English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Josette Sheeran: Ending hunger now

Джозет Шийрън: Да спрем глада сега!

Filmed:
873,890 views

Джозет Шийрън, ръководителка на Световната програма за изхранване на ОН, изнася реч защо се случва така, че в свят, в който има достатъчно храна за всички, все още има хора, които гладуват и умират от глад, а храната се използва като военно оръжие. Нейната идея е, че: "Изхранването е проблем, който не може да бъде решен от отделните хора. Всички трябва да се изправим срещу него заедно."

- Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan. Full bio

Well after manyмного yearsгодини workingработа in tradeтърговия and economicsикономика,
След много години работа в сферата на търговията и икономиката,
00:15
fourчетирима yearsгодини agoпреди,
преди четири години
00:18
I foundнамерено myselfсебе си workingработа on the frontпреден linesлинии
се озовах в предните редици на работата с
00:20
of humanчовек vulnerabilityуязвимост.
човешката уязвимост.
00:22
And I foundнамерено myselfсебе си in the placesместа
И така се оказах на места, където
00:25
where people are fightingборба everyвсеки day to surviveоцелее
хората се борят ежедневно, за да оцелеят,
00:27
and can't even obtainполучи a mealхранене.
и дори не могат да си набавят ядене.
00:30
This redчервен cupчаша comesидва from RwandaРуанда
Тази червена чаша е от Руанда,
00:34
from a childдете namedна име FabianФабиан.
даде ми я едно дете на име Фабиан.
00:36
And I carryнося this around
Нося я с мен навсякъде,
00:38
as a symbolсимвол, really, of the challengeпредизвикателство
като символ, всъщност за трудностите,
00:40
and alsoсъщо the hopeнадявам се.
но също така и на надеждата.
00:42
Because one cupчаша of foodхрана a day
Защото една такава чаша храна на ден
00:44
changesпромени Fabian'sНа Ангел life completelyнапълно.
променя изцяло живота на Фабиан.
00:46
But what I'd like to talk about todayднес
Това, за което искам да говоря днес, обаче
00:49
is the factфакт that this morningсутрин,
е фактът, че тази сутрин
00:52
about a billionмилиард people on EarthЗемята --
около милиард от хората на Земята --
00:55
or one out of everyвсеки sevenседем --
или един от всеки седем,
00:57
wokeсъбудих up and didn't even know
събуждайки се, дори не е знаел
00:59
how to fillзапълни this cupчаша.
как ще напълни тази чаша.
01:01
One out of everyвсеки sevenседем people.
Един от всеки седем човека.
01:03
First, I'll askпитам you: Why should you careгрижа?
Първо, ще ви попитам: "Защо да ви е грижа?
01:07
Why should we careгрижа?
Защо да ни е грижа?"
01:09
For mostнай-много people,
Повечето хора, когато
01:11
if they think about hungerглад,
се замислят за глада
01:13
they don't have to go farдалече back on theirтехен ownсобствен familyсемейство historyистория --
не трябва да се връщат много назад в собствената си семейна история --
01:15
maybe in theirтехен ownсобствен livesживота, or theirтехен parents'родителите livesживота,
може би те самите, или родителите им,
01:18
or theirтехен grandparents'баба и Дядо livesживота --
или техните баби и дядовци --
01:20
to rememberпомня an experienceопит of hungerглад.
все някой имал сблъсък с глада.
01:22
I rarelyрядко find an audienceпублика
Рядко попадам на публика,
01:25
where people can go back very farдалече withoutбез that experienceопит.
където хората се налага да се връщат доста назад във времето, без да се сетят за глада.
01:27
Some are drivenзадвижван by compassionсъчувствие,
Някои се водят от състрадание,
01:30
feel it's perhapsможе би
сигурно чувстват, че това е
01:32
one of the fundamentalосновен actsактове of humanityчовечество.
един от основните актове на човечност.
01:34
As GandhiГанди said,
Както казва Ганди:
01:36
"To a hungryгладен man, a pieceпарче of breadхляб is the faceлице of God."
"За гладния човек и парчето хляб е Господ."
01:38
OthersДруги worryтревожа about peaceмир and securityсигурност,
Други се притесняват за мира и сигурността,
01:42
stabilityстабилност in the worldсвят.
за стабилността в света.
01:45
We saw the foodхрана riotsбунтове in 2008,
Станахме свидетели на бунтовете за храна през 2008 година,
01:47
after what I call the silentмълчалив tsunamiцунами of hungerглад
след като това, което наричам тихото цунами на глада,
01:50
sweptпометен the globeглобус when foodхрана pricesцени doubledудвоил overnightпрез нощта.
помете света и цените на храните скочиха двойно за денонощие.
01:53
The destabilizingдестабилизиращ effectsвещи of hungerглад
Дестабилизиращият ефект на глада
01:56
are knownизвестен throughoutпрез humanчовек historyистория.
е нещо добре познато през цялата човешка история.
01:59
One of the mostнай-много fundamentalосновен actsактове of civilizationцивилизация
Едно от най-основните действия на цивилизацията
02:01
is to ensureгарантира, people can get enoughдостатъчно foodхрана.
е да осигури достатъчно храна за хората.
02:04
OthersДруги think about MalthusianMalthusian nightmaresкошмари.
Други се сещат за страховете на Малтус и последователите му.
02:07
Will we be ableспособен to feedфураж a populationнаселение
Ще можем ли да изхраним население,
02:11
that will be nineдевет billionмилиард in just a fewмалцина decadesдесетилетия?
което само след няколко десетилетия ще наброява 9 милиарда?
02:14
This is not a negotiableпо договаряне thing, hungerглад.
Но гладът -- това не е тема за преговори.
02:17
People have to eatЯжте.
Хората трябва да се хранят.
02:19
There's going to be a lot of people.
И ще има много, много хора.
02:21
This is jobsработни места and opportunityвъзможност all the way up and down the valueстойност chainверига.
Това ще е свързано с работа и възможности във всички посоки по веригата на стойността.
02:23
But I actuallyвсъщност cameдойде to this issueпроблем
Но всъщност, аз стигнах до този проблем
02:27
in a differentразличен way.
по съвсем различен начин.
02:29
This is a pictureснимка of me and my threeтри childrenдеца.
Тук на снимката съм аз с трите ми деца.
02:32
In 1987, I was a newнов motherмайка
През 1987 г., когато току-що бях родила
02:35
with my first childдете
първото си дете,
02:37
and was holdingдържеше her and feedingхранене her
гушках я и я хранех,
02:39
when an imageизображение very similarподобен to this
по телевизията показаха снимка,
02:42
cameдойде on the televisionтелевизия.
много подобна на тази.
02:45
And this was yetоще anotherоще famineглад in EthiopiaЕтиопия.
Беше просто поредният глад в Етиопия.
02:48
One two yearsгодини earlierпо-рано
Преди няма и две години,
02:51
had killedубит more than a millionмилион people.
който бе отнел живота на повече от милион човека.
02:53
But it never struckпоразен me as it did that momentмомент,
Но дотогава не ме беше поразявало така,
02:56
because on that imageизображение
до момента, в който видях снимката
02:59
was a womanжена tryingопитвайки to nurseмедицинска сестра her babyбебе,
на тази жена, която се опитва да накърми детето си,
03:01
and she had no milkмляко to nurseмедицинска сестра.
но няма мляко, за да го направи.
03:03
And the baby'sна бебето cryвик really penetratedпроникнали me,
И плачът на детето наистина ме разтърси,
03:07
as a motherмайка.
като майка.
03:10
And I thought, there's nothing more hauntingпреследва
И тогава си помислих, нищо не преследва така,
03:12
than the cryвик of a childдете
както плачът на дете,
03:14
that cannotне мога be returnedсе завърна with foodхрана --
на който не можеш да отговориш с храна --
03:16
the mostнай-много fundamentalосновен expectationочакване of everyвсеки humanчовек beingсъщество.
най-нормалното очакване на всяко човешко същество.
03:21
And it was at that momentмомент
Точно в този момент
03:24
that I just was filledс примес
бях изцяло завладяна
03:26
with the challengeпредизвикателство and the outrageвъзмущение
от предизвикателството и необуздания порив,
03:29
that actuallyвсъщност we know how to fixфиксира this problemпроблем.
че всъщност знаем как да се справим с този проблем.
03:32
This isn't one of those rareрядък diseasesзаболявания
Това не е някоя от онези редки болести,
03:34
that we don't have the solutionрешение for.
за които не можем да намерим лечение.
03:36
We know how to fixфиксира hungerглад.
Знаем как да излекуваме глада.
03:39
A hundredсто yearsгодини agoпреди, we didn't.
Преди сто години не знаехме.
03:41
We actuallyвсъщност have the technologyтехнология and systemsсистеми.
Всъщност днес разполагаме с технологиите и системите.
03:43
And I was just struckпоразен
И тогава ме осени мисълта,
03:46
that this is out of placeмясто.
че това е недопустимо.
03:49
At our time in historyистория, these imagesснимки are out of placeмясто.
В нашето съвремие подобни образи са недопустими.
03:51
Well guessпредполагам what?
И познайте какво?
03:54
This is last weekседмица in northernсеверен KenyaКения.
Тази е от миналата седмица -- в северна Кения.
03:56
YetОще again,
И отново,
03:59
the faceлице of starvationглад
образът на глада
04:01
at largeголям scaleмащаб
в огромни размери
04:03
with more than nineдевет millionмилион people
в лицето на повече от 9 милиона,
04:05
wonderingчудех if they can make it to the nextследващия day.
които не са сигурни дали ще преживеят деня.
04:08
In factфакт,
В действителност
04:11
what we know now
това, което знаем сега е, че
04:13
is that everyвсеки 10 secondsсекунди
на всеки 10 секунди
04:15
we loseгубя a childдете to hungerглад.
гладът ни отнема по едно дете.
04:17
This is more
Повече в сравнение с
04:19
than HIVХИВ/AIDSСПИН,
всички жертви на СПИН,
04:21
malariaмалария and tuberculosisтуберкулоза combinedкомбиниран.
маларията и туберкулозата взети заедно.
04:24
And we know that the issueпроблем
И знаем, че проблемът тук
04:27
is not just productionпроизводство of foodхрана.
не е просто производството на храна.
04:29
One of my mentorsментори in life
Един от моите житейски учители,
04:32
was NormanНорман BorlaugБорлауг, my heroгерой.
моят герой, беше Норман Борлауг.
04:34
But todayднес I'm going to talk about accessдостъп to foodхрана,
Но днес ще говоря за достъпа до храната,
04:37
because actuallyвсъщност this yearгодина and last yearгодина
защото всъщност тази година и миналата,
04:40
and duringпо време на the 2008 foodхрана crisisкриза,
и по време на хранителната криза през 2008-ма,
04:43
there was enoughдостатъчно foodхрана on EarthЗемята
на Земята имаше достатъчно храна
04:45
for everyoneвсеки to have 2,700 kilocaloriesкилокалории.
за всеки да си набави по 2700 килокалории.
04:47
So why is it
Защо тогава
04:50
that we have a billionмилиард people
имаме милиард човека,
04:53
who can't find foodхрана?
които не могат да се нахранят?
04:55
And I alsoсъщо want to talk about
Освен това искам да говоря за това,
04:57
what I call our newнов burdenтежест of knowledgeзнание.
което наричам бремето на познанието.
04:59
In 2008,
През 2008-ма,
05:01
LancetLancet compiledкомпилиран all the researchизследване
списание Ланцет завършиха своите изследвания
05:03
and put forwardнапред the compellingнепреодолими evidenceдоказателства
и излязоха с убедителни доказателства,
05:06
that if a childдете in its first thousandхиляда daysдни --
че ако през първите хиляда дни от живота на детето,
05:10
from conceptionзачеване to two yearsгодини oldстар --
от зачеването му до навършването на 2-годишна възраст,
05:13
does not have adequateадекватен nutritionхранене,
то не получава достатъчно хранителни вещества,
05:16
the damageщета is irreversibleнеобратими.
увреждането му е необратимо.
05:18
TheirИм brainsмозъците and bodiesтела will be stuntedзакърнял.
Развитието на мозъка и тялото му ще бъде забавено.
05:20
And here you see a brainмозък scanпреглеждане of two childrenдеца --
Ето, тук виждате резултати от скенер на мозъците на две деца --
05:23
one who had adequateадекватен nutritionхранене,
едното е хранено адекватно, а
05:26
anotherоще, neglectedпренебрегнат
другото е било занемарено и
05:28
and who was deeplyдълбоко malnourishedнедохранване.
сериозно недохранено.
05:30
And we can see brainмозък volumesобеми
Виждаме обема на двата мозъка --
05:32
up to 40 percentна сто lessпо-малко
при тези деца той е с почти
05:34
in these childrenдеца.
40 процента по-малък.
05:37
And in this slideпързалка
А на този кадър
05:39
you see the neuronsневрони and the synapsesсинапси of the brainмозък
виждате, че невроните и синапсите в мозъка
05:41
don't formформа.
не се образуват.
05:44
And what we know now is this has hugeогромен impactвъздействие on economiesикономики,
И това, което знаем сега е, че това оказва огромно влияние върху икономиката,
05:46
whichкойто I'll talk about laterпо късно.
но за това ще говоря по-късно.
05:49
But alsoсъщо the earningпечелите potentialпотенциал of these childrenдеца
Освен това -- потенциалът за припечелване на тези деца
05:51
is cutразрез in halfнаполовина in theirтехен lifetimeживот
е намален на половина през целия им живот,
05:54
dueв следствие to the stuntingспиране на растежа
заради забавеното развитие,
05:57
that happensслучва се in earlyрано yearsгодини.
което са преживели през ранните си години.
05:59
So this burdenтежест of knowledgeзнание drivesкара me.
Затова и бремето на знанието ме кара да действам.
06:01
Because actuallyвсъщност we know how to fixфиксира it
Защото в действителност знаем как да оправим това
06:04
very simplyпросто.
по много лесен начин.
06:07
And yetоще, in manyмного placesместа,
И въпреки това, на много места,
06:09
a thirdтрета of the childrenдеца,
една трета от децата,
06:11
by the time they're threeтри
още преди да навършат три години
06:13
alreadyвече are facingизправени пред a life of hardshipтрудности
вече се сблъскват с трудностите на живота,
06:15
dueв следствие to this.
заради това.
06:18
I'd like to talk about
Бих желала да ви разкажа
06:20
some of the things I've seenвидян on the frontпреден linesлинии of hungerглад,
за нещата, които съм виждала на предните редици на глада,
06:22
some of the things I've learnedнаучен
за някои от нещата, които съм научила,
06:24
in bringingпривеждане my economicикономически and tradeтърговия knowledgeзнание
използвайки знанията си по икономика и търговия
06:27
and my experienceопит in the privateчастен sectorсектор.
както и опита си в частния сектор.
06:30
I'd like to talk about where the gapпразнина of knowledgeзнание is.
Искам да ви разкажа къде се появява празнината в знанието.
06:34
Well first, I'd like to talk about the oldestнай-старите nutritionalхранителна methodметод on EarthЗемята,
Добре, но първо бих искала да ви кажа за най-старият метод за изхранване на Земята --
06:37
breastfeedingкърменето.
кърменето.
06:40
You mayможе be surprisedизненадан to know
Може би ще се учудите да разберете,
06:42
that a childдете could be savedспасени everyвсеки 22 secondsсекунди
че на всеки 22 секунди може да бъде спасено едно дете,
06:45
if there was breastfeedingкърменето in the first sixшест monthsмесеца of life.
ако е било кърмено през първите 6 месеца от живота си.
06:48
But in NigerНигер, for exampleпример,
Но в Нигер например,
06:53
lessпо-малко than sevenседем percentна сто of the childrenдеца
по-малко от седем процента от децата
06:56
are breastfedкърмени
се кърмят
06:58
for the first sixшест monthsмесеца of life, exclusivelyединствено и само.
през първите шест месеца от живота им.
07:00
In MauritaniaМавритания, lessпо-малко than threeтри percentна сто.
В Мавритания -- по-малко от три процента.
07:03
This is something that can be transformedтрансформиран with knowledgeзнание.
Това е нещо, което може да бъде променено със знанието.
07:07
This messageсъобщение, this wordдума, can come out
Това послание, тези думи, могат да въздействат,
07:11
that this is not an old-fashionedстаромодно way of doing businessбизнес;
това не е старомоден начин да се върши работата;
07:13
it's a brilliantблестящ way
това е прекрасен начин
07:16
of savingспестяване your child'sна детето life.
да спасите живота на детето си.
07:18
And so todayднес we focusфокус on not just passingпреминаване out foodхрана,
И днес се концентрираме не само върху раздаването на храна,
07:20
but makingприготвяне sure the mothersмайки have enoughдостатъчно enrichmentобогатяване,
а и в това да дадем на майките достатъчно витаминозна храна
07:23
and teachingобучение them about breastfeedingкърменето.
и да ги образоваме относно кърменето.
07:26
The secondвтори thing I'd like to talk about:
Второто нещо, за което искам да говоря тук е следното:
07:29
If you were livingжив in a remoteотдалечен villageсело somewhereнякъде,
ако живеете някъде в далечно село,
07:31
your childдете was limpЛимп,
детето ви е куцо
07:33
and you were in a droughtсуша, or you were in floodsнаводнения,
и преживявате суша или наводнения,
07:35
or you were in a situationситуация where there wasn'tне е adequateадекватен diversityразнообразие of dietдиета,
или сте в ситуация, в която хранителната диета не е достатъчно разнообразна,
07:38
what would you do?
какво ще направите?
07:41
Do you think you could go to the storeмагазин
Мислите ли, че бихте могли да отскочите до магазина,
07:43
and get a choiceизбор of powerмощност barsрешетки, like we can,
където да имате избор между енергийни храни, както правим ние,
07:45
and pickизбирам the right one to matchмач?
и да изберете точно тази, която ви трябва?
07:48
Well I find parentsродители out on the frontпреден linesлинии
Е, на предните линии откривам тези родители,
07:50
very awareосведомен theirтехен childrenдеца are going down for the countброя.
които са съвсем наясно, че ще загубят децата си.
07:53
And I go to those shopsмагазини, if there are any,
А когато вляза в тези магазини, ако изобщо има такива
07:56
or out to the fieldsполета to see what they can get,
или отида в полетата, за да видя какво могат да получат,
07:59
and they cannotне мога obtainполучи the nutritionхранене.
виждам, че не могат да си набавят храна.
08:02
Even if they know what they need to do, it's not availableна разположение.
Дори и да знаят какво им трябва, то не е налично.
08:05
And I'm very excitedвъзбуден about this,
Много се вълнувам по този въпрос,
08:08
because one thing we're workingработа on
защото има нещо, по което работим напоследък,
08:10
is transformingпреобразяващата the technologiesтехнологии
и това е трансформирането на технологиите,
08:13
that are very availableна разположение
които са широко достъпни
08:16
in the foodхрана industryпромишленост
в хранителната индустрия,
08:18
to be availableна разположение for traditionalтрадиционен cropsкултури.
да станат достъпни и за традиционните добиви.
08:20
And this is madeизработен with chickpeasнахут, driedсушен milkмляко
Правим това при нахута, сухото мляко
08:23
and a hostдомакин of vitaminsвитамини,
и множество витамини,
08:26
matchedсъвпадащи to exactlyточно what the brainмозък needsпотребности.
така че да отговарят точно на нуждите на мозъка.
08:28
It costsразходи 17 centsцента for us to produceпродукция this
Струва ни 17 цента да го произведем,
08:30
as, what I call, foodхрана for humanityчовечество.
това, което наричам храна за човечеството.
08:33
We did this with foodхрана technologistsтехнолози
Правим тези неща с хранителните технолози
08:36
in IndiaИндия and PakistanПакистан --
в Индия и Пакистан --
08:38
really about threeтри of them.
в действителност с три от тях.
08:41
But this is transformingпреобразяващата
Но това променя
08:43
99 percentна сто of the kidsдеца who get this.
99 процента от децата, които го получават.
08:45
One packageпакет, 17 centsцента a day --
Едно пакетче, 17 цента на ден --
08:47
theirтехен malnutritionнедохранване is overcomeпреодолеят.
и недохранването е победено.
08:50
So I am convincedубеден
Толкова съм убедена,
08:52
that if we can unlockотключване the technologiesтехнологии
че ако можем да отключим технологиите,
08:54
that are commonplaceчесто срещано in the richerпо-богати worldсвят
които са леснодостъпни в по-богатия свят,
08:57
to be ableспособен to transformтрансформиране foodsхрани.
ще можем да преобразуваме храните.
09:00
And this is climate-proofустойчиво на климата.
Освен това е устойчиво на температурни влияния.
09:02
It doesn't need to be refrigeratedхладилен, it doesn't need waterвода,
Няма нужда да се замразява, не му трябва вода,
09:04
whichкойто is oftenчесто lackingлипсващ.
която често липсва.
09:06
And these typesвидове of technologiesтехнологии,
Това са точно този тип технологии,
09:08
I see, have the potentialпотенциал
в които виждам потенциал
09:10
to transformтрансформиране the faceлице of hungerглад and nutritionхранене, malnutritionнедохранване
да преобразуват лицето на глада и изхранването, недохранването
09:12
out on the frontпреден linesлинии.
там на предните линии.
09:15
The nextследващия thing I want to talk about is schoolучилище feedingхранене.
На следващо място искам да говоря за храната в училище.
09:18
EightyОсемдесет percentна сто of the people in the worldсвят
80 процента от хората в света
09:20
have no foodхрана safetyбезопасност netнето.
все още нямат изградена система за хранителна сигурност.
09:22
When disasterбедствие strikesстачки --
Когато се случи нещастие --
09:24
the economyикономика getsполучава blownиздухан, people loseгубя a jobработа,
икономиката е опустошена, хората губят работата си,
09:27
floodsнаводнения, warвойна, conflictконфликт,
при наводнения, война, конфликти,
09:30
badлошо governanceуправление, all of those things --
лошо управление, всички тези неща --
09:32
there is nothing to fallпадане back on.
те нямат на какво да разчитат.
09:34
And usuallyобикновено the institutionsинституции --
И обикновено институциите --
09:36
churchesцъркви, templesхрамове, other things --
църкви, храмове, други такива --
09:38
do not have the resourcesресурси
нямат ресурсите да
09:40
to provideпредоставяне a safetyбезопасност netнето.
осигурят система за сигурност.
09:42
What we have foundнамерено workingработа with the WorldСветът BankБанка
Това, което открихме, докато работихме със Световната банка,
09:44
is that the poorбеден man'sмъжки safetyбезопасност netнето,
е, че за бедните хора най-добрата система за сигурност,
09:46
the bestнай-доброто investmentинвестиция, is schoolучилище feedingхранене.
най-добрата инвестиция, е храненето в училище.
09:48
And if you fillзапълни the cupчаша
И ако напълните чашата
09:50
with localместен agricultureселско стопанство from smallмалък farmersфермери,
с местни продукти от малките ферми,
09:52
you have a transformativeпреобразуващи effectефект.
ще получите този трансформиращ ефект.
09:55
ManyМного kidsдеца in the worldсвят can't go to schoolучилище
Много деца в света не могат да ходят на училище,
09:57
because they have to go begпомолвам and find a mealхранене.
защото трябва да просят или да търсят храна.
10:00
But when that foodхрана is there,
Но, когато храната е там,
10:02
it's transformativeпреобразуващи.
това променя всичко.
10:04
It costsразходи lessпо-малко than 25 centsцента a day to changeпромяна a kid'sдетски life.
Струва по-малко от 25 цента да се промени живота на едно дете.
10:06
But what is mostнай-много amazingудивителен is the effectефект on girlsмомичета.
Но това, което е най-изумително, е ефектът върху момичетата.
10:09
In countriesдържави where girlsмомичета don't go to schoolучилище
Ако в страните, където момичетата не ходят на училище
10:12
and you offerоферта a mealхранене to girlsмомичета in schoolучилище,
предложите хранене в училище и за момичетата,
10:16
we see enrollmentзаписване ratesпроценти
наблюдавате как се увеличават записаните деца
10:19
about 50 percentна сто girlsмомичета and boysмомчета.
и момичетата и момчетата стават почти по равно.
10:21
We see a transformationтрансформация in attendanceпосещаемост by girlsмомичета.
Виждаме промяна в посещаемостта от момичета.
10:23
And there was no argumentаргумент,
И за това няма спор,
10:26
because it's incentiveстимул.
защото това е стимул.
10:28
FamiliesСемейства need the help.
Семействата имат нужда от помощта.
10:30
And we find that if we keep girlsмомичета in schoolучилище laterпо късно,
А разбираме, че ако и впоследствие задържим момичетата,
10:32
they'llте ще stayстоя in schoolучилище untilдо they're 16,
те ще останат в училище, докато навършат 16 години
10:34
and won'tняма да get marriedженен if there's foodхрана in schoolучилище.
и няма да се омъжат рано, ако в училище им се дава храна.
10:36
Or if they get an extraекстра rationдажба of foodхрана
Или ако получават допълнителна порция храна
10:39
at the endкрай of the weekседмица --
в края на седмицата --
10:41
it costsразходи about 50 centsцента --
това, което струва около 50 цента --
10:43
will keep a girlмомиче in schoolучилище,
ще задържи момичетата в училище
10:45
and they'llте ще give birthраждане to a healthierпо-здрави childдете,
и по-късно те ще родят по-здрави деца,
10:47
because the malnutritionнедохранване is sentизпратен
защото недохранването се предава
10:49
generationпоколение to generationпоколение.
от поколение на поколение.
10:52
We know that there's boomстрела and bustбюст cyclesцикли of hungerглад.
Знаем, че има пикове и спадове в циклите на глада.
10:55
We know this.
Виждаме това.
10:57
Right now on the HornРог of AfricaАфрика, we'veние имаме been throughпрез this before.
Точно сега на Сомалийския полуостров, и преди сме минавали през това.
10:59
So is this a hopelessбезнадежден causeкауза?
Дали това не е изгубена кауза?
11:02
AbsolutelyАбсолютно not.
Категорично не.
11:04
I'd like to talk about what I call our warehousesскладове for hopeнадявам се.
Бих искала да ви разкажа за това, което наричам нашите складове на надеждата.
11:08
CameroonКамерун, northernсеверен CameroonКамерун, boomстрела and bustбюст cyclesцикли of hungerглад
В Камерун, северен Камерун, пикове и спадове в циклите на глада
11:11
everyвсеки yearгодина for decadesдесетилетия.
се повтарят всяка година от десетилетия.
11:14
FoodХрана aidпомощ comingидващ in everyвсеки yearгодина
Всяка година пристигат хранителни помощи,
11:16
when people are starvingглад duringпо време на the leanслаб seasonsсезони.
когато хората гладуват през слабите сезони.
11:19
Well two yearsгодини agoпреди,
Е, преди две години
11:23
we decidedреши, let's transformтрансформиране the modelмодел of fightingборба hungerглад,
решихме, че трябва да променим модела за борба с глада
11:25
and insteadвместо of givingдавайки out the foodхрана aidпомощ, we put it into foodхрана banksбанки.
и вместо да раздаваме хранителната помощ, я складирахме в хранителни банки.
11:29
And we said, listen,
И казахме -- слушайте,
11:32
duringпо време на the leanслаб seasonсезон, take the foodхрана out.
през гладния сезон извадете храната.
11:34
You manageуправлявам, the villageсело managesуправлява these warehousesскладове.
Вие ги управлявате, селото управлява тези складове.
11:36
And duringпо време на harvestжътва, put it back with interestинтерес,
И когато има реколта, връщайте храната с лихва,
11:39
foodхрана interestинтерес.
хранителна лихва.
11:41
So addдобави in fiveпет percentна сто, 10 percentна сто more foodхрана.
И така добавяте пет процента, 10 процента повече храна.
11:43
For the pastминало two yearsгодини,
Така през изминалите две години
11:47
500 of these villagesсела where these are
500 от тези села, в които има такива запаси
11:49
have not neededнеобходима any foodхрана aidпомощ -- they're self-sufficientсамодостатъчна.
не са имали нужда от никаква хранителна помощ -- станали са независими.
11:51
And the foodхрана banksбанки are growingнарастващ.
И хранителните банки се разрастват.
11:53
And they're startingстартиране schoolучилище feedingхранене programsпрограми for theirтехен childrenдеца
И хората от селото стартират програми
11:55
by the people in the villageсело.
за хранене в училище за децата си.
11:58
But they'veте имат never had the abilityспособност
Но досега те не са имали възможност
12:00
to buildпострои even the basicосновен infrastructureинфраструктура
да изградят дори основната инфраструкутра
12:02
or the resourcesресурси.
или ресурсите за това.
12:04
I love this ideaидея that cameдойде from the villageсело levelниво:
Харесва ми идеята, която дойде от самите жители:
12:06
threeтри keysключове to unlockотключване that warehouseсклад.
три ключа за отваряне на този склад.
12:08
FoodХрана is goldзлато there.
Храната е злато тук.
12:11
And simpleпрост ideasидеи can transformтрансформиране the faceлице,
И простите идеи могат да променят лицето,
12:13
not of smallмалък areasобласти,
не на малки райони,
12:16
of bigголям areasобласти of the worldсвят.
а на големи части от света.
12:18
I'd like to talk about what I call digitalдигитален foodхрана.
Искам да ви разкажа и за това, което наричам дигитална храна.
12:20
TechnologyТехнология is transformingпреобразяващата
Технологията променя облика
12:24
the faceлице of foodхрана vulnerabilityуязвимост
на хранителната уязвимост
12:27
in placesместа where you see classicкласически famineглад.
в местата, където наблюдаваме класически глад.
12:29
AmartyaАмартя SenСен wonСпечелени his NobelНобелова PrizeНаграда
Амартя Сен спечели Нобелова награда за
12:31
for sayingпоговорка, "GuessПредполагам, че what, faminesглад happenстава in the presenceприсъствие of foodхрана
думите си: "Познайте, гладът съществува дори там, където има храна,
12:33
because people have no abilityспособност to buyКупувам it."
само защото хората не могат да си я купят."
12:37
We certainlyразбира се saw that in 2008.
Видяхме това през 2008-ма.
12:40
We're seeingвиждане that now in the HornРог of AfricaАфрика
Виждаме го и сега в Сомалийския полуостров,
12:42
where foodхрана pricesцени are up 240 percentна сто in some areasобласти
където на места цените на храните са скочили с 240 процента
12:44
over last yearгодина.
през последната година.
12:47
FoodХрана can be there and people can't buyКупувам it.
Храната може да е пред тях и все пак хората не могат да я купят.
12:49
Well this pictureснимка -- I was in HebronХеброн in a smallмалък shopмагазин, this shopмагазин,
Вижте тази снимка -- бях в Хеброн, в малко магазинче, този магазин,
12:51
where insteadвместо of bringingпривеждане in foodхрана,
където вместо да даваме храна,
12:55
we provideпредоставяне digitalдигитален foodхрана, a cardкарта.
раздадохме дигитална храна, карта.
12:58
It saysказва "bonБон appetitапетит" in ArabicАрабски.
На нея пише "Приятен апетит" на арабски.
13:01
And the womenДами can go in and swipeсилен удар
И жените могат да влязат, да маркират картата
13:04
and get nineдевет foodхрана itemsелементи.
и да вземат девет хранителни продукта.
13:07
They have to be nutritiousпитателна,
Те трябва да имат хранителна стойност
13:09
and they have to be locallyлокално producedпроизведена.
и трябва да са произведени от местни фермери.
13:11
And what's happenedсе случи in the pastминало yearгодина aloneсам
И само през миналата година, това, което се случва
13:13
is the dairyмлечни продукти industryпромишленост --
в млечната индустрия --
13:15
where this card'sна картата used for milkмляко and yogurtкисело мляко
там където, картата се използва за прясно и кисело мляко,
13:17
and eggsяйца and hummusхумус --
яйца и хумус --
13:20
the dairyмлечни продукти industryпромишленост has goneси отиде up 30 percentна сто.
млечната индустрия е отбелязала 30-процентов растеж.
13:22
The shopkeepersмагазинери are hiringнаемането more people.
Съдържателите на магазини наемат повече хора.
13:25
It is a win-win-winWin-win-win situationситуация
Това е ситуация, в която всеки печели,
13:27
that startsзапочва the foodхрана economyикономика movingдвижещ.
така се задвижва хранителната икономика.
13:29
We now deliverдоставям foodхрана in over 30 countriesдържави
Сега доставяме храна в повече от 30 страни
13:32
over cellклетка phonesтелефони,
по мобилните телефони,
13:35
transformingпреобразяващата even the presenceприсъствие of refugeesбежанци in countriesдържави,
което променя дори самото присъствие на бежанци в страните,
13:38
and other waysначини.
и по други начини.
13:42
PerhapsМоже би mostнай-много excitingвълнуващ to me
Може би най-вълнуваща за мен
13:44
is an ideaидея that BillБил GatesГейтс, HowardХауърд BuffettБъфет and othersдруги
е мисълта, че Бил Гейтс, Хауърд Бъфет и други
13:46
have supportedподкрепена boldlyсмело,
смело ни подкрепиха,
13:49
whichкойто is to askпитам the questionвъпрос:
като това ни кара да се питаме:
13:51
What if, insteadвместо of looking at the hungryгладен as victimsжертви --
Какво ще стане, ако вместо да гледаме на гладните като на жертви --
13:53
and mostнай-много of them are smallмалък farmersфермери
а повечето от тях са дребни фермери,
13:56
who cannotне мога raiseповишаване на enoughдостатъчно foodхрана or sellпродажба foodхрана
които не могат да произвеждат или продават достатъчно продукти,
13:58
to even supportподдържа theirтехен ownсобствен familiesсемейства --
или дори да издържат собствените си семейства --
14:01
what if we viewизглед them as the solutionрешение,
какво ще стане, ако погледнем на тях като на решение,
14:03
as the valueстойност chainверига to fightбитка hungerглад?
като на верига на стойността в битката с глада?
14:06
What if from the womenДами in AfricaАфрика
Какво ще стане, ако от тези африкански жени,
14:08
who cannotне мога sellпродажба any foodхрана --
които не могат да продадат никаква храна --
14:13
there's no roadsпътища, there's no warehousesскладове,
заради липсата на пътища, складове,
14:15
there's not even a tarpбреза to pickизбирам the foodхрана up with --
които нямат дори платнище, с което да отнесат добива --
14:17
what if we give the enablingпозволяваща environmentзаобикаляща среда
какво ще стане, ако им предоставим благоприятна среда
14:20
for them to provideпредоставяне the foodхрана
за да могат да предоставят храната
14:22
to feedфураж the hungryгладен childrenдеца elsewhereдругаде?
и да нахранят гладните деца на други места?
14:24
And PurchasingЗакупуване for ProgressПрогрес todayднес is in 21 countriesдържави.
Днес инициативата "Покупката е прогрес" е в 21 страни.
14:27
And guessпредполагам what?
И знаете ли какво?
14:30
In virtuallyна практика everyвсеки caseслучай,
В абсолютно всеки случай,
14:32
when poorбеден farmersфермери are givenдаден a guaranteedгарантирано marketпазар --
когато се гарантира на бедния фермер, че ще има пазар --
14:34
if you say, "We will buyКупувам 300 metricметричен tonsт of this.
ако му кажете: "Ще купя 300 тона от това.
14:37
We'llНие ще pickизбирам it up. We'llНие ще make sure it's storedсъхранени properlyправилно." --
Ще ги вземем, ще се погрижим да бъдат правилно съхранени." --
14:40
theirтехен yieldsдобиви have goneси отиде up two-дву-, three-три-, fourfoldчетирикратно
добивите се увеличиха два, три, четири пъти
14:43
and they figureфигура it out,
и те успяха с това,
14:46
because it's the first guaranteedгарантирано opportunityвъзможност they'veте имат had in theirтехен life.
защото за първи път в живота си получиха гарантирана възможност.
14:48
And we're seeingвиждане people transformтрансформиране theirтехен livesживота.
И така виждаме хора, които променят живота си.
14:51
TodayДнес, foodхрана aidпомощ, our foodхрана aidпомощ --
Днес, хранителната помощ, нашата хранителна помощ --
14:54
hugeогромен engineдвигател --
е огромен двигател --
14:57
80 percentна сто of it is boughtкупих in the developingразработване worldсвят.
80 на сто от нея се купува в развиващия се свят.
14:59
TotalОбщо transformationтрансформация
Това е пълна промяна,
15:02
that can actuallyвсъщност transformтрансформиране the very livesживота that need the foodхрана.
която в действителност може да промени живота на тези, които имат нужда от храна.
15:04
Now you'dти можеш askпитам, can this be doneСвършен at scaleмащаб?
Сега ще попитате сигурно: "Как може да се направи това в по-голям мащаб?"
15:08
These are great ideasидеи, village-levelсело равнище ideasидеи.
Това са велики идеи, идеи на ниво селище.
15:11
Well I'd like to talk about BrazilБразилия,
Добре, нека ви кажа за Бразилия,
15:14
because I've takenвзета a journeyпътуване to BrazilБразилия over the pastминало coupleдвойка of yearsгодини,
защото през изминалите няколко години посещавах Бразилия,
15:16
when I readПрочети that BrazilБразилия was defeatingпобеждаване hungerглад
когато прочетох, че Бразилия побеждава глада
15:19
fasterпо-бързо than any nationнация on EarthЗемята right now.
по-бързо, от която и да е нация на Земята днес.
15:21
And what I've foundнамерено is,
И това, което открих е, че
15:23
ratherпо-скоро than investingинвестирането theirтехен moneyпари in foodхрана subsidiesсубсидии
вместо да инвестират пари в хранителни субсидии
15:25
and other things,
и други подобни,
15:27
they investedинвестирани in a schoolучилище feedingхранене programпрограма.
те инвестират в програмите за хранене в училище.
15:29
And they requireизисква that a thirdтрета of that foodхрана
И освен това поставят изискване една трета от тази храна
15:31
come from the smallestнай-малките farmersфермери who would have no opportunityвъзможност.
да се доставя от дребните земеделци, които иначе не биха имали такава възможност.
15:33
And they're doing this at hugeогромен scaleмащаб
И те правят това в огромен мащаб
15:36
after PresidentПредседател LulaЛула declaredобявен his goalцел
след като президентът Лула обяви целта си
15:38
of ensuringосигуряване на everyoneвсеки had threeтри mealsменюта a day.
да осигури по три хранения на ден за всеки.
15:41
And this zeroнула hungerглад programпрограма
И тази програма за изкореняване на глада
15:44
costsразходи .5 percentна сто of GDPБВП
им струва 0,5 процента от БВП
15:48
and has liftedповдигна manyмного millionsмилиони of people
и е спасила много милиони хора
15:51
out of hungerглад and povertyбедност.
от глада и бедността.
15:56
It is transformingпреобразяващата the faceлице of hungerглад in BrazilБразилия,
Тя променя лицето на глада в Бразилия
15:58
and it's at scaleмащаб, and it's creatingсъздаване на opportunitiesвъзможности.
и мащабите, в които става това, и създаването на възможности.
16:01
I've goneси отиде out there; I've metсрещнах with the smallмалък farmersфермери
Отидох там; срещнах се с дребните земеделци,
16:04
who have builtпостроен theirтехен livelihoodsпоминък
които са изградили своето препитание
16:07
on the opportunityвъзможност and platformплатформа
на основа възможността и базата за развитие,
16:09
providedосигурен by this.
дадена им от програмата.
16:11
Now if we look at the economicикономически imperativeимператив here,
И ако погледнем на икономическите предпоставки,
16:14
this isn't just about compassionсъчувствие.
нещата не опират само да състрадание.
16:16
The factфакт is studiesпроучвания showшоу
Изследванията са категорични за това,
16:19
that the costцена of malnutritionнедохранване and hungerглад --
че цената на недохранването и глада --
16:21
the costцена to societyобщество,
цената, която обществото плаща,
16:24
the burdenтежест it has to bearмечка --
бремето, което трябва да носи --
16:26
is on averageсредно аритметично sixшест percentна сто,
е средно 6 процента,
16:28
and in some countriesдържави up to 11 percentна сто,
а в някои страни до 11 процента
16:30
of GDPБВП a yearгодина.
от годишния БВП.
16:32
And if you look at the 36 countriesдържави
Ако погледнете тези 36 страни,
16:35
with the highestнай-висока burdenтежест of malnutritionнедохранване,
в които недохранването е в най-сериозни размери,
16:38
that's 260 billionмилиард lostзагубен from a productiveпродуктивен economyикономика
ще видите, че загубите за икономиката се равняват на 260 милиарда
16:40
everyвсеки yearгодина.
всяка година.
16:43
Well, the WorldСветът BankБанка estimatesоценка
Световната банка е изчислила,
16:45
it would take about 10 billionмилиард dollarsдолара --
че ще са нужни 10 милиарда долара --
16:47
10.3 --
10,3 --
16:49
to addressадрес malnutritionнедохранване in those countriesдържави.
за да се справим с недохранването в тези страни.
16:51
You look at the cost-benefitразходите и ползите analysisанализ,
Погледнете го като баланс за приходи и разходи,
16:53
and my dreamмечта is to take this issueпроблем,
мечтата ми е да отнесем този проблем
16:55
not just from the compassionсъчувствие argumentаргумент,
не само с аргумента за състраданието,
16:58
but to the financeфинанси ministersминистрите of the worldсвят,
пред финансовите министри на света,
17:01
and say we cannotне мога affordпозволим
като им кажем, че не можем да си позволим
17:03
to not investинвестирам
да не инвестираме
17:05
in the accessдостъп to adequateадекватен, affordableна достъпни цени nutritionхранене
в нормално, достъпно хранене
17:07
for all of humanityчовечество.
за цялото човечество.
17:10
The amazingудивителен thing I've foundнамерено
Изумителното е, че разбрах,
17:13
is nothing can changeпромяна on a bigголям scaleмащаб
че нищо не може да се промени в големи размери,
17:16
withoutбез the determinationрешителност of a leaderводач.
без решителната воля на един лидер.
17:19
When a leaderводач saysказва, "Not underпри my watch,"
Когато лидерът каже: "Не и докато отговарям аз,"
17:21
everything beginsзапочва to changeпромяна.
всичко започва да се променя.
17:24
And the worldсвят can come in
И светът може да се включи
17:26
with enablingпозволяваща environmentsсреди and opportunitiesвъзможности to do this.
като предоставя условия и възможности да се направи това.
17:28
And the factфакт that FranceФранция
Фактът, че Франция постави
17:31
has put foodхрана at the centerцентър of the G20
храната в центъра на дискусиите на Г-20
17:33
is really importantважно.
е много значим.
17:35
Because foodхрана is one issueпроблем
Защото храната е проблем, който
17:37
that cannotне мога be solvedрешен personчовек by personчовек, nationнация by nationнация.
не може да бъде решен самостоятелно от отделните хора или нации.
17:39
We have to standстоя togetherзаедно.
Трябва да сме заедно в това.
17:42
And we're seeingвиждане nationsнароди in AfricaАфрика.
И виждаме народите в Африка.
17:44
WFP'sСПИ been ableспособен to leaveоставям 30 nationsнароди
Световната програма за изхранване успя да се оттегли от 30 нации, 30 народа,
17:46
because they have transformedтрансформиран
които промениха
17:49
the faceлице of hungerглад in theirтехен nationsнароди.
лицето на глада на териториите си.
17:51
What I would like to offerоферта here is a challengeпредизвикателство.
Това, което искам да ви предложа, е предизвикателство.
17:53
I believe we're livingжив at a time in humanчовек historyистория
Вярвам, че живеем в такъв момент от човешката история,
17:58
where it's just simplyпросто unacceptableнеприемлив
когато е просто недопустимо
18:01
that childrenдеца wakeсъбуждам up
децата да се будят и
18:04
and don't know where to find a cupчаша of foodхрана.
да не знаят откъде ще си набавят чашка храна.
18:06
Not only that,
Не само това,
18:08
transformingпреобразяващата hungerглад
преобразуването на глада
18:10
is an opportunityвъзможност,
е възможност
18:12
but I think we have to changeпромяна our mindsetsнагласа.
да променим мисловната си нагласа.
18:14
I am so honoredчест to be here
Толкова съм горда да бъда тук
18:17
with some of the world'sв света topвръх innovatorsноватори and thinkersмислители.
редом с някои от най-големите световни мислители и иноватори.
18:19
And I would like you to joinприсъедините with all of humanityчовечество
И бих искала да се присъедините заедно с цялото човечество,
18:23
to drawрисувам a lineлиния in the sandпясък
да начертаем линия в пясъка и
18:27
and say, "No more.
и да кажем: "Никога повече.
18:29
No more are we going to acceptприемам this."
Никога вече няма да приемаме това."
18:31
And we want to tell our grandchildrenвнуци
За да можем да разказваме на внуците си,
18:33
that there was a terribleужасен time in historyистория
че е имало някога ужасен момент в човешката история,
18:35
where up to a thirdтрета of the childrenдеца
когато една трета от децата
18:37
had brainsмозъците and bodiesтела that were stuntedзакърнял,
са били със забавено мозъчно и телесно развитие,
18:39
but that existsсъществува no more.
но това вече не съществува.
18:41
Thank you.
Благодаря ви.
18:43
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскания.)
18:45
Translated by Zhivka Georgieva
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Josette Sheeran - Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan.

Why you should listen

When Josette Sheeran was the executive director of the United Nations World Food Programme, based in Rome, she oversaw the largest humanitarian agency fighting hunger around the globe. Every year, the program feeds more than 90 million people, including victims of war and natural disasters, families affected by HIV/AIDS, and schoolchildren in poor communities.

Sheeran believes that hunger and poverty must and can be solved through both immediate actions and long-term policies. At the Millennium Development Goal Summit in 2010, she outlined 10 ways the world can end hunger. They include providing school meals, connecting small farmers to markets, empowering women and building the resiliency of vulnerable communities.

Sheeran has a long history of helping others. Prior to joining the UN in 2007, Sheeran was the Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs at the US Department of State, where she frequently focused on economic diplomacy to help emerging nations move toward self-sufficiency and prosperity. She put together several initiatives to bring US aid to the Middle East. She also served as Deputy US Trade Representative, helping African nations develop their trade capacity.

She says: "I think we can, in our lifetime, win the battle against hunger because we now have the science, technology, know-how, and the logistics to be able to meet hunger where it comes. Those pictures of children with swollen bellies will be a thing of history."

More profile about the speaker
Josette Sheeran | Speaker | TED.com