English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Josette Sheeran: Ending hunger now

Josette Sheeran: Skończmy z głodem już dziś

Filmed:
873,890 views

Josette Sheeran, przewodnicząca Światowego Programu Żywnościowego ONZ, opowiada o tym, dlaczego w świecie, w którym jest dosyć żywności dla każdego, nadal są ludzie, którzy chodzą głodni i umierają z głodu, a jedzenie jest używane jako broń w wojnie. Jej przesłanie to: "Głód jest jednym z tych problemów, które nie mogą być rozwiązane przez pojedynczych ludzi. Musimy stawić mu czoło razem".

- Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan. Full bio

Well after manywiele yearslat workingpracujący in tradehandel and economicsEkonomia,
Po wielu latach pracy w handlu i ekonomii,
00:15
fourcztery yearslat agotemu,
cztery lata temu,
00:18
I founduznany myselfsiebie workingpracujący on the frontz przodu lineskwestia
spotkałam się oko w oko
00:20
of humanczłowiek vulnerabilitywrażliwość.
z ludzką biedą.
00:22
And I founduznany myselfsiebie in the placesmiejsca
Znalazłam się w miejscach,
00:25
where people are fightingwalczący everykażdy day to surviveprzetrwać
gdzie ludzie walczą o przetrwanie każdego kolejnego dnia
00:27
and can't even obtainuzyskać a mealposiłek.
i nie mogą nawet zdobyć żadnego posiłku.
00:30
This redczerwony cupPuchar comespochodzi from RwandaRwanda
Ten czerwony kubek pochodzi z Rwandy
00:34
from a childdziecko namedo imieniu FabianFabian.
od dziecka o imieniu Fabian.
00:36
And I carrynieść this around
Wożę go ze sobą
00:38
as a symbolsymbol, really, of the challengewyzwanie
jako symbol... wyzwania,
00:40
and alsorównież the hopenadzieja.
ale i nadziei.
00:42
Because one cupPuchar of foodjedzenie a day
Dlatego, że jeden kubek jedzenia dziennie
00:44
changeszmiany Fabian'sFabiana life completelycałkowicie.
zmienia całkowicie życie Fabiana.
00:46
But what I'd like to talk about todaydzisiaj
Jednak dzisiaj chciałabym mówić o tym,
00:49
is the factfakt that this morningranek,
że tego ranka
00:52
about a billionmiliard people on EarthZiemia --
około miliarda ludzi na Ziemi...
00:55
or one out of everykażdy sevensiedem --
więc jeden na siedmiu,
00:57
wokeobudził up and didn't even know
obudziło się i nie miało pojęcia,
00:59
how to fillwypełniać this cupPuchar.
jak wypełnić ten kubek.
01:01
One out of everykażdy sevensiedem people.
Jeden na siedmiu ludzi.
01:03
First, I'll askzapytać you: Why should you careopieka?
Po pierwsze, zapytam was, dlaczego miałoby to was obchodzić?
01:07
Why should we careopieka?
Dlaczego nas miałoby to obchodzić?
01:09
For mostwiększość people,
Większość ludzi,
01:11
if they think about hungergłód,
kiedy pomyśli o głodzie,
01:13
they don't have to go fardaleko back on theirich ownwłasny familyrodzina historyhistoria --
nie musi daleko szukać osób w swojej rodzinie...
01:15
maybe in theirich ownwłasny liveszyje, or theirich parents'rodziców liveszyje,
może oni sami, ich rodzice
01:18
or theirich grandparents'dziadków liveszyje --
lub dziadkowie...
01:20
to rememberZapamiętaj an experiencedoświadczenie of hungergłód.
które doświadczyły w swoim życiu głodu.
01:22
I rarelyrzadko find an audiencepubliczność
Rzadko zdarza mi się spotkać kogoś,
01:25
where people can go back very fardaleko withoutbez that experiencedoświadczenie.
kto, nawet szukając bardzo daleko, nie zna nikogo takiego.
01:27
Some are drivennapędzany by compassionwspółczucie,
Niektórzy kierują się współczuciem,
01:30
feel it's perhapsmoże
które prawdopodobnie jest
01:32
one of the fundamentalfundamentalny actsdzieje of humanityludzkość.
jednym z podstawowych odruchów człowieczeństwa.
01:34
As GandhiGandhi said,
Jak powiedział Gandhi,
01:36
"To a hungrygłodny man, a piecekawałek of breadchleb is the facetwarz of God."
"Dla głodnego człowieka, kawałek chleba jest twarzą Boga".
01:38
OthersInni worrymartwić się about peacepokój and securitybezpieczeństwo,
Inni martwią się o pokój i bezpieczeństwo,
01:42
stabilitystabilność in the worldświat.
stabilizację w świecie.
01:45
We saw the foodjedzenie riotszamieszki in 2008,
Pamiętamy kryzys żywnościowy i zamieszki w 2008 roku,
01:47
after what I call the silentcichy tsunamitsunami of hungergłód
które wybuchły po tym, jak -- nazwijmy to -- ciche tsunami głodu
01:50
sweptzmieciony the globeglob when foodjedzenie pricesceny doubledpodwojony overnightnocny.
przetoczyło się przez świat, kiedy ceny żywności podwoiły się w ciągu nocy.
01:53
The destabilizingdestabilizacji effectsruchomości of hungergłód
Destabilizujący wpływ głodu
01:56
are knownznany throughoutpoprzez humanczłowiek historyhistoria.
jest dobrze znany w historii ludzkości.
01:59
One of the mostwiększość fundamentalfundamentalny actsdzieje of civilizationcywilizacja
Jednym z fundamentalnych działań cywilizacji
02:01
is to ensurezapewnić people can get enoughdość foodjedzenie.
jest zapewnienie ludziom wystarczającej ilości jedzenia.
02:04
OthersInni think about MalthusianMaltuzjańską nightmareskoszmary senne.
Jeszcze inni mają na myśli pułapkę maltuzjańską.
02:07
Will we be ablezdolny to feedkarmić a populationpopulacja
Czy będziemy w stanie wykarmić ludzkość, której liczebność
02:11
that will be ninedziewięć billionmiliard in just a fewkilka decadesdziesiątki lat?
w ciągu zaledwie kilku dekad wzrośnie do 9 miliardów?
02:14
This is not a negotiabledo negocjacji thing, hungergłód.
Głód to nie jest coś, z czym można negocjować.
02:17
People have to eatjeść.
Ludzie muszą jeść.
02:19
There's going to be a lot of people.
A ludzi będzie jeszcze więcej.
02:21
This is jobsOferty pracy and opportunityokazja all the way up and down the valuewartość chainłańcuch.
To oznacza miejsca pracy i możliwości działania w całym łańcuchu wartości.
02:23
But I actuallytak właściwie cameoprawa ołowiana witrażu to this issuekwestia
Jednak moją uwagę na ten problem
02:27
in a differentróżne way.
zwróciło coś innego.
02:29
This is a pictureobrazek of me and my threetrzy childrendzieci.
To zdjęcie moje i trójki moich dzieci.
02:32
In 1987, I was a newNowy mothermama
W 1987 roku byłam młodą matką
02:35
with my first childdziecko
z pierwszą córeczką.
02:37
and was holdingtrzymać her and feedingkarmienie her
Trzymałam ją i karmiłam w momencie,
02:39
when an imageobraz very similarpodobny to this
kiedy podobne zdjęcie
02:42
cameoprawa ołowiana witrażu on the televisiontelewizja.
pokazano w telewizji.
02:45
And this was yetjeszcze anotherinne faminegłód in EthiopiaEtiopia.
To była kolejna klęska głodu w Etiopii.
02:48
One two yearslat earlierwcześniej
Rok lub dwa lata wcześniej
02:51
had killedzabity more than a millionmilion people.
podobna klęska zabiła więcej niż milion ludzi.
02:53
But it never struckpowalony me as it did that momentza chwilę,
Ale nigdy przedtem nie wstrząsnęło to mną tak bardzo, jak w tamtym momencie,
02:56
because on that imageobraz
z powodu tego zdjęcia,
02:59
was a womankobieta tryingpróbować to nursepielęgniarka her babydziecko,
na którym kobieta próbowała nakarmić swoje dziecko,
03:01
and she had no milkmleko to nursepielęgniarka.
ale nie miała mleka, by to zrobić.
03:03
And the baby'sdziecka crypłakać really penetratedprzeniknął me,
Ten płacz dziecka przeszył mnie do głębi
03:07
as a mothermama.
jako matkę.
03:10
And I thought, there's nothing more hauntingNawiedzony dom
Pomyślałam wtedy, że nie ma nic bardziej poruszającego
03:12
than the crypłakać of a childdziecko
niż płacz dziecka,
03:14
that cannotnie może be returnedzwrócony with foodjedzenie --
które nie może zaspokoić głodu,
03:16
the mostwiększość fundamentalfundamentalny expectationoczekiwanie of everykażdy humanczłowiek beingistota.
najbardziej podstawowej potrzeby każdego człowieka.
03:21
And it was at that momentza chwilę
To był ten moment,
03:24
that I just was filledwypełniony
w którym napełniło mnie
03:26
with the challengewyzwanie and the outrageskandal
poczucie wyzwania połączone z oburzeniem,
03:29
that actuallytak właściwie we know how to fixnaprawić this problemproblem.
że właściwie wiemy, jak rozwiązać ten problem.
03:32
This isn't one of those rarerzadko spotykany diseaseschoroby
Nie jest to przecież jakaś rzadka choroba,
03:34
that we don't have the solutionrozwiązanie for.
na którą nie mamy lekarstw.
03:36
We know how to fixnaprawić hungergłód.
Wiemy, jak zwalczyć głód.
03:39
A hundredsto yearslat agotemu, we didn't.
100 lat temu - nie wiedzieliśmy.
03:41
We actuallytak właściwie have the technologytechnologia and systemssystemy.
Dziś dysponujemy odpowiednią technologią i systemami.
03:43
And I was just struckpowalony
Po prostu wstrząsnęło mną to, że głód wciąż istnieje,
03:46
that this is out of placemiejsce.
choć nie powinno być dla niego miejsca.
03:49
At our time in historyhistoria, these imagesobrazy are out of placemiejsce.
W naszych czasach, nie powinno być miejsca na takie zdjęcia.
03:51
Well guessodgadnąć what?
No i wiecie co?
03:54
This is last weektydzień in northernpółnocny KenyaKenia.
To zdjęcia z zeszłego tygodnia na północy Kenii.
03:56
YetJeszcze again,
I znów,
03:59
the facetwarz of starvationgłód
obraz głodu
04:01
at largeduży scaleskala
na wielką skalę
04:03
with more than ninedziewięć millionmilion people
z więcej niż dziewięcioma milionami ludzi
04:05
wonderingpełen zdumienia if they can make it to the nextNastępny day.
zastanawiającymi się, czy dotrwają do następnego dnia.
04:08
In factfakt,
W istocie,
04:11
what we know now
wiemy teraz,
04:13
is that everykażdy 10 secondstowary drugiej jakości
że co 10 sekund
04:15
we losestracić a childdziecko to hungergłód.
tracimy dziecko z powodu głodu.
04:17
This is more
To więcej
04:19
than HIVHIV/AIDSAIDS,
niż z powodu HIV/AIDS,
04:21
malariamalaria and tuberculosisgruźlica combinedłączny.
malarii i gruźlicy łącznie.
04:24
And we know that the issuekwestia
Wiemy również,
04:27
is not just productionprodukcja of foodjedzenie.
że nie chodzi tylko o wytwarzanie żywności.
04:29
One of my mentorsmentorzy in life
Jednym z moich życiowych mentorów
04:32
was NormanNorman BorlaugBorlaug, my herobohater.
był Norman Borlaug, mój bohater.
04:34
But todaydzisiaj I'm going to talk about accessdostęp to foodjedzenie,
Dzisiaj chcę jednak mówić o dostępie do żywności,
04:37
because actuallytak właściwie this yearrok and last yearrok
ponieważ, faktycznie, w tym i w zeszłym roku,
04:40
and duringpodczas the 2008 foodjedzenie crisiskryzys,
a także podczas kryzysu żywnościowego w 2008 roku,
04:43
there was enoughdość foodjedzenie on EarthZiemia
na Ziemi było dosyć jedzenia,
04:45
for everyonekażdy to have 2,700 kilocalorieskilokalorii.
by każdy mógł spożyć 2700 kilokalorii.
04:47
So why is it
Więc jak to możliwe,
04:50
that we have a billionmiliard people
że mamy miliard osób,
04:53
who can't find foodjedzenie?
które nie mogą znaleźć żywności?
04:55
And I alsorównież want to talk about
Chcę także powiedzieć o tym,
04:57
what I call our newNowy burdenobciążenie of knowledgewiedza, umiejętności.
co nazywam naszym nowym brzemieniem wiedzy.
04:59
In 2008,
W 2008 roku,
05:01
LancetLancet compiledskompilowany all the researchBadania
"Lancet" połączył różne badania
05:03
and put forwardNaprzód the compellingprzekonujące evidencedowód
i przedstawił przekonujące dowody na to,
05:06
that if a childdziecko in its first thousandtysiąc daysdni --
że jeśli dziecko w ciągu 1000 pierwszych dni swojego życia,
05:10
from conceptionkoncepcja to two yearslat oldstary --
od poczęcia do wieku dwóch lat
05:13
does not have adequateodpowiedni nutritionodżywianie,
nie jest odżywiane prawidłowo,
05:16
the damageuszkodzić is irreversiblenieodwracalne.
szkody w jego organizmie są nieodwracalne.
05:18
TheirIch brainsmózg and bodiesciała will be stuntedskarłowaciały.
Jego mózg i ciało będą skarłowaciałe.
05:20
And here you see a brainmózg scanskandować of two childrendzieci --
Tutaj widzicie skan mózgu dwojga dzieci...
05:23
one who had adequateodpowiedni nutritionodżywianie,
pierwsze było prawidłowo odżywiane,
05:26
anotherinne, neglectedzaniedbany
a drugie zaniedbane
05:28
and who was deeplygłęboko malnourishedniedożywionych.
i głęboko niedożywione.
05:30
And we can see brainmózg volumeskłęby
Możemy dostrzec, że mózgi
05:32
up to 40 percentprocent lessmniej
takich dzieci
05:34
in these childrendzieci.
są o 40% mniejsze.
05:37
And in this slideślizgać się
Na tym slajdzie
05:39
you see the neuronsneurony and the synapsessynapsy of the brainmózg
widzicie, że neurony i synapsy w mózgu
05:41
don't formformularz.
nie rozwijają się prawidłowo.
05:44
And what we know now is this has hugeolbrzymi impactwpływ on economiesgospodarki,
Teraz wiemy, że ten fakt ma ogromny wpływ na ekonomię,
05:46
whichktóry I'll talk about laterpóźniej.
o której powiem później.
05:49
But alsorównież the earningzarobkowy potentialpotencjał of these childrendzieci
Niestety, także potencjał tkwiący w tych dzieciach
05:51
is cutciąć in halfpół in theirich lifetimeżycie
zmniejsza się o połowę
05:54
duez powodu to the stuntingzahamowanie rozwoju
z powodu skarłowacenia,
05:57
that happensdzieje się in earlywcześnie yearslat.
które ma miejsce we wczesnej fazie życia.
05:59
So this burdenobciążenie of knowledgewiedza, umiejętności drivesdyski me.
To właśnie brzemię wiedzy popycha mnie do działania,
06:01
Because actuallytak właściwie we know how to fixnaprawić it
gdyż naprawdę wiemy, jak możemy to naprawić
06:04
very simplypo prostu.
w bardzo prosty sposób.
06:07
And yetjeszcze, in manywiele placesmiejsca,
A jednak, w wielu miejscach,
06:09
a thirdtrzeci of the childrendzieci,
jedna trzecia dzieci
06:11
by the time they're threetrzy
staje w obliczu trudności życiowych
06:13
alreadyjuż are facingokładzina a life of hardshiptrud
z tego powodu
06:15
duez powodu to this.
przed ukończeniem trzeciego roku życia.
06:18
I'd like to talk about
Chcę także powiedzieć o tym,
06:20
some of the things I've seenwidziany on the frontz przodu lineskwestia of hungergłód,
co widziałam, będąc w miejscach walki z głodem,
06:22
some of the things I've learnednauczyli
o tym, czego dowiedziałam się,
06:24
in bringingprzynoszący my economicgospodarczy and tradehandel knowledgewiedza, umiejętności
stosując moją wiedzę ekonomiczną i rynkową
06:27
and my experiencedoświadczenie in the privateprywatny sectorsektor.
oraz doświadczenie w sektorze prywatnym.
06:30
I'd like to talk about where the gapszczelina of knowledgewiedza, umiejętności is.
Chcę powiedzieć o tym, gdzie jeszcze brakuje wiedzy.
06:34
Well first, I'd like to talk about the oldestnajstarsze nutritionalodżywcze methodmetoda on EarthZiemia,
Zacznijmy od najstarszej metody żywienia znanej na Ziemi --
06:37
breastfeedingKarmienie piersią.
karmienia piersią.
06:40
You maymoże be surprisedzaskoczony to know
Możecie być zaskoczeni tym,
06:42
that a childdziecko could be savedzapisane everykażdy 22 secondstowary drugiej jakości
że co 22 sekundy jedno dziecko mogłoby być uratowane,
06:45
if there was breastfeedingKarmienie piersią in the first sixsześć monthsmiesiące of life.
gdyby tylko było karmione piersią w pierwszych sześciu miesiącach życia.
06:48
But in NigerNiger, for exampleprzykład,
Niestety, na przykład w Nigrze
06:53
lessmniej than sevensiedem percentprocent of the childrendzieci
mniej niż 7% dzieci
06:56
are breastfedkarmione piersią
jest karmionych piersią
06:58
for the first sixsześć monthsmiesiące of life, exclusivelywyłącznie.
przez pierwsze sześć miesięcy życia; tylko tyle.
07:00
In MauritaniaMauretania, lessmniej than threetrzy percentprocent.
W Mauretanii mniej niż 3%.
07:03
This is something that can be transformedprzekształcone with knowledgewiedza, umiejętności.
To jest coś, co można zmienić, upowszechniając wiedzę na ten temat.
07:07
This messagewiadomość, this wordsłowo, can come out
Trzeba uświadomić kobietom,
07:11
that this is not an old-fashionedstaromodny way of doing businessbiznes;
że karmienie piersią nie jest przeżytkiem,
07:13
it's a brilliantznakomity way
ale wspaniałym sposobem,
07:16
of savingoszczędność your child'sdziecka life.
by ocalić życie dziecka.
07:18
And so todaydzisiaj we focusskupiać on not just passingprzechodzący out foodjedzenie,
Dlatego nie poprzestajemy na dostarczaniu żywności,
07:20
but makingzrobienie sure the mothersmatki have enoughdość enrichmentwzbogacania,
ale także upewniamy się, że matki są odpowiednio wspierane
07:23
and teachingnauczanie them about breastfeedingKarmienie piersią.
i uświadamiamy im korzyści płynące z karmienia piersią.
07:26
The seconddruga thing I'd like to talk about:
Po drugie, wyobraźcie sobie tę sytuację:
07:29
If you were livingżycie in a remotezdalny villagewioska somewheregdzieś,
gdybyście mieszkali w jakiejś odległej wiosce,
07:31
your childdziecko was limpwiotki,
wasze dziecko było cherlawe,
07:33
and you were in a droughtsusza, or you were in floodspowodzie,
wokół byłaby susza albo powódź,
07:35
or you were in a situationsytuacja where there wasn'tnie było adequateodpowiedni diversityróżnorodność of dietdieta,
albo inna sytuacja, w której brakuje zróżnicowanej diety,
07:38
what would you do?
co byście wtedy zrobili?
07:41
Do you think you could go to the storesklep
Myślicie, że moglibyście tam pójść do sklepu
07:43
and get a choicewybór of powermoc barsbary, like we can,
i wybrać jeden z wielu rodzajów batoników energetycznych,
07:45
and pickwybierać the right one to matchmecz?
tak jak możemy to zrobić tutaj?
07:48
Well I find parentsrodzice out on the frontz przodu lineskwestia
Cóż, znam rodziców z takich miejsc,
07:50
very awareświadomy theirich childrendzieci are going down for the countliczyć.
którzy wiedzą, że w takiej sytuacji ich dzieci są na straconej pozycji.
07:53
And I go to those shopssklepy, if there are any,
Chodzę także do tamtych sklepów, jeśli w ogóle jakieś są,
07:56
or out to the fieldspola to see what they can get,
albo na pola, by zobaczyć, co są w stanie zdobyć,
07:59
and they cannotnie może obtainuzyskać the nutritionodżywianie.
i okazuje się, że nie mogą nigdzie znaleźć odpowiedniego pożywienia.
08:02
Even if they know what they need to do, it's not availabledostępny.
Nawet jeśli wiedzą, czego potrzebują, nie jest to dostępne.
08:05
And I'm very excitedpodekscytowany about this,
Jestem bardzo podekscytowana
08:08
because one thing we're workingpracujący on
z powodu jednej z rzeczy, nad którymi pracujemy:
08:10
is transformingtransformatorowy the technologiestechnologie
pracujemy nad takim przekształceniem technologii,
08:13
that are very availabledostępny
które są powszechnie wykorzystywane
08:16
in the foodjedzenie industryprzemysł
w przemyśle spożywczym i rolnictwie,
08:18
to be availabledostępny for traditionaltradycyjny cropsuprawy.
aby były dostępne również dla upraw tradycyjnych.
08:20
And this is madezrobiony with chickpeasCiecierzyca, driedwysuszony milkmleko
A to właśnie przygotowano z ciecierzycy, mleka w proszku
08:23
and a hostgospodarz of vitaminswitaminy,
i wielu witamin,
08:26
matcheddopasowane to exactlydokładnie what the brainmózg needswymagania.
dokładnie takich, których potrzebuje mózg.
08:28
It costskoszty 17 centscentów for us to produceprodukować this
Wyprodukowanie tego, co nazywam "jedzeniem dla ludzkości",
08:30
as, what I call, foodjedzenie for humanityludzkość.
kosztuje nas 17 centów.
08:33
We did this with foodjedzenie technologiststechnologów
Opracowaliśmy je ze specjalistami od żywności
08:36
in IndiaIndie and PakistanPakistan --
z Indii i Pakistanu...
08:38
really about threetrzy of them.
dokładniej z trójką z nich.
08:41
But this is transformingtransformatorowy
Ale to wystarcza, by zmienić życie
08:43
99 percentprocent of the kidsdzieciaki who get this.
99% dzieci, które to otrzymają.
08:45
One packagepakiet, 17 centscentów a day --
Jedna paczka, 17 centów dziennie,
08:47
theirich malnutritionniedożywienie is overcomeprzezwyciężać.
a ich niedożywienie już im nie zagraża.
08:50
So I am convincedprzekonany
Jestem więc przekonana,
08:52
that if we can unlockodblokować the technologiestechnologie
że jeśli udostępnimy technologie,
08:54
that are commonplacepowszechne in the richerbogatszy worldświat
które są powszechne w bogatszym świecie,
08:57
to be ablezdolny to transformprzekształcać foodsżywność.
będziemy w stanie zmienić żywność.
09:00
And this is climate-proofklimat dowód.
Dodam jeszcze, że ta paczka jest odporna na zmiany klimatu.
09:02
It doesn't need to be refrigeratedmrożony, it doesn't need waterwoda,
Nie musi być przechowywana w chłodzie, nie potrzebuje wody,
09:04
whichktóry is oftenczęsto lackingbrakuje.
której zresztą często brakuje.
09:06
And these typestypy of technologiestechnologie,
Te technologie,
09:08
I see, have the potentialpotencjał
wiem o tym, mają potencjał,
09:10
to transformprzekształcać the facetwarz of hungergłód and nutritionodżywianie, malnutritionniedożywienie
by zmienić oblicze głodu i niedożywienia
09:12
out on the frontz przodu lineskwestia.
w tamtych miejscach.
09:15
The nextNastępny thing I want to talk about is schoolszkoła feedingkarmienie.
Kolejną kwestią jest wydawanie posiłków w szkołach.
09:18
EightyOsiemdziesiąt percentprocent of the people in the worldświat
80% ludzi na świecie
09:20
have no foodjedzenie safetybezpieczeństwo netnetto.
nie może liczyć na żaden system zabezpieczenia żywnościowego.
09:22
When disasterkatastrofa strikesUderzenia --
Kiedy zdarza się jakiś kataklizm...
09:24
the economygospodarka getsdostaje blownnadęty, people losestracić a jobpraca,
załamanie gospodarcze, utrata pracy,
09:27
floodspowodzie, warwojna, conflictkonflikt,
powódź, wojna, konflikt,
09:30
badzły governancezarządzanie, all of those things --
złe zarządzanie, itp.
09:32
there is nothing to fallspadek back on.
nie ma nic, na czym można by się wtedy oprzeć.
09:34
And usuallyzazwyczaj the institutionsinstytucje --
I zazwyczaj instytucje,
09:36
churcheskościoły, templesświątynie, other things --
kościoły, świątynie, itp.
09:38
do not have the resourceszasoby
nie mają środków,
09:40
to providezapewniać a safetybezpieczeństwo netnetto.
by zapewnić wtedy odpowiednią pomoc.
09:42
What we have founduznany workingpracujący with the WorldŚwiat BankBank
We współpracy z Bankiem Światowym doszliśmy do wniosku,
09:44
is that the poorubogi man'smężczyzny safetybezpieczeństwo netnetto,
że przy słabo rozwiniętej opiece społecznej
09:46
the bestNajlepiej investmentinwestycja, is schoolszkoła feedingkarmienie.
najlepszą inwestycją jest wydawanie posiłków w szkołach.
09:48
And if you fillwypełniać the cupPuchar
A jeśli do tego wypełnimy ten kubek
09:50
with locallokalny agriculturerolnictwo from smallmały farmersrolnicy,
lokalną żywnością od drobnych rolników,
09:52
you have a transformativeprzemieniająca effectefekt.
rozpocznie się proces transformacji.
09:55
ManyWiele kidsdzieciaki in the worldświat can't go to schoolszkoła
Wiele dzieci na świecie nie może chodzić do szkoły,
09:57
because they have to go begbłagać and find a mealposiłek.
bo musi iść żebrać, by móc zjeść posiłek.
10:00
But when that foodjedzenie is there,
Jednak, gdy jedzenie będzie na miejscu,
10:02
it's transformativeprzemieniająca.
sytuacja zacznie się zmieniać.
10:04
It costskoszty lessmniej than 25 centscentów a day to changezmiana a kid'sDzieci life.
Wystarczy mniej niż 25 centów dziennie, by zmienić życie dziecka.
10:06
But what is mostwiększość amazingniesamowity is the effectefekt on girlsdziewczyny.
Ale najbardziej zdumiewa to, jaki ma to wpływ na życie dziewcząt.
10:09
In countrieskraje where girlsdziewczyny don't go to schoolszkoła
Jeśli w kraju, w którym dziewczynki nie chodzą do szkoły,
10:12
and you offeroferta a mealposiłek to girlsdziewczyny in schoolszkoła,
zaoferujemy im posiłek w szkole,
10:16
we see enrollmentrejestracji ratesstawki
zauważamy wzrost wskaźników skolaryzacji
10:19
about 50 percentprocent girlsdziewczyny and boyschłopcy.
do około 50% dziewcząt i chłopców.
10:21
We see a transformationtransformacja in attendanceobecności by girlsdziewczyny.
Widzimy zachodzące zmiany w uczestnictwie dziewcząt w zajęciach szkolnych.
10:23
And there was no argumentargument,
Nie trzeba było specjalnie ich nakłaniać,
10:26
because it's incentivezachęta.
ponieważ to samo w sobie stanowi zachętę.
10:28
FamiliesRodzin need the help.
Rodziny potrzebują pomocy.
10:30
And we find that if we keep girlsdziewczyny in schoolszkoła laterpóźniej,
A my dostrzegliśmy, że jeśli zatrzymamy dziewczęta dłużej,
10:32
they'lloni to zrobią stayzostać in schoolszkoła untilaż do they're 16,
zostaną w szkole do wieku 16 lat,
10:34
and won'tprzyzwyczajenie get marriedżonaty if there's foodjedzenie in schoolszkoła.
i nie wyjdą za mąż, jeśli w szkole jest dostępny posiłek.
10:36
Or if they get an extradodatkowy rationracja of foodjedzenie
Albo, jeśli otrzymają dodatkową porcję
10:39
at the endkoniec of the weektydzień --
na koniec tygodnia...
10:41
it costskoszty about 50 centscentów --
to koszt około 50 centów...
10:43
will keep a girldziewczyna in schoolszkoła,
zatrzymamy je w szkole,
10:45
and they'lloni to zrobią give birthnarodziny to a healthierzdrowiej childdziecko,
a one urodzą zdrowsze dzieci,
10:47
because the malnutritionniedożywienie is sentwysłane
gdyż niedożywienie jest przekazywane
10:49
generationgeneracja to generationgeneracja.
z pokolenia na pokolenie.
10:52
We know that there's boomBum and bustpopiersie cyclescykle of hungergłód.
Wiemy, że fale głodu nawracają cyklicznie.
10:55
We know this.
Wiemy o tym.
10:57
Right now on the HornRóg of AfricaAfryka, we'vemamy been throughprzez this before.
Sytuacje takie, jak obecnie w Rogu Afryki, zdarzały się już wcześniej.
10:59
So is this a hopelessbeznadziejny causeprzyczyna?
Czy więc nie można nic na to poradzić?
11:02
AbsolutelyAbsolutnie not.
Oczywiście, że można.
11:04
I'd like to talk about what I call our warehousesmagazyny for hopenadzieja.
Chciałabym opowiedzieć o tym, co nazywam naszymi "magazynami nadziei".
11:08
CameroonKamerun, northernpółnocny CameroonKamerun, boomBum and bustpopiersie cyclescykle of hungergłód
Kamerun, północny Kamerun, cykliczne fale głodu
11:11
everykażdy yearrok for decadesdziesiątki lat.
każdego roku od dziesięcioleci.
11:14
FoodJedzenie aidpomoc comingprzyjście in everykażdy yearrok
Pomoc żywnościowa przychodząca co roku,
11:16
when people are starvinggłodujący duringpodczas the leanpochylać się seasonspory roku.
kiedy ludzie głodują podczas słabego urodzaju.
11:19
Well two yearslat agotemu,
Cóż, dwa lata temu,
11:23
we decidedzdecydowany, let's transformprzekształcać the modelModel of fightingwalczący hungergłód,
zdecydowaliśmy się zmienić podejście do walki z głodem
11:25
and insteadzamiast of givingdający out the foodjedzenie aidpomoc, we put it into foodjedzenie banksbanki.
i zamiast wydawać żywność, złożyliśmy ją w bankach żywności.
11:29
And we said, listen,
I powiedzieliśmy: "Posłuchajcie,
11:32
duringpodczas the leanpochylać się seasonpora roku, take the foodjedzenie out.
podczas kiepskiego sezonu, bierzcie z nich żywność.
11:34
You managezarządzanie, the villagewioska manageszarządza these warehousesmagazyny.
Wy nią zarządzacie, niech wasza wioska zarządza tymi magazynami.
11:36
And duringpodczas harvestżniwa, put it back with interestzainteresowanie,
Ale podczas żniw, złóżcie część plonów
11:39
foodjedzenie interestzainteresowanie.
do magazynu.
11:41
So addDodaj in fivepięć percentprocent, 10 percentprocent more foodjedzenie.
Dodajcie 5%, 10% żywności więcej.
11:43
For the pastprzeszłość two yearslat,
Przez ostatnie dwa lata,
11:47
500 of these villageswioski where these are
500 z tych wiosek, w których powstały takie magazyny,
11:49
have not neededpotrzebne any foodjedzenie aidpomoc -- they're self-sufficientsamowystarczalny.
nie potrzebowało żadnej pomocy żywnościowej -- były samowystarczalne.
11:51
And the foodjedzenie banksbanki are growingrozwój.
A banki żywności rozbudowują się.
11:53
And they're startingstartowy schoolszkoła feedingkarmienie programsprogramy for theirich childrendzieci
Uruchamiają program żywienia w szkołach dla ich dzieci
11:55
by the people in the villagewioska.
dzięki ludziom w wiosce.
11:58
But they'veoni never had the abilityzdolność
Oni nigdy wcześniej nie mieli możliwości
12:00
to buildbudować even the basicpodstawowy infrastructureinfrastruktura
zbudowania nawet podstawowej infrastuktury
12:02
or the resourceszasoby.
lub zasobów.
12:04
I love this ideapomysł that cameoprawa ołowiana witrażu from the villagewioska levelpoziom:
Uwielbiam tę ideę, która rozpoczyna się od wiosek:
12:06
threetrzy keysklucze to unlockodblokować that warehousemagazyn.
trzech kluczowych spraw, by otworzyć magazyn żywności.
12:08
FoodJedzenie is goldzłoto there.
Żywność jest tam na wagę złota.
12:11
And simpleprosty ideaspomysły can transformprzekształcać the facetwarz,
A proste pomysły mogą zmienić oblicze,
12:13
not of smallmały areasobszary,
nie jakichś niewielkich obszarów,
12:16
of bigduży areasobszary of the worldświat.
ale wielkich obszarów świata.
12:18
I'd like to talk about what I call digitalcyfrowy foodjedzenie.
Chcę także powiedzieć o tzw. "jedzeniu cyfrowym".
12:20
TechnologyTechnologia is transformingtransformatorowy
Technologia zmienia
12:24
the facetwarz of foodjedzenie vulnerabilitywrażliwość
oblicze głodu tam,
12:27
in placesmiejsca where you see classicklasyczny faminegłód.
gdzie obserwujemy "klasyczną" klęskę głodu.
12:29
AmartyaAmartya SenSen wonwygrał his NobelLaureat Nagrody Nobla PrizeNagrody
Amartya Sen otrzymał nagrodę Nobla
12:31
for sayingpowiedzenie, "GuessChyba what, faminesgłód happenzdarzyć in the presenceobecność of foodjedzenie
za stwierdzenie: "Wiecie co? Głód zdarza się nawet, jeśli żywność jest na miejscu,
12:33
because people have no abilityzdolność to buykupować it."
ale ludzie nie mogą jej kupić".
12:37
We certainlyna pewno saw that in 2008.
Widzieliśmy to wyraźnie w roku 2008.
12:40
We're seeingwidzenie that now in the HornRóg of AfricaAfryka
Widzimy to teraz w Rogu Afryki,
12:42
where foodjedzenie pricesceny are up 240 percentprocent in some areasobszary
gdzie ceny żywności wzrosły nawet o 240% w niektórych regionach
12:44
over last yearrok.
w ciągu ostatniego roku.
12:47
FoodJedzenie can be there and people can't buykupować it.
Ludzie nie mogą kupić żywności, choć jest ona na miejscu.
12:49
Well this pictureobrazek -- I was in HebronHebron in a smallmały shopsklep, this shopsklep,
To zdjęcie -- byłam w małym sklepie w Hebronie,
12:51
where insteadzamiast of bringingprzynoszący in foodjedzenie,
do którego -- zamiast dostarczać żywność --
12:55
we providezapewniać digitalcyfrowy foodjedzenie, a cardkarta.
wprowadziliśmy "jedzenie cyfrowe", kartę.
12:58
It saysmówi "bonBon appetitAppetit" in ArabicArabski.
Jest na niej arabski napis: "Smacznego!".
13:01
And the womenkobiety can go in and swipePrzesuń palcem
A kobiety mogą tam przyjść, machnąć nią przed czytnikiem
13:04
and get ninedziewięć foodjedzenie itemsprzedmiotów.
i otrzymać 9 produktów spożywczych.
13:07
They have to be nutritiouspożywne,
Muszą one być odżywcze
13:09
and they have to be locallylokalnie producedwytworzony.
i wyprodukowane lokalnie.
13:11
And what's happenedstało się in the pastprzeszłość yearrok alonesam
I co się stało zaledwie w ciągu ostatniego roku
13:13
is the dairynabiał industryprzemysł --
w przemyśle mleczarskim w miejscach,
13:15
where this card'skarty used for milkmleko and yogurtjogurt
gdzie takie karty są używane do kupowania mleka, jogurtów,
13:17
and eggsjaja and hummusHummus --
jajek i hummusu?
13:20
the dairynabiał industryprzemysł has goneodszedł up 30 percentprocent.
Zauważono wzrost produkcji o 30%.
13:22
The shopkeeperssklepikarze are hiringwynajmowanie more people.
Właściciele sklepów zatrudniają więcej ludzi.
13:25
It is a win-win-winwin-win-win situationsytuacja
To sytuacja, w której wszyscy wygrywają,
13:27
that startszaczyna się the foodjedzenie economygospodarka movingw ruchu.
a ekonomia żywnościowa zaczyna się rozkręcać.
13:29
We now deliverdostarczyć foodjedzenie in over 30 countrieskraje
Obecnie dostarczamy żywność w ponad 30 krajach
13:32
over cellkomórka phonestelefony,
przez telefony komórkowe,
13:35
transformingtransformatorowy even the presenceobecność of refugeesuchodźcy in countrieskraje,
zmieniając nawet obecność uchodźców w krajach,
13:38
and other wayssposoby.
i na inne sposoby.
13:42
PerhapsByć może mostwiększość excitingekscytujący to me
Chyba najbardziej przemawia do mnie
13:44
is an ideapomysł that BillBill GatesBramy, HowardHoward BuffettBuffett and othersinni
idea, którą bardzo wsparli Bill Gates, Howard Buffett
13:46
have supportedutrzymany boldlyśmiało,
i inni, a która każe nam
13:49
whichktóry is to askzapytać the questionpytanie:
zadać sobie pytanie:
13:51
What if, insteadzamiast of looking at the hungrygłodny as victimsofiary --
A jeśli spojrzeć na głodujących nie jak na ofiary...
13:53
and mostwiększość of them are smallmały farmersrolnicy
większość z nich to drobni rolnicy,
13:56
who cannotnie może raisepodnieść enoughdość foodjedzenie or sellSprzedać foodjedzenie
którzy nie mogą nawet zebrać lub sprzedać tyle żywności,
13:58
to even supportwsparcie theirich ownwłasny familiesrodziny --
żeby utrzymać własną rodzinę...
14:01
what if we viewwidok them as the solutionrozwiązanie,
ale jak na rozwiązanie problemu,
14:03
as the valuewartość chainłańcuch to fightwalka hungergłód?
jak na brakujące ogniwo, by zwalczyć głód?
14:06
What if from the womenkobiety in AfricaAfryka
A jeśli kobietom w Afryce,
14:08
who cannotnie może sellSprzedać any foodjedzenie --
które nie mogą sprzedać żadnej żywności...
14:13
there's no roadsdrogi, there's no warehousesmagazyny,
nie ma tam dróg, nie ma magazynów,
14:15
there's not even a tarpTarp to pickwybierać the foodjedzenie up with --
nie ma nawet ciężarówki, którą można by przewieźć żywność...
14:17
what if we give the enablingwłączanie environmentśrodowisko
co gdybyśmy umożliwili
14:20
for them to providezapewniać the foodjedzenie
im dostarczenie żywności
14:22
to feedkarmić the hungrygłodny childrendzieci elsewheregdzie indziej?
dla głodujących dzieci gdzie indziej?
14:24
And PurchasingZakup for ProgressPostęp todaydzisiaj is in 21 countrieskraje.
Program "zakup za postęp" działa dziś w 21 krajach.
14:27
And guessodgadnąć what?
I zgadnijcie co?
14:30
In virtuallywirtualnie everykażdy casewalizka,
Praktycznie w każdym przypadku,
14:32
when poorubogi farmersrolnicy are givendany a guaranteedgwarantowana marketrynek --
gdy biedni rolnicy mają zagwarantowany rynek zbytu,
14:34
if you say, "We will buykupować 300 metricmetryczny tonsmnóstwo of this.
jeśli powie im się: "Kupimy od was 300 ton plonów.
14:37
We'llMy będziemy pickwybierać it up. We'llMy będziemy make sure it's storedzapisane properlyprawidłowo." --
Zapewnimy transport i właściwe ich przechowywanie",
14:40
theirich yieldsplony have goneodszedł up two-dwa-, three-trzy-, fourfoldczterokrotnie
ich zbiory wzrosły dwu-, trzy-, czterokrotnie,
14:43
and they figurepostać it out,
a oni to zrozumieli,
14:46
because it's the first guaranteedgwarantowana opportunityokazja they'veoni had in theirich life.
ponieważ jest to pierwsza w ich życiu zagwarantowana możliwość sprzedaży swoich plonów.
14:48
And we're seeingwidzenie people transformprzekształcać theirich liveszyje.
I widzimy, jak zmienia się ich życie.
14:51
TodayDzisiaj, foodjedzenie aidpomoc, our foodjedzenie aidpomoc --
Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa...
14:54
hugeolbrzymi enginesilnik --
ogromna machina...
14:57
80 percentprocent of it is boughtkupiony in the developingrozwijanie worldświat.
80% procent tej żywności pochodzi z krajów rozwijających się.
14:59
TotalŁącznie transformationtransformacja
Całkowita przemiana
15:02
that can actuallytak właściwie transformprzekształcać the very liveszyje that need the foodjedzenie.
która naprawdę zmienia każde życie, które potrzebuje żywności.
15:04
Now you'dty byś askzapytać, can this be doneGotowe at scaleskala?
Teraz możecie zapytać, czy da się to zrobić na większą skalę?
15:08
These are great ideaspomysły, village-levelwieś poziom ideaspomysły.
To wspaniałe pomysły, ale na poziomie pojedynczych wiosek.
15:11
Well I'd like to talk about BrazilBrazylia,
Mogę opowiedzieć o Brazylii,
15:14
because I've takenwzięty a journeypodróż to BrazilBrazylia over the pastprzeszłość couplepara of yearslat,
ponieważ byłam tam kilka lat temu,
15:16
when I readczytać that BrazilBrazylia was defeatingpokonując hungergłód
kiedy przeczytałam, że Brazylia zwalcza głód
15:19
fasterszybciej than any nationnaród on EarthZiemia right now.
szybciej niż jakikolwiek inny kraj na Ziemi.
15:21
And what I've founduznany is,
I dowiedziałam się,
15:23
ratherraczej than investinginwestowanie theirich moneypieniądze in foodjedzenie subsidiesdotacje
że zamiast finansować dotacje żywnościowe
15:25
and other things,
i inne podobne rzeczy,
15:27
they investedzainwestowany in a schoolszkoła feedingkarmienie programprogram.
zainwestowali w program dożywiania w szkołach.
15:29
And they requirewymagać that a thirdtrzeci of that foodjedzenie
I postawili warunek, że jedna trzecia żywności musi pochodzić
15:31
come from the smallestnajmniejsze farmersrolnicy who would have no opportunityokazja.
od najmniejszych rolników, którzy inaczej nie mogliby sprzedać swoich plonów.
15:33
And they're doing this at hugeolbrzymi scaleskala
I robią to na ogromną skalę po tym,
15:36
after PresidentPrezydent LulaLula declaredzdeklarowany his goalcel
jak prezydent Lula zadeklarował, że jego celem
15:38
of ensuringzapewnienie everyonekażdy had threetrzy mealsposiłki a day.
jest zapewnienie każdemu trzech posiłków dziennie.
15:41
And this zerozero hungergłód programprogram
I ten program walki z głodem
15:44
costskoszty .5 percentprocent of GDPPKB
kosztuje 0.5% PKB,
15:48
and has liftedwzniesiony manywiele millionsmiliony of people
a wyprowadził z głodu i biedy
15:51
out of hungergłód and povertyubóstwo.
wiele milionów ludzi.
15:56
It is transformingtransformatorowy the facetwarz of hungergłód in BrazilBrazylia,
Zmienia oblicze głodu w Brazylii
15:58
and it's at scaleskala, and it's creatingtworzenie opportunitiesmożliwości.
na dużą skalę i stwarza nowe możliwości.
16:01
I've goneodszedł out there; I've metspotkał with the smallmały farmersrolnicy
Byłam tam, spotkałam drobnych rolników,
16:04
who have builtwybudowany theirich livelihoodsźródła utrzymania
którzy wszystko, co mają,
16:07
on the opportunityokazja and platformPlatforma
zawdzięczają możliwościom
16:09
providedopatrzony by this.
stworzonym przez ten program.
16:11
Now if we look at the economicgospodarczy imperativetryb rozkazujący here,
Jeśli spojrzymy teraz na to z ekonomicznego punktu widzenia,
16:14
this isn't just about compassionwspółczucie.
nie chodzi tylko o współczucie.
16:16
The factfakt is studiesstudia showpokazać
Faktem jest, że badania wskazują na to,
16:19
that the costkoszt of malnutritionniedożywienie and hungergłód --
że koszty niedożywienia i głodu,
16:21
the costkoszt to societyspołeczeństwo,
koszty, które musi ponieść
16:24
the burdenobciążenie it has to bearNiedźwiedź --
całe społeczeństwo,
16:26
is on averageśredni sixsześć percentprocent,
to średnio 6%,
16:28
and in some countrieskraje up to 11 percentprocent,
a w niektórych krajach nawet 11%
16:30
of GDPPKB a yearrok.
PKB rocznie.
16:32
And if you look at the 36 countrieskraje
A jeśli weźmiemy pod uwagę 36 krajów
16:35
with the highestnajwyższy burdenobciążenie of malnutritionniedożywienie,
z najwyższym wskaźnikiem niedożywienia,
16:38
that's 260 billionmiliard lostStracony from a productiveproduktywny economygospodarka
okaże się, że straty gospodarcze sięgają 260 miliardów
16:40
everykażdy yearrok.
każdego roku.
16:43
Well, the WorldŚwiat BankBank estimatesszacunki
Cóż, Bank Światowy szacuje,
16:45
it would take about 10 billionmiliard dollarsdolarów --
że potrzebne by było około 10 miliardów dolarów,
16:47
10.3 --
dokładniej 10,3 mld,
16:49
to addressadres malnutritionniedożywienie in those countrieskraje.
by zmniejszyć niedożywienie w tych krajach.
16:51
You look at the cost-benefitstosunek kosztów do korzyści analysisanaliza,
Patrzycie na analizę zysków i strat,
16:53
and my dreamśnić is to take this issuekwestia,
a moim marzeniem jest, by patrzono na tę sprawę
16:55
not just from the compassionwspółczucie argumentargument,
nie tylko ze współczuciem,
16:58
but to the financefinanse ministersMinistrów of the worldświat,
ale i by dotrzeć do ministrów finansów całego świata,
17:01
and say we cannotnie może affordpozwolić sobie
i powiedzieć im, że nie możemy sobie pozwolić
17:03
to not investinwestować
na to, by nie zainwestować
17:05
in the accessdostęp to adequateodpowiedni, affordableniedrogie nutritionodżywianie
w dostęp do odpowiedniego, przystępnego dla całej ludzkości
17:07
for all of humanityludzkość.
żywienia.
17:10
The amazingniesamowity thing I've founduznany
Zdumiewającą rzeczą, którą odkryłam, jest to,
17:13
is nothing can changezmiana on a bigduży scaleskala
że nic nie może się zmienić na wielką skalę
17:16
withoutbez the determinationdeterminacja of a leaderlider.
bez determinacji lidera.
17:19
When a leaderlider saysmówi, "Not underpod my watch,"
Kiedy lider mówi: "Nie na mojej warcie",
17:21
everything beginszaczyna się to changezmiana.
wszystko zaczyna się zmieniać.
17:24
And the worldświat can come in
I cały świat może przyjść
17:26
with enablingwłączanie environmentsśrodowiska and opportunitiesmożliwości to do this.
z pomocą środowiskom i możliwościom, by to zrobić.
17:28
And the factfakt that FranceFrancja
A fakt, że Francja
17:31
has put foodjedzenie at the centercentrum of the G20
postawiła żywność w centrum obrad G20
17:33
is really importantważny.
jest naprawdę ważny.
17:35
Because foodjedzenie is one issuekwestia
Ponieważ brak żywności jest problemem,
17:37
that cannotnie może be solvedrozwiązany personosoba by personosoba, nationnaród by nationnaród.
który nie może być rozwiązany przez pojedynczych ludzi lub nawet państwa.
17:39
We have to standstoisko togetherRazem.
Musimy działać wszyscy razem.
17:42
And we're seeingwidzenie nationsnarody in AfricaAfryka.
Przypatrzmy się państwom w Afryce.
17:44
WFP'sWFP's been ablezdolny to leavepozostawiać 30 nationsnarody
Światowy Program Żywnościowy ONZ mógł pozostawić 30 z nich,
17:46
because they have transformedprzekształcone
gdyż nastąpiły w nich takie zmiany,
17:49
the facetwarz of hungergłód in theirich nationsnarody.
że mogą same radzić sobie z głodem.
17:51
What I would like to offeroferta here is a challengewyzwanie.
Zwracam się do was z apelem,
17:53
I believe we're livingżycie at a time in humanczłowiek historyhistoria
bo uważam, że żyjemy w takim okresie historii ludzkości,
17:58
where it's just simplypo prostu unacceptablegorszący
w którym po prostu nie do zaakceptowania jest fakt,
18:01
that childrendzieci wakebudzić up
że dzieci budzą się rano
18:04
and don't know where to find a cupPuchar of foodjedzenie.
i nie wiedzą, gdzie znaleźć kubek z jedzeniem.
18:06
Not only that,
Nie tylko chodzi o to,
18:08
transformingtransformatorowy hungergłód
że walka z głodem
18:10
is an opportunityokazja,
stwarza nowe możliwości,
18:12
but I think we have to changezmiana our mindsetspostaw.
ale sądzę, że musimy zmienić także nasz sposób myślenia.
18:14
I am so honoredhonorowane to be here
To dla mnie zaszczyt, móc być tutaj
18:17
with some of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy topTop innovatorsinnowatorzy and thinkersmyśliciele.
z największymi innowatorami i myślicielami świata.
18:19
And I would like you to joinprzyłączyć się with all of humanityludzkość
I chciałabym, abyście dołączyli do tych,
18:23
to drawrysować a linelinia in the sandpiasek
którzy powstaną
18:27
and say, "No more.
i powiedzą: "Dość tego.
18:29
No more are we going to acceptzaakceptować this."
Nie możemy dłużej na to pozwalać".
18:31
And we want to tell our grandchildrenwnuki
Bo chcielibyśmy móc powiedzieć naszym wnukom,
18:33
that there was a terriblestraszny time in historyhistoria
że był kiedyś taki straszny okres w historii,
18:35
where up to a thirdtrzeci of the childrendzieci
kiedy prawie jedna trzecia dzieci
18:37
had brainsmózg and bodiesciała that were stuntedskarłowaciały,
miała skarłowaciałe mózgi i ciała z powodu głodu,
18:39
but that existsistnieje no more.
ale od tamtej pory nie zdarza się to już nigdy więcej.
18:41
Thank you.
Dziękuję za uwagę.
18:43
(ApplauseAplauz)
(Aplauz)
18:45
Translated by Paulina Rynarzewska
Reviewed by Piotr Ożga

▲Back to top

About the speaker:

Josette Sheeran - Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan.

Why you should listen

When Josette Sheeran was the executive director of the United Nations World Food Programme, based in Rome, she oversaw the largest humanitarian agency fighting hunger around the globe. Every year, the program feeds more than 90 million people, including victims of war and natural disasters, families affected by HIV/AIDS, and schoolchildren in poor communities.

Sheeran believes that hunger and poverty must and can be solved through both immediate actions and long-term policies. At the Millennium Development Goal Summit in 2010, she outlined 10 ways the world can end hunger. They include providing school meals, connecting small farmers to markets, empowering women and building the resiliency of vulnerable communities.

Sheeran has a long history of helping others. Prior to joining the UN in 2007, Sheeran was the Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs at the US Department of State, where she frequently focused on economic diplomacy to help emerging nations move toward self-sufficiency and prosperity. She put together several initiatives to bring US aid to the Middle East. She also served as Deputy US Trade Representative, helping African nations develop their trade capacity.

She says: "I think we can, in our lifetime, win the battle against hunger because we now have the science, technology, know-how, and the logistics to be able to meet hunger where it comes. Those pictures of children with swollen bellies will be a thing of history."

More profile about the speaker
Josette Sheeran | Speaker | TED.com