English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2016

John McWhorter: 4 reasons to learn a new language

John McWhorter: 4 grunde til at lære et nyt sprog

Filmed:
2,934,328 views

Engelsk bliver snart verdens universelle sprog, og øjeblikkelige oversættelsesteknologier bliver bedre år for år. Så hvorfor bruge tid på at lære et fremmedsprog? Lingvist og Columbia professor John McWhorther deler fire fristende fordele ved at lære et ukendt sprog.

- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

The languageSprog I'm speakingtaler right now
Det sprog jeg taler lige nu
00:12
is on its way to becomingblive
the world'sVerdens universaluniversel languageSprog,
er ved at blive et universelt sprog
for hele verden,
00:15
for better or for worseværre.
hvad end vi kan lide det eller ej.
00:19
Let's faceansigt it,
Lad os se det i øjnene,
00:22
it's the languageSprog of the internetinternet,
Det er internettets sprog
00:23
it's the languageSprog of financefinansiere,
Finansverdenens sprog
00:25
it's the languageSprog of airluft trafficTrafik controlkontrollere,
Sproget i kontrollen med luftfart
00:27
of popularpopulær musicmusik,
i populærmusikken,
00:29
diplomacydiplomati --
i diplomati --
00:31
Englishengelsk is everywhereoveralt.
Engelsk er overalt.
00:32
Now, MandarinMandarin Chinesekinesisk
is spokentalt by more people,
Der er flere mennesker der taler Mandarin,
00:34
but more Chinesekinesisk people
are learninglæring Englishengelsk
men der er flere kinesere
der lærer engelsk,
00:38
than Englishengelsk speakershøjttalere
are learninglæring Chinesekinesisk.
en engelsktalende som læser kinesisk.
00:40
Last I heardhørt,
Det seneste jeg har hørt,
00:43
there are two dozendusin universitiesuniversiteter
in ChinaKina right now
er at der er 25 universiteter
i Kina - lige nu
00:45
teachingundervisning all in Englishengelsk.
som kun underviser på engelsk.
00:48
Englishengelsk is takingtager over.
Engelsk dominerer.
00:51
And in additionUd to that,
Derudover -
00:53
it's been predictedforudsagt
that at the endende of the centuryårhundrede
er det blevet forudset,
at ved århundredskiftet
00:55
almostnæsten all of the languagesSprog
that existeksisterer now --
Vil næsten ingen af de sprog der findes nu
00:58
there are about 6,000 --
omkring 6000 -
01:01
will no longerlængere be spokentalt.
blive talt længere.
01:02
There will only be some hundredshundreder left.
Der vil kun være nogle få 100 tilbage.
01:04
And on toptop of that,
Desuden er vi i en tid
01:07
it's at the pointpunkt where
instantøjeblikkelig translationoversættelse of livelevende speechtale
hvor øjeblikkelig oversættelse
af direkte tale
01:09
is not only possiblemuligt,
but it getsfår better everyhver yearår.
ikke kun er muligt,
men bliver bedre år for år
01:13
The reasongrund I'm recitingrecitere
those things to you
Grunden til jeg fortæller jer alt dette
01:17
is because I can tell
that we're getting to the pointpunkt
er fordi jeg kan mærke vi er nået et punkt
01:20
where a questionspørgsmål
is going to startStart beingvære askedspurgt,
hvor folk begynder
at stille dette spørgsmål:
01:23
whichhvilken is: Why should we
learnlære foreignudenlandsk languagesSprog --
Hvorfor skal vi lære fremmedsprog
01:25
other than if Englishengelsk
happenssker to be foreignudenlandsk to one?
- udover at lære engelsk,
hvis det er fremmed for os?
01:29
Why bothergider to learnlære anotheren anden one
when it's getting to the pointpunkt
Hvorfor bruge tid på at lære nye sprog,
når vi er nået et punkt
01:33
where almostnæsten everybodyalle in the worldverden
will be ablei stand to communicatekommunikere in one?
hvor næsten alle i verden,
vil være i stand til at bruge engelsk?
01:36
I think there are a lot of reasonsgrunde,
Jeg synes der er mange grunde,
01:42
but I first want to addressadresse
men først vil jeg tage fat på den,
01:44
the one that you're probablysandsynligvis
mostmest likelysandsynligt to have heardhørt of,
som I højst sandsynligt har hørt før,
01:46
because actuallyrent faktisk it's more
dangerousfarligt than you mightmagt think.
for den er langt farligere
end man måske tror
01:49
And that is the ideaide
Det er idéen om
01:54
that a languageSprog channelskanaler your thoughtstanker,
at sprog styrer dine tanker,
01:55
that the vocabularyordforråd
and the grammargrammatik of differentforskellige languagesSprog
at forskellige sprogs
ordforråd og grammatik
01:58
givesgiver everybodyalle
a differentforskellige kindvenlig of acidsyre triprejse,
skaber unikke verdener vi kan leve i,
02:02
so to speaktale.
kan man vel sige.
02:06
That is a marvelouslyvidunderligt enticinglokkende ideaide,
Det er en vidunderligt tillokkende idé
02:08
but it's kindvenlig of fraughtfyldt.
men det er også lidt fup.
02:12
So it's not that it's untrueusandt completelyfuldstændig.
Det er ikke fordi det er helt usandt.
02:13
So for exampleeksempel, in Frenchfransk and Spanishspansk
Altså, på fransk og spansk for eksempel
02:17
the wordord for tabletabel is,
for some reasongrund, markedmarkeret as femininefeminin.
er ordet for bord, af en eller
anden grund, markeret for hunkøn.
02:20
So, "laLa tabletabel," "laLa mesaMesa,"
you just have to dealdel with it.
Så, "la table,", "la mesa,"
det skal man bare leve med.
02:25
It has been shownvist
Det er blevet vist
02:29
that if you are a speakerhøjttaler
of one of those languagesSprog
at hvis du taler et af de sprog,
02:30
and you happenske to be askedspurgt
og nogen skulle spørge dig,
02:33
how you would imagineforestille a tabletabel talkingtaler,
hvordan du forestiller dig
et bord lyder når det taler
02:35
then much more oftentit
than could possiblyeventuelt be an accidentulykke,
så vil det ske oftere, end hvad
der kan tilskrives tilfældighed,
02:39
a Frenchfransk or a Spanishspansk speakerhøjttaler
at en der taler fransk eller spansk
02:43
sayssiger that the tabletabel would talk
with a highhøj and femininefeminin voicestemme.
siger at bordet ville tale
med en lys og feminin stemme.
02:45
So if you're Frenchfransk or Spanishspansk,
to you, a tabletabel is kindvenlig of a girlpige,
Så hvis du er fransk eller spansk,
ser du et bord lidt som noget piget,
02:50
as opposedimod to if you
are an Englishengelsk speakerhøjttaler.
men ikke hvis du er engelsk.
02:54
It's hardhårdt not to love datadata like that,
Sådan nogle resultater er jo spændende
02:57
and manymange people
will tell you that that meansmidler
og mange mennesker vil sige
at det betyder
02:59
that there's a worldviewverdenssyn that you have
if you speaktale one of those languagesSprog.
at du har et specielt verdenssyn,
hvis du taler et af de her sprog.
03:01
But you have to watch out,
Men man skal passe på,
03:06
because imagineforestille if somebodyen eller anden
put us underunder the microscopemikroskop,
for forestil dig at nogen
putter os under mikroskop,
03:07
the us beingvære those of us
who speaktale Englishengelsk nativelyindbygget.
med os mener jeg os
med engelsk som modersmål.
03:12
What is the worldviewverdenssyn from Englishengelsk?
Hvilke verdenssyn får man fra Engelsk?
03:14
So for exampleeksempel,
let's take an Englishengelsk speakerhøjttaler.
Så for eksempel, lad os tage
en engelsktalende person.
03:18
Up on the screenskærm, that is BonoBono.
Deroppe på skærmen ser I Bono.
03:21
He speakstaler Englishengelsk.
Han taler engelsk.
03:24
I presumeformoder he has a worldviewverdenssyn.
Jeg går ud fra han har et verdenssyn.
03:26
Now, that is DonaldDonald TrumpTrump.
Det her er Donald Trump.
03:29
In his way,
Han taler på sin vis
03:33
he speakstaler Englishengelsk as well.
også en slags engelsk.
03:34
(LaughterLatter)
(Latter)
03:35
And here is MsMS. KardashianKardashian,
Og her er Fru Kardashian,
03:39
and she is an Englishengelsk speakerhøjttaler, too.
og hun taler også engelsk.
03:42
So here are threetre speakershøjttalere
of the Englishengelsk languageSprog.
Så her har vi tre personer
der alle taler engelsk.
03:44
What worldviewverdenssyn do those
threetre people have in commonalmindelige?
Hvilket verdenssyn har de til fælles?
03:47
What worldviewverdenssyn is shapedformet throughigennem
the Englishengelsk languageSprog that unitesforener them?
Hvilket verdenssyn skabt gennem
det engelske sprog har de til fælles?
03:51
It's a highlymeget fraughtfyldt conceptkoncept.
Det er et meget ladet koncept.
03:56
And so gradualgradvis consensuskonsensus is becomingblive
that languageSprog can shapeform thought,
Og derfor, opstår der gradvist
enighed om at sprog kan forme tanker,
03:58
but it tendstendens to be in ratherhellere darlingskat,
obscureobskure psychologicalpsykologisk fluttersflagrer.
men det er som regel på lidt obskure,
enestående bidder af sproget.
04:03
It's not a matterstof of givinggiver you
a differentforskellige pairpar of glassesbriller on the worldverden.
Det er ikke fordi man får
forskellige briller at se verden med.
04:09
Now, if that's the casetilfælde,
Hvis man ikke får nye briller,
04:14
then why learnlære languagesSprog?
hvorfor skal man så lære nye sprog?
04:17
If it isn't going to changelave om
the way you think,
Hvis det ikke kommer til
at ændre måden du tænker,
04:19
what would the other reasonsgrunde be?
Hvad kunne der så være af grunde?
04:21
There are some.
Der er et par stykker.
04:23
One of them is that if you
want to imbibeindsuge a culturekultur,
En af dem er, at hvis du vil
tilegne dig en kultur,
04:25
if you want to drinkdrikke it in,
if you want to becomeblive parten del of it,
hvis du vil omsluttes af den,
være en del af den,
04:31
then whetherom or not
the languageSprog channelskanaler the culturekultur --
så uanset om sproget styrer kulturen --
04:34
and that seemsser ud til doubtfultvivlsomt --
selvom det virker usandsynligt --
04:38
if you want to imbibeindsuge the culturekultur,
hvis du vil tilegne dig kulturen
04:40
you have to controlkontrollere to some degreegrad
må du til en vis grad mestre det sprog
04:41
the languageSprog that the culturekultur
happenssker to be conductedgennemført in.
som kulturen nu engang udtrykker sig i.
04:44
There's no other way.
Sådan er det bare.
04:47
There's an interestinginteressant
illustrationillustration of this.
Der findes et interessant eksempel.
04:49
I have to go slightlyen anelse obscureobskure,
but really you should seeksøge it out.
Jeg går lige lidt ud af en tangent,
men I bør virkelig tjekke det ud.
04:51
There's a moviefilm by the CanadianCanadiske
filmfilm directordirektør DenysDenys ArcandArcand --
Der er en film af den
canadiske instruktør Denys Arcand --
04:55
readlæse out in Englishengelsk on the pageside,
"DennisDennis Ar-candAr-cand,"
eller måske skal jeg
sige "Dennis Ar-cand"
05:00
if you want to look him up.
Hvis I vil slå ham op.
05:02
He did a filmfilm calledhedder "JesusJesus of MontrealMontreal."
Han har lavet en film
der hedder "Jesus of Montreal,"
05:04
And manymange of the characterstegn
og mange af karaktererne er
05:07
are vibrantlevende, funnysjov, passionatelidenskabelig,
interestinginteressant French-CanadianFransk-canadisk,
livlige, sjove, passionerede
spændende fransk-canadiske
05:09
French-speakingFransk-talende womenKvinder.
fransk talender kvinder.
05:14
There's one scenescene closesttætteste to the endende,
Der er en scene i slutningen,
05:15
where they have to take a friendven
to an AnglophoneEngelsktalende hospitalHospital.
hvor de skal tage en ven
til et engelsksproget hospital.
05:18
In the hospitalHospital,
they have to speaktale Englishengelsk.
Her er de nødt til at tale engelsk.
05:21
Now, they speaktale Englishengelsk
but it's not theirderes nativehjemmehørende languageSprog,
Det kan de også godt,
men det er ikke deres modersmål,
05:23
they'dde ville ratherhellere not speaktale Englishengelsk.
De ville hellere være fri.
05:26
And they speaktale it more slowlylangsomt,
Og de taler langsommere,
05:28
they have accentsaccenter, they're not idiomaticidiomatisk.
de har accent, de er ikke idiomatiske.
05:30
SuddenlyPludselig these characterstegn
that you've fallenFallen in love with
De her karakterer som
du har forelsket dig i,
05:32
becomeblive husksavner of themselvesdem selv,
they're shadowsskygger of themselvesdem selv.
er pludselige tomme skaller af sig selv,
skygger af sig selv.
05:35
To go into a culturekultur
Når man møder en kultur,
05:39
and to only ever processbehandle people
throughigennem that kindvenlig of skrimskrim curtaingardin
og kun oplever folk gennem sådan et filter
05:41
is to never trulyvirkelig get the culturekultur.
forstår man aldrig rigtig kulturen.
05:45
And so the extentgrad that hundredshundreder
of languagesSprog will be left,
Så hvis kun nogle hundrede
sprog vil være tilbage,
05:47
one reasongrund to learnlære them
er én grund til at lære dem,
05:50
is because they are ticketsbilletter
to beingvære ablei stand to participatedeltage
at de er billetter til at kunne deltage
05:52
in the culturekultur of the people
who speaktale them,
i kulturen der tilhører
dem der taler sproget,
05:55
just by virtuedyd of the factfaktum
that it is theirderes codekode.
udelukkende fordi det er deres kode.
05:58
So that's one reasongrund.
Så det er én grund.
06:01
SecondAnden reasongrund:
Grund nr. 2
06:03
it's been shownvist
Det er blevet vist,
06:04
that if you speaktale two languagesSprog,
dementiademens is lessmindre likelysandsynligt to setsæt in,
at hvis du taler to sprog, er der
mindre chance for at få demens,
06:06
and that you are probablysandsynligvis
a better multitaskermultitasker.
og du er sikkert bedre til at multitaske.
06:11
And these are factorsfaktorer that setsæt in earlytidlig,
Og det er faktorer der begynder tidligt,
06:14
and so that oughtburde to give you some sensefølelse
hvilket burde give dig en idé om,
06:17
of when to give juniorJunior or juniorettejuniorette
lessonslektioner in anotheren anden languageSprog.
hvornår du skal starte med at give junior
eller juniorinden, timer i et andet sprog.
06:19
BilingualismTosprogethed is healthysund og rask.
Det er sundt at være flersproget.
06:24
And then, thirdtredje --
Og, for det tredje,
06:26
languagesSprog are just an awfulforfærdelig lot of funsjovt.
er sprog bare frygteligt sjovt.
06:28
Much more funsjovt than we're oftentit told.
Meget sjovere end folk tit siger.
06:32
So for exampleeksempel,
Arabicarabisk: "katabakataba," he wroteskrev,
Så, for eksempel,
Arabisk: "kataba," han skrev,
06:34
"yaktubuyaktubu," he writesskriver, she writesskriver.
"yaktubu," han skriver, hun skriver,
06:37
"UktubUktub," writeskrive, in the imperativebydende nødvendigt.
"uktub," skriv i bydeform.
06:41
What do those things have in commonalmindelige?
Hvad har de ting til fælles?
06:44
All those things have in commonalmindelige
De har alle det til fælles,
06:46
the consonantskonsonanter sittingsidder
in the middlemidten like pillarssøjler.
at konsonanterne står
i midten som grundpiller.
06:48
They stayBliv still,
De står stiller,
06:51
and the vowelsvokaler
dancedans around the consonantskonsonanter.
og vokalerne danser
rundt om konsonanterne.
06:53
Who wouldn'tville ikke want to rollrulle
that around in theirderes mouthsmunden?
Hvem ville ikke gerne svinge
dét rundt i deres mund?
06:56
You can get that from Hebrewhebraisk,
Du kan få det fra hebraisk,
06:59
you can get that from Ethiopia'sEtiopiens
mainvigtigste languageSprog, AmharicAmharisk.
du kan få det fra Etiopiens
hovedsprog, Amharisk.
07:01
That's funsjovt.
Det er sjovt.
07:04
Or languagesSprog have differentforskellige wordord ordersordrer.
Eller, sprog har forskellige ordfølger.
07:06
LearningLæring how to speaktale
with differentforskellige wordord orderbestille
At lære at tale med forskellig ordfølge,
07:09
is like drivingkørsel on the differentforskellige sideside
of a streetgade if you go to certainbestemte countryLand,
er som at lære at køre i den forkerte side
af vejen når du rejser til nogle lande,
07:11
or the feelingfølelse that you get when you
put WitchHeks HazelHazel around your eyesøjne
eller den følelse du får når du putter
troldnød rundt om øjnene
07:16
and you feel the tingleSnurre.
og det kilder.
07:21
A languageSprog can do that to you.
Et sprog kan gøre det samme ved dig.
07:22
So for exampleeksempel,
Så, for eksempel,
07:25
"The CatKat in the HatHat ComesKommer Back,"
"The Cat in the Hat Comes Back,"
07:26
a bookBestil that I'm sure
we all oftentit returnVend tilbage to,
en bog jeg er sikker på
vi alle ofte genlæser,
07:28
like "MobyMoby DickDick."
ligesom "Moby Dick."
07:31
One phraseudtryk in it is,
"Do you know where I foundfundet him?
Et stykke derfra er:
"Ved du hvor jeg fandt ham?"
07:32
Do you know where he was?
He was eatingspise cakekage in the tubbadekar,
Ved du hvor han var?
Han spiste kage i badekaret,
07:37
Yes he was!"
Ja han gjorde!"
07:40
Fine. Now, if you learnlære that
in MandarinMandarin Chinesekinesisk,
Okay, men, hvis du skal
lære det på Mandarin,
07:41
then you have to mastermestre,
skal du beherske,
07:43
"You can know, I did where him find?
"Du kan vide, jeg gjorde hvor ham finde?
07:45
He was tubbadekar insideinde gorginggorging cakekage,
han var badekar inde i smaske kage,
07:47
No mistakefejl gorginggorging chewingtygge!"
ikke fejl, smaske tygge!"
07:49
That just feelsføles good.
Det føles bare godt,
07:51
ImagineForestil dig beingvære ablei stand to do that
for yearsflere år and yearsflere år at a time.
forestil dig at være i stand til
at snakke sådan år ind og år ud.
07:52
Or, have you ever learnedlærte any CambodianCambodjanske?
Eller, har I lært lidt cambodiansk?
07:56
Me eitherenten, but if I did,
Heller ikke mig, men hvis jeg havde,
08:00
I would get to rollrulle around in my mouthmund
not some baker'sbaker's dozendusin of vowelsvokaler
ville jeg få chancen for smage på,
ikke bare de små 13 vokaler,
08:04
like Englishengelsk has,
som engelsk har,
08:08
but a good 30 differentforskellige vowelsvokaler
men op mod 30 forskellige vokaler,
08:09
scoochingscooching and oozingoozing around
in the CambodianCambodjanske mouthmund
som læsker og fryder
den cambodianske mund,
08:12
like beesbier in a hivehive.
som lækre delikatesser.
08:16
That is what a languageSprog can get you.
Det er hvad sprog kan give dig.
08:19
And more to the pointpunkt,
Og hvis det ikke er nok,
08:22
we livelevende in an eraæra when it's never been
easiernemmere to teachunderviser yourselfdig selv anotheren anden languageSprog.
lever vi i en tid, hvor det aldrig har
været nemmere at lære sig selv nye sprog.
08:23
It used to be that you had
to go to a classroomklasseværelse,
Man plejede at skulle finde
et klasselokale
08:27
and there would be
some diligentflittig teacherlærer --
og der ville være en flittig lærer --
08:29
some geniusgeni teacherlærer in there --
en genial lærer i skolen --
08:32
but that personperson was only
in there at certainbestemte timesgange
Men læren var kun tilstede
på bestemte tider
08:33
and you had to go then,
hvor du kunne komme
08:36
and then was not mostmest timesgange.
og den tid var begrænset.
08:37
You had to go to classklasse.
Du måtte gå i skole.
08:39
If you didn't have that,
you had something calledhedder a recordoptage.
Hvis ikke det var muligt,
havde du noget der hed en plade
08:40
I cutskære my teethtænder on those.
Sådan trådte jeg mine barnesko.
08:43
There was only so much datadata on a recordoptage,
Optagelserne på en plade
kunne kun have en vis længe,
08:45
or a cassettekassette,
eller på kassette bånd,
08:48
or even that antiqueantik objectobjekt knownkendt as a CDCD.
eller på antikviteten vi kalder en CD
08:49
Other than that you had booksbøger
that didn't work,
Ellers havde man bøger, som ikke virkede,
08:51
that's just the way it was.
det var bare sådan det var.
08:54
TodayI dag you can laylægge down --
I dag kan du ligge ned,
08:55
lieligge on your livinglevende roomværelse flooretage,
på gulvet i din stue,
08:58
sippingnipper bourbonBourbon,
mens du drikker bourbon,
09:01
and teachunderviser yourselfdig selv
any languageSprog that you want to
og lære dig selv lige
det sprog du har lyst til,
09:02
with wonderfulvidunderlig setssæt
suchsådan as RosettaRosetta StoneSten.
med skønne systemer, såsom Rosetta Stone.
09:05
I highlymeget recommendanbefale
the lessermindre knownkendt GlossikaGlossika as well.
Jeg kan også varmt anbefale
det mindre kendte Glossika.
09:07
You can do it any time,
Du kan gøre det
09:11
thereforederfor you can do it more and better.
når som helst, derfor
kan du gøre det mere og bedre
09:12
You can give yourselfdig selv your morningmorgen
pleasuresfornøjelser in variousforskellige languagesSprog.
Du kan nyde din morgenunderholdning
på forskellige sprog.
09:15
I take some "DilbertDilbert" in variousforskellige
languagesSprog everyhver singleenkelt morningmorgen;
Jeg snupper lidt "Dilbert"
på forskellige sprog hver eneste morgen;
09:19
it can increaseøge your skillsfærdigheder.
sådan kan man blive bedre.
09:23
Couldn'tIkke kunne have doneFærdig it 20 yearsflere år agosiden
Det kunne ikke ske for 20 år siden
09:24
when the ideaide of havingat have
any languageSprog you wanted
da tanken om at have
lige det sprog du kunne tænke dig
09:26
in your pocketlomme,
i din lomme,
09:30
comingkommer from your phonetelefon,
direkte fra din telefon,
09:31
would have soundedlød like sciencevidenskab fictionfiktion
to very sophisticatedsofistikeret people.
ville have lydt som science fiction,
for selv de mest sofistikerede folk.
09:33
So I highlymeget recommendanbefale
Jeg vil varmt anbefale,
09:37
that you teachunderviser yourselfdig selv languagesSprog
other than the one that I'm speakingtaler,
at du lærer dig selv andre sprog,
end det jeg taler nu,
09:40
because there's never been
a better time to do it.
for det har aldrig været
nemmere end det er nu.
09:44
It's an awfulforfærdelig lot of funsjovt.
Det er virkelig sjovt.
09:47
It won'tvil ikke changelave om your mindsind,
Det vil ikke ændre din hjerne,
09:49
but it will mostmest certainlysikkert blowblæse your mindsind.
men det vil være en vild oplevelse.
09:50
Thank you very much.
Mange tak.
09:54
(ApplauseBifald)
(Klapsalver)
09:55
Translated by Linea Andersen
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

About the speaker:

John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com