English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxClaremontColleges

Talithia Williams: Own your body's data

Talithia Williams: Birtokold a tested adatait!

Filmed
Views 1,375,244

Talán azt gondoljuk, hogy az új fejlett monitorok (melyek szívritmust, alvást, naponta megtett lépéseket mérnek) a versenysportolóknak lettek kifejlesztve. De Talithia Williams, statisztikusként meggyőződéssel érvel a mellett, hogy mindannyiunknak naponta kellene egyszerű adatokat mérnünk és lejegyeznünk a testünkről -- mert a saját adataink sokkal többet árulhatnak el rólunk, mint amit talán az orvosok tudnak.

- Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data. Full bio

As a kid I always loved information
Gyerekként mindig is elbűvölt az információ
00:12
that I could get from data
amit adatokból tudtam leszűrni
00:15
and the stories that could be told with numbers.
és imádtam a számokban
elmondott történeteket
00:17
I remember, growing up, I'd be frustrated at
Emlékszem, tiniként mennyire idegesített,
00:20
how my own parents would lie to me using numbers.
amikor saját szüleim
számokkal hazudtak nekem.
00:22
"Talithia, if I've told you once
I've told you a thousand times."
"Talithia, ha egyszer elmondtam,
ezerszer mondtam el!"
00:28
No dad, you've only told me 17 times
"Nem, apa, csak tizenhétszer mondtad el
00:33
and twice it wasn't my fault. (Laughter)
és kétszer nem az én hibám volt."
(Nevetés)
00:37
I think that is one of the reasons I got a Ph.D. in statistics.
Azt hiszem ez az egyik oka annak,
hogy statisztikából doktoráltam.
00:40
I always wanted to know,
Tudni akartam,
00:43
what are people trying to hide with numbers?
mit szeretnének az emberek
elrejteni számokkal.
00:44
As a statistician,
Statisztikusként
00:47
I want people to show me the data
ismerni szeretném az adatokat,
00:48
so I can decide for myself.
hogy én magam dönthessek.
00:52
Donald and I were pregnant with our third child
Donald és én harmadik gyerekünket vártuk
00:55
and we were at about 41 and a half weeks,
és körülbelül 41 és fél hetesek voltunk.
00:58
what some of you may refer to as being overdue.
Ez esetben talán azt gondolnák,
hogy késett a baba.
01:00
Statisticians, we call that
Mi, statisztikusok
erre azt mondjuk,
01:04
being within the 95 percent confidence interval.
benne lenni a 95 %-os
megbízhatósági intervallumban.
01:06
(Laughter)
(Nevetés)
01:08
And at this point in the process
A folyamat ezen pontján
01:10
we had to come in every couple of days
pár naponta bekellet mennünk,
01:12
to do a stress test on the baby,
stressz tesztre.
01:15
and this is just routine,
És ez csak rutin.
01:16
it tests whether or not the baby
is feeling any type of undue stress.
A teszt kimutatja, ha a baba
bármiféle indokolatlan stresszt érez.
01:18
And you are rarely, if ever, seen by your actual doctor,
Csak ritkán vizsgál a saját orvosod,
01:22
just whoever happens to be
working at the hospital that day.
akárki megvizsgálhat, aki aznap
épp ügyeletes a kórházban.
01:26
So we go in for a stress test and after 20 minutes
Szóval, mi bemegyünk egy stressz tesztre
01:29
the doctor comes out and he says,
és 20 perc múlva kijön az orvos és mondja,
01:32
"Your baby is under stress, we need to induce you."
"A babájuk stressz alatt van,
be kell indítanunk a szülést."
01:35
Now, as a statistician, what's my response?
Na most, statisztikusként,
mi az én reakcióm?
01:41
Show me the data!
Mutassa az adatokat!
01:45
So then he proceeds to tell us
Ő aztán folytatja és mondja,
01:49
the baby's heart rate trace went from 18 minutes,
hogy a baba szívritmusát 18 percig követtük,
01:52
the baby's heart rate was in the normal zone
ez a normális tartományban volt
01:54
and for two minutes it was in what appeared to be
két percig viszont úgy tűnt, mintha
01:56
my heart rate zone and I said,
a saját tartományomon belül lenne,
mire én megkérdeztem,
01:59
"Is it possible that maybe this was my heart rate?
"Lehetséges, hogy ez az
én szívritmusom volt?
02:03
I was moving around a little bit,
Mozogtam picit,
02:05
it's hard to lay still on your back,
nehéz háton fekve mozdulatlan maradni
02:07
41 weeks pregnant for 20 minutes.
20 percen keresztül,
amikor 41 hetes terhes vagy.
02:09
Maybe it was shifting around."
Talán én mozogtam."
02:12
He said, "Well, we don't want to take any chances."
Erre ő: "Hát, mi nem akarunk kockáztatni."
02:14
I said okay.
"Rendben -- mondtam én --
02:19
I said, "What if I was at 36 weeks
de mi lenne, ha 36 hetes lennék,
02:20
with this same data?
ugyanezekkel az adatokkal?
02:22
Would your decision be to induce?"
Akkor is a mellett döntene,
hogy beindítja a szülést?"
02:24
"Well, no, I would wait until you were at least
"Hát nem, ez esetben várnék,
amíg legalább
02:28
38 weeks, but you are almost 42,
38 hetes lenne, de már majdnem 42 hetes,
02:31
there is no reason to leave that baby inside,
és nincs miért benthagyni a babát,
02:33
let's get you a room."
szóval, keressünk egy szobát."
02:35
I said, "Well, why don't we just do it again?
Erre én: "Hát jó,... (Nevetés)
de miért nem csináljuk meg újra?
02:37
We can collect more data.
Több adatot gyűjthetnénk.
02:44
I can try to be really still for 20 minutes.
Megpróbálnék mozdulatlan
maradni 20 percig.
02:45
We can average the two and see
Átlagot tudnánk számolni...(Nevetés)
és láthatnánk
02:48
what that means. (Laughter)
mit mutat majd az."
02:51
And he goes,
Ő meg erre,
02:53
"Ma'am, I just don't want you to have a miscarriage."
"Asszonyom, én csak azt szeretném,
hogy ne veszítse el a gyerekét."
02:57
That makes three of us.
Ezzel hárman vagyunk így.
03:04
And then he says,
Majd ő mondja,
03:07
"Your chances of having a miscarriage double
"A vetélés esélye megduplázódik,
03:08
when you go past your due date. Let's get you a room."
amikor Ön túllépi a várható időpontot.
Befektetem Önt."
03:12
Wow. So now as a statistician, what's my response?
Hűha. Szóval, statisztikusként,
mi az én válaszom?
03:16
Show me the data!
Mutassa az adatokat!
03:22
Dude, you're talking chances,
Esélyekről beszélsz?
03:24
I do chances all day long, tell me all about chances.
Én ezt csinálom egész nap,
vázold az esélyeket.
03:25
Let's talk chances. (Laughter)
Beszéljünk esélyekről. (Nevetés)
03:27
Let's talk chances.
Beszéljünk esélyekről.
03:29
So I say, "Okay, great.
"Rendben, nagyszerű,
03:31
Do I go from a 30-percent
chance to a 60-percent chance?
tehát mennyivel nő az esélyem,
30 százalékról esetleg 60 százalékra?
03:32
Where are we here with this miscarriage thing?
Hol állunk ezzel a vetélés dologgal?"
03:36
And he goes, "Not quite, but it doubles,
Mire ő, "Nem teljesen, de megduplázódik,
03:39
and we really just want what's best for the baby."
és mi valóban azt akarjuk,
ami a legjobb a picinek."
03:42
Undaunted, I try a different angle.
Töretlenül, másik irányból közelítek:
03:47
I said, "Okay, out of 1,000 full-term pregnant women,
"Szóval akkor, ezer terhes nő közül
03:49
how many of them are going to miscarry
hányan fognak vetélni
03:55
just before their due date?
épp a kiírás időpontja előtt?"
03:57
And then he looks at me and looks at Donald,
Erre ő rám pillant, aztán Donaldre néz
03:59
and he goes, about one in 1,000.
és azt mondja: "Körülbelül ezerből egy."
04:02
I said, "Okay, so of those 1,000 women, how many
"Jól van, akkor ebből az ezer nőből
04:06
are going to miscarry just after their due date?"
hányan fognak vetélni
épp a kiírás időpontja után?"
04:09
"About two." (Laughter)
"Körülbelül ketten." (Nevetés)
04:14
I said, "Okay, so you are telling me that my chances
"Rendben, akkor Ön szerint,
04:18
go from a 0.1-percent chance
az én esélyem 0,1%-ról
04:20
to a 0.2-percent chance."
0.2%-ra emelkedik."
04:24
Okay, so at this point the data is not convincing us
Ezen a ponton az adatok
nem győznek meg arról,
04:28
that we need to be induced,
hogy beindítsuk a szülést,
04:30
and so then we proceed to have a conversation
így hát folytatjuk a beszélgetést
04:32
about how inductions lead to a higher rate
arról, hogy a mesterségesen
beindított szülés
04:34
of Cesarean sections, and if at all
possible we'd like to avoid that.
növeli a császármetszés szükségességét
és ezt, ha lehetséges, mi kerülni szeretnénk.
04:36
And then I said,
Ehhez még hozzáteszem:
04:40
"And I really don't think my due date is accurate."
"Amúgy nem hinném,
hogy a kiírásom időpontja pontos."
04:42
(Laughter)
(Nevetés)
04:45
And so this really stunned him
És ez igazán ledöbbenti,
04:47
and he looked sort of puzzled
zavartnak tűnik.
04:50
and I said, "You may not know this,
Én erre: "Talán Ön nem tudja,
04:52
but pregnancy due dates are calculated
de a kiírási időpontok alapja az,
04:54
assuming that you have a standard 28-day cycle,
hogy a menstruációs ciklus
standard 28 napig tart.
04:55
and my cycle ranges —
Az én ciklusom változó --
04:58
sometimes it's 27, sometimes it's up to 38 —
néha 27, máskor akár 38 is lehet --
04:59
and I have been collecting the data to prove it.
és én adatokat gyűjtöttem,
hogy ezt bebizonyítsam."
05:03
(Laughter)
(Nevetés)
05:06
And so we ended up leaving the hospital
that day without being induced.
Végül mi aznap elhagytuk a kórházat,
anélkül, hogy beindították volna szülést.
05:10
We actually had to sign a waiver
to walk out of the hospital.
Alá írattak egy joglemondó nyilatkozatot,
ahhoz, hogy elhagyhassuk a kórházat.
05:16
And I'm not advocating that you not listen to your doctors,
Én most nem azt javaslom,
hogy ne hallgassanak az orvosaikra,
05:22
because even with our first child,
hiszen már az első gyerekünkkel is,
05:25
we were induced at 38 weeks; cervical fluid was low.
beindították a szülést 31 hetesen,
mert a magzatvíz szintje alacsony volt.
05:27
I'm not anti-medical intervention.
Nem vagyok az orvosi beavatkozások ellen,
05:31
But why were confident to leave that day?
De miért voltunk biztosak abban,
hogy elmehetünk aznap?
05:33
Well, we had data that told a different story.
Hát, mert voltak adataink,
melyek másról beszéltek.
05:36
We had been collecting data for six years.
Már 6 éve, hogy gyűjtöttük az adatokat.
05:40
I had this temperature data,
Megvoltak nekem a testhőmérséklet adataim,
05:45
and it told a different story.
és azok mást mondtak.
05:47
In fact, we could probably pretty
accurately estimate conception.
Tulajdonképpen, egész biztosra
kiszámíthattuk volna a foganás időpontját.
05:49
Yeah, that's a story you want to tell
Ez egy jó történet,
amit majd elmondhatsz
05:56
at your kid's wedding reception. (Laughter)
a gyereked esküvőjén. (Nevetés)
05:58
I remember like it was yesterday.
"Úgy emlékszem rá,
mintha tegnap lett volna,
06:01
My temperature was a sizzling 97.8 degrees
A testhőmérsékletem perzselő 36.5 fok volt,
06:05
as I stared into your father's eyes. (Laughter)
amikor apád szemébe néztem." (Nevetés)
06:07
Oh, yeah. Twenty-two more years, we're telling that story.
Ó, igen. 22 év múlva
elmondjuk ezt a történetet.
06:12
But we were confident to leave
because we had been collecting data.
De nyugodtan elmehettünk,
mert azelőtt gyűjtöttük az adatokat.
06:18
Now, what does that data look like?
Hogy is néznek ki azok az adatok?
06:21
Here's a standard chart
Itt van egy standard ábra
06:23
of a woman's waking body temperature
egy ébredő nő testhőmérsékletéről
06:26
during the course of a cycle.
a ciklus ideje alatt.
06:29
So from the beginning of the menstrual cycle
A menstruáció kezdetétől
06:31
till the beginning of the next.
a következő kezdetéig.
06:32
You'll see that the temperature is not random.
Láthatják, hogy a testhőmérséklet
nem véletlenszerű.
06:34
Clearly there is a low pattern
Egyértelmű, hogy van egy alacsony szakasz
06:36
at the beginning of her cycle
a ciklusa elején,
06:38
and then you see this jump and then a higher
aztán látható az ugrás,
majd egy újabb sorozat
06:40
set of temperatures at the end of her cycle.
magas érték a ciklusa végén.
06:43
So what's happening here?
Szóval mi történik itt?
06:45
What is that data telling you?
Mit mondanak az adatok?
06:47
Well, ladies, at the beginning of our cycle,
Hát, hölgyeim, a ciklusunk elején,
06:49
the hormone estrogen is dominant and that estrogen
az ösztrogén hormon
domináns és az ösztrogén
06:52
causes a suppression of your body temperature.
lenyomja a testhőmérsékletünket.
06:55
And at ovulation, your body releases an egg
Ovuláció idején a testünk
egy petesejtet enged útjára
06:59
and progesterone takes over, pro-gestation.
és ekkor a progeszteron
veszi át az irányítást.
07:03
And so your body heats up in anticipation
A testünk befűt
07:08
of housing this new little fertilized egg.
a kis megtermékenyített petesejt
befogadására.
07:10
So why this temperature jump?
És miért ez a hőmérséklet növekedés?
07:14
Well, think about when a bird sits on her eggs.
Hát, gondoljanak arra,
amikor a madár ráül a tojásaira.
07:17
Why is she sitting on them?
Miért is ül rájuk?
07:20
She wants to keep them warm,
Mert melegen akarja tartani azokat,
07:22
protect them and keep them warm.
hogy védhesse és melegen tartsa.
07:24
Ladies, this is exactly what our bodies do every month,
Hölgyek, ezt teszi a testünk is
minden hónapban,
07:25
they heat up in anticipation
befűt, arra készülvén,
07:27
of keeping a new little life warm.
hogy majd melegen tarthassa
a kis új életet.
07:29
And if nothing happens, if you are not pregnant,
És ha semmi sem történik,
ha nem esünk teherbe,
07:33
then estrogen takes back over and
that cycle starts all over again.
az ösztrogén visszakapja az irányítást
és a ciklus kezdődik újra elölről.
07:36
But if you do get pregnant, sometimes you
De ha teherbe esünk, néha láthatunk
07:40
actually see another shift in your temperatures
egy újabb emelkedést a hőmérsékletünkön
07:42
and it stays elevated for those whole nine months.
és ez emelkedett marad
végig a kilenc hónap alatt.
07:45
That's why you see those pregnant
women just sweating and hot,
Ezért van az, hogy a várandós nők
gyakran izzadnak és melegük van,
07:48
because their temperatures are high.
mivel a testhőmérsékletük magas.
07:51
Here's a chart that we had about three or four years ago.
Itt van egy ábránk
három négy évvel ezelőttről.
07:55
We were really very excited about this chart.
Nagyon izgatottak voltunk ezen ábra miatt.
07:59
You'll see the low temperature level
Láthatják az alacsony testhőmérsékletet,
08:01
and then a shift and for about five days,
majd egy emelkedést körülbelül öt napig,
08:03
that's about the time it takes for the egg to travel
ez körülbelül az az idő,
amíg a petesejt utazik
08:07
down the fallopian tube and implant,
a petevezetéken át és beágyazódik,
08:09
and then you see those temperatures
start to go up a little bit.
és aztán látható, ahogyan a hőmérséklet
felemelkedik egy picit.
08:11
And in fact, we had a second temperature shift,
És tulajdonképpen nekünk
volt egy második hőemelkedésünk,
08:15
confirmed with a pregnancy test
that were indeed pregnant
amit igazolt is a terhességi teszt,
hogy valóban várandósak voltunk
08:18
with our first child, very exciting.
az első gyerekünkkel. Ez nagyon izgalmas.
08:22
Until a couple of days later
Mindaddig, amíg pár nap múlva
08:25
I saw some spotting and then I noticed heavy blood flow,
foltokat fedeztem fel,
aztán erős vérzés következett,
08:27
and we had in fact had an early stage miscarriage.
és tulajdonképpen
nekünk korai vetélésünk volt.
08:32
Had I not been taking my temperature
Ha nem mértem volna a testhőmérsékletem,
08:37
I really would have just thought
my period was late that month,
csupán azt gondoltam volna,
abban a hónapban késett a menstruációm.
08:41
but we actually had data to show
De az adataink azt bizonyították,
08:45
that we had miscarried this baby,
hogy elvesztettük ezt a babát.
08:46
and even though this data revealed a really
Még akkor is, ha ezek az adatok
08:49
unfortunate event in our lives,
egy szomorú eseményről tanúskodtak,
08:51
it was information that we could then take to our doctor.
olyan információ volt ez,
amit az orvoshoz vihettünk.
08:53
So if there was a fertility issue or some problem,
Tehát, ha termékenység vagy
egyéb probléma lett volna,
08:55
I had data to show:
voltak adataim.
08:58
Look, we got pregnant, our temperature shifted,
Nézze, mi teherbe estünk,
a hőmérséklet felugrott,
08:59
we somehow lost this baby.
valahogy elveszítettük ezt a babát.
09:01
What is it that we can do to help prevent this problem?
Mit tehetünk, hogy az ilyenfajta problémát
megelőzhessük?
09:03
And it's not just about temperatures
És nem csupán a testhőmérsékletről van szó
09:06
and it's not just about fertility;
és nem is csak a termékenységről,
09:10
we can use data about our bodies to tell us a lot of things.
a testünk adatai sok mindent elárulhatnak.
09:13
For instance, did you know that taking
your temperature can tell you a lot
Például, tudták azt, hogy, ha valaki méri
a testhőmérsékletét, ez sokat elmond
09:16
about the condition of your thyroid?
a pajzsmirigy állapotáról?
09:20
So, your thyroid works a lot like
the thermostat in your house.
Szóval, a pajzsmirigy szinte úgy működik,
mint a termosztát a lakásban.
09:22
There is an optimal temperature
that you want in your house;
Van egy hőmérséklet,
amit szeretnének bent,
09:26
you set your thermostat.
beállítják a termosztátot.
09:29
When it gets too cold in the house,
your thermostat kicks in
Amikor túl hideg lesz odakint,
a termosztát bekapcsol
09:30
and says, "Hey, we need to blow some heat around."
és azt mondja:
"Egy kis meleget kell csinálnunk."
09:33
Or if it gets too hot, your thermostat
Ha nagyon meleg lesz, a termosztát
09:36
registers, "Turn the A.C. on. Cool us off."
veszi a jelzést:
"Kapcsold be a légkondit. Hűts le minket."
09:38
That's exactly how your thyroid works in your body.
Pontosan így működik
a pajzsmirigyük is a testükben.
09:41
Your thyroid tries to keep an optimal temperature
A pajzsmirigy igyekszik megtartani
az optimális hőmérsékletet
09:45
for your body.
a testünk számára.
09:48
If it gets too cold, your thyroid
says, "Hey, we need to heat up."
Ha túl hideg lesz, azt mondja:
"Be kell fűtenünk."
09:49
If it gets too hot, your thyroid cools you down.
Ha túl meleg lesz,
a pajzsmirigyük lehűti Önöket.
09:51
But what happens when your
thyroid is not functioning well?
De mi történik akkor,
ha a pajzsmirigyük nem működik jól?
09:54
When it doesn't function, then it shows up
Ha nem működik, ez megmutatkozik
09:59
in your body temperatures,
a testhőmérsékletükben,
10:01
they tend to be lower than normal or very erratic.
és ez alacsonyabb lesz a normálisnál
vagy szabálytalan.
10:02
And so by collecting this data
Ezen adatok gyűjtésével
10:05
you can find out information about your thyroid.
Önök informálódhatnak a pajzsmirigyükről.
10:06
Now, what is it, if you had a thyroid
problem and you went to the doctor,
Mi van akkor, ha egy pajzsmirigy probléma
esetén elmennek orvoshoz,
10:09
your doctor would actually test the amount of
az orvosuk valójában ellenőrizné
10:13
thyroid stimulating hormone in your blood.
a pajzsmirigyet stimuláló hormon
mennyiségét a vérben.
10:15
Fine. But the problem with that test is
Rendben. De a gond ezzel a teszttel az,
10:18
it doesn't tell you how active the hormone is in your body.
hogy nem mutatja ki,
mennyire aktív ez a hormon a testben.
10:22
So you might have a lot of hormone present,
Lehet Önöknek
nagy mennyiségű hormonja,
10:25
but it might not be actively working to regulate
de lehet, az nem tudja szabályozni
10:27
your body temperature.
a testhőmérsékletüket.
10:29
So just by collecting your temperature every day,
Ha adatokat gyűjtenek minden nap,
10:30
you get information about the condition of your thyroid.
Önök informálódnak
a pajzsmirigy állapotáról.
10:32
So, what if you don't want to take
your temperature every day?
És mi van, ha nem akarnak
hőmérsékletet mérni?
10:35
I advocate that you do,
Én azt javaslom, tegyék ezt meg,
10:38
but there are tons of other things you could take.
de van ezer más dolog,
amit megtehetnek.
10:40
You could take your blood pressure,
you could take your weight —
Mérhetik a vérnyomásukat,
mérhetik a testsúlyukat --
10:41
yeah, who's excited about
igen, ki lelkesül azért,
10:44
taking their weight every day? (Laughter)
hogy méretkezzen minden nap? (Nevetés)
10:46
Early on in our marriage, Donald had a stuffy nose
Még a házasságunk elején Donaldnak
be volt dugulva az orra
10:49
and he had been taking a slew of medications
és rengeteg gyógyszert szedett,
10:54
to try to relieve his stuffy nose, to no avail.
hogy enyhítse a tüneteket,
persze sikertelenül.
10:57
And so, that night he comes and
he wakes me up and he says,
És azon az éjszakán odajön,
felébreszt és azt mondja:
11:01
"Honey, I can't breath out of my nose."
"Szívem, nem tudok orron át lélegezni."
11:05
And I roll over and I look, and I said,
"Well, can you breath out of your mouth?"
Megfordulok, ránézek és mondom:
"Hát, tudsz esetleg szájon át?"
11:09
(Laughter)
(Nevetés)
11:14
And he goes, "Yes, but I can't breath out of my nose!"
Ő erre: "Igen, de nem tudok orron át!"
11:16
And so like any good wife, I rush him
Így, mint minden rendes feleség,
11:23
to the emergency room
besietek vele a sürgősségre
11:26
at 2 o'clock in the morning.
hajnali kettőkor.
11:27
And the whole time I'm driving and I'm thinking,
És vezetés közben arra gondolok,
11:30
you can't die on me now.
"Nem halhatsz most meg.
11:33
We just got married,
Nemrég házasodtuk össze,
11:36
people will think I killed you! (Laughter)
még a végén azt gondolják,
megöltelek!" (Nevetés)
11:38
And so, we get to the emergency
room, and the nurse sees us,
Így hát bemegyünk a sürgősségre
és a nővér fogad bennünket,
11:43
and he can't breath out of his nose, and so
a férjem nem tud orron át lélegezni,
11:47
she brings us to the back and the doctor says,
így hát ő hátra visz
és az orvos kérdezi mi a gond,
11:49
"What seems to be the problem?" and
he goes, "I can't breath out of my nose."
amire a férjem válaszol
"Nem tudok orron át lélegezni."
11:51
And he said, "You can't breath out of your nose?
"Nem tud orron át lélegezni?
11:54
No, but he can breath out of his mouth. (Laughter)
Nem, de tud szájon át." (Nevetés)
11:56
He takes a step back and he looks at both of us
Visszalép, ránk néz
12:02
and he says "Sir, I think I know the problem.
és mondja: "Uram, azt hiszem tudom,
mi a gond.
12:05
You're having a heart attack.
Önnek szívinfarktusa van.
12:09
I'm going to order an EKG and a CAT scan
Csinálunk egy EKG-t
és egy tomográfiát azonnal."
12:10
for you immediately."
Csinálunk egy EKG-t
és egy tomográfiát azonnal."
12:12
And we are thinking,
És mi gondolkodunk,
12:16
no, no, no. It's not a heart attack. He can breathe,
nem, nem, nem.
Ez nem egy infarktus. Tud lélegezni,
12:17
just out of his mouth. No, no, no, no, no.
csak annyi, hogy szájon át.
Nem, nem, nem, nem.
12:20
And so we go back and forth with this doctor
Oda s vissza átbeszéljük
ezt az orvossal,
12:25
because we think this is the incorrect diagnosis,
hiszen mi azt gondoljuk,
ez a diagnózis helytelen,
12:28
and he's like, "No really, it'll be fine, just calm down."
mire ő: "Nyugodjanak meg,
minden rendben lesz."
12:30
And I'm thinking, how do you calm down?
But I don't think he's having a heart attack.
Hogy nyugszik Ön meg?
Nem hinném, hogy szívinfarktusa van.
12:34
And so fortunately for us, this
doctor was at the end of the shift.
És szerencsénkre,
ennek az orvosnak épp lejárt a műszakja.
12:38
So this new doctor comes in, he sees us clearly
Bejön egy új orvos és egyértelműen látja,
12:41
distraught, with a husband who can't breath
kétségbe vagyunk esve a férjem miatt,
aki nem tud lélegezni
12:44
out of his nose. (Laughter)
az orrán át. (Nevetés)
12:47
And he starts asking us questions.
És elkezd kérdezősködni.
12:50
He says, "Well, do you two exercise?"
Azt kérdezi, "Szóval, Önök mozognak?"
12:53
We ride our bikes, we go to the gym occasionally.
Hát... biciklizünk,
elmegyünk a konditerembe... időnként.
12:58
(Laughter)
(Nevetés)
13:05
We move around.
Megyünk körbe.
13:07
And he says, "What were you doing
just before you came here?"
Erre ő: "Mit csináltak,
mielőtt ide jöttek volna?"
13:09
I'm thinking, I was sleeping, honestly.
Gondolkodok...
hogy őszinte legyek, aludtam.
13:12
But okay, what was Donald doing just before?
Jól van, de mit csinált Donald azelőtt?
13:15
So Donald goes into this slew
of medications he was taking.
És Donald elkezdi sorolni
a rengeteg gyógyszert, amit akkor szedett.
13:18
He lists, "I took this decongestant
and then I took this nasal spray,"
"Használtam ezt az orrcseppet,
aztán ezt az orrsprayt,"
13:21
and then all of a sudden a lightbulb goes off and he says,
és hirtelen bevillan neki és mondja,
13:24
"Oh! You should never mix this
decongestant with this nasal spray.
"Oh! Soha nem használhatja együtt
ezt az orrcseppet és ezt a sprayt.
13:26
Clogs you up every time. Here, take this one instead."
Ezektől bedugul az orra.
Tessék, inkább használja ezt."
13:30
He gives us a prescription.
És ír egy receptet.
13:33
We're looking at each other, and I looked at the doctor,
Egymásra nézünk és én ránézek az orvosra,
13:35
and I said, "Why is it that it seems like you
"Miért van az, hogy úgy tűnik,
13:37
were able to accurately diagnose his condition,
Ön pontosan diagnosztizálta
a férjem állapotát,
13:39
but this previous doctor wanted to order
az előző orvos pedig
13:41
an EKG and a CAT scan?"
EKG és tomográfia vizsgálatot
akart rendelni?"
13:44
And he looks at us and says,
Ránk néz és azt mondja,
13:46
"Well, when a 350-pound man walks in the
emergency room and says he can't breath,
"Hát, amikor egy 160 kilós ember bejön
a sürgősségre és nem kap levegőt,
13:49
you assume he's having a heart attack
azt feltételezed, hogy infarktusa van
13:53
and you ask questions later."
és majd utólag kérdezősködsz."
13:55
Now, emergency room doctors are
trained to make decisions quickly,
A sürgősségen az orvosokat
arra képezik ki, hogy gyorsan döntsenek,
13:59
but not always accurately.
de ez nem mindig pontos.
14:04
And so had we had some information
Szóval, ha lettek volna adataink
14:07
about our heart health to share with him,
a szív állapotáról, ezt bemutatva
14:08
maybe we would have gotten a
better diagnosis the first time.
talán már első alkalommal
jobb diagnózist kaptunk volna.
14:10
I want you to consider the following chart,
Szeretném, ha megnéznék a következő ábrát,
14:14
of systolic blood pressure measurements
ami a szisztolés vérnyomás adatait jelzi
14:16
from October 2010 to July 2012.
2010 októbere és 2012 júliusa között.
14:18
You'll see that these measurements start
Láthatják, hogy ezek az adatok
14:22
in the prehypertension/hypertension zone,
a prehipertónia/hipertónia
zónában indulnak,
14:24
but over about the course of a year and a half
de a másfél év alatt
14:28
they move into the normal zone.
a normális szintre csökkennek.
14:30
This is about the heart rate of a healthy 16-year-old.
Ez körülbelül egy
egészséges 16 éves szívritmusa.
14:33
What story is this data telling you?
Milyen történetről szólnak ezek az adatok?
14:37
Obviously it's the data from someone
Egyértelműen egy olyan ember adatai ezek,
14:41
who's made a drastic transformation,
aki drasztikus változáson ment át,
14:44
and fortunately for us, that person
happens to be here today.
és szerencsénkre, az az ember,
ma épp itt van.
14:47
So that 350-pound guy that walked
into the emergency room with me
a 160 kilós férfi, akit
a sürgősségre vittem
14:52
is now an even sexier and healthier
ma egy szexisebb és egészségesebb
14:56
225-pound guy, and that's his blood pressure trace.
102 kilós férfi és ez az ő vérnyomása.
14:59
So over the course of that year and a half
A másfél évnyi időszak alatt
15:06
Donald's eating changed
Donald étkezési szokásai megváltoztak
15:09
and our exercise regimen changed,
és másképp mozgunk,
15:11
and his heart rate responded,
a szívritmusa erre reagált,
15:13
his blood pressure responded to that change
a vérnyomása is reagált erre a változásra,
15:16
that he made in his body.
amit ő a testében előidézett.
15:17
So what's the take-home message
Szóval, mi az üzenet,
15:19
that I want you to leave with today?
amit szeretném, ha magukkal vinnének ma?
15:21
By taking ownership of your data just like we've done,
Azáltal, hogy birtokolják a testük adatait,
úgy, ahogy mi is tettük,
15:25
just by taking this daily measurements about yourself,
csupán azáltal, hogy naponta
méréseket végeznek magukról,
15:30
you become the expert on your body.
a saját testük szakértői lesznek.
15:33
You become the authority.
Önök lesznek a hatalom.
15:36
It's not hard to do.
Ezt nem nehéz megtenni.
15:38
You don't have to have a Ph.D. in statistics
Nem kell a statisztika doktorai legyenek
15:40
to be an expert in yourself.
önmaguk szakértéséhez.
15:42
You don't have to have a medical degree
Nem kell orvosi diploma,
15:44
to be your body's expert.
hogy saját testük szakértői legyenek.
15:45
Medical doctors, they're experts on the population,
Az orvosok a lakosság szakértői,
15:47
but you are the expert on yourself.
de Önök saját maguk szakértői.
15:51
And so when two of you come together,
És amikor ketten összetalálkoznak,
15:53
when two experts come together,
amikor két szakértő összekerül,
15:55
the two of you are able to make a better decision
ketten jobb döntéseket hozhatnak,
15:57
than just your doctor alone.
mint egyedül az orvos.
16:00
Now that you understand the power of information
Most, hogy már értik
az információnak az erejét,
16:02
that you can get through personal data collection,
amit a személyes adatgyűjtésből kapnak,
16:05
I'd like you all to stand and raise your right hand.
szeretném, ha mindannyian felállnának
és felemelnék a jobb kezüket.
16:07
(Laughter)
(Nevetés)
16:11
Yes, get it up.
Igen, emeljék fel.
16:13
I challenge you to take ownership of your data.
Arra a kihívásra buzdítom Önöket,
hogy birtokolják a saját adataikat.
16:18
And today, I hereby confer upon you
És ma, ezennel átruházom Önökre
16:25
a TEDx associate's degree in elementary statistics
egy TEDx munkatárs diplomáját
elemi statisztikából
16:29
with a concentration in time-dependent data analysis
ami idő-függő adat elemzésre összpontosít,
16:33
with all the rights and privileges appertaining thereto.
minden joggal és kiváltsággal együtt,
amit ez magával von.
16:38
And so the next time you are in your doctor's office,
És következő alkalommal,
amikor az orvosnál vannak,
16:41
as newly inducted statisticians,
mint újonnan felavatott statisztikusok,
16:45
what should always be your response?
mi kellene, hogy mindig a reakciójuk legyen?
16:48
Audience: Show me the data!
Talithia Williams: I can't hear you!
Közönség: Mutassa az adatokat!
Talithia Williams: Nem hallom!
16:50
Audience: Show me the data!
Közönség: Mutassa az adatokat!
16:52
TW: One more time!
TW: Még egyszer!
16:54
Audience: Show me the data!
Közönség: Mutassa az adatokat!
16:55
TW: Show me the data.
TW: Mutassa az adatokat.
16:57
Thank you.
Köszönöm.
16:58
(Applause)
(Taps)
17:01
Translated by Kinga Bajka
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Talithia Williams - Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data.

Why you should listen

Dr. Talithia Williams is an Associate Professor of Mathematics at Harvey Mudd College. Her professional experiences include research appointments at the Jet Propulsion Laboratory (JPL), the National Security Agency (NSA), and NASA. Dr. Williams develops statistical models that emphasize the spatial and temporal structure of data with environmental applications. She has been recognized for the development of a cataract model used to predict the cataract surgical rate for developing countries in Africa.

In addition to her academic accomplishments, Dr. Williams and her husband, Donald, actively teach and share foundational principles regarding the joys of Christian marriage. Dr. Williams’ talk will explore how each of us can begin to collect data about ourselves that can provide insight into our personal health.

More profile about the speaker
Talithia Williams | Speaker | TED.com