English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED Residency

Anindya Kundu: The boost students need to overcome obstacles

Anindya Kundu: Shtytja që i shërben studentëve të kapërcejnë pengesat e tyre

Filmed:
1,463,900 views

Si mund të arrijnë sukses studentët që vijnë nga grupet e studentëve që kanë pasur shumë vështirësi në jetë? Për sociologun Anindya Kundu, kuraja dhe këmbëngulja nuk mjaftojnë; studentët duhet të ndërmarrin veprime dhe të përdorin kapacitet e tyre për të përballuar vështirësitë dhe të gjejnë rrugën e tyre drejt suksesit. Ai ndan me ne histori shpresëdhënëse të studenteve që kanë kaluar vështirësitë personale, shoqërore dhe institucionale.

- Sociologist, educator, writer
TED Resident Anindya Kundu is reframing our notions of achievement and ability through his sociological research, which suggests all students can succeed if provided the right support systems. Full bio

So, I teach college students
about inequality and race in education,
U jap mësim studentëve mbi pabarazinë
dhe racizmin në sistemin e edukimit,
00:12
and I like to leave my office open
to any of my students
dhe dera e zyrës sime
është e hapur për studentët
00:17
who might just want to see me to chat.
që duan të bisedojnë për këto çështje.
00:20
And a few semesters ago,
Disa semestra më parë,
00:23
one of my more cheerful
students, Mahari,
një nga studentet më të mirë, Mahari,
00:24
actually came to see me
erdhi të më takonte
00:27
and mentioned that he was feeling
a bit like an outcast because he's black.
dhe tha se ndihej i mënjanuar nga shoqëria
sepse ishte i zi.
00:29
He had just transferred to NYU
from a community college
Ai sapo ishte transferuar në NYU
nga një kolegj profesional
00:34
on a merit scholarship,
në sajë të një burse,
00:36
and turns out,
dhe e vërteta ishte,
00:38
only about five percent
of students at NYU are black.
se vetëm rreth pesë përqind e studentëve
të NYU janë me ngjyrë.
00:40
And so I started to remember
Dhe kështu fillova të kujtoja
00:43
that I know that feeling
of being an outsider
se edhe unë e dija ndjenjën
e të qenit i huaj
00:45
in your own community.
në komunitetin tënd.
00:47
It's partially what drew me to my work.
Kjo ishte arsyeja që më shtyu të punoja.
00:49
At my university,
Në universitetin ku punoj,
00:51
I'm one of the few
faculty members of color,
jam një nga njerëzit e paktë
të stafit me ngjyrë
00:53
and growing up, I experienced
my family's social mobility,
gjatë fëmijërisë, përjetova
ndërrimin e statusit shoqëror,
00:55
moving out of apartments
into a nice house,
kur u zhvendosëm nga apartamentet
në një shtëpi të mirë,
00:59
but in an overwhelmingly
white neighborhood.
por në një lagje krejtësisht të bardhë.
01:02
I was 12,
Isha 12 vjeç,
01:05
and kids would say that were surprised
that I didn't smell like curry.
dhe për fëmijët ishte habi
që nuk mbaja erë curry.
01:06
(Laughter)
(Të qeshura)
01:10
That's because school is in the morning,
Kjo sepse shkolla është në paradite,
01:11
and I had Eggo waffles for breakfast.
dhe unë haja Eggo wafels për mengjes.
01:13
(Laughter)
(Të qeshura)
01:15
Curry is for dinner.
Mishi me curry është për darkë.
01:17
(Laughter)
(Të qeshura)
01:18
So when Mahari was leaving,
Kur Mahari po largohej,
01:20
I asked him how he was coping
with feeling isolated.
e pyeta atë se si po e përballonte
ndjenjën e izolimit.
01:21
And he said that despite feeling lonely,
Më tha se pasi që po ndihej i vetmuar,
01:24
he just threw himself at his work,
po punonte gjithë kohës,
01:27
that he built strategies around his grit
dhe se kishte ndërtuar strategji
që i jepnin kuraje për të vazhduar
01:29
and his desire to be successful.
dëshirën e tij për të qenë i suksesshëm.
01:31
A mentor of mine is actually
Dr. Angela Duckworth,
Një nga mentorët e mi
quhet Dr. Angela Duckworth,
01:33
the psychologist at UPenn who has defined
this stick-to-itiveness of grit
psikologe në UPenn që ka përcaktuar
çelësin e të qenit këmbëngulës.
01:36
as being "the perseverance
and passion for long-term goals."
si "këmbëngulja dhe pasioni
për arritjen e qëllimeve afatgjatë."
01:41
Angela's book has become a bestseller,
Libri i saj është një nga më të shiturit,
01:45
and schools across the country,
në shkollat e gjithë vendit,
sidomos shkollat shtetërore,
01:47
particularly charter schools,
janë interesuar sidomos për "kurajën",
01:49
have become interested in citing
"grit" as a core value.
si një nga çelësat kryesore
në rrugën e suksesit.
01:51
But sometimes grit isn't enough,
Por nganjëherë kurajo nuk mjafton,
01:55
especially in education.
sidomos në edukim.
01:57
So when Mahari was leaving my office,
Kur Mahari po largohej nga zyra ime,
01:59
I worried that he might need
something more specific
po brengosesha se atij
i duhej diçka më specifike
02:01
to combat the challenges
that he mentioned to me.
që të përballonte sfidat
që sapo më përmendi.
02:03
As a sociologist,
I also study achievement,
Si sociolog, gjithashtu
kam studiuar arritjet e njerëzve,
02:06
but from a slightly different perspective.
por nga një perspektivë tjetër.
02:10
I research students who have overcome
immense obstacles
Hulumtoj studentët që kanë kaluar
nëpër pengesa të pafundme
02:12
related to their background.
të lidhura me vendin nga vijnë.
02:15
Students from low-income,
Studentët me të ardhura të ulta,
02:17
often single-parent households,
shpesh vetëm një prind në shtëpi,
02:18
students who have been homeless,
incarcerated or perhaps undocumented,
studentët që kanë qenë të pastrehë,
burgosur ose ndoshta pa dokumenta,
02:20
or some who have struggled
with substance abuse
ose ata që kanë pasur probleme
me abuzim të drogës ose substancave tjera
02:25
or lived through violent or sexual trauma.
ose që kanë përjetuar luftën
ose trauma seksuale.
02:28
So let me tell you about two
of the grittiest people I've met.
Lërmëni tu tregoj për dy njerëzit
më me kurajë që kam takuar.
02:31
Tyrique was raised by a single mother,
Tyrique ishte rritur vetëm nga nëna e tij,
02:35
and then after high school,
he fell in with the wrong crowd.
dhe pas shkollës së mesme,
përfundoi me shoqëri të keqe.
02:37
He got arrested for armed robbery.
Ai u arrestua për vjedhje me armë.
02:40
But in prison, he started to work hard.
Por në burg, ai filloi të punonte shumë.
02:42
He took college credit courses,
Filloi të ndiqte kurset universitare,
02:45
so when he got out,
he was able to get a master's,
e kur doli nga burgu,
filloi të studionte për master.
02:46
and today he's a manager at a nonprofit.
dhe sot ai është managjer
në një organizatë jo-fitimprurëse.
02:49
Vanessa had to move around a lot as a kid,
Vanesës i është dashur
të zhvendosej shumë kur ishte fëmijë,
02:52
from the Lower East Side
to Staten Island to the Bronx.
nga Lower East Side
në Staten Island dhe pastaj në Bronx.
02:55
She was raised primarily
by her extended family,
Ajo ishte rritur
nga të afërmit familjes së saj,
02:58
because her own mother
had a heroin addiction.
sepse nëna e saj
ishte e varur nga heroina.
03:01
Yet at 15,
Kur ishte 15 vjeç,
03:04
Vanessa had to drop out of school,
Vanesa duhej të ndërpriste shkollën,
03:05
and she had a son of her own.
dhe ajo kishte një fëmijë të vetin.
03:07
But eventually, she was able
to go to community college,
Por në ndërkohë, ajo filloi
të studionte në një kolegj profesional,
03:09
get her associate's,
dhe të përfundonte studimet,
03:12
then go to an elite college
to finish her bachelor's.
pastaj të shkonte në një kolegj elitar
që të përfundonte Bachelorin.
03:14
So some people might
hear these stories and say,
Disa nga njerëzit këtu mund të dëgjojnë
këto histori dhe të thonë,
03:18
"Yes, those two definitely have grit.
"Po, sigurisht këta dy njerëz kanë kurajë,
03:20
They basically pulled themselves up
by the bootstraps."
ata e tërhoqën veten e tyre
nga fundi që ishin."
03:22
But that's an incomplete picture,
Por ende disa pjesë po mungojnë
që të plotësojmë këtë histori,
03:26
because what's more important
sepse pjesa më e rëndësishme
03:28
is that they had factors in their lives
that helped to influence their agency,
është që disa faktorë në jetët e tyre
kanë ndikuar në veprimet e tyre,
03:30
or their specific capacity
ose që të zbulojnë kapacitetet e tyre
03:34
to actually overcome
the obstacles that they were facing
që të përballojnë pengesat që kanë përpara
03:35
and navigate the system
given their circumstances.
dhe të vazhdojnë rrugën drejt suksesit
pavarësisht rrethanave.
03:39
So, allow me to elaborate.
Lërmëni tu shpjegoj.
03:43
In prison, Tyrique
was actually aimless at first,
Në burg, Tyrique nuk kishte
ndonjë qëllim në fillim,
03:44
as a 22-year-old on Rikers Island.
si një 22 vjeçar në Rikers Island.
03:48
This is until an older detainee
took him aside
Kjo vazhdoi ashtu derisa
një i arrestuar e mori anash
03:50
and asked him to help
with the youth program.
dhe i kërkoi që ta ndihmonte
me programin e të rinjve.
03:54
And in mentoring youth,
Dhe në atë program me të rinjtë,
03:56
he started to see his own mistakes
and possibilities in the teens.
ai filloi që të shihte gabimet e veta
dhe mundësitë e adoleshentëve.
03:58
This is what got him interested
in taking college-credit courses.
Kjo ishte ajo që e interesoi atë
për të ndjekur kurset e kolegjit.
04:02
And when he got out,
Dhe kur ai doli nga burgu,
04:05
he got a job with Fortune Society,
u fut në punë tek Fortune Society,
04:07
where many executives are people
who have been formerly incarcerated.
ku shumica e udhëheqësve janë njerëz
që kanë qenë më parë të arrestuar.
04:09
So then he was able to get
a master's in social work,
Më vonë kishte mundësi
të merrte një master në shkencat sociale,
04:13
and today, he even lectures
at Columbia about prison reform.
dhe sot, ai ligjëron në universitetin
Columbia rreth reformave nëpër burgje.
04:16
And Vanessa ...
Dhe Vanessa...
04:21
well, after the birth of her son,
pas lindjes së djalit,
04:22
she happened to find a program
called Vocational Foundation
ajo gjeti një program të quajtur
Fondacioni Profesional
04:24
that gave her 20 dollars biweekly,
që i jepte asaj 20 dollare çdo dy javë,
04:27
a MetroCard
nje karte metroje
04:30
and her first experiences with a computer.
dhe përvojën e saj të parë me kompjuter.
04:31
These simple resources
are what helped her get her GED,
Këto burime të ardhurash
e ndihmuan që të diplomohej,
04:33
but then she suffered
from a very serious kidney failure,
por pastaj ajo vuajti
nga insuficenca renale,
04:36
which was particularly problematic
because she was only born with one kidney.
që ishte shumë problematike sepse
ajo kishte lindur me vetëm një veshkë.
04:39
She spent 10 years on dialysis
waiting for a successful transplant.
Ajo kaloi 10 vjet në dializë duke pritur
për një transplant të veshkës.
04:43
After that,
Pas kësaj,
04:48
her mentors at community college
had kept in touch with her,
mentorët e saj te universitetit qe
kishin mbajtur kontakte me të,
04:49
and so she was able to go,
e lejuan të vazhdonte studimet,
04:52
and they put her in an honors program.
dhe e vendosën atë
në një program të avancuar.
04:54
And that's the pathway
that allowed her to become accepted
Dhe kjo ishte rruga që i mundësoi
asaj të pranohej
04:56
to one of the most elite colleges
for women in the country,
në një nga kolegjet më prestigjioze
për femrat në vend,
04:59
and she received her bachelor's at 36,
dhe u diplomua në moshën 36 vjeçare,
05:02
setting an incredible example
for her young son.
duke i dhënë djalit të saj
një shembull të shkëlqyer.
05:05
What these stories primarily indicate
is that teaching is social
Ajo që tregojnë këto histori është
se procesi i të mësuarit është social
05:08
and benefits from social scaffolding.
dhe përfiton nga impaktet sociale.
05:12
There were factors
pushing these two in one direction,
Këto ishin faktorët që i shtynë
këta të dy në një drejtim,
05:15
but through tailored
mentorship and opportunities,
por nëpërmjet një udhëheqje dhe
mundësive të personalizuara,
05:18
they were able to reflect
on their circumstances
kanë arritur të reflektojnë
mbi rrethanat e vështira
05:21
and resist negative influences.
dhe i rezistuan ndikimit
të faktorëve negativ.
05:23
They also learned simple skills
like developing a network,
Ata gjithashtu fituan aftësi të thjeshta
por të vlefshme si komunikimin me njerëz,
05:26
or asking for help --
dhe kërkimin e ndihmës--
05:29
things many of us in this room can forget
that we have needed from time to time,
gjëra që shumica nga ne mund të harrojmë
se kemi pasur nevojë në jetë, në raste,
05:31
or can take for granted.
ose e kemi marrë atë për të dhënë.
05:36
And when we think of people like this,
Dhe kur mendojmë për njerëz të tillë,
05:38
we should only think of them
as exceptional, but not as exceptions.
ne duhet të mendojmë për ta
si të jashtëzakonshëm, por jo përjashtime.
05:40
Thinking of them as exceptions absolves us
Përcaktimi i tyre si përjashtime na çliron
05:44
of the collective responsibility
to help students in similar situations.
nga përgjegjësia kolektive për të ndihmuar
nxënësit në situata të ngjashme.
05:47
When Presidents Bush, Obama
and now even Trump,
Kur Presidenti Bush, Obama
dhe tani edhe Trump,
05:52
have called education
"the civil rights issue of our time,"
e kanë quajtur edukimin
"të drejtë themelore të kohës sonë,"
05:55
perhaps we should treat it that way.
ndoshta duhet edhe ta trajtojmë ashtu.
05:59
If schools were able to think
about the agency that their students have
Nëse shkollat do të mendonin
për veprimet që bëjnë studentet e tyre
06:02
and bring to the table
when they push them,
kur ata i detyrojnë ata që të bëjnë,
06:05
what students learn can become
more relevant to their lives,
dhe çfarë studentët duhet të mësojnë
që do tu ndihmonte atyre në jetë,
06:08
and then they can tap into those internal
reservoirs of grit and character.
dhe pastaj ata mund të hyjnë brenda
rezervave të kurajës dhe karakterit.
06:11
So this here --
Kështu--
06:17
My student Mahari
Studenti im Mahari
06:18
got accepted to law school
with scholarships,
ishte pranuar në juridik
me anë të një burse,
06:20
and not to brag,
dhe jo për t'u lavdëruar,
06:23
but I did write one of his letters
of recommendation.
por unë i shkrova një nga letrat
e rekomandimit.
06:25
(Laughter)
(Të qeshura)
06:27
And even though I know hard work
is what got him this achievement,
Edhe pse e di se puna e palodhshme
bëri që ai të arrinte aty,
06:29
I've seen him find
his voice along the way,
gjatë kësaj rruge kam parë
që ai ka filluar të shpreh mendimet e tij,
06:33
which as someone who's grown up
a little bit shy and awkward,
që për dikë që ishte rritur
duke qenë i turpshëm dhe i ngathët,
06:35
I know it takes time and support.
unë e di se duhet kohë dhe mbështetje.
06:39
So even though
he will rely a lot on his grit
Pra, edhe nëse mbështetet në vendosmërinë
06:41
to get him through
that first-year law school grind,
që të kalojë vështirësitë
në vitin e parë të juridikut,
06:44
I'll be there as a mentor for him,
unë do të jem gjithmonë
aty si mentori i tij,
06:48
check in with him from time to time,
te degjoj se si shkon here pas here,
06:50
maybe take him out to get some curry ...
dhe ndoshta të dalim
për të ngrenë mish me curry së bashku.....
06:52
(Laughter)
(Të qeshura)
06:54
so that he can keep growing his agency
to succeed even more.
që ai të vazhdojë
rrugën e tij drejt suksesit.
06:55
Thank you.
Ju falemnderit.
06:59
(Applause)
(Duartrokitje)
07:00
Translated by Besiana Zekaj
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Anindya Kundu - Sociologist, educator, writer
TED Resident Anindya Kundu is reframing our notions of achievement and ability through his sociological research, which suggests all students can succeed if provided the right support systems.

Why you should listen

Anindya Kundu studies the potential of human agency to help people create positive change in their lives. His research involves learning how students can navigate around personal, social and institutional challenges to succeed. Kundu's book Achieving Agency is forthcoming.

At NYU, Kundu has taught the course, "American Dilemmas: Race, Inequality, and the Unfulfilled Promise of Public Education," originally designed by achievement gap scholar, Dr. Pedro Noguera. Kundu was the 2017 recipient of the NYU "Outstanding Doctoral Student Teaching Award." He also teaches high school students storytelling through The Moth in New York City.

Kundu frequently contributes to public discourse on education. His work has appeared in NPR Education, MSNBC and Huffington Post. Kundu says, "There is intellectual talent going uncultivated and unnoticed in our communities. If we remember education is our greatest public responsibility, we can better tackle the social problems that lie ahead, together."

More profile about the speaker
Anindya Kundu | Speaker | TED.com