English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Райвс: Музеят на Четири Сутринта

Filmed:
1,966,637 views

Внимание: Райвс е заразно обсебен от часът 4 сутринта. На TED2007, поетът сподели своята, тогава незначителна, склонност да забелязва един определен час навсякъде. Но след презентацията му заваляват имейли с неизвестен, смешни препратки и примери - от корицата на списание 'Плетивото днес' до еднакви цитати от 'Семейство Флинтстоун' и 'Джетсънс.' Един лиричен поглед в неговия музей на Четири сутринта, който прелива от съкровища.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

Най-романтичното нещо,
което някога ми се беше случвало онлайн
00:13
The mostнай-много romanticромантичен thing to ever happenстава to me onlineна линия
започна както повечето неща започват:
00:16
startedзапочна out the way mostнай-много things do:
без мен и не онлайн.
00:18
withoutбез me, and not onlineна линия.
На 10ти декември 1896, мъжът на медала
00:21
On DecemberДекември 10, 1896, the man on the medalмедал,
Алфред Нобел, е починал.
00:24
AlfredАлфред NobelНобелова, diedпочинал.
Точно сто години по-късно, точно
00:26
One hundredсто yearsгодини laterпо късно, exactlyточно, actuallyвсъщност,
на 10ти декември 1996,
00:28
DecemberДекември 10, 1996,
тази очарователна дама, Вислава Шимборска,
00:30
this charmingочарователен ladyдама, WislawaВислава SzymborskaШимборска,
спечели Нобеловата награда за литература.
00:32
wonСпечелени the NobelНобелова PrizeНаграда for literatureлитература.
Тя е полска поетеса.
00:34
She's a PolishПолски poetпоет.
Голяма работа е, разбира се,
00:36
She's a bigголям dealсделка, obviouslyочевидно,
но през далечната 96та, си мислех, че никога не съм чувал за нея,
00:37
but back in '96, I thought I had never heardчух of her,
когато прегледах творчеството ѝ
00:40
and when I checkedПроверих out her work,
и открих една сладка малка поема,
00:41
I foundнамерено this sweetсладка little poemстихотворение,
"Четири сутринта"
00:43
"FourЧетири in the MorningСутрин."
"Часът между деня и нощта.
00:44
"The hourчас from night to day.
Часът от една до друга страна.
00:46
The hourчас from sideстрана to sideстрана.
Часът за онези прехвърлили трийсетте..."
00:47
The hourчас for those pastминало thirtyтридесет..."
И продължава нататък, но щом прочетох тази поема,
00:49
And it goesотива on, but as soonскоро as I readПрочети this poemстихотворение,
много си паднах по нея,
00:51
I fellпадна for it hardтвърд,
толкова много, че заподозрях,
че може би сме се срещали
00:53
so hardтвърд, I suspectedподозираше we mustтрябва да have metсрещнах
някъде преди.
00:56
somewhereнякъде before.
Дали не се бях возил в някой асансьор с тази поема?
00:57
Had I sharedсподелено an elevatorАсансьор rideезда with this poemстихотворение?
Дали не бях флиртувал с нея
00:59
Did I flirtфлирт with this poemстихотворение
в някое кафене?
01:01
in a coffeeкафе shopмагазин somewhereнякъде?
Не можех да си спомня и това ме тормозеше.
01:02
I could not placeмясто it, and it buggedпритискаше me,
Тогава, в следващите една-две седмици,
01:04
and then in the comingидващ weekседмица or two,
както си гледах някакъв стар филм,
01:05
I would just be watchingгледане an oldстар movieфилм,
се случи това:
01:07
and this would happenстава.
(Видео) Граучо Маркс: Чарли,
трябваше да дойдеш на първото празненство.
01:08
(VideoВидео) GrouchoГраучо MarxМаркс: CharlieЧарли, you
should have come to the first partyстрана.
Не се прибрахме до около четири сутринта.
01:09
We didn't get home tillдо around fourчетирима in the morningсутрин.
Съквартирантите ми си бяха пуснали телевизия
01:12
RivesРайвс: My roommatesсъквартиранти would have the TVТЕЛЕВИЗИЯ on,
и се случи това:
01:14
and this would happenстава.
(Музика: Песента от Зайнфелд)
01:16
(MusicМузика: SeinfeldЗайнфелд themeтема)
(Видео) Джордж Костанца: Божичко,
бях буден до четири сутринта
01:17
(VideoВидео) GeorgeДжордж CostanzaКонстанца: Oh boyмомче,
I was up tilоблицовка fourчетирима in the morningсутрин
за да изгледам трилогията Омен.
01:19
watchingгледане that OmenПоличба trilogyтрилогия.
Както си слушах музика,
01:22
RivesРайвс: I would be listeningслушане to musicмузика,
се случи това:
01:23
and this would happenстава.
(Видео) Елтън Джон: Четири часа сутринта е, по дяволите.
01:25
(VideoВидео) EltonЕлтън JohnДжон: ♪ It's fourчетирима o'clockчаса
in the morningсутрин, damnпроклет it. ♪
Виждате какво се случваше, нали?
01:27
RivesРайвс: So you can see what was going on, right?
Очевидно, полубоговете на случайността
01:30
ObviouslyОчевидно, the demigodsполубогове of coincidenceсъвпадение
просто се шегуваха с мен.
01:33
were just messingкаша with me.
На някои хора им се забиват номера главите,
01:34
Some people get a numberномер stuckзаби in theirтехен headглава,
определено име или мелодия може да ви се натрапи,
01:36
you mayможе recognizeпризнавам a certainопределен nameиме or a tuneмелодия,
някои изобщо нямат такива особености, но четири сутринта
01:38
some people get nothing, but fourчетирима in the morningсутрин
вече беше в мен, но само леко,
01:40
was in me now, but mildlyлеко,
като травма в слабините.
01:43
like a groinслабините injuryнараняване.
Все си мислех, че в един момент
01:46
I always assumedприема it would just go away
ще ми мине от само себе си,
01:47
on its ownсобствен eventuallyв крайна сметка,
и не говорих с никого за това.
01:49
and I never talkedговорих about it with anybodyнякой,
Но не ми мина, и аз определено говорих.
01:50
but it did not, and I totallyнапълно did.
През 2007-ма бях поканен да говоря на TED
01:54
In 2007, I was invitedпоканена to speakговоря at TEDТЕД
за втори път
01:56
for the secondвтори time,
и тъй като все още бях авторитет по нищо,
01:57
and sinceот I was still an authorityвласт on nothing,
си казах, ами ако направя мултимедийна презентация
01:59
I thought, what if I madeизработен a multimediaмултимедия presentationпредставяне
на толкова тясна тема,
02:03
on a topicтема so nicheниша
че тя да е реално маловажна
02:04
it is actuallyвсъщност inconsequentialмаловажен
или дори леко откачена.
02:06
or actuallyвсъщност cockamamieглупавата.
Така че моята презентация включваше
някои от примерите ми за четири сутринта,
02:07
So my talk had some of my
fourчетирима in the morningсутрин examplesпримери,
но също така и примери
02:11
but it alsoсъщо had examplesпримери
от моите колеги които говориха на TED тази година.
02:12
from my fellowКолега TEDТЕД speakersвисокоговорители that yearгодина.
Намерих четири сутринта в роман
02:14
I foundнамерено fourчетирима in the morningсутрин in a novelроман
на Исабел Алиенде.
02:16
by IsabelИзабел AllendeАлиенде.
Намерих много добър пример
02:17
I foundнамерено a really great one
в една автобиография на Бил Клинтън.
02:18
in the autobiographyавтобиография of BillБил ClintonКлинтън.
Намерих няколко в творчеството на Мат Грьонинг,
02:20
I foundнамерено a coupleдвойка in the work of MattМат GroeningГрьонинг,
въпреки че Мат Грьонинг по-късно ми каза,
02:22
althoughмакар че MattМат GroeningГрьонинг told me laterпо късно
че не е успял да дойде на моята презентация,
02:24
that he could not make my talk
защото била в сутрешната сесия.
02:24
because it was a morningсутрин sessionсесия
Така че, предполагам, той не става рано.
02:26
and I gatherсъбирам that he is not an earlyрано riserщранг.
Както и да е, ако Мат беше дошъл,
02:29
HoweverВъпреки това, had MattМат been there,
щеше да види тази мнима теория на конспирацията,
02:32
he would have seenвидян this mockимитация conspiracyконспирация theoryтеория
която ми беше невероятно странно да събера.
02:35
that was un-freaking-cannyUn freaking-тих for me to assembleсглобяване.
Тя беше изцяло измислена
02:38
It was totallyнапълно contrivedскалъпен
само за онази стая, за точно онзи момент.
02:39
just for that roomстая, just for that momentмомент.
Така правехме нещата в онези дни, преди TED.com.
02:41
That's how we did it in the pre-TEDпредварително Тед.comCOM daysдни.
Беше забавно. И това горе-долу беше всичко,
02:43
It was funшега. That was prettyкрасива much it.
Когато се прибрах, обаче,
започнаха да пристигат имейли
02:46
When I got home, thoughвъпреки че,
the emailsимейли startedзапочна comingидващ in
от хора, които бяха гледали презентацията на живо,
02:49
from people who had seenвидян the talk liveживея,
като за начало, и това все още ми е любимо,
02:50
beginningначало with, and this is still my favoriteлюбим,
"Ето още един пример за колекцията ти:
02:53
"Here'sТук е anotherоще one for your collectionколекция:
'Приятелите, на които можеш да се обадиш в 4 сутринта, са важните.'"
02:54
'It's the friendsприятели you can call
up at 4 a.m. that matterвъпрос.'"
Мисълта е на Марлене Дитрих.
02:57
The sentimentнастроения is MarleneМарлене DietrichДитрих.
А имейлът е от един друг
02:59
The emailелектронна поща itselfсебе си was from anotherоще very
секси европеец,
03:02
sexyсексапилен EuropeanЕвропейската typeТип,
Кураторът на TED - Крис Андерсън.
03:04
TEDТЕД CuratorКуратор ChrisКрис AndersonАндерсън.
(Смях)
03:06
(LaughterСмях)
Крис открил този цитат
03:08
ChrisКрис foundнамерено this quoteцитат
на чаша за кафе, или нещо такова.
03:09
on a coffeeкафе cupчаша or something,
Помислих си: този човек е Тифозната Мери
03:11
and I'm thinkingмислене, this man is the TyphoidКоремен тиф MaryМери
на идеите, които си струва да се разпространяват
и аз го бях инфектирал.
03:13
of ideasидеи worthзаслужава си spreadingразпространяване, and I have infectedзаразен him.
Аз съм заразен,
03:15
I am contagiousзаразна,
което беше потвърдено по-малко от седмица по-късно,
03:17
whichкойто was confirmedпотвърди lessпо-малко than a weekседмица laterпо късно
когато един работник на Холмарк сканира и ми прати
03:20
when a HallmarkHallmark employeeслужител scannedсканирано and sentизпратен
съществуваща поздравителна картичка
03:22
an actualдействителен greetingпоздрав cardкарта
със същия цитат.
03:23
with that sameедин и същ quotationцитат.
Като бонус, тя ме уреди с втора тяхна картичка.
03:24
As a bonusбонус, she hookedзакачен me up
with a secondвтори one they make.
На нея пише: "Това че знам, че мога да ти се обадя
03:27
It saysказва, "Just knowingпознаване I can call you
в четири сутринта при нужда,
03:29
at fourчетирима in the morningсутрин if I need to
ме кара да не изпитвам нуждата да го правя."
03:30
makesправи me not really need to,"
което много ми харесва, защото тези двете заедно сякаш казват -
03:32
whichкойто I love, because togetherзаедно these are like,
"Холмарк: Когато те е грижа достатъчно,
03:33
"HallmarkHallmark: When you careгрижа enoughдостатъчно
за да изпратиш най-доброто, два пъти,
03:35
to sendизпращам the very bestнай-доброто twiceдва пъти,
казано по малко по-различен начин."
03:37
phrasedизразяване slightlyмалко differentlyразлично."
Не бях изненадан от съвпадението
03:39
I was not surprisedизненадан at the TEDsterTED-стър
между зрителите TED и списанието Ню Йоркър.
03:43
and NewНов YorkerЙоркър magazineсписание overlapзастъпване.
Няколко души ми пратиха това, когато то беше публикувано:
03:45
A bunchкуп of people sentизпратен me this when it cameдойде out.
"Четири сутринта е - може би ще спиш по-добре
ако си купиш разни боклуци."
03:47
"It's 4 a.m.—maybe you'dти можеш sleepсън
better if you boughtкупих some crapглупости."
Изненада ме съвпадението -
зрители на TED и анимацията Ръгратс.
03:50
I was surprisedизненадан at the TEDsterTED-стър/"RugratsДребосъчетата" overlapзастъпване.
Повече от един човек ми прати това:
03:53
More than one personчовек sentизпратен me this.
(Видео) Диди Пикълс: Четири сутринта е.
03:55
(VideoВидео) DidiДиди PicklesКисели краставички: It's
fourчетирима o'clockчаса in the morningсутрин.
Защо за Бога правиш шоколадов пудинг?
03:57
Why on EarthЗемята are you makingприготвяне chocolateшоколад puddingпудинг?
Стю Пикълс: Защото съм изгубил
контрол над живота си.
03:59
StuОТВ PicklesКисели краставички: Because I've lostзагубен controlконтрол of my life.
(Смях)
04:01
(LaughterСмях)
Имаше го и самотният зрител на TED,
04:04
RivesРайвс: And then there was the loneсамотен TEDsterTED-стър
който беше недоволен, че съм пропуснал
04:05
who was disgruntledнедоволни I had overlookedпренебрегва
нещо, което той считаше за класика:
04:07
what he considersсчита to be a classicкласически.
(Видео) Рой Ниъри: Ставай, ставай! Не се шегувам.
Рони Ниъри: Нещо случило ли се е?
04:09
(VideoВидео) RoyРой NearyNeary: Get up, get up! I'm not kiddingмайтап.
RonnieРони NearyNeary: Is there an accidentзлополука?
Рой: Не, нищо не се е случило.
На теб ти се излиза, нали така?
04:12
RoyРой: No, it's not an accidentзлополука. You
wanted to get out of the houseкъща anywayтака или иначе, right?
Рони: Не в четири сутринта.
04:15
RonnieРони: Not at fourчетирима o'clockчаса in the morningсутрин.
Това е от "Близки срещи от третия вид"
04:17
RivesРайвс: So that's "CloseЗатвори EncountersСрещи,"
и главният герой е много притеснен,
04:19
and the mainосновен characterхарактер is all workedработил up
защото извънземните, целенасочено,
04:20
because aliensизвънземни, momentouslyкатастрофални,
са избрали да се покажат на земляните
04:22
have chosenизбран to showшоу themselvesсебе си to earthlingsземляните
в четири сутринта,
04:23
at fourчетирима in the morningсутрин,
което е един много солиден пример.
04:24
whichкойто does make that a very solidтвърд exampleпример.
Всички изброени са много солидни примери.
04:26
Those were all really solidтвърд examplesпримери.
Те не ми помогнаха да разбера
04:28
They did not get me any closerпо близо to understandingразбиране
защо мислех, че познавам тази определена поема.
04:30
why I thought I recognizedразпознат this one particularособен poemстихотворение.
Но те следваха модела. Вземаха участие.
04:32
But they followedпоследвано the patternмодел. They playedизигран alongзаедно.
Нали така? Четири сутринта беше
часът-изкупителна жертва,
04:34
Right? FourЧетири in the morningсутрин as this scapegoatизкупителна жертва hourчас
когато твърдим, че всички тези драматични събития
04:37
when all these dramaticдраматичен occurrencesсъбития
се случват.
04:39
allegedlyтвърди, че occurвъзникне.
Може би беше някакво клише,
04:41
Maybe this was some kindмил of clicheклише
което преди не е било отчетено.
04:43
that had never been taxonomizedtaxonomized before.
Може би бях по следите на
04:45
Maybe I was on the trailпътека
някакъв нов мийм.
04:47
of a newнов memeмем or something.
И тъкмо когато започна да става доста интересно,
04:48
Just when things were gettingполучаване на prettyкрасива interestingинтересен,
стана наистина интересно.
04:51
things got really interestingинтересен.
По-късно същата година откриха TED.com ,
04:52
TEDТЕД.comCOM launchedстартира, laterпо късно that yearгодина,
с няколко видео клипа от предишни презентации,
04:54
with a bunchкуп of videosвидеоклипове from pastминало talksпреговори,
включително моята,
04:56
includingвключително mineмоята,
и започнах да получавам цитати за "четири сутринта"
04:57
and I startedзапочна receivingполучаване "fourчетирима in the morningсутрин" citationsЦитати
от, както изглеждаше, всички часови зони на планетата.
05:00
from what seemedизглеждаше like everyвсеки
time zoneзона on the planetпланета.
Голяма част беше материал,
който никога не бих могъл да открия сам,
05:03
Much of it was contentсъдържание I never would have foundнамерено
дори да го търсех,
05:05
on my ownсобствен if I was looking for it,
а аз не го търсех.
05:07
and I was not.
Не познавам никого с детски диабет.
05:08
I don't know anybodyнякой with juvenileюношески diabetesдиабет.
Вероятно щях да пропусна тази брошура,
05:10
I probablyвероятно would have missedпропуснал the bookletброшура,
"Печен кашкавал в четири сутринта."
05:12
"GrilledСкара CheeseСирене at FourЧетири O'ClockЧасът in the MorningСутрин."
(Смях)
05:13
(LaughterСмях)
Нямам абонамент за списание "Плетивото днес!"
05:16
I do not subscribeАбонирайте се to CrochetПлетене на една кука TodayДнес! magazineсписание,
Въпреки че изглежда възхитително. (Смях)
05:19
althoughмакар че it looksвъншност delightfulвъзхитителен. (LaughterСмях)
Забележете стрелките на часовника.
05:23
Take noteЗабележка of those clockчасовник endsкраища.
Това е предложението на един студент,
05:25
This is a collegeколеж student'sна ученика suggestionпредложение
за това как би изглеждал
05:26
for what a "fourчетирима in the morningсутрин" gangбанда signзнак
знакът на бандата "Четири сутринта".
05:28
should look like.
Хората ми изпращаха реклами от списания,
05:30
People sentизпратен me magazineсписание adsобяви.
снимки от магазини.
05:32
They tookвзеха photographsфотографии in groceryхранителни стоки storesмагазини.
Получих купчина комикси.
05:34
I got a tonтон of graphicграфичен novelsромани and comicsкомикс.
Множество качествени неща:
05:38
A lot of good qualityкачество work, too:
"Пясъчният човек", "Пазителите"
05:39
"The SandmanСънчо," "WatchmenПазителите."
Имам и един много симпатичен пример
от "Калвин и Хобс."
05:41
There's a very cuteСладък exampleпример
here from "CalvinКалвин and HobbesХобс."
Всъщност най-старият цитат който ми пратиха
05:44
In factфакт, the oldestнай-старите citationцитат anybodyнякой sentизпратен in
е от една анимация от каменната ера.
05:47
was from a cartoonкарикатура from the StoneКамък AgeВъзраст.
Погледнете.
05:49
Take a look.
(Видео) Уилма Флинтстоун: Колко рано?
05:51
(VideoВидео) WilmaУилма FlintstoneФлинстоун: Like how earlyрано?
Фред Флинтстоун: Четири сутринта, толкова рано.
05:53
FredФред FlintstoneФлинстоун: Like at 4 a.m., that's how earlyрано.
А от другата страна на линията на времето,
05:56
RivesРайвс: And the flipфлип sideстрана of the timelineвремева скала,
това е от 31ви век.
05:58
this is from the 31stво centuryвек.
Хиляда години по-късно,
05:59
A thousandхиляда yearsгодини from now,
хората все още го правят,
06:00
people are still doing this.
(Видео) Говорител: Часът е четири сутринта.
06:03
(VideoВидео): AnnouncerГоворител: The time is 4 a.m.
(Смях)
06:06
(LaughterСмях)
Показва целия спектър.
06:07
RivesРайвс: It showsпредавания the spectrumспектър.
Получих толкова много песни, телевизионни предавания, филми,
06:08
I receivedприет so manyмного songsпесни, TVТЕЛЕВИЗИЯ showsпредавания, moviesкино,
от ужасни до популярни,
06:12
like from dismalлоша to famousизвестен,
бих могъл да ви пусна четири часов списък с песни.
06:14
I could give you a four-hourчетири часа playlistсписък за изпълнение.
Ако се огранича само до
съвременни мъжки филмови звезди
06:16
If I just stickпръчка to modernмодерен maleмъжки movieфилм starsзвезди,
и се придържам към дължина,
06:18
I keep it to the lengthдължина
горе-долу колкото една реклама.
06:19
of about a commercialтърговски.
Ето ви пример.
06:21
Here'sТук е your samplerвземане на проби.
(Филмов монтаж "Четири сутринта е")
06:22
(MovieФилм montageмонтаж of "It's 4 a.m.")
(Смях)
06:49
(LaughterСмях)
Някъде в процеса,
06:52
RivesРайвс: So somewhereнякъде alongзаедно the lineлиния,
осъзнах, че имам хоби,
06:54
I realizedосъзнах I have a hobbyхоби
което не знаех че искам,
06:56
I didn't know I wanted,
и че то се поддържа от останалите хора.
06:58
and it is crowdsourcedcrowdsourced.
Но аз започнах да си мисля това,
което и вие може би мислите,
07:00
But I was alsoсъщо thinkingмислене what you mightбиха могли, може be thinkingмислене,
реално, не е ли възможно това да се направи
07:03
whichкойто is really, couldn'tне можех you do this
с който и да е час от деня?
07:04
with any hourчас of the day?
Първо, няма такива клипове
07:06
First of all, you are not gettingполучаване на clipsклипове like that
за четири следобед.
07:07
about fourчетирима in the afternoonследобед.
Второ, направих мако проучване.
07:09
SecondlyНа второ място, I did a little researchизследване.
Сещате се, беше ми интересно.
07:10
You know, I was kindмил of interestedзаинтересован.
Дали не е пристрастие поради потвърждение,
07:12
If this is confirmationпотвърждаване biasотклонение,
но има толкова много потвърждения,
че съм пристрастен.
07:14
there is so much confirmationпотвърждаване, I am biasedдиагонален.
Литературата може би го показва най-добре.
07:17
LiteratureЛитература probablyвероятно showsпредавания it bestнай-доброто.
Има няколко "три сутринта" при Шекспир.
07:18
There are a coupleдвойка threeтри in
the morningsсутрин in ShakespeareШекспир.
Има "пет сутринта".
07:20
There's a fiveпет in the morningсутрин.
Има седем "четири сутринта"
07:22
There are sevenседем fourчетирима in the morningsсутрин,
и те всичките са много драматични.
07:23
and they're all very direотчаяно.
В "Мярка за мярка" това е часът,
в който викат екзекутора.
07:24
In "MeasureМярка for MeasureМярка," it's
the call time for the executionerЕкзекуторът.
Толстой разболява Наполеон от безсъние
07:27
TolstoyТолстой givesдава NapoleonНаполеон insomniaбезсъние
в четири сутринта, точно преди битка
07:30
at fourчетирима in the morningсутрин right before battleбитка
във "Война и мир."
07:32
in "WarВойна and PeaceМир."
В "Джейн Еър" на Шарлот Бронте
07:34
CharlotteШарлот BrontBrontë's "JaneДжейн EyreЕър" has got kindмил of
има едно ключово "четири сутринта",
07:35
a pivotalсърцевинни fourчетирима in the morningсутрин,
както и в "Брулени Хълмове" на Емили Бронте.
07:36
as does EmilyЕмили BrontBrontë's "WutheringБрулени хълмове HeightsВисочини."
В "Лолита" има зловещо "четири сутринта"
07:40
"LolitaЛолита" has as a creepyстраховито fourчетирима in the morningсутрин.
В "Хъкълбери Фин" има едно на диалект.
07:43
"HuckleberryХъкълбери FinnФин" has one in dialectдиалект.
Някой ми изпрати "Невидимият човек" на Хърбърт Уелс.
07:47
SomeoneНякой sentизпратен in H.G. Wells'Уелс "The InvisibleНевидим Man."
Някой друг ми прати "Невидимият човек” от Ралф Елисън.
07:50
SomeoneНякой elseоще sentизпратен in RalphРалф Ellison'sЕлисън "InvisibleНевидим Man."
07:53
"The Great GatsbyГетсби" spendsпрекарва the last
"Великият Гетсби" прекарва последното
четири сутринта в живота си
07:55
fourчетирима in the morningсутрин of his life
в чакане на любовницата, която така и не се появява.
07:57
waitingочакване for a loverлюбовник who never showsпредавания,
И, разбира се,
може би най-известното събуждане в литературата,
07:59
and the mostнай-много famousизвестен wake-upсъбуждане in literatureлитература, perhapsможе би,
"Метаморфозата."
08:02
"The MetamorphosisМетаморфоза."
В първият абзац, главният герой се събужда
08:03
First paragraphпараграф, the mainосновен characterхарактер wakesсъбуждане up
преобразен в огромна хлебарка,
08:05
transformedтрансформиран into a giantгигант cockroachхлебарка,
но ние вече знаем, независимо от хлебарката,
08:07
but we alreadyвече know, cockroachхлебарка notwithstandingвъпреки,
че на този му има нещо.
08:10
something is up with this guy.
Защо? Ами будилникът му е нагласен
за четири сутринта.
08:12
Why? His alarmаларма is setкомплект for fourчетирима o'clockчаса in the morningсутрин.
Що за човек прави така?
08:15
What kindмил of personчовек would do that?
Този човек би го направил.
08:19
This kindмил of personчовек would do that.
(Музика)
08:21
(MusicМузика)
(Четири сутринта, видео с часовници)
08:25
(4 a.m. alarmаларма clockчасовник montageмонтаж)
(Видео) Говорител: Водещите събития
от изминалия час. Време е за сутрешните новини.
08:30
(VideoВидео) NewcasterNewcaster: TopТоп of the hourчас.
Time for the morningсутрин newsНовини.
Но, разбира се, новини все още няма.
08:33
But of courseкурс, there is no newsНовини yetоще.
Всички още спят в своите удобни, удобни легла.
08:34
Everyone'sНа всички still asleepзаспал in theirтехен comfyбонбон, comfyбонбон bedsлегла.
Именно.
08:37
RivesРайвс: ExactlyТочно.
И така, това са Луси от Фъстъчковците,
08:39
So that's LucyЛуси from the PeanutsФъстъци,
"Мила мамо", Роки на първия ден на тренировките си,
08:41
"MommieMommie DearestСкъпи", RockyРоки, first day of trainingобучение,
Нелсън Мандела на първия си ден като президент
08:43
NelsonНелсън MandelaМандела, first day in officeофис,
и Барт Симпсън, които в комбинация с хлебарката,
08:45
and BartБарт SimpsonСимпсън, whichкойто combinedкомбиниран with a cockroachхлебарка
са една невероятна компания за вечеря.
08:48
would give you one hellад of a dinnerвечеря partyстрана
А и ми предоставят още една категория
08:50
and givesдава me yetоще anotherоще categoryкатегория,
от хора, които се събуждат,
в огромната ми база от данни.
08:52
people wakingсъбуждане up, in my bigголям oldстар databaseбаза данни.
Само си представете, че вашите роднини и приятели
08:55
Just imagineПредставете си that your friendsприятели and your familyсемейство
са чули, че колекционирате,
да речем, плюшени бели мечки,
08:57
have heardчух that you collectсъбирам, say, stuffedпълнено polarполярен bearsмечки,
и започнат да ви пращат такива.
09:00
and they sendизпращам them to you.
Дори и да не е било така, в един момент,
09:02
Even if you don't really, at a certainопределен pointточка,
със сигурност събирате плюшени бели мечки,
09:05
you totallyнапълно collectсъбирам stuffedпълнено polarполярен bearsмечки,
и колекцията ви, навярно, е доста добра.
09:08
and your collectionколекция is probablyвероятно prettyкрасива kick-assKick-магаре.
Когато аз стигнах до този момент,
го приех с отворени обятия.
09:10
And when I got to that pointточка, I embracedпрегърна it.
Открих куратора в мен.
Започнах да проверявам факти,
09:12
I got my curatorпопечител on. I startedзапочна factфакт checkingпроверка,
да свалям, да правя скрийн-шотове нелегално.
09:15
downloadingизтегляне, illegallyнезаконно screen-grabbingекран вземете.
Започнах да архивирам.
09:18
I startedзапочна archivingархивиране.
Хобито ми се беше превърнало в навик,
09:19
My hobbyхоби had becomeда стане a habitнавик,
а навикът ми ме снабди
с може би най-разнообразният
09:21
and my habitнавик gaveдадох me possiblyвъзможно the world'sв света
09:24
mostнай-много eclecticEclectic NetflixNetflix queueопашка.
списък от филми в света.
В един момент той изглеждаше така: мюзикълът "Момчета и кукли",
09:27
At one pointточка, it wentотидох, "Guys and DollsКукли: The MusicalМузикални,"
"Последно танго в Париж"
09:30
"Last TangoТанго in ParisПариж,"
"Дневникът на пъзльото"
09:31
"DiaryДневник of a WimpyПокривало KidХлапе,"
"Порно звезда: Легендата за Рон Джереми".
09:32
"PornПорно StarЗвезда: LegendЛегенда of RonРон JeremyДжеръми."
Защо "Порно звезда: Легендата за Рон Джереми"?
09:34
Why "PornПорно StarЗвезда: LegendЛегенда of RonРон JeremyДжеръми"?
Защото някой ми каза,
че там ще намеря този клип.
09:36
Because someoneнякой told me I
would find this clipклипс in there.
(Видео) Рон Джереми: Роден съм
09:39
(VideoВидео) RonРон JeremyДжеръми: I was bornроден
във Флъшинг, Куийнс
09:40
in FlushingЗачервяване, QueensКуинс
на 12 март 1953та,
09:42
on MarchМарт, 12, 1953,
в четири сутринта.
09:45
at fourчетирима o'clockчаса in the morningсутрин.
Разбира се. (Смях)(Аплодисменти)
09:47
RivesРайвс: Of courseкурс he was. (LaughterСмях) (ApplauseАплодисменти)
Да. Не само че има смисъл,
09:48
Yeah. Not only does it seemИзглежда to make senseсмисъл,
ами и отговаря на въпроса:
09:51
it alsoсъщо answersотговори the questionвъпрос,
"Какво общо имат
09:54
"What do RonРон JeremyДжеръми and SimoneСимоне deде BeauvoirБовоар
Рон Джереми и Симон де Бувоар?"
09:56
have in commonчесто срещани?"
Симон де Бувоар започва цялостната си биография
09:58
SimoneСимоне deде BeauvoirБовоар beginsзапочва her entireцял autobiographyавтобиография
с изречението: "Родена съм в четири сутринта",
10:01
with the sentenceизречение, "I was bornроден
at fourчетирима o'clockчаса in the morningсутрин,"
която аз имах, защото някой
ми я беше пратил по имейла.
10:03
whichкойто I had because someoneнякой
elseоще had emailedемайл it to me,
и тогава аз имах още една интригуваща точка
10:05
and when they did, I had anotherоще bumpподутина up
по този въпрос, защото порно звездата Рон Джереми
10:08
in my entryвлизане for this, because pornпорно starзвезда RonРон JeremyДжеръми
и феминистката Симон де Бувоар
10:11
and feministфеминистка SimoneСимоне deде BeauvoirБовоар
не са просто различни хора.
10:13
are not just differentразличен people.
Те са различни хора,
които имат нещо общо,
10:14
They are differentразличен people that
have this thing connectingсвързване them,
не заех дали това е тривиалност или познание
10:17
and I did not know if that is triviaлюбопитни факти or knowledgeзнание
или неволно придобита експертиза, но се замислих,
10:20
or inadvertentнепреднамереното expertiseекспертиза, but I did wonderчудя се,
дали това не може да се направи по по-готин начин.
10:23
is there maybe a coolerохладител way to do this?
Така че миналият октомври,
в стила на учен и джентълмен,
10:25
So last OctoberОктомври, in gentlemanджентълмен scholarучен traditionтрадиция,
качих цялата колекция в интернет,
10:29
I put the entireцял collectionколекция onlineна линия
като "Музей на четири сутринта".
10:31
as "MuseumМузей of FourЧетири in the MorningСутрин."
Можете да цъкнете на червения бутон за обновяване.
10:33
You can clickкликване on that redчервен "refreshобновяване" buttonбутон.
Това ще ви отведе на произволен принцип до
10:35
It will take you at randomслучаен to one of
някой от стотиците примери в колекцията.
10:37
hundredsстотици of snippetsоткъси that are in the collectionколекция.
Ето една невероятна поема
10:40
Here is a knockoutнокаут poemстихотворение
на Били Колинс, наречена "Забравяне".
10:41
by BillyПолицейска палка CollinsКолинс calledНаречен "ForgetfulnessЗабравяне."
(Видео) Били Колинс: Нищо чудно,
10:44
(VideoВидео) BillyПолицейска палка CollinsКолинс: No wonderчудя се you riseиздигам се
че ставаш посред нощ
10:45
in the middleсреден of the night
за да провериш датата на знаменита битка
10:47
to look up the dateдата of a famousизвестен battleбитка
в някоя книга за войната.
10:49
in a bookКнига on warвойна.
Нищо чудно, че луната в прозореца
10:51
No wonderчудя се the moonлуна in the windowпрозорец
като че ли е излязла от любовна поема,
10:54
seemsИзглежда to have driftedунесе out of a love poemстихотворение
която преди знаеше на изуст.
10:56
that you used to know by heartсърце.
И така, първият един час от този проект
10:59
RivesРайвс: So the first hourчас of this projectпроект
беше задоволяващ.
11:03
was satisfyingзадоволяване.
Един Боливудски актьор изпява нещо на DVD в кафене.
11:04
A BollywoodБоливуд actorактьор sangпяха a lineлиния on a DVDDVD in a cafeкафене.
От другата страна на Земята, един тинейджър
11:08
HalfПоловината a globeглобус away, a teenagerтийнейджър
го е записал на клип в Инстаграм и ми го прати,
11:11
madeизработен an InstagramInstagram videoвидео of it and sentизпратен it to me,
непознат.
11:13
a strangerнепознат.
Но по-малко от седмица по-късно,
11:14
LessПо-малко than a weekседмица laterпо късно, thoughвъпреки че,
получих нещо специално.
11:16
I receivedприет a little bitмалко of graceГрейс.
Получих трогателен туийт.
11:19
I receivedприет a poignantтрогателен tweetчуруликам.
Беше кратък.
11:23
It was briefкратък.
Просто пишеше: "Напомня ми
на старинна касета с песни".
11:25
It just said, "RemindsНапомня me of an ancientдревен mixразбъркайте tapeлента."
Името беше псевдоним, всъщност псевдо-псевдоним.
11:29
The nameиме was a pseudonymпсевдонима,
actuallyвсъщност, or a pseudo-pseudonymпсевдо-псевдоним.
Веднага щом видях инициалите и профилната снимка,
11:32
As soonскоро as I saw the initialsинициали, and the profileпрофил picснимка,
мигновено разбрах, внезапно цялото ми тяло знаеше,
11:35
I knewЗнаех immediatelyведнага, my wholeцяло bodyтяло knewЗнаех
кой беше това,
11:37
immediatelyведнага who this was,
и веднага се сетих
11:40
and I knewЗнаех immediatelyведнага
за коя касета ставаше дума.
11:42
what mixразбъркайте tapeлента she was talkingговорим about.
(Музика)
11:45
(MusicМузика)
Л.Д. беше мой романс от колежа.
11:48
L.D. was my collegeколеж romanceромантика.
В началото на 90те. Аз бях бакалавър.
11:51
This is in the earlyрано '90s. I was an undegradundegrad.
Тя завършваше магистратура
в департамента по библиотечно дело.
11:53
She was a gradград studentстудент in the
libraryбиблиотека sciencesнауки departmentотдел.
Не беше от онзи тип библиотекарки,
който си свалят очилата,
11:57
Not the kindмил of librarianбиблиотекар that takes her glassesочила off,
пускат си косата и изведнъж изглеждат адски красиви.
11:59
letsНека да her hairкоса down, suddenlyвнезапно she's smokingпушене hotгорещ.
Тя си беше адски красива,
12:01
She was alreadyвече smokingпушене hotгорещ,
супер умница,
12:03
she was superсупер dorkydorky,
нашият романс беше тип декември-май,
12:04
and we had a December-MayДекември-май romanceромантика,
в смисъл, че започнахме да се срещаме през декември,
12:06
meaningзначение we startedзапочна datingзапознанства in DecemberДекември,
до май тя вече беше завършила.
12:08
and by MayМай, she had graduatedзавършва
Така я изгубих.
12:11
and becameстана my one that got away.
Но не изгубих касетата.
12:14
But her mixразбъркайте tapeлента did not get away.
Пазя тази касета в една кутия,
12:18
I have keptсъхраняват this mixразбъркайте tapeлента in a boxкутия
заедно с бележки и картички, не само от Л.Д.,
12:21
with notesбележки and postcardsпощенски картички, not just from L.D.,
а от целия си живот, вече десетилетия.
12:24
from my life, but for decadesдесетилетия.
Това е една кутия, която
12:27
It's the kindмил of boxкутия where,
крия от приятелката си, когато имам такава,
12:28
if I have a girlfriendприятелка, I tendсклонен to hideКрия it from her,
и която, ако имах жена,
със сигурност бих споделил с нея.
12:30
and if I had a wifeсъпруга, I'm sure I would shareдял it with her,
(Смях) Но историята с касетата,
12:32
but the storyистория — (LaughterСмях) — with this mixразбъркайте tapeлента
е че има по седем песни на страна,
12:35
is there are sevenседем songsпесни perна sideстрана,
без заглавия.
12:37
but no songпесен titlesзаглавия.
Вместо това, Л.Д. е използвала
класификационната система
12:39
InsteadВместо това, L.D. has used the U.S. LibraryБиблиотека of CongressКонгрес
на Американската конгресна библиотека,
12:42
classificationкласификация systemсистема, includingвключително pageстраница numbersчисленост,
заедно с номерата на страниците,
12:45
to leaveоставям me cluesулики.
като насоки.
Когато получих тази касета,
12:47
When I got this mixразбъркайте tapeлента,
я сложих в касетофона си
12:49
I put it in my cassetteкасета playerплейър,
и отидох в библиотеката, нейната библиотека.
12:50
I tookвзеха it to the campusкампус libraryбиблиотека, her libraryбиблиотека,
Намерих 14-те книги.
12:54
I foundнамерено 14 booksкниги on the shelvesСтелажи.
Спомням си, че занесох всичките
12:56
I rememberпомня bringingпривеждане them all
на любимата си ъглова маса,
12:57
to my favoriteлюбим cornerъглов tableмаса,
и зачетох поеми, комбинирани с песни,
12:59
and I readПрочети poemsстихотворения pairedсдвоени to songsпесни
като храна, комбинирана с вино,
13:03
like foodхрана to wineвино,
комбинирани, уверявам ви,
13:04
pairedсдвоени, I can tell you,
като ретро обувки
13:06
like saddleседловина shoesобувки
с кобалтово синя памучна ретро рокля.
13:08
to a cobaltкобалт blueсин vintageреколта cottonпамук dressрокля.
Същото направих и този октомври.
13:11
I did this again last OctoberОктомври.
Седях, с новите си слушалки
13:13
I'm sittingседнал there, I got newнов earbudsнакрайници за уши,
и стария уокмен, осъзнавайки, че това е
13:16
oldстар WalkmanWalkman, I realizeосъзнавам this is just the kindмил
екстравагантно преживяване,
което приемах за даденост,
13:18
of extravaganceекстравагантност I used to take for grantedдадено
дори когато бях екстравагантен.
13:20
even when I was extravagantекстравагантни.
И си помислих: "Браво на него."
13:22
And then I thought, "Good for him."
13:26
"PGPG" is SlavicСлавянски literatureлитература.
"PG" е славянска литература.
Серията на 7000 е полска литература.
13:29
"7000" seriesсерия PolishПолски literatureлитература.
Z9A24 е колекция от 70 поеми.
13:32
Z9A24 is a collectionколекция of 70 poemsстихотворения.
На страница 31 е поемата на Вислава Шимборска,
13:35
PageСтраница 31 is WislawaВислава Szymborska'sНа Шимборска poemстихотворение
съчетана с "Peace Like a River" на Пол Саймън.
13:38
pairedсдвоени with PaulПол Simon'sНа Саймън "PeaceМир Like a RiverРека."
(Музика: Пол Саймън: "Peace Like a River")
13:40
(MusicМузика: PaulПол SimonСаймън, "PeaceМир Like a RiverРека")
♪"Оооо, в четири сутринта♪
13:44
(VideoВидео) PaulПол SimonСаймън: ♪ Oh, fourчетирима in the morningсутрин
♪се събудих от съня си."♪
13:45
♪ I wokeсъбудих up from out of my dreamмечта
Благодаря Ви. Оценявам го. (Аплодисменти)
13:51
RivesРайвс: Thank you. AppreciateОценявам it. (ApplauseАплодисменти)
Translated by Mihaela Nicheva
Reviewed by Dani Peteva

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com