English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

Rives: Ketvirtos ryto muziejus

Filmed
Views 1,887,634

Atsargiai: Rives yra apkrėstas 4 valandos ryto manijos. 2007 metais TED konferencijoje, poetas pasidalijo, kas tuomet atrodė, nereikšmingu vis pasirodančiu laiko įsidėmėjimu. Bet po pristatymo, jį užplūdo elektroniniai laiškai su neaiškiomis ir juokingomis nuorodomis: nuo „Rankdarbių kraitelės“ viršelio iki pasikartojančių „Flinstounų“ ir „Džetsonų“. Ši kalba yra lyrinis žvilgtelėjimas į jo perpildytą lobiais, Ketvirtos ryto muziejų.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

00:13
The most romantic thing to ever happen to me online
Romantiškiausias mano
nutikimas internetine
00:16
started out the way most things do:
nutiko labai paprastai,
00:18
without me, and not online.
be manęs ir ne internete.
1896 metų gruodžio 10,
žmogus ant medalio,
00:21
On December 10, 1896, the man on the medal,
Alfredas Nobelis, mirė.
00:24
Alfred Nobel, died.
Šimtą metų po to,
00:26
One hundred years later, exactly, actually,
o tiksliau, 1996 metų gruodžio 10,
00:28
December 10, 1996,
ši žavinga moteris, Wislawa Szymborska,
00:30
this charming lady, Wislawa Szymborska,
00:32
won the Nobel Prize for literature.
gavo Nobelio literatūros premiją.
00:34
She's a Polish poet.
Ji yra lenkų poetė.
Ji akivaizdžiai yra labai svarbi,
00:36
She's a big deal, obviously,
00:37
but back in '96, I thought I had never heard of her,
bet 1996 metais, aš jos nepažinojau,
iki tol, kol nepradėjau ieškot jos darbų
00:40
and when I checked out her work,
00:41
I found this sweet little poem,
ir neradau šio žaismingo eilėraščio.
00:43
"Four in the Morning."
,,Ketvirta ryto".
,,Valanda iš nakties į dieną.
00:44
"The hour from night to day.
00:46
The hour from side to side.
Valanda nuo šono ant šono.
Valanda tiems virš trisdešimt..."
00:47
The hour for those past thirty..."
Ir taip toliau, bet kai tik
aš jį perskaičiau
00:49
And it goes on, but as soon as I read this poem,
00:51
I fell for it hard,
supratau, kad pamečiau galvą.
00:53
so hard, I suspected we must have met
Atrodė, lyg jau būčiau tai kažkur matęs.
00:56
somewhere before.
Ar mes susitikom lifte?
00:57
Had I shared an elevator ride with this poem?
Ar aš flirtavau su šiuo eilėraščiu
00:59
Did I flirt with this poem
kokioje nors kavinėje?
01:01
in a coffee shop somewhere?
Negalėjau prisiminti ir tai mane erzino,
01:02
I could not place it, and it bugged me,
01:04
and then in the coming week or two,
Po keletos savaičių
aš žiūrėjau seną filmą
01:05
I would just be watching an old movie,
ir nutiko tai.
01:07
and this would happen.
Groucho Marx: Čiarli,
turėjai ateiti į pirmąjį vakarėlį.
01:08
(Video) Groucho Marx: Charlie, you
should have come to the first party.
01:09
We didn't get home till around four in the morning.
Mes grįžom namo tik apie ketvirtą ryto.
01:12
Rives: My roommates would have the TV on,
Rives: Mano kambariokai
žiūrėjo televizorių
01:14
and this would happen.
ir tai nutikto.
(Muzika: Seinfeld'o tema)
01:16
(Music: Seinfeld theme)
George Costanza: Nieko sau,
aš nemiegojau iki ketvirtos ryto.
01:17
(Video) George Costanza: Oh boy,
I was up til four in the morning
01:19
watching that Omen trilogy.
nes žiūrėjau tą ,,Ženklo" trilogiją.
01:22
Rives: I would be listening to music,
Rives: klausyčiausi muzikos, ir vėl
01:23
and this would happen.
Elton John:
♪Jau ketvirta ryto, po velnių.♪
01:25
(Video) Elton John: ♪ It's four o'clock
in the morning, damn it. ♪
01:27
Rives: So you can see what was going on, right?
Rives: Suprantat dabar, kas vyko?
Aiškiai, kažkokie velniūkščiai
01:30
Obviously, the demigods of coincidence
žaidė atsitiktinumais mano galvoje.
01:33
were just messing with me.
Kai kuriems žmonėms įstringa skaičiai,
01:34
Some people get a number stuck in their head,
kai kuriems vardas ar melodija,
01:36
you may recognize a certain name or a tune,
kai kuriems niekas neįstringa,
01:38
some people get nothing, but four in the morning
bet ,,ketvirta ryto" dabar tūnojo manyje.
01:40
was in me now, but mildly,
Visai kaip kirkšnies patempimas.
01:43
like a groin injury.
Maniau, kad tai praeis savaime
01:46
I always assumed it would just go away
01:47
on its own eventually,
ir niekada su niekuo apie tai nekalbėjau.
01:49
and I never talked about it with anybody,
01:50
but it did not, and I totally did.
Tačiau tai nepraėjo
ir aš visiems išpasakojau.
2007 metais aš gavau TED pakvietimą
01:54
In 2007, I was invited to speak at TED
jau antrąjį kartą,
01:56
for the second time,
01:57
and since I was still an authority on nothing,
bet kadangi aš buvau „nieko“ žinovas.
Pamaniau, kodėl man nepadarius
01:59
I thought, what if I made a multimedia presentation
video prezentacijos
02:03
on a topic so niche
tema, kuri būtų tokia paprasta
02:04
it is actually inconsequential
ir nereikšminga,
02:06
or actually cockamamie.
ar net absurdiška.
02:07
So my talk had some of my
four in the morning examples,
Mano pranešimas įtraukė
ne tik mano,
„ketvirtos ryto“ pavyzdžių,
02:11
but it also had examples
bet ir daugumos
02:12
from my fellow TED speakers that year.
TED pranešėjų tais metais.
Aš radau „ketvirtos ryto“ pavyzdį
Izabel Allende romane.
02:14
I found four in the morning in a novel
02:16
by Isabel Allende.
Nuostabų pavyzdį radau
Bill'o Clinton'o autobiografijoje,
02:17
I found a really great one
02:18
in the autobiography of Bill Clinton.
Keleta radau Matt'o Groening'o darbuose.
02:20
I found a couple in the work of Matt Groening,
02:22
although Matt Groening told me later
Tačiau vėliau jis man pasakė,
02:24
that he could not make my talk
kad negalės atvykti į prezentaciją,
02:24
because it was a morning session
nes pranešimas turėjo būti ryte
02:26
and I gather that he is not an early riser.
ir aš įtariu, kad jis nėra vieversys.
02:29
However, had Matt been there,
Tačiau jei Matt'as būtų buvęs ten,
jis būtų pamatęs
02:32
he would have seen this mock conspiracy theory
sąmokslo teorijos parodiją,
02:35
that was un-freaking-canny for me to assemble.
kurią buvo labai sunku sumontuoti.
Tai buvo grynas prasimanymas
02:38
It was totally contrived
02:39
just for that room, just for that moment.
tik tame kambaryje, tik tai akimirkai.
Taip mes darėm
prieš pasirodant TED.com.
02:41
That's how we did it in the pre-TED.com days.
Tai buvo linksma. Ir tiek.
02:43
It was fun. That was pretty much it.
Tačiau, kai grįžau namo
02:46
When I got home, though,
the emails started coming in
gavau krūvas žmonių laiškų,
02:49
from people who had seen the talk live,
kurie matė pranešimą gyvai.
02:50
beginning with, and this is still my favorite,
Laiškai prasidėdavo maždaug taip,
šitas mano mėgstamiausias.
02:53
"Here's another one for your collection:
„Dar vienas tavo kolekcijai:
02:54
'It's the friends you can call
up at 4 a.m. that matter.'"
'Tik tie draugai svarbiausi,
kuriems gali paskambint ketvirtą ryto'.“
02:57
The sentiment is Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich citata.
02:59
The email itself was from another very
Laiškas savo ruožtu buvo nuo kito
labai seksualaus europiečio,
03:02
sexy European type,
TED kuratoriaus Chris'o Anderson'o.
03:04
TED Curator Chris Anderson.
(Juokas)
03:06
(Laughter)
03:08
Chris found this quote
Chris'as rado šią citatą
03:09
on a coffee cup or something,
kažkur ant kavos puodelio.
03:11
and I'm thinking, this man is the Typhoid Mary
Aš pamaniau,
„jis yra idėjų
kuriomis verta dalintis pradininkas
03:13
of ideas worth spreading, and I have infected him.
ir aš jį apkrėčiau.“
03:15
I am contagious,
Aš užkrečiamas,
03:17
which was confirmed less than a week later
kas buvo patvirtinta maždaug po savaitės.
Kai Hallmark darbuotoja
03:20
when a Hallmark employee scanned and sent
nuskaitė ir atsiuntė
03:22
an actual greeting card
tikrą atvirutę,
03:23
with that same quotation.
su lygiai tokia pačia citata.
03:24
As a bonus, she hooked me up
with a second one they make.
Ir kaip priedą, ji man atsiuntė dar vieną.
„Žinojimas, kad galiu paskambinti,
03:27
It says, "Just knowing I can call you
ketvirtą ryto, jeigu reikia,
03:29
at four in the morning if I need to
padaro, kad to visai nebereikia.“
03:30
makes me not really need to,"
03:32
which I love, because together these are like,
Kas man tikrai patiko,
nes kartu jos tarsi sako,
03:33
"Hallmark: When you care enough
„Hallmark: Kai tau taip rūpi,
03:35
to send the very best twice,
jog nusiunti tą patį dukart.
03:37
phrased slightly differently."
Parašytą šiek tiek kitaip.
03:39
I was not surprised at the TEDster
Manęs nenustebino
TED interneto puslapio
03:43
and New Yorker magazine overlap.
ir New Yorker žurnalo sutapimas.
03:45
A bunch of people sent me this when it came out.
Krūvos žmonių man tai atsiuntė,
„Jau 4 ryto - galbūt miegotum geriau,
jei nusipirktum šiek tiek šlamšto.“
03:47
"It's 4 a.m.—maybe you'd sleep
better if you bought some crap."
03:50
I was surprised at the TEDster/"Rugrats" overlap.
Mane nustebino TED aktyvuolio
ir „Pramuštgalvių“ sutapimas.
Nemažai žmonių man atsiuntė šitą.
03:53
More than one person sent me this.
03:55
(Video) Didi Pickles: It's
four o'clock in the morning.
Didi Pickles: Dabar
ketvirta valanda ryto.
03:57
Why on Earth are you making chocolate pudding?
Kodėl tu po galais,
gamini šokoladinį pudingą?
03:59
Stu Pickles: Because I've lost control of my life.
Stu Pickles: Nes praradau
gyvenimo kontrolę.
04:01
(Laughter)
(Juokas)
Rives: Ir tada vienišas
TED aktyvuolis,
04:04
Rives: And then there was the lone TEDster
04:05
who was disgruntled I had overlooked
kurį suerzino, kad aš žvilgtelėjau į tai,
04:07
what he considers to be a classic.
ką jis mano, esant klasika.
Roy Neary: Kelkis, kelkis! Aš ne juokauju.
04:09
(Video) Roy Neary: Get up, get up! I'm not kidding.
Ronnie Neary: Is there an accident?
Ronnie Neary: Ar kažkas atsitiko?
04:12
Roy: No, it's not an accident. You
wanted to get out of the house anyway, right?
Roy: Ne, nieko neatsitiko. Juk vis tiek norėjai išeiti iš namų, tiesa?
04:15
Ronnie: Not at four o'clock in the morning.
Ronnie: Tik ne ketvirtą ryto.
04:17
Rives: So that's "Close Encounters,"
Rives: Tai buvo
„Artimi trečiojo laipsnio kontaktai“.
04:19
and the main character is all worked up
04:20
because aliens, momentously,
Pagrindiniai herojai yra susijaudinę,
04:22
have chosen to show themselves to earthlings
nes atėviai nusprendė aplankyti
žemės gyventojus
04:23
at four in the morning,
04:24
which does make that a very solid example.
ketvirtą ryto.
Kas paverčia šią situaciją,
dar vienu pavyzdžiu.
04:26
Those were all really solid examples.
Visi šie pavyzdžiai puikūs,
04:28
They did not get me any closer to understanding
tačiau jie neatskleidė priežasties,
04:30
why I thought I recognized this one particular poem.
kodėl man atrodo,
kad kažkur esu tai girdėjęs.
04:32
But they followed the pattern. They played along.
Tačiau jie visi atitiko vieną modelį.
04:34
Right? Four in the morning as this scapegoat hour
„Ketvirta ryto“ tapo atpirkimo ožiu
04:37
when all these dramatic occurrences
visiems dramatiškiems nutikimams,
kurie tariamai įvyko.
04:39
allegedly occur.
Gal tai panašu į banalybę,
04:41
Maybe this was some kind of cliche
04:43
that had never been taxonomized before.
kuri dar niekada nebuvo sistemuota.
04:45
Maybe I was on the trail
O gal aš sekiau
naujo mėmo
atsiradimo keliu ar ką.
04:47
of a new meme or something.
04:48
Just when things were getting pretty interesting,
Kai viskas tapo gan įdomu.
04:51
things got really interesting.
Viskas tapo dar įdomiau.
Šiek tiek vėliau, tais metais
04:52
TED.com launched, later that year,
TED.com įkėlė krūvas
praėjusių pranešimų vaizdo įrašų
04:54
with a bunch of videos from past talks,
04:56
including mine,
įskaitant ir mano.
04:57
and I started receiving "four in the morning" citations
Nuo tada aš pradėjau gaudinėti
„ketvirtos ryto“ citatas.
05:00
from what seemed like every
time zone on the planet.
Kaip man atrodė,
iš kiekvienos pasaulio laiko juostos.
05:03
Much of it was content I never would have found
Daugumos pavyzdžių
aš niekada nebūčiau radęs,
05:05
on my own if I was looking for it,
net jei pats ieškočiau.
05:07
and I was not.
Aš nepažįstu nieko,
kas turėtų pirmojo tipo diabetą.
05:08
I don't know anybody with juvenile diabetes.
05:10
I probably would have missed the booklet,
Todėl, aš matyt,
būčiau pražiopsojęs lankstinkuką,
05:12
"Grilled Cheese at Four O'Clock in the Morning."
„Skrudintas sūris ketvirtą valandą ryto.“
05:13
(Laughter)
(Juokas)
05:16
I do not subscribe to Crochet Today! magazine,
Aš neprenumeruoju
„Rankdarbių kraitelės“,
05:19
although it looks delightful. (Laughter)
nors ir atrodo žavingai.
(Juokas)
Pažiūrėkit, kur yra strėlytės.
05:23
Take note of those clock ends.
05:25
This is a college student's suggestion
O štai, universiteto studento pasiūlymas
05:26
for what a "four in the morning" gang sign
05:28
should look like.
kaip turėtų atrodyti
„ketvirtos ryto“ gaujos ženklas.
05:30
People sent me magazine ads.
Žmonės man siuntė žurnalų reklamas.
05:32
They took photographs in grocery stores.
Nuotraukas iš prekybos centrų.
05:34
I got a ton of graphic novels and comics.
Aš jau turiu tūkstančius
iliustruotų knygų ir komiksų.
Taip pat labai kokybiškų
darbų, tokių kaip:
05:38
A lot of good quality work, too:
05:39
"The Sandman," "Watchmen."
„Smelio žmogus“, „Stebėtojų lyga“.
05:41
There's a very cute example
here from "Calvin and Hobbes."
Labai mielas pavyzdys
yra iš „Kalvino ir Hobso“.
05:44
In fact, the oldest citation anybody sent in
Seniausia citata, kurią esu gavęs
05:47
was from a cartoon from the Stone Age.
yra iš animacinio filmuko „Flinstounai“.
05:49
Take a look.
Pažiūrėkit.
Vilma Flinstone: Kaip anksti?
05:51
(Video) Wilma Flintstone: Like how early?
05:53
Fred Flintstone: Like at 4 a.m., that's how early.
Fred Flinstone: Ketvirtą ryto,
štai kaip anksti.
Rives: Persikelkim į kitą laiko juostą,
05:56
Rives: And the flip side of the timeline,
05:58
this is from the 31st century.
tai trisdešimt pirmas amžius.
05:59
A thousand years from now,
Tūkstantis metų į priekį,
06:00
people are still doing this.
žmonės vis dar tai daro.
Pranešėjas: Laikas - ketvirta ryto.
06:03
(Video): Announcer: The time is 4 a.m.
06:06
(Laughter)
(Juokas)
06:07
Rives: It shows the spectrum.
Rives: Koks platus spektras.
06:08
I received so many songs, TV shows, movies,
Aš gavau daugybes dainų,
televizijos laidų, filmų.
06:12
like from dismal to famous,
Nuo nevykusių iki įžymių.
Aš galėčiau jums duoti
keturių valandų grojaraštį.
06:14
I could give you a four-hour playlist.
Jei aš išrinkčiau
tik nūdienų vyrus, filmų žvaigždes,
06:16
If I just stick to modern male movie stars,
06:18
I keep it to the length
tai vaizdo įrašas būtų reklamos ilgumo.
06:19
of about a commercial.
06:21
Here's your sampler.
Štai pavyzdys.
(Montažas „Ketvirta ryto“)
06:22
(Movie montage of "It's 4 a.m.")
Moteris: Mes turim grįžti ketvirtą,
jei iki keturių negrįšim.
O keturios, keturios ryto,
keturios valandos.
(Juokas)
06:49
(Laughter)
06:52
Rives: So somewhere along the line,
Rives: Kažkur pusiaukelėje aš supratau,
06:54
I realized I have a hobby
kad turiu pomėgį.
06:56
I didn't know I wanted,
Nežinau ar jo norėjau.
06:58
and it is crowdsourced.
Mano pomėgio šaltinis - žmonės.
Bet aš pagalvojau,
ką jūs būtumėt pamanę.
07:00
But I was also thinking what you might be thinking,
07:03
which is really, couldn't you do this
Argi negalima to paties padaryti
07:04
with any hour of the day?
su bet kuria kita valanda?
07:06
First of all, you are not getting clips like that
Pirmiausia, jūs niekada
negautumėt tokių klipų
07:07
about four in the afternoon.
apie ketvirtą dienos.
07:09
Secondly, I did a little research.
Visų antra, aš patyrinėjau.
07:10
You know, I was kind of interested.
Žinot, mane tai sudomino.
07:12
If this is confirmation bias,
Jei tai mano polinkio patvirtinimas,
07:14
there is so much confirmation, I am biased.
tai aš jo gavau tiek,
kad esu šokiruotas.
Literatūra turbūt geriausias pavyzdys.
07:17
Literature probably shows it best.
07:18
There are a couple three in
the mornings in Shakespeare.
Keleta „trečios ryto“
galima rasti Šekspyre.
07:20
There's a five in the morning.
Yra penkios ryto.
07:22
There are seven four in the mornings,
Yra septynios „ketvirtos ryto“,
07:23
and they're all very dire.
visi pavyzdžiai yra siaubingi.
07:24
In "Measure for Measure," it's
the call time for the executioner.
„Akyje už akį“ ketvirta ryto
yra egzekucijos metas.
07:27
Tolstoy gives Napoleon insomnia
Tolstojus kankina Napoleoną nemiga
„Kare ir taikoje“
ketvirtą ryto, prieš mūšį.
07:30
at four in the morning right before battle
07:32
in "War and Peace."
07:34
Charlotte Brontë's "Jane Eyre" has got kind of
Brontės „Džeinė Eir“ romane,
Šarlotės ketvirta ryto
07:35
a pivotal four in the morning,
jai yra lemiama.
07:36
as does Emily Brontë's "Wuthering Heights."
Kaip ir Emily Brontės „Vėtrų kalne“.
07:40
"Lolita" has as a creepy four in the morning.
„Lolitos“ ketvirta ryto yra baugi.
07:43
"Huckleberry Finn" has one in dialect.
„Hekelberio Fino“ skamba dialektu.
07:47
Someone sent in H.G. Wells' "The Invisible Man."
Kažkas man atsiuntė H.G.Velso
„Nematomą žmogų.“
07:50
Someone else sent in Ralph Ellison's "Invisible Man."
O kažkas atsiuntė Ralfo Elisono
„Nematomą žmogų.“
07:53
"The Great Gatsby" spends the last
„Didysis Getsbis“ praleidžia paskutiniąją
07:55
four in the morning of his life
ketvirtą ryto savo gyvenime
07:57
waiting for a lover who never shows,
laukiant meilužės, kuri nepasirodo.
07:59
and the most famous wake-up in literature, perhaps,
Ir matyt, žinomiausias
pasbudimas literatūroje;
„Metamorfozės.“
08:02
"The Metamorphosis."
Pirmajame skyriuje, pagrindinis veikėjas
08:03
First paragraph, the main character wakes up
pabunda pavirtęs milžinišku tarakonu,
08:05
transformed into a giant cockroach,
08:07
but we already know, cockroach notwithstanding,
bet nepaisant tarakono
mes žinome,
kad kažkas su tuo vyruku negerai.
08:10
something is up with this guy.
Kodėl?
08:12
Why? His alarm is set for four o'clock in the morning.
Jo žadintuvas nustatytas ketvirtai ryto.
08:15
What kind of person would do that?
Kas taip daro?
Toks žmogus, kaip jis, tai daro.
08:19
This kind of person would do that.
(Muzika)
08:21
(Music)
(Ketvirtos ryto žadintuvo montažas)
08:25
(4 a.m. alarm clock montage)
08:30
(Video) Newcaster: Top of the hour.
Time for the morning news.
Pranešėjas: Lygiai keturios,
metas ryto žinioms.
08:33
But of course, there is no news yet.
Žinoma, dar nėra jokių žinių,
08:34
Everyone's still asleep in their comfy, comfy beds.
nes visi dar miega
savo minkštose lovose.
08:37
Rives: Exactly.
Rives: Būtent.
08:39
So that's Lucy from the Peanuts,
Taigi Lucy iš „Peanuts“,
„Mommie Dearest“,
pirmoji Rokio treniruočių diena.
08:41
"Mommie Dearest", Rocky, first day of training,
08:43
Nelson Mandela, first day in office,
Nelsono Mandelos pirmoji diena darbe.
08:45
and Bart Simpson, which combined with a cockroach
Ir Bartas Simpsonas,
kuris sujungtas su tarakonu
08:48
would give you one hell of a dinner party
galėtų jums surengti
pašėlusią vakarienę.
Tačiau tai tik dar viena kategorija,
08:50
and gives me yet another category,
08:52
people waking up, in my big old database.
„bundantys žmonės“,
kurie atsiduria mano duomenų bazėje.
08:55
Just imagine that your friends and your family
Įsivaizduokit, kad jūsų draugai ir šeima
08:57
have heard that you collect, say, stuffed polar bears,
vieną dieną, sužino,
kad jūs renkat meškų iškamšas
09:00
and they send them to you.
ir pradeda jums jas siųsti.
09:02
Even if you don't really, at a certain point,
Net jei jūs dėl to abejojat.
Jūs dabar renkat meškų iškamšas.
09:05
you totally collect stuffed polar bears,
Ir turbūt jūsų kolekcija
ne iš kelmo spirta.
09:08
and your collection is probably pretty kick-ass.
Kai aš priėjau prie šios akimirkos,
09:10
And when I got to that point, I embraced it.
aš jos nepaleidau.
09:12
I got my curator on. I started fact checking,
Suradau savo kuratorių,
ėmiau ieškoti ir siųstis informaciją,
09:15
downloading, illegally screen-grabbing.
nelegaliai montuoti vaizdines medžiagas.
09:18
I started archiving.
Ir pradėjau archivuoti.
09:19
My hobby had become a habit,
Mano pomėgis tapo įpročiu.
09:21
and my habit gave me possibly the world's
Šis pomėgis suteikė man galimybę
turėti originaliausią pasaulyje
09:24
most eclectic Netflix queue.
Netflix kolekciją.
Kažkuriuo metu tai ėjo taip,
09:27
At one point, it went, "Guys and Dolls: The Musical,"
miuziklas „Vaikinai ir lėlės“,
„Paskutinis tango Paryžiuje“,
09:30
"Last Tango in Paris,"
„Nevykėlio dienoraštis“,
09:31
"Diary of a Wimpy Kid,"
„Porno žvaigždė:
Rono Džeremio legenda“.
09:32
"Porn Star: Legend of Ron Jeremy."
09:34
Why "Porn Star: Legend of Ron Jeremy"?
Kodėl „Porno žvaigždė:
Rono Džeremio legenda“?
09:36
Because someone told me I
would find this clip in there.
Nes kažkas man pasakė,
kad ten rasiu šitą.
09:39
(Video) Ron Jeremy: I was born
Ronas Džeremi: Aš gimiau
09:40
in Flushing, Queens
Flushinge, Kvinso rajone,
09:42
on March, 12, 1953,
1953 metų kovo 12 dieną
09:45
at four o'clock in the morning.
ketvirtą valandą ryto.
Rives: Žinoma, kad taip.
09:47
Rives: Of course he was. (Laughter) (Applause)
(Juokas) (Plojimai)
09:48
Yeah. Not only does it seem to make sense,
Jo. Atrodo, kad tai ne tik turi prasmę,
09:51
it also answers the question,
bet taip pat atsako į klausimą,
„Ką Ronas Džeremis ir
Simone de Beauvoir turi bendro?“
09:54
"What do Ron Jeremy and Simone de Beauvoir
09:56
have in common?"
Simone de Beauvoir pradeda savo autobiografiją sakiniu,
09:58
Simone de Beauvoir begins her entire autobiography
10:01
with the sentence, "I was born
at four o'clock in the morning,"
„Aš gimiau ketvirtą valandą ryto.“
10:03
which I had because someone
else had emailed it to me,
Aš žinau, nes kažkas man tai atsiuntė.
10:05
and when they did, I had another bump up
Ir tai mane dar kartą pritrenkė.
10:08
in my entry for this, because porn star Ron Jeremy
Tai mane pritrenkė, nes Ronas Džeremis
10:11
and feminist Simone de Beauvoir
ir feministė Simone de Beauvoir,
10:13
are not just different people.
ne tik yra visiškai skirtingi žmonės.
10:14
They are different people that
have this thing connecting them,
Tai dvi skirtingos asmenybės,
kurias jungia šis vienas faktas.
10:17
and I did not know if that is trivia or knowledge
Aš nežinau tai niekai ar žinios,
o gal netyčinis atsitikimas,
10:20
or inadvertent expertise, but I did wonder,
bet aš klausiu savęs,
10:23
is there maybe a cooler way to do this?
ar yra kietesnis būdas tam padaryti?
10:25
So last October, in gentleman scholar tradition,
Todėl praėjusį spalį,
pagal mokslininkų džentelmenų tradiciją
10:29
I put the entire collection online
aš įkėliau visą kolekciją į internetą,
10:31
as "Museum of Four in the Morning."
pavadinimu
„Ketvirtos valandos muziejus“.
10:33
You can click on that red "refresh" button.
Jūs galite paspausti ant
raudono „atnaujinimo“ mygtuko,
10:35
It will take you at random to one of
kuris jums parodys vieną
iš daugybės ištraukų.
10:37
hundreds of snippets that are in the collection.
10:40
Here is a knockout poem
Štai nuostabus Bilio Collinso
eilėraštis, „Užmarštis“.
10:41
by Billy Collins called "Forgetfulness."
Bilis Colinsas: Nenuostabu,
kad pakyli nakties vidury,
10:44
(Video) Billy Collins: No wonder you rise
10:45
in the middle of the night
kad surastum
įžymaus mūšio datą knygoj.
10:47
to look up the date of a famous battle
10:49
in a book on war.
10:51
No wonder the moon in the window
Nenuostabu, kad pro langą mėnulis
lyg iš poemos pakilęs,
10:54
seems to have drifted out of a love poem
kurią žinojai mintinai.
10:56
that you used to know by heart.
10:59
Rives: So the first hour of this project
Rives: Taigi pirmoji šio projekto valanda
11:03
was satisfying.
teikė pasitenkinimą.
11:04
A Bollywood actor sang a line on a DVD in a cafe.
Bolivudo aktorius per DVD
dainavo karaokę kavinėje.
Kitame pasaulio gale
11:08
Half a globe away, a teenager
paauglys tą vaizdo įrašą
patalpino Instagrame
11:11
made an Instagram video of it and sent it to me,
ir atsiuntė man, nepažystamasis.
11:13
a stranger.
11:14
Less than a week later, though,
Nors po savaitės
11:16
I received a little bit of grace.
aš gavau šiek tiek malonės.
11:19
I received a poignant tweet.
Twiteryje gavau karčią žinutę.
Ji buvo trumpa.
11:23
It was brief.
„Primena senovinę įrašų kasetę.“
11:25
It just said, "Reminds me of an ancient mix tape."
Vardas buvo pseudonimas,
o gal pseudo-pseudonimas.
11:29
The name was a pseudonym,
actually, or a pseudo-pseudonym.
11:32
As soon as I saw the initials, and the profile pic,
Kai aš pamačiau inicialus
ir profilio nuotrauką,
11:35
I knew immediately, my whole body knew
iškart žinojau, visas mano kūnas žinojo
11:37
immediately who this was,
kas tai buvo.
Ir aš iškart žinojau
11:40
and I knew immediately
apie kokią irašų kasetę ji kalba.
11:42
what mix tape she was talking about.
11:45
(Music)
(Muzika)
L.D. buvo mano studijų laikų meilė.
11:48
L.D. was my college romance.
11:51
This is in the early '90s. I was an undegrad.
Ansktyvaisiais 1990,
aš buvau bakalauro studentas,
11:53
She was a grad student in the
library sciences department.
Ji buvo bibliotekos mokslo
fakulteto magistrantė.
Ne ta bibliotekininkė,
kuri nusiima akinius,
11:57
Not the kind of librarian that takes her glasses off,
11:59
lets her hair down, suddenly she's smoking hot.
pasileidžia plaukus ir staiga,
tampa be galo patrauklia.
12:01
She was already smoking hot,
Ji jau buvo be galo patraukli
12:03
she was super dorky,
ir labai moksliukiška,
12:04
and we had a December-May romance,
ir mes turėjome 6 mėnesių romaną.
12:06
meaning we started dating in December,
Ta prasme,
kad mes pradėjom draugauti gruodį
12:08
and by May, she had graduated
ir gegužę, ji baigė universitetą.
12:11
and became my one that got away.
Ji tapo ta, kuri nuo manęs pabėgo.
Tačiau jos įrašų kasetė
pasiliko su manim.
12:14
But her mix tape did not get away.
Aš laikiau ją dėžėje
12:18
I have kept this mix tape in a box
kartu su užrašais ir atvirutėm,
net tik nuo L.D.
12:21
with notes and postcards, not just from L.D.,
Viso mano gyvenimo, dešimtmečių.
12:24
from my life, but for decades.
Tai tokio tipo dėžė, kurią
stengiuosi slėpti
12:27
It's the kind of box where,
12:28
if I have a girlfriend, I tend to hide it from her,
nuo savo esamos merginos
12:30
and if I had a wife, I'm sure I would share it with her,
ir jei turėčiau žmoną,
esu tikras, kad su ja pasidalinčiau.
12:32
but the story — (Laughter) — with this mix tape
Bet šios - (Juokas)
- įrašų kasetės istorija
12:35
is there are seven songs per side,
prasideda septyniomis dainomis
ant kiekvienos pusės,
12:37
but no song titles.
tik be jokių pavadinimų.
12:39
Instead, L.D. has used the U.S. Library of Congress
Vietoj to L.D. naudojo
JAV kongreso bibliotekos
klasifikacijos sistemą,
įskaitant puslapius.
12:42
classification system, including page numbers,
Mažytės užuominos man.
12:45
to leave me clues.
12:47
When I got this mix tape,
Kai aš gavau šią įrašų kasetę,
12:49
I put it in my cassette player,
aš įdėjau ją į grotuvą,
Nusinešiau jį į universiteto biblioteką.
12:50
I took it to the campus library, her library,
Jos biblioteką.
Suradau 14 knygų.
12:54
I found 14 books on the shelves.
Pamenu, kaip teko jas nešti
12:56
I remember bringing them all
12:57
to my favorite corner table,
ant mano mėgstamo kampinio stalo.
12:59
and I read poems paired to songs
Ir ėmiau skaityti eilėraščius
suporuotus su dainomis.
Kaip vynas parinktas prie maisto.
13:03
like food to wine,
13:04
paired, I can tell you,
Kaip pusbačiai parinkti
13:06
like saddle shoes
prie senovinės mėlynos
medvilninės suknelės.
13:08
to a cobalt blue vintage cotton dress.
Praeitą spalį, aš dar kartą tai padariau.
13:11
I did this again last October.
13:13
I'm sitting there, I got new earbuds,
Sėdžiu ten su savo naujomis ausinėmis,
13:16
old Walkman, I realize this is just the kind
senuoju ausinuku,
savaime suprantama prabanga.
13:18
of extravagance I used to take for granted
Tuomet pamaniau, „Jam gerai.“
13:20
even when I was extravagant.
13:22
And then I thought, "Good for him."
„PG“ tai slavų literatūra.
13:26
"PG" is Slavic literature.
„7000“ lenkų literatūros serija.
13:29
"7000" series Polish literature.
Z9A24 tai 70 eilėraščių kolekcija.
13:32
Z9A24 is a collection of 70 poems.
31 puslapis,
Wislawos Szymborskos eilėraštis
13:35
Page 31 is Wislawa Szymborska's poem
parinktas prie Paul Simon
„Taika kaip upė.“
13:38
paired with Paul Simon's "Peace Like a River."
13:40
(Music: Paul Simon, "Peace Like a River")
(Muzika: Paul Simon,
„Taika kaip upė“)
♪ O, ketvirtą ryto ♪
13:44
(Video) Paul Simon: ♪ Oh, four in the morning ♪
13:45
♪ I woke up from out of my dream ♪
♪ Aš pabudau iš sapno ♪
13:51
Rives: Thank you. Appreciate it. (Applause)
Rives: Ačiū jums labai. (Plojimai)
Translated by Karolina Petrovskaja
Reviewed by Monika Ciurli

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com