ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com
TED2019

Ivonne Roman: How policewomen make communities safer

ایوان رومَن: زنان پلیس چگونه جوامع را امن‌تر می‌کنند

Filmed:
1,621,593 views

با وجود اثربخشیِ ثابت شده زنان در خنثی کردن شرایط خشونت‌آمیز و کاهش استفاده از زور، کمتر از ۱۳ درصد از افسران پلیس در ایالات‌متحده زنان هستند. با توجه به بیش از دو دهه تجربه به عنوان یک افسر و رئیس پلیس، یکی دیگر از همیاران TED، ایوان رومَن این که چگونه یک تغییر ساده در آزمون‌های صلاحیت سنجی آکادمی پلیس می‌تواند به ایجاد نیرویی برابرتر و متعادل‌تر برای منافع جوامع و افسران کمک کند را با ما به اشتراک می‌گذارد.
- Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I've been a policeپلیس officerافسر
in an urbanشهری cityشهر
0
1135
3357
من افسر پلیسِ منطقه شهری
00:16
for nearlyتقریبا 25 yearsسالها.
1
4516
1793
برای حدود ۲۵ سال بوده‌ام.
00:18
That's crazyدیوانه, right?
2
6992
1341
دیوانگی است، مگر نه؟
00:21
And in that time,
I've servedخدمت کرده است in everyهرکدام rankرتبه بندی,
3
9540
3062
و در طول این مدت در همه رده‌ها،
00:24
from policeپلیس officerافسر to policeپلیس chiefرئیس.
4
12626
2844
از افسر پلیس گرفته تا
رئیس پلیس خدمت کرده‌ام.
00:28
A fewتعداد کمی yearsسالها agoپیش,
I noticedمتوجه شدم something alarmingهشدار دهنده.
5
16347
3352
چند سال پیش، متوجه چیز نگران‌کننده‌ای شدم.
00:32
Startingراه افتادن in 2014,
6
20442
1770
از سال ۲۰۱۴ شروع شد،
شروع به نظارت بر
نیروهای تازه‌کاری کردم
00:34
I startedآغاز شده monitoringنظارت بر recruitsاستخدام
7
22236
1685
00:35
as they cycledچرخه throughاز طریق policeپلیس academiesآکادمی ها
in the stateحالت of Newجدید Jerseyجرسی,
8
23945
3981
که به صورت گردشی در دانشکده‌های پلیس
در ایالت نیوجرسی متناوبا درگردش بودند،
00:39
and I foundپیدا شد that womenزنان were failingشکست خوردن
at ratesنرخ ها betweenبین 65 and 80 percentدرصد,
9
27950
5619
و دریافتم زنان بین ۶۵ تا ۸۰ درصد
با توجه به جنبه‌های مختلف آزمون صلاحیت
جسمی شکست می‌خورند.
00:45
dueناشی از to varyingمتفاوت است aspectsجنبه های
of the physicalفیزیکی fitnessتناسب اندام testتست.
10
33593
3400
دریافتم که به خاطر تغییرات
در سیاستها
00:49
I learnedیاد گرفتم that a changeتغییر دادن in policyسیاست
11
37482
1600
00:51
now requiredضروری recruitsاستخدام
to passعبور the fitnessتناسب اندام examامتحان
12
39106
3273
الان استخدامی‌های جدید ملزم به گذراندن
آزمون صلاحیت
00:54
withinدر داخل 10 shortکوتاه workoutتمرین sessionsجلسات.
13
42403
2266
ظرف ۱۰ جلسه ورزشی کوتاه است.
00:57
This had the greatestبزرگترین impactتأثیر on womenزنان.
14
45276
2615
که بیشترین تاثیر را روی زنان داشت.
این تغییر به این معنا بود که
نیروهای تازه‌کار، حدود سه هفته
01:00
The changeتغییر دادن meantبه معنای that recruitsاستخدام
had about threeسه weeksهفته ها
15
48447
3047
از پنج ماه آموزشی طولانی‌مدت را
بیرون از دانشکده
01:03
out of a five-month-longپنج ماه طول academyآکادمی
16
51518
1778
01:05
to passعبور the fitnessتناسب اندام examامتحان.
17
53320
1667
آزمونِ صلاحیت بگذرانند.
01:07
This just didn't make senseاحساس, thoughگرچه.
18
55820
2400
گرچه منطقی به نظر نمی‌رسید.
01:10
Policeپلیس agenciesآژانس ها and policeپلیس recruitsاستخدام
19
58617
2555
ادارات پلیس و نیروهای تازه‌استخدام پلیس
01:13
had madeساخته شده hugeبزرگ investmentsسرمایه گذاری
to get those recruitsاستخدام into the academyآکادمی.
20
61196
3984
سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را برای جذبِ
افراد جدید به این آکادمی انجام داده بودند.
نیروهای تازه‌استخدام پلیس، بررسی‌
سوابق فردی طولانی‌مدتی را گذرانده بودند،
01:17
Policeپلیس recruitsاستخدام had passedگذشت
lengthyطولانی backgroundزمینه checksچک ها,
21
65986
3263
01:21
they had passedگذشت medicalپزشکی
and psychologicalروانشناسی examsامتحانات,
22
69273
3190
آنها آزمون‌های پزشکی
و روانشناسی را گذرانده بودند،
01:24
they had quitترک theirخودشان jobsشغل ها.
23
72487
1667
آنها شغل‌شان را رها کرده بودند.
01:26
And manyبسیاری had spentصرف شده more
than 2,000 dollarsدلار in feesهزینه ها and equipmentتجهیزات
24
74495
3939
و بسیاری از آن‌ها بیش از ۲,۰۰۰ دلار
بابت هزینه و تجهیزات
فقط برای خارج شدن از مراحل قبلی
ظرف سه هفته اول کرده بودند؟
01:30
just to get kickedلگد زد out
withinدر داخل the first threeسه weeksهفته ها?
25
78458
3026
01:34
The direوخیم situationوضعیت in Newجدید Jerseyجرسی
26
82165
1817
اوضاع وخیم در نیوجرسی
باعث شد که من وضعیت زنان پلیس را
01:36
led me to examineمعاینه کردن the statusوضعیت
of womenزنان in policingپلیس
27
84006
2582
در سرتاسر آمریکا را بررسی کنم.
01:38
acrossدر سراسر the Unitedیونایتد Statesایالت ها.
28
86612
1748
01:40
I foundپیدا شد that womenزنان make up
lessکمتر than 13 percentدرصد of policeپلیس officersافسران.
29
88890
4650
دریافتم که زنان کمتر از ۱۳ درصد از
افسران پلیس را تشکیل می‌دهند.
01:45
A numberعدد that hasn'tنه changedتغییر کرد much
in the pastگذشته 20 yearsسالها.
30
93898
3952
عددی که در ۲۰ سال گذشته تغییر نکرده است.
01:50
And they make up just threeسه percentدرصد
of policeپلیس chiefsفرماندهان as of 2013,
31
98303
4546
آنها تنها ۳ درصد از روسای پلیس را
از سال ۲۰۱۳ تشکیل می‌دهند،
01:54
the last time the dataداده ها was collectedجمع آوری شده.
32
102873
2466
آخرین باری که داده‌ها جمع‌آوری شدند.
01:58
We know that we can improveبهتر کردن those ratesنرخ ها.
33
106230
2666
می‌دانیم که می‌توانیم این نرخ‌ها را
بهبود بخشیم.
02:01
Other countriesکشورها like Canadaکانادا,
Australiaاسترالیا and the UKانگلستان
34
109458
3452
کشورهای دیگر مانند کانادا،
استرالیا و انگلستان،
02:04
have nearlyتقریبا twiceدو برابر the amountمیزان
of policewomenپلیس زنان.
35
112934
2881
تعداد پلیس‌های زن، تقریبا دو برابر هستند.
02:07
And Newجدید Zealandزلال is steadilyبه طور پیوسته marchingراهپیمایی
towardsبه سمت theirخودشان goalهدف
36
115839
4389
و نیوزلند، پیوسته در حرکتی به سوی هدفش
02:12
of recruitاستخدام genderجنسیت parityبرابری by 2021.
37
120252
2732
برای جذب برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۱است.
02:15
Other countriesکشورها are activelyفعالانه workingکار کردن
38
123942
2095
کشورهای دیگر فعالانه در تلاش‌اند
02:18
to increaseافزایش دادن the numberعدد
of womenزنان in policingپلیس,
39
126061
2429
تا تعداد زنان را در نیروی پلیس
افزایش دهند،
02:20
because they know of a vastعظیم bodyبدن
of researchپژوهش evidenceشواهد,
40
128514
3214
چرا که آنها از مجموعه گسترده‌ای
از شواهد پژوهشی آگاهی دارند،
02:23
spanningپوشیدن more than 50 yearsسالها,
41
131752
1984
که بیش از ۵۰ سال است که
02:25
detailingجزئیات the advantagesمزایای
to womenزنان in policingپلیس.
42
133760
3133
جزییات مزایای حضورزنان
در نیروی پلیس را رصد کرده‌اند.
02:29
From that researchپژوهش,
43
137434
1556
با توجه به آن پژوهش،
02:31
we know that policewomenپلیس زنان
are lessکمتر likelyاحتمال دارد to use forceزور
44
139014
3444
می‌دانیم که زنان پلیس احتمال کمتری دارد
که از زور استفاده کنند
02:34
or to be accusedمتهم of excessiveبیش از اندازه forceزور.
45
142482
2400
یا متهم به استفاده از
شدت عمل افراطی شوند.
02:37
We know that policewomenپلیس زنان
are lessکمتر likelyاحتمال دارد to be namedتحت عنوان in a lawsuitطرح دعوی در دادگاه
46
145490
3977
می‌دانیم که پلیس‌های زن
به احتمال کمتری در طرح دعوی دادگاهی
یا شکایت شهروندی معرفی می‌شوند.
02:41
or a citizenشهروند complaintشکایت.
47
149491
1340
02:43
We know that the mereصرفا presenceحضور
of a policewomanپلیس
48
151625
2468
می‌دانیم که حضور یک پلیس زن
باعث کاهش استفاده از زور
02:46
reducesکاهش می یابد the use of forceزور
amongدر میان other officersافسران.
49
154117
2686
در میان دیگر افسران می‌شود.
02:49
And we know that policewomenپلیس زنان
are metملاقات کرد with the sameیکسان ratesنرخ ها of forceزور
50
157561
3437
می‌دانیم که پلیس‌های زن،‌
با همان میزان شدت عملِ
02:53
as theirخودشان maleنر counterpartsهمتایان,
and sometimesگاه گاهی more,
51
161022
3269
همتایان پلیس‌های مرد،
و گاهی هم بیشترمواجه می‌شوند،
و با این وجود در خنثی کردن رفتار خشن
02:56
and yetهنوز they're more successfulموفق شدن
52
164315
1559
02:57
in defusingدفع کننده violentخشن
or aggressiveخشونت آمیز behaviorرفتار overallبه طور کلی.
53
165898
3208
یا پرخاشگرانه، موفقیت‌آمیزتر عمل می‌کنند.
03:01
So there are vastعظیم advantagesمزایای
to womenزنان in policingپلیس,
54
169458
3048
بنابراین مزایای فراوانی برای حضور زنان
در نیروی پلیس وجود دارد،
03:04
and we're losingاز دست دادن them
to arbitraryخودسرانه fitnessتناسب اندام standardsاستانداردها.
55
172530
3344
و ما آن‌ها را به استانداردهای
صلاحیت من درآوردی می‌بازیم.
03:08
The problemمسئله is,
56
176668
1325
مساله این است که
03:10
the Unitedیونایتد Statesایالت ها has nearlyتقریبا
18,000 policeپلیس agenciesآژانس ها --
57
178017
3547
ایالات‌متحده نزدیک به ۱۸,۰۰۰
اداره‌ پلیس دارد --
03:13
18,000 agenciesآژانس ها with wildlyبه شدت varyingمتفاوت است
fitnessتناسب اندام standardsاستانداردها.
58
181889
4601
۱۸,۰۰۰ پایگاه با استانداردهایِ
صلاحیت بسیار متفاوتی.
03:19
We know that a majorityاکثریت of academiesآکادمی ها
relyتکیه on a masculineمردانه idealایده آل of policingپلیس
59
187053
4699
می‌دانیم که بیشتر آکادمی‌ها متکی به
یک ایده‌آل مردانه پلیس هستند،
03:23
that worksآثار to decreaseنزول کردن
the numberعدد of womenزنان in policingپلیس.
60
191776
3096
که برای کاهش شمار زنان
در اداره پلیس کار می‌کنند.
03:27
These typesانواع of academiesآکادمی ها
overemphasizeبیش از حد تاکید physicalفیزیکی strengthاستحکام,
61
195363
3341
این نوع آکادمی‌ها
با تاکید بیش از حد به قدرت جسمانی،
03:30
with much lessکمتر attentionتوجه spentصرف شده
to subjectsفاعل، موضوع like communityجامعه policingپلیس,
62
198728
4460
کمتر به موضوعاتی مانند کارکرد پلیس در
جوامع محلی،
03:35
problem-solvingحل مسئله
63
203212
1166
حل مساله
03:36
and interpersonalدرون فردی communicationارتباطات skillsمهارت ها.
64
204402
2667
و مهارت‌های اجتماعی
ارتباطی تعاملی می‌پردازند.
03:39
This resultsنتایج in trainingآموزش that does not
mirrorآینه the realitiesواقعیت ها of policingپلیس.
65
207665
4425
این منجر به آموزشی می‌شود که
واقعیت‌های نیروی پلیس را منعکس نمی‌کند.
03:44
Physicalفیزیکی agilityچابکی is but a smallکوچک
componentجزء of policeپلیس work.
66
212729
3031
چابکی فیزیکی،
جز بخش کوچکی از کار پلیس نیست.
03:48
Much of an officer'sافسر day is spentصرف شده
mediatingواسطه interpersonalدرون فردی conflictsدرگیری ها.
67
216340
4163
بخش عمده‌ای از روز یک افسر
صرف میانجی‌گریِ تعارضات بین افراد می‌شود.
03:52
That's the realityواقعیت of policingپلیس.
68
220527
2127
این واقعیت پلیس است.
03:57
These are my babiesنوزادان.
69
225488
1333
اینها کودکان من هستند.
03:59
And we can reduceكاهش دادن
the disparityتناقض in policingپلیس
70
227691
3473
و می‌توانیم نابرابری و اختلاف را
در نیروی پلیس کاهش دهیم
04:03
by changingتغییر دادن examsامتحانات
that produceتولید کردن disparateمتفاوت است outcomesنتایج.
71
231188
3849
با تغییر امتحاناتی
که نتایج نابرابر تولید می‌کنند.
04:08
The federalفدرال courtsدادگاه ها have statedاظهار داشت
that menمردان and womenزنان
72
236030
2315
دادگاه‌های فدرال اظهار داشته‌اند
که مردان و زنان
04:10
simplyبه سادگی are not physiologicallyاز نظر فیزیولوژیکی the sameیکسان
73
238369
1875
از نظر فیزیولوژیکی یک‌سان نیستند
04:12
for the purposesاهداف
of physicalفیزیکی fitnessتناسب اندام programsبرنامه ها.
74
240268
2554
برای اهداف برنامه‌های آمادگی جسمانی.
04:15
And that's basedمستقر on scienceعلوم پایه.
75
243236
1867
و این مبتنی بر علم است.
04:17
Respectedمحترم institutionsمؤسسات
that lawقانون enforcementاجرای deeplyعمیقا respectsاحترام می گذارد,
76
245965
4206
نهادهای برجسته و مورد احترام که
مورد قبول و احترام مجریان قانونی هستند،
مانند اف بی آی، سرویس مارشال ایالات‌متحده،
04:22
like the FBIاف بی آی, the US Marshalsمارشال Serviceسرویس,
77
250195
2698
اداره ی مبارزه با مواد مخدر
و حتی ارتش ایالات‌متحده --
04:24
the DEADEA and even the US militaryنظامی --
78
252917
3465
آن‌ها با دقت زیادی برنامه‌های
صلاحیت سنجی را مورد آزمایش قرار می‌دهند
04:28
they rigorouslyدقیق testتست fitnessتناسب اندام programsبرنامه ها
to ensureاطمینان حاصل کنید they measureاندازه گرفتن fitnessتناسب اندام
79
256406
4425
تا اطمینان حاصل کنند که صلاحیت را
بدون پیامدهای نابرابر جنسیتی می‌سنجند.
04:32
withoutبدون gender-disparateجنسیتی-متفاوت outcomesنتایج.
80
260855
2428
چرا این‌گونه است؟
04:35
Why is that?
81
263307
1150
04:37
Because recruitingاستخدام is expensiveگران.
82
265006
2293
چون استخدام کردن گران است.
04:39
They want to recruitاستخدام and retainحفظ
qualifiedواجد شرایط candidatesنامزدهای.
83
267323
3600
آنها خواهان استخدام و حفظِ
داوطلبان واجد شرایط هستند.
04:43
You know what elseچیز دیگری the researchپژوهش findsپیدا می کند?
84
271791
2358
می‌دانید پژوهش‌ها
چه چیزهای دیگری یافتند؟
04:46
Well-trainedبه خوبی آموزش دیده womenزنان are as capableقادر به
as theirخودشان maleنر counterpartsهمتایان
85
274173
4317
زنان دوره‌دیده همانند همتایان مرد خود
04:50
in overallبه طور کلی fitnessتناسب اندام,
86
278514
1420
در صلاحیت‌ کلی توانایی دارند،
04:51
but more importantlyمهم است, in how they policeپلیس.
87
279958
3143
اما از همه مهم‌تر این که چگونه
آنها امور را اداره و کنترل می‌کنند.
04:56
The law-enforcementاجرای قانون communityجامعه
88
284014
1420
جامعه مجری قانون
04:57
is admittedlyمسلما experiencingتجربه کردن
a recruitmentاستخدام crisisبحران.
89
285458
3262
قطعا در حال تجربه بحران استخدام است.
05:00
Yetهنوز, if they trulyبراستی want to increaseافزایش دادن
the numberعدد of applicantsمتقاضیان, they can.
90
288744
5861
با این حال، اگر واقعا می‌خواهند تعدادِ
متقاضیان را افزایش دهند، می‌توانند.
05:07
We can easilyبه آسانی recruitاستخدام more womenزنان
91
295296
3325
ما به راحتی می‌توانیم
زنان بیشتری را استخدام کنیم
05:10
and reapدرو کردن all those researchپژوهش benefitsمنافع
92
298645
2810
و از تمام مزایای این پژوهش‌ها
05:13
by trainingآموزش well-qualifiedخوبی واجد شرایط candidatesنامزدهای
to passعبور validatedتایید شده, work-relatedمربوط به کار,
93
301479
4912
از طریق آموزش دادن داوطلبان واجد شرایط
برای قبولی معتبردر آزمون‌ها، مرتبط با کار،
05:18
physiologically-basedمبتنی بر فیزیولوژیک fitnessتناسب اندام examsامتحانات,
94
306415
3122
آزمونهای آمادگی جسمانی مبتنی بر فیزیولوژی،
همان‌گونه که طبق بخش هفتم قانون حقوق مدنی
مورد نیاز است، بهره‌مند شویم.
05:21
as requiredضروری by Titleعنوان VIIهفتم
of the Civilمدنی Rightsحقوق Actقانون.
95
309561
3265
05:26
We can increaseافزایش دادن the numberعدد of womenزنان,
96
314030
2458
ما می‌توانیم تعداد زنان را افزایش دهیم،
می‌توانیم این نابرابری جنسیتی را
05:28
we can reduceكاهش دادن that genderجنسیت disparityتناقض,
97
316512
2605
05:31
by simplyبه سادگی changingتغییر دادن examsامتحانات
that produceتولید کردن disparateمتفاوت است outcomesنتایج.
98
319141
3846
با تغییر آزمون که نتایج نابرابر
تولید می‌کند، کاهش دهیم.
05:35
We have the toolsابزار.
99
323402
1563
ابزارهایش را هم داریم.
05:36
We have the researchپژوهش,
we have the scienceعلوم پایه, we have the lawقانون.
100
324989
3232
ما پژوهش‌ها را داریم،
ما علم داریم، ما قانون داریم.
05:40
This, my friendsدوستان,
should be a very easyآسان fixثابت.
101
328552
3667
این امر، دوستان من، باید به آسانی
قابل حل باشد.
05:45
Thank you.
102
333068
1169
متشکرم.
05:46
(Applauseتشویق و تمجید)
103
334261
4334
(تشویق)
Translated by Hajar Almasi
Reviewed by Leila Ataei

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com