ABOUT THE SPEAKER
Britt Wray - Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future.

Why you should listen

Author of the book Rise of the Necrofauna, cohost of the BBC podcast Tomorrow's World and guest host on Canada's legendary national science TV show The Nature of Things, Britt Wray shows audiences what's happening at the forefront of science, technology, ethics and environment, probing how it affects us. The New Yorker named her first book Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction one of the "books we loved" in 2017 and the Sunday Times called it a "must-read." By making science accessible and illuminating its possible consequences, Wray's writing, broadcasting and talks help us understand how the world is changing, creating a rich space for conversation about how each of us can respond to those changes.

Wray has been a summer host on CBC Radio 1's flagship science show Quirks and Quarks, and produced several radio documentaries for outlets such as BBC Radio 4, CBC IDEAS, WNYC's Studio 360 and Love and Radio. She created the interactive audio diary platform for frank speech about science called Aurator (aurator.org) which won the 2018 Society for the Social Studies of Science Award. Wray has a PhD in science communication with a focus on synthetic biology from the University of Copenhagen and holds a BSc (Hon) in biology from Queen's University and an interdisciplinary master's in art, media and design from OCAD University. She has also been a visiting scholar at the NYU Arthur L. Carter Institute for Journalism and was a 2019 TED Resident. Wray is currently writing a book about intimate dilemmas in the climate crisis.

More profile about the speaker
Britt Wray | Speaker | TED.com
TED Residency

Britt Wray: How climate change affects your mental health

Britt Wray: Com el canvi climàtic afecta la nostra salut mental

Filmed:
1,885,604 views

"De tot el que s'ha pogut dir sobre el canvi climàtic, no hem sentit parlar gaire sobre l'impacte psicològic de viure en un món que s'escalfa", diu la científica i escriptora Britt Wray. En aquesta breu xerrada, analitza com el canvi climàtic està amenaçant el nostre benestar - mental, social i espiritual - i planteja què podem fer amb aquesta situació.
- Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
For all that's ever been said
about climateclima changecanviar,
0
1722
2810
De tot el que s'ha dit sobre
el canvi climàtic
00:16
we haven'tno ho han fet heardescoltat nearlygairebé enoughsuficient
about the psychologicalpsicològic impactsimpactes
1
4556
3880
no hem sentit parlar gaire
sobre l'impacte psicològic
00:20
of livingvivent in a warmingescalfament worldmón.
2
8460
2124
de viure en un món que s'escalfa.
00:22
If you've heardescoltat the grimtèrmic climateclima researchrecerca
3
10608
1961
Si coneixeu
les depriments investigacions
00:24
that scienceciència communicatorsComunicadors like me
weaveteixir into our booksllibres and documentariesdocumentals,
4
12593
3484
que els científics com jo
posem als llibres i documentals
00:28
you've probablyProbablement feltsentia boutsAtacs of fearpor,
fatalismfatalisme or hopelessnessdesesperança.
5
16101
3991
segurament heu sentit por,
fatalisme o desesperança.
Si heu viscut l'impacte
del desastre climàtic
00:32
If you've been impactedafectades
by climateclima disasterdesastre,
6
20617
2055
00:34
these feelingssentiments can setconjunt in much deepermés profund,
7
22696
2278
potser encara ho sentiu més profundament,
00:36
leadinglíder to shockxoc, traumatrauma,
8
24998
2396
com estats de xoc, trauma,
00:39
strainedTenses relationshipsrelacions, substancesubstància abuseabús
9
27418
1881
relacions tenses, abús de substàncies
00:41
and the losspèrdua of personalpersonal
identityidentitat and controlcontrol.
10
29323
2493
i la pèrdua d'identitat personal
i de control.
00:44
VitalVital politicalpolític and technologicaltecnològic work
is underwayen curs to moderatemoderat our climateclima chaosChaos,
11
32314
4232
S'està fent treball polític i tecnològic
per regular el caos climàtic,
00:48
but I'm here to evokeevoca a feelingsensació in you
12
36570
2644
però sóc aquí per fer-vos pensar
00:51
for why we alsotambé need
our actionsaccions and policiespolítiques
13
39238
3119
que també necessitem
que les accions i mesures
00:54
to reflectreflecteixen an understandingcomprensió
of how our changingcanviant environmentsentorns
14
42381
2882
reflecteixin com els canvis
del nostre entorn
00:57
threatenamenacen our mentalmentals,
socialsocial and spiritualespiritual well-beingbenestar.
15
45287
3087
amenacen el nostre benestar
mental, social i espiritual.
01:00
The anxietyl'ansietat, griefdol and depressiondepressió
of climateclima scientistscientífics and activistsactivistes
16
48970
3643
L'ansietat, angoixa i depressió
dels científics i activistes climàtics
01:04
have been reportedreportat on for yearsanys.
17
52637
2016
fa anys que es coneixen.
01:06
TrendsTendències we'vetenim seenvist
after extremeextrem weatherclima eventsesdeveniments
18
54677
2150
Hem vist després de
fenòmens climàtics extrems
01:08
like hurricanehuracà SandySandy or KatrinaKatrina
19
56851
1730
com els huracans Sandy o Katrina
01:10
for increasedaugmentat PTSDESTRÈS POSTTRAUMÀTIC and suicidalityel suïcidi.
20
58605
2829
augments en estrés postraumàtic
i suïcidis.
01:13
And there are richric mental-healthsalut mental datadades
from northernnord communitiescomunitats
21
61800
2976
Hi ha moltes dades de salut mental
a comunitats del nord
on l'escalfament creix més ràpid,
01:16
where warmingescalfament is the fastestel més ràpid,
22
64800
1444
01:18
like the InuitInuit in LabradorLabrador,
23
66268
2063
com els inuit de Labrador,
01:20
who facecara existentialexistencial distressangoixa
as they witnesstestimoni the icegel,
24
68355
2873
que viuen amb l'angoixa existencial
de veure com el gel,
01:23
a biggran partpart of theirels seus identityidentitat,
25
71252
1587
una part clau de la seva identitat,
01:24
vanishingdesaparegut before theirels seus eyesulls.
26
72863
1867
desapareix davant seu.
01:27
Now if that weren'tno ho eren enoughsuficient,
27
75220
1365
I si això no fos suficient,
01:28
the AmericanNord-americà PsychologicalPsicològic AssociationAssociació
28
76609
1850
l'Associació Americana de Psicologia
diu que les nostres respostes
psicològiques al canvi climàtic,
01:30
saysdiu that our psychologicalpsicològic
responsesRespostes to climateclima changecanviar,
29
78483
2872
01:33
like conflictconflicte avoidanceEvitació, helplessnessimpotència
and resignationrenúncia, are growingcreixent.
30
81379
4230
com evitar conflictes, impotència
i resignació, creixen.
01:38
This meanssignifica that our consciousconscient
and unconsciousinconscient mentalmentals processesprocessos
31
86101
2921
Això vol dir que la ment,
conscient o inconscientment,
01:41
are holdingtenint us back
32
89046
1166
ens està impedint
01:42
from identifyingidentificació the causescauses
of the problemproblema for what they are,
33
90236
2881
identificar les causes
del problema pel que son,
01:45
workingtreball on solutionssolucions and fosteringFoment de la
our ownpropi psychologicalpsicològic resilienceresistència,
34
93141
3198
treballar en solucions i fomentar
la nostra resiliència,
01:48
but we need all those things
to take on what we'vetenim createdcreat.
35
96363
3539
però necessitem totes aquestes coses
per combatre el que hem creat.
01:52
LatelyÚltimament, I've been studyingestudiant a phenomenonfenomen
36
100878
2066
Últimament, he estat
estudiant un fenòmen
01:54
that's just one exampleexemple
of the emotionalemocional hardshipsdificultats
37
102968
2515
que només és un exemple
de les penúries emocionals
01:57
that we're seeingveient.
38
105507
1189
que estem veient.
01:58
And it comesve in the formforma of a questionpregunta
39
106720
1912
I ve en forma de pregunta
02:00
that a significantsignificatiu amountquantitat of people
in my generationgeneració are strugglinglluitant to answerresposta.
40
108656
3707
que molta gent de la meva
generació s'esforça per contestar
02:04
That beingser:
41
112890
1183
És:
02:06
Should I have a childnen
in the ageedat of climateclima changecanviar?
42
114097
3008
Hauria de tenir un fill
a l'era del canvi climàtic?
02:09
After all, any childnen bornnascut todayavui
43
117613
1523
Qualsevol nen que neixi avui
02:11
will have to liveen directe in a worldmón
where hurricaneshuracans, floodinginundació, wildfiresincendis forestals --
44
119160
3270
haurà de viure en un món on els huracans,
inundacions, incendis,
02:14
what we used to call naturalnatural disastersdesastres --
45
122454
1970
el que dèiem desastres naturals,
02:16
have becomeconvertir-se en commonplacelloc comú.
46
124448
1404
han esdevingut normals.
02:18
The hottestel més calent 20 yearsanys on recordregistre
occurredha passat withindins the last 22.
47
126688
3754
Els 20 anys més calorosos de la història
han estat en els últims 22.
02:23
The UNNACIONS UNIDES expectss'espera that two-thirdsdos terços
of the globalglobal populationpoblació
48
131172
2802
L'ONU preveu que dos terços
de la població global
02:25
maypot facecara wateraigua shortagesescassetat
only sixsis yearsanys from now.
49
133998
2973
patiran d'escassetat d'aigua
en només sis anys.
El Banc Mundial prediu que cap el 2050,
02:29
The WorldMón BankBanc predictsprediu that by 2050,
50
137844
1833
02:31
there's going to be
140 millionmilions climateclima refugeesrefugiats
51
139701
2928
hi haurà 140 milions
de refugiats climàtics
02:34
in sub-SaharanSubsahariana AfricaÀfrica,
LatinLlatí AmericaAmèrica and SouthSud AsiaÀsia.
52
142653
2940
a l'Àfrica subsahariana,
Amèrica Llatina i sud d'Àsia.
02:37
And other estimatesestimacions put that numbernúmero
at over one billionmil milions.
53
145617
2968
Altres calculen que serà
per sobre d'un bilió.
02:41
MassMassa migrationsmigracions and resourcerecurs scarcityl'escassetat
54
149284
2190
Les migracions massives i
l'escassetat de recursos
02:43
increaseaugmentar the riskrisc for violenceviolència,
warguerra and politicalpolític instabilityinestabilitat.
55
151498
3981
fan créixer el risc de violència,
guerra i inestabilitat política.
02:48
The UNNACIONS UNIDES just reportedreportat that we are pushingempenyent
up to a millionmilions speciesespècie to extinctionextinció,
56
156146
4642
L'ONU acaba de dir que ja són
gairebé un milió les espècies en extinció,
02:52
manymolts withindins decadesdècades,
57
160812
1175
moltes en dècades, i
02:54
and our emissionsemissions are still increasingaugmentant,
even after the ParisParís AgreementAcord.
58
162011
4624
les emissions continuen pujant,
fins i tot després de l'Acord de París.
02:59
Over the last yearcurs and a halfla meitat,
59
167373
1468
Durant el passat any i mig,
he fet tallers i entrevistes
03:00
I've been conductingrealitzant
workshopstallers and interviewsentrevistes
60
168865
2111
amb centenars de persones
03:03
with hundredscentenars of people
61
171000
1198
03:04
about parentingcriança dels fills in the climateclima crisiscrisi.
62
172222
2334
sobre tenir fills en la crisi climàtica.
03:06
And I can tell you
63
174580
1156
I us puc dir
que els qui es preocupen per
tenir fills pel tema del canvi climàtic
03:07
that people who are worriedpreocupat about
havingtenint kidsnens because of climateclima changecanviar
64
175760
3357
03:11
are not motivatedmotivat by an asceticAscètica prideorgull.
65
179141
1952
no ho fan per un orgull estètic.
03:13
They're nerve-rackedtrasbalsa nerviós.
66
181117
1532
Estan angoixats.
Fins hi ha un moviment
anomenat BirthStrike,
03:14
There's even a movementmoviment
calledanomenat BirthStrikeVaga de naixement,
67
182673
2062
03:16
whoseels qui membersmembres have declareddeclarat
they're not going to have kidsnens
68
184759
2732
els membres han declarat
que no tindran fills
per l'estat de la crisi ecològica
03:19
because of the stateestat
of the ecologicalecològic crisiscrisi
69
187515
2189
i la inacció dels governs
per encarar aquest risc existencial.
03:21
and inactioninacció from governmentsgoverns
to addressadreça this existentialexistencial threatamenaça.
70
189728
3127
03:24
And yes, other generationsgeneracions have alsotambé
facedenfrontat theirels seus ownpropi apocalypticapocalíptic dangersperills,
71
192879
3467
I sí, altres generacions també han
enfrontat altres perills apocalíptics,
03:28
but that is no reasonraó to disregardmenyspreu
the very realreal threatamenaça to our survivalsupervivència now.
72
196370
3698
però no és raó per menysprear
l'actual perill a la nostra supervivència.
03:32
Some feel that it's better
to adoptadoptar childrennens.
73
200489
2810
Alguns senten que és millor
adoptar fills.
03:35
Or that it's unethicalimmoral
to have more than one,
74
203323
2111
O que no és ètic tenir-ne més d'un,
03:37
especiallyespecialment threetres, fourquatre or more,
75
205458
1738
especialment tres, quatre o més,
03:39
because kidsnens increaseaugmentar
greenhousehivernacle gasgas emissionsemissions.
76
207220
3381
perquè els nens augmenten
les emissions de gasos hivernacle.
03:42
Now, it is a really unfortunatedesafortunat
stateestat of affairsassumptes
77
210625
3188
Ara bé, és una realitat molt trista
03:45
when people who want kidsnens
sacrificesacrifici theirels seus right to
78
213837
2391
que els qui desitgen nens
sacrifiquin el seu dret
03:48
because, somehowd'alguna manera, they have been told
that theirels seus lifestyleestil de vida choicesopcions are to blameculpa
79
216252
4073
perquè els hi han dit que
és culpa de les seves decisions
03:52
when the faultculpa is farlluny more systemicsistèmic,
80
220349
1746
quan la culpa és més sistèmica,
03:54
but let's just unpackDesempaqueti the logiclògica here.
81
222119
2150
però desvetllem-ne la lògica.
03:57
So an oft-citedcitat studyestudiar
showsespectacles that, on averagemitjana,
82
225048
2313
Un estudi molt citat
mostra que, de mitjana,
03:59
havingtenint one lessmenys childnen
in an industrializedindustrialitzat nationnació
83
227385
2700
tenir un fill menys
a una nació industrialitzada
04:02
can saveguardar about 59 tonstones
of carboncarboni dioxidediòxid perper yearcurs.
84
230109
3881
podria estalviar 59 tones
de diòxid de carboni per any.
04:06
While in comparisoncomparació,
85
234617
1420
Mentre que, en comparació,
04:08
livingvivent car-freelliure de cotxes savessalva nearlygairebé 2.5 tonstones,
86
236061
2943
viure sense cotxe estalvia quasi 2,5 tones
04:11
avoidingevitant a transatlantictransatlàntic flightvol --
and this is just one --
87
239028
3056
evitar un vol transatlàntic,
i només un,
04:14
savessalva about 1.5 tonstones,
88
242108
1960
estalvia prop de 1,5 tones,
04:16
and eatingmenjant a plant-basedPlant-based dietdieta
can saveguardar almostgairebé one tontona perper yearcurs.
89
244092
3651
i seguir una dieta a base de plantes
pot estalviar quasi una tona per any.
04:20
And considerconsidereu that a BangladeshiBangla desh childnen
90
248760
2396
I considerem que un nen a Bangladesh
04:23
only addsafegeix 56 metricmètrica tonstones of carboncarboni
to theirels seus parents'dels pares carboncarboni legacyllegat
91
251180
3844
només afegeix 56 tones mètriques
al llegat de carboni dels seus pares
04:27
over theirels seus lifetimetota una vida,
92
255048
1452
durant tota una vida,
04:28
while an AmericanNord-americà childnen, in comparisoncomparació,
addsafegeix 9,441 to theirsd'ells.
93
256524
5420
mentre que un nen americà, en comparació,
n'afegeix 9441.
04:34
So this is why some people argueargumentar
94
262428
1532
Per això alguns senyalen
04:35
that it's parentspares from nationsnacions
with hugeenorme carboncarboni footprintspetjades
95
263984
2722
que els pares a les nacions
amb enorme emprenta de carboni
04:38
who should think the hardestmés dur
about how manymolts kidsnens they have.
96
266730
2853
haurien de pensar-se més
quants fills tenen.
04:41
But the decisiondecisió to have a childnen
and one'sun feelingssentiments about the futurefutur
97
269901
3349
Però la decisió de tenir fills
i el que sentim respecte al futur
04:45
are deeplyprofundament personalpersonal,
98
273274
1436
és molt personal,
04:46
and wrappedembolicat up
in all sortstipus of culturalcultural normsnormes,
99
274734
2222
i va junt amb tota mena de normes
culturals,
04:48
religiousreligiosa beliefscreences, socioeconomicsocioeconòmic statusestat,
educationeducació levelsnivells and more.
100
276980
3850
creences religioses, estatus
socioeconòmic, nivells d'educació i més.
04:53
And so to some, this debatedebat
about kidsnens in the climateclima crisiscrisi
101
281184
2817
A alguns, aquest debat sobre els fills
en la crisi climàtica
04:56
can seemsembla like it cameva venir from anotherun altre planetplaneta.
102
284025
2531
els pot semblar
com d'un altre planeta.
04:58
ManyMolts have more immediateimmediat threatsamenaces
to theirels seus survivalsupervivència to think about,
103
286580
3183
D'altres tenen problemes més immediats
en què pensar
05:01
like, how they're going to put
foodmenjar on the tabletaula,
104
289787
2297
com posar un plat a taula
05:04
when they're a singlesolter mommare
workingtreball threetres jobstreballs,
105
292108
2097
quan són mares solteres
amb tres feines,
05:06
or they're HIVVIH positivepositiu
or on the movemoure's in a migrantmigrant caravancaravana.
106
294229
2991
o són seropositius
o a una caravana de migrants.
05:09
TragicallyTràgicament, thoughperò, climateclima changecanviar
is really great at intersectionalityintersectionality.
107
297244
3746
Malauradament, el canvi climàtic
magnifica la interseccionalitat.
05:13
It multipliesmultiplica the stressestensions
marginalizedmarginats communitiescomunitats alreadyja facecara.
108
301387
3814
Multiplica l'estrès que ja pateixen
les comunitats marginades.
05:18
A politicalpolític scientistcientífic onceun cop said to me
that a leadinglíder indicatorindicador
109
306442
2937
Un politòleg em va dir un cop
que un indicador decisiu
05:21
that climateclima changecanviar is startingcomençant
to hitcolpejar home, psychologicallypsicològicament,
110
309403
3110
de que el canvi climàtic comença
a impactar, psicològicament,
05:24
would be an increaseaugmentar
in the ratetaxa of informedinformat womendones
111
312537
2375
seria l'augment
de la tasa de dones informades
05:26
decidingdecidint to not have childrennens.
112
314936
1671
que decideixin no tenir fills.
05:29
InterestingInteressant.
113
317522
1150
Interessant.
05:31
Is it hittingcolpejar home with you,
psychologicallypsicològicament?
114
319236
2654
Us està impactant psicològicament?
05:34
Are you perhapstal vegada someonealgú
with climate-linkedvinculat al clima pre-traumaticpre-traumàtic stressestrès?
115
322521
3541
Potser teniu estrés pre-traumàtic
lligat al clima?
05:38
A climateclima psychiatristpsiquiatra coinedencunyat that termterme,
116
326737
1952
Un psiquiatra climàtic
va encunyar el nom,
05:40
and that's a professionprofessió now, by the way,
shrinksEncongeix for climateclima woesWoes.
117
328713
3389
i ara és una professió, per cert,
psiquiàtres per a temes climàtics.
Tenen feina mentre que
hi ha estudiants d'institut
05:44
They're gettingaconseguint work at a time
when some highalt schoolersescolars
118
332126
2578
05:46
don't want to applyaplicar
to universityuniversitat any longermés llarg,
119
334728
2103
que ja no volen anar a la universitat,
05:48
because they can't foreseepreveure
a futurefutur for themselvesells mateixos.
120
336855
2563
perquè no conceben un futur
per a ells.
05:51
And this bringsporta me back to my mainprincipal pointpunt.
121
339831
2431
I això em porta al punt central.
05:54
The growingcreixent concerninquietud about havingtenint kidsnens
in the climateclima crisiscrisi
122
342910
2851
La creixent preocupació de tenir fills
a la crisi climàtica
05:57
is an urgenturgent indicatorindicador
of how hard-presseddificultats people are feelingsensació.
123
345785
3995
és un indicador urgent del nivel
de desesperació.
06:03
Right now, studentsestudiants around the worldmón
are screamingcridant for changecanviar
124
351110
3681
Ara mateix, estudiants de tot el món
demanen a crits un canvi
06:06
in the piercingPiercing voiceveu of despairdesesperació.
125
354815
1956
amb la penetrant veu de la desesperança.
06:09
And the factfet that we can see
how we contributecontribueix to this problemproblema
126
357645
2913
I el fet de poder veure
com contribuïm a aquest problema
06:12
that makesfa us feel unsafeperillosos
127
360582
1468
que ens fa sentir insegurs
06:14
is crazy-makingCrazy-Making in itselfella mateixa.
128
362074
1833
és per tornar-se boig.
06:16
ClimateClima changecanviar is all-encompassingtot el que abasta
129
364947
1932
El canvi climàtic està abastant-ho tot
06:18
and so are the waysmaneres
that it messesembolics with our mindsments.
130
366903
2762
com la manera que afecta
les nostres ments.
06:22
ManyMolts activistsactivistes will tell you
131
370648
1366
Molts activistes us diran
06:24
that the bestmillor antidoteantídot
to griefdol is activismactivisme.
132
372038
2365
que l'antídot contra el dolor
és l'activisme.
06:26
And some psychologistspsicòlegs will tell you
the answerresposta can be foundtrobat in therapyteràpia.
133
374750
3547
Alguns psicòlegs us diran
que la resposta és la terapia.
06:30
OthersAltres believe the keyclau is to imagineimaginar
you're on your deathbedllit de mort,
134
378321
2905
Altres creuen que la clau és imaginar-te
a punt de morir
06:33
reflectingreflectint back on what's matteredimportava
the mostla majoria in your life,
135
381250
2690
pensant en tot el que és més important
a la teva vida,
06:35
so you can identifyidentificar
what you should do more of now,
136
383964
2399
per identificar
el que has de fer ara,
06:38
with the time that you have left.
137
386387
1595
amb el temps que et queda.
06:40
We need all these ideasidees, and more,
138
388006
1857
Necessitem totes aquestes idees, i més,
06:41
to take carecura of our innermostmés interna selvesmateixos
139
389887
1746
per prendre cura del
jo més íntim
06:43
as the environmentsentorns we'vetenim knownconegut
becomeconvertir-se en more punishingcastigar towardscap a us.
140
391657
4126
ja que el nostre entorn esdevé
cada vegada més dur.
06:47
And whetherja sigui you have childrennens or not,
141
395807
2143
I tant si teniu fills com si no,
06:49
we need to be honesthonesta
about what is happeningpassant,
142
397974
2746
hem de ser honestos amb
el que està passant,
06:52
and what we owedeu one anotherun altre.
143
400744
1867
i el que ens devem els uns als altres.
No ens podem permetre tractar
06:55
We cannotno pot affordpagar to treattractar
144
403601
1246
06:56
the psychologicalpsicològic impactsimpactes
of climateclima changecanviar
145
404871
2076
l'impacte psicològic del canvi climàtic
06:58
as some afterthoughtAfterthought,
146
406971
1161
a posteriori,
07:00
because the other issuesproblemes, of scienceciència,
technologytecnologia and the politicspolítica and economyeconomia,
147
408156
4286
perquè els altres assumptes, de ciència,
tecnologia, i la política i l'economia,
07:04
feel harddur, while this somehowd'alguna manera feelsse sent softsuau.
148
412466
3333
semblen importants, mentre que això
d'alguna manera no ho sembla.
07:08
MentalMental healthsalut needsnecessitats to be an integralintegral partpart
149
416807
2374
La salut mental ha de ser
una part integral
07:11
of any climateclima changecanviar survivalsupervivència strategyestratègia,
150
419205
2301
de qualsevol estratègia de canvi climàtic,
07:13
requiringque requereixen fundingfinançament,
and ethicsètica of equityequitat and carecura,
151
421530
3320
i requereix inversions, i ètiques
d'igualtat i de cura,
07:16
and widespreadàmpliament difós awarenessconscienciació.
152
424874
1667
i consciència generalitzada.
07:18
Because even if you're the mostla majoria
emotionallyemocionalment avoidantevitació personpersona on the planetplaneta,
153
426886
3556
Perquè tot i que siguis la persona més
freda del planeta,
07:22
there's no rugcatifa in the worldmón
that's biggran enoughsuficient to sweepescombrar this up undersota.
154
430466
3241
no hi ha catifa prou gran al món
per amagar això.
07:25
Thank you.
155
433731
1165
Gràcies.
07:26
(ApplauseAplaudiments)
156
434920
3318
(Aplaudiment)
Translated by Belen Garcia
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Britt Wray - Science storyteller, author, broadcaster
Britt Wray's work is about life and what we make of it: past, present and future.

Why you should listen

Author of the book Rise of the Necrofauna, cohost of the BBC podcast Tomorrow's World and guest host on Canada's legendary national science TV show The Nature of Things, Britt Wray shows audiences what's happening at the forefront of science, technology, ethics and environment, probing how it affects us. The New Yorker named her first book Rise of the Necrofauna: The Science, Ethics, and Risks of De-Extinction one of the "books we loved" in 2017 and the Sunday Times called it a "must-read." By making science accessible and illuminating its possible consequences, Wray's writing, broadcasting and talks help us understand how the world is changing, creating a rich space for conversation about how each of us can respond to those changes.

Wray has been a summer host on CBC Radio 1's flagship science show Quirks and Quarks, and produced several radio documentaries for outlets such as BBC Radio 4, CBC IDEAS, WNYC's Studio 360 and Love and Radio. She created the interactive audio diary platform for frank speech about science called Aurator (aurator.org) which won the 2018 Society for the Social Studies of Science Award. Wray has a PhD in science communication with a focus on synthetic biology from the University of Copenhagen and holds a BSc (Hon) in biology from Queen's University and an interdisciplinary master's in art, media and design from OCAD University. She has also been a visiting scholar at the NYU Arthur L. Carter Institute for Journalism and was a 2019 TED Resident. Wray is currently writing a book about intimate dilemmas in the climate crisis.

More profile about the speaker
Britt Wray | Speaker | TED.com