ABOUT THE SPEAKER
Sydney Chaffee - Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together.

Why you should listen

As the 2017 National Teacher of the Year, Sydney Chaffee traveled the world to advocate for education as a transformative tool to help young people create more just societies. Chaffee teaches ninth grade Humanities at Codman Academy Charter Public School in Boston, MA and is a National Board Certified Teacher.

(Photo: Edwin Yoo)

More profile about the speaker
Sydney Chaffee | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Sydney Chaffee: How teachers can help kids find their political voices

Сидни Чафий: Как учителите могат да помогнат на децата да намерят политическите си гласове

Filmed:
1,356,564 views

Има място за социалната справедливост в нашите училища, казва преподавателката Сидни Чафий. В смела лекция, тя показва как преподаването на ученици да се ангажират с активизъм им помага да изграждат важни академични и житейски умения, и ни задава въпроса да преосмислим образованието така че да помага на децата да намерят своите гласове. "Преподаването винаги ще бъде политически акт", казва Чафий. "Ние не можем да се страхуваме от властта на учениците. Тяхната власт ще им помогне да направят бъдещето по-добро."
- Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
To me, socialсоциален justiceправосъдие is a simpleпрост conceptпонятие.
0
1897
3064
За мен, социалната справедливост
е проста концепция.
00:16
It's the notionпонятие
that all people in a societyобщество
1
4985
2437
Тя е усещането, че всички
хора в едно общество
00:19
deserveзаслужавам fairсправедлив and equitableсправедливо rightsправа,
opportunitiesвъзможности and accessдостъп to resourcesресурси.
2
7446
5348
заслужават честни и равни права,
възможности и достъп до ресурси.
00:25
But it's becomeда стане
controversialспорен and nebulousмъгляв,
3
13270
3041
Но е станало
противоречиво и мъгляво,
00:28
because we'veние имаме stoppedспряна talkingговорим
4
16335
1433
защото сме спрели да говорим
00:29
about what workingработа
for socialсоциален justiceправосъдие actuallyвсъщност looksвъншност like.
5
17792
3646
за това как всъщност изглежда
работата за социална справедливост.
00:34
WorkingРабота for socialсоциален justiceправосъдие
can look like this ...
6
22350
2342
Работата за социална справедливост
може да изглежда така...
00:37
or this.
7
25592
1150
или така.
00:39
It can look like this ...
8
27255
1468
Или може да изглежда така...
00:41
or it can look like this ...
9
29452
1742
или може да изглежда така...
00:43
or my favoriteлюбим ...
10
31218
1899
или моята любима ...
00:45
it can look like that.
11
33141
1840
може да изглежда така.
00:47
Those are my studentsстуденти,
12
35543
1239
Това са моите студенти,
00:48
and wheneverкогато и да е I'm askedпопитах to articulateартикулират
my work or my prioritiesприоритети as a teacherучител,
13
36806
4231
и когато и да ме попитат да изясня
моята работа и приоритети като учител,
00:53
I explainобяснявам that I believe educationобразование
can be a toolинструмент for socialсоциален justiceправосъдие.
14
41061
5106
обяснявам, че вярвам че образованието може
да бъде инструмент за социална справедливост
00:59
But a fewмалцина monthsмесеца agoпреди, I loggedвлязъл
ontoвърху TwitterTwitter -- as I do --
15
47282
3643
Но преди няколко месеца, влезнах в Twitter
-- както често правя --
01:02
and I saw that a fellowКолега teacherучител
had takenвзета issueпроблем with that beliefвярване.
16
50949
3998
и видях, че един познат учител
има отношение към това вярване.
01:07
"TeachersУчители," he said,
"should not be socialсоциален justiceправосъдие warriorsвоини,
17
55521
4418
"Учителите", казва той,
"не трябва да са войни за социална справедливост,
01:11
because the purposeпредназначение
of educationобразование is to educateобразовам."
18
59963
2979
защото ролята на
образованието е да образова."
01:15
And he endedприключила his argumentаргумент by sayingпоговорка,
19
63630
2335
И той приключи своя аргумент, като каза,
01:17
"I teachпреподавам my subjectпредмет."
20
65989
2035
"Аз преподавам моя предмет."
01:20
But I rejectотхвърли that simplificationопростяване,
21
68816
2873
Но аз отхвърлям това опростяване,
01:23
because teachersучители
don't just teachпреподавам subjectsучебни предмети,
22
71713
3245
защото учителите
не само преподават предмети,
01:26
we teachпреподавам people.
23
74982
1231
те учат хора.
01:28
When our studentsстуденти
walkразходка into our classroomsкласни стаи,
24
76988
3445
Когато учениците
влизат в нашите класни стаи,
01:32
they bringвъвеждат theirтехен identitiesсамоличности with them.
25
80457
2174
те носят своята самоличност със себе си.
01:34
Everything they experienceопит in our roomsстаи
is boundграница up in historicalисторически contextконтекст,
26
82655
4405
Всичко, която те изживяват в нашите стаи
е свързано с исторически контекст,
01:39
and so if we insistнастояват that educationобразование
happensслучва се in a vacuumвакуум,
27
87084
3529
ако настояваме, че образованието
се случва във вакуум,
01:42
we do our studentsстуденти a disserviceлоша услуга.
28
90637
1984
ние даваме на нашите ученици лоша услуга.
01:45
We teachпреподавам them that educationобразование
doesn't really matterвъпрос,
29
93304
2977
Ние ги учим, че образованието
всъщност няма значение,
01:48
because it's not relevantсъответен
to what's happeningслучва all around them.
30
96305
3106
защото то няма отношение
към това което се случва около тях.
01:52
And what's happeningслучва all around them?
31
100468
1772
А какво се случва около тях?
01:55
Well, racismрасизъм for one.
32
103101
1841
Ами, расизмът е едно от нещата.
01:57
AccordingСпоред to resultsрезултати
of the ImplicitИмплицитно AssociationАсоциация TestТест,
33
105263
3084
Според резултатите от теста
за косвена асоциация,
02:00
fullyнапълно 88 percentна сто of whiteбял people harboredпаразитиращи
subconsciousподсъзнание biasesпристрастия againstсрещу blackчерно people,
34
108371
6284
цели 88 процента от белите хора таят
подсъзнателни предразсъдъци към чернокожите,
02:06
believingвярвайки them to be lessпо-малко intelligentинтелигентен,
lazierlazier and more dangerousопасно than whitesбялото.
35
114679
5782
вярвайки, че те са по-малко интелигентни,
по-мързеливи и по-опасни от белите.
02:12
And that's just one concreteбетон exampleпример
of the insidiousковарна effectsвещи
36
120485
3817
И това е само един конкретен пример
за коварните ефекти
02:16
of historicисторически and systemicсистемна racismрасизъм
on our countryдържава.
37
124326
3136
на историята и системния расизъм
в нашата държава.
02:19
For more evidenceдоказателства,
we could look at incarcerationлишаване от свобода ratesпроценти;
38
127959
3350
За повече доказателства, ние можем
да погледнем към нивата на хвърляне в затворите;
02:23
we could look at statisticsстатистика on policeполиция
violenceнасилие againstсрещу blackчерно people;
39
131333
3298
можем да видим статистиката за полицейско
насилие срещу чернокожи;
02:26
we could look at the opportunityвъзможност
gapпразнина in educationобразование --
40
134655
2436
можем да видим за разликата във
възможностите в образованието -
02:29
so yeah, socialсоциален justiceправосъдие
belongsпринадлежи in our schoolsучилища.
41
137115
4101
така че да, социалната справедливост
принадлежи в нашите училища.
02:34
SocialСоциални justiceправосъдие should be a partчаст
of the missionмисия of everyвсеки schoolучилище
42
142139
3717
Социалната справедливост трябва да бъде
част от мисията на всяко училище
02:37
and everyвсеки teacherучител in AmericaАмерика,
43
145880
2145
и на всеки учител в Америка,
02:40
if we want "libertyсвобода and justiceправосъдие for all"
to be more than a sloganлозунг ...
44
148049
3833
ако тръгнем към "либерализъм и справедливост
за всички" да бъде повече от лозунг...
02:45
because schoolsучилища are crucialрешаващ placesместа
for childrenдеца to becomeда стане activeактивен citizensграждани
45
153176
5037
защото училищата са критични места,
в които децата стават граждани
02:50
and to learnуча the skillsумения and the toolsинструменти
that they need to changeпромяна the worldсвят.
46
158237
4173
и те се учат на уменията и инструментите,
които им трябват за промяна на света.
02:54
So what are those skillsумения?
47
162906
1215
Така че какви са тези умения?
02:56
OK, here'sето a secretтайна:
48
164442
1661
ОК, ето една тайна:
02:58
manyмного of the skillsумения that people need
49
166127
1800
много от уменията, които са
нужни на хората
02:59
to orchestrateорганизирам the kindsвидове of changeпромяна
that will leadводя to justiceправосъдие
50
167951
3078
за организирането на промяна,
която ще води към справедливост
03:03
are alreadyвече builtпостроен
into the work of schoolsучилища.
51
171053
2462
вече са в основата
на училищата.
03:05
Things like problem-solvingрешаване на проблеми,
52
173539
2315
Неща като разрешаване на проблеми.
03:07
criticalкритичен thinkingмислене,
collaborationсътрудничество, perseveranceпостоянство --
53
175878
2317
критично мислене, сътрудничество,
постоянство,
03:10
noneнито един of that should be
revolutionaryреволюционер on its ownсобствен.
54
178219
2550
нито едно от тях не би било
революционно само по себе си.
03:13
CombineКомбиниране на that with the abilityспособност
to understandразбирам historyистория
55
181502
3076
Съчетайте това с възможността
да разбирате историята
03:16
not as one staticстатични and objectiveобективен narrativeразказ
on whichкойто we all agreeСъгласен,
56
184602
4946
не като статичен и обективен разказ
за който всички сме съгласни,
03:21
but as a seriesсерия of intertwinedпреплетени eventsсъбития
57
189572
2700
но като серия от преплетени събития
03:24
about whichкойто there can be
countlessбезброен interpretationsинтерпретации.
58
192296
2702
за които ще има безброй
много тълкувания.
03:27
If we deliberatelyпреднамерено chooseизбирам
to exploreизследвам historyистория with our studentsстуденти
59
195525
3327
Ако ние нарочно изберем да
изследваме историята с нашите ученици
03:30
ratherпо-скоро than just teachпреподавам it,
60
198876
1790
вместо да я преподаваме,
03:32
we help them understandразбирам
that historyистория is ongoingв процес
61
200690
2766
ние им помагаме да разбират,
че историята е процес на развитие
03:35
and that it's connectedсвързан
to currentтекущ movementsдвижения for justiceправосъдие.
62
203480
3412
и че тя е свързана със сегашните
движения за справедливост.
03:38
And we help them see themselvesсебе си
as potentialпотенциал playersиграчи
63
206916
2750
И ние им помагаме да видят себе си
като потенциални играчи
03:41
withinв рамките на a livingжив historyистория.
64
209690
1754
в рамките на живата история.
03:44
So those are the skillsумения I'm talkingговорим about
65
212694
1961
Така че това са уменията за които говоря
03:46
when I say that educationобразование can be a placeмясто
66
214679
2112
когато казвам, че образованието
може да е място
03:48
to help kidsдеца learnуча
how to work for justiceправосъдие.
67
216815
2396
в което да помогнем на децата да научат
как да работят за справедливост.
03:52
But maybe the reasonпричина
68
220583
1279
Но може би причината
03:53
that my TwitterTwitter criticкритик
wasn'tне е happyщастлив with that ideaидея
69
221886
3147
поради която моят Twitter критик
не беше щастлив от тази идея
03:57
is because he doesn't agreeСъгласен
with my definitionдефиниция of justiceправосъдие.
70
225057
2868
е защото той не е съгласен
с моята дефиниция за справедливост.
04:00
FairПанаир enoughдостатъчно.
71
228496
1176
Достатъчно честно.
04:01
Maybe he and I don't see
eyeоко to eyeоко, politicallyполитически.
72
229696
2368
Може би той и аз не сме
много близки политически.
04:04
But here'sето the thing:
73
232724
1649
Но ето и нещото:
04:06
our aimцел is to encourageнасърчавам studentsстуденти
to articulateартикулират theirтехен ownсобствен opinionsстановища,
74
234397
4797
нашата цел е да окуражим учениците
да изразяват собствените си мнения,
04:11
not to coerceзаставям them into agreeingдоговарянето with us,
75
239218
2443
не да ги заставяме да се съгласяват с нас,
04:13
so it actuallyвсъщност doesn't matterвъпрос
if he and I agreeСъгласен.
76
241685
3015
така че всъщност няма значение дали
дали аз и той сме съгласни.
04:17
What mattersвъпроси is that we're helpingподпомагане
studentsстуденти have those conversationsразговори
77
245208
3256
Това, което е от значение е че ние помагаме
на учениците в тези разговори
04:20
with eachвсеки other.
78
248488
1150
помежду им.
04:22
And that meansсредства that as adultsвъзрастни,
79
250027
1429
И това означава, че като възрастни
04:23
we need to learnуча how to becomeда стане
effectiveефективен facilitatorsфасилитатори
80
251480
3062
ние трябва да се научим как да бъдем
ефективни фасилитатори
04:26
of our students'на учениците activismактивизъм.
81
254566
1621
на активизма на нашите ученици.
04:28
We'veНие сме got to help them learnуча
how to have really trickyсложен conversationsразговори,
82
256576
3508
Ние трябва да им помогнем да научат
как да водят наистина сложни разговори,
04:32
we have to exposeизлагам them
to differentразличен opinionsстановища,
83
260108
3192
да ги изложим
на различни мнения,
04:35
and we have to help them see
84
263324
1977
и да им помогнем да видят
04:37
how what they're learningизучаване на in schoolучилище
connectsсвързва to the worldсвят outsideизвън.
85
265325
3165
как това което учат в училище
е свързано със света навън.
04:41
So here'sето an exampleпример of that.
86
269230
1528
Така че ето ви пример за това.
04:42
EveryВсеки yearгодина, my studentsстуденти studyуча
the historyистория of apartheidапартейд in SouthЮжна AfricaАфрика
87
270782
3493
Всяка година, моите ученици учат
историята на апартейда в Южна Африка
04:46
as a caseслучай studyуча of injusticeнесправедливост.
88
274299
1870
като казус за несправедливост.
04:48
Now for those of you who don't know,
89
276750
1715
За тези от вас, които не знаят,
04:50
apartheidапартейд was a brutallyбрутално racistрасист systemсистема,
90
278489
2097
апартейда е брутално расистка система,
04:52
and the white-ruledБяла-изключи governmentправителство
in SouthЮжна AfricaАфрика imposedналожени racistрасист lawsзакони
91
280610
3420
и властта на бялото правителство
в Южна Африка налага расистки закони
04:56
to oppressмами people of colorцвят,
92
284054
1799
за да потиска цветнокожите,
04:57
and if you resistedсъпротива those lawsзакони,
you riskedрискували jailзатвор time, violenceнасилие or deathсмърт.
93
285877
4006
и ако се съпротивлявате на тези закони,
вие рискувате да ви затворят, насилят или убият.
05:02
And around the worldсвят,
other countries'държавите-членки governmentsправителства,
94
290459
3934
И навсякъде по света,
правителствата на други държави,
05:06
includingвключително oursнаш in the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
95
294417
2085
включително и нашето в САЩ,
05:08
hesitatedпоколеба to sanctionсанкция
SouthЮжна AfricaАфрика, because ...
96
296526
3097
са се поколебали да санкционират
Южна Африка, защото ...
05:11
well ...
97
299647
1151
ами ...
05:12
we benefitedсе възползвали from its resourcesресурси.
98
300822
1732
сме се възползвали
от техните ресурси.
05:15
So in 1976, the SouthЮжна AfricanАфрикански
governmentправителство passedпреминали a newнов lawзакон
99
303214
4325
Така че през 1976, правителството
на Южна Африка приема нов закон
05:19
whichкойто requiredдлъжен that all studentsстуденти
in SouthЮжна AfricaАфрика
100
307563
2469
който задължава всички ученици в
Южна Африка
05:22
learnуча in the languageезик AfrikaansАфрикаанс,
101
310056
2148
да учат Африкаански език,
05:24
whichкойто was a whiteбял languageезик,
102
312228
1378
което е бил езика на белите,
05:25
and manyмного blackчерно SouthЮжна AfricansАфриканци
referredпосочена to that languageезик
103
313630
2572
и много чернокожи Южно африканци
се отнасят към този език
05:28
as the languageезик of the oppressorнасилник.
104
316226
1950
като към езика на потисниците.
05:30
So not surprisinglyучудващо,
105
318784
1151
Така че без изнанади,
05:31
studentsстуденти of colorцвят
were outragedвъзмутен at this lawзакон.
106
319959
2137
цветнокожите студенти
са били разярени от този закон.
05:34
They alreadyвече attendedприсъстваха segregatedсегрегирани schoolsучилища
107
322738
2479
Те вече посещавали сегрегирани училища
05:37
with overcrowdedпрепълнени classroomsкласни стаи,
108
325241
2055
с препълнени класни стаи,
05:39
a lackлипса of resourcesресурси
109
327320
1364
и липса на ресурси
05:40
and a franklyоткровено racistрасист curriculumучебна програма,
110
328708
2083
и откровено расистка програма,
05:42
and now they were beingсъщество told to learnуча
111
330815
1769
и сега им се казвало да учат
05:44
in a languageезик neitherнито едно they
norнито theirтехен teachersучители spokeспица.
112
332608
3088
на език, който нито те, нито
учителите им говорят.
05:48
So on the morningсутрин of JuneЮни 16, 1976,
113
336652
3618
Така че на сутринта на 16-ти юни, 1976,
05:52
thousandsхиляди of kidsдеца
from the townshipенория of SowetoСовето
114
340294
2987
хиляди деца
от град Соуето
05:55
walkedвървеше out of schoolsучилища.
115
343305
1558
излезнали на протест от училище.
05:56
And they marchedмаршируваха peacefullyмирно
throughпрез the streetsулици to protestпротест the lawзакон.
116
344887
3515
И те крачели мирно през улиците,
за да протестират срещу закона
06:01
At an intersectionпресичане,
they metсрещнах up with the policeполиция,
117
349384
2809
На една пресечка,
те се срещнали с полицията,
06:04
and when the kidsдеца refusedотказва to turnзавой back,
118
352217
2154
и когато децата отказали да се върнат обратно,
06:06
the policeполиция officersслужители setкомплект dogsкучета on them ...
119
354395
2372
полицаите насъскали кучетата срещу тях...
06:09
and then they openedотвори fireпожар ...
120
357888
1538
и открили огън...
06:12
and the SowetoСовето uprisingвъстание endedприключила in tragedyтрагедия.
121
360818
2350
и бунта в Соуето приключил трагично.
06:16
ApartheidАпартейд itselfсебе си didn't endкрай
untilдо almostпочти 20 yearsгодини laterпо късно,
122
364131
3807
Апартейда не свършил сам по себе си,
поне още 20 години,
06:21
but the activismактивизъм of those kidsдеца
in SowetoСовето profoundlyдълбоко changedпроменен
123
369039
4295
но активизма на тези деца
в Соуето променил из корени
06:25
the way the worldсвят viewedгледани
what was happeningслучва in SouthЮжна AfricaАфрика.
124
373358
3604
начина по който света гледал
какво става в Южна Африка.
06:29
NewsНовини outletsобекти all around the worldсвят
publishedпубликувано this photoснимка
125
377922
3173
Новинарските емисии по целия свят
публикували тази снимка
06:33
of 13-year-old-годишен HectorХектор PietersonPieterson,
126
381119
2164
на 13-годишния Хектор Питърсън,
06:35
who was one of the first people
killedубит by policeполиция in SowetoСовето,
127
383307
3665
който бил един от първите,
убити от полицията в Соуето,
06:38
and it becameстана nearlyпочти impossibleневъзможен
to ignoreигнорирам the brutalityбруталност
128
386996
3064
и станало почти невъзможно
да се игнорира бруталността
06:42
of the apartheidапартейд regimeрежим.
129
390084
1734
на апартейдския режим.
06:43
In the monthsмесеца and the yearsгодини
that followedпоследвано the SowetoСовето uprisingвъстание,
130
391842
3255
През месеци и години,
следвайки бунта в Соуето,
06:47
more and more countriesдържави
exertedупражняван politicalполитически and economicикономически pressureналягане
131
395121
3270
все повече и повече държави наложили
политически и икономически натиск
06:50
on the SouthЮжна AfricanАфрикански governmentправителство
to endкрай apartheidапартейд,
132
398415
2880
над правителството на Южна Африка,
за да приключи апартейда,
06:53
and it was largelyдо голяма степен dueв следствие to the activismактивизъм
of those kidsдеца in SowetoСовето.
133
401319
4464
и това било главно заради активизма
на тези деца в Соуето.
06:59
So everyвсеки yearгодина my kidsдеца learnуча about this.
134
407833
2730
Така че всяка година децата учат за това.
07:02
And invariablyнеизменно, they startначало
to drawрисувам connectionsвръзки
135
410587
2998
И неизменно, те започват
да правят връзки
07:05
betweenмежду those kidsдеца
in SowetoСовето and themselvesсебе си.
136
413609
2359
между тези деца
в Соуето и тях самите.
07:08
And they startначало to askпитам themselvesсебе си
137
416486
1757
Те започват да се питат
07:10
what kindмил of politicalполитически powerмощност
and agencyагенция they have.
138
418267
3341
каква политическа сила или
власт имат самите те.
07:14
They askпитам themselvesсебе си whetherдали
there would ever be a reasonпричина
139
422345
2776
Те се питат дали
някога ще има причина,
07:17
they would riskриск theirтехен livesживота
140
425145
1926
заради която да рискуват живота си,
07:19
so that a futureбъдеще generationпоколение
could liveживея in a more just worldсвят.
141
427095
3176
така че бъдещето поколение
да може да живее в по-справедлив свят.
07:22
And mostнай-много profoundlyдълбоко for me,
everyвсеки singleединичен yearгодина,
142
430813
3200
И най-дълбоко според мен,
всяка година,
07:26
they askпитам themselvesсебе си whetherдали adultsвъзрастни
will ever listen to theirтехен voicesгласове.
143
434037
5312
те се питат дали възрастните
някога ще чуят гласовете им.
07:32
A fewмалцина yearsгодини agoпреди,
144
440788
1151
Преди няколко години,
07:33
my principalпринципал got an anonymousанонимен emailелектронна поща
from one of our studentsстуденти.
145
441963
3333
моят училищен директор получи анонимен
имейл от един от нашите ученици.
07:37
It informedинформиран him that the followingследното day,
146
445681
1872
Информираха го, че на следващия ден,
07:39
the studentsстуденти plannedпланиран
to walkразходка out of schoolучилище.
147
447577
2230
учениците планират
да излезнат от училище.
07:42
This was in the wakeсъбуждам
of MichaelМайкъл Brown'sБраун deathсмърт
148
450263
2196
Това беше като част от вълната
следваща смъртта на Майкъл Броун.
07:44
in FergusonФъргюсън, MissouriМисури,
149
452483
1150
във Фъргюсън, Мизури,
07:45
and the studentsстуденти were planningпланиране
to joinприсъедините a walkoutwalkout and marchМарт
150
453657
3123
и учениците планираха
да се присъединят в протеста
07:48
in supportподдържа of the BlackЧерно LivesЖивее
MatterВъпрос movementдвижение.
151
456804
2366
в подкрепа на движението "Живота на
Черните е важен".
07:51
So at this pointточка,
152
459622
1151
Така че в този момент,
07:52
the staffперсонал at the schoolучилище
had a decisionрешение to make.
153
460797
2198
служителите в училището
трябваше да направят избор.
07:55
Would we use our authorityвласт and our powerмощност
to try to controlконтрол the studentsстуденти
154
463363
4101
Дали ще използваме авторитета и властта си,
за да опитаме да контролираме учениците
07:59
and preventпредотвратявам them from leavingоставяйки,
155
467488
1667
и да им попречим да излезнат,
08:01
or would we supportподдържа them
156
469179
2178
или да ги подкрепим
08:03
as they put into practiceпрактика
the principlesпринципи of socialсоциален justiceправосъдие
157
471381
3116
докато прилагат на практика
принципа за социална справедливост,
08:06
that we had taughtпреподава them about
sinceот the ninth-gradeдевети клас yearгодина?
158
474521
3118
на който ги учехме от девети клас?
08:10
So the nextследващия morningсутрин,
the kidsдеца left schoolучилище enен masseмасово
159
478412
2722
Така че на следващата сутрин,
децата излезнаха масово от училище
08:13
and they gatheredсъбрана on the lawnтревата.
160
481158
1555
и се събраха на поляната.
08:14
And one of the seniorsпенсионери
jumpedскочи up on a picnicпикник tableмаса
161
482737
2604
И един от по-възрастните
скочи на една маса за пикник
08:17
and wentотидох over safetyбезопасност expectationsочакванията.
162
485365
1944
и обясни мерките за сигурност.
08:19
(LaughterСмях)
163
487333
1008
(Смях)
08:20
And the youngerпо-млад kidsдеца
tookвзеха it very seriouslyсериозно.
164
488365
2247
А по-малките деца
се отнесоха много сериозно.
08:22
And as teachersучители and as staffперсонал we told them,
165
490636
2530
И докато учителите и персонала им обясняваше,
08:25
"OK, be safeсейф,"
166
493190
1292
"ОК, бъдете внимателни,"
08:26
and we watchedГледах as they marchedмаршируваха off.
167
494506
1933
гледайки ги как тръгваха напред.
08:28
The kidsдеца who choseизбрах to stayстоя
spentпрекарах that afternoonследобед in classклас.
168
496808
3580
Децата, които избраха да останат,
прекараха този следобед в час.
08:32
They debatedобсъжда the meritsсъщество of protestпротест,
169
500412
2181
Те дебатираха основанието за протеста,
08:34
they talkedговорих about the historyистория
of the BlackЧерно LivesЖивее MatterВъпрос movementдвижение,
170
502617
3100
говореха за историята на
движението за "Живота на Черните е важен".
08:37
and they wentотидох on
with classesкласове as scheduledпланирано.
171
505741
2009
и те продължиха с часовете си
по програма.
08:39
And those who choseизбрах to leaveоставям
participatedучаствала in a citywideобщоградска studentстудент walkoutwalkout
172
507774
4297
А тези, които избраха да тръгнат,
участваха в протест на ученици от целия град
08:44
and raisedувеличен theirтехен collectiveколективен
voiceглас for justiceправосъдие.
173
512095
2637
и извисиха техните общи гласове
за справедливост.
08:47
But no matterвъпрос where they choseизбрах
to spendхарча the afternoonследобед,
174
515810
3002
Но без значение къде те избираха
да прекарат следобеда си,
08:50
our kidsдеца learnedнаучен
valuableценен lessonsУроци that day.
175
518836
2620
нашите деца научиха
ценни уроци в този ден.
08:54
They learnedнаучен that the adultsвъзрастни
in theirтехен livesживота would supportподдържа them
176
522521
2933
Те научиха, че възрастните
около тях ще ги подкрепят
08:57
even as we worriedразтревожен for theirтехен safetyбезопасност.
177
525478
2289
дори докато се тревожехме за безопасността им.
09:00
And they learnedнаучен that they didn't need us
to tell them how or when
178
528395
3195
И те научиха, че нямат нужда от нас
за да им кажем как и кога
09:03
or even why to protestпротест.
179
531614
1738
или дори защо да протестират.
09:05
They learnedнаучен that they were membersчленове
of a communityобщност of youngмлад people
180
533911
3096
Те се научиха, че те са членове
на общество от млади хора
09:09
with a sharedсподелено visionзрение
of a more equitableсправедливо societyобщество,
181
537031
3048
с обща визия
за по-равноправно общество.
09:12
and they learnedнаучен that they had powerмощност
withinв рамките на that societyобщество.
182
540103
2810
и те се научиха, че имат власт
като част от това общество.
09:15
They learnedнаучен that eventsсъбития
like the SowetoСовето uprisingвъстание
183
543893
2318
Те научиха, че събития
като бунта в Соуето
09:18
are not ancientдревен historyистория,
184
546235
2219
не са древна история,
09:20
and they don't have to endкрай in tragedyтрагедия.
185
548478
2268
и няма нужда да приключват трагично.
09:23
And that's what educationобразование as a toolинструмент
for socialсоциален justiceправосъдие can look like.
186
551882
4271
И това е как може да изглежда образованието
като инструмент за социална справедливост.
09:29
And here'sето the thing:
187
557349
1151
И тук идва нещото:
09:30
our kidsдеца are readyготов for this kindмил of work.
188
558524
2053
нашите деца са готови за такъв тип работа.
09:32
So in 2015,
189
560601
1171
Така че през 2015-та,
09:33
incomingВходящи collegeколеж freshmenпървокурсниците were surveyedанкетираните,
190
561796
2247
бяха проучени първокурсниците в колежа,
09:36
and 8.5 percentна сто of them said
191
564067
2351
и 8.5 процента от тях казаха
09:38
that there was a "very good chanceшанс"
they would participateучастие in a protestпротест
192
566442
3334
че има "много голям шанс"
те да участват в протест
09:41
sometimeнякой път duringпо време на theirтехен collegeколеж careerкариера.
193
569800
1891
по някое време през кариерата си в колежа.
09:43
That mightбиха могли, може not seemИзглежда very impressiveвнушителен,
194
571715
2152
Това може да не изглежда особено впечатляващо,
09:45
but considerобмислям the factфакт
195
573891
1201
но обмислете факта,
09:47
that it's the largestнай-големият numberномер
of studentsстуденти to say that sinceот 1967.
196
575116
4160
че това е най-големия брой студенти,
които да казват това от 1967-та насам.
09:52
And 75 percentна сто of those kidsдеца
197
580073
1739
И 75 процента от тези деца
09:53
said that helpingподпомагане other people
who are havingкато difficultyзатруднение
198
581836
2625
са казали, че помагането на други хора,
които имат трудности
09:56
was a "very importantважно"
or "essentialсъществен" goalцел for them.
199
584485
2431
е "много важна" или "основна" цел за тях.
09:58
Again, the highestнай-висока numberномер of people
to say that sinceот the lateкъсен 1960s.
200
586940
3514
Отново, най-големият брой хора,
които да кажат това сравнено с късните 60-те.
10:02
And researchизследване showsпредавания us that workingработа
for justiceправосъдие doesn't just followпоследвам
201
590984
4963
Изследването ни показва че работата
за справедливост не само следва
10:07
from buildingсграда all those skillsумения
I talkedговорих about earlierпо-рано --
202
595971
2628
от изграждането на всички тези умения
за които говорих по-рано,
10:10
it actuallyвсъщност goesотива the other way, too.
203
598623
1749
то също има и обратен ефект.
10:12
So workingработа for justiceправосъдие,
engagingпривлекателен in activismактивизъм,
204
600396
3086
Така че работата за справедливост,
ангажирането в активизъм,
10:15
helpsпомага studentsстуденти buildпострои skillsумения
like leadershipръководство and criticalкритичен thinkingмислене,
205
603506
4264
помага на учениците да изградят умения
като лидерство и критично мислене,
10:19
and it correlatesкорелати positivelyположително
with theirтехен politicalполитически participationучастие
206
607794
3107
и кореспондира позитивно
с тяхнато политическо участие
10:22
and theirтехен civicгражданския engagementангажимент
207
610925
1374
и тяхната гражданска ангажираност
10:24
and theirтехен commitmentзадължение
to theirтехен communitiesобщности laterпо късно in life.
208
612323
2620
и техните задължения
към техните общества по-късно в живота.
10:26
So in other wordsдуми,
209
614967
1472
Така че с други думи,
10:28
studentsстуденти are tellingказвам us
that socialсоциален justiceправосъдие mattersвъпроси to them
210
616463
3869
учениците ни казват,
че социалната справедливост е важна за тях
10:32
and researchersизследователи are tellingказвам us
that it helpsпомага studentsстуденти learnуча.
211
620356
3455
и изследователите ни казват,
че тя помага на учениците да учат.
10:36
So now it's up to us to listen,
212
624530
2643
Така че сега идва наш ред да слушаме,
10:39
and that mightбиха могли, може not be easyлесно.
213
627197
1836
и това може да не е лесно.
10:41
In 1976, one of those kidsдеца
who participatedучаствала in the SowetoСовето uprisingвъстание,
214
629984
4416
През 1976, едно от тези деца,
участвали в бунта в Соуето,
10:46
he said that that eventсъбитие
representedпредставени divorceразвод
215
634424
2643
той каза, че събитието
представлява развод
10:49
betweenмежду blackчерно childrenдеца and theirтехен familiesсемейства,
216
637091
2026
между чернокожите деца и техните семейства,
10:51
because theirтехен familiesсемейства
had grownзрял up underпри apartheidапартейд,
217
639141
2580
защото техните семейства
са израстнали под апартейда,
10:53
and they knewЗнаех how dangerousопасно
it was to speakговоря out.
218
641745
2239
и те са знаели колко опасно
е било да надигнеш на глас.
10:56
They wanted theirтехен kidsдеца
to layполагам lowниско and stayстоя safeсейф.
219
644008
2427
Те са искали техните деца
да бъдат безопасно долу в ниското.
10:58
And when our kidsдеца threatenedзастрашена to walkразходка out,
220
646459
1970
И когато нашите деца заплашиха да излезнат
11:00
a lot of the adultsвъзрастни in our communityобщност
were really conflictedв противоречие, too.
221
648453
3461
много от възрастните в нашето общество
също бяха в голям конфликт.
11:04
Some of us worriedразтревожен that they mightбиха могли, може
encounterсблъскване violenceнасилие.
222
652515
2918
Някои от нас се притесняваха, че може
да се сблъскат с насилие.
11:07
Other people worriedразтревожен
that they would walkразходка out
223
655457
2154
Други хора се притесняваха,
че те ще тръгнат
11:09
but they wouldn'tне би really know
why they were protestingпротестиращ.
224
657635
2572
без в действителност да знаят
защо протестират.
11:12
And some, includingвключително
some students'на учениците familiesсемейства,
225
660231
2080
И някои, включително
и семействата на учениците
11:14
were really angryядосан
that the schoolучилище hadn'tне е имал doneСвършен more
226
662335
2357
бяха наистина ядосани
че училището не беше направило повече,
11:16
to preventпредотвратявам them from leavingоставяйки.
227
664716
1402
за да ги предпазят от тръгване.
11:18
And all of those fearsстрахове that adultsвъзрастни have
about gettingполучаване на this stuffматерия wrongпогрешно --
228
666142
4232
Всички тези страхове, които имаха възрастните,
за да стане грешка --
11:22
all of those fearsстрахове make totalобща сума senseсмисъл.
229
670833
2015
всичките тези страхове имат пълно основание.
11:25
But despiteвъпреки those fearsстрахове,
230
673680
2121
Но въпреки тези страхове,
11:27
we have got to proveдокажи to our studentsстуденти
that we will listen to theirтехен voicesгласове
231
675825
4642
ние трябва да докажем на учениците си,
че ще слушаме техните гласове
11:32
and that they do have the powerмощност
to effectефект changeпромяна.
232
680491
2931
и че те имат властта
да имат ефект върху промяната.
11:36
It's our responsibilityотговорност
to equipОборудване our studentsстуденти
233
684058
3292
Отговорността е наша
да снабдим нашите ученици
11:39
with the toolsинструменти and the skillsумения
that they need
234
687374
2518
с инструментите и уменията
от които имат нужда
11:41
to insistнастояват on a more equitableсправедливо worldсвят --
235
689916
2265
да настояват за по-справедлив свят
11:44
and then sometimesпонякога,
to get out of theirтехен way,
236
692811
2796
и тогава понякога,
да отидем встрани от пътя,
11:47
and let them applyПриложи those skillsумения
to things that they careгрижа about.
237
695631
3450
и да им позволим да приложат тези умения
към нещата, които ги вълнуват.
11:52
LivingЖивот up to that visionзрение
is going to requireизисква
238
700830
3120
Животът с такава визия
ще изисква
11:55
that we are flexibleгъвкав,
239
703974
1562
ние да бъдем гъвкави,
11:57
and it's going to requireизисква
that we're creativeтворчески.
240
705560
2175
и ще изисква
да бъдем креативни.
11:59
It's going to requireизисква
that we're braveсмел enoughдостатъчно
241
707759
2215
Ще изисква
да бъдем достатъчно смели
12:01
to standстоя up in the faceлице of people
who try to silenceмълчание
242
709998
3524
да се изправим с лице срещу хората,
които се опитват да заглушат
12:05
or delegitimizedelegitimize dissentingdissenting voicesгласове.
243
713546
2430
или да делигимитизират различните гласове.
12:08
And hardestнай-трудната of all,
244
716304
1247
Най-трудното от всичко е,
12:09
it's going to requireизисква acceptingприемане the factфакт
that sometimesпонякога we will be the onesтакива
245
717575
4365
че ще трябва да приемем факта,
че понякога ние ще бъдем тези,
12:13
our studentsстуденти will rebelбунтовник againstсрещу.
246
721964
1976
срещу които нашите ученици ще възстават.
12:15
(LaughterСмях)
247
723964
1370
(Смях)
12:17
SometimesПонякога they're going to pointточка out waysначини
in whichкойто systemsсистеми that we have createdсъздаден,
248
725358
4040
Понякога, те ще посочват начини, по които
системи, които ние сме създали,
12:21
or in whichкойто we are complicitсъучастник,
249
729422
1688
или в които ние сме съучастници,
12:23
contributeдопринесе to inequityнесправедливост.
250
731134
1893
допринасят за неравенството.
12:25
It's going to be uncomfortableнеудобен,
and it's going to be painfulболезнен
251
733051
2997
Ще бъде неудобно,
и ще бъде болезнено,
12:28
as they pushтласък us to questionвъпрос
our ownсобствен assumptionsпредположения and beliefsвярвания.
252
736072
3656
ако те ни натискат да се питаме за нашите
собствени предположения и вярвания.
12:32
But what if we changeпромяна the way we think
about rebellionвъстание in our kidsдеца?
253
740519
4014
Но какво би станало ако променим начина,
по който мислим за бунта в нашите деца?
12:37
When our kidsдеца rebelбунтовник --
254
745842
1378
Кога нашите деца се бунтуват,
12:39
when they thoughtfullyзамислено pushтласък back
againstсрещу our ideasидеи
255
747244
2697
кога те умишлено дават отбой
срещу нашите идеи
12:41
or the way that we do things,
256
749965
1783
или начина по който правим нещата,
12:43
what if we choseизбрах to see that as a signзнак
that we're doing something right
257
751772
4345
ако ние изберем да гледаме на това като
на знак, че правим нещо правилно
12:48
and that they're becomingпревръща liberatedОсвободеният?
258
756141
2019
и че те са станали свободни?
12:51
I know it would be easierпо-лесно
259
759474
1836
Ще бъде по-лесно
12:53
if theirтехен criticalкритичен thinkingмислене skillsумения
manifestedпроявява in more convenientудобен waysначини --
260
761334
4122
ако техните критически умения
се проявяваха по по-удобни начини -
12:57
on theirтехен essaysесета
or theirтехен standardizedстандартизиран testsтестове --
261
765480
2953
в техните есета
или в техните стандартизирани тестове,
13:00
I get it --
262
768457
1150
разбирам го,
13:01
but convenienceудобство and justiceправосъдие
do not oftenчесто go handръка in handръка.
263
769631
3682
но удобството и справедливостта
често не вървят ръка за ръка.
13:05
And when our kidsдеца learnуча to think
criticallyкритично about the worldсвят around them,
264
773671
3587
И когато нашите деца се научат да мислят
критично за света около тях,
13:09
they becomeда стане the kindsвидове of engagedангажиран citizensграждани
265
777282
2650
те стават този вид ангажирани граждани,
13:11
who will recognizeпризнавам and questionвъпрос
injusticeнесправедливост when they see it
266
779956
3311
който ще разпознава и спори
с несправедливостта, когато я види
13:15
and work to do something about it.
267
783291
1786
и ще работят срещу нея.
13:17
WelcomingПриветствайки rebellionвъстание into our schoolsучилища
is going to requireизисква some rethinkingпреосмисляне
268
785980
4162
Приветстването на бунта в нашите училища
ще отнеме известно преосмисляне
13:22
about what teachingобучение
and learningизучаване на look like,
269
790166
2203
на това как изглеждат
преподаването и ученето,
13:24
because there's this misconceptionпогрешно схващане
270
792393
2025
защото има погрешно схващане
13:26
that if we give studentsстуденти any wiggleмърдам roomстая,
they're going to walkразходка all over us
271
794442
3983
че ако дадем на децата поле за действие,
те ще ни се качат на главите
13:30
and classroomsкласни стаи and dinnerвечеря tablesмаси
will devolveпрехвърлени into totalобща сума chaosхаос.
272
798449
4797
и класните стаи и масите за вечеря
ще се обърнат в пълен хаос.
13:35
And if we expectочаквам kidsдеца to sitседя silentlyтихо
and passivelyпасивно receiveполучавам knowledgeзнание from us,
273
803270
5818
И ако очакваме децата да седят тихо
и пасивно да получават знание от нас,
13:41
then theirтехен voicesгласове will always
feel overwhelmingпоразителен.
274
809112
3203
тогава техните гласове винаги
ще се чуват съкрушени.
13:45
But if we acceptприемам insteadвместо
that learningизучаване на is sometimesпонякога messyразхвърлян,
275
813488
4919
Но ако ние приемем вместо това,
че ученето е понякога разхвърляно,
13:50
that is requiresизисква opportunitiesвъзможности
to brainstormобезумяване and messбъркотия up
276
818431
3579
че то има нужда от възможности
за разбъркване и замисъл
13:54
and try again,
277
822034
1521
и опитване отново,
13:55
that our kidsдеца dislikeне харесвам chaosхаос
and want to learnуча
278
823579
3075
че нашите деца не харесват хаоса
и искат да учат
13:58
when they come to schoolучилище,
279
826678
1981
когато се върнат в училище,
14:00
then we can setкомплект up schoolsучилища
to facilitateулесняване that kindмил of learningизучаване на.
280
828683
3726
тогава ние можем да направим училища,
за да улесним този вид учене.
14:05
So do me a favorуслуга and closeблизо
your eyesочи for a secondвтори
281
833015
2811
Така че направете ми услуга и затворете
очите си за секунда
14:07
and imagineПредставете си schoolsучилища
where teachersучители are thought partnersпартньори,
282
835850
4388
и си представете училища,
където учителите са партньори по мисъл,
14:12
lettingотдаване под наем studentsстуденти grappleграйфер
with complexкомплекс, hardтвърд issuesвъпроси
283
840262
3987
които позволяват на учениците
да обхванат сложни, трудни теми
14:16
and not necessarilyнепременно givingдавайки them
the right answersотговори.
284
844273
2783
без задължително да им дават
верните отговори.
14:20
And imagineПредставете си schoolsучилища
where we let studentsстуденти make choicesизбор --
285
848482
3888
И си представете училища, където ние
позволяваме на децата да правят избор -
14:24
we trustДоверие them enoughдостатъчно to do that
286
852394
2298
ние им се доверяваме достатъчно
за да направят това
14:26
and we let them experienceопит
the consequencesпоследствия of those choicesизбор.
287
854716
3388
и ние им позволяваме да изпитат
последствията на тези избори.
14:31
ImagineПредставете си schoolsучилища where
we let studentsстуденти be humansхората,
288
859714
4764
Представете си училища, където
ние позволяваме на децата да бъдат хора,
14:36
with all of the messinessmessiness
and the uncertaintyнесигурност
289
864502
2711
с цялата бъркотия
и несигурност,
14:39
that is boundграница to come with that.
290
867237
1930
която е свързана с това.
14:42
WhateverКаквото и you just imaginedпредставял,
291
870900
1759
Каквото и да сте си представили,
14:45
it's not mythicalмитичния,
292
873509
2192
то не е мит,
14:47
it's not unrealisticallyнереално idealisticидеалистичен,
293
875725
3633
не е нереалистичен идеализъм,
14:51
because teachersучители all over the countryдържава
are alreadyвече pushingбутане the boundariesграници
294
879382
5082
защото учителите навред в страната
вече бутат границите
14:56
of what teachingобучение
and learningизучаване на can look like
295
884488
2014
на това как изглеждат
преподаването и ученето
14:58
with amazingудивителен resultsрезултати for kidsдеца.
296
886526
2214
с впечатляващи резултати за децата.
15:00
They're doing that
in all kindsвидове of schoolsучилища,
297
888764
2282
Те правят това с всякакви видове училища,
15:03
and there are countlessбезброен modelsмодели
for teachersучители who want to get better
298
891070
3337
и има безброй примери за учители,
които искат да станат по-добри
15:06
at helpingподпомагане studentsстуденти learnуча
in a way that's more authenticавтентичен
299
894431
3252
в помощта си към учениците, за да ги
научат на начин да бъдат по-автентични
15:09
and engagingпривлекателен and empoweringовластяване.
300
897707
2310
и увлечени и овластени.
15:13
I was a readingчетене a bookКнига recentlyнаскоро,
301
901837
1572
Аз четях наскоро една книга,
15:15
it's calledНаречен "The StudentsСтуденти Are WatchingГледайки,"
302
903433
1953
която се казва "Учениците гледат,"
15:17
and it was by TedТед and NancyНанси SizerSizer,
303
905410
1635
и е от Тед и Нанси Сайзър,
15:19
and in that bookКнига, they said
that the work of educationобразование
304
907069
2607
в тази книга, те казаха,
че работата на образованието
15:21
is oftenчесто describedописан as a seriesсерия of nounsСъществителни,
305
909700
2369
е често описана в серия от съществителни
15:24
like "respectотношение," "honestyчестност," "integrityинтегритет."
306
912093
3047
като "уважение", "искреност", "честност".
15:27
And they say those nounsСъществителни
soundзвук really impressiveвнушителен,
307
915164
3762
И те казват че тези съществителни
звучат наистина впечатляващо,
15:30
but oftenчесто, they failпровали
to actuallyвсъщност mean anything in practiceпрактика.
308
918950
3793
но много често, те се провалят
да значат нещо на практика.
15:35
But verbsглаголи, they say, are "activeактивен,
309
923084
2589
Но глаголите, казват те, са "активни",
15:37
no lessпо-малко demandingвзискателни
310
925697
1522
са не по-малко взискателни
15:39
but requiringизискващи constantпостоянен engagementангажимент.
311
927243
2513
но изискват постоянна ангажираност.
15:42
VerbsГлаголи are not structuresструктури
but, ratherпо-скоро, enginesдвигатели."
312
930440
3494
Глаголите не са структури,
а по-скоро двигатели."
15:46
And so as I readПрочети that, I wonderedЧудех се:
313
934618
1673
И така аз прочетох това, и се запитах:
15:48
How do we make justiceправосъдие into an engineдвигател
drivingшофиране our work as teachersучители?
314
936315
5245
Как да направим справедливостта в двигател,
който да движи работата ни като учители?
15:54
What's the verbглагол formформа of justiceправосъдие?
315
942478
2681
Каква е глаголната форма за справедливост?
15:58
I think there mightбиха могли, може be an answerотговор
to be foundнамерено in the wordsдуми of CornelКорнел WestУест,
316
946618
3456
Мисля си, че може да бъде намерен отговор
в думите на Корнел Уест,
16:02
who famouslyотлично said that "justiceправосъдие
is what love looksвъншност like in publicобществен."
317
950098
4245
който популярно казва че "справедливостта
е това, което любовта изглежда пред публика."
16:07
And all of my nerdyизперкал EnglishАнглийски
teachersучители in the crowdтълпа
318
955544
2850
И всичките мои зубърски учители
по английски в залата
16:10
know that love can be a nounсъществително име and a verbглагол.
319
958418
2975
знаят, че любовта може да бъде
съществително или глагол.
16:14
SchoolУчилище has to be biggerпо-голям.
320
962653
2763
Училището трябва да бъде по-голямо.
16:17
It has to mean more
than "I teachпреподавам my subjectпредмет."
321
965970
4398
То трябва да означава повече от
това "аз преподавам моя предмет."
16:23
SchoolУчилище has to be about teachingобучение people
322
971059
3471
Училището трябва да бъде да учим хората
16:26
to changeпромяна the worldсвят for the better.
323
974554
2271
как да правят света по-добър.
16:30
If we believe that,
324
978132
1310
Ако ние вярваме в това,
16:31
then teachingобучение will always be
a politicalполитически actакт.
325
979466
3195
тогава преподаването винаги ще бъде
политическо действие.
16:36
We can't be afraidуплашен of our students'на учениците powerмощност.
326
984296
3097
Ние не можем да се страхуваме
от властта на учениците си.
16:40
TheirИм powerмощност will help them
make tomorrowутре better.
327
988185
3469
Тяхната власт ще им помогне
да направят бъдещето по-добро.
16:43
But before they can do that,
328
991678
1338
Но преди те да могат да направя това,
16:45
we have to give them chancesшансове
to practiceпрактика todayднес.
329
993040
2836
ние трябва да им дадем шанса
да практикуват днес.
16:49
And that practiceпрактика
should startначало in our schoolsучилища.
330
997001
3570
И тази практика
трябва да започне в нашите училища.
16:53
Thank you very much.
331
1001578
1151
Много Ви благодаря!
16:54
(ApplauseАплодисменти)
332
1002753
3556
(Аплодисменти)
Translated by Nikolay Mihaylov
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sydney Chaffee - Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together.

Why you should listen

As the 2017 National Teacher of the Year, Sydney Chaffee traveled the world to advocate for education as a transformative tool to help young people create more just societies. Chaffee teaches ninth grade Humanities at Codman Academy Charter Public School in Boston, MA and is a National Board Certified Teacher.

(Photo: Edwin Yoo)

More profile about the speaker
Sydney Chaffee | Speaker | TED.com