English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDSalon NY2013

Bruce Feiler: Agile programming -- for your family

Bruce Feiler: Programowanie Agile dla twojej rodziny

Filmed
Views 1,431,050

Bruce Feiler ma radykalny pomysł na radzenie sobie ze stresem codziennego, rodzinnego życia. Sięgnij po Agile. Zainspirowany tzw. programowaniem zwinnym (ang. agile software programming), Feiler wprowadza rodzinne praktyki, które zachęcają do elastyczności, oddolnego napływu pomysłów, ciągłej informacji zwrotnej i do odpowiedzialności. Jedna zdumiewająca cecha – dzieci same dobierają sobie kary.

- Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible." Full bio

So here's the good news about families.
Pomyślne wieści dla rodzin.
00:16
The last 50 years have seen a revolution
Pojęcie rodziny uległo rewolucji
00:19
in what it means to be a family.
w ciągu ostatnich 50 lat..
00:21
We have blended families, adopted families,
Są rodziny zrekonstruowane, adopcyjne,
00:23
we have nuclear families living in separate houses
dwupokoleniowe rodziny
żyjące w osobnych domach,
00:26
and divorced families living in the same house.
i rozwiedzione, żyjące pod jednym dachem.
00:28
But through it all, the family has grown stronger.
Pomimo to rodzina jest mocniejsza.
00:31
Eight in 10 say the family they have today
8 osób na 10 mówi, że dzisiejsze rodziny
00:34
is as strong or stronger than the family they grew up in.
są silniejsze, lub tak samo silne,
jak rodziny, w których dorastali.
00:36
Now, here's the bad news.
A teraz złe wieści.
00:41
Nearly everyone is completely overwhelmed
Niemal każdy czuje się przytłoczony
00:43
by the chaos of family life.
chaosem rodzinnego życia.
00:45
Every parent I know, myself included,
Każdy rodzic, mnie wliczając,
00:48
feels like we're constantly playing defense.
ciągle czuje się w defensywie.
00:50
Just when our kids stop teething, they start having tantrums.
Ledwo co dzieci kończą ząbkować,
już rozpoczyna się okres napadów złości.
00:52
Just when they stop needing our help taking a bath,
Kiedy przestają wymagać
pomocy przy kąpieli,
00:55
they need our help dealing with cyberstalking or bullying.
już jest problem z internetowymi natrętami
albo znęcaniem się w szkole.
00:57
And here's the worst news of all.
A oto najgorsza wiadomość.
01:01
Our children sense we're out of control.
Kiedy tracimy kontrolę,
dzieci to wyczuwają.
01:03
Ellen Galinsky of the Families and Work Institute
Ellen Galinsky z Instytutu Rodzin i Pracy
01:06
asked 1,000 children, "If you were granted
zapytała 1.000 dzieci, jakie życzenie
01:09
one wish about your parents, what would it be?"
odnośnie rodziców chciałyby,
aby się spełniło.
01:12
The parents predicted the kids would say,
Rodzice spodziewali się,
że dzieci będą chciały
01:15
spending more time with them.
aby spędzać z nimi więcej czasu.
01:17
They were wrong. The kids' number one wish?
Mylili się. Czego życzyły sobie dzieci?
01:20
That their parents be less tired and less stressed.
Aby rodzice byli mniej zmęczeni
i mniej zestresowani.
01:23
So how can we change this dynamic?
Jak możemy to zmienić?
01:27
Are there concrete things we can do to reduce stress,
Co konkretnego możemy robić
aby zredukować stres,
01:29
draw our family closer,
zacieśnić więzy rodzinne,
01:33
and generally prepare our children to enter the world?
oraz przygotować dzieci do dorosłego życia?
01:35
I spent the last few years trying to answer that question,
Przez kilka ostatnich lat
szukałem odpowiedzi.
01:39
traveling around, meeting families, talking to scholars,
Podróżowałem, spotykałem rodziny,
rozmawiałem z uczonymi,
01:43
experts ranging from elite peace negotiators
ekspertami, począwszy od elity
negocjatorów pokojowych,
01:46
to Warren Buffett's bankers to the Green Berets.
poprzez bankierów Warrena Buffetta,
a na Zielonych Beretach kończąc.
01:49
I was trying to figure out, what do happy families do right
Próbowałem zrozumieć,
co szczęśliwe rodziny robią,
01:53
and what can I learn from them to make my family happier?
i czego mogę się nauczyć,
aby uczynić moją rodzinę szczęśliwszą.
01:56
I want to tell you about one family that I met,
Chcę opowiedzieć o pewnej rodzinie
02:01
and why I think they offer clues.
która, jak myślę, ma coś do powiedzenia.
02:03
At 7 p.m. on a Sunday in Hidden Springs, Idaho,
Niedziela, godzina 7 wieczorem
w Hidden Springs, Idaho.
02:06
where the six members of the Starr family are sitting down
Sześcioosobowa rodzina Starrów zasiada
02:09
to the highlight of their week: the family meeting.
do omawiania minionego tygodnia
na rodzinnym zebraniu.
02:11
The Starrs are a regular American family
Starrowie są normalną, amerykańską rodziną
02:14
with their share of regular American family problems.
z normalnymi problemami
amerykańskich rodzin.
02:16
David is a software engineer. Eleanor takes care
David jest inżynierem oprogramowania.
Eleanor opiekuje się
02:19
of their four children, ages 10 to 15.
czwórką dzieci w wieku 10-15 lat.
02:22
One of those kids tutors math on the far side of town.
Jedno z dzieci udziela korepetycji
po drugiej stronie miasta.
02:25
One has lacrosse on the near side of town.
Drugie grywa w lacrosse.
02:28
One has Asperger syndrome. One has ADHD.
Trzecie ma zespół Aspergera.
Czwarte ma ADHD.
02:30
"We were living in complete chaos," Eleanor said.
"Żyjemy w całkowitym
chaosie" powiada Eleanor.
02:34
What the Starrs did next, though, was surprising.
Starrowie robią coś zdumiewającego.
02:37
Instead of turning to friends or relatives,
Zamiast szukać pomocy
u przyjaciół czy krewnych,
02:40
they looked to David's workplace.
poszukali rozwiązania w pracy Davida.
02:43
They turned to a cutting-edge program called agile development
Zwrócili się do nowatorskiego programu
zwanego Agile Development,
02:46
that was just spreading from manufacturers in Japan
który właśnie rozprzestrzeniał się
od producentów w Japonii
02:49
to startups in Silicon Valley.
do nowych biznesów w Dolinie Krzemowej.
02:52
In agile, workers are organized into small groups
W Agile, robotnicy są
zorganizowani w małych grupach
02:55
and do things in very short spans of time.
pracując nad krótkoterminowymi zadaniami.
02:58
So instead of having executives issue grand proclamations,
W miejsce słuchania
menadżerskich proklamacji,
03:00
the team in effect manages itself.
zespół zarządza się sam.
03:03
You have constant feedback. You have daily update sessions.
Jest ciągła informacja zwrotna,
codzienne aktualizacje,
03:06
You have weekly reviews. You're constantly changing.
tygodniowe podsumowania.
Stały proces zmiany.
03:09
David said when they brought this system into their home,
Kiedy David wprowadził system do domu,
03:13
the family meetings in particular increased communication,
poprawiła się komunikacja
na rodzinnych spotkaniach,
03:16
decreased stress, and made everybody
stres ustąpił,
03:19
happier to be part of the family team.
i każdy czuł się lepiej jako
członek rodzinnego zespołu.
03:22
When my wife and I adopted these family meetings and other techniques
Kiedy żona i ja zaadoptowaliśmy
rodzinne zebrania i inne techniki,
03:25
into the lives of our then-five-year-old twin daughters,
była to największa zmiana w życiu
naszych 5-letnich wówczas bliźniaczek.
03:28
it was the biggest single change we made since our daughters were born.
była to największa zmiana w życiu
naszych 5-letnich wówczas bliźniaczek.
03:31
And these meetings had this effect
Efekt ten został osiągnięty
03:35
while taking under 20 minutes.
przy zebraniach trwających
poniżej 20 minut.
03:37
So what is Agile, and why can it help
Czym jest Agile i dlaczego może pomóc
03:40
with something that seems so different, like families?
w czymś tak odmiennym, jak rodziny?
03:42
In 1983, Jeff Sutherland was a technologist
W 1983 r. Jeff Sutherland był technologiem
03:45
at a financial firm in New England.
w finansowej firmie w Nowej Anglii.
03:47
He was very frustrated with how software got designed.
Był sfrustrowany procesem
projektowania oprogramowania.
03:50
Companies followed the waterfall method, right,
Firmy stosowały model kaskadowy,
03:53
in which executives issued orders that slowly trickled down
w którym proces decyzyjny
spływa z kierowniczej góry na dół,
03:55
to programmers below,
bez uprzedniej konsultacji,
do programistów.
03:58
and no one had ever consulted the programmers.
bez uprzedniej konsultacji,
do programistów.
04:00
Eighty-three percent of projects failed.
83% projektów kończyło się fiaskiem.
04:03
They were too bloated or too out of date
Były zbyt kosztowne lub nieaktualne
04:05
by the time they were done.
na czas ich realizacji.
04:08
Sutherland wanted to create a system where
Sutherland chciał stworzyć system
04:10
ideas didn't just percolate down but could percolate up from the bottom
w którym idee rozchodzą się
również z dołu do góry
04:13
and be adjusted in real time.
i mogą być korygowane
w czasie rzeczywistym.
04:17
He read 30 years of Harvard Business Review
Czytając przez 30 lat
Harvard Business Review
04:19
before stumbling upon an article in 1986
w końcu natknął się na artykuł z 1986 r.
04:22
called "The New New Product Development Game."
zatytułowany "Nowa gra
rozwoju nowego produktu".
04:25
It said that the pace of business was quickening --
Czytamy tam, że tempo
w biznesie przyśpiesza.
04:28
and by the way, this was in 1986 --
Przypominam, że to był rok 1986.
04:31
and the most successful companies were flexible.
Firmy odnoszące sukcesy były elastyczne,
04:33
It highlighted Toyota and Canon
jak Toyota i Canon.
04:37
and likened their adaptable, tight-knit teams to rugby scrums.
Artykuł porównywał ich zintegrowane zespoły
do rozgrywania piłki w rugby.
04:38
As Sutherland told me, we got to that article,
"To było to" powiedział mi Sutherland.
04:43
and said, "That's it."
"To było to" powiedział mi Sutherland.
04:45
In Sutherland's system, companies don't use
W systemie Sutherlanda firmy nie stosują
04:47
large, massive projects that take two years.
dużych, dwuletnich projektów.
04:50
They do things in small chunks.
Nie ma podzadań.
04:53
Nothing takes longer than two weeks.
Nic nie trwa dłużej niż dwa tygodnie.
04:54
So instead of saying, "You guys go off into that bunker
Zamiast powiedzieć, "idźcie i wróćcie
04:57
and come back with a cell phone or a social network,"
z komórką albo z serwisem
społecznościowym",
04:59
you say, "You go off and come up with one element,
mówi się "Idźcie i wróćcie
z jednym elementem.
05:02
then bring it back. Let's talk about it. Let's adapt."
Następnie porozmawiajmy, zaadoptujmy".
05:04
You succeed or fail quickly.
Szybki sukces lub szybka porażka.
05:07
Today, agile is used in a hundred countries,
Obecnie Agile używa się w wielu krajach,
05:10
and it's sweeping into management suites.
staje się popularny w
kręgach menadżerskich.
05:14
Inevitably, people began taking some of these techniques
Siłą rzeczy ludzie zaczynają
stosować te techniki we własnych rodzinach.
05:16
and applying it to their families.
Siłą rzeczy ludzie zaczynają
stosować te techniki we własnych rodzinach.
05:19
You had blogs pop up, and some manuals were written.
Pojawiają się blogi i poradniki.
05:21
Even the Sutherlands told me that they had
Sutherlandowie mieli
Święto Dziękczynienia
05:24
an Agile Thanksgiving,
w stylu Agile,
05:26
where you had one group of people working on the food,
z zespołami zajmującymi się
osobno jedzeniem,
05:27
one setting the table, and one greeting visitors at the door.
osobno przygotowaniem stołu
i witaniem gości.
05:30
Sutherland said it was the best Thanksgiving ever.
Powiedzieli, że to było najlepsze
Święto Dziękczynienia.
05:33
So let's take one problem that families face,
Jednym z rodzinnych problemów
05:37
crazy mornings, and talk about how agile can help.
są szalone poranki. Jak Agile może pomóc?
05:39
A key plank is accountability,
Kluczowym założeniem jest odpowiedzialność,
05:42
so teams use information radiators,
zatem zespoły używają
tablic informacyjnych,
05:44
these large boards in which everybody is accountable.
na których każdy
jest za coś odpowiedzialny.
05:46
So the Starrs, in adapting this to their home,
Starrowie zaadaptowali ten pomysł,
05:50
created a morning checklist
tworząc poranną listę kontrolną
05:52
in which each child is expected to tick off chores.
z obowiązkami do odfajkowania
dla każdego dziecka.
05:54
So on the morning I visited, Eleanor came downstairs,
Kiedy ich odwiedziłem pewnego poranka,
Eleanor zeszła,
05:57
poured herself a cup of coffee, sat in a reclining chair,
nalała sobie kawy i usiadła,
06:00
and she sat there,
i tak sobie tam siedziała,
06:02
kind of amiably talking to each of her children
rozmawiając mile z każdym z dzieci,
06:04
as one after the other they came downstairs,
które jedno po drugim schodziły na dół,
06:07
checked the list, made themselves breakfast,
sprawdzały listę, robiły sobie śniadanie,
06:09
checked the list again, put the dishes in the dishwasher,
ponownie sprawdzały listę,
wkładały naczynia do zmywarki,
06:11
rechecked the list, fed the pets or whatever chores they had,
sprawdzały listę, robiły, co miały robić,
dawały jeść psu i kotu,
06:14
checked the list once more, gathered their belongings,
znowu sprawdzały listę, pakowały się,
06:17
and made their way to the bus.
i szły do autobusu.
06:19
It was one of the most astonishing family dynamics I have ever seen.
Najbardziej zdumiewająca rodzinna dynamika,
jaką kiedykolwiek widziałem!
06:22
And when I strenuously objected this would never work in our house,
Powiedziałem, że to nigdy nie
udałoby się u mnie w domu,
06:26
our kids needed way too much monitoring,
moje dzieciaki potrzebują
znacznie więcej nadzoru.
06:29
Eleanor looked at me.
Eleanor spojrzała na mnie.
06:32
"That's what I thought," she said.
"Też tak myślałam" powiedziała.
06:33
"I told David, 'keep your work out of my kitchen.'
"Nie chciałam, żeby David
przynosił pracę do domu,
06:34
But I was wrong."
ale myliłam się."
06:36
So I turned to David: "So why does it work?"
Gdy zapytałem Davida, jak to działa,
06:38
He said, "You can't underestimate the power of doing this."
powiedział, że nie da się tego przecenić.
06:40
And he made a checkmark.
Zaznaczając coś na liście, dodał:
06:43
He said, "In the workplace, adults love it.
"Dorośli w pracy to kochają.
06:44
With kids, it's heaven."
Z dziećmi to po prostu raj."
06:47
The week we introduced a morning checklist into our house,
W tygodniu, w którym wprowadziliśmy
poranną listę,
06:49
it cut parental screaming in half. (Laughter)
zredukowaliśmy rodzicielskie wrzaski
o połowę. (Śmiech)
06:52
But the real change didn't come until we had these family meetings.
Prawdziwą zmianą okazały się
rodzinne zebrania.
06:56
So following the agile model, we ask three questions:
Zadaliśmy trzy pytania według modelu Agile.
06:59
What worked well in our family this week,
Co się powiodło w rodzinie
w minionym tygodniu?
07:02
what didn't work well, and what will we agree to work on in the week ahead?
Co się nie powiodło? Nad czym zgadzamy się
pracować w przyszłym tygodniu?
07:04
Everyone throws out suggestions
Każdy podawał sugestie,
07:09
and then we pick two to focus on.
następnie postanowiliśmy skupić wysiłki
na dwóch sprawach.
07:10
And suddenly the most amazing things started coming out of our daughters' mouths.
Nagle nasze córki zaczęły mówić
zdumiewające rzeczy.
07:13
What worked well this week?
Co się powiodło w minionym tygodniu?
07:17
Getting over our fear of riding bikes. Making our beds.
Przezwyciężenie obawy przed jazdą
na rowerze, ścielenie łóżek.
07:19
What didn't work well? Our math sheets,
Z czym mieliśmy kłopoty? Z matematyką,
07:22
or greeting visitors at the door.
albo z witaniem gości u drzwi.
07:25
Like a lot of parents, our kids are something like Bermuda Triangles.
Jak dla wielu rodziców,
nasze dzieci bywają jak trójkąt bermudzki.
07:28
Like, thoughts and ideas go in, but none ever comes out,
Myśli i idee wpływają,
ale nigdy nic nie wypływa,
07:31
I mean at least not that are revealing.
przynajmniej nic wymownego.
07:34
This gave us access suddenly to their innermost thoughts.
Dostaliśmy nagle dostęp
do najgłębszych myśli naszych dzieci.
07:35
But the most surprising part was when we turned to,
Zdumiewające było omawianie
07:39
what are we going to work on in the week ahead?
zamierzeń na nadchodzący tydzień.
07:41
You know, the key idea of agile is that
Kluczową ideą Agile
07:44
teams essentially manage themselves,
są samozarządzające się zespoły.
07:46
and it works in software and it turns out that it works with kids.
Działa to i z programistami, i z dziećmi.
07:47
Our kids love this process.
Nasze dzieci uwielbiają ten proces.
07:51
So they would come up with all these ideas.
Zaproponowały całą masę pomysłów,
07:53
You know, greet five visitors at the door this week,
jak witanie przy drzwiach
5 gości tygodniowo,
07:55
get an extra 10 minutes of reading before bed.
dodatkowe 10 minut czytania przed snem.
07:57
Kick someone, lose desserts for a month.
Kopnij kogoś, a przez miesiąc
nie jesz deseru.
07:59
It turns out, by the way, our girls are little Stalins.
Okazuje się, że córki
mają stalinowskie tendencje.
08:02
We constantly have to kind of dial them back.
Musimy je stale mitygować.
08:04
Now look, naturally there's a gap between
Oczywiście istnieje różnica
08:07
their kind of conduct in these meetings and their behavior the rest of the week,
w tym jak się zachowują
na zebraniach i w ciągu tygodnia,
08:09
but the truth is it didn't really bother us.
ale tym się nie przejmowaliśmy.
08:13
It felt like we were kind of laying these underground cables
Było to jak kładzenie kabli pod ziemią,
08:15
that wouldn't light up their world for many years to come.
które pewnego dnia rozświetlą
ich świat na lata.
08:17
Three years later -- our girls are almost eight now --
Teraz nasze dziewczynki
mają już prawie 8 lat,
08:20
We're still holding these meetings.
i wciąż prowadzimy te zebrania.
08:23
My wife counts them among her most treasured moments as a mom.
Moja żona zalicza je do najbardziej
cennych momentów bycia mamą.
08:25
So what did we learn?
Czego się nauczyliśmy?
08:30
The word "agile" entered the lexicon in 2001
W 2001 r. słowo "agile"
weszło do leksykonu,
08:32
when Jeff Sutherland and a group of designers
kiedy Jeff Sutherland i grupa projektantów
08:35
met in Utah and wrote a 12-point Agile Manifesto.
sporządziła 12-punktowy
Agile Manifest w Utah.
08:37
I think the time is right for an Agile Family Manifesto.
Najwyższy czas na Rodzinny Agile Manifest.
08:41
I've taken some ideas from the Starrs and from many other families I met.
Biorąc pomysły od Starrsów i innych rodzin,
08:45
I'm proposing three planks.
proponuję 3 założenia:
08:48
Plank number one: Adapt all the time.
Założenie pierwsze:
Ciągłe dostosowywanie.
08:51
When I became a parent, I figured, you know what?
Kiedy zostałem rodzicem, myślałem,
08:54
We'll set a few rules and we'll stick to them.
że ustalimy kilka zasad i
będziemy się ich trzymać.
08:56
That assumes, as parents, we can anticipate every problem that's going to arise.
To podejście zakłada, że jesteśmy w stanie
przewidzieć każdy problem jako rodzice.
08:59
We can't. What's great about the agile system
Niestety tak nie jest. Agile jest świetny
09:03
is you build in a system of change
jako system wdrażania zmian
09:06
so that you can react to what's happening to you in real time.
i reagowania na wydarzenia
w czasie rzeczywistym.
09:08
It's like they say in the Internet world:
Jak mówią w świecie Internetu,
09:11
if you're doing the same thing today you were doing six months ago,
jeśli robisz dziś to samo,
co 6 miesięcy temu,
09:13
you're doing the wrong thing.
to znaczy, że robisz nie to, co trzeba.
09:15
Parents can learn a lot from that.
Rodzice mogą się z tego wiele nauczyć.
09:17
But to me, "adapt all the time" means something deeper, too.
Ale dla mnie "ciągle dostosowywać"
oznacza coś głębszego.
09:20
We have to break parents out of this straitjacket
Musimy wydobyć rodziców z myślenia,
09:23
that the only ideas we can try at home
że jedynymi pomysłami
do wypróbowania w domu
09:26
are ones that come from shrinks or self-help gurus
są te pochodzące od psychiatrów
i samopomocowych guru
09:28
or other family experts.
albo od innych, rodzinnych ekspertów.
09:31
The truth is, their ideas are stale,
Prawdę mówiąc, ich idee są przestarzałe,
09:34
whereas in all these other worlds there are these new ideas
natomiast w innych
dziedzinach są świeże idee
09:36
to make groups and teams work effectively.
pomagające grupom i zespołom
pracować efektywnie.
09:38
Let's just take a few examples.
Rozpatrzmy kilka przykładów.
09:42
Let's take the biggest issue of all: family dinner.
Największe wyzwanie - obiad rodzinny.
09:43
Everybody knows that having family dinner
Każdy wie, że wspólny obiad
09:46
with your children is good for the kids.
z dziećmi to dobra rzecz.
09:48
But for so many of us, it doesn't work in our lives.
Niestety, wielu rodzinom to nie wychodzi.
09:50
I met a celebrity chef in New Orleans who said,
Znany szef kuchni z Nowego Orleanu
powiedział mi,
09:53
"No problem, I'll just time-shift family dinner.
"Żaden problem. Po prostu
przesunę porę obiadu.
09:56
I'm not home, can't make family dinner?
Nie ma mnie w domu, nie ma obiadu?
09:58
We'll have family breakfast. We'll meet for a bedtime snack.
Będziemy mieć rodzinne śniadanie.
Zrobimy rodzinny podwieczorek.
10:00
We'll make Sunday meals more important."
Będziemy celebrować niedzielne posiłki".
10:03
And the truth is, recent research backs him up.
Wyniki ostatnich badań to popierają.
10:06
It turns out there's only 10 minutes of productive time
Okazuje się, że tylko 10 minut
jest produktywne
10:10
in any family meal.
podczas rodzinnych posiłków.
10:12
The rest of it's taken up with "take your elbows off the table" and "pass the ketchup."
Resztę czasu zajmują "zdejm łokcie
ze stołu" i "podaj mi ketchup".
10:14
You can take that 10 minutes and move it
Te 10 minut można wykorzystać
10:18
to any part of the day and have the same benefit.
w dowolnej porze dnia
z takim samym skutkiem.
10:20
So time-shift family dinner. That's adaptability.
Zatem przesuń porę posiłków. Zmień coś.
10:24
An environmental psychologist told me,
Psycholog środowiskowy powiedziała mi:
10:26
"If you're sitting in a hard chair on a rigid surface,
"jeżeli siedzisz na twardym stołku,
10:29
you'll be more rigid.
będziesz bardziej twardy.
10:32
If you're sitting on a cushioned chair, you'll be more open."
Jeżeli siedzisz na miękkim krześle,
będziesz bardziej otwarty".
10:33
She told me, "When you're discipling your children,
"Kiedy dyscyplinujesz dzieci,
10:37
sit in an upright chair with a cushioned surface.
siadaj na prostym krześle
z miękkim siedzeniem.
10:39
The conversation will go better."
Będzie się lepiej rozmawiało".
10:41
My wife and I actually moved where we sit for difficult conversations
Razem z żoną przenieśliśmy się w
inne miejsce na trudne konwersacje,
10:44
because I was sitting above in the power position.
ponieważ siedziałem ponad innymi,
w pozycji władzy.
10:48
So move where you sit. That's adaptability.
Przenieś się z miejsca, gdzie siedzisz.
Zmień coś.
10:50
The point is there are all these new ideas out there.
Co istotne, ciągle pojawiają się nowe idee.
10:53
We've got to hook them up with parents.
Musimy je zaprezentować rodzicom.
10:57
So plank number one: Adapt all the time.
Zatem założenie pierwsze:
Ciągle dostosowuj, zmieniaj.
10:59
Be flexible, be open-minded, let the best ideas win.
Bądź elastyczny, otwarty,
pozwól najlepszym ideom wygrać.
11:02
Plank number two: Empower your children.
Założenie drugie.
Upoważnij dzieci do podejmowania decyzji.
11:06
Our instinct as parents is to order our kids around.
Jako rodzice instynktownie
rozkazujemy dzieciom.
11:10
It's easier, and frankly, we're usually right.
Tak jest łatwiej, i zazwyczaj
po prostu mamy rację.
11:13
There's a reason that few systems have been more
Nie bez powodu niewiele systemów
11:16
waterfall over time than the family.
było bardziej kaskadowych niż rodzina.
11:18
But the single biggest lesson we learned
Największą lekcją, jaką wynieśliśmy,
11:21
is to reverse the waterfall as much as possible.
było odwrócenie kaskady na tyle,
na ile możliwe.
11:23
Enlist the children in their own upbringing.
Pozyskaj dzieci do procesu wychowywania.
11:26
Just yesterday, we were having our family meeting,
Na wczorajszym rodzinnym spotkaniu
11:29
and we had voted to work on overreacting.
głosowaniem wybraliśmy rozmowę
o przesadnym reagowaniu.
11:31
So we said, "Okay, give us a reward and give us a punishment. Okay?"
Powiedzieliśmy "w porządku,
ustalcie nagrodę i karę".
11:34
So one of my daughters threw out, you get five minutes of overreacting time all week.
Córka zaproponowała 5-minutowy
tygodniowy przydział czasu na wybuchy złości.
11:37
So we kind of liked that.
To nam się spodobało.
11:42
But then her sister started working the system.
Druga córka zaczęła kombinować
11:44
She said, "Do I get one five-minute overreaction
i zapytała, czy to 5 minut jednorazowo,
11:45
or can I get 10 30-second overreactions?"
czy może dziesięć
30-sekundowych odcinków czasu.
11:49
I loved that. Spend the time however you want.
Niech spędza przydział czasu, jak chce.
11:52
Now give us a punishment. Okay.
Teraz ustalcie kary. W porządku.
11:54
If we get 15 minutes of overreaction time, that's the limit.
Jeżeli dostaniemy 15 minut
na złoszczenie się, to jest to limit.
11:57
Every minute above that, we have to do one pushup.
Za każdą minutę powyżej
robimy jedną pompkę.
12:01
So you see, this is working. Now look, this system isn't lax.
I to działa. Ten system nie jest
nadmiernie pobłażliwy.
12:05
There's plenty of parental authority going on.
Rodzicielski autorytet odgrywa dużą rolę.
12:08
But we're giving them practice becoming independent,
Ale dajemy dzieciom praktykę niezależności,
12:11
which of course is our ultimate goal.
co jest naszym celem.
12:14
Just as I was leaving to come here tonight,
Kiedy zbieraliśmy się,
aby przybyć tutaj dziś,
12:16
one of my daughters started screaming.
jedna z córek zaczęła krzyczeć.
12:19
The other one said, "Overreaction! Overreaction!"
Na to druga powiedziała:
"Przesadna reakcja!"
12:20
and started counting, and within 10 seconds it had ended.
i zaczęła liczyć.
W ciągu 10 sekund było po sprawie.
12:23
To me that is a certified agile miracle.
To certyfikowany cud Agile jak dla mnie.
12:26
(Laughter) (Applause)
(Śmiech) (Brawa)
12:29
And by the way, research backs this up too.
Wyniki badań to potwierdzają.
12:32
Children who plan their own goals, set weekly schedules,
Dzieci, które planują swoje cele,
ustalają tygodniowe plany,
12:36
evaluate their own work build up their frontal cortex
oceniają własną pracę,
rozwijają przednią korę mózgową
12:40
and take more control over their lives.
i mają więcej kontroli nad swoim życiem.
12:44
The point is, we have to let our children succeed on their own terms,
Musimy pozwolić dzieciom odnosić sukcesy
na ich własnych warunkach,
12:48
and yes, on occasion, fail on their own terms.
i niekiedy również odnosić porażki.
12:51
I was talking to Warren Buffett's banker,
Bankowiec Warrena Buffeta
12:54
and he was chiding me for not letting my children
zbeształ mnie
za niepozwalanie moim dzieciom
12:56
make mistakes with their allowance.
na błędy w dysponowaniu ich kieszonkowym.
12:58
And I said, "But what if they drive into a ditch?"
Zapytałem, co jeśli stracą tak pieniądze.
13:01
He said, "It's much better to drive into a ditch
Powiedział mi, że znacznie lepiej
13:03
with a $6 allowance than a $60,000-a-year salary
jest stracić 6 dolarów kieszonkowego
niż 60 000 rocznych zarobków
13:05
or a $6 million inheritance."
albo 6 milionów spadku.
13:08
So the bottom line is, empower your children.
Upoważnij dzieci do podejmowania decyzji,
oto sedno sprawy.
13:11
Plank number three: Tell your story.
Założenie trzecie. Opowiedz swoją historię.
13:14
Adaptability is fine, but we also need bedrock.
Dostosowywanie się jest w porządku,
jednak potrzebujemy również zasad.
13:18
Jim Collins, the author of "Good To Great,"
Jim Collins, autor
"Od dobrego do wielkiego",
13:22
told me that successful human organizations of any kind
uczy, że organizacje odnoszące sukcesy
w jakiejkolwiek dziedzinie
13:24
have two things in common:
odznaczają się dwoma cechami.
13:27
they preserve the core, they stimulate progress.
Zachowują rdzeń swojej
tożsamości i stymulują rozwój.
13:29
So agile is great for stimulating progress,
Agile jest świetnym narzędziem
stymulowania rozwoju,
13:32
but I kept hearing time and again, you need to preserve the core.
ale ciągle słyszę o potrzebie
kultywowania tożsamości.
13:34
So how do you do that?
Jak to robić?
13:37
Collins coached us on doing something
Collins uczy nas,
13:39
that businesses do, which is define your mission
aby, tak jak firmy, zdefiniować misję,
13:42
and identify your core values.
i zidentyfikować nasze podstawowe wartości.
13:44
So he led us through the process of creating a family mission statement.
To doprowadziło nas
do stworzenia misji naszej rodziny,
13:47
We did the family equivalent of a corporate retreat.
na naszym odpowiedniku
wyjazdu integracyjnego.
13:50
We had a pajama party.
Była to impreza ze spaniem.
13:53
I made popcorn. Actually, I burned one, so I made two.
Przygotowałem popcorn, dwa razy,
ponieważ spaliłem za pierwszym razem.
13:55
My wife bought a flip chart.
Żona kupiła tablicę.
13:58
And we had this great conversation, like, what's important to us?
Mieliśmy wspaniałą dyskusję o tym,
co jest dla nas ważne.
13:59
What values do we most uphold?
Jakie wartości cenimy najbardziej?
14:02
And we ended up with 10 statements.
Napisaliśmy 10 haseł przewodnich.
14:04
We are travelers, not tourists.
Jesteśmy podróżnikami, nie turystami.
14:06
We don't like dilemmas. We like solutions.
Nie lubimy dylematów. Lubimy rozwiązania.
14:08
Again, research shows that parents should spend less time
Badania pokazują, że rodzice
powinni spędzać mniej czasu
14:11
worrying about what they do wrong
martwiąc się o to, co robią źle,
14:15
and more time focusing on what they do right,
a więcej czasu koncentrując się
na tym, co robią dobrze,
14:17
worry less about the bad times and build up the good times.
nie tyle martwić się o złe chwile,
ale raczej wzmacniać pozytywne momenty.
14:20
This family mission statement is a great way to identify
Rodzinne hasła przewodnie identyfikują,
14:24
what it is that you do right.
co robimy dobrze.
14:27
A few weeks later, we got a call from the school.
Kilka tygodni później
dostaliśmy telefon ze szkoły.
14:30
One of our daughters had gotten into a spat.
Jedna z córek wdała się w konflikt.
14:32
And suddenly we were worried, like, do we have a mean girl on our hands?
Zaczęliśmy się martwić naszym dzieckiem.
14:34
And we didn't really know what to do,
Nie wiedzieliśmy, co zrobić,
14:36
so we called her into my office.
więc wezwaliśmy córkę do mojego biura.
14:37
The family mission statement was on the wall,
Rodzinna misja wisiała na ścianie.
14:39
and my wife said, "So, anything up there seem to apply?"
Żona zapytała, "czy cokolwiek
z tego ma zastosowanie?"
14:41
And she kind of looked down the list, and she said,
Córka spojrzała na listę i powiedziała,
14:44
"Bring people together?"
"Zebrać ludzi razem?"
14:46
Suddenly we had a way into the conversation.
Nagle odnaleźliśmy sposób,
jak przeprowadzić tę rozmowę.
14:48
Another great way to tell your story
Własna historia
14:52
is to tell your children where they came from.
to także opowiadanie dzieciom,
skąd pochodzą.
14:53
Researchers at Emory gave children a simple
Badacze z Uniwersytetu
Emory'ego dali dzieciom
14:56
"what do you know" test.
prosty test wiedzy.
14:59
Do you know where your grandparents were born?
Czy wiesz, gdzie urodzili się
twoi dziadkowie?
15:01
Do you know where your parents went to high school?
Czy wiesz, gdzie chodzili do szkoły?
15:03
Do you know anybody in your family
Czy znasz kogokolwiek w rodzinie,
15:06
who had a difficult situation, an illness, and they overcame it?
kto miał trudną sytuację,
chorobę, i przezwyciężył ją?
15:07
The children who scored highest on this "do you know" scale
Dzieci, które miały najlepsze wyniki,
15:11
had the highest self-esteem and a greater sense they could control their lives.
miały najwyższe poczucie własnej wartości
i kontroli nad życiem.
15:15
The "do you know" test was the single biggest predictor
Test był najlepszym wskaźnikiem
15:20
of emotional health and happiness.
emocjonalnego zdrowia i szczęścia.
15:23
As the author of the study told me,
Autor tego badania powiedział mi,
15:26
children who have a sense of -- they're part of a larger narrative
że dzieci, które mają poczucie
bycia częścią czegoś większego,
15:28
have greater self-confidence.
mają większą pewność siebie.
15:32
So my final plank is, tell your story.
Zatem ostatnie założenie.
Opowiedz swoją historię.
15:34
Spend time retelling the story of your family's positive moments
Spędzaj czas na wspominaniu
pozytywnych rodzinnych chwil,
15:37
and how you overcame the negative ones.
i opowiadaniu, jak przezwyciężyłeś
trudne chwile.
15:41
If you give children this happy narrative,
Jeśli dasz dzieciom tę pozytywną narrację,
15:44
you give them the tools to make themselves happier.
dasz im narzędzia do szczęścia.
15:47
I was a teenager when I first read "Anna Karenina"
Jako nastolatek przeczytałem
"Annę Kareninę"
15:52
and its famous opening sentence,
i słynne otwierające zdanie,
15:55
"All happy families are alike.
"Wszystkie szczęśliwe rodziny
są do siebie podobne,
15:57
Each unhappy family is unhappy in its own way."
każda nieszczęśliwa rodzina jest
nieszczęśliwa na swój sposób".
15:59
When I first read that, I thought, "That sentence is inane.
Pomyślałem, że to niedorzeczne.
16:03
Of course all happy families aren't alike."
Oczywiście, że szczęśliwe rodziny
nie są podobne.
16:06
But as I began working on this project,
Ale kiedy zacząłem pracować
nad tym projektem,
16:09
I began changing my mind.
zacząłem zmieniać zdanie.
16:11
Recent scholarship has allowed us, for the first time,
Ostatnie badania pozwoliły nam
po raz pierwszy
16:14
to identify the building blocks
zidentyfikować to, co buduje
rodzinne szczęście.
16:17
that successful families have.
zidentyfikować to, co buduje
rodzinne szczęście.
16:19
I've mentioned just three here today:
Dzisiaj wspomniałem zaledwie trzy.
16:22
Adapt all the time, empower the children, tell your story.
Adaptuj cały czas, daj dzieciom
decydować, opowiedz swoją historię.
16:25
Is it possible, all these years later, to say Tolstoy was right?
Czy możliwe, po tych wszystkich
latach, że Tołstoj miał rację?
16:30
The answer, I believe, is yes.
Wierzę, że tak.
16:34
When Leo Tolstoy was five years old,
Kiedy Lew Tołstoj miał 5 lat,
16:37
his brother Nikolay came to him
jego brat Mikołaj
16:40
and said he had engraved the secret to universal happiness
powiedział mu, że wyrył sekret szczęścia
16:42
on a little green stick, which he had hidden
na małym zielonym patyku, który ukrył
16:45
in a ravine on the family's estate in Russia.
w jarze na terenie rodzinnej posiadłości.
16:48
If the stick were ever found, all humankind would be happy.
Jeżeli patyk zostałby znaleziony,
ludzkość cieszyłaby się szczęściem.
16:51
Tolstoy became consumed with that stick, but he never found it.
Tołstoj był zaabsorbowany tym patykiem,
ale nigdy go nie znalazł.
16:55
In fact, he asked to be buried in that ravine where he thought it was hidden.
Poprosił, aby go pochowano w tym jarze.
17:01
He still lies there today, covered in a layer of green grass.
Spoczywa on tam do dziś, pod zieloną trawą.
17:05
That story perfectly captures for me
Ta historia unaocznia
17:10
the final lesson that I learned:
ostateczną lekcję, którą wyniosłem.
17:12
Happiness is not something we find,
Szczęście nie jest czymś, co znajdujemy.
17:14
it's something we make.
Jest czymś, co czynimy.
17:17
Almost anybody who's looked at well-run organizations
Niemal każdy, kto badał
dobrze prowadzone firmy,
17:20
has come to pretty much the same conclusion.
doszedł do takich samych wniosków.
17:23
Greatness is not a matter of circumstance.
Wielkość nie jest kwestią okoliczności.
17:26
It's a matter of choice.
Jest kwestią wyboru.
17:29
You don't need some grand plan. You don't need a waterfall.
Nie potrzeba wielkiego planu.
Nie potrzeba kaskadowego systemu.
17:31
You just need to take small steps,
Jedynie krok za krokiem.
17:35
accumulate small wins,
akumuluj małe zwycięstwa,
17:37
keep reaching for that green stick.
sięgaj po ten mały zielony patyk.
17:39
In the end, this may be the greatest lesson of all.
To może być największa
lekcja ze wszystkich.
17:42
What's the secret to a happy family? Try.
Jaki jest sekret szczęśliwych rodzin?
Starają się.
17:46
(Applause)
(Brawa)
17:50
Translated by Michal Graff
Reviewed by Aneta Karczewska

▲Back to top

About the speaker:

Bruce Feiler - Writer
Bruce Feiler is the author of "The Secrets of Happy Families," and the writer/presenter of the PBS miniseries "Walking the Bible."

Why you should listen

Bruce Feiler is the author of nine books, including Walking the BibleAbraham, and America’s Prophet. He is also the writer/presenter of the PBS miniseries Walking the Bible. His book The Council of Dads tells the uplifting story of how friendship and community can help one survive life’s greatest challenges. Most recently Feiler published The Secrets of Happy Families, in which he calls for a new approach to family dynamics, inspired by cutting-edge techniques gathered from experts in the disciplines of science, business, sports and the military.

Feiler’s early books involve immersing himself in different cultures and bringing other worlds vividly to life. These include Learning to Bow, an account of the year he spent teaching in rural Japan; Looking for Class, about life inside Oxford and Cambridge; and Under the Big Top, which depicts the year he spent performing as a clown in the Clyde Beatty-Cole Bros. Circus.
 
Walking the Bible describes his perilous, 10,000-mile journey retracing the Five Books of Moses through the desert. The book was hailed as an “instant classic” by the Washington Post and “thoughtful, informed, and perceptive” by the New York Times.

More profile about the speaker
Bruce Feiler | Speaker | TED.com