ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com
TEDxUofT

Matt Russo: What does the universe sound like? A musical tour

Matt Russo: Como soa o universo? Unha xira musical

Filmed:
1,688,064 views

É de verdade o espazo exterior o sitio silencioso e inerte que a miúdo imaxinamos? Quizais non. O astrofísico e músico Matt Russo lévanos nunha viaxe a través do cosmos, descubrindo os ritmos ocultos e as harmonías das órbitas planetarias. O universo está cheo de música, di, só temos que aprender a escoitala.
- Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you all
to close your eyes, please ...
0
760
2200
Gustaríame que pechásedes os ollos...
00:17
and imagine yourself sitting
in the middle of a large, open field
1
5440
4216
Imaxinádevos sentados
no medio dun gran campo aberto
co sol poñéndose á vosa dereita.
00:21
with the sun setting on your right.
2
9680
1667
E mentres se pon,
00:24
And as the sun sets,
3
12080
1216
imaxinade que esta noite
non só vedes as estrelas xurdir
00:25
imagine that tonight
you don't just see the stars appear,
4
13320
2936
00:28
but you're able to hear the stars appear
5
16280
2016
senón que podedes oílas xurdir:
00:30
with the brightest stars
being the loudest notes
6
18320
2896
as estrelas máis relucentes
son as notas máis altas
00:33
and the hotter, bluer stars
producing the higher-pitched notes.
7
21240
3520
as máis quentes e azuis
son as máis agudas.
00:37
(Music)
8
25840
6480
(Música)
00:59
And since each constellation
is made up of different types of stars,
9
47840
3256
Como cada constelación está feita
de distintos tipos de estrelas,
01:03
they'll each produce
their own unique melody,
10
51120
2696
cada unha vai producir unha melodía única,
01:05
such as Aries, the ram.
11
53840
3080
como Aries, o carneiro.
(Música)
01:11
(Music)
12
59000
1976
01:13
Or Orion, the hunter.
13
61000
2136
Ou Orión, o cazador.
01:15
(Music)
14
63160
2760
(Música)
01:19
Or even Taurus, the bull.
15
67160
1736
Ou mesmo Tauro, o touro.
(Música)
01:20
(Music)
16
68920
2200
01:26
We live in a musical universe,
17
74120
2376
Vivimos nun universo musical
01:28
and we can use that to experience
it from a new perspective,
18
76520
3536
e podemos usalo para experimentalo
cunha nova perspectiva
01:32
and to share that perspective
with a wider range of people.
19
80080
4056
e compartir esa perspectiva
cun abano máis grande de xente.
Vóuvolo explicar.
01:36
Let me show you what I mean.
20
84160
1336
(A música remata)
01:37
(Music ends)
21
85520
1296
Cando digo que son astrofísico
01:38
Now, when I tell people
I'm an astrophysicist,
22
86840
2176
a xente impresiónanse bastante.
01:41
they're usually pretty impressed.
23
89040
1616
E logo digo que tamén son músico
e eles: "Ah, claro".
01:42
And then I say I'm also a musician --
they're like, "Yeah, we know."
24
90680
3216
(Risos)
01:45
(Laughter)
25
93920
1016
Así que parece que todos saben
01:46
So everyone seems to know
26
94960
1296
que hai unha conexión profunda
entre música e astronomía.
01:48
that there's this deep connection
between music and astronomy.
27
96280
2936
De feito, é unha idea moi vella;
01:51
And it's actually a very old idea;
28
99240
1656
ten máis de 2000 anos, desde Pitágoras.
01:52
it goes back over 2,000 years
to Pythagoras.
29
100920
3016
01:55
You might remember Pythagoras
from such theorems
30
103960
2256
Lembraredes a Pitágoras por teoremas como
o teorema de Pitágoras.
01:58
as the Pythagorean theorem --
31
106240
1856
(Risos)
02:00
(Laughter)
32
108120
1016
El dixo:
02:01
And he said:
33
109160
1560
"Hai xeometría no soar das cordas,
02:03
"There is geometry
in the humming of the strings,
34
111640
2536
02:06
there is music in the spacing
of the spheres."
35
114200
2496
hai música no espazo das esferas."
El pensaba, literalmente,
02:08
And so he literally thought
36
116720
1336
que o movemento dos planetas
pola esfera celeste
02:10
that the motions of the planets
along the celestial sphere
37
118080
2736
creaba música harmoniosa.
02:12
created harmonious music.
38
120840
1240
02:15
And if you asked him,
"Why don't we hear anything?"
39
123000
2416
E se lle preguntarades
por que non oídes nada,
diría que non o oídes
02:17
he'd say you can't hear it
40
125440
1296
porque non sabedes como é non oílo;
02:18
because you don't know
what it's like to not hear it;
41
126760
2496
non coñecedes o silencio real.
02:21
you don't know what true silence is.
42
129280
1735
Coma cando tedes
que quedar sen electricidade
02:23
It's like how you have to wait
for your power to go out
43
131039
2617
para oír o molesto que era o frigorífico.
02:25
to hear how annoying
your refrigerator was.
44
133680
2040
Talvez o credes
02:28
Maybe you buy that,
45
136360
1216
pero non moita xente o cría,
como Aristóteles.
02:29
but not everybody else was buying it,
including such names as Aristotle.
46
137600
3720
02:34
(Laughter)
47
142240
2776
(Risos)
Palabras exactas.
02:37
Exact words.
48
145040
1216
(Risos)
02:38
(Laughter)
49
146280
1016
Parafraseando as palabras exactas.
02:39
So I'll paraphrase his exact words.
50
147320
1696
Dixo que era unha boa idea
02:41
He said it's a nice idea,
51
149040
1376
02:42
but if something as large and vast
as the heavens themselves
52
150440
3336
pero que se algo tan amplo e vasto
como o ceo
se movese e fixese ruído,
02:45
were moving and making sounds,
53
153800
1576
02:47
it wouldn't just be audible,
54
155400
1376
non sería audible,
02:48
it would be earth-shatteringly loud.
55
156800
2416
sería abouxador.
02:51
We exist, therefore
there is no music of the spheres.
56
159240
3520
Nós existimos, polo tanto,
non existe a música das esferas.
02:55
He also thought that the brain's
only purpose was to cool down the blood,
57
163760
3456
Tamén pensaba que o único fin do cerebro
era arrefriar o sangue,
así que...
02:59
so there's that ...
58
167240
1256
(Risos)
03:00
(Laughter)
59
168520
1216
Pero gustaríame ensinarvos que,
en certa maneira, os dous tiñan razón.
03:01
But I'd like to show you that in some way
they were actually both right.
60
169760
3416
E imos comezar por entender por que
a música é musical.
03:05
And we're going to start by understanding
what makes music musical.
61
173200
4080
03:10
It may sound like a silly question,
62
178040
2096
Pode parecer unha parvada,
03:12
but have you ever wondered why it is
63
180160
1736
pero, pensastes algunha vez por que
03:13
that certain notes, when played together,
sound relatively pleasing or consonant,
64
181920
4256
certas notas, cando se tocan xuntas,
soan relativamente ben ou consoantes,
como estas dúas...
03:18
such as these two --
65
186200
1216
(Música)
03:19
(Music)
66
187440
2576
mentres que outras soan
máis tensas ou disonantes,
03:22
while others are
a lot more tense or dissonant,
67
190040
2656
como estas dúas...
03:24
such as these two.
68
192720
1256
03:26
(Music)
69
194000
2336
(Música)
Non?
03:28
Right?
70
196360
1216
Por que pasa isto? Por que hai notas?
03:29
Why is that? Why are there notes at all?
71
197600
1936
Por que entoamos ou non?
03:31
Why can you be in or out of tune?
72
199560
1600
03:33
Well, the answer to that question
73
201880
1616
A resposta a esta pregunta
03:35
was actually solved by Pythagoras himself.
74
203520
3520
atopouna o mesmo Pitágoras.
03:40
Take a look at the string on the far left.
75
208360
2400
Mirade a corda da esquerda de todo.
03:43
If you bow that string,
76
211960
1696
Se a pulsades,
produce unha nota ao abanear
rapidamente adiante a atrás.
03:45
it will produce a note as it oscillates
very fast back and forth.
77
213680
3656
03:49
(Musical note)
78
217360
3376
(nota musical)
Pero agora se cortades a corda en dous,
tedes dúas cordas,
03:52
But now if you cut the string in half,
you'll get two strings,
79
220760
2936
cada unha abaneando o dobre de rápido.
03:55
each oscillating twice as fast.
80
223720
2096
03:57
And that will produce a related note.
81
225840
2936
E iso produce unha nota relacionada.
04:00
Or three times as fast,
82
228800
1320
Ou tres veces máis rápida,
04:03
or four times --
83
231040
1216
ou catro veces...
04:04
(Musical notes)
84
232280
4840
(Notas musicais)
04:11
And so the secret to musical harmony
really is simple ratios:
85
239280
3936
E así o segredo da harmonía musical
é só unha proporción:
04:15
the simpler the ratio,
86
243240
2136
canto máis simple é a proporción,
04:17
the more pleasing or consonant
those two notes will sound together.
87
245400
3176
máis agradables ou consoantes
son as dúas notas xuntas.
Canto máis complexa é a proporción,
máis disonantes soarán.
04:20
And the more complex the ratio,
the more dissonant they will sound.
88
248600
3176
E esta interacción
entre tensión e liberación
04:23
And it's this interplay
between tension and release,
89
251800
2616
04:26
or consonance and dissonance,
90
254440
1736
ou entre consonancia e disonancia,
04:28
that makes what we call music.
91
256200
1960
é o que fai o que chamamos música.
04:31
(Music)
92
259800
3280
(Música)
04:46
(Music ends)
93
274520
1216
(Remata a música)
04:47
(Applause)
94
275760
1056
(Aplausos)
Grazas.
04:48
Thank you.
95
276840
1216
(Aplausos)
04:50
(Applause)
96
278080
2976
Pero hai máis.
04:53
But there's more.
97
281080
1200
04:55
(Laughter)
98
283040
1960
(Risos)
04:57
So the two features of music
we like to think of as pitch and rhythms,
99
285680
4056
As dúas características da música,
ton e ritmo,
05:01
they're actually two versions
of the same thing,
100
289760
2496
son en realidade dúas versións
do mesmo,
05:04
and I can show you.
101
292280
1216
e podo mostrárvolo.
05:05
(Slow rhythm)
102
293520
1216
(Ritmo baixo)
05:06
That's a rhythm right?
103
294760
1200
Iso é un ritmo, non?
05:09
Watch what happens when we speed it up.
104
297478
1858
Mirade o que pasa se o aceleramos.
05:11
(Rhythm gets gradually faster)
105
299360
3216
(O ritmo aumenta)
05:14
(High pitch)
106
302600
3416
(Ton alto)
05:18
(Lowering pitch)
107
306040
3456
(Ton descendente)
05:21
(Slow Rhythm)
108
309520
2600
(Ritmo lento)
05:25
So once a rhythm starts happening
more than about 20 times per second,
109
313320
3296
Así que cando o ritmo se repite
máis de 20 veces por segundo,
o voso cerebro cambia.
05:28
your brain flips.
110
316640
1216
05:29
It stops hearing it as a rhythm
and starts hearing it as a pitch.
111
317880
3080
Deixa de oílo como un ritmo
e comeza a oílo como un ton.
05:34
So what does this have to do
with astronomy?
112
322760
2096
E que ten que ver isto coa astronomía?
Aí é cando chegamos ao sistema TRAPPIST-1.
05:36
Well, that's when we get
to the TRAPPIST-1 system.
113
324880
3040
05:40
This is an exoplanetary system
discovered last February of 2017,
114
328760
5496
Este sistema exoplanetario
descubriuse en febreiro de 2017,
05:46
and it got everyone excited
115
334280
1336
e todo o mundo se emocionou
05:47
because it is seven Earth-sized planets
all orbiting a very near red dwarf star.
116
335640
4776
porque son 7 planetas do tamaño da Terra
orbitando unha estrela anana vermella.
E cremos que 3 dos planetas
05:52
And we think that three of the planets
117
340440
1856
teñen a temperatura xusta
para auga líquida.
05:54
have the right temperature
for liquid water.
118
342320
2096
Tamén está tan cerca que nos próximos anos
05:56
It's also so close
that in the next few years,
119
344440
2176
deberiamos poder detectar
elementos nas súas atmosferas
05:58
we should be able to detect
elements in their atmospheres
120
346640
2696
como osíxeno e metano,
signos potenciais de vida.
06:01
such as oxygen and methane --
potential signs of life.
121
349360
2560
06:05
But one thing about
the TRAPPIST system is that it is tiny.
122
353920
3296
Pero o sistema TRAPPIST é diminuto.
06:09
So here we have the orbits
of the inner rocky planets
123
357240
2816
Aquí temos as órbitas
dos planetas rochosos interiores
no noso sistema solar:
06:12
in our solar system:
124
360080
1256
Mercurio, Venus, a Terra e Marte,
06:13
Mercury, Venus, Earth and Mars,
125
361360
1496
e os 7 planetas do tamaño da Terra
de TRAPPIST-1
06:14
and all seven Earth-sized
planets of TRAPPIST-1
126
362880
2576
06:17
are tucked well inside
the orbit of Mercury.
127
365480
2360
caben dentro da órbita de Mercurio.
06:21
I have to expand this by 25 times
128
369040
2896
Teño que expandir isto 25 veces
06:23
for you to see the orbits
of the TRAPPIST-1 planets.
129
371960
2720
para que vexades as órbitas
dos planetas de TRAPPIST-1.
06:28
It's actually much more similar in size
to our planet Jupiter and its moons,
130
376360
4536
É moito máis parecido en tamaño
ao noso planeta Xúpiter e ás súas lúas,
06:32
even though it's seven
Earth-size planets orbiting a star.
131
380920
3976
aínda que son 7 planetas como a Terra
orbitando unha estrela.
06:36
Another reason this got everyone excited
was artist renderings like this.
132
384920
4400
Outra razón que emocionou a todos foron
interpretacións artísticas como esta.
06:42
You got some liquid water,
some ice, maybe some land,
133
390800
3056
Hai algo de auga líquida, algo de xeo,
talvez algunha terra,
06:45
maybe you can go for a dive
in this amazing orange sunset.
134
393880
2760
quizais poidamos mergullarnos
neste marabilloso solpor.
06:49
It got everyone excited,
135
397920
1336
Todo o mundo se emocionou
06:51
and then a few months later,
some other papers came out
136
399280
3456
e uns meses máis tarde,
saíron outros artigos
que dicían que probablemente
sería máis coma isto.
06:54
that said, actually,
it probably looks more like this.
137
402760
2720
06:58
(Laughter)
138
406080
3200
(Risos)
07:02
So there were signs
139
410400
1896
Había sinais
07:04
that some of the surfaces
might actually be molten lava
140
412320
3696
de que algunhas das superficies
poderían ser lava fundida
07:08
and that there were very damaging
X-rays coming from the central star --
141
416040
3496
e que había raios x daniños
saíndo da estrela central,
07:11
X-rays that will sterilize the surface
of life and even strip off atmospheres.
142
419560
4280
raios x que esterilizarían a superficie
da vida e eliminarían atmosferas.
07:16
Luckily, just a few months ago in 2018,
143
424720
2936
Afortunadamente, hai uns meses, en 2018,
07:19
some new papers came out
with more refined measurements,
144
427680
3936
saíron á luz algúns artigos
con medidas máis axustadas
07:23
and they found actually
it does look something like that.
145
431640
2816
e anunciaban que se parece a algo así.
(Risos)
07:26
(Laughter)
146
434480
2016
07:28
So we now know that several of them
have huge supplies of water --
147
436520
3496
Agora sabemos que varios deles
teñen enormes reservas de auga,
07:32
global oceans --
148
440040
1216
océanos globais,
07:33
and several of them
have thick atmospheres,
149
441280
2736
e varios teñen atmosferas densas,
07:36
so it's the right place to look
for potential life.
150
444040
3160
así que é o sitio correcto para
buscar vida.
07:40
But there's something even more
exciting about this system,
151
448000
2776
Pero hai algo aínda máis
emocionante neste sistema,
07:42
especially for me.
152
450800
1200
especialmente para min.
07:44
And that's that TRAPPIST-1
is a resonant chain.
153
452720
3376
O TRAPPIST-1 é unha cadea resoante.
07:48
And so that means for every two orbits
of the outer planet,
154
456120
2800
Iso significa que por cada 2 órbitas
dun planeta exterior,
07:51
the next one in orbits three times,
155
459800
2456
o seguinte orbita 3 veces,
07:54
and the next one in four,
156
462280
1776
e o seguinte 4,
07:56
and then six, nine, 15 and 24.
157
464080
5256
e logo 6, 9, 15 e 24.
08:01
So you see a lot of very simple ratios
among the orbits of these planets.
158
469360
4520
Vemos moitas proporcións simples
entre a órbita deses planetas.
08:06
Clearly, if you speed up their motion,
you can get rhythms, right?
159
474840
3136
Se aceleramos o movemento
podemos coller ritmos, non?
Un pulso, por cada vez que
un planeta dá a volta.
08:10
One beat, say, for every time
a planet goes around.
160
478000
2696
08:12
But now we know if you speed
that motion up even more,
161
480720
2736
Pero agora sabemos que se aceleramos
o movemento aínda máis,
08:15
you'll actually produce musical pitches,
162
483480
2336
producimos tons musicais,
e só neste caso
08:17
and in this case alone,
163
485840
1520
08:20
those pitches will work together,
164
488200
1576
eses tons funcionan xuntos,
08:21
making harmonious,
even human-like harmony.
165
489800
2760
e fan harmonías, case humanas.
08:25
So let's hear TRAPPIST-1.
166
493880
2040
Imos oír TRAPPIST-1.
08:28
The first thing you'll hear will be
a note for every orbit of each planet,
167
496880
3496
O que primeiro ides oír é unha nota
por cada órbita de planeta
e lembrade
08:32
and just keep in mind,
168
500400
1736
08:34
this music is coming
from the system itself.
169
502160
2096
esta música vén do propio sistema.
Non estou creando tons ou ritmos,
08:36
I'm not creating the pitches or rhythms,
170
504280
2056
08:38
I'm just bringing them
into the human hearing range.
171
506360
3016
só os estou traendo á capacidade
de audición humana.
08:41
And after all seven planets have entered,
172
509400
1976
E despois de que entren os 7 planetas,
ides ver,
08:43
you're going to see --
173
511400
1456
08:44
well, you're going to hear a drum
for every time two planets align.
174
512880
3255
ides oír un tambor
cada vez que dous planetas se aliñan.
08:48
That's when they kind of
get close to each other
175
516159
2257
Isto é cando se achegan
e se dan, uns a outros,
un empurrón gravitacional.
08:50
and give each other a gravitational tug.
176
518440
1920
08:57
(Tone)
177
525600
6240
(Ton)
09:05
(Two tones)
178
533640
6320
(Dous tons)
09:14
(Three tones)
179
542360
6480
(Tres tons)
09:22
(Four tones)
180
550080
5360
(Catro tons)
09:29
(Five tones)
181
557800
6000
(Cinco tons)
09:37
(Six tones)
182
565520
3800
(Seis tons)
09:45
(Seven tones)
183
573480
5160
(Sete tons)
09:53
(Drum beats)
184
581720
4200
(Son de tambor)
10:31
(Music ends)
185
619306
1150
(A música remata)
10:32
And that's the sound of the star itself --
its light converted into sound.
186
620480
3600
E ese é o son da estrela,
a súa luz convertida en son.
10:37
So you may wonder
how this is even possible.
187
625240
2600
Quizais vos preguntades como é posible.
10:40
And it's good to think
of the analogy of an orchestra.
188
628640
3040
É bo pensar na analoxía dunha orquestra,
10:44
When everyone gets together
to start playing in an orchestra,
189
632480
2896
cando a xente se xunta
para tocar nunha orquestra,
non poden chegar e tocar, non?
10:47
they can't just dive into it, right?
190
635400
1736
Teñen que sintonizarse;
10:49
They have to all get in tune;
191
637160
1416
teñen que asegurarse
10:50
they have to make sure
192
638600
1256
de que os seus instrumentos están
aliñados cos do veciño.
10:51
their instruments resonate
with their neighbors' instruments,
193
639880
2896
Algo parecido ocorreu
co TRAPPIST-1 ao comezo da súa existencia.
10:54
and something very similar happened
to TRAPPIST-1 early in its existence.
194
642800
3456
Cando os planetas se formaron,
10:58
When the planets were first forming,
195
646280
1816
11:00
they were orbiting within a disc of gas,
196
648120
3456
orbitaban nun disco de gas.
11:03
and while inside that disc,
197
651600
2296
Dentro dese disco,
11:05
they can actually slide around
198
653920
1496
poden moverse
11:07
and adjust their orbits to their neighbors
199
655440
2336
e axustar as súas órbitas
ás dos seus veciños
11:09
until they're perfectly in tune.
200
657800
2096
ata que estean perfectamente sintonizados.
11:11
And it's a good thing they did
because this system is so compact --
201
659920
3176
E é bo que o fixeran
porque o seu sistema é moi compacto
11:15
a lot of mass in a tight space --
202
663120
1936
un montón de masa nun espazo estreito.
11:17
if every aspect of their orbits
wasn't very finely tuned,
203
665080
3216
Se cada aspecto das súas órbitas
non estivera ben sintonizado,
11:20
they would very quickly
disrupt each other's orbits,
204
668320
2456
enseguida perturbarían
as órbitas dos outros,
11:22
destroying the whole system.
205
670800
1400
destruíndo todo o sistema.
11:24
So it's really music
that is keeping this system alive --
206
672960
3056
Así que é realmente a música
a que mantén vivo o sistema
11:28
and any of its potential inhabitants.
207
676040
1880
e calquera dos potenciais habitantes.
11:32
But what does our solar system sound like?
208
680920
2040
E como soa o noso sistema solar?
11:36
I hate to be the one to show you this,
but it's not pretty.
209
684960
2776
Odio ser eu quen volo ensine
pero non é bonito.
(Risos)
11:39
(Laughter)
210
687760
1896
11:41
So for one thing,
211
689680
1296
Para comezar,
11:43
our solar system
is on a much, much larger scale,
212
691000
3176
o noso sistema solar
ten unha escala moito maior
11:46
and so to hear all eight planets,
213
694200
1696
e para oír os 8 planetas
11:47
we have to start with Neptune
near the bottom of our hearing range,
214
695920
3176
temos que comezar con Neptuno
no fondo do noso rango auditivo
e despois Mercurio está alá arriba
11:51
and then Mercury's going
to be all the way up
215
699120
2136
no bordo do noso rango auditivo.
11:53
near the very top of our hearing range.
216
701280
1896
Como os nosos planetas
non son moi compactos,
11:55
But also, since our planets
are not very compact --
217
703200
2576
11:57
they're very spread out --
218
705800
2336
están esparexidos,
12:00
they didn't have to adjust
their orbits to each other,
219
708160
2576
non teñen que axustar as órbitas
uns aos outros,
así que tocan as súas notas aleatorias
en tempos aleatorios.
12:02
so they're kind of just all playing
their own random note at random times.
220
710760
3616
Síntoo pero aquí vai.
12:06
So, I'm sorry, but here it is.
221
714400
2720
12:09
(Tone)
222
717920
1216
(Ton)
Iso é Neptuno.
12:11
That's Neptune.
223
719160
1416
12:12
(Two tones)
224
720600
1016
(Dous tons)
Urano.
12:13
Uranus.
225
721640
1200
12:15
(Three tones)
226
723560
1696
(Tres tons)
Saturno
12:17
Saturn.
227
725280
1216
12:18
(Four tones)
228
726520
1456
(Catro tons)
Xúpiter.
12:20
Jupiter.
229
728000
1496
12:21
And then tucked in, that's Mars.
230
729520
2376
E, aí no medio, Marte.
12:23
(Five tones)
231
731920
1016
(Cinco tons)
A Terra.
12:24
(Six tones)
232
732960
1016
(Seis tons)
12:26
Earth.
233
734000
1200
(Sete tons)
12:27
(Seven tones)
234
735586
1150
Venus
12:28
Venus.
235
736760
1200
12:30
(Eight tones)
236
738626
1150
(Oito tons)
E ese é Mercurio.
12:31
And that's Mercury --
237
739800
1216
Está ben, vou parar.
12:33
OK, OK, I'll stop.
238
741040
1216
(Risos)
12:34
(Laughter)
239
742280
1856
12:36
So this was actually Kepler's dream.
240
744160
3496
Así que isto era o soño de Kepler.
12:39
Johannes Kepler is the person
241
747680
1416
Johannes Kepler foi a persoa
que propuxo as leis do
movemento planetario.
12:41
that figured out
the laws of planetary motion.
242
749120
2176
Estaba fascinado pola idea
12:43
He was completely fascinated by this idea
243
751320
2056
dunha conexión entre música,
astronomía e xeometría.
12:45
that there's a connection
between music, astronomy and geometry.
244
753400
3816
12:49
And so he actually spent an entire book
245
757240
2536
E usou un libro enteiro
12:51
just searching for any kind of musical
harmony amongst the solar system's planets
246
759800
5016
buscando calquera tipo de harmonía
musical entre os planetas do sistema solar
12:56
and it was really, really hard.
247
764840
1480
e era moi moi difícil.
12:59
It would have been much easier
had he lived on TRAPPIST-1,
248
767360
2760
Sería moito máis fácil
se vivise en TRAPPIST-1,
13:02
or for that matter ...
249
770920
1816
ou no
13:04
K2-138.
250
772760
1560
K2-138.
13:07
This is a new system
discovered in January of 2018
251
775080
3736
Este é un sistema novo
descuberto en xaneiro de 2018
13:10
with five planets,
252
778840
1256
con 5 planetas,
13:12
and just like TRAPPIST,
253
780120
1256
e como TRAPPIST,
13:13
early on in their existence,
they were all finely tuned.
254
781400
3256
desde moi axiña estaban ben sintonizados.
Estaban sintonizados
13:16
They were actually tuned
255
784680
1216
nunha estrutura de tons
proposta por Pitágoras,
13:17
into a tuning structure
proposed by Pythagoras himself,
256
785920
3016
hai uns 2000 anos.
13:20
over 2,000 years before.
257
788960
1320
13:23
But the system's actually
named after Kepler,
258
791840
2136
Pero chamáronlle Kepler ao sistema
13:26
discovered by the Kepler space telescope.
259
794000
2456
que foi descuberto polo
telescopio espacial Kepler.
13:28
And so, in the last few billion years,
260
796480
2256
Nos últimos miles de millóns de anos,
13:30
they've actually lost their tuning,
261
798760
1696
perderon a sintonía
máis do que o fixo TRAPPIST,
13:32
quite a bit more than TRAPPIST has,
262
800480
1696
así que imos volver atrás no tempo
13:34
and so what we're going to do
is go back in time
263
802200
2856
13:37
and imagine what
they would've sounded like
264
805080
2416
e imaxinar como soarían
cando se formaron.
13:39
just as they were forming.
265
807520
1440
14:02
(Music)
266
830040
4920
(Música)
15:20
(Music ends)
267
908000
1160
(A música remata)
15:22
(Applause)
268
910880
3440
(Aplausos)
15:30
Thank you.
269
918280
1200
Grazas.
15:32
Now, you may be wondering:
How far does this go?
270
920200
2256
Seguro que vos preguntades
ata onde vai isto.
canta música hai aí fóra?
15:34
How much music actually is out there?
271
922480
1960
Iso é o que me preguntaba
o pasado outono
15:37
And that's what I was wondering last fall
272
925320
1976
cando traballaba no planetario
da Universidade de Toronto
15:39
when I was working
at U of T's planetarium,
273
927320
2136
15:41
and I was contacted by an artist
named Robyn Rennie and her daughter Erin.
274
929480
4856
e contactou comigo unha artista
chamada Robyn Rennie e a súa filla Erin.
15:46
Robyn loves the night sky,
275
934360
2096
Robyn ama o ceo nocturno,
15:48
but she hasn't been able
to fully see it for 13 years
276
936480
2656
pero non pode velo desde hai 13 anos
15:51
because of vision loss.
277
939160
1200
pola perda de visión.
15:53
And so they wondered
if there was anything I could do.
278
941320
2576
Elas preguntábanse se había
algo que eu puidese facer.
15:55
So I collected all the sounds
I could think of from the universe
279
943920
3576
Así que collín todos os sons do universo
que se me ocorreron
15:59
and packaged them into
what became "Our Musical Universe."
280
947520
5136
e xunteinos no que foi
o noso universo musical.
16:04
This is a sound-based planetarium show
281
952680
2256
É un espectáculo planetario
baseado no sonido
16:06
exploring the rhythm
and harmony of the cosmos.
282
954960
3176
explorando o ritmo
e a harmonía do cosmos.
16:10
And Robyn was so moved
by this presentation
283
958160
2256
Robyn estaba tan emocionada por isto
16:12
that when she went home,
284
960440
1256
que cando chegou á casa
16:13
she painted this gorgeous
representation of her experience.
285
961720
3200
pintou esta fermosa representación
da súa experiencia
16:18
And then I defaced it
by putting Jupiter on it for the poster.
286
966080
2936
que eu estraguei ao poñer
a Xúpiter para o cartel.
16:21
(Laughter)
287
969040
1320
(Risos)
16:23
So ...
288
971840
1200
Así que...,
16:27
in this show, I take people
of all vision levels
289
975040
3376
neste espectáculo, collo xente
de todos os niveis de visión
16:30
and bring them on an audio tour
of the universe,
290
978440
2696
e lévoos nunha xira auditiva
polo universo,
16:33
from the night sky all the way out
to the edge of the observable universe.
291
981160
4080
desde o ceo nocturno ata o límite
do universo observable.
16:38
But even this is just the start
of a musical odyssey
292
986240
2496
Isto é só o comezo dunha odisea musical
16:40
to experience the universe
with new eyes and with new ears,
293
988760
3896
para experimentar o universo
con novos ollos e novos oídos
16:44
and I hope you'll join me.
294
992680
1576
e espero que vos unades.
16:46
Thank you.
295
994280
1216
Grazas.
16:47
(Applause)
296
995520
2320
(Aplausos)
Translated by Carme Paz
Reviewed by Gonzalo Camiña González

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com