ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Jeanne Gang: Buildings that blend nature and city

Жинни Гайнг: Байгаль, хотыг нэгтгэж буй барилгууд

Filmed:
1,605,835 views

Сэвшээ салхи мэт өндөр барилга... Ил галыг тойрч суусан омгийнхонтой адилаар баригдсан барилгууд... Жинни Гайнг хүмүүс хоорондын харилцааг архитектурын шийдлээр дамжуулан хэлбэржүүлдэг. Өөрийнхөө сайхан бүтээлүүдийн цуглуулгаар дамжуулан Гайнг биднийг гайхалтай төлөвлөлттэй нэгэн нийгэмлэгийн төвөөс Чикаго хотын нэрийн хуудас болсон тэнгэр баганадсан барилга хүртэлх том, жижиг барилгуудаараа биднийг аялахыг урьж байна. Тэрээр "Бид архитектурын шийдлээр дамжуулж барилга барихаас илүү их зүйлийг бүтээж чадна" гэж хэлжээ. "Өөрсдийн амьдарч буй энэ гарагтаа тэнцвэрээ хадгалж үлдэхэд нь бид тусалж чадна."
- Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm a relationship builder.
0
914
2206
Би бол "харилцаа холбоо
хэлбэржүүлэгч".
00:15
When you think of a relationship builder,
1
3144
1972
Харилцаа холбоо хэлбэржүүлэгч гэхээр
00:17
don't you just automatically
think "architect?"
2
5140
2300
шууд л "архитектор" гэж
ойлгогдож байна уу?
00:19
Probably not.
3
7922
1423
Мэдээж үгүй.
00:22
That's because most people think
architects design buildings and cities,
4
10077
4206
Архитекторууд барилга хотын
дизайныг гаргадаг гэж хүмүүс боддог ч,
00:26
but what we really design
are relationships,
5
14307
2354
үнэндээ тэд хүмүүс хоорондын
харилцааны дизайныг гаргадаг.
00:29
because cities are about people.
6
17383
2107
Учир нь хотууд хүнээс тогтдог.
00:31
They're places where people come together
for all kinds of exchange.
7
19514
3382
Бүх л төрлийн солилцоо хийхээр
хүмүүс цуглардаг газар гэж байдаг.
00:34
And besides, skylines
are highly specific urban habitats
8
22920
3217
Үүнээс гадна өндөр барилгууд
бол өөрсдийн гэсэн шавьж, ургамал,
00:38
with their own insects,
plants and animals,
9
26161
2318
амьтад, уур амьсгалтай
маш өвөрмөц
амьдрах орчин юм.
00:40
and even their own weather.
10
28503
1633
00:42
But today, urban habitats
are out of balance.
11
30650
2744
Гэвч хотын амьдрах орчин
тэнцвэрээ алдсан.
00:45
Climate change, together with political
and economic troubles,
12
33803
4032
Уур амьсгалын өөрчлөлт, улс төр болон
эдийн засгийн хүндрэлүүд нийлээд
нөлөө үзүүлж байна.
00:49
are having an impact;
13
37859
1152
00:51
they're adding up
and stressing out cities and us,
14
39035
3312
Эдгээр хүчин зүйлүүд нь
хотод болон оршин суугч бидэнд
хүндрэл учруулж байна.
00:54
the people who live in them.
15
42371
1531
00:57
For me, the field of ecology
has provided important insight,
16
45000
3625
Экологийн салбар маш чухал ойлголтыг
гаргаж ирсэн гэж би боддог.
01:00
because ecologists don't just look
at individual species on their own,
17
48649
4209
Экологчид зөвхөн нэг
төрөл зүйлийг салгаж үздэггүй,
харин амьд биетүүд болон тэдний
амьдарч буй орчин хоорондын
01:04
they look at the relationships
between living things
18
52882
3193
уялдаа холбоог судалдаг.
01:08
and their environment.
19
56099
1249
01:10
They look at how all the diverse parts
of the ecosystem are interconnected,
20
58554
3878
Тэд өөр төрлийн экологийн системүүд хэрхэн
хоорондоо холбогдсон байгааг судалдаг.
01:14
and it's actually this balance,
this web of life, that sustains life.
21
62456
4298
Тэнцвэрийн энэ тор өөрөө
амьдралыг тэтгэж байдаг билээ.
01:19
My team and I have been applying
insights from ecology to architecture
22
67268
4592
Бодит орон зай хэрхэн харилцааг илүү
хүчирхэг болгож болохыг харахын тулд
01:23
to see how physical space
can help build stronger relationships.
23
71884
3994
манай багийнхан экологийн зарчмуудыг
архитектурт шингээн ашиглаж байгаа.
01:28
The projects I'm going to show you today
24
76304
1962
Одоо үзүүлэх гэж байгаа төслүүдэд
01:30
use the idea of building relationships
as the key driver for design.
25
78290
3703
барилгын харилцан холбоог дизайны гол цөм
болгож ашигласан.
01:34
Here's an example of what I mean.
26
82852
1833
Үүнийг дараах жишээгээр тайлбарлъя.
01:36
Recently, we were asked to design
a center for social justice leadership
27
84709
4149
Саяхан нийгэмд шударга үнэнийг тогтоох
манлайлагчдын Аркус төвийн төлөвлөлтийг
01:40
called the Arcus Center.
28
88882
1550
гаргахыг биднээс хүссэн.
01:43
They asked us for a building
that could break down traditional barriers
29
91102
3522
Тэд өөр төрлийн бүлэг хүмүүс хоорондын
хэвшмэл саадуудыг
арилгаж чадахуйц төлөвлөлтийг хүссэн.
01:46
between different groups
30
94648
1284
01:47
and in doing so, create possibilities
for meaningful conversations
31
95956
4247
Ингэснээр нийгмийн
шударга байдлын талаар
илүү гүн гүнзгий ярилцах орчинг
бүрдүүлэх боломжтой болно.
01:52
around social justice.
32
100227
1504
01:54
The students wanted a place
for cultural exchange.
33
102233
2657
Оюутнууд соёлын солилцоо явагдах
боломжтой газар хүсч,
01:56
They thought a place for preparing
food together could do that.
34
104914
3799
хамтдаа хоол хийх орчин энэ боломжийг
бүрдүүлнэ гэж санаа гаргав.
02:00
And they wanted to be welcoming
to the outside community.
35
108737
2731
Өөрсдийн хүрээллээс гадуурх
хүмүүсийг урьж,
02:03
They thought a fireplace
could draw people in
36
111492
2663
ил гал хүмүүсийг уриалж,
02:06
and help start conversations.
37
114179
2296
яриа өрнүүлэхэд нэмэртэй
байна гэж үзсэн.
02:09
And everybody wanted the work
of social justice to be visible
38
117553
3465
Мөн бүгд нийгмийн шударга байдлын
төлөөх үйл ажиллагаа өөрөө
гаднах орчинд нээлттэй
байлгахын хүссэн.
02:13
to the outside world.
39
121042
1419
Ийм орчин бүрдүүлэхэд шууд жишээ
болгочих газар байгаагүй,
02:15
There really wasn't a precedent
for this kind of space,
40
123568
2741
02:18
so we looked around the globe
and found examples
41
126333
2467
тиймээс бид дэлхий даяар хайж,
нийгэмлэг, нийгмийн бүлгүүд
хурдаг газруудтай танилцсан.
02:20
of community meeting houses.
42
128824
1745
02:22
Community meeting houses are places
43
130974
2190
Бүлгийн уулзалтын газар гэдэг нь
02:25
where there's very specific
relationships between people,
44
133188
3361
хүмүүс хоорондын тусгай, тодорхой
зорилготой харилцаа үүсдэг газар юм.
02:28
like this one in Mali,
where the elders gather.
45
136573
3172
Үүний нэг жишээ нь Малид байдаг
ахмадуудын цуглааны төв.
02:32
The low roof keeps everybody seated
and at equal eye level.
46
140189
3552
Намхан тааз нь бүх хүнийг харааны
нэг түвшинд суулгахад зориулагдсан.
02:35
It's very egalitarian.
47
143765
1223
Бүгд тэгш эрхтэй.
02:37
I mean, you can't stand up
and take over the meeting.
48
145012
2478
Чи босч зогсоод, уулзалтыг
удирдаж чадахгүй,
02:39
You'd actually bump your head.
49
147514
1513
толгойгоо л цохиж таарах байх.
02:41
(Laughter)
50
149051
1653
(Инээв)
02:42
In meeting houses,
there's always a central space
51
150728
2614
Уулзалтын газар бүрт хүмүүс
тойрч суугаад,
02:45
where you can sit around a circle
and see each other.
52
153366
2651
бие биенийгээ хардаг
төвийн орон зай гэж байдаг.
02:48
So we designed a space just like that
53
156041
2021
Тиймээс бид яг ийм орон зайг гаргахын тулд
02:50
right in the middle of the Arcus Center,
54
158086
1979
Аркус төвийн яг голд нь
02:52
and we anchored it
with a fireplace and a kitchen.
55
160089
2990
ил галын зуух, гал тогоотой
байхаар төлөвлөсөн.
02:55
It's pretty hard to get a kitchen
and a fireplace in a building like this
56
163103
3472
Барилгын норм, дүрмээс болж
ийм төрлийн барилгад
гал тогоо, ил гал
багтаах хэцүү л дээ.
02:58
with the building codes,
57
166599
1204
02:59
but it was so important
to the concept, we got it done.
58
167827
2802
Гэхдээ энэ шийдэл нь концепцид
маш чухал тул бид хийсэн.
03:03
And now the central space
works for big social gatherings
59
171288
3781
Энэ төв хэсгийн орон зай нь томоохон
уулзалтуудад зориулагдсан бөгөөд
03:07
and a place to meet one-on-one
for the very first time.
60
175093
3238
хүмүүс анх удаа бие биенийхээ
царайг харж, уулзах хэсэг юм.
Энэ орон зай бараг л
3 замын уулзвар гэсэн үг,
03:10
It's almost like
this three-way intersection
61
178355
2079
03:12
that encourages bumping into people
and starting a conversation.
62
180458
3574
хүмүүсийг хооронд нь тааралдуулж,
ярилцах боломж гаргаж өгч буй хэсэг юм.
03:16
Now you can always pass the kitchen
and see something going on.
63
184676
3144
Гал тогооны хажуугаар өнгөрч байхдаа
тэнд юу болж буйг харж болно.
03:19
You can sit by the fireplace
and share stories.
64
187844
3347
Ил галын хажууд суугаад,
хүмүүстэй ярилцаж болно.
03:23
You can study together
in big groups or in small ones,
65
191754
3197
Мөн олон , цөөн аль алинтай нь
уулзаж ярилцаж ч болно.
03:26
because the architecture
sets up these opportunities.
66
194975
3237
Архитектурын шийдэл өөрөө энэ
боломжуудыг гаргаж өгч байгаа юм.
Барилгын бүтэц нь хүртэл
харилцаа холбоонд тулгуурласан.
03:31
Even the construction
is about building relationships.
67
199641
2603
03:34
It's made of cordwood masonry,
68
202268
1861
Модон өрлөгийн бүтээцийг ашиглаж,
03:36
which is using logs
the way you would use bricks.
69
204153
2937
бэлтгэсэн модыг яг л тоосго
өрөхтэй адилаар өрсөн.
03:39
It's super low-tech and easy to do
and anyone can do it --
70
207114
2971
Өндөр технологигүй, амархан,
хэн ч хийж чадах ба
03:42
and that's the entire point.
71
210109
1677
энэ л гол концепт нь.
03:43
The act of making is a social activity.
72
211810
2967
Хамтран ажиллах.
03:48
And it's good for the planet, too:
73
216412
2008
Байгальд ч ээлтэй.
03:50
the trees absorbed carbon
when they were growing up,
74
218444
3096
Модод ургаж байхдаа
нүүрсхүчлийн хийг шингээж,
03:53
and they gave off oxygen,
75
221564
1644
хүчилтөрөгч ялгаруулдаг,
03:55
and now that carbon
is trapped inside the walls
76
223232
2741
ингэснээр нүүрсхүчлийн хий нь
ханануудын дунд түгжигдэн,
03:57
and it's not being released
into the atmosphere.
77
225997
3173
агаарт тархахгүй байх боломжтой.
04:01
So making the walls is equivalent
to taking cars right off the road.
78
229194
4071
Тэгэхээр хана өрөх нь машин ашиглахаа
болихтой адил үр дүнтэй болж байна.
04:06
We chose the building method
79
234149
2269
Энэ арга нь хүмүүсийг
хооронд нь төдийгүй
04:08
because it connects people
to each other and to the environment.
80
236442
3946
байгальтай холбож байгаа учраас
барилгадаа энэ технологийг сонгосон.
Тэгээд үр дүнтэй байна уу?
04:13
But is it working?
81
241435
1151
Үнэхээр хүмүүсийн холбож,
харилцааг нь дэмжиж байна уу?
04:14
Is it creating relationships
and nurturing them?
82
242610
2266
04:16
How can we know?
83
244900
1318
Үр дүнг нь яаж мэдэх вэ?
04:18
Well, more and more people
are coming here, for one,
84
246242
3411
Энд ирж буй хүмүүсийн
тоо нэмэгдэж байна,
04:21
and as a result of the fireside chats
85
249677
2320
ил галын дэргэдэх яриа болон
04:24
and a full calendar of programming,
86
252021
2098
хөтөлбөрийн завгүй
төлөвлөгөөнөөс үүдэн
04:26
people are applying
for the Arcus Fellowships.
87
254143
2588
Аркуст элсэх хүсэлтэй
хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна.
04:28
In fact, applications have increased
tenfold for the Arcus Fellowship
88
256755
4299
Барилга ашиглалтанд орсноос хойш
Аркус нийгэмлэгт элсэх хүсэлтэй
хүмүүс 10 дахин нэмэгдсэн.
04:33
since the building opened.
89
261078
1265
04:34
It's working. It's bringing
people together.
90
262367
2670
Үр дүнгээ өгч байна,
хүмүүсийг нэгтгэж байна.
04:38
So I've shown how architecture
can connect people
91
266254
2368
Хөндлөн чиглэлийн барилгад
архитектурын шийдлээр
04:40
on this kind of horizontal campus scale.
92
268646
2158
хэрхэн хүмүүсийг холбож
болдгийг эндээс харлаа.
04:43
But we wondered if social relationships
could be scaled up --
93
271345
3498
Үүний дараа бид өндөр, босоо чиглэлийн
барилгад олон нийтийн харилцааг
04:46
or rather, upward -- in tall buildings.
94
274867
2653
үүсгэж чадах болов уу гэж сонирхсон.
04:50
Tall buildings don't necessarily lend
themselves to being social buildings.
95
278381
4037
Өндөр барилгын төлөвлөлтөнд олон нийтийн
харилцааг анхаарах албагүй л дээ.
04:54
They can seem isolating and inward.
96
282442
1993
Тусдаа, нууцлаг байж болдог.
04:56
You might only see people
in those awkward elevator rides.
97
284826
4532
Цахилгаан шатаар явж байхдаа л
хүмүүстэй тааралдаж магадгүй.
05:02
But in several major cities,
I've been designing tall buildings
98
290676
3511
Гэхдээ би хэд хэдэн том хотуудад,
хүмүүс хооронд харилцаа үүсгэхэд
05:06
that are based on creating
relationships between people.
99
294211
3341
чиглэгдсэн өндөр барилгуудыг
төлөвлөж байна.
05:09
This is Aqua.
100
297576
1476
Нэг жишээ нь Акуа.
05:11
It's a residential high-rise in Chicago
101
299076
3574
Чикаго дахь орон сууцны зориулалттай,
05:14
aimed at young urban professionals
and empty nesters,
102
302674
2611
голдуу хотод шинээр
ирсэн залуу мэргэжилтнүүд ба
05:17
many of them new to the city.
103
305309
1643
хөгшчүүдэд зориулсан
өндөр барилга юм.
05:19
With over 700 apartments, we wanted to see
if we could use architecture
104
307817
3926
700 гаруй босоо чиглэлийн хөдөлгөөний
урсгалтай орон сууцны барилгад
05:23
to help people get to know
their neighbors,
105
311767
2071
архитектурын шийдлээр дамжуулж
05:25
even when their homes are organized
in the vertical dimension.
106
313862
3250
хөршийн холбоог сайжруулж болох
эсэхийг мэдэхийг хүссэн юм.
05:31
So we invented a way to use balconies
as the new social connectors.
107
319088
3716
Бид тагтыг харилцаа үүсгэх
үүрэгтэйгээр төлөвлөсөн.
05:35
The shapes of the floor slabs
vary slightly and they transition
108
323569
3540
Хучилтын хэлбэр нь дээшлэх тусам
өөрчлөгдөх бөгөөд аажмаар
05:39
as you go up the tower.
109
327133
1369
долгиорсон хэлбэртэй болно.
05:40
The result of this
is that you can actually see people
110
328526
3901
Ингэсний үр дүнд та бүхэн
тагтан дээрээсээ
05:44
from your balcony.
111
332451
1345
хүмүүстэй харилцах
боломжтой.
05:45
The balconies are misregistered.
112
333820
2133
Тагтнууд нь тэгш биш.
05:47
You can lean over your balcony
and say, "Hey!"
113
335977
2144
Хашаанаасаа хөршүүдтэйгээ
мэндэлдэг шиг
05:50
just like you would across the backyard.
114
338145
2201
тагтан дээрээсээ шууд мэндлэх боломжтой.
05:53
To make the balconies more comfortable
115
341147
1879
Тагтыг жилийн турш, урт хугацаанд
05:55
for a longer period of time
during the year,
116
343050
2277
тав тухтай байлгахын тулд
дижитал загварчлалын
05:57
we studied the wind
with digital simulations,
117
345351
2466
тусламжтайгаар
салхины хөдөлгөөнийг судалсан.
05:59
so the effect of the balcony shapes
breaks up the wind
118
347841
2862
Үүний үр дүнд тагтны хэлбэр нь
салхины урсгалыг хувааж,
06:02
and confuses the wind
119
350727
1311
салхины хүчийг сарниулснаар
06:04
and makes the balconies
more comfortable and less windy.
120
352062
3057
тагт илүү тав тухтай,
салхи багатай болсон.
Газрын түвшнээс дээш байрладаг
байранд байсан ч гэсэн,
06:08
Now, just by being able
to go outside on your balcony
121
356110
2949
тагтнаасаа эсвэл 3 давхрын
дээврийн терраснаасаа
06:11
or on the third floor roof terrace,
122
359083
2075
06:13
you can be connected to the outdoors,
123
361182
2085
гадаа гарах боломжтой учраас
06:15
even when you're way above
the ground plane.
124
363291
2131
гадаах орчинтой холбогдох
боломжтой юм.
06:17
So the building acts to create community
125
365446
2735
Тэгэхээр барилга нь тухайн барилга дотроо,
06:20
within the building and the city
at the same time.
126
368205
2621
мөн хотдоо ч хүмүүсийн
харилцааны гүүр болдог юм.
06:22
It's working.
127
370850
1166
Төлөвлөлт үр дүнгээ өгч байна.
06:24
And people are starting to meet each other
on the building surface
128
372863
4000
Хүмүүс барилгаасаа гаралгүйгээр
бие биетэйгээ уулзаж эхэлж байгаа,
06:28
and we've heard --
129
376887
1156
мөн бид
06:30
(Laughter)
130
378067
1056
(Инээв)
06:31
they've even starting getting
together as couples.
131
379147
2768
тэднийг хосууд болж байгаа гэж
хүртэл сонссон шүү.
06:34
But besides romantic relationships,
132
382756
2627
Хосуудын харилцаанаас гадна
06:37
the building has a positive social effect
133
385407
2240
энэхүү барилга нийгэмд эерэг нөлөө
үзүүлж байгаа.
06:39
on the community,
134
387671
1937
Хүмүүс цугларч, энэхүү
дээврийн террасыг тохижуулсан шиг
06:41
as evidenced by people
starting groups together
135
389632
2687
06:44
and starting big projects together,
136
392343
1846
хамтдаа том төслүүдийг эхлүүлж
байгаагаас харахад
06:46
like this organic community garden
on the building's roof terrace.
137
394213
3976
хүмүүсийн харилцаанд
эерэг нөлөөтэй байгаа нь мэдэгдэж байна.
06:51
So I've shown how tall buildings
can be social connectors,
138
399874
3016
Өндөр барилга- харилцаа үүсгэх
хэрэгсэл болох боломжтойг харлаа,
06:54
but what about public architecture?
139
402914
1992
харин олон нийтийн барилга яах бол?
06:56
How can we create better
social cohesion in public buildings
140
404930
3863
Олон нийтийн барилга болон
хувийн орон зайн хоорондын уялдааг
хэрхэн илүү сайн
төлөвлөх вэ?
07:00
and civic spaces,
141
408817
1357
07:02
and why is it important?
142
410198
1433
Энэ яагаад чухал гэж?
07:04
Public architecture
is just not as successful
143
412070
2097
Өргөн утгаар нь харвал
олон нийтийн барилгын
07:06
if it comes from the top down.
144
414191
1924
архитектур тийм ч оновчтой биш.
07:09
About 15 years ago in Chicago,
145
417493
2098
15 орчим жилийн өмнө Чикагод
07:11
they started to replace
old police stations,
146
419615
3107
хотынхоо хуучин цагдаагийн хэлтсүүдийг
07:14
and they built this identical model
all over the city.
147
422746
3170
энэ жишээ загвараар сольж
шинэчилэх ажил эхлэсэн.
07:18
And even though they had good intentions
148
426499
2561
Орчин тойрныхоо бүх хүмүүст
адил тэгш хандана гэсэн
07:21
of treating all neighborhoods equally,
149
429084
2498
сайхан зорилготойгоор
энэ ажлыг эхлүүлсэн ч,
07:23
the communities didn't feel
invested in the process
150
431606
2420
оршин суугчдад огтхон ч ингэж
санагдаагүй бөгөөд
07:26
or feel a sense of ownership
of these buildings.
151
434050
2514
энэ барилга тэдний өмч
гэдэг нь иргэдэд мэдрэгдээгүй.
07:28
It was equality in the sense that
everybody gets the same police station,
152
436588
3527
Хүн бүр нэг цагдаагийн хэлтэстэй
байна гэдэг нь тэгш эрх мөн ч,
07:32
but it wasn't equity
in the sense of responding
153
440139
3354
оршин суугчдын хүн тус бүрийн
хэрэгцээг бодолцоогүй учраас
07:35
to each community's individual needs.
154
443517
2358
тийм ч шудрага биш байгаа юм.
07:37
And equity is the key issue here.
155
445899
2841
Адил боломж олгох нь
энэ төслийн цөм.
07:40
You know, in my field, there's a debate
156
448764
3400
Миний ажиллаж буй салбарт
архитектурын шийдлээр нийгмийн
харилцааг сайжруулж болох эсэх
07:44
about whether architecture
can even do anything
157
452188
2591
07:46
to improve social relationships.
158
454803
2185
талаар маргаан байдаг л даа.
07:49
But I believe that we need architecture
and every tool in our tool kit
159
457012
5434
Гэхдээ нийгмийн харилцаа сайжруулахын
тулд бидэнд архитектурын шийдэл ба
07:54
to improve these relationships.
160
462470
1938
бидэнд буй бүх аргаа хэрэглэх
хэрэгтэй гэж бодддог.
07:57
In the US, policy reforms
have been recommended
161
465313
3383
Америкт иргэд хоорондын
итгэлийг сэргээхийн тулд
08:00
in order to rebuild trust.
162
468720
1804
бодлогын шинэчлэл хэрэгтэй гэж үзсэн.
08:02
But my team and I wondered
163
470548
1408
Харин манай багийнхан
08:03
if design and a more inclusive
design process
164
471980
3039
бүхнийг бодолцсон шийдэл
энэ бодлогод биелүүлэхэд
08:07
could help add something positive
to this policy conversation.
165
475043
3653
эерэг нөлөө үзүүлж
чадах эсэхийг харамаар байв.
08:10
We asked ourselves simply:
166
478720
1686
Бидний асуулт:
"Дизайнын шийдлээр иргэдийн
итгэлийг сэргээж болох уу?"
08:12
Can design help rebuild trust?
167
480430
1956
08:15
So we reached out to community members
and police officers in North Lawndale;
168
483108
4322
Бид Норд Ландейл дахь цагдаагийн
офицерууд, оршин суугчидтай уулзсан.
08:19
it's a neighborhood in Chicago
169
487454
1559
Чикагод цагдаагийн хэлтэс нь
08:21
where the police station
is perceived as a scary fortress
170
489037
2816
машины зогсоолоор хүрээлэгдсэн
айдас төрөм цайз хэрэм мэт
08:23
surrounded by a parking lot.
171
491877
1689
ойр хавийн хүмүүстээ төсөөлөгддөг.
08:26
In North Lawndale,
people are afraid of police
172
494254
2618
Норд Ландейлд хүмүүс
цагдаагаас айдаг, хэргийн талаар
08:28
and of going anywhere
near the police station,
173
496896
2205
мэдээлэхээр очихдоо хүртэл
цагдаагийн газрын
08:31
even to report a crime.
174
499125
1287
ойр орчимд явахдаа айдаг.
08:32
So we organized this brainstorming session
175
500843
2753
Бид цагдаагийн хэлтсийн
шинэ загварыг гаргахын тулд
08:35
with both groups participating,
176
503620
1658
2 бүлгийн хүмүүсийг оролцуулан,
08:37
and we came up with this whole
new idea for the police station.
177
505302
3180
саналаа солилцох уулзалт
зохион байгуулсан.
08:41
It's called "Polis Station."
178
509141
1905
Үүнийгээ "Полис хэлтэс" гэж нэрлэсэн.
08:43
"Polis" is a Greek word that means
a place with a sense of community.
179
511070
4720
"Полис" гэдэг нь нэгдмэл чанартай
гэдгээ мэдрэх гэсэн утгатай Грек үг.
08:48
It's based on the idea
180
516528
1620
Энэ нь: "Хэрвээ бид
08:50
that if you can increase opportunities
for positive social interactions
181
518172
3937
цагдаа болон оршин суугчдын хооронд
эерэг харилцаа үүсэх боломжийг
08:54
between police and community members,
182
522133
2293
бүрдүүлж чадах юм бол
тэдний хоорондын харилцааг
08:56
you can rebuild that relationship
183
524450
2195
сэргээхээс гадна хөрш оршин суугчдыг
08:58
and activate the neighborhood
at the same time.
184
526669
2714
идэвхжүүлж чадах юм"
гэсэн санаан дээр үндэслэгдсэн.
09:02
Instead of the police station
as a scary fortress,
185
530183
3105
Цагдаагийн хэлтэс аймар цайз хэрэм
мэт харагдахын оронд
09:05
you get highly active spaces
on the public side of the station --
186
533312
4457
хажуугийнх нь талбайд хүмүүс
үсчин, кофе шоп, спортын талбай
гэх мэт газруудад байгаа
мэт хоорондоо
09:09
places that spark conversation,
187
537793
1510
09:11
like a barbershop, a coffee shop
188
539327
2560
чөлөөтэй ярилцах боломжтой,
09:13
or sports courts as well.
189
541911
1573
идэвхитэй газар байх юм.
09:15
Both cops and kids said they love sports.
190
543508
2179
Цагдаа нар, хүүхдүүд спортод дуртай.
09:18
These insights came directly
from the community members
191
546339
3391
Эдгээр санаануудыг
оршин суугчид, цагдаа нар
09:21
and the police officers themselves,
192
549754
2332
өөрсдөө гаргасан бөгөөд,
09:24
and as designers, our role
was just to connect the dots
193
552110
3759
дизайнерийн хувьд бидний үүрэг
бол ердөө үйл ажиллагаануудыг холбох,
09:27
and suggest the first step.
194
555893
1622
анхны алхмыг санал болгох
байсан юм.
09:29
So with the help
of the city and the parks,
195
557853
2614
Хотын оршин суугчдын
тусламжтайгаар хандив босгож,
09:32
we were able to raise funds
and design and build a half-court,
196
560491
4286
авто зогсоолын талбайг ашиглан,
цагдаагийн хэлтсийн хажууд
09:36
right on the police station parking lot.
197
564801
2340
сагсны талбайн зургийг гаргаж
барьсан.
09:39
It's a start.
198
567165
1441
Энэ бол эхлэл.
09:40
But is it rebuilding trust?
199
568630
1868
Гэвч энэ итгэлцлийг сэргээж байна уу?
09:42
The people in North Lawndale say
the kids are using the courts every day
200
570854
3576
Норд Ландейлийн оршин суугчид: "Хүүхдүүд
энэ талбайд өдөр болгон тоглодог,
09:46
and they even organize tournaments
like this one shown here,
201
574454
3349
энд харагдаж байгаа шиг тэмцээнийг
зохион байгуулдаг бөгөөд заримдаа
09:49
and once in a while an officer joins in.
202
577827
2614
цагдаа нар хүртэл оролцдог"
гэж хэлсэн.
09:54
But now, they even have basketballs
inside the station
203
582264
2666
Цагдаагийн хэлтэс дотор
хүүхдүүд ашиглаж болох
09:56
that kids can borrow.
204
584954
1265
сагсны талбай бий болсон.
09:58
And recently they've asked us
to expand the courts
205
586243
2492
Саяхан тэд энэхүү талбайгаа
томсгож,
10:00
and build a park on the site.
206
588759
1943
цэцэрлэгтэй болох хүсэлтэйгээ хэлсэн.
10:04
And parents report something astonishing.
207
592639
2368
Эцэг эхчүүд гайхмаар юм хэлсэн.
10:07
Before, there was fear of going
anywhere the station, and now they say
208
595491
4231
Өмнө нь цагдаагийн хэлтсийн ойролцоо
явахад айдас мэдэрдэг байсан бол
10:11
there's a sense that the court is safer
than other courts nearby,
209
599746
3487
энэхүү талбай нь бусад талбайнуудаас
аюулгүй, тайван санагддаг болсон ба
10:15
and they prefer their kids to play here.
210
603257
2274
хүүхдүүдээ энд тоглуулах
дуртай болсон гэсэн.
10:18
So maybe in the future,
211
606277
1590
Магадгүй ирээдүйд
та бүхэн
цагдаагийн хэлтэс дэх олон нийтийн
хэсэг дэх үсчинд үсээ засуулах,
10:19
on the public side of the station,
212
607891
1646
10:21
you might be able to drop in
for a haircut at the barbershop
213
609561
3705
нийтийн зориулалттай өрөөнд нь
төрсөн өдрийнхөө үдэшлэгийг хийх,
10:25
or reserve the community room
for a birthday party
214
613290
2649
жолооны үнэмлэхээ сэргээх,
10:27
or renew your driver's license
215
615963
1643
АТМ-ээс мөнгө авах гэж
10:29
or get money out of an ATM.
216
617630
2098
цагдаагийн хэлтэст очдог болж магадгүй.
10:32
It can be a place for neighbors
to meet each other
217
620204
2691
Хөршүүд хоорондоо уулздаг
газар болж,
10:34
and to get to know
the officers, and vice versa.
218
622919
2687
эргээд офицеруудтай
танилцаж болох юм.
10:38
This is not a utopian fantasy.
219
626781
1944
Энэ тийм ч биелшгүй, хийсвэр зүйл биш.
10:40
It's about how do you design
to rebuild trust,
220
628749
3988
Энэ нь хүмүүс хоорондын итгэлцлийг
сэргээхийн тулд хэрхэн дизайны шийдэл
10:44
trusting relationships?
221
632761
1487
гаргаж байгаагаас хамаарна.
10:47
You know, every city has parks,
libraries, schools
222
635009
3791
Бүх хотод хүмүүсийг хооронд нь
холбогчийн үүрэгтэйгээр ашиглаж болох
10:50
and other public buildings
223
638824
1394
цэцэрлэгт хүрээлэн,
номын сан,
10:52
that have the potential
to be reimagined as social connectors.
224
640242
4186
сургууль гэх мэт олон нийтийн
барилгууд байдаг.
10:57
But reimagining the buildings
for the future is going to require
225
645134
4030
Ирээдүйн шаардлагад нийцсэн барилгуудыг
төлөвлөхдөө заавал тэнд амьдарч буй
11:01
engaging the people who live there.
226
649188
2108
хүмүүсийн харилцааг бодолцох хэрэгтэй.
11:03
Engaging the public can be intimidating,
and I've felt that, too.
227
651979
3888
Олон нийтийг холбох нь хэцүү,
сүрдмээр ажил л даа, би ч мэдэрсэн.
11:07
But maybe that's because
in architecture school,
228
655891
2281
Энэ нь бид архитектурын
сургуульд сурч байхдаа
11:10
we don't really learn how to engage
the public in the act of design.
229
658196
4007
дизайн гаргахад хүмүүсийн харилцааг
бодолцох талаар сураагүйгээс болсон байх.
11:14
We're taught to defend
our design against criticism.
230
662227
3110
Бид төлөвлөлтөө шүүмжлэлээс
хамгаалахыг л сурсан.
11:17
But I think that can change, too.
231
665774
2068
Гэхдээ энэ өөрчлөгдөнө гэж бодож байна.
11:20
So if we can focus the design mind
232
668993
2573
Хэрвээ бид архитектурт,
11:23
on creating positive,
reinforcing relationships
233
671590
3980
архитектурын шийдлээр дамжуулж
бат бэх харилцааг бүтээхэд чиглэсэн
11:27
in architecture and through architecture,
234
675594
1980
төлөвлөлтөнд анхаарлаа хандуулж чадвал
11:29
I believe we can do much more
than create individual buildings.
235
677598
3866
нэг барилга төлөвлөхөөс илүү зүйлийг
бид хийж чадна гэж би итгэдэг.
11:34
We can reduce the stress
and the polarization
236
682245
3195
Бид өөрсдийн амьдарч буй орчиндоо
туйлшрах үзэгдэл,
11:37
in our urban habitats.
237
685464
1564
стрессийг бууруулж чадна.
11:40
We can create relationships.
238
688280
1865
Бид харилцааг бий болгож чадна.
11:42
We can help steady
this planet we all share.
239
690169
2799
Энэ гарагтаа тэнцвэрээ хадгалж
үлдэхэд нь бид тусалж чадна.
11:46
See?
240
694142
1159
Харав уу?
Архитектор харилцааг хэлбэржүүлэгч
мөн байгаа биз.
11:47
Architects really are
relationship builders.
241
695325
2239
11:49
(Laughter)
242
697588
1362
(Инээв)
11:50
Thank you very much.
243
698974
1152
Маш их баярлалаа.
11:52
(Applause)
244
700150
2045
(Алга ташив)
Translated by Saruul Lun
Reviewed by Sundari Enkhtugs

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jeanne Gang - Architect
With an eye for nature’s forms and lessons learned from its materials, Jeanne Gang creates iconic environments that stand in curvy relief to blocky urban cityscapes.

Why you should listen

American architect and MacArthur Fellow Jeanne Gang is the founding principal of Studio Gang, an architecture and urban design practice based in Chicago and New York. Gang is recognized internationally for her socially engaged design process that foregrounds the relationships between individuals, communities, and environments. Drawing insight from ecological systems, her analytical and creative approach has produced some of today's most compelling architecture, including the Aqua Tower and Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo in Chicago, and the Arcus Center for Social Justice Leadership at Kalamazoo College in Kalamazoo, Michigan. Her current major projects include an expansion of the American Museum of Natural History in New York City and the next United States Embassy in Brasília, Brazil.

Committed to working on global and local issues, Gang brings design to a wide range of projects beyond architecture's conventional boundaries. She collaborates and innovates with experts across fields on pursuits ranging from the development of stronger materials to fostering stronger communities. Through teaching, speaking, writing, advocacy and advising, she engages with others to make a positive impact at multiple scales.

More profile about the speaker
Jeanne Gang | Speaker | TED.com