75 përqind e planetit
është e mbuluar në ujë
02:00
but only 2.5 percent
of that is freshwater,
por vetëm 2.5 përqind e saj
është ujë i ëmbël,
02:04
and less than one percent
of Earth's freshwater supply
dhe më pak se një përqind e rezervave
të Tokës me ujë të ëmbël
02:08
is available for human consumption.
është i përdorshëm për konsumim.
02:12
With rising populations,
Me rritjen e popullsisë,
02:15
industrial development
and economic growth,
zhvillimin industrial,
dhe rritjen ekonomike,
02:17
our demand for clean water is increasing,
kërkesat për ujë të pastër janë
duke u rritur,
02:20
yet our freshwater resources
are rapidly depleting.
ndërsa resurset me ujë po shterojnë
me shpejtësi.
02:23
According to the
World Health Organization,
Sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë,
02:27
660 million people in our world
660 milion njerëz në të gjithë botën
02:30
lack access to a clean water source.
nuk kanë një burim me ujë të pastër.
02:34
Lack of access to clean water
is a leading cause of death
Mungesa e ujit të pastër është një nga
shkaktarët kryesorë të vdekjeve
02:37
in children under the age of five
in developing countries,
të fëmijëve nën moshën 5-vjecare
në vendet në zhvillim,
02:41
and UNICEF estimates that 3,000 children
dhe UNICEF-i përllogarit se 3,000 fëmijë
02:44
die every day from
a water-related disease.
vdesin cdo ditë nga sëmundje të lidhura
me ujin.
02:47
So after returning home
one summer in eighth grade,
Kështu pasi u ktheva në shtëpi në
klasën e tetë
02:52
I decided that I wanted
to combine my passion
vendosa se do kombinoja pasionin tim
02:55
for solving the global water crisis
për të zgjidhur problemin botëror me ujin
02:58
with my interest in science.
me interesin tim në shkencë.
03:00
So I decided that the best thing to do
Pra vendosa se gjëja më e mirë për të bërë
03:03
would be to convert my garage
into a laboratory.
do të ishte të ktheja garazhin në një
laborator.
03:05
(Laughter)
(Të qeshura)
03:11
Actually, at first I converted
my kitchen into a laboratory,
Në të vërtetë, fillimisht ktheva kuzhinën
në një laborator,
03:13
but my parents didn't really approve
and kicked me out.
por prindërve nuk u pëlqeu shumë ideja
dhe më hoqën nga aty.
03:17
I also read a lot of journal papers
on water-related research,
Gjithashtu lexova shumë gazeta në
lidhje me kërkimet për ujin
03:21
and I learned that currently
in developing countries,
dhe mësova se aktualisht në
vendet në zhvillim,
03:25
something called solar disinfection,
dicka e quajtur dezinfektim solar
03:28
or SODIS, is used to purify water.
ose SODIS, përdoret pë të pastruar ujin.
03:31
In SODIS, clear plastic bottles
are filled with contaminated water
Në SODIS, shishe plastike të pastra
mbushen me ujë të ndotur
03:35
and then exposed to sunlight
for six to eight hours.
dhe vihen të ekspozohen ndaj dritës
së diellit për 6-8 orë.
03:39
The UV radiation from the sun
Rrezet UltraViolet nga dielli
03:43
destroys the DNA
of these harmful pathogens
shkatërrojnë bërthamën e këtyre
patogjenëve të dëmshëm
03:45
and decontaminates the water.
dhe pastrojnë ujin.
03:49
Now, while SODIS is really easy to use
and energy-efficient,
Por, edhe pse SODIS është i lehtë për tu
përdorur dhe kursen energji,
03:51
as it only uses solar energy,
sepse përdor energji diellore,
03:55
it's really slow,
është shumë i ngadalshëm,
03:57
as it can take up to two days
when it's cloudy.
sepse mund të duhen deri në dy ditë
kur koha është me re.
03:59
So in order to make
the SODIS process faster,
Në mënyrë që procesi i SODIS të jetë
më i shpejtë,
04:02
this new method called photocatalysis
një metodë e re e quajtur fotokatalizë
04:06
has recently been used.
është përdorur kohët e fundit.
04:09
So what exactly is this photocatalysis?
Cfarë është ekzaktësisht fotokataliza?
04:11
Let's break it down:
Le ta zbërthejmë:
04:14
"photo" means from the sun,
"foto" do të thotë nga dielli,
04:15
and a catalyst is something
that speeds up a reaction.
dhe një katalizator është dicka që
përshpejton reaksionin.
04:17
So what photocatalysis is doing
Pra ajo që bën një fotokatalizator
04:21
is it's just speeding up
this solar disinfection process.
është thjesht shpejtimi i procesit solar
të dezinfektimit.
04:23
When sunlight comes in
and strikes a photocatalyst,
Kur rrezet e diellit godasin
fotokatalizatorin
04:27
like TiO2, or titanium dioxide,
si TiO2, apo dioksidi titaniumit,
04:30
it creates these
really reactive oxygen species,
krijon përbërës oksigjeni shumë aktivë,
04:34
like superoxides, hydrogen peroxide
and hydroxyl radicals.
si superoksidi, peroksidi hidrogjenit
dhe radikalet hidroksile.
04:37
These reactive oxygen species
Këto përbërës oksigjeni reaktivë
04:42
are able to remove bacteria and organics
mund të largojnë bakteriet, organiket
04:44
and a whole lot of contaminants
from drinking water.
dhe shumë ndotës nga uji i pijshëm.
04:47
But unfortunately,
there are several disadvantages
Por fatkeqësisht ka disa disavantazhe
04:51
to the way photocatalytic SODIS
is currently deployed.
në mënyrën se si fotokatalizatori SODIS
shpërndahet.
04:55
See, what they do is they take
the clear plastic bottles
Shikoni, ajo cfarë bëhet është marrja e
shishes plastike të pastër
04:59
and they coat the inside
with this photocatalytic coating.
dhe i vendosin brenda një shtresë
fotokatalizatori.
05:02
But photocatalysts like titanium dioxide
Por fotokatalizatorë si dioksidi
i titaniumit
05:07
are actually commonly used in sunscreens
janë zakonisht të përdorura në kremëra
05:10
to block UV radiation.
për të ndaluar rrezet UltraViolet.
05:13
So when they're coated
on the inside of these bottles,
Pra kur futen brenda shisheve
05:15
they're actually blocking
some of the UV radiation
ato bllokojnë disa nga rrezet UltraViolet
05:18
and diminishing the efficiency
of the process.
dhe zvogëlojnë prodhimtarinë e procesit.
05:21
Also, these photocatalytic coatings
Gjithashtu, këto shtresa me
fotokatalizatorë
05:24
are not tightly bound
to the plastic bottle,
nuk janë të lidhura ngushtë
në shishen plastike
05:26
which means they wash off,
and people end up drinking the catalyst.
që do të thotë se shkëputen dhe njerëzit
përfundojnë duke pirë katalizatorët.
05:29
While TiO2 is safe and inert,
Ndërsa TiO2 është i sigurtë dhe
i palëvizshëm,
05:34
it's really inefficient
if you keep drinking the catalyst,
është gati e kotë nëse vazhdon
të pish katalizatorët,
05:37
because then you have
to continue to replenish it,
sepse duhet të vazhdosh ta rimbushësh
05:39
even after a few uses.
pas shumë pak përdorimeve.
05:42
So my goal was
to overcome the disadvantages
Pra qëllimi im ishte të kaloja
disavantazhet
05:44
of these current treatment methods
e këtyre metodave
05:47
and create a safe, sustainable,
dhe të krijoj një metodë të sigurtë,
05:49
cost-effective and eco-friendly
method of purifying water.
të qëndrueshme, pakushtueshme dhe
ekologjike pë të patur ujë të pastër.
05:52
What started off as an eighth grade
science fair project
Ajo që nisi si një projekt kalimtar
shkencor në klasën e tetë
05:57
is now my photocatalytic composite
for water purification.
tani është përbërësi im fotokatalizator
për pastrimin e ujit.
06:00
The composite combines
titanium dioxide with cement.
Përzierja përbëhet nga dioksidi
i titaniumit me cimenton.
06:05
The cement-like composite can be formed
into several different shapes,
Cimentoja mund të formohet në disa forma
të ndryshme,
06:09
which results in an extremely
versatile range of deployment methods.
që con në një gamë të gjërë të metodave të
shpërndarjes.
06:13
For example, you could create a rod
Për shembull, ti mund të krijosh
një shufër
06:18
that can easily be placed
inside water bottles for individual use
që mund të vendoset lehtësisht brenda
shishes plastike për përdorim individual
06:20
or you could create a porous filter
that can filter water for families.
ose mund të krijoni një filter poroz që të
filtrojë ujin për familjet.
06:24
You can even coat the inside
of an existing water tank
Mund ta shtroni brenda një rezervuari uji
06:29
to purify larger amounts of water
për të pastruar sasi më të mëdha uji
06:33
for communities
over a longer period of time.
për komunitetet në kohë shumë të gjatë.
06:35
Now, over the course of this,
Epo, për të qenë e sinqertë,
06:39
my journey hasn't really been easy.
udhëtimi im nuk ka qenë shumë i lehtë.
06:41
You know, I didn't have access
to a sophisticated laboratory.
E kuptoni, unë nuk kam
patur akses një laborator të sofistikuar.
06:44
I was 14 years old when I started,
Isha 15 vjec kur ia nisa kërkimeve,
06:47
but I didn't let my age deter me
dhe nuk e lejova moshën të më frenonte
06:51
in my interest
in pursuing scientific research
në interesat e mia, në ndjekjen e
kërkimeve shkencore
06:53
and wanting to solve
the global water crisis.
e në dëshirën për të zgjidhur krizën
globale për ujin
06:56
See, water isn't
just the universal solvent.
Kuptojeni që uji nuk është thjesht tretës.
06:59
Water is a universal human right.
Uji është e drejtë universale e njeriut.
07:03
And for that reason,
Dhe për këtë arsye,
07:07
I'm continuing to work
on this science fair project from 2012
kam vazhduar të punoj në këtë projekt
shkencor që nga 2012
07:08
to bring it from the laboratory
into the real world.
për ta sjellë nga laboratori e drejt në
botën reale.
07:12
And this summer,
I founded Catalyst for World Water,
Këtë verë krijova Catalyst for World Water
(Katalizatori për Ujin në Botë),
07:15
a social enterprise aimed at catalyzing
solutions to the global water crisis.
një ndërmarrje shoqërore që ka qëllim
zgjidhje për krizën globale të ujit.
07:19
(Applause)
(Duartrokitje)
07:25
Alone, a single drop of water
can't do much,
Vetëm një pikë e vetme uji nuk mund
të bëjë shumë,
07:32
but when many drops come together,
por kur shumë pika ujë mblidhen bashkë,
07:36
they can sustain life on our planet.
mund të mbështesin jetën në planetin tonë.
07:38
Just as water drops
come together to form oceans,
Ashtu sic pikat e ujit bashkohen dhe
formojnë oqeane,
07:42
I believe that we all must come together
besoj se ne duhet të mblidhemi së bashku
07:45
when tackling this global problem.
për ta mposhtur këtë problem botëror.
07:48
Thank you.
Faleminderit.
07:51
(Applause)
(Duartrokitje)
07:52
Thank you.
Faleminderit.
07:55
(Applause)
(Duartrokitje)
07:57
Translated by Gramoz Pisha
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com