ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com
TED2019

Ivonne Roman: How policewomen make communities safer

Ивон Роман: Как жените полицаи правят общността по-безопасна

Filmed:
1,621,593 views

По-малко от 13 процента на полицейските служители в Съединените щати са жени - въпреки доказаната им ефективност при обезвреждането на насилствени ситуации и намаляване на използването на сила. Възползвайки се от повече от две десетилетия опит като полицейски служител и началник, сътрудникът на TED Ивон Роман споделя как една проста промяна в тестовете за физическа годност на полицейските академии може да помогне за изграждането на по-балансирана сила, която да е от полза както за общностите, така и за служителите.
- Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I've been a policeполиция officerофицер
in an urbanградски cityград
0
1135
3357
Aз бях полицай в един град
00:16
for nearlyпочти 25 yearsгодини.
1
4516
1793
близо 25 години.
00:18
That's crazyлуд, right?
2
6992
1341
Tова е откачено, нали?
И през това време,
съм служила съм във всеки чин -
00:21
And in that time,
I've servedслужил in everyвсеки rankранг,
3
9540
3062
00:24
from policeполиция officerофицер to policeполиция chiefглавен.
4
12626
2844
от полицай до шеф на полицията.
00:28
A fewмалцина yearsгодини agoпреди,
I noticedзабелязах something alarmingтревожно.
5
16347
3352
Преди няколко години,
забелязах нещо тревожно.
От 2014 година,
00:32
StartingСтартиране in 2014,
6
20442
1770
започнах да наблюдавам новобранците
00:34
I startedзапочна monitoringмониторинг recruitsновобранци
7
22236
1685
докато те се придвижваха
през полицейските академии в Ню Джърси,
00:35
as they cycledкарах throughпрез policeполиция academiesАкадемии
in the stateсъстояние of NewНов JerseyДжърси,
8
23945
3981
00:39
and I foundнамерено that womenДами were failingако не
at ratesпроценти betweenмежду 65 and 80 percentна сто,
9
27950
5619
и открих, че между 65 и 80
процента от жените отпадат,
00:45
dueв следствие to varyingразлични aspectsаспекти
of the physicalфизически fitnessФитнес testтест.
10
33593
3400
поради различни аспекти
от теста за физическа годност.
00:49
I learnedнаучен that a changeпромяна in policyполитика
11
37482
1600
Разбрах, че една промяна в политиката
00:51
now requiredдлъжен recruitsновобранци
to passминавам the fitnessФитнес examизпит
12
39106
3273
сега изисква новобранците
да преминат изпита за физическа годност
00:54
withinв рамките на 10 shortнисък workoutтренировка sessionsсесии.
13
42403
2266
в рамките на 10 кратки тренировки.
00:57
This had the greatestнай велик impactвъздействие on womenДами.
14
45276
2615
Това оказваше най-голямо
влияние върху жените.
01:00
The changeпромяна meantозначаваше that recruitsновобранци
had about threeтри weeksседмици
15
48447
3047
Промяната означаваше, че новобранците
имат около три седмици,
01:03
out of a five-month-longпет месеца academyакадемия
16
51518
1778
от общо петмесечна академия,
01:05
to passминавам the fitnessФитнес examизпит.
17
53320
1667
да преминат изпита за физическа годност.
01:07
This just didn't make senseсмисъл, thoughвъпреки че.
18
55820
2400
Но в това просто нямаше логика.
01:10
PoliceПолицията agenciesагенции and policeполиция recruitsновобранци
19
58617
2555
Полицейски агенции и полицейски служители
01:13
had madeизработен hugeогромен investmentsинвестиции
to get those recruitsновобранци into the academyакадемия.
20
61196
3984
бяха инвестирали много
в подбора на тези новобранци в академията.
01:17
PoliceПолицията recruitsновобранци had passedпреминали
lengthyпродължителни backgroundзаден план checksпроверки,
21
65986
3263
Новобранците бяха преминали през
продължителни проверки,
01:21
they had passedпреминали medicalмедицински
and psychologicalпсихологичен examsизпити,
22
69273
3190
медицински и психологически изпити,
01:24
they had quitнапускам theirтехен jobsработни места.
23
72487
1667
бяха напуснали работата си.
01:26
And manyмного had spentпрекарах more
than 2,000 dollarsдолара in feesтакси and equipmentоборудване
24
74495
3939
И мнозина бяха похарчили повече
от 2000 долара за такси и екипировка
01:30
just to get kickedритна out
withinв рамките на the first threeтри weeksседмици?
25
78458
3026
просто за да бъдат изгонени
в рамките на първите три седмици?
01:34
The direотчаяно situationситуация in NewНов JerseyДжърси
26
82165
1817
Ужасната ситуация в Ню Джърси
01:36
led me to examineпроучва the statusстатус
of womenДами in policingполицията
27
84006
2582
ме накара да проуча статуса
на жените в силите на реда
01:38
acrossпрез the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
28
86612
1748
в Съединените щати.
01:40
I foundнамерено that womenДами make up
lessпо-малко than 13 percentна сто of policeполиция officersслужители.
29
88890
4650
Открих, че жените съставляват по-малко
от 13 процента от полицейските служители.
01:45
A numberномер that hasn'tне е changedпроменен much
in the pastминало 20 yearsгодини.
30
93898
3952
Число, което не се е променяло много
през последните 20 години.
01:50
And they make up just threeтри percentна сто
of policeполиция chiefsшефове as of 2013,
31
98303
4546
И те съставляват само три процента
от полицейските началници за 2013 г. -
01:54
the last time the dataданни was collectedсъбран.
32
102873
2466
по последни данни.
01:58
We know that we can improveподобряване на those ratesпроценти.
33
106230
2666
Ние знаем, че
можем да подобрим тези проценти.
02:01
Other countriesдържави like CanadaКанада,
AustraliaАвстралия and the UKВЕЛИКОБРИТАНИЯ
34
109458
3452
Някои страни като Канада,
Австралия и Великобритания
02:04
have nearlyпочти twiceдва пъти the amountколичество
of policewomenбунтовни.
35
112934
2881
имaт около два пъти повече
жени полицаи.
02:07
And NewНов ZealandЗеландия is steadilyпостоянно marchingмаршируване
towardsкъм theirтехен goalцел
36
115839
4389
И Нова Зеландия неотклонно напредва
към тяхната цел
02:12
of recruitнаемат genderпол parityпаритет by 2021.
37
120252
2732
за полово равенство в подбора до 2021 г.
02:15
Other countriesдържави are activelyактивно workingработа
38
123942
2095
Други страни активно работят
02:18
to increaseнараства the numberномер
of womenДами in policingполицията,
39
126061
2429
за увеличаване на броя
на жените в силите на реда,
02:20
because they know of a vastобширен bodyтяло
of researchизследване evidenceдоказателства,
40
128514
3214
защото те са запознати с големият обем
доказателства от изследвания,
02:23
spanningобхващаща more than 50 yearsгодини,
41
131752
1984
обхващащи повече от 50 години,
02:25
detailingподробно the advantagesпредимства
to womenДами in policingполицията.
42
133760
3133
подробно описващи ползата
от жените в силите на реда.
02:29
From that researchизследване,
43
137434
1556
От тази изследвания,
02:31
we know that policewomenбунтовни
are lessпо-малко likelyвероятно to use forceсила
44
139014
3444
знаем, че вероятността жените полицаи
да използват сила е по-малка,
02:34
or to be accusedобвинен of excessiveпрекомерен forceсила.
45
142482
2400
както и това да бъдат обвинени в насилие.
02:37
We know that policewomenбунтовни
are lessпо-малко likelyвероятно to be namedна име in a lawsuitсъдебен процес
46
145490
3977
Знаем, че e по-малкo вероятно
жените полицаи да бъдат посочени в дело
02:41
or a citizenгражданин complaintжалбата.
47
149491
1340
или гражданска жалба.
02:43
We know that the mereобикновен presenceприсъствие
of a policewomanполицайка
48
151625
2468
Знаем, че самото присъствие
на една жена полицай
02:46
reducesнамалява the use of forceсила
amongсред other officersслужители.
49
154117
2686
намалява използването на сила
сред другите служители.
02:49
And we know that policewomenбунтовни
are metсрещнах with the sameедин и същ ratesпроценти of forceсила
50
157561
3437
И знаем че, жените полицаи
са подложени на същите нива на насилие
02:53
as theirтехен maleмъжки counterpartsколеги,
and sometimesпонякога more,
51
161022
3269
като техни мъже колеги,
а понякога и повече,
02:56
and yetоще they're more successfulуспешен
52
164315
1559
и въпреки това те са по-успешни
02:57
in defusingобезвреждане violentнасилствен
or aggressiveагресивен behaviorповедение overallцялостен.
53
165898
3208
в обезвреждането на насилие
или агресивно поведение .
Жените полицаи имат много предимства,
03:01
So there are vastобширен advantagesпредимства
to womenДами in policingполицията,
54
169458
3048
но ние ги губим
поради тиранични фитнес стандарти.
03:04
and we're losingзагуба them
to arbitraryсвоеволен fitnessФитнес standardsстандарти.
55
172530
3344
Проблемът е че,
03:08
The problemпроблем is,
56
176668
1325
в САЩ има около 18000 полицейски агенции
03:10
the UnitedЮнайтед StatesДържавите has nearlyпочти
18,000 policeполиция agenciesагенции --
57
178017
3547
с широко вариращи
фитнес стандарти.
03:13
18,000 agenciesагенции with wildlyдиво varyingразлични
fitnessФитнес standardsстандарти.
58
181889
4601
Знаем, че повечето академии разчитат
на мъжки идеал за полицейска дейност,
03:19
We know that a majorityмнозинство of academiesАкадемии
relyразчитам on a masculineмъжки idealидеален of policingполицията
59
187053
4699
03:23
that worksвърши работа to decreaseнамаление
the numberномер of womenДами in policingполицията.
60
191776
3096
което спомага за намаляването
на броя на жените в полицията.
Такива академии
наблягат на физическата сила,
03:27
These typesвидове of academiesАкадемии
overemphasizeспирал physicalфизически strengthсила,
61
195363
3341
03:30
with much lessпо-малко attentionвнимание spentпрекарах
to subjectsучебни предмети like communityобщност policingполицията,
62
198728
4460
обръщайки по-малко внимание на
теми като полицейска дейност в общността,
разрешаване на проблеми
03:35
problem-solvingрешаване на проблеми
63
203212
1166
и умения за междуличностна комуникация.
03:36
and interpersonalмеждуличностни communicationобщуване skillsумения.
64
204402
2667
Това води до обучение, което не
отразява реалността на полицията.
03:39
This resultsрезултати in trainingобучение that does not
mirrorогледало the realitiesреалности of policingполицията.
65
207665
4425
Физическата сръчност е само малка
част от полицейската дейност.
03:44
PhysicalФизически agilityловкост is but a smallмалък
componentкомпонент of policeполиция work.
66
212729
3031
Голяма част от деня на полицая минава в
разрешаване на междуличностни конфликти.
03:48
Much of an officer'sофицер day is spentпрекарах
mediatingпосредничество interpersonalмеждуличностни conflictsконфликти.
67
216340
4163
03:52
That's the realityреалност of policingполицията.
68
220527
2127
Това е реалността на полицейската дейност.
Тези са моите деца.
03:57
These are my babiesбебета.
69
225488
1333
03:59
And we can reduceнамаляване на
the disparityнесъответствие in policingполицията
70
227691
3473
Можем да намалим неравенството
в работата на полицията
04:03
by changingсмяна examsизпити
that produceпродукция disparateкоренно различен outcomesрезултати.
71
231188
3849
като променим изпитите,
които довеждат до такива резултати.
Федералните съдилища са заявяват,
че мъжете и жените
04:08
The federalфедерален courtsсъдилища have statedпосочен
that menхора and womenДами
72
236030
2315
04:10
simplyпросто are not physiologicallyфизиологично the sameедин и същ
73
238369
1875
просто не са физиологично еднакви
04:12
for the purposesцели
of physicalфизически fitnessФитнес programsпрограми.
74
240268
2554
за целите на програмите за физическа годност.
И това се основава на науката.
04:15
And that's basedбазиран on scienceнаука.
75
243236
1867
04:17
RespectedУважаван institutionsинституции
that lawзакон enforcementизпълнение deeplyдълбоко respectsотношения,
76
245965
4206
Уважавани институции,
зачитани от органите на реда,
04:22
like the FBIФБР, the US MarshalsШерифи ServiceСервиз,
77
250195
2698
като ФБР, Маршалската служба на САЩ,
04:24
the DEADEA and even the US militaryвоенен --
78
252917
3465
Службата по борба с наркотици
и дори военните сили
04:28
they rigorouslyстрого testтест fitnessФитнес programsпрограми
to ensureгарантира, they measureмярка fitnessФитнес
79
256406
4425
стриктно тестват програми, които
гарантират измерването на физическата годност
без да водят до полово неравенство.
04:32
withoutбез gender-disparateразлични от пола outcomesрезултати.
80
260855
2428
04:35
Why is that?
81
263307
1150
Защо е така?
04:37
Because recruitingнабиране is expensiveскъп.
82
265006
2293
Защото набирането
на персонал струва скъпо.
04:39
They want to recruitнаемат and retainзапази
qualifiedквалифициран candidatesкандидати.
83
267323
3600
Те искат да набират и задържат
квалифицирани кадри.
Знаете ли какво още
показват изследванията?
04:43
You know what elseоще the researchизследване findsнаходки?
84
271791
2358
04:46
Well-trainedДобре обучен womenДами are as capableспособен
as theirтехен maleмъжки counterpartsколеги
85
274173
4317
Добре обучените жени са също толкова
способни както и техните колеги от мъжки пол
физически,
04:50
in overallцялостен fitnessФитнес,
86
278514
1420
04:51
but more importantlyважно, in how they policeполиция.
87
279958
3143
и по-важно - в поддържането на реда.
Силите на реда
04:56
The law-enforcementправоохранителните communityобщност
88
284014
1420
явно изживяват криза
в набирането на персонал.
04:57
is admittedlyнесъмнено experiencingпреживява
a recruitmentнабиране на персонал crisisкриза.
89
285458
3262
05:00
YetОще, if they trulyнаистина want to increaseнараства
the numberномер of applicantsкандидатите, they can.
90
288744
5861
Но, ако наистина искат да увеличат
броя на кандидатите, те могат.
Можем лесно да наемем повече жени
05:07
We can easilyлесно recruitнаемат more womenДами
91
295296
3325
и да извлечем всички
ползи от тези изследвания
05:10
and reapизвлекат all those researchизследване benefitsПолзи
92
298645
2810
05:13
by trainingобучение well-qualifiedдобре квалифицирана candidatesкандидати
to passминавам validatedутвърдени, work-relatedсвързани с работата,
93
301479
4912
като обучим квалифицирани кандидати
да преминат утвърдени и свързани с работата
05:18
physiologically-basedфизиологично-базирана fitnessФитнес examsизпити,
94
306415
3122
изпити за фитнес, базирани на физиологията,
05:21
as requiredдлъжен by TitleЗаглавие VIIVii
of the CivilГраждански RightsПрава ActАкт.
95
309561
3265
както се изисква в Дял VII
от Закона за гражданските права.
Можем да увеличим броя на жените,
05:26
We can increaseнараства the numberномер of womenДами,
96
314030
2458
05:28
we can reduceнамаляване на that genderпол disparityнесъответствие,
97
316512
2605
можем да намалим
половото неравенство,
като просто променим изпитите
които водят до неравни резултати.
05:31
by simplyпросто changingсмяна examsизпити
that produceпродукция disparateкоренно различен outcomesрезултати.
98
319141
3846
Разполагаме с инструментите.
05:35
We have the toolsинструменти.
99
323402
1563
05:36
We have the researchизследване,
we have the scienceнаука, we have the lawзакон.
100
324989
3232
Имаме ги изследванията,
имаме науката, имаме и закона.
05:40
This, my friendsприятели,
should be a very easyлесно fixфиксира.
101
328552
3667
Това, приятели, би трябвало
да е лесно за поправяне.
Благодаря ви!
05:45
Thank you.
102
333068
1169
(Аплодисменти)
05:46
(ApplauseАплодисменти)
103
334261
4334
Translated by Yuan Gao
Reviewed by Bahrie Yusein

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com