ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com
TED2019

Brandon Clifford: The architectural secrets of the world's ancient wonders

Բրենդն Քլիֆորդ: Աշխարհի հնագույն հրաշալիքների ճարտարապետական գաղտնիքները

Filmed:
642,791 views

Ինչպե՞ս էին հին քաղաքակրթությունները տեղափոխել ահռելի քարերը՝ Սթոունհենջը, բուրգերը եւ Զատկի կզզու արձանները կառուցելու համար։ Այս արագ, հիանալի խոսքում, TED-ի խոսնակ Բրենդն Քլիֆորդը բացահայտում է անցյալի ճարտարապետական գաղտնիքները և ցույց է տալիս, թե ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել այս սրամիտ հնարքները ապագա կառուցումների մեջ։ <<Այն ժամանակաշրջանում, որտեղ մենք նախագծում ենք կառույցներ վերջին 30, գուցե 60 տարում,_ ասում է նա,_ ես կցանկանամ սովորել` ինչպես ստեղծել մի բան, որը կարող է հավերժ հետաքրքրել>>։
- Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Երբևէ մտածե՞լ եք, որ այն
ամենն ինչը մենք այսօր
կառուցում ենք,
00:12
Do you think the things we build today
0
917
2726
ապագայում կարող են
համարվել հրաշալիքներ։
00:15
will be considered wonders in the future?
1
3667
2166
Հիշենք Սթոունհենջը,
00:19
Think of Stonehenge,
2
7042
1642
Բուրգերը,
00:20
the Pyramids,
3
8708
1518
Մաչու Պիկչուն և Զատկի կղզին:
00:22
Machu Picchu and Easter Island.
4
10250
2667
Հիմա դրանք բավականին
տարբերվում են այսօրվանից,
00:26
Now, they're all pretty different
from what we're doing today,
5
14167
2916
այդ ահռելի քարերով,
00:30
with those massive stones,
6
18333
2435
հավաքված բարդ, թվում է
անտրամաբանական կերպով
00:32
assembled in complex
but seemingly illogical ways,
7
20792
4125
և դրանց կառուցման հետքերը
00:38
and all traces of their construction
8
26292
3642
00:41
erased,
9
29958
1643
անհետացել են`
դարձելով դրանք առեղծվածային։
00:43
shrouding them in mystery.
10
31625
2042
Թվում է` մարդիկ չէին
կարող կառուցել այս
բաները,
00:47
It seems like people could not
have possibly built these things,
11
35417
3708
Քանզի, դա մարդկանց
ձեռքի շնորհքը չէ:
00:52
because people didn't.
12
40583
1292
Կոթողները կերտվել են
շատ հին հսկաների
ցեղի կողմից`
00:54
They were carefully crafted
by a primordial race of giants
13
42792
4309
հայտնի որպես ցիկլոպներ։
00:59
known as Cyclops.
14
47125
1268
(Ծիծաղ)
01:00
(Laughter)
15
48417
1309
01:01
And I've been collaborating
with these monsters
16
49750
2226
Եվ ես համագործակցեցի
այս հրեշների հետ,
01:04
to learn their secrets
for moving those massive stones.
17
52000
3250
որ սովորեմ այդ ահռելի
քարերը տեղափոխելու
գաղտնիքները։
Պարզվեց, ցիկլոպները
այդքան էլ ուժեղ չեն։
01:08
And as it turns out,
Cyclops aren't even that strong.
18
56667
3500
Նրանք ուղղակի խելացի են
նյութը իրենց օգտին
աշխատեցնելու հարցում։
01:13
They're just really smart
about getting material to work for them.
19
61250
3125
Հիմա իմ ետևի մեծ,
քարանման, կենդանի
արարածի մասին հոլովակները
01:19
Now, the videos you see behind me
of large, stone-like, wobbly creatures
20
67042
4434
01:23
are the results of this collaboration.
21
71500
1833
այս համագործակցության արդյունքն են:
01:26
OK, so Cyclops might be
a mythical creature,
22
74875
2917
Լավ, այսպիսով հնարավոր է`
ցիկլոպը առեղծվածային արարած է,
01:30
but those wonders are still real.
23
78917
2851
բայց այդ հրաշալիքները
դեռևս իրական են։
Մարդիկ ստեղծել են դրանք,
01:33
People made them.
24
81792
1250
01:35
But they also made the myths
that surround them,
25
83917
2583
բայց նրանք նաև
հորինել են միֆեր դրանց մասին։
բայց երբ բանը հասնում է
հրաշալիքներին, մի մեծ
կապող գիծ է առաջանում
01:39
and when it comes to wonders,
there's this thick connective tissue
26
87667
3809
01:43
between mythology and reality.
27
91500
2458
առասպելաբանության և
իրականության միջև։
Օրինակ՝ Զատկի կղզին:
01:47
Take Easter Island, for example.
28
95083
1667
01:49
When the Dutch explorers
first encountered the island,
29
97958
3143
Երբ գերմանացի առաջին հետազոտողները
բացահայտեցին այս կղզին,
01:53
they asked the people of Rapa Nui
30
101125
2018
նրանք Ռապա-նուի-ի ժողովրդին հարցրեցին,
01:55
how their ancestors could have possibly
moved those massive statues.
31
103167
3416
թե ինչպես են իրենց նախնիները
կարողացել տեղաշարժել
այդ վիթխարի քարերը.
01:59
And the Rapa Nui said,
32
107833
1976
Եւ Ռապա-նուի- ն ասաց.
02:01
"Our ancestors didn't move the statues,
33
109833
3643
<< Հուշարձանները մեր նախնիները
չեն տեղաշարժել,
02:05
because the statues walked themselves."
34
113500
2125
դրանք ինքնուրույն են տեղաշարժվել»:
02:09
For centuries, this was dismissed,
but actually it's true.
35
117500
2750
Դարեր շարունակ այս փաստը
անտեսվում էր ,բայց այն
իրոք ճշմարիտ է:
Հուշարձանները`հայտնի որպես <<Մոայի>>
տեղաշարժվել են կանգնած վիճակում՝
02:13
The statues, known as moai,
were transported standing,
36
121083
5393
ճոճվելով այս ու այն կողմ:
02:18
pivoting from side to side.
37
126500
1958
Լա՞վ:
02:21
OK?
38
129750
1268
<<Մոայի>> -ն այսօր զբոսաշրջիկների համար
շատ տպավորիչ կոթող է,
02:23
As spectacular as the moai are
for visitors today,
39
131042
3934
և կարող եք պատկերացնել այնտեղ գտնվել այն ժամանակ,
02:27
you have to imagine being there then,
40
135000
2518
կղզով մեկ շարժվող ահռելի <<մոայի>> -ների հետ։
02:29
with colossal moai
marching around the island.
41
137542
3392
02:32
Because the real memorial
was not the objects themselves,
42
140958
5185
Որովհետև պատմության կարևոր մասը
ինքը՝ կոթողը չէր,
02:38
it was the cultural ritual
of bringing a stone to life.
43
146167
3916
այլ այն մշակութային ծեսը, որ
քարին շունչ էր պարգևում:
02:43
So as an architect,
I've been chasing that dream.
44
151708
2584
Այսպիսով, որպես ճարտաապետ ես
բռնեցի երազանքի մի ուղի:
02:47
How can we shift our idea of construction
to accommodate that mythical side?
45
155458
4542
Ինչպե՞ս կարող ենք կառուցման գաղափարը
համաձայնեցնել առեղծվածի հետ:
Եվ ի՞նչ արեցի. փորձեցի գտնել սրա պատասխանը՝
02:53
So what I've been doing
is challenging myself
46
161583
2143
02:55
with putting on a series of performances
47
163750
3101
իրականացնելով տարբեր փորձեր
02:58
of the ancient but
pretty straightforward task
48
166875
2601
հին, բայց բավականին պարզ
մի խնդրի վերաբերյալ՝
03:01
of just moving and standing
big heavy objects,
49
169500
4018
ուղղակի տեղաշարժելով եւ կանգնեցնելով մեծ ու ծանր առարկաները,
03:05
like this 16-foot-tall megalith
designed to walk across land
50
173542
3934
ինչպես օրինակ՝ այս 16 ոտնաչափ բարձրությամբ քարե սալը, հողի վրա քայլելու
եւ ուղղահայաց կանգնելու համար
03:09
and stand vertically;
51
177500
1250
03:12
or this 4,000-pound behemoth
that springs itself to life
52
180000
4393
կամ 4000 ֆունտ կշռող այս հսկան,
որն իրեն կյանքի է կոչում՝
բեմում պարելու համար։
03:16
to dance onstage.
53
184417
1583
03:19
And what I've found is
that by thinking of architecture
54
187792
3351
Եվ բացահայտեցի, որ
ուսումնասիրելով ճարտարապետությունը
ոչ որպես վերջնական արտադրանք,
այլ որպես ներկայացում
03:23
not as an end product but as a performance
55
191167
3559
ընկալումից մինչ իրականացում
03:26
from conception to completion,
56
194750
3351
03:30
we end up rediscovering some really smart
ways to build things today.
57
198125
3500
մենք վերջ ի վերջո այսօր
գտնում ենք խելամիտ ճանապարհներ
կառուցման համար։
03:35
You know, so much of the discussion
surrounding our future
58
203375
2768
Գիտեք, մեր՝ ապագայի վերաբերյալ
քննարկումների մեծ մասը
03:38
focuses on technology,
efficiency and speed.
59
206167
3976
տեխնոլոգիայի , արտադրողականության և
արագության վրա է կենտրոնացված:
03:42
But if I've learned anything from Cyclops,
60
210167
2059
Բայց եթե ես Ցիկլոպներից
որևէ բան սովորեի,
դա կլիներ այն, որ հրաշալիքները
կարող են լինել խելամիտ , տեսարժան
03:44
it's that wonders
can be smart, spectacular
61
212250
4518
03:48
and sustainable --
62
216792
1684
Եւ մնայուն--:
03:50
because of their mass and their mystery.
63
218500
2167
Դրանց ծավալի եւ առեղծվածի շնորհիվ։
Եվ քանի դեռ մարդիկ ցանկանում են
բացահայտել, թե ինպես են կառուցվել
այս հրաշալիքները,
03:54
And while people still want to know
how those ancient wonders were built,
64
222000
3809
03:57
I've been asking Cyclops
how to create the mystery
65
225833
2810
Ես հարցնում էի ցիկլոպներին`
ինչպես ստեղծել առեղծված,
04:00
that compels people
to ask that very question.
66
228667
2458
որը կստիպի մարդկանց տալ
հենց այդ հարցը
որովհետև այն ժամանակաշրջանում,
որտեղ նախագծում ենք կառույցներ
04:04
Because in an era
where we design buildings
67
232375
2059
04:06
to last 30, maybe 60 years,
68
234458
2584
վերջին 30, կամ 60 տարում,
Ես կցանկանայի իմանալ`
ինչպես ստեղծել մի բան,
04:09
I would love to learn
how to create something
69
237875
2643
04:12
that could entertain for an eternity.
70
240542
1762
որը հավերժ կհետաքրքրի։
Շնորհակալություն։
04:15
Thank you.
71
243083
1268
(Ծափահարություններ)
04:16
(Applause)
72
244375
4792
Translated by aida saribekian
Reviewed by Arpine Paremuzyan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brandon Clifford - Ancient technology architect
TED Fellow Brandon Clifford mines knowledge from the past to design new futures.

Why you should listen

Brandon Clifford is best known for bringing megalithic sculptures to life to perform tasks. He is the director and cofounder of Matter Design, where his work focuses on advancing architectural research through spectacle and mysticism. He creates new ideas by critically evaluating ancient ways of thinking and experimenting with their value today. This work ranges from an award-winning play structure for kids to a colossal system of construction elements that can be guided into place with ease by mere mortals. He is dedicated to reimagining the role of the architect, and his speculative work continues to provoke new directions for design in the digital era.

Clifford is also an assistant professor at the Massachusetts Institute of Technology. His most recent authored work, The Cannibal's Cookbook, demonstrates his dedication to bringing ancient knowledge into contemporary practice with theatrical captivation. He received his Master of Architecture from Princeton University and his Bachelor of Science in Architecture from Georgia Tech.  For his work as a designer and researcher, he has received recognition with prizes such as the American Academy in Rome Prize, the SOM Prize, the Design Biennial Boston Award and the Architectural League Prize for Young Architects & Designers.

More profile about the speaker
Brandon Clifford | Speaker | TED.com