ABOUT THE SPEAKER
Anindya Kundu - Sociologist, educator, writer
TED Resident Anindya Kundu is reframing our notions of achievement and ability through his sociological research, which suggests all students can succeed if provided the right support systems.

Why you should listen

Anindya Kundu studies the potential of human agency to help people create positive change in their lives. His research involves learning how students can navigate around personal, social and institutional challenges to succeed. Kundu's book Achieving Agency is forthcoming.

At NYU, Kundu has taught the course, "American Dilemmas: Race, Inequality, and the Unfulfilled Promise of Public Education," originally designed by achievement gap scholar, Dr. Pedro Noguera. Kundu was the 2017 recipient of the NYU "Outstanding Doctoral Student Teaching Award." He also teaches high school students storytelling through The Moth in New York City.

Kundu frequently contributes to public discourse on education. His work has appeared in NPR Education, MSNBC and Huffington Post. Kundu says, "There is intellectual talent going uncultivated and unnoticed in our communities. If we remember education is our greatest public responsibility, we can better tackle the social problems that lie ahead, together."

More profile about the speaker
Anindya Kundu | Speaker | TED.com
TED Residency

Anindya Kundu: The boost students need to overcome obstacles

Anindya Kundu: Shtytja që i shërben studentëve të kapërcejnë pengesat e tyre

Filmed:
1,537,731 views

Si mund të arrijnë sukses studentët që vijnë nga grupet e studentëve që kanë pasur shumë vështirësi në jetë? Për sociologun Anindya Kundu, kuraja dhe këmbëngulja nuk mjaftojnë; studentët duhet të ndërmarrin veprime dhe të përdorin kapacitet e tyre për të përballuar vështirësitë dhe të gjejnë rrugën e tyre drejt suksesit. Ai ndan me ne histori shpresëdhënëse të studenteve që kanë kaluar vështirësitë personale, shoqërore dhe institucionale.
- Sociologist, educator, writer
TED Resident Anindya Kundu is reframing our notions of achievement and ability through his sociological research, which suggests all students can succeed if provided the right support systems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, I teach college students
about inequality and race in education,
0
917
4820
U jap mësim studentëve mbi pabarazinë
dhe racizmin në sistemin e edukimit,
00:17
and I like to leave my office open
to any of my students
1
5761
3065
dhe dera e zyrës sime
është e hapur për studentët
00:20
who might just want to see me to chat.
2
8850
2531
që duan të bisedojnë për këto çështje.
00:23
And a few semesters ago,
3
11405
1547
Disa semestra më parë,
00:24
one of my more cheerful
students, Mahari,
4
12976
2905
një nga studentet më të mirë, Mahari,
00:27
actually came to see me
5
15905
1397
erdhi të më takonte
00:29
and mentioned that he was feeling
a bit like an outcast because he's black.
6
17326
4651
dhe tha se ndihej i mënjanuar nga shoqëria
sepse ishte i zi.
00:34
He had just transferred to NYU
from a community college
7
22001
2873
Ai sapo ishte transferuar në NYU
nga një kolegj profesional
00:36
on a merit scholarship,
8
24898
1762
në sajë të një burse,
00:38
and turns out,
9
26684
1834
dhe e vërteta ishte,
00:40
only about five percent
of students at NYU are black.
10
28542
3282
se vetëm rreth pesë përqind e studentëve
të NYU janë me ngjyrë.
00:43
And so I started to remember
11
31848
1429
Dhe kështu fillova të kujtoja
00:45
that I know that feeling
of being an outsider
12
33301
2529
se edhe unë e dija ndjenjën
e të qenit i huaj
00:47
in your own community.
13
35854
1680
në komunitetin tënd.
00:49
It's partially what drew me to my work.
14
37558
2219
Kjo ishte arsyeja që më shtyu të punoja.
00:51
At my university,
15
39801
1231
Në universitetin ku punoj,
00:53
I'm one of the few
faculty members of color,
16
41056
2397
jam një nga njerëzit e paktë
të stafit me ngjyrë
00:55
and growing up, I experienced
my family's social mobility,
17
43477
3825
gjatë fëmijërisë, përjetova
ndërrimin e statusit shoqëror,
00:59
moving out of apartments
into a nice house,
18
47326
3223
kur u zhvendosëm nga apartamentet
në një shtëpi të mirë,
01:02
but in an overwhelmingly
white neighborhood.
19
50573
2355
por në një lagje krejtësisht të bardhë.
01:05
I was 12,
20
53293
1150
Isha 12 vjeç,
01:06
and kids would say that were surprised
that I didn't smell like curry.
21
54467
3952
dhe për fëmijët ishte habi
që nuk mbaja erë curry.
01:10
(Laughter)
22
58443
1223
(Të qeshura)
01:11
That's because school is in the morning,
23
59690
1945
Kjo sepse shkolla është në paradite,
01:13
and I had Eggo waffles for breakfast.
24
61659
1872
dhe unë haja Eggo wafels për mengjes.
01:15
(Laughter)
25
63555
1150
(Të qeshura)
01:17
Curry is for dinner.
26
65184
1229
Mishi me curry është për darkë.
01:18
(Laughter)
27
66437
1451
(Të qeshura)
01:20
So when Mahari was leaving,
28
68412
1381
Kur Mahari po largohej,
01:21
I asked him how he was coping
with feeling isolated.
29
69817
2992
e pyeta atë se si po e përballonte
ndjenjën e izolimit.
01:24
And he said that despite feeling lonely,
30
72833
2225
Më tha se pasi që po ndihej i vetmuar,
01:27
he just threw himself at his work,
31
75082
2076
po punonte gjithë kohës,
dhe se kishte ndërtuar strategji
që i jepnin kuraje për të vazhduar
01:29
that he built strategies around his grit
32
77182
2453
01:31
and his desire to be successful.
33
79659
1907
dëshirën e tij për të qenë i suksesshëm.
01:33
A mentor of mine is actually
Dr. Angela Duckworth,
34
81945
2905
Një nga mentorët e mi
quhet Dr. Angela Duckworth,
01:36
the psychologist at UPenn who has defined
this stick-to-itiveness of grit
35
84874
4867
psikologe në UPenn që ka përcaktuar
çelësin e të qenit këmbëngulës.
01:41
as being "the perseverance
and passion for long-term goals."
36
89765
3680
si "këmbëngulja dhe pasioni
për arritjen e qëllimeve afatgjatë."
Libri i saj është një nga më të shiturit,
01:45
Angela's book has become a bestseller,
37
93469
2177
në shkollat e gjithë vendit,
sidomos shkollat shtetërore,
01:47
and schools across the country,
38
95670
2011
janë interesuar sidomos për "kurajën",
01:49
particularly charter schools,
39
97705
1715
01:51
have become interested in citing
"grit" as a core value.
40
99444
3467
si një nga çelësat kryesore
në rrugën e suksesit.
01:55
But sometimes grit isn't enough,
41
103320
1986
Por nganjëherë kurajo nuk mjafton,
01:57
especially in education.
42
105330
1900
sidomos në edukim.
01:59
So when Mahari was leaving my office,
43
107254
1868
Kur Mahari po largohej nga zyra ime,
02:01
I worried that he might need
something more specific
44
109146
2678
po brengosesha se atij
i duhej diçka më specifike
02:03
to combat the challenges
that he mentioned to me.
45
111848
2317
që të përballonte sfidat
që sapo më përmendi.
02:06
As a sociologist,
I also study achievement,
46
114760
3269
Si sociolog, gjithashtu
kam studiuar arritjet e njerëzve,
02:10
but from a slightly different perspective.
47
118053
2179
por nga një perspektivë tjetër.
02:12
I research students who have overcome
immense obstacles
48
120256
3173
Hulumtoj studentët që kanë kaluar
nëpër pengesa të pafundme
02:15
related to their background.
49
123453
1624
të lidhura me vendin nga vijnë.
02:17
Students from low-income,
50
125101
1632
Studentët me të ardhura të ulta,
02:18
often single-parent households,
51
126757
2037
shpesh vetëm një prind në shtëpi,
02:20
students who have been homeless,
incarcerated or perhaps undocumented,
52
128818
4837
studentët që kanë qenë të pastrehë,
burgosur ose ndoshta pa dokumenta,
ose ata që kanë pasur probleme
me abuzim të drogës ose substancave tjera
02:25
or some who have struggled
with substance abuse
53
133679
2429
02:28
or lived through violent or sexual trauma.
54
136132
2492
ose që kanë përjetuar luftën
ose trauma seksuale.
02:31
So let me tell you about two
of the grittiest people I've met.
55
139319
3009
Lërmëni tu tregoj për dy njerëzit
më me kurajë që kam takuar.
02:35
Tyrique was raised by a single mother,
56
143077
2674
Tyrique ishte rritur vetëm nga nëna e tij,
02:37
and then after high school,
he fell in with the wrong crowd.
57
145775
2854
dhe pas shkollës së mesme,
përfundoi me shoqëri të keqe.
02:40
He got arrested for armed robbery.
58
148653
1892
Ai u arrestua për vjedhje me armë.
02:42
But in prison, he started to work hard.
59
150569
2458
Por në burg, ai filloi të punonte shumë.
02:45
He took college credit courses,
60
153051
1826
Filloi të ndiqte kurset universitare,
02:46
so when he got out,
he was able to get a master's,
61
154901
2646
e kur doli nga burgu,
filloi të studionte për master.
02:49
and today he's a manager at a nonprofit.
62
157571
2358
dhe sot ai është managjer
në një organizatë jo-fitimprurëse.
Vanesës i është dashur
të zhvendosej shumë kur ishte fëmijë,
02:52
Vanessa had to move around a lot as a kid,
63
160782
2680
02:55
from the Lower East Side
to Staten Island to the Bronx.
64
163486
3367
nga Lower East Side
në Staten Island dhe pastaj në Bronx.
02:58
She was raised primarily
by her extended family,
65
166877
2971
Ajo ishte rritur
nga të afërmit familjes së saj,
03:01
because her own mother
had a heroin addiction.
66
169872
2470
sepse nëna e saj
ishte e varur nga heroina.
Kur ishte 15 vjeç,
03:04
Yet at 15,
67
172812
1150
Vanesa duhej të ndërpriste shkollën,
03:05
Vanessa had to drop out of school,
68
173986
1620
03:07
and she had a son of her own.
69
175630
1383
dhe ajo kishte një fëmijë të vetin.
03:09
But eventually, she was able
to go to community college,
70
177313
3490
Por në ndërkohë, ajo filloi
të studionte në një kolegj profesional,
03:12
get her associate's,
71
180827
1495
dhe të përfundonte studimet,
03:14
then go to an elite college
to finish her bachelor's.
72
182346
3252
pastaj të shkonte në një kolegj elitar
që të përfundonte Bachelorin.
Disa nga njerëzit këtu mund të dëgjojnë
këto histori dhe të thonë,
03:18
So some people might
hear these stories and say,
73
186261
2524
03:20
"Yes, those two definitely have grit.
74
188809
2009
"Po, sigurisht këta dy njerëz kanë kurajë,
03:22
They basically pulled themselves up
by the bootstraps."
75
190842
2864
ata e tërhoqën veten e tyre
nga fundi që ishin."
Por ende disa pjesë po mungojnë
që të plotësojmë këtë histori,
03:26
But that's an incomplete picture,
76
194050
2438
03:28
because what's more important
77
196512
1521
sepse pjesa më e rëndësishme
03:30
is that they had factors in their lives
that helped to influence their agency,
78
198057
4101
është që disa faktorë në jetët e tyre
kanë ndikuar në veprimet e tyre,
03:34
or their specific capacity
79
202182
1676
ose që të zbulojnë kapacitetet e tyre
03:35
to actually overcome
the obstacles that they were facing
80
203882
3564
që të përballojnë pengesat që kanë përpara
03:39
and navigate the system
given their circumstances.
81
207470
3372
dhe të vazhdojnë rrugën drejt suksesit
pavarësisht rrethanave.
03:43
So, allow me to elaborate.
82
211176
1476
Lërmëni tu shpjegoj.
03:44
In prison, Tyrique
was actually aimless at first,
83
212965
3333
Në burg, Tyrique nuk kishte
ndonjë qëllim në fillim,
03:48
as a 22-year-old on Rikers Island.
84
216322
2059
si një 22 vjeçar në Rikers Island.
03:50
This is until an older detainee
took him aside
85
218917
3302
Kjo vazhdoi ashtu derisa
një i arrestuar e mori anash
dhe i kërkoi që ta ndihmonte
me programin e të rinjve.
03:54
and asked him to help
with the youth program.
86
222243
2541
Dhe në atë program me të rinjtë,
03:56
And in mentoring youth,
87
224808
1443
03:58
he started to see his own mistakes
and possibilities in the teens.
88
226275
3586
ai filloi që të shihte gabimet e veta
dhe mundësitë e adoleshentëve.
04:02
This is what got him interested
in taking college-credit courses.
89
230365
3574
Kjo ishte ajo që e interesoi atë
për të ndjekur kurset e kolegjit.
Dhe kur ai doli nga burgu,
04:05
And when he got out,
90
233963
1180
04:07
he got a job with Fortune Society,
91
235167
2214
u fut në punë tek Fortune Society,
04:09
where many executives are people
who have been formerly incarcerated.
92
237405
3700
ku shumica e udhëheqësve janë njerëz
që kanë qenë më parë të arrestuar.
Më vonë kishte mundësi
të merrte një master në shkencat sociale,
04:13
So then he was able to get
a master's in social work,
93
241543
2667
04:16
and today, he even lectures
at Columbia about prison reform.
94
244234
4435
dhe sot, ai ligjëron në universitetin
Columbia rreth reformave nëpër burgje.
04:21
And Vanessa ...
95
249057
1492
Dhe Vanessa...
04:22
well, after the birth of her son,
96
250573
2064
pas lindjes së djalit,
04:24
she happened to find a program
called Vocational Foundation
97
252661
3280
ajo gjeti një program të quajtur
Fondacioni Profesional
04:27
that gave her 20 dollars biweekly,
98
255965
2016
që i jepte asaj 20 dollare çdo dy javë,
04:30
a MetroCard
99
258005
1158
nje karte metroje
04:31
and her first experiences with a computer.
100
259187
2186
dhe përvojën e saj të parë me kompjuter.
04:33
These simple resources
are what helped her get her GED,
101
261397
3344
Këto burime të ardhurash
e ndihmuan që të diplomohej,
04:36
but then she suffered
from a very serious kidney failure,
102
264765
2855
por pastaj ajo vuajti
nga insuficenca renale,
04:39
which was particularly problematic
because she was only born with one kidney.
103
267644
4064
që ishte shumë problematike sepse
ajo kishte lindur me vetëm një veshkë.
04:43
She spent 10 years on dialysis
waiting for a successful transplant.
104
271732
4126
Ajo kaloi 10 vjet në dializë duke pritur
për një transplant të veshkës.
Pas kësaj,
04:48
After that,
105
276423
1305
mentorët e saj te universitetit qe
kishin mbajtur kontakte me të,
04:49
her mentors at community college
had kept in touch with her,
106
277752
2822
e lejuan të vazhdonte studimet,
04:52
and so she was able to go,
107
280598
1637
04:54
and they put her in an honors program.
108
282259
2099
dhe e vendosën atë
në një program të avancuar.
04:56
And that's the pathway
that allowed her to become accepted
109
284382
2741
Dhe kjo ishte rruga që i mundësoi
asaj të pranohej
04:59
to one of the most elite colleges
for women in the country,
110
287147
3339
në një nga kolegjet më prestigjioze
për femrat në vend,
05:02
and she received her bachelor's at 36,
111
290510
2477
dhe u diplomua në moshën 36 vjeçare,
05:05
setting an incredible example
for her young son.
112
293011
2776
duke i dhënë djalit të saj
një shembull të shkëlqyer.
05:08
What these stories primarily indicate
is that teaching is social
113
296782
4189
Ajo që tregojnë këto histori është
se procesi i të mësuarit është social
05:12
and benefits from social scaffolding.
114
300995
2365
dhe përfiton nga impaktet sociale.
05:15
There were factors
pushing these two in one direction,
115
303384
2810
Këto ishin faktorët që i shtynë
këta të dy në një drejtim,
05:18
but through tailored
mentorship and opportunities,
116
306218
2849
por nëpërmjet një udhëheqje dhe
mundësive të personalizuara,
05:21
they were able to reflect
on their circumstances
117
309091
2524
kanë arritur të reflektojnë
mbi rrethanat e vështira
05:23
and resist negative influences.
118
311639
2512
dhe i rezistuan ndikimit
të faktorëve negativ.
Ata gjithashtu fituan aftësi të thjeshta
por të vlefshme si komunikimin me njerëz,
05:26
They also learned simple skills
like developing a network,
119
314175
3510
05:29
or asking for help --
120
317709
1641
dhe kërkimin e ndihmës--
05:31
things many of us in this room can forget
that we have needed from time to time,
121
319374
4804
gjëra që shumica nga ne mund të harrojmë
se kemi pasur nevojë në jetë, në raste,
05:36
or can take for granted.
122
324202
1497
ose e kemi marrë atë për të dhënë.
05:38
And when we think of people like this,
123
326251
1832
Dhe kur mendojmë për njerëz të tillë,
05:40
we should only think of them
as exceptional, but not as exceptions.
124
328107
4175
ne duhet të mendojmë për ta
si të jashtëzakonshëm, por jo përjashtime.
05:44
Thinking of them as exceptions absolves us
125
332652
2825
Përcaktimi i tyre si përjashtime na çliron
05:47
of the collective responsibility
to help students in similar situations.
126
335501
4424
nga përgjegjësia kolektive për të ndihmuar
nxënësit në situata të ngjashme.
05:52
When Presidents Bush, Obama
and now even Trump,
127
340274
3604
Kur Presidenti Bush, Obama
dhe tani edhe Trump,
05:55
have called education
"the civil rights issue of our time,"
128
343902
3698
e kanë quajtur edukimin
"të drejtë themelore të kohës sonë,"
05:59
perhaps we should treat it that way.
129
347624
1730
ndoshta duhet edhe ta trajtojmë ashtu.
06:02
If schools were able to think
about the agency that their students have
130
350119
3712
Nëse shkollat do të mendonin
për veprimet që bëjnë studentet e tyre
06:05
and bring to the table
when they push them,
131
353855
2493
kur ata i detyrojnë ata që të bëjnë,
06:08
what students learn can become
more relevant to their lives,
132
356372
2999
dhe çfarë studentët duhet të mësojnë
që do tu ndihmonte atyre në jetë,
06:11
and then they can tap into those internal
reservoirs of grit and character.
133
359395
4571
dhe pastaj ata mund të hyjnë brenda
rezervave të kurajës dhe karakterit.
06:17
So this here --
134
365090
1539
Kështu--
06:18
My student Mahari
135
366653
1715
Studenti im Mahari
06:20
got accepted to law school
with scholarships,
136
368392
3225
ishte pranuar në juridik
me anë të një burse,
06:23
and not to brag,
137
371641
1516
dhe jo për t'u lavdëruar,
06:25
but I did write one of his letters
of recommendation.
138
373181
2523
por unë i shkrova një nga letrat
e rekomandimit.
06:27
(Laughter)
139
375728
1588
(Të qeshura)
06:29
And even though I know hard work
is what got him this achievement,
140
377340
3958
Edhe pse e di se puna e palodhshme
bëri që ai të arrinte aty,
gjatë kësaj rruge kam parë
që ai ka filluar të shpreh mendimet e tij,
06:33
I've seen him find
his voice along the way,
141
381322
2107
06:35
which as someone who's grown up
a little bit shy and awkward,
142
383453
3841
që për dikë që ishte rritur
duke qenë i turpshëm dhe i ngathët,
06:39
I know it takes time and support.
143
387318
2313
unë e di se duhet kohë dhe mbështetje.
06:41
So even though
he will rely a lot on his grit
144
389655
3135
Pra, edhe nëse mbështetet në vendosmërinë
06:44
to get him through
that first-year law school grind,
145
392814
3175
që të kalojë vështirësitë
në vitin e parë të juridikut,
06:48
I'll be there as a mentor for him,
146
396013
2405
unë do të jem gjithmonë
aty si mentori i tij,
06:50
check in with him from time to time,
147
398442
2032
te degjoj se si shkon here pas here,
06:52
maybe take him out to get some curry ...
148
400498
1984
dhe ndoshta të dalim
për të ngrenë mish me curry së bashku.....
06:54
(Laughter)
149
402506
1087
(Të qeshura)
06:55
so that he can keep growing his agency
to succeed even more.
150
403617
3751
që ai të vazhdojë
rrugën e tij drejt suksesit.
06:59
Thank you.
151
407392
1151
Ju falemnderit.
07:00
(Applause)
152
408567
3634
(Duartrokitje)
Translated by Besiana Zekaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anindya Kundu - Sociologist, educator, writer
TED Resident Anindya Kundu is reframing our notions of achievement and ability through his sociological research, which suggests all students can succeed if provided the right support systems.

Why you should listen

Anindya Kundu studies the potential of human agency to help people create positive change in their lives. His research involves learning how students can navigate around personal, social and institutional challenges to succeed. Kundu's book Achieving Agency is forthcoming.

At NYU, Kundu has taught the course, "American Dilemmas: Race, Inequality, and the Unfulfilled Promise of Public Education," originally designed by achievement gap scholar, Dr. Pedro Noguera. Kundu was the 2017 recipient of the NYU "Outstanding Doctoral Student Teaching Award." He also teaches high school students storytelling through The Moth in New York City.

Kundu frequently contributes to public discourse on education. His work has appeared in NPR Education, MSNBC and Huffington Post. Kundu says, "There is intellectual talent going uncultivated and unnoticed in our communities. If we remember education is our greatest public responsibility, we can better tackle the social problems that lie ahead, together."

More profile about the speaker
Anindya Kundu | Speaker | TED.com