ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com
TED2019

Ivonne Roman: How policewomen make communities safer

Ивон Роман: Како полицајките ги прават заедниците побезбедни

Filmed:
1,621,593 views

Помалку од 13 проценти од полицајците во Соединетите Држави се жени - и покрај тоа што покажале ефикасност во смирување на насилни ситуации и ја намалиле употребата на сила. Ивон Роман, соработничка на ТЕД, со нејзиното полициско искуство во период од две децении, споделува како може едноставната промена во физичките тестови за кондиција на полициската академија да создаде балансирана сила од која ќе имаат еднакви придобивки и заедниците и полицијата.
- Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
I've been a police officer
in an urban city
0
1135
3357
Јас сум полицајка
во урбан град
00:16
for nearly 25 years.
1
4516
1793
скоро 25 години.
00:18
That's crazy, right?
2
6992
1341
Тоа е неверојатно, нели?
00:21
And in that time,
I've served in every rank,
3
9540
3062
И во тоа време,
работев на секоја позиција,
00:24
from police officer to police chief.
4
12626
2844
од офицерка до началничка.
00:28
A few years ago,
I noticed something alarming.
5
16347
3352
Пред неколку години,
забележав нешто вознемирувачко.
00:32
Starting in 2014,
6
20442
1770
Почнувајќи од 2014,
00:34
I started monitoring recruits
7
22236
1685
почнав мониторинг на регрути
00:35
as they cycled through police academies
in the state of New Jersey,
8
23945
3981
кои поминуваа низ полициските академии
во државата Њу Џерси,
00:39
and I found that women were failing
at rates between 65 and 80 percent,
9
27950
5619
и дознав дека жените заостануваа
на стапка помеѓу 65 и 80 проценти,
00:45
due to varying aspects
of the physical fitness test.
10
33593
3400
поради различни аспекти
на тестот за физичка подготвеност.
Дознав дека со измените во работењето
00:49
I learned that a change in policy
11
37482
1600
00:51
now required recruits
to pass the fitness exam
12
39106
3273
сега се бараше регрутите
да го поминат испитот на кондиција
00:54
within 10 short workout sessions.
13
42403
2266
за време од 10 кратки сесии за вежбање.
00:57
This had the greatest impact on women.
14
45276
2615
Ова најмногу влијеше на жените.
01:00
The change meant that recruits
had about three weeks
15
48447
3047
Таа промена значеше дека
регрутите имаа околу 3 недели
01:03
out of a five-month-long academy
16
51518
1778
во текот на петмесечна академија
01:05
to pass the fitness exam.
17
53320
1667
да го поминат испитот на кондиција.
01:07
This just didn't make sense, though.
18
55820
2400
Ова воопшто немаше смисла.
01:10
Police agencies and police recruits
19
58617
2555
Комисите за прием при
полициските агенции
01:13
had made huge investments
to get those recruits into the academy.
20
61196
3984
многу инвестираа во новите кадри.
01:17
Police recruits had passed
lengthy background checks,
21
65986
3263
Регрутите минаа
долги позадински проверки,
01:21
they had passed medical
and psychological exams,
22
69273
3190
минаа медицински
и психолошки испити,
01:24
they had quit their jobs.
23
72487
1667
даваа отказ.
01:26
And many had spent more
than 2,000 dollars in fees and equipment
24
74495
3939
Многумина потрошија повеќе од
2000 долари на трошоци и опрема-
01:30
just to get kicked out
within the first three weeks?
25
78458
3026
-за да бидат исфрлени
во првите три недели?
01:34
The dire situation in New Jersey
26
82165
1817
Ужасната ситуација во Њу Џерси
01:36
led me to examine the status
of women in policing
27
84006
2582
ме натера да го истражам статусот
на жените во полицијата
01:38
across the United States.
28
86612
1748
низ Соединетите Држави.
01:40
I found that women make up
less than 13 percent of police officers.
29
88890
4650
Дознав дека има помалку од
13 проценти жени-полицајки.
01:45
A number that hasn't changed much
in the past 20 years.
30
93898
3952
Број што не се променил многу
во последните 20 години.
01:50
And they make up just three percent
of police chiefs as of 2013,
31
98303
4546
И сѐвкупно имало само три проценти
полициски началнички за 2013-та
01:54
the last time the data was collected.
32
102873
2466
кога последен пат биле собрани податоци.
01:58
We know that we can improve those rates.
33
106230
2666
Знаеме дека можеме да ги подобриме
тие стапки.
02:01
Other countries like Canada,
Australia and the UK
34
109458
3452
Други држави како Канада, Австралија
и Обединетото Кралство
02:04
have nearly twice the amount
of policewomen.
35
112934
2881
имаат речиси двојно повеќе полицајки.
02:07
And New Zealand is steadily marching
towards their goal
36
115839
4389
И Нов Зеланд полека ја достигнува
својата цел
02:12
of recruit gender parity by 2021.
37
120252
2732
за родова еднаквост при регритирање
до 2021 година.
02:15
Other countries are actively working
38
123942
2095
Други држави активно се залагаат
02:18
to increase the number
of women in policing,
39
126061
2429
да се зголеми бројот на жени
во полициското работење,
02:20
because they know of a vast body
of research evidence,
40
128514
3214
затоа што имаат огромен број
докази од истражувања,
02:23
spanning more than 50 years,
41
131752
1984
кои опфаќаат повеќе од 50 години,
02:25
detailing the advantages
to women in policing.
42
133760
3133
со детаљи за предностите на
жени во полицијата.
02:29
From that research,
43
137434
1556
Од тоа истражување,
02:31
we know that policewomen
are less likely to use force
44
139014
3444
знаеме дека помалку е веројатно
полицајка да употреби сила
02:34
or to be accused of excessive force.
45
142482
2400
или да е обвинета за примена
на прекумерна сила.
02:37
We know that policewomen
are less likely to be named in a lawsuit
46
145490
3977
Знаеме дека помалку е веројатно
полицајки да бидат именувани во тужби
02:41
or a citizen complaint.
47
149491
1340
или жалби од граѓани.
02:43
We know that the mere presence
of a policewoman
48
151625
2468
Знаеме дека самото присуство
на полицајка
02:46
reduces the use of force
among other officers.
49
154117
2686
ја намалува употребата на сила
меѓу други офицери.
02:49
And we know that policewomen
are met with the same rates of force
50
157561
3437
И знаеме дека полицајките
се соочени со исто толку сила
02:53
as their male counterparts,
and sometimes more,
51
161022
3269
како нивните машки колеги,
а понекогаш и повеќе,
02:56
and yet they're more successful
52
164315
1559
а сепак се повеќе успешни
02:57
in defusing violent
or aggressive behavior overall.
53
165898
3208
во смирување на насилно
или агресивно однесување.
03:01
So there are vast advantages
to women in policing,
54
169458
3048
Значи има огромни предности
за жените во полицијата,
03:04
and we're losing them
to arbitrary fitness standards.
55
172530
3344
и ние ги губиме поради произволни
стандарди за кондиција.
03:08
The problem is,
56
176668
1325
Проблемот е,
03:10
the United States has nearly
18,000 police agencies --
57
178017
3547
Соединетите Држави имаат речиси
18.000 полициски агенции -
03:13
18,000 agencies with wildly varying
fitness standards.
58
181889
4601
18.000 агенции со кондициони стандарди
кои варираат.
03:19
We know that a majority of academies
rely on a masculine ideal of policing
59
187053
4699
Знаеме дека повеќето академии
се потпираат на машкиот идеал на работење
03:23
that works to decrease
the number of women in policing.
60
191776
3096
што работи на начин кој го намалува
бројот на жени во полиција.
03:27
These types of academies
overemphasize physical strength,
61
195363
3341
Овој вид академии премногу
нагласуваат физичка подготвеност,
03:30
with much less attention spent
to subjects like community policing,
62
198728
4460
а помалку внимание даваат
на работи како работење во заедницата,
03:35
problem-solving
63
203212
1166
решавање на проблеми
03:36
and interpersonal communication skills.
64
204402
2667
и интерперсонални вештини за комуникација.
03:39
This results in training that does not
mirror the realities of policing.
65
207665
4425
Резултатите од тренингот не ја
рефлектираат реалноста на полицијата.
03:44
Physical agility is but a small
component of police work.
66
212729
3031
Физичката агилност е само мала
компонента на полициската работа.
03:48
Much of an officer's day is spent
mediating interpersonal conflicts.
67
216340
4163
Голем дел од офицерскиот ден е поминат во
посредување меѓу взаени конфликти.
03:52
That's the reality of policing.
68
220527
2127
Тоа е реалноста на полицијата.
03:57
These are my babies.
69
225488
1333
Ова се моите дечиња.
03:59
And we can reduce
the disparity in policing
70
227691
3473
И можеме да го намалиме
диспаритетот во полицијата
04:03
by changing exams
that produce disparate outcomes.
71
231188
3849
со промена на испити
кои произведуваат различни резултати.
04:08
The federal courts have stated
that men and women
72
236030
2315
Федералните судови изјавија
дека мажите и жените
04:10
simply are not physiologically the same
73
238369
1875
едноставно не се физиолошки исти
04:12
for the purposes
of physical fitness programs.
74
240268
2554
за целите на програмите
за физичка кондиција.
04:15
And that's based on science.
75
243236
1867
И тоа е базирано на наука.
04:17
Respected institutions
that law enforcement deeply respects,
76
245965
4206
Институции кои спроведувањето на законот
длабоко го почитуваат,
04:22
like the FBI, the US Marshals Service,
77
250195
2698
како ФБИ, Американската служба за маршали,
04:24
the DEA and even the US military --
78
252917
3465
ДЕА, па дури и американската војска -
04:28
they rigorously test fitness programs
to ensure they measure fitness
79
256406
4425
строго ги тестираат програмите
за да се осигураат дека мерат кондиција
04:32
without gender-disparate outcomes.
80
260855
2428
без родово-различни исходи.
04:35
Why is that?
81
263307
1150
Зошто е тоа така?
04:37
Because recruiting is expensive.
82
265006
2293
Затоа што регрутирањето е скапо.
04:39
They want to recruit and retain
qualified candidates.
83
267323
3600
Тие сакаат да регрутираат и задржат
квалификувани кандидати.
04:43
You know what else the research finds?
84
271791
2358
Знаете што друго открива истражувањето?
04:46
Well-trained women are as capable
as their male counterparts
85
274173
4317
Добро обучените жени се способни
колку и нивните машки колеги
04:50
in overall fitness,
86
278514
1420
во целокупната кондиција,
04:51
but more importantly, in how they police.
87
279958
3143
но уште поважно, во начинот на работа.
04:56
The law-enforcement community
88
284014
1420
Полициската заедница
04:57
is admittedly experiencing
a recruitment crisis.
89
285458
3262
признава дека доживува
криза при вработување.
05:00
Yet, if they truly want to increase
the number of applicants, they can.
90
288744
5861
Сепак, ако навистина сакаат да го зголемат
бројот на пријавени, можат.
05:07
We can easily recruit more women
91
295296
3325
Можеме лесно да вработуваме повеќе жени
05:10
and reap all those research benefits
92
298645
2810
и да ги имаме сите придобивки
од истражувањето
05:13
by training well-qualified candidates
to pass validated, work-related,
93
301479
4912
со обука на квалификувани кандидати
кои ќе поминат тест кој е валиден,
05:18
physiologically-based fitness exams,
94
306415
3122
поврзан со работата и физиолошки-базиран,
05:21
as required by Title VII
of the Civil Rights Act.
95
309561
3265
како што се бара во Член VII
од Законот за граѓански права.
05:26
We can increase the number of women,
96
314030
2458
Можеме да го зголемиме бројот на жени,
05:28
we can reduce that gender disparity,
97
316512
2605
можеме да ја намалиме
таа родова нееднаквост
05:31
by simply changing exams
that produce disparate outcomes.
98
319141
3846
со едноставно менување на испитите
кои произведуваат различни резултати.
05:35
We have the tools.
99
323402
1563
Ги имаме алатките,
05:36
We have the research,
we have the science, we have the law.
100
324989
3232
Имаме истражувачки способности,
имаме наука, имаме закон.
05:40
This, my friends,
should be a very easy fix.
101
328552
3667
Ова, пријатели,треба многу
лесно да се реши.
05:45
Thank you.
102
333068
1169
Ви благодарам.
05:46
(Applause)
103
334261
4334
(аплауз)
Translated by Stefan Mitikj
Reviewed by Julia Kalaputi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ivonne Roman - Police captain
Ivonne Roman cofounded the Women's Leadership Academy to increase the retention of women in policing.

Why you should listen
Ivonne Roman's work includes highlighting discriminatory fitness standards that screen women out of police academies, identifying factors that contribute to high attrition rates of women and convening a summit on women in policing to identify research gaps on the topic. She's currently working with the National Institute of Justice to spur policy changes that increase the representation of women in policing.
More profile about the speaker
Ivonne Roman | Speaker | TED.com