ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com
TED2018

Mikhail Zygar: What the Russian Revolution would have looked like on social media

Михаил Зигар: Как би изглеждала Руската Революция в социалните медии

Filmed:
1,432,185 views

Историята се пише от победителите, се казва в една крилата фраза - но как би изглеждала, ако се пишеше от всички? Журналистът и TED стипендиант Михаил Зигар е на мисия да ни покаже Проект1917, "социална мрежа за мъртви хора", която публикува истинските дневници и писма на повече от 3000 хора, живели по времето на Руската Революция. Разкривайки ежедневните мисли на хора като Ленин, Троцки и много не толкова известни личности, проектът хвърля светлина над историята каквато е била - и каквато би могла да бъде. Научете повече за този дигитален преразказ на миналото, както и за новия проект на Зигар за преломната 1968-ма година.
- Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What is historyистория?
0
1093
1150
Какво е историята?
00:15
It is something writtenписмен by the winnersпобедители.
1
3438
2522
Тя се пише от победителите.
00:20
There is a stereotypeстереотип that historyистория
should be focusedфокусирани on the rulersвладетели,
2
8203
4748
Има стереотип, според който историята
трябва да се фокусира върху управляващите,
00:24
like LeninЛенин or TrotskyТроцки.
3
12975
1696
като Ленин или Троцки.
00:27
As a resultрезултат, people
in manyмного countriesдържави, like mineмоята, RussiaРусия,
4
15445
3320
В резултат на това, в много държави,
както и в моята, Русия,
00:31
look at historyистория as something
that was predeterminedпредварително определени
5
19932
3477
хората гледат на историята като на нещо,
което е предначертано,
00:35
or determinedопределя by the leadersлидерите,
6
23433
1729
или се определя от лидерите,
00:38
and commonчесто срещани people could not
influenceвлияние it in any way.
7
26075
2662
а обикновените хора не могат
да повлияят по никакъв начин.
00:41
ManyМного RussiansРуснаци todayднес do not believe
that RussiaРусия could ever have been
8
29585
3580
Много руснаци днес не вярват,
че Русия е можела да бъде
00:45
or ever will be a trulyнаистина democraticдемократичен nationнация,
9
33189
2813
или някога би могла да стане
истински демократична нация,
00:48
and this is dueв следствие to the way
historyистория has been framedв рамка
10
36026
2961
и това се дължи на начина,
по който историята е била представена
00:51
to the citizensграждани of RussiaРусия.
11
39011
1571
на гражданите на Русия.
00:52
And this is not trueвярно.
12
40606
1578
Но това не е истина.
00:55
To proveдокажи it, I spentпрекарах two yearsгодини
of my life tryingопитвайки to go 100 yearsгодини back,
13
43011
5761
За да го докажа,
прекарах две години от живота си,
опитвайки да се върна 100 години назад,
към 1917-та година,
01:00
to the yearгодина 1917,
14
48796
2342
01:03
the yearгодина of the RussianРуски RevolutionРеволюция.
15
51162
2453
годината на Руската Революция.
01:05
I askedпопитах myselfсебе си, what if the internetинтернет
and FacebookFacebook existedсъществувало 100 yearsгодини agoпреди?
16
53639
5706
Запитах се, какво ли би било, ако интернет
и Фейсбук съществуваха преди 100 години?
01:12
So last yearгодина, we builtпостроен
a socialсоциален networkмрежа for deadмъртъв people,
17
60155
5291
И така миналата годината създадохме
социална мрежа за мъртви хора,
01:17
namedна име ProjectПроект1917.comCOM.
18
65470
2388
наречена Project1917.com.
01:22
My teamекип and I createdсъздаден our softwareсофтуер,
19
70111
2572
С екипа ми създадохме свой софтуер,
01:24
digitizedцифровизирани and uploadedкачен
all possibleвъзможен realреален diariesдневници and lettersписма
20
72707
5280
дигитализирахме и качихме в сайта
всички възможни истински дневници и писма,
написани от над 3000 души
01:30
writtenписмен by more than 3,000 people
21
78011
3102
01:33
100 yearsгодини agoпреди.
22
81137
1532
преди 100 години.
01:34
So any userпотребител of our websiteуебсайт or applicationприложение
23
82693
3742
Така всеки потребител на нашия уебсайт
или приложение
01:38
can followпоследвам a newsНовини feedфураж
for eachвсеки day of 1917
24
86459
4001
може да проследи новинарския поток
за всеки ден от 1917-та,
01:42
and readПрочети what people
like StravinskyСтравински or TrotskyТроцки,
25
90484
4121
и да прочете това,
което хора като Стравински или Троцки,
01:46
LeninЛенин or PavlovaПавлова
and othersдруги thought and feltчувствах.
26
94629
3547
Ленин или Павлова, или други,
са мислили и чувствали.
01:50
We watch all those personalitiesличности
beingсъщество ordinaryобикновен people like you and me,
27
98931
4705
Гледаме всички тези личности,
обикновени хора като всички нас,
01:55
not demigodsполубогове,
28
103660
1912
не полубогове,
01:57
and we see that historyистория consistsсъстои се
of theirтехен mistakesгрешки, fearsстрахове, weaknessesслабости,
29
105596
6984
и виждаме, че историята се състои
от техните грешки, страхове, слабости,
02:04
not only theirтехен "geniusгений ideasидеи."
30
112604
2753
не само от техните "гениални идеи".
02:08
Our projectпроект was a shockшок for manyмного RussiansРуснаци,
31
116643
2199
Нашият проект шокира много руснаци,
02:10
who used to think that our countryдържава
has always been an autocraticавтократичен empireимперия
32
118866
5601
които мислеха, че държавата ни
винаги е била автократична империя,
02:16
and the ideasидеи of freedomсвобода and democracyдемокрация
could never have prevailedнадделя,
33
124491
3413
и че идеите за свобода и демокрация
никога не биха могли да надделеят,
02:19
just because democracyдемокрация
was not our destinyсъдба.
34
127928
2650
само защото демокрацията
не е била наша съдба.
02:23
But if we take a broaderпо-широк look,
35
131514
1928
Но погледнем ли в по-широк аспект,
02:26
it's not that blackчерно and whiteбял.
36
134291
1588
не всичко е черно и бяло.
02:29
Yes, 1917 led to 70 yearsгодини
of communistкомунистически dictatorshipдиктатура.
37
137771
4703
Да, 1917-та доведе до 70-годишна
комунистическа диктатура.
02:35
But with this projectпроект, we see that RussiaРусия
could have had a differentразличен historyистория
38
143584
4649
Но чрез този проект виждаме, че Русия
е можела да има различна история
02:40
and a democraticдемократичен futureбъдеще,
as any other countryдържава could or still can.
39
148257
4040
и демократично бъдеще, каквото всяка друга
държава е могла или все още може да има.
02:45
ReadingЧетене the postsПостове from 1917,
40
153249
3817
Прочитайки публикациите от 1917-та,
02:49
you learnуча that RussiaРусия
was the first countryдържава in the worldсвят
41
157090
2967
научавате, че Русия
е била първата държава в света,
02:52
to abolishпремахване на the deathсмърт penaltyнаказание,
42
160081
1936
която е отменила смъртното наказание,
02:54
or one of the first onesтакива
to grantдаване womenДами votingгласуване rightsправа.
43
162041
4174
или една от първите,
която дава на жените избирателни права.
02:59
KnowingЗнаейки historyистория and understandingразбиране
how ordinaryобикновен people influencedповлиян historyистория
44
167334
6225
Познаването на историята и разбирането
как обикновените хора ѝ влияят
може да ни помогне да създадем
по-добро бъдеще,
03:05
can help us createсъздавам a better futureбъдеще,
45
173583
1858
03:07
because historyистория is just a rehearsalрепетиция
of what's happeningслучва right now.
46
175465
3744
защото историята е само репетиция,
на случващото се сега.
03:12
We do need newнов waysначини of tellingказвам historyистория,
47
180500
2913
Нуждаем се от нови начини
да разказваме историята,
03:15
and this yearгодина, for exampleпример,
48
183437
1571
и например през тази година,
03:17
we startedзапочна a newнов onlineна линия projectпроект
that is calledНаречен 1968DigitalЦифров.comCOM,
49
185032
5841
започнахме нов онлайн проект,
наречен 1968Digital.com.
03:23
and that is an onlineна линия documentaryдокументален филм seriesсерия
50
191681
4825
Това е онлайн документална поредица,
03:28
that givesдава you an impressionвпечатление
of that yearгодина, 1968,
51
196530
3944
която дава представа
за тази 1968-ма година,
03:32
a yearгодина markedмаркиран by globalв световен мащаб socialсоциален changeпромяна
52
200498
3539
година, която е белязана
с глобална социална промяна,
03:36
that, in manyмного waysначини,
createdсъздаден the worldсвят as we know it now.
53
204061
3710
която по много начини е създала света
такъв, какъвто го познаваме днес.
03:40
But we are makingприготвяне that historyистория aliveжив
54
208327
3110
Ние съживяваме тази история
03:43
by imaginingпредставяйки си what if all the mainосновен
charactersзнаци could use mobileПодвижен phonesтелефони ...
55
211461
4539
представяйки си, че всички действащи лица
са можели да ползват мобилни телефони...
03:49
just like that?
56
217299
1150
просто така?
03:51
And we see that a lot of individualsиндивиди
57
219906
4301
И виждаме, че много от хората
са били изправени
пред същите предизвикателства,
03:57
were facingизправени пред the sameедин и същ challengesпредизвикателства
and were fightingборба for the sameедин и същ valuesстойности,
58
225477
5248
и са се борили за същите ценности,
04:02
no matterвъпрос if they livedживял
in the US or in USSRСССР
59
230749
4397
независимо дали са живели
в САЩ или в СССР,
04:07
or in FranceФранция or in ChinaКитай
or in CzechoslovakiaЧехословакия.
60
235170
2921
или във Франция, или в Китай,
или в Чехословакия.
04:11
By exposingизлагайки historyистория
in suchтакъв a democraticдемократичен way,
61
239345
2842
Показвайки историята
по такъв демократичен начин,
04:14
throughпрез socialсоциален mediaсредства,
62
242211
1393
чрез социалните медии,
04:16
we showшоу that people in powerмощност
are not the only onesтакива makingприготвяне choicesизбор.
63
244762
5222
ние показваме, че решенията не се вземат
само от властимащите.
04:22
That givesдава any userпотребител a possibilityвъзможност
of reclaimingиздирване на historyистория.
64
250596
3738
Това дава шанс на всеки потребител
отново да вземе историята в свои ръце.
04:27
OrdinaryОбикновен people matterвъпрос.
65
255191
1254
Обикновените хора имат значение.
04:29
They have an impactвъздействие.
66
257096
1254
Те оказват влияние.
04:31
IdeasИдеи matterвъпрос.
67
259476
1151
Идеите имат значение.
04:33
JournalistsЖурналисти, scientistsучени,
philosophersфилософи matterвъпрос.
68
261471
4356
Журналистите, учените,
философите имат значение.
04:38
We shapeформа societyобщество.
69
266542
1373
Ние оформяме обществото.
04:40
We all make historyистория.
70
268789
1734
Всички ние творим историята.
04:43
Thank you.
71
271436
1151
Благодаря ви.
04:44
(ApplauseАплодисменти)
72
272611
3769
(Аплодисменти)
Translated by Yordanka Stefanova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com