English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Josette Sheeran: Ending hunger now

جوزِت شیرن :هم اکنون به گرسنگی پایان دادن

Filmed:
873,890 views

جوزِت شیرن ، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد، در مورد اینکه چرا در جهانی که مواد غذایی به اندازه کافی برای همه هست، مردم هنوز هم گرسنگی میکشند، هنوز هم از گرسنگی می میرند، هنوز هم غذا به عنوان یک سلاح جنگی مورد استفاده قرار می گیرد، گفتگو می کند. بینش وی این است که : "مشکلِ غذا فرد به فرد حل نمی شود. ما باید همگی استوار کنار یکدیگر بایستیم"

- Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan. Full bio

Well after manyبسیاری yearsسالها workingکار کردن in tradeتجارت and economicsاقتصاد,
خب پس از چندین سال کار در تجارت و اقتصاد،
00:15
fourچهار yearsسالها agoپیش,
4 سال پیش،
00:18
I foundپیدا شد myselfخودم workingکار کردن on the frontجلوی linesخطوط
خودم را در خط مقدم
00:20
of humanانسان vulnerabilityآسیب پذیری.
آسیب پذیری انسان یافتم.
00:22
And I foundپیدا شد myselfخودم in the placesمکان ها
خودم را در مکانهایی یافتم که
00:25
where people are fightingدعوا کردن everyهرکدام day to surviveزنده ماندن
مردم آنجا هرروز برای زنده ماندن مبارزه میکنند
00:27
and can't even obtainبه دست آوردن a mealوعده غذایی.
و حتی نمی توانند یک وعده غذا بدست آورند.
00:30
This redقرمز cupفنجان comesمی آید from Rwandaرواندا
این فنجانِ قرمز مالِ کودکی
00:34
from a childکودک namedتحت عنوان Fabianفابیان.
به نام فابیا از رواند است.
00:36
And I carryحمل this around
من این فنجان قرمز را همه جا می برم
00:38
as a symbolسمبل, really, of the challengeچالش
به عنوان نماد واقعی چالش
00:40
and alsoهمچنین the hopeامید.
و همچنین امید.
00:42
Because one cupفنجان of foodغذا a day
زیرا یک فنجان غذای روزانه
00:44
changesتغییرات Fabian'sفابیان life completelyبه صورت کامل.
زندگی فابیا را کاملا" تغییر می دهد.
00:46
But what I'd like to talk about todayامروز
اما آنچه میخواهم امروز درباره آن صحبت کنم
00:49
is the factواقعیت that this morningصبح,
حقیقتی است که امروز صبح
00:52
about a billionبیلیون people on Earthزمین --
حدود یک میلیارد نفر بر روی کره زمین
00:55
or one out of everyهرکدام sevenهفت --
یا یک هفتم مردم
00:57
wokeبیدار شدم up and didn't even know
بیدار شدند و حتی نمی دانستند
00:59
how to fillپر کن this cupفنجان.
چگونه این فنجان را پر کنند.
01:01
One out of everyهرکدام sevenهفت people.
یک نفر از هر هفت نفر.
01:03
First, I'll askپرسیدن you: Why should you careاهميت دادن?
اول بپرسم: چرا شما باید به این موضوع اهمیت بدهید؟
01:07
Why should we careاهميت دادن?
چرا ما باید غم آنها را بخوریم؟
01:09
For mostاکثر people,
برای اکثر مردم،
01:11
if they think about hungerگرسنگی,
اگر درباره گرسنگی فکر کنند،
01:13
they don't have to go farدور back on theirخودشان ownخودت familyخانواده historyتاریخ --
لازم نیست آنها به تاریخ دوری از خانواده شان رجوع کنند
01:15
maybe in theirخودشان ownخودت livesزندگی می کند, or theirخودشان parents'والدین' livesزندگی می کند,
ممکنه در زندگی خودشان، یا زندگی پدر و مادرشان،
01:18
or theirخودشان grandparents'پدربزرگ و مادربزرگ livesزندگی می کند --
یا زندگی پدربزرگ و مادربزرگشان
01:20
to rememberیاد آوردن an experienceتجربه of hungerگرسنگی.
تجربه گرسنگی را به خاطر بیاورند.
01:22
I rarelyبه ندرت find an audienceحضار
من به ندرت یک شنونده را یافتم که
01:25
where people can go back very farدور withoutبدون that experienceتجربه.
به گذشته خیلی دور برگردد بدون تجربه گرسنگی.
01:27
Some are drivenرانده by compassionمحبت,
بعضی از مردم با احساس شفقت همراه می شوند،
01:30
feel it's perhapsشاید
این شاید یکی از اساسی ترین
01:32
one of the fundamentalاساسی actsعمل می کند of humanityبشریت.
احساس و رفتار بشری باشد.
01:34
As Gandhiگاندی said,
همانطور که گاندی گفت:
01:36
"To a hungryگرسنه man, a pieceقطعه of breadنان is the faceصورت of God."
" برای یک انسان گرسنه، یک تکه نان روبرویی با خداست."
01:38
Othersدیگران worryنگرانی about peaceصلح and securityامنیت,
بعضی دیگر در مورد صلح و امنیت
01:42
stabilityثبات in the worldجهان.
و ثبات در جهان نگران هستند.
01:45
We saw the foodغذا riotsشورش in 2008,
ما شورش های غذا را در سال 2008 دیدیم،
01:47
after what I call the silentبی صدا tsunamiسونامی of hungerگرسنگی
پس از آنچه من سونامی خاموش گرسنگی می نامم
01:50
sweptجاروب شده the globeجهان when foodغذا pricesقیمت doubledدو برابر شد overnightیک شب.
جهان را در می نوردد، زمانی که قیمت غذا در یک شب، دو برابر شد.
01:53
The destabilizingبی ثبات کننده effectsاثرات of hungerگرسنگی
اثرات بی ثباتی ناشی از گرسنگی،
01:56
are knownشناخته شده throughoutدر سراسر humanانسان historyتاریخ.
در سراسر تاریخ بشر شناخته شده اند .
01:59
One of the mostاکثر fundamentalاساسی actsعمل می کند of civilizationتمدن
یکی از اساسی ترین اقدامات تمدن این است که
02:01
is to ensureاطمینان حاصل کنید people can get enoughکافی foodغذا.
به مردم اطمینان دهد که میتوانند غذای کافی بدست آورند.
02:04
Othersدیگران think about Malthusianمالتوسین nightmaresکابوس ها.
بعضی دیگر در مورد کابوس مالتوس فکر می کنند.
02:07
Will we be ableتوانایی to feedخوراک a populationجمعیت
آیا ما قادر خواهیم بود که جمعیتی را
02:11
that will be nineنه billionبیلیون in just a fewتعداد کمی decadesچند دهه?
که فقط در چند دهة دیگر 9 میلیارد خواهد شد تغذیه کنیم؟
02:14
This is not a negotiableقابل مذاکره است thing, hungerگرسنگی.
گرسنگی یک مسئله قابل قبول نیست.
02:17
People have to eatخوردن.
مردم باید تغذیه شوند.
02:19
There's going to be a lot of people.
جمعیتِ زیادی خواهد بود.
02:21
This is jobsشغل ها and opportunityفرصت all the way up and down the valueارزش chainزنجیر.
حلِ مسئله غذا فرصتهای شغلی از بالا تا پایینِ زنجیره ارزشهاست.
02:23
But I actuallyدر واقع cameآمد to this issueموضوع
اما من با این مشکل
02:27
in a differentناهمسان way.
به شیوه دیگری برخوردم.
02:29
This is a pictureعکس of me and my threeسه childrenفرزندان.
این عکسِ من با سه فرزندم است.
02:32
In 1987, I was a newجدید motherمادر
در سال 1987، من مادر جوانی بودم،
02:35
with my first childکودک
با اولین فرزندم
02:37
and was holdingبرگزاری her and feedingتغذیه her
و در حالی که دخترم را نگه داشته و غذا می دادم
02:39
when an imageتصویر very similarمشابه to this
یک تصویر
02:42
cameآمد on the televisionتلویزیون.
خیلی مشابه این تصویر روی صفحه تلویزیون آمد.
02:45
And this was yetهنوز anotherیکی دیگر famineقحطی in Ethiopiaاتیوپی.
باز هم یه قحطی دیگر در اتیوپی.
02:48
One two yearsسالها earlierقبلا
یکی دو سال قبل از آن،
02:51
had killedکشته شده more than a millionمیلیون people.
قحطی بیش از یک میلیون نفر را کشته بود.
02:53
But it never struckرخ داد me as it did that momentلحظه,
اما تا آن لحظه هرگز آنقدر روی من تاثیر نگذاشته بود،
02:56
because on that imageتصویر
چون در آن تصویر
02:59
was a womanزن tryingتلاش کن to nurseپرستار her babyعزیزم,
یک زن تلاش می کرد که نوزادش را شیر دهد،
03:01
and she had no milkشیر to nurseپرستار.
و او هیچ شیری نداشت که به نوزادش دهد.
03:03
And the baby'sعزیزم cryگریه کردن really penetratedنفوذ کرد me,
و گریه آن نوزاد واقعا" در من نفوذ کرد،
03:07
as a motherمادر.
به عنوان یک مادر.
03:10
And I thought, there's nothing more hauntingفراموش نشدنی
و من فکر کردم، هیچ چیز فراموش نشدنی تر
03:12
than the cryگریه کردن of a childکودک
از فریاد یک کودک نیست
03:14
that cannotنمی توان be returnedبازگشت with foodغذا --
که نتوان با غذا پاسخ داد
03:16
the mostاکثر fundamentalاساسی expectationانتظار of everyهرکدام humanانسان beingبودن.
این بنیادی ترین انتظار برای هر انسان است.
03:21
And it was at that momentلحظه
و آن لحظه ای بود
03:24
that I just was filledپر شده
که من با چالش و
03:26
with the challengeچالش and the outrageخشم
برآشفتگی و خشم پر شدم.
03:29
that actuallyدر واقع we know how to fixثابت this problemمسئله.
چون در واقع ما می دانیم که چگونه این مشکل را حل کنیم.
03:32
This isn't one of those rareنادر diseasesبیماری ها
این یکی از آن بیماری های کمیاب نیست
03:34
that we don't have the solutionراه حل for.
که ما راه حلی برای آن نداشته باشیم.
03:36
We know how to fixثابت hungerگرسنگی.
ما می دانیم چگونه گرسنگی را برطرف کنیم.
03:39
A hundredصد yearsسالها agoپیش, we didn't.
صد سال پیش، ما نمی دانستیم.
03:41
We actuallyدر واقع have the technologyتکنولوژی and systemsسیستم های.
در واقع ما فن آوری و صنایع غذایی داریم.
03:43
And I was just struckرخ داد
من متعجب شدم که
03:46
that this is out of placeمحل.
این واقعه در جایگاه خودش نیست.
03:49
At our time in historyتاریخ, these imagesتصاویر are out of placeمحل.
در دوره ما از تاریخ ، این تصاویر در جایگاه خودشان نیستند.
03:51
Well guessحدس بزن what?
خوب حدس بزنید چی؟
03:54
This is last weekهفته in northernشمال Kenyaکنیا.
هفته پیش در کشور کنیا قحطی بود.
03:56
Yetهنوز again,
دوباره بیش از 9 میلیون نفر
03:59
the faceصورت of starvationگرسنگی
با قحطی و گرسنگی
04:01
at largeبزرگ scaleمقیاس
در مقیاس بزرگ
04:03
with more than nineنه millionمیلیون people
روبرو هستند
04:05
wonderingتعجب کردم if they can make it to the nextبعد day.
حیرت زده که آیا میتوانند تا روز بعد زنده بمانند.
04:08
In factواقعیت,
در حقیقت،
04:11
what we know now
امروز ما می دانیم که
04:13
is that everyهرکدام 10 secondsثانیه
هر 10 ثانیه
04:15
we loseاز دست دادن a childکودک to hungerگرسنگی.
بر اثر گرسنگی ما یک کودک را از دست می دهیم.
04:17
This is more
این تلفات بیشتر از
04:19
than HIVاچ آی وی/AIDSایدز,
بیماری اچ آی وی / ایدز،
04:21
malariaمالاریا and tuberculosisبیماری سل combinedترکیب شده.
مالاریا و سل روی هم است.
04:24
And we know that the issueموضوع
ما می دانیم این مشکل
04:27
is not just productionتولید of foodغذا.
فقط تولید غذا نیست.
04:29
One of my mentorsمربیان in life
یکی از مربیان من در زندگیم
04:32
was Normanنورمن Borlaugبورلاگ, my heroقهرمان.
نورمن بورلاگ بود، قهرمان من.
04:34
But todayامروز I'm going to talk about accessدسترسی به to foodغذا,
ولی امروز من میخواهم درباره دسترسی به غذا صحبت کنم،
04:37
because actuallyدر واقع this yearسال and last yearسال
چون در واقع امسال و پارسال
04:40
and duringدر حین the 2008 foodغذا crisisبحران,
و در زمان بحران اقتصادی سال 2008،
04:43
there was enoughکافی foodغذا on Earthزمین
غذای کافی برای همه بر روی زمین بود
04:45
for everyoneهر کس to have 2,700 kilocaloriesکیلوکالری ها.
که 2700 کالری در روز تغذیه کنند.
04:47
So why is it
چرا این طور است که
04:50
that we have a billionبیلیون people
ما یک میلیارد نفر داریم
04:53
who can't find foodغذا?
که نمی توانند غذا بیابند؟
04:55
And I alsoهمچنین want to talk about
من همچنین می خواهم در مورد
04:57
what I call our newجدید burdenبارگیری of knowledgeدانش.
آنچه من آن را بار سنگین آگاهی می نامم صحبت کنم.
04:59
In 2008,
در سال 2008،
05:01
Lancetلانست compiledکامپایل شده all the researchپژوهش
لانست (مجله پزشکی ) همه تحقیقات را گرد هم آورد
05:03
and put forwardرو به جلو the compellingمتقاعد کننده evidenceشواهد
و با شواهد قانع کننده مطرح کرد
05:06
that if a childکودک in its first thousandهزار daysروزها --
که اگر یک کودک در هزار روز اول زندگیش
05:10
from conceptionدریافت، آبستنی to two yearsسالها oldقدیمی --
از ابتدای حاملگی تا دو سالگی
05:13
does not have adequateکافی است nutritionتغذیه,
تغذیه مناسب نداشته باشد،
05:16
the damageخسارت is irreversibleبرگشت ناپذیر.
آسیب آن، غیر قابل برگشت است.
05:18
Theirآنها brainsمغز and bodiesبدن will be stuntedمانده است.
مغر و بدن آنان از رشد باز می مانند.
05:20
And here you see a brainمغز scanاسکن کردن of two childrenفرزندان --
و در اینجا شما اسکن از مغز دو کودک را می بینید
05:23
one who had adequateکافی است nutritionتغذیه,
یکی تغذیه مناسب داشته،
05:26
anotherیکی دیگر, neglectedغفلت
کودک دیگر، غفلت شده
05:28
and who was deeplyعمیقا malnourishedسوء تغذیه.
و عمیقا" سوء تغذیه داشته است.
05:30
And we can see brainمغز volumesجلد
می توانیم ببینیم که حجم مغز
05:32
up to 40 percentدرصد lessکمتر
در این کودکان
05:34
in these childrenفرزندان.
بیشتر از 40 درصد کمتر است.
05:37
And in this slideاسلاید
و در این اسلاید
05:39
you see the neuronsنورون ها and the synapsesسیناپس ها of the brainمغز
می بینید که اعصاب و سیناپسهای مغز
05:41
don't formفرم.
شکل نگرفته اند.
05:44
And what we know now is this has hugeبزرگ impactتأثیر on economiesاقتصادها,
ما می دانیم این تاثیر زیادی روی اقتصاد میگذارد
05:46
whichکه I'll talk about laterبعد.
که درباره آن بعدا" صحبت خواهم کرد.
05:49
But alsoهمچنین the earningدرآمد potentialپتانسیل of these childrenفرزندان
همچنین کسبِ درآمدِ بالقوه در این کودکان
05:51
is cutبرش in halfنیم in theirخودشان lifetimeطول عمر
در طول زندگیشان به نیم کاهش یافته
05:54
dueناشی از to the stuntingخستگی ناپذیر
به دلیل رشد نیافتگی و نقص فکري
05:57
that happensاتفاق می افتد in earlyزود yearsسالها.
که در اولین سالها اتفاق افتاده است.
05:59
So this burdenبارگیری of knowledgeدانش drivesدرایوها me.
این بار سنگین آگاهی به من انگیزه میدهد.
06:01
Because actuallyدر واقع we know how to fixثابت it
زیرا واقعا" ما می دانیم که چگونه این مشکل را
06:04
very simplyبه سادگی.
به سادگی برطرف نمائیم.
06:07
And yetهنوز, in manyبسیاری placesمکان ها,
و با این حال، در خیلی جاها،
06:09
a thirdسوم of the childrenفرزندان,
یک سوم کودکان،
06:11
by the time they're threeسه
همین الان
06:13
alreadyقبلا are facingروبرو شدن a life of hardshipسختی
با توجه به این بار سنگین آگاهی
06:15
dueناشی از to this.
در تمام عمرشان با فقر و سختی روبرو خواهند بود.
06:18
I'd like to talk about
من میخواهم درباره
06:20
some of the things I've seenمشاهده گردید on the frontجلوی linesخطوط of hungerگرسنگی,
برخی چیزهایی که من در خط مقدم گرسنگی دیده ام،
06:22
some of the things I've learnedیاد گرفتم
برخی چیزهایی که فهمیدم
06:24
in bringingبه ارمغان آوردن my economicاقتصادی and tradeتجارت knowledgeدانش
با بکار بردن دانش ام از اقتصاد و بازرگانی
06:27
and my experienceتجربه in the privateخصوصی sectorبخش.
و تجربه ام در بخش خصوصی، صحبت کنم.
06:30
I'd like to talk about where the gapشکاف of knowledgeدانش is.
می خواهم در مورد ناآگاهی مردم صحبت کنم.
06:34
Well first, I'd like to talk about the oldestقدیمی ترین nutritionalغذایی methodروش on Earthزمین,
اول، در مورد قدیمی ترین روش تغذیه روی زمین صحبت کنم،
06:37
breastfeedingشیر دادن.
تغذیه با شیر مادر.
06:40
You mayممکن است be surprisedغافلگیر شدن to know
شما ممکن است تعجب کنید وقتی بدانید
06:42
that a childکودک could be savedذخیره everyهرکدام 22 secondsثانیه
هر 22 ثانیه می توان یک کودک را نجات داد
06:45
if there was breastfeedingشیر دادن in the first sixشش monthsماه ها of life.
در صورتی که در 6 ماه اول زندگی با شیر مادر تغذیه شود.
06:48
But in Nigerنیجر, for exampleمثال,
برای مثال، در نیجریه،
06:53
lessکمتر than sevenهفت percentدرصد of the childrenفرزندان
کمتر از هفت درصد کودکان
06:56
are breastfedشیر مادر
منحصرا" برای شش ماه اول زندگیشان
06:58
for the first sixشش monthsماه ها of life, exclusivelyمنحصرا.
با شیر مادر تغذیه می شوند.
07:00
In Mauritaniaموریتانی, lessکمتر than threeسه percentدرصد.
در موریتانی، کمتر از سه درصد.
07:03
This is something that can be transformedتبدیل شده است with knowledgeدانش.
این را با آگاهی می توان تغییر داد.
07:07
This messageپیام, this wordکلمه, can come out
این پیام، این پیغام، می تواند پخش شود
07:11
that this is not an old-fashionedسبک قدیمی way of doing businessکسب و کار;
که شیر دادن کودک یک روش قدیمی نیست
07:13
it's a brilliantدرخشان way
این بهترین شیوه
07:16
of savingصرفه جویی در your child'sفرزند life.
برای نجات زندگی کودک تان است.
07:18
And so todayامروز we focusتمرکز on not just passingگذراندن out foodغذا,
بنابراین، امروز ما نه تنها روی پخش غذا،
07:20
but makingساخت sure the mothersمادران have enoughکافی enrichmentغنی سازی,
بلکه اطمینان از اینکه مادران شیر کافی دارند،
07:23
and teachingدرس دادن them about breastfeedingشیر دادن.
و آموزش در مورد تغذیه با شیر مادر نیز تمرکز کرده ایم.
07:26
The secondدومین thing I'd like to talk about:
نکته دومی که می خواهم در مورد آن صحبت کنم:
07:29
If you were livingزندگي كردن in a remoteاز راه دور villageدهکده somewhereجایی,
اگر شما در یک دهکده دور افتاده زندگی می کردید،
07:31
your childکودک was limpلمس کردن,
و کودکتان ناتوان و ضعیف بود،
07:33
and you were in a droughtخشکی, or you were in floodsسیل,
و شما در قحطی یا در سیل بودید،
07:35
or you were in a situationوضعیت where there wasn'tنبود adequateکافی است diversityتنوع of dietرژیم غذایی,
شما در وضعیتی بودید که تنوع کافی در رژیم غذایی نبود،
07:38
what would you do?
چه کار می کردید؟
07:41
Do you think you could go to the storeفروشگاه
آیا فکر میکنید میتوانستید به فروشگاه بروید
07:43
and get a choiceانتخابی of powerقدرت barsکافه ها, like we can,
و انتخاب غذای مقوی داشتید، مثل کاری که ما می کنیم،
07:45
and pickانتخاب کنید the right one to matchهمخوانی داشتن?
و چیزی را که تغذیه مناسب هست بر می داشتید؟
07:48
Well I find parentsپدر و مادر out on the frontجلوی linesخطوط
خوب من متوجه شدم که پدران و مادران در خط مقدم
07:50
very awareمطلع theirخودشان childrenفرزندان are going down for the countشمردن.
خیلی آگاهند به اینکه از تعداد کودکانشان کاسته خواهد شد.
07:53
And I go to those shopsمغازه ها, if there are any,
من به فروشگاه های آن محل می روم، اگر در آنجا فروشگاهی باشد،
07:56
or out to the fieldsزمینه های to see what they can get,
یا بیرون به مزارع که ببینم آنها چه غذایی می توانند بدست آورند،
07:59
and they cannotنمی توان obtainبه دست آوردن the nutritionتغذیه.
و در برخی مناطق آنها نمی توانند مواد غذایی بدست آورند.
08:02
Even if they know what they need to do, it's not availableدر دسترس است.
حتی اگر آنها بدانند که به چه چیزی نیاز دارند، چیز قابل دسترسی نیست.
08:05
And I'm very excitedبرانگیخته about this,
و من خیلی خوشحالم
08:08
because one thing we're workingکار کردن on
چون یکی از کارهایی که ما میکنیم
08:10
is transformingتبدیل شدن the technologiesفن آوری ها
انتقالِ فن آوریهای امروزی،
08:13
that are very availableدر دسترس است
که در صنایع غذایی
08:16
in the foodغذا industryصنعت
بسیار سودمند هستند،
08:18
to be availableدر دسترس است for traditionalسنتی cropsمحصولات زراعی.
به محصولات سنتی است.
08:20
And this is madeساخته شده with chickpeasنخود ها, driedخشک شده milkشیر
و این با نخود و شیر خشک تولید شده
08:23
and a hostمیزبان of vitaminsویتامین ها,
و سرشار از ویتامین هاست،
08:26
matchedتطبیق to exactlyدقیقا what the brainمغز needsنیاز دارد.
دقیقا" مناسب با آنچه مغز نیاز دارد.
08:28
It costsهزینه ها 17 centsسنت ها for us to produceتولید کردن this
ما هزینهای معادل 17 سنت برای تولید آن می پردازیم
08:30
as, what I call, foodغذا for humanityبشریت.
من آن را غذا برای انسانیت می نامم.
08:33
We did this with foodغذا technologistsتکنسین ها
ما این را با صنایع غذایی انجام دادیم
08:36
in Indiaهندوستان and Pakistanپاکستان --
در هند و پاکستان--
08:38
really about threeسه of them.
در سه کشور --
08:41
But this is transformingتبدیل شدن
این تحولی است برای
08:43
99 percentدرصد of the kidsبچه ها who get this.
99 درصد از کودکانی این را دریافت می کنند.
08:45
One packageبسته بندی, 17 centsسنت ها a day --
بک بسته، روزانه 17 سنت--
08:47
theirخودشان malnutritionسوء تغذیه is overcomeغلبه بر.
غلبه بر سوء تغذیه آنهاست.
08:50
So I am convincedمتقاعد
من بسیار مطمئن هستم
08:52
that if we can unlockباز کردن the technologiesفن آوری ها
که اگر ما بتوانیم فن آوری هایی که
08:54
that are commonplaceعادی in the richerغنی تر worldجهان
در سرزمینهای غنی جهان معمول هستند را بگشاییم
08:57
to be ableتوانایی to transformتبدیل foodsخوراکی ها.
قادر به دگرگونی غذایی هستیم.
09:00
And this is climate-proofاثبات آب و هوا.
این مقاوم در برابر آب و هوا است.
09:02
It doesn't need to be refrigeratedیخ زده, it doesn't need waterاب,
به یخچال نیاز ندارد، به آب نیاز ندارد،
09:04
whichکه is oftenغالبا lackingفاقد.
که اغلب در کمبود است.
09:06
And these typesانواع of technologiesفن آوری ها,
این نوع فن آوریها،
09:08
I see, have the potentialپتانسیل
توانایی بالقوه ای را دارند که
09:10
to transformتبدیل the faceصورت of hungerگرسنگی and nutritionتغذیه, malnutritionسوء تغذیه
چهره گرسنگی و سوء تغذیه را
09:12
out on the frontجلوی linesخطوط.
در خطوط مقدم، دگرگون کنند.
09:15
The nextبعد thing I want to talk about is schoolمدرسه feedingتغذیه.
موضوع بعدی که می خواهم در مورد آن صحبت کنم، تغذیه در مدرسه است.
09:18
Eightyهشتاد percentدرصد of the people in the worldجهان
هشتاد درصد از مردم در جهان
09:20
have no foodغذا safetyایمنی netخالص.
اندوخته غذا ندارند.
09:22
When disasterفاجعه strikesاعتصاب --
وقتی بلایا حادث می شوند:
09:24
the economyاقتصاد getsمی شود blownدمیده شده, people loseاز دست دادن a jobکار,
مثلا اقتصاد آشفته شده و مردم کارشان را از دست می دهند،
09:27
floodsسیل, warجنگ, conflictدرگیری,
یا سیل، جنگ ،درگیری،
09:30
badبد governanceحکومت, all of those things --
دولت ناکارآمد، همه این چیزها--
09:32
there is nothing to fallسقوط back on.
اندوخته ای نیست که از آن استفاده کنند.
09:34
And usuallyمعمولا the institutionsمؤسسات --
معمولا موسسات
09:36
churchesکلیساها, templesمعابد, other things --
از جمله کلیساها ، معابد، موسسات دیگر
09:38
do not have the resourcesمنابع
منابعی برای حفاظتِ مردم
09:40
to provideفراهم کند a safetyایمنی netخالص.
در زمانِ سختی ندارند.
09:42
What we have foundپیدا شد workingکار کردن with the Worldجهان Bankبانک
چیزی که ما از کار با بانک جهانی فهمیدیم
09:44
is that the poorفقیر man'sانسان safetyایمنی netخالص,
اینه که بهترین حافظ فقرا،
09:46
the bestبهترین investmentسرمایه گذاری, is schoolمدرسه feedingتغذیه.
بهترین سرمایه گذاری، تغذیه در مدرسه است.
09:48
And if you fillپر کن the cupفنجان
اگر شما این فنجان را
09:50
with localمحلی agricultureکشاورزی from smallکوچک farmersکشاورزان,
با محصولات کشاورزی محلی کشاورزان فقیر پر کنید،
09:52
you have a transformativeدگرگونی effectاثر.
شما یک اثر تحول آفرین سازنده دارید.
09:55
Manyبسیاری kidsبچه ها in the worldجهان can't go to schoolمدرسه
کودکان زیادی در جهان نمی توانند به مدرسه بروند
09:57
because they have to go begخواهش كردن and find a mealوعده غذایی.
چون آنها باید بروند برای بدست آوردن یک وعده غذا گدایی کنند.
10:00
But when that foodغذا is there,
اما هنگامی که غذا در مدرسه باشد،
10:02
it's transformativeدگرگونی.
این تحول آفرین است.
10:04
It costsهزینه ها lessکمتر than 25 centsسنت ها a day to changeتغییر دادن a kid'sبچه ها life.
مبلغی کمتر از روزانه 25 سنت زندگی کودکان را تغییر می دهد.
10:06
But what is mostاکثر amazingحیرت آور is the effectاثر on girlsدختران.
اما شگفت انگیز ترین، تاثیر بر زندگی دختران است.
10:09
In countriesکشورها where girlsدختران don't go to schoolمدرسه
در کشورهایی که دختران به مدرسه نمی روند
10:12
and you offerپیشنهاد a mealوعده غذایی to girlsدختران in schoolمدرسه,
و یک وعده غذا به دختران در مدرسه پیشنهاد می کنیم،
10:16
we see enrollmentثبت نام ratesنرخ ها
می بینیم که میزان ثبت نام دختران و پسران برابر یکدیگر
10:19
about 50 percentدرصد girlsدختران and boysپسران.
حدود پنجاه در صد است.
10:21
We see a transformationدگرگونی in attendanceحضور by girlsدختران.
ما تحول در حضور دختران را می بینیم.
10:23
And there was no argumentبحث و جدل,
و هیچ چون و چرایی وجود ندارد.
10:26
because it's incentiveانگیزه.
زیرا این یه انگیزه برای مدرسه آمدن است.
10:28
Familiesخانواده ها need the help.
خانواده ها به کمک نیاز دارند.
10:30
And we find that if we keep girlsدختران in schoolمدرسه laterبعد,
ما متوجه شدیم که اگر دختران را بیشتر نگه داریم،
10:32
they'llآنها خواهند شد stayاقامت کردن in schoolمدرسه untilتا زمان they're 16,
آنان تا شانزده سالگی در مدرسه می مانند،
10:34
and won'tنخواهد بود get marriedمتاهل if there's foodغذا in schoolمدرسه.
اگر غذا در مدرسه باشد دختران ازدواج نمی کنند.
10:36
Or if they get an extraاضافی rationجیره of foodغذا
یا اگر آنها یک وعده غذایی بیشتر
10:39
at the endپایان of the weekهفته --
در پایان هفته دریافت کنند
10:41
it costsهزینه ها about 50 centsسنت ها --
هزینه آن حدود 50 سنت است
10:43
will keep a girlدختر in schoolمدرسه,
این دختران را در مدرسه نگه می دارد.
10:45
and they'llآنها خواهند شد give birthتولد to a healthierسالم childکودک,
و آنها فرزند سالمتری به دنیا می آورند،
10:47
because the malnutritionسوء تغذیه is sentارسال شد
زیرا سوء تغذیه از
10:49
generationنسل to generationنسل.
نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
10:52
We know that there's boomرونق and bustسینه بند cyclesچرخه of hungerگرسنگی.
می دانیم که مانند اقتصاد، گرسنگی رونق و رکود دارد.
10:55
We know this.
ما این حقیقت را می دانیم.
10:57
Right now on the Hornشاخ of Africaآفریقا, we'veما هستیم been throughاز طریق this before.
در حال حاضر در منطقه شاخ آفریقا، ما این رویداد رو طی کردیم.
10:59
So is this a hopelessنومید causeسبب می شود?
آیا این یه تلاش بیفایده است؟
11:02
Absolutelyکاملا not.
قطعا نه.
11:04
I'd like to talk about what I call our warehousesانبارها for hopeامید.
می خواهم در مورد آنچه من انبارهای امید مینامم، صحبت کنم.
11:08
Cameroonکامرون, northernشمال Cameroonکامرون, boomرونق and bustسینه بند cyclesچرخه of hungerگرسنگی
کامرون، شمال کامرون، رونق و رکود گرسنگی
11:11
everyهرکدام yearسال for decadesچند دهه.
هر سال برای دهه ها وجود داشته.
11:14
Foodغذا aidکمک comingآینده in everyهرکدام yearسال
هر سال در طول فصل بی حاصلی
11:16
when people are starvingگرسنگی duringدر حین the leanلاغر seasonsفصل ها.
هنگام گرسنگی به آنجا غذا می فرستادیم.
11:19
Well two yearsسالها agoپیش,
خوب دو سال پیش،
11:23
we decidedقرار بر این شد, let's transformتبدیل the modelمدل of fightingدعوا کردن hungerگرسنگی,
ما تصمیم گرفتیم مدل مبارزه با گرسنگی را تغییر دهیم،
11:25
and insteadبجای of givingدادن out the foodغذا aidکمک, we put it into foodغذا banksبانک ها.
و به جای کمک رایانه غذا، مواد غذایی را در بانکهای غذا بگذاریم.
11:29
And we said, listen,
ما به روستاییان گفتیم
11:32
duringدر حین the leanلاغر seasonفصل, take the foodغذا out.
در دوره فصل بی محصولی، غذا را پخش کنید.
11:34
You manageمدیریت کردن, the villageدهکده managesمدیریت می کند these warehousesانبارها.
شما مدیریت می کنید، روستاها مدیریت این انبارها را به عهده دارند.
11:36
And duringدر حین harvestمحصول, put it back with interestعلاقه,
و در دوره برداشتِ محصول، غذا را با بهره اش برگردانید،
11:39
foodغذا interestعلاقه.
بهره غذایی:
11:41
So addاضافه کردن in fiveپنج percentدرصد, 10 percentدرصد more foodغذا.
پنج درصد، ده درصد غذای بیشتر اضافه کنید.
11:43
For the pastگذشته two yearsسالها,
برای دو سال گذشته،
11:47
500 of these villagesروستاها where these are
500 تا از این روستاها که بانکهای غذا داشته اند
11:49
have not neededمورد نیاز است any foodغذا aidکمک -- they're self-sufficientخودبسنده.
نیازی به کمکهای غذایی ندارند-- آنها خود کفا شده اند.
11:51
And the foodغذا banksبانک ها are growingدر حال رشد.
بانکهای غذایی رو به رشد هستند.
11:53
And they're startingراه افتادن schoolمدرسه feedingتغذیه programsبرنامه ها for theirخودشان childrenفرزندان
و شروع به اجرای برنامه تغذیه در مدرسه برای کودکان
11:55
by the people in the villageدهکده.
بوسیله مردم همان روستا کرده اند.
11:58
But they'veآنها دارند never had the abilityتوانایی
اما آنها قبلا قادر نبودند
12:00
to buildساختن even the basicپایه ای infrastructureزیر ساخت
حتی سازمانهای ابتدایی
12:02
or the resourcesمنابع.
یا منابع را بسازند.
12:04
I love this ideaاندیشه that cameآمد from the villageدهکده levelسطح:
من عاشق این ایده که مال اهل روستا هستم:
12:06
threeسه keysکلیدها to unlockباز کردن that warehouseانبار.
سه کلید برای باز کردن انبار هست.
12:08
Foodغذا is goldطلا there.
در آنجا غذا طلاست.
12:11
And simpleساده ideasایده ها can transformتبدیل the faceصورت,
و ایده های ساده می توانند چهره گرسنگی را
12:13
not of smallکوچک areasمناطق,
نه تنها در مناطق کوچک
12:16
of bigبزرگ areasمناطق of the worldجهان.
بلکه در مناطق بزرگ در جهان تغیر دهند.
12:18
I'd like to talk about what I call digitalدیجیتال foodغذا.
من می خواهم در مورد آنچه من آن را غذای دیجیتالی می نامم صحبت کنم.
12:20
Technologyفن آوری is transformingتبدیل شدن
فن آوری در حال دگرگونی و تغییر چهره
12:24
the faceصورت of foodغذا vulnerabilityآسیب پذیری
آسیب پذیری از غذا است
12:27
in placesمکان ها where you see classicکلاسیک famineقحطی.
در مکانهایی که شما قحطی های کلاسیک را می بینید.
12:29
Amartyaامارتیا Senسن wonبرنده شد his Nobelنوبل Prizeجایزه
آمارتیا سن جایزه صلح نوبل را برای این گفته برد:
12:31
for sayingگفت:, "Guessحدس بزن what, faminesقحطی happenبه وقوع پیوستن in the presenceحضور of foodغذا
" حدس بزن چی، قحطی در حضور غذا هم رخ میدهد
12:33
because people have no abilityتوانایی to buyخرید it."
زیرا مردم قادر به خرید آن نیستند."
12:37
We certainlyقطعا saw that in 2008.
ما دقیقا" این را در سال 2008 دیدیم.
12:40
We're seeingدیدن that now in the Hornشاخ of Africaآفریقا
اکنون ما این را در شاخ آفریقا می بینیم
12:42
where foodغذا pricesقیمت are up 240 percentدرصد in some areasمناطق
جایی که قیمت غذا 240 درصد افزایش یافته در بعضی مناطق
12:44
over last yearسال.
در سال گذشته.
12:47
Foodغذا can be there and people can't buyخرید it.
غذا می تواند آنجا باشد و مردم نتوانند آن را بخرند.
12:49
Well this pictureعکس -- I was in Hebronهیبرون in a smallکوچک shopفروشگاه, this shopفروشگاه,
خوب در این تصویر-- من در هیبرون در یک فروشگاه کوچک بودم،
12:51
where insteadبجای of bringingبه ارمغان آوردن in foodغذا,
به جای بردن غذا به آنجا،
12:55
we provideفراهم کند digitalدیجیتال foodغذا, a cardکارت.
ما کارت غذای دیجیتالی فراهم کردیم، یک کارت.
12:58
It saysمی گوید "bonغرور appetitاشتها" in Arabicعربی.
به عربی روی آن نوشته " نوش جان."
13:01
And the womenزنان can go in and swipeکشیدن
و این زنان می توانند بروند و کارت شان را بکشند
13:04
and get nineنه foodغذا itemsموارد.
و 9 قلم ماده غذایی را دریافت کنند.
13:07
They have to be nutritiousمغذی,
9 قلم خریدشان باید مغذی باشند،
13:09
and they have to be locallyبه صورت محلی producedتولید شده.
و آنها باید محصولات تولید شده محلی باشند.
13:11
And what's happenedاتفاق افتاد in the pastگذشته yearسال aloneتنها
چیزی که فقط در طی یکسال حاصل شد، سال گذشته
13:13
is the dairyلبنیات industryصنعت --
در صنعت لبنیات
13:15
where this card'sکارت used for milkشیر and yogurtماست
جایی که این کارتها برای شیر، ماست
13:17
and eggsتخم مرغ and hummusحمص --
تخم مرغ و نخود استفاد شد
13:20
the dairyلبنیات industryصنعت has goneرفته up 30 percentدرصد.
صنعت لبنیات 30 درصد افزایش یافت.
13:22
The shopkeepersمغازه داران are hiringاستخدام more people.
و چوپانان افراد بیشتری را استخدام کردند.
13:25
It is a win-win-winبرنده برنده situationوضعیت
با این راه حل همه برنده میشوند
13:27
that startsشروع می شود the foodغذا economyاقتصاد movingدر حال حرکت.
که اقتصاد مواد غذایی را به حرکت درآورده.
13:29
We now deliverارائه foodغذا in over 30 countriesکشورها
ما مواد غذایی را به بیش از30 کشور دنیا ارسال می کنیم
13:32
over cellسلول phonesتلفن ها,
از جمله بوسیله موبایل،
13:35
transformingتبدیل شدن even the presenceحضور of refugeesپناهندگان in countriesکشورها,
-- حتی حضور پناهندگان در این کشورها تغیر پذیر بوده--
13:38
and other waysراه ها.
و غیره.
13:42
Perhapsشاید mostاکثر excitingهیجان انگیز to me
شاید برای من هیجان انگیز ترین از هر چیز
13:44
is an ideaاندیشه that Billبیل Gatesگیتس, Howardهوارد Buffettبافت and othersدیگران
ایده است که بیل گیت، هاوارد بافت و دیگران
13:46
have supportedپشتیبانی boldlyجسورانه,
شجاعانه پشتبانی می کنند،
13:49
whichکه is to askپرسیدن the questionسوال:
که این سوال را مطرح می کند:
13:51
What if, insteadبجای of looking at the hungryگرسنه as victimsقربانیان --
چی می شد اگر ما به جای نگاه کردن به گرسنگان به عنوان قربانیان
13:53
and mostاکثر of them are smallکوچک farmersکشاورزان
که بیشتر آنان کشاورزان خرده پا هستند
13:56
who cannotنمی توان raiseبالا بردن enoughکافی foodغذا or sellفروش foodغذا
که نمی توانند غذای کافی تولید و با بفروشند
13:58
to even supportحمایت کردن theirخودشان ownخودت familiesخانواده ها --
حتی برای حمایت از خانواده هایشان
14:01
what if we viewچشم انداز them as the solutionراه حل,
چی می شد اگر ما به آنها به عنوان راه حل نگاه می کردیم،
14:03
as the valueارزش chainزنجیر to fightمبارزه کردن hungerگرسنگی?
به عنوان زنجیره ارزش برای مبارزه با گرسنگی؟
14:06
What if from the womenزنان in Africaآفریقا
چه می شد اگر به زنان در آفریقا
14:08
who cannotنمی توان sellفروش any foodغذا --
کسانی که نمی توانند مواد غذایی را بفروشند
14:13
there's no roadsجاده ها, there's no warehousesانبارها,
چون در آنجا راهی نیست، انباری نیست،
14:15
there's not even a tarpبین to pickانتخاب کنید the foodغذا up with --
حتی در آنجا یک پارچه محکم که مواد غذایی را با آن بلند کنند نیست
14:17
what if we give the enablingرا قادر می سازد environmentمحیط
چه می شد اگر ما محیط لازمه
14:20
for them to provideفراهم کند the foodغذا
برای تولید مواد غذایی را به آنها می دادیم
14:22
to feedخوراک the hungryگرسنه childrenفرزندان elsewhereدر جاهای دیگر?
تا برای کودکان گرسنه در مناطق دیگر تغذیه فراهم کنند؟
14:24
And Purchasingخرید for Progressپیش رفتن todayامروز is in 21 countriesکشورها.
برنامه "خرید برای پیشرفت" امروز در 21 کشور است
14:27
And guessحدس بزن what?
و حدس بزنید چی؟
14:30
In virtuallyعملا everyهرکدام caseمورد,
تقریبا در هر مورد،
14:32
when poorفقیر farmersکشاورزان are givenداده شده a guaranteedتضمین marketبازار --
وقتی به یک کشاورز فقیر تضمین خرید می دهید
14:34
if you say, "We will buyخرید 300 metricمتریک tonsتن of this.
اگر شما بگویید،" ما 300 تن از محصول شما را می خریم.
14:37
We'llخوب pickانتخاب کنید it up. We'llخوب make sure it's storedذخیره شده است properlyبه درستی." --
ما محصول تان را جمع آوری کرده و مطمئن میشویم که بطور مناسب انبار میشوند."
14:40
theirخودشان yieldsبازده have goneرفته up two-دو تا, three-سه-, fourfoldچهار برابر
محصولشان دو، سه ، چهار برابر می شود
14:43
and they figureشکل it out,
و آنها یه راه حلی پیدا میکنند،
14:46
because it's the first guaranteedتضمین opportunityفرصت they'veآنها دارند had in theirخودشان life.
زیرا این اولین فرصت تضمین است که در تمامی زندگی شان داشته اند .
14:48
And we're seeingدیدن people transformتبدیل theirخودشان livesزندگی می کند.
ما مردمی را می بینیم که زندگیشان را اینگونه میسازند.
14:51
Todayامروز, foodغذا aidکمک, our foodغذا aidکمک --
امروز، کمکهای غذایی ما
14:54
hugeبزرگ engineموتور --
موتور اقتصادی عظیم است
14:57
80 percentدرصد of it is boughtخریداری شد in the developingدر حال توسعه worldجهان.
80 درصد از کمکهای غذایی ما در کشورهای در حال توسعه خریداری میشود.
14:59
Totalجمع transformationدگرگونی
دگرگونی غذایی رخ داده
15:02
that can actuallyدر واقع transformتبدیل the very livesزندگی می کند that need the foodغذا.
که می تواند زندگی افراد زیادی را که به غذا نیاز دارند تغییر دهد.
15:04
Now you'dمی خواهی askپرسیدن, can this be doneانجام شده at scaleمقیاس?
حالا ممکنه شما سوال کنید، آیا این می تواند در مقیاس بزرگ انجام شود؟
15:08
These are great ideasایده ها, village-levelسطح روستا ideasایده ها.
ایده های بزرگی هستند، ایده های سطوح روستایی.
15:11
Well I'd like to talk about Brazilبرزیل,
می خواهم در مورد برزیل صحبت کنم،
15:14
because I've takenگرفته شده a journeyسفر to Brazilبرزیل over the pastگذشته coupleزن و شوهر of yearsسالها,
به دلیل اینکه من در چند سال گذشته سفری به برزیل داشته ام،
15:16
when I readخواندن that Brazilبرزیل was defeatingشکست دادن hungerگرسنگی
هنگامی که من خواندم که برزیل در حال مغلوب کردن گرسنگی
15:19
fasterسریعتر than any nationملت on Earthزمین right now.
سریعتر از هر ملتی بر روی زمین است.
15:21
And what I've foundپیدا شد is,
چیزی که من فهمیدم این است که
15:23
ratherنسبتا than investingسرمایه گذاری theirخودشان moneyپول in foodغذا subsidiesیارانه ها
به جای سرمایه گذاری پولشان در سوبسید مواد غذایی
15:25
and other things,
و چیزهای دیگر،
15:27
they investedسرمایه گذاری کرد in a schoolمدرسه feedingتغذیه programبرنامه.
آنها در برنامه تغذیه در مدرسه سرمایه گذاری کردند.
15:29
And they requireنیاز that a thirdسوم of that foodغذا
و آنها ملزم شدند که یک سوم مواد غذایی را
15:31
come from the smallestکوچکترین farmersکشاورزان who would have no opportunityفرصت.
از کشاورزان کوچک که هیچ فرصت ندارد تامین کنند.
15:33
And they're doing this at hugeبزرگ scaleمقیاس
آنها این کار را در مقیاس خیلی بزرگ انجام می دهند
15:36
after Presidentرئيس جمهور Lulaلولا declaredاعلام کرد his goalهدف
بعد از اینکه رئیس جمهور لولا هدفش که
15:38
of ensuringتضمین everyoneهر کس had threeسه mealsوعده های غذایی a day.
اطمینان از اینکه هر فرد سه وعده غذا داشته باشد را اعلام کرد.
15:41
And this zeroصفر hungerگرسنگی programبرنامه
و این برنامه به صفر رساندن گرسنگی
15:44
costsهزینه ها .5 percentدرصد of GDPتولید ناخالص ملی
هزینه ای معادل 0.5 درصد تولید ناخالص ملی را در بر داشت
15:48
and has liftedبالا بردن manyبسیاری millionsمیلیون ها نفر of people
و میلیونها نفر از مردم را
15:51
out of hungerگرسنگی and povertyفقر.
از گرسنگی و فقر بیرون کشیده است.
15:56
It is transformingتبدیل شدن the faceصورت of hungerگرسنگی in Brazilبرزیل,
این دگرگونی چهره گرسنگی در برزیل است.
15:58
and it's at scaleمقیاس, and it's creatingپدید آوردن opportunitiesفرصت ها.
و این در مقیاس بزرگ است، و این فرصتهای شغلی را ایجاد می کند.
16:01
I've goneرفته out there; I've metملاقات کرد with the smallکوچک farmersکشاورزان
من به آنجا رفتم، و کشاورزان خرده پا را ملاقات کردم
16:04
who have builtساخته شده theirخودشان livelihoodsمعیشت
کسانی که وسیله معاش شان را
16:07
on the opportunityفرصت and platformسکو
با فرصتهای شغلی و جایگاه های فراهم شده
16:09
providedارائه شده by this.
توسط این (برنامه) ساخته اند.
16:11
Now if we look at the economicاقتصادی imperativeامری ضروری here,
اکنون اگر ما به ضرورت اینگونه اقتصاد نگاه کنیم،
16:14
this isn't just about compassionمحبت.
این فقط مورد رحم و شفقت نیست.
16:16
The factواقعیت is studiesمطالعات showنشان بده
حقیقت اینه که تحقیقات علمی نشان می دهند
16:19
that the costهزینه of malnutritionسوء تغذیه and hungerگرسنگی --
هزینه سوء تغذیه و گرسنگی
16:21
the costهزینه to societyجامعه,
هزینه ای که برای جامعه در بر دارد،
16:24
the burdenبارگیری it has to bearخرس --
فشاری که جامعه باید تحمل کند
16:26
is on averageمیانگین sixشش percentدرصد,
به طور متوسط 6% در صد از تولید ناخالص ملی (GDP) است،
16:28
and in some countriesکشورها up to 11 percentدرصد,
و در برخی از کشورها 11% درصد
16:30
of GDPتولید ناخالص ملی a yearسال.
از تولید ناخالص ملی است.
16:32
And if you look at the 36 countriesکشورها
اگر شما به این 36 کشور نگاه کنید
16:35
with the highestبالاترین burdenبارگیری of malnutritionسوء تغذیه,
با بالاترین فشار سوء تغذیه،
16:38
that's 260 billionبیلیون lostکم شده from a productiveسازنده economyاقتصاد
260 میلیارد ازیک اقتصاد مولد را
16:40
everyهرکدام yearسال.
سالیانه از دست می دهند.
16:43
Well, the Worldجهان Bankبانک estimatesتخمین می زند
خوب، بانک جهانی برآورد کرده
16:45
it would take about 10 billionبیلیون dollarsدلار --
با فقط حدود 10 میلیارد دلار
16:47
10.3 --
10.3
16:49
to addressنشانی malnutritionسوء تغذیه in those countriesکشورها.
سوء تغذیه در این کشورها عنوان می شود.
16:51
You look at the cost-benefitسود analysisتحلیل و بررسی,
شما به تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت نگاه کنید،
16:53
and my dreamرویا is to take this issueموضوع,
رویای من این است که این موضوع را
16:55
not just from the compassionمحبت argumentبحث و جدل,
نه تنها با استدلالِ رحم و شفقت،
16:58
but to the financeمالی ministersوزیران of the worldجهان,
بلکه به وزرای دارایی و اقتصاد جهان ببریم،
17:01
and say we cannotنمی توان affordاستطاعت داشتن
و بگوییم ما استطاعت
17:03
to not investسرمایه گذاری
آن را نداریم که
17:05
in the accessدسترسی به to adequateکافی است, affordableمقرون به صرفه nutritionتغذیه
برای دسترسی کافی، تغذیه مناسب
17:07
for all of humanityبشریت.
برای همه بشریت سرمایه گذاری نکنیم.
17:10
The amazingحیرت آور thing I've foundپیدا شد
شگفت انگیز ترین چیزی که من یافتم
17:13
is nothing can changeتغییر دادن on a bigبزرگ scaleمقیاس
این است که هیچ چیز نمی تواند در مقیاس بزرگ تغییر کند
17:16
withoutبدون the determinationتصمیم گیری of a leaderرهبر.
بدون عزم یک رهبر.
17:19
When a leaderرهبر saysمی گوید, "Not underزیر my watch,"
هنگامی که رهبر می گوید، "در زمان و حوزه قدرت من گرسنگی نه"
17:21
everything beginsشروع می شود to changeتغییر دادن.
همه چیز شروع به تغییر می کند.
17:24
And the worldجهان can come in
و جهان می تواند
17:26
with enablingرا قادر می سازد environmentsمحیط ها and opportunitiesفرصت ها to do this.
با فراهم کردن محیط اقتصادی لازمه و فرصتهای مناسب این کار را انجام دهد.
17:28
And the factواقعیت that Franceفرانسه
و اینکه فرانسه
17:31
has put foodغذا at the centerمرکز of the G20
مواد غذایی را مرکز مذاکرات G20
17:33
is really importantمهم.
قرار داده واقعا" پر اهمیت است.
17:35
Because foodغذا is one issueموضوع
زیرا غذا مشکلی است
17:37
that cannotنمی توان be solvedحل شد personفرد by personفرد, nationملت by nationملت.
که نمی تواند فرد به فرد، کشور به کشور حل شود.
17:39
We have to standایستادن togetherبا یکدیگر.
ما باید کنار یکدیگر بایستیم.
17:42
And we're seeingدیدن nationsملت ها in Africaآفریقا.
ما شاهد کشورهای آفریقا هستیم.
17:44
WFP'sWFP been ableتوانایی to leaveترک کردن 30 nationsملت ها
برنامه جهانی غذا قادر بوده 30 کشور را ترک کند،
17:46
because they have transformedتبدیل شده است
زیرا آنها چهره گرسنگی
17:49
the faceصورت of hungerگرسنگی in theirخودشان nationsملت ها.
را در کشورهایشان دگرگون کرده اند.
17:51
What I would like to offerپیشنهاد here is a challengeچالش.
چیزی را که می خواهم در اینجا پیشنهاد کنم یک چالش است.
17:53
I believe we're livingزندگي كردن at a time in humanانسان historyتاریخ
من بر این باورم ما در زمانی در تاریخ بشر زندگی می کنیم
17:58
where it's just simplyبه سادگی unacceptableغیر قابل قبول است
که براستی غیر قابل پذیرش است که
18:01
that childrenفرزندان wakeاز خواب بیدار up
کودکان از خواب بیدار شوند
18:04
and don't know where to find a cupفنجان of foodغذا.
و ندانند که یک کاسه غذا را کجا پیدا کنند.
18:06
Not only that,
نه تنها این،
18:08
transformingتبدیل شدن hungerگرسنگی
دگرگونی گرسنگی
18:10
is an opportunityفرصت,
یک فرصت است،
18:12
but I think we have to changeتغییر دادن our mindsetsذهنیت.
اما گمان کنم که باید طرز تفکرمان را عوض کنیم.
18:14
I am so honoredافتخار to be here
من بسیار مفتخرم که اینجا
18:17
with some of the world'sجهان topبالا innovatorsنوآوران and thinkersمتفکران.
با برخی از نوآوران و متفکران برتر جهان باشم.
18:19
And I would like you to joinپیوستن with all of humanityبشریت
و علاقمندم که شما به همه بشریت بپیوندید
18:23
to drawقرعه کشی a lineخط in the sandشن
و تعهد دهید
18:27
and say, "No more.
و بگوئید، "بیشتر از این نه.
18:29
No more are we going to acceptقبول کردن this."
ما از این بیشتر گرسنگی را قبول نخواهیم کرد."
18:31
And we want to tell our grandchildrenنوه ها
ما می خواهیم به نوه هایمان بگوئیم
18:33
that there was a terribleوحشتناک time in historyتاریخ
که زمان وحشتناکی در تاریخ ما بود
18:35
where up to a thirdسوم of the childrenفرزندان
که بیشتر از یک سوم کودکان
18:37
had brainsمغز and bodiesبدن that were stuntedمانده است,
مغز و بدنی رشد نیافته داشتند،
18:39
but that existsوجود دارد no more.
اما دیگر وجود ندارد.
18:41
Thank you.
سپاسگزارم.
18:43
(Applauseتشویق و تمجید)
( تشویق تماشاگران)
18:45
Translated by soheila Jafari
Reviewed by Negar S

▲Back to top

About the speaker:

Josette Sheeran - Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan.

Why you should listen

When Josette Sheeran was the executive director of the United Nations World Food Programme, based in Rome, she oversaw the largest humanitarian agency fighting hunger around the globe. Every year, the program feeds more than 90 million people, including victims of war and natural disasters, families affected by HIV/AIDS, and schoolchildren in poor communities.

Sheeran believes that hunger and poverty must and can be solved through both immediate actions and long-term policies. At the Millennium Development Goal Summit in 2010, she outlined 10 ways the world can end hunger. They include providing school meals, connecting small farmers to markets, empowering women and building the resiliency of vulnerable communities.

Sheeran has a long history of helping others. Prior to joining the UN in 2007, Sheeran was the Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs at the US Department of State, where she frequently focused on economic diplomacy to help emerging nations move toward self-sufficiency and prosperity. She put together several initiatives to bring US aid to the Middle East. She also served as Deputy US Trade Representative, helping African nations develop their trade capacity.

She says: "I think we can, in our lifetime, win the battle against hunger because we now have the science, technology, know-how, and the logistics to be able to meet hunger where it comes. Those pictures of children with swollen bellies will be a thing of history."

More profile about the speaker
Josette Sheeran | Speaker | TED.com