English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDWomen 2010

Hans Rosling: The magic washing machine

Hans Rosling ja võlupesumasin

Filmed:
2,594,233 views

Mis oli tööstusrevolutsiooni suurim leiutis? Hans Rosling toob esile põhjused, miks tema peab selleks pesumasinat. Gapminderi värskete graafikute abil näitab Rosling meile, mis imeasju toob endaga kaasa see, kui majanduskasv ja elekter muudavad tüütu pesupäeva intellektuaalseks lugemispäevaks.

- Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus. Full bio

I was only fourneli yearsaastaid oldvana
Ma olin vaid nelja-aastane,
00:15
when I saw my motherema loadkoormus a washingpesemine machinemasin
kui ma nägin oma ema
00:17
for the very first time in her life.
esimest korda elus pesumasinat laadimas.
00:20
That was a great day for my motherema.
See oli mu ema jaoks tähtis päev.
00:23
My motherema and fatherisa had been savingsäästmine moneyraha for yearsaastaid
Mu ema ja isa olid aastaid raha kogunud,
00:25
to be ablevõimeline to buyosta that machinemasin,
et nad saaks endale selle masina osta.
00:28
and the first day it was going to be used,
Ja esimesel päeval, kui seda kasutati,
00:30
even GrandmaVanaema was invitedkutsutud
kutsuti isegi vanaema
00:32
to see the machinemasin.
uut masinat vaatama.
00:34
And GrandmaVanaema was even more excitederutatud.
Ja vanaema oli isegi veel rohkem põnevil.
00:36
ThroughoutKogu her life
Terve oma elu jooksul
00:39
she had been heatingküte watervesi with firewoodküttepuud,
oli ta küttepuudega vett soojendanud
00:41
and she had handkäsi washedpestud laundryPesumaja
ja seitsme lapse pesu
00:43
for sevenseitse childrenlapsed.
käsitsi pesnud.
00:45
And now she was going to watch
Ja nüüd sai ta vaadata,
00:47
electricityelektrit do that work.
kuidas elekter selle töö ära teeb.
00:50
My motherema carefullyhoolikalt openedavatud the dooruks,
Mu ema avas ettevaatlikult ukse
00:53
and she loadedlaaditud the laundryPesumaja
ja pani pesu
00:57
into the machinemasin,
pesumasinasse.
00:59
like this.
Vot niimoodi.
01:01
And then, when she closedsuletud the dooruks,
Ja siis, kui ta ukse sulges,
01:03
GrandmaVanaema said, "No, no, no, no.
ütles vanaema: "Ei, ei, ei, ei.
01:05
Let me, let me pushsuruge the buttonnuppu."
Las mina, las mina vajutan nuppu."
01:07
And GrandmaVanaema pushedlükatud the buttonnuppu,
Ja vanaema vajutas nuppu
01:11
and she said, "Oh, fantasticfantastiline!
ja ütles: "Oo, imeline.
01:13
I want to see this! Give me a chairjuhatusel!
Ma tahan seda näha. Andke mulle tool.
01:16
Give me a chairjuhatusel! I want to see it,"
Andke mulle tool, ma tahan seda näha."
01:18
and she satistus down in frontees of the machinemasin,
Ja ta istus pesumasina ette
01:20
and she watchedvaatasin the entireterve washingpesemine programprogramm.
ja ta vaatas terve pesuprogrammi lõpuni.
01:23
She was mesmerizedmesmerized.
Ta oli hüpnotiseeritud.
01:27
To my grandmothervanaema,
Minu vanaema jaoks
01:29
the washingpesemine machinemasin was a miracleime.
oli pesumasin ime.
01:32
TodayTäna, in SwedenRootsi and other richrikas countriesriikides,
Tänapäeval kasutavad inimesed
01:35
people are usingkasutades
Rootsis ja teistes rikastes riikides
01:38
so manypalju differenterinevad machinesmasinad.
nii palju erinevaid masinaid.
01:40
Look, the homeskodu are fulltäis of machinesmasinad.
Vaadake, kodud on masinad täis,
01:42
I can't even namenimi them all.
ma ei oska neile kõigile nimegi anda.
01:44
And they alsoka, when they want to travelreisida,
Ja lisaks, kui nad reisida tahavad,
01:46
they use flyinglendamine machinesmasinad
siis nad kasutavad lendavaid masinaid,
01:49
that can take them to remotekaugjuhtimispult destinationsSihtkoht:.
mis viivad neid kaugetesse sihtpunktidesse.
01:52
And yetveel, in the worldmaailm, there are so manypalju people
Ja siiski on maailmas nii palju inimesi,
01:54
who still heatkuumus the watervesi on firetuli,
kes ikka veel soojendavad vett tule abil
01:56
and they cookküpseta theiroma foodtoit on firetuli.
ja teevad süüa tulel.
01:59
SometimesMõnikord they don't even have enoughpiisav foodtoit,
Vahel pole neil isegi piisavalt sööki.
02:02
and they liveelus belowallpool the povertyvaesus linerida.
Ja nad elavad allpool vaesuspiiri.
02:04
There are two billionmiljardit eurot fellowkolleeg humaninimene beingsolendid
Maailmas on 2 miljardit inimest,
02:07
who liveelus on lessvähem than two dollarsdollarit a day.
kes elavad vähema kui 2 dollariga päevas.
02:10
And the richestrikkaim people over there --
Ja rikkaimad inimesed sealpool --
02:12
there's one billionmiljardit eurot people --
seal on miljard inimest --
02:14
and they liveelus aboveeespool what I call the "airõhk linerida,"
ja nemad elavad ülalpool nii-öelda õhupiiri,
02:16
because they spendkulutama more than $80 a day
sest nad kulutavad
02:20
on theiroma consumptiontarbimine.
rohkem kui 80 dollarit päevas.
02:23
But this is just one, two, threekolm billionmiljardit eurot people,
Aga see on kõigest üks, kaks, kolm miljardit inimest,
02:25
and obviouslyilmselt there are sevenseitse billionmiljardit eurot people in the worldmaailm,
ja teadagi on maailmas seitse miljardit,
02:28
so there mustpeab be one, two, threekolm, fourneli billionmiljardit eurot people more
seega peab olema veel üks, kaks, kolm, neli miljardit inimest,
02:31
who liveelus in betweenvahel the povertyvaesus and the airõhk linerida.
kes elavad vaesuspiiri ja õhupiiri vahel.
02:34
They have electricityelektrit,
Neil on elekter,
02:37
but the questionküsimus is, how manypalju have washingpesemine machinesmasinad?
aga küsimus on, kui paljudel neist on pesumasin?
02:40
I've donelõpetatud the scrutinykontrolli of marketturg dataandmed,
Ma olen turuandmeid põhjalikud analüüsinud
02:43
and I've foundleitud that, indeedtõepoolest,
ja ma olen avastanud, et tõepoolest,
02:46
the washingpesemine machinemasin has penetratedtunginud belowallpool the airõhk linerida,
pesumasin on tunginud ka allapoole õhupiiri
02:48
and todaytäna there's an additionalTäiendav one billionmiljardit eurot people out there
ja tänapäeval on veel täiendavalt miljard inimest,
02:51
who liveelus aboveeespool the "washpeske linerida."
kes elavad ülalpool pesupiiri.
02:54
(LaughterNaer)
(Naer)
02:57
And they consumetarbida more than $40 perper day.
Ja nad kulutavad rohkem kui 40 dollarit päevas.
02:59
So two billionmiljardit eurot have accessjuurdepääs to washingpesemine machinesmasinad.
Seega kahel miljardil on ligipääs pesumasinale.
03:03
And the remainingülejäänud fiveviis billionmiljardit eurot,
Ja ülejäänud 5 miljardit,
03:06
how do they washpeske?
kuidas nemad pesu pesevad?
03:08
Or, to be more precisetäpne,
Või, täpsemalt öeldes,
03:10
how do mostkõige rohkem of the womennaised in the worldmaailm washpeske?
kuidas enamik naisi maailmas pesu peseb?
03:12
Because it remainsjäänused hardraske work for womennaised to washpeske.
Sest raske pesupesemine on jätkuvalt naiste töö.
03:15
They washpeske like this: by handkäsi.
Nad pesevad niimoodi - käsitsi.
03:19
It's a hardraske, time-consumingaeganõudev labortöö,
See on raske, aeganõudev töö,
03:22
whichmis they have to do for hourstundi everyigaüks weeknädal.
mida nad peavad tegema tundide viisi iga nädal.
03:26
And sometimesmõnikord they alsoka have to bringtuua watervesi from farkaugel away
Ja mõnikord peavad nad ka kaugelt vett tooma,
03:29
to do the laundryPesumaja at home,
et pesu kodus pesta.
03:32
or they have to bringtuua the laundryPesumaja away to a streamvoog farkaugel off.
Või peavad nad pesu kaugelasuva jõe äärde tassima.
03:34
And they want the washingpesemine machinemasin.
Ja nad tahavad pesumasinat.
03:38
They don't want to spendkulutama suchselline a largesuur partosaliselt of theiroma life
Nad ei taha veeta nii suurt osa oma elust,
03:41
doing this hardraske work
tehes seda rasket tööd,
03:44
with so relativelysuhteliselt lowmadal productivitytootlikkus.
millel on nii väike produktiivsus.
03:46
And there's nothing differenterinevad in theiroma wishsoovi
Ja nende soov ei ole kuidagi erinev
03:48
than it was for my grandmavanaema.
minu vanaema soovist.
03:50
Look here, two generationspõlvkonnad agotagasi in SwedenRootsi --
Vaadake, kaks põlvkonda tagasi Rootsis --
03:52
pickingkorjamine watervesi from the streamvoog,
jõest vett ammutades,
03:55
heatingküte with firewoodküttepuud and washingpesemine like that.
tulel vett soojendades ja niimoodi pestes.
03:57
They want the washingpesemine machinemasin in exactlytäpselt the samesama way.
Nad tahavad pesumasinat täpselt sama moodi.
04:00
But when I lectureloeng to environmentally-concernedkeskkonna asjaomase studentsõpilased,
Aga kui ma pean loengut keskkonnateadlikele tudengitele,
04:03
they tell me, "No, everybodykõik in the worldmaailm cannotei saa have carsautod and washingpesemine machinesmasinad."
ütlevad nad mulle: "Ei, kõigil maailmas ei saa olla autosid ja pesumasinaid."
04:06
How can we tell this womannaine
Kuidas me saame sellele naisele öelda,
04:11
that she ain'tei ole going to have a washingpesemine machinemasin?
et tema ei saa endale kunagi pesumasinat?
04:13
And then I askküsi my studentsõpilased,
Ja siis ma küsin oma õpilastelt,
04:15
I've askedküsisin them -- over the last two yearsaastaid I've askedküsisin,
ma olen neilt viimasel kahel aastal küsinud:
04:17
"How manypalju of you doesn't use a carauto?"
"Kui paljud teist ei kasuta autot?"
04:19
And some of them proudlyuhkelt raisetõsta theiroma handkäsi
Ja mõni neist tõstab uhkustundega käe
04:21
and say, "I don't use a carauto."
ja ütleb: "Mina ei kasuta autot."
04:23
And then I put the really toughkarm questionküsimus:
Ja siis ma esitan neile tõeliselt ebamugava küsimuse:
04:25
"How manypalju of you
"Kui paljud teist
04:27
hand-washkäsipesu your jeansteksad and your bedvoodi sheetslehed?"
pesevad käsitsi oma teksasid ja voodipesu?"
04:29
And no one raisedtõstetud theiroma handkäsi.
Ja mitte keegi ei tõstnud kätt.
04:31
Even the hardcorehardcore in the greenroheline movementliikumine
Isegi padurohelised
04:34
use washingpesemine machinesmasinad.
kasutavad pesumasinat.
04:37
(LaughterNaer)
(Naer)
04:39
So how come [this is] something that everyonekõik useskasutab
Kuidas on võimalik, et see on midagi, mida kõik kasutavad,
04:43
and they think othersteised will not stop it? What is specialeriline with this?
ja nad arvavad, et teised ei tohiks; mis teeb selle asja eriliseks?
04:45
I had to do an analysisanalüüsimine about the energyenergia used in the worldmaailm.
Ma tegin analüüsi energiakasutuse kohta maailmas.
04:48
Here we are.
Siin see on.
04:51
Look here, you see the sevenseitse billionmiljardit eurot people up there:
Vaadake, te näete seal seitset miljardit inimest:
04:53
the airõhk people, the washpeske people,
õhuinimesed, pesuinimesed,
04:55
the bulbpirn people and the firetuli people.
elektripirni-inimesed ja tuleinimesed.
04:57
One unitüksus like this
Üks selline ühik
05:00
is an energyenergia unitüksus of fossilfossiilne fuelkütus --
on fossiilkütuse energiaühik --
05:02
oilõli, coalkivisüsi or gasgaas.
õli, süsi või gaas.
05:05
That's what mostkõige rohkem of electricityelektrit and the energyenergia in the worldmaailm is.
Just need annavad suurema osa maailma elektrist ja energiast.
05:07
And it's 12 unitsühikut used in the entireterve worldmaailm,
Ja terves maailmas kasutatakse 12 sellist ühikut
05:11
and the richestrikkaim one billionmiljardit eurot, they use sixkuus of them.
ja rikkaim miljard kasutab nendest kuus.
05:14
HalfPoole of the energyenergia is used by one seventhseitsmes of the world'smaailma populationelanikkonnast.
Üks seitsmendik maailma rahvastikust kasutab poole energiast.
05:17
And these onesneed who have washingpesemine machinesmasinad,
Ja need, kellel on küll pesumasin,
05:20
but not a housemaja fulltäis of other machinesmasinad,
aga mitte tervet majatäit teisi masinaid,
05:22
they use two.
nemad kasutavad kaks.
05:24
This groupGrupp useskasutab threekolm, one eachiga.
See grupp kasutab kolm ühikut, igaüks ühe.
05:26
And they alsoka have electricityelektrit.
Ja neil on ka elekter.
05:28
And over there they don't even use one eachiga.
Ja seal ei kasuta nad isegi ühte igaüks.
05:30
That makesteeb 12 of them.
See teeb kokku 12.
05:33
But the mainpeamine concernmuret
Aga keskkonnateadlike tudengite peamine mure,
05:35
for the environmentally-interestedkeskkonna huvitatud studentsõpilased -- and they are right --
ja neil on õigus,
05:37
is about the futuretulevik.
puudutab tulevikku.
05:40
What are the trendssuundumused? If we just prolongpikendada the trendssuundumused,
Millised on praegused trendid? Kui me lihtsalt pikendame neid trende,
05:42
withoutilma any realreaalne advancedarenenud analysisanalüüsimine, to 2050,
ilma põhjaliku analüüsita, kuni aastani 2050,
05:45
there are two things that can increasesuurendama the energyenergia use.
siis on kaks asja, mis võivad energiakasutust suurendada.
05:48
First, populationelanikkonnast growthkasvu.
Esiteks, rahvastiku kasv.
05:51
SecondTeine, economicmajanduslik growthkasvu.
Teiseks, majanduskasv.
05:53
PopulationElanikkonna growthkasvu will mainlypeamiselt occuresineda amongseas the poorestvaeseim people here
Rahvastiku kasvu näeme enamasti vaesemate inimeste hulgas,
05:55
because they have highkõrge childlaps mortalitysuremus
sest neil on kõrge laste suremus
05:58
and they have manypalju childrenlapsed perper womannaine.
ja neil on palju lapsi naise kohta.
06:00
And [with] that you will get two extraLisa,
Ja sellega tuleb kaks ühikut lisaks,
06:02
but that won'tei ole changemuutus the energyenergia use very much.
aga see ei muuda energiakasutust oluliselt.
06:04
What will happenjuhtuda is economicmajanduslik growthkasvu.
Aga siis on veel majanduskasv.
06:06
The bestparim of here in the emergingtekkimas economiesmajandused --
Kasvavate majanduste edukamad --
06:09
I call them the NewUus EastEast --
ma kutsun neid Uueks Idaks --
06:11
they will jumphüpata the airõhk linerida.
nemad hüppavad üle õhupiiri.
06:13
"WoppWopp!" they will say.
"Hopsti!" ütlevad nad.
06:15
And they will startalusta to use as much as the OldVana WestWest are doing alreadyjuba.
Ja nad hakkavad kasutama sama palju kui lääneriigid praegu.
06:17
And these people, they want the washingpesemine machinemasin.
Ja need inimesed, nad tahavad pesumasinat.
06:20
I told you. They'llThey'll go there.
Ma ju ütlesin. Nad lähevad sinna.
06:23
And they will doublekahekordne theiroma energyenergia use.
Ja nad kahekordistavad oma energiakulu.
06:25
And we hopelootust that the poorvaene people will get into the electricelektriline lightvalgus.
Ja me loodame, et vaesed inimesed saavad elektrivalguse.
06:27
And they'llnad saavad get a two-childkahe lapse familyperekond withoutilma a stop in populationelanikkonnast growthkasvu.
Ja tulevikus on neil kahe lapsega pered, ilma et rahvastiku kasv peatuks.
06:30
But the totalkokku energyenergia consumptiontarbimine
Aga kogu energiatarbimine
06:32
will increasesuurendama to 22 unitsühikut.
kasvab 22 ühikuni.
06:34
And these 22 unitsühikut --
Ja nendest 22 ühikust
06:36
still the richestrikkaim people use mostkõige rohkem of it.
kasutavad enamiku jätkuvalt rikkaimad inimesed.
06:39
So what needsvajadustele to be donelõpetatud?
Niisiis, mis tuleks ette võtta?
06:43
Because the riskrisk,
Sest kliimamuutuse oht
06:45
the highkõrge probabilitytõenäosus of climatekliima changemuutus is realreaalne.
ja suur tõenäosus on reaalne.
06:47
It's realreaalne.
See on tõeline.
06:50
Of coursemuidugi they mustpeab be more energy-efficienttõhusate.
Muidugi peavad nad olema energiatõhusamad.
06:52
They mustpeab changemuutus behaviorkäitumine in some way.
Nad peavad oma käitumist mingil moel muutma.
06:55
They mustpeab alsoka startalusta to producetoota greenroheline energyenergia,
Nad peavad hakkama tootma ka rohelist energiat,
06:57
much more greenroheline energyenergia.
palju rohkem rohelist energiat.
06:59
But untilkuni they have the samesama energyenergia consumptiontarbimine perper personinimene,
Aga senini, kui neil on sama energiakulu inimese kohta,
07:01
they shouldn'tei peaks give advicenõuanne to othersteised --
ei tohiks nad teistele nõu anda --
07:04
what to do and what not to do.
mida teha ja mida mitte teha.
07:06
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
07:08
Here we can get more greenroheline energyenergia all over.
Siin võib meil olla rohkem rohelist energiat.
07:10
This is what we hopelootust mayvõib happenjuhtuda.
Seda me loodame.
07:14
It's a realreaalne challengeväljakutse in the futuretulevik.
See on tulevikus tõeline väljakutse.
07:16
But I can assurekinnitan you that this womannaine in the favelafavela in RioRio,
Aga ma võin teile kinnitada, et see naine Rio de Janeiro slummis
07:19
she wants a washingpesemine machinemasin.
tahab pesumasinat.
07:22
She's very happyõnnelik about her ministerminister of energyenergia
Ta on väga õnnelik oma energiaministri üle,
07:24
that providedette nähtud electricityelektrit to everyonekõik --
kes varustas kõik elektriga --
07:27
so happyõnnelik that she even votedhääletasin for her.
nii õnnelik, et ta isegi hääletas tema poolt.
07:29
And she becamesai DilmaDilma RousseffRousseff,
Ja sellest ministrist sai Dilma Rousseff,
07:32
the president-electpresidendikandidaat
ühe maailma suurima demokraatia
07:34
of one of the biggestsuurim democraciesdemokraatlikud riigid in the worldmaailm --
ametisse valitud president,
07:36
movingliikudes from ministerminister of energyenergia to presidentpresident.
tõustes ministriametist presidenditoolile.
07:38
If you have democracydemokraatia,
Kui riigis valitseb demokraatia,
07:41
people will votehääletama for washingpesemine machinesmasinad.
siis inimesed hääletavad pesumasinate poolt.
07:43
They love them.
Nad armastavad neid.
07:45
And what's the magicmaagia with them?
Ja milles seisneb nende maagia?
07:49
My motherema explainedselgitatud the magicmaagia with this machinemasin
Mu ema selgitas selle masina võlu
07:51
the very, very first day.
kohe esimesel päeval.
07:54
She said, "Now HansHans,
Ta ütles: "Nüüd, Hans,
07:56
we have loadedlaaditud the laundryPesumaja.
oleme pesu masinasse pannud,
07:58
The machinemasin will make the work.
masin teeb ülejäänud töö.
08:00
And now we can go to the libraryraamatukogu."
Ja nüüd me saame raamatukokku minna."
08:02
Because this is the magicmaagia:
Sest see ongi asja võlu --
08:04
you loadkoormus the laundryPesumaja,
sa paned pesu masinasse,
08:06
and what do you get out of the machinemasin?
ja mida sa masinast saad?
08:08
You get booksraamatud out of the machinesmasinad,
Sa saad masinatest raamatuid,
08:10
children'slastega booksraamatud.
lasteraamatuid.
08:13
And motherema got time to readloe for me.
Ja emal oli nüüd aega mulle lugeda.
08:15
She lovedarmastatud this. I got the "ABC'sABC" --
Ta armastas seda. Siin on aabits.
08:17
this is where I startedalgas my careerkarjäär as a professorprofessor,
Just seal alustasin ma oma professorikarjääri,
08:19
when my motherema had time to readloe for me.
kui mu emal oli aega mulle lugeda.
08:22
And she alsoka got booksraamatud for herselfiseennast.
Ja ta laenutas raamatuid ka endale.
08:24
She managedjuhitud to studyUuring EnglishInglise
Tal õnnestus võõrkeelena
08:26
and learnõppida that as a foreignvõõras languagekeel.
inglise keelt õppida.
08:28
And she readloe so manypalju novelsromaanid,
Ja ta luges nii palju romaane,
08:30
so manypalju differenterinevad novelsromaanid here.
nii palju erinevaid romaane.
08:32
And we really, we really lovedarmastatud this machinemasin.
Ja me tõepoolest armastasime seda masinat.
08:35
And what we said, my motherema and me,
Ja mida mu ema ja mina ütlesime:
08:39
"Thank you industrializationindustrialiseerimise.
"Aitäh, industrialiseerimine.
08:42
Thank you steelterasest millmill.
Aitäh, terasetehas.
08:45
Thank you powervõimsus stationjaam.
Aitäh, jõujaam.
08:47
And thank you chemicalkeemiline processingtöötlemine industrytööstus
Ja aitäh, keemiatööstus,
08:49
that gaveandis us time to readloe booksraamatud."
et andsid meile aega raamatuid lugeda."
08:52
Thank you very much.
Suur aitäh.
08:54
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
08:56
Translated by Anna-Liisa Ševeljova
Reviewed by Jaan Paaver

▲Back to top

About the speaker:

Hans Rosling - Global health expert; data visionary
In Hans Rosling’s hands, data sings. Global trends in health and economics come to vivid life. And the big picture of global development—with some surprisingly good news—snaps into sharp focus.

Why you should listen

Even the most worldly and well-traveled among us have had their perspectives shifted by Hans Rosling. A professor of global health at Sweden's Karolinska Institute, his work focused on dispelling common myths about the so-called developing world, which (as he pointed out) is no longer worlds away from the West. In fact, most of the Third World is on the same trajectory toward health and prosperity, and many countries are moving twice as fast as the west did.

What set Rosling apart wasn't just his apt observations of broad social and economic trends, but the stunning way he presented them. Guaranteed: You've never seen data presented like this. A presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But in Rosling's hands, data sings. Trends come to life. And the big picture — usually hazy at best — snaps into sharp focus.

Rosling's presentations were grounded in solid statistics (often drawn from United Nations and World Bank data), illustrated by the visualization software he developed. The animations transform development statistics into moving bubbles and flowing curves that make global trends clear, intuitive and even playful. During his legendary presentations, Rosling took this one step farther, narrating the animations with a sportscaster's flair.

Rosling developed the breakthrough software behind his visualizations through his nonprofit Gapminder, founded with his son and daughter-in-law. The free software — which can be loaded with any data — was purchased by Google in March 2007. (Rosling met the Google founders at TED.)

Rosling began his wide-ranging career as a physician, spending many years in rural Africa tracking a rare paralytic disease (which he named konzo) and discovering its cause: hunger and badly processed cassava. He co-founded Médecins sans Frontièrs (Doctors without Borders) Sweden, wrote a textbook on global health, and as a professor at the Karolinska Institut in Stockholm initiated key international research collaborations. He's also personally argued with many heads of state, including Fidel Castro.

Hans Rosling passed away in February 2017. He is greatly missed.


More profile about the speaker
Hans Rosling | Speaker | TED.com