English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDActive 2014

Rives: The Museum of Four in the Morning

ריבס: מוזיאון 4 לפנות בוקר

Filmed:
1,966,637 views

הזהרו: לריבס יש אובססיה מדבקת עם 4 לפנות בוקר. בTED2007, המשורר שיתף את מה שאז היה פיקציה קטנה עם זמן שצץ בכל מקום. אבל אחרי השיחה אימיילים התחילו לזרום עם ציטוטים הזויים ומצחיקים - מעמוד השער של מגזין "סרוג היום!" ועד לציטוטים זהים ב"משפחת פלינסטון" ו"משפחת סילוני". הצצה לירית אל תוך מוזיאון 4 לפנות בוקר השופע אוצרות.

- Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life. Full bio

The mostרוב romanticרוֹמַנטִי thing to ever happenלִקְרוֹת to me onlineבאינטרנט
הדבר הכי רומנטי שקרה לי אי פעם באינטרנט
00:13
startedהתחיל out the way mostרוב things do:
התחיל כמו שרוב הדברים מתחילים:
00:16
withoutלְלֹא me, and not onlineבאינטרנט.
בלעדי, ולא באינטרנט.
00:18
On Decemberדֵצֶמבֶּר 10, 1896, the man on the medalמֵדַלִיָה,
בעשירי בדצמבר, 1896, האיש על המדליה,
00:21
Alfredאלפרד Nobelנובל, diedמת.
אלפרד נובל, נפטר.
00:24
One hundredמֵאָה yearsשנים laterיותר מאוחר, exactlyבְּדִיוּק, actuallyלמעשה,
100 שנים אחר כך, בדיוק, למעשה,
00:26
Decemberדֵצֶמבֶּר 10, 1996,
העשירי בדצמבר, 1996,
00:28
this charmingמַקסִים ladyגברת, Wislawaויסלבה Szymborskaשימבורסקה,
האישה המקסימה הזו, ויסלבה שימבורסקה,
00:30
wonזכית the Nobelנובל Prizeפרס for literatureסִפְרוּת.
זכתה בפרס נובל לספרות.
00:32
She's a Polishפולני poetמְשׁוֹרֵר.
היא משוררת פולניה.
00:34
She's a bigגָדוֹל dealעִסקָה, obviouslyמובן מאליו,
היא "ביג דיל", כמובן,
00:36
but back in '96, I thought I had never heardשמע of her,
אבל עוד ב'96, חשבתי שמעולם לא שמעתי עליה,
00:37
and when I checkedבָּדוּק out her work,
וכשעיינתי בעבודתה,
00:40
I foundמצאתי this sweetמתוק little poemשִׁיר,
מצאתי את השיר המתוק הזה,
00:41
"Fourארבעה in the Morningבוקר."
"ארבע לפנות בוקר."
00:43
"The hourשָׁעָה from night to day.
"השעה מלילה ליום.
00:44
The hourשָׁעָה from sideצַד to sideצַד.
השעה מצד לצד.
00:46
The hourשָׁעָה for those pastעבר thirtyשְׁלוֹשִׁים..."
השעה לאלו שאחרי שלושים..."
00:47
And it goesהולך on, but as soonבקרוב as I readלקרוא this poemשִׁיר,
וזה ממשיך, אבל ברגע שקראתי את
השיר הזה,
00:49
I fellנפל for it hardקָשֶׁה,
התאהבתי בו, קשה.
00:51
so hardקָשֶׁה, I suspectedחשוד we mustצריך have metנפגש
כל כך קשה, שחשדתי
שנפגשנו
00:53
somewhereאי שם before.
במקום כלשהו לפני כן.
00:56
Had I sharedמְשׁוּתָף an elevatorמַעֲלִית rideנסיעה with this poemשִׁיר?
האם חלקתי עליה במעלית עם השיר הזה?
00:57
Did I flirtלְפַלרְטֵט with this poemשִׁיר
האם פלרטטתי עם השיר הזה
00:59
in a coffeeקָפֶה shopלִקְנוֹת somewhereאי שם?
בבית קפה היכן שהוא?
01:01
I could not placeמקום it, and it buggedהציק me,
לא יכולתי לשים על זה את האצבע,
וזה הפריע לי,
01:02
and then in the comingמגיע weekשָׁבוּעַ or two,
ואז בשבוע-שבועיים הבאים,
01:04
I would just be watchingצופה an oldישן movieסרט,
הייתי פשוט רואה איזה סרט ישן,
01:05
and this would happenלִקְרוֹת.
וזה היה קורה:
01:07
(Videoוִידֵאוֹ) Grouchoגראוצ'ו Marxמרקס: Charlieצ'רלי, you
should have come to the first partyמפלגה.
(וידאו) גראוצ'ו מרקס: צ'ארלי, היית צריך
לבוא למסיבה הראשונה.
01:08
We didn't get home tillעד around fourארבעה in the morningשַׁחַר.
לא הגענו הבייתה עד בערך ארבע לפנות בוקר.
01:09
RivesRives: My roommatesשותפים לחדר would have the TVטֵלֶוִיזִיָה on,
רייבס: השותפים שלי ראו טלוויזיה,
01:12
and this would happenלִקְרוֹת.
וזה היה קורה:
01:14
(Musicמוּסִיקָה: Seinfeldסיינפלד themeנושא)
(מוסיקה: סיינפלד)
01:16
(Videoוִידֵאוֹ) Georgeג 'ורג' Costanzaקוסטנזה: Oh boyיֶלֶד,
I was up tilעד fourארבעה in the morningשַׁחַר
(וידאו) ג'ורג': אוי, הייתי ער עד ארבע לפנות בוקר
01:17
watchingצופה that Omenאוֹת trilogyטרִילוֹגִיָה.
וראיתי את תרילוגיית האומן הזו.
01:19
RivesRives: I would be listeningהַקשָׁבָה to musicמוּסִיקָה,
רייבס: הייתי מקשיב למוסיקה,
01:22
and this would happenלִקְרוֹת.
וזה היה קורה:
01:23
(Videoוִידֵאוֹ) Eltonאלטון Johnג'ון: ♪ It's fourארבעה o'clockהשעה
in the morningשַׁחַר, damnלעזאזל it. ♪
(וידיאו) אלטון ג'ון: זה ארבע לפנות בוקר, לעזאזל
01:25
RivesRives: So you can see what was going on, right?
רייבס: אז אתם יכולים לראות מה התרחש, נכון?
01:27
Obviouslyמובן מאליו, the demigodsדמיגודים of coincidenceיָד הַמִקרֶה
כמובן, אלי המקריות
01:30
were just messingמתעסק with me.
פשוט שיחקו איתי.
01:33
Some people get a numberמספר stuckתָקוּעַ in theirשֶׁלָהֶם headרֹאשׁ,
יש אנשים שנתקע להם מספר בראש,
01:34
you mayמאי recognizeלזהות a certainמסוים nameשֵׁם or a tuneמנגינה,
יכול להיות שתזהו שם מסוים
או מנגינה,
01:36
some people get nothing, but fourארבעה in the morningשַׁחַר
יש אנשים שלא קורה להם כלום,
אבל ארבע לפנות בוקר
01:38
was in me now, but mildlyבמתינות,
היה בתוכי עכשיו, אבל במתינות,
01:40
like a groinמִפשָׂעָה injuryפציעה.
כמו פציעת מפשעה.
01:43
I always assumedלהניח it would just go away
תמיד הנחתי שזה פשוט יעלם
01:46
on its ownשֶׁלוֹ eventuallyבסופו של דבר,
לבדו בשלב מסויים,
01:47
and I never talkedדיבר about it with anybodyמִישֶׁהוּ,
ומעולם לא דיברתי על זה
עם אף אחד,
01:49
but it did not, and I totallyלְגַמרֵי did.
אבל זה לא (נעלם), ולגמרי כן (דיברתי על זה).
01:50
In 2007, I was invitedמוזמן to speakלְדַבֵּר at TEDTED
ב2007, הוזמנתי להרצות בTED
01:54
for the secondשְׁנִיָה time,
בפעם השניה,
01:56
and sinceמאז I was still an authorityרָשׁוּת on nothing,
ומכיוון שעדיין לא הייתי בר סמכא
על שום דבר,
01:57
I thought, what if I madeעָשׂוּי a multimediaמולטימדיה presentationהַצָגָה
חשבתי, מה אם אכין פרזנטציית מולטימדיה
01:59
on a topicנוֹשֵׂא so nicheגוּמחָה
על נושא כל כך נישה
02:03
it is actuallyלמעשה inconsequentialחֲסַר חֲשִׁיבוּת
שהוא בעצם חסר חשיבות
02:04
or actuallyלמעשה cockamamieקוקאמי.
או לגמרי מגוחך.
02:06
So my talk had some of my
fourארבעה in the morningשַׁחַר examplesדוגמאות,
אז ההרצאה שלי הכילה חלק
מדוגמאות הארבע לפנות בוקר שלי,
02:07
but it alsoגַם had examplesדוגמאות
אבל גם היו בה דוגמאות
02:11
from my fellowעָמִית TEDTED speakersרמקולים that yearשָׁנָה.
מעמיתי, מרצי הTED של אותה שנה.
02:12
I foundמצאתי fourארבעה in the morningשַׁחַר in a novelרוֹמָן
מצאתי את ארבע לפנות בוקר ברומן
02:14
by Isabelאיזבל Allendeאלנדי.
מאת איזבל איינדה.
02:16
I foundמצאתי a really great one
מצאתי אחד ממש טוב
02:17
in the autobiographyאוֹטוֹבִּיוֹגְרָפִיָה of Billשטר כסף Clintonקלינטון.
באוטוביוגרפיה של ביל קלינטון.
02:18
I foundמצאתי a coupleזוּג in the work of Mattמאט Groeningגרונינג,
מצאתי כמה בעבודתו של מאט גריינינג,
02:20
althoughלמרות ש Mattמאט Groeningגרונינג told me laterיותר מאוחר
אך מאט גריינינג אמר לי יותר מאוחר
02:22
that he could not make my talk
שהוא לא יכל לבוא להרצאה שלי
02:24
because it was a morningשַׁחַר sessionמוֹשָׁב
בגלל שהיא הייתה בבוקר
02:24
and I gatherלאסוף that he is not an earlyמוקדם riserriser.
ואני מסיק שהוא לא מהמשכימים מוקדם.
02:26
Howeverלמרות זאת, had Mattמאט been there,
אבל, אם מאט היה שם,
02:29
he would have seenלראות this mockלִלְעוֹג conspiracyקֶשֶׁר theoryתֵאוֹרִיָה
הוא היה רואה תיאוריית קונספירציה מדומה
02:32
that was un-freaking-cannyללא פראינג- canny for me to assembleלהרכיב.
שהרכבתי באופן לא יאומן להפליא.
02:35
It was totallyלְגַמרֵי contrivedמְבוּיָם
זה היה מתוכנן לגמרי
02:38
just for that roomחֶדֶר, just for that momentרֶגַע.
רק לאותו החדר,
רק לאותו הרגע.
02:39
That's how we did it in the pre-TEDמראש TED.comcom daysימים.
ככה עשינו את זה בימים שלפני TED.COM
02:41
It was funכֵּיף. That was prettyיפה much it.
זה היה כיף. זהו זה בערך.
02:43
When I got home, thoughאם כי,
the emailsמיילים startedהתחיל comingמגיע in
אך כשהגעתי הבייתה,
האימיילים התחילו להגיע
02:46
from people who had seenלראות the talk liveלחיות,
מאנשים שראו את ההרצאה בלייב,
02:49
beginningהתחלה with, and this is still my favoriteהכי אהוב,
הראשון שבינהם, וזה עדיין האהוב עלי:
02:50
"Here'sהנה anotherאַחֵר one for your collectionאוסף:
"הנה עוד אחד לאוסף שלך:
02:53
'It's the friendsחברים you can call
up at 4 a.m. that matterחוֹמֶר.'"
'החברים שאפשר להתקשר אליהם
בארבע לפנות בוקר הם אלו שחשובים.'"
02:54
The sentimentרֶגֶשׁ is Marleneמרלן Dietrichדיטריך.
הציטוט הוא של מרלן דיטריך.
02:57
The emailאֶלֶקטרוֹנִי itselfעצמה was from anotherאַחֵר very
האימייל עצמו הגיע
02:59
sexyסֶקסִי Europeanאֵירוֹפִּי typeסוּג,
מעוד אדם סקסי ואירופאי באופיו,
03:02
TEDTED Curatorאוֹצֵר Chrisכריס Andersonאנדרסון.
אוצר TED, כריס אנדרסון.
03:04
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:06
Chrisכריס foundמצאתי this quoteציטוט
כריס מצא את הציטוט הזה
03:08
on a coffeeקָפֶה cupגָבִיעַ or something,
על ספל או משהו כזה,
03:09
and I'm thinkingחושב, this man is the Typhoidטִיפוס הַבֶּטֶן Maryמרי
ואני חושב לעצמי, האיש הזה הוא ה'מרי טיפוס'
03:11
of ideasרעיונות worthשִׁוּוּי spreadingפְּרִיסָה, and I have infectedנָגוּעַ him.
של רעיונות שכדאי להפיץ, ואני הדבקתי אותו.
03:13
I am contagiousמִדַבֵּק,
אני מדבק.
03:15
whichאיזה was confirmedמְאוּשָׁר lessפָּחוּת than a weekשָׁבוּעַ laterיותר מאוחר
מה שאושר פחות משבוע לאחר מכן
03:17
when a Hallmarkמארק employeeעוֹבֵד scannedסרק and sentנשלח
כאשר עובדת הולמרק סרקה ושלחה לי
03:20
an actualמַמָשִׁי greetingבְּרָכָה cardכַּרְטִיס
כרטיס ברכה של ממש
03:22
with that sameאותו quotationציטוט.
עם אותו ציטוט.
03:23
As a bonusמַעֲנָק, she hookedמָכוּר me up
with a secondשְׁנִיָה one they make.
כבונוס, היא שידכה אותי עם
עוד אחד שהם מייצרים.
03:24
It saysאומר, "Just knowingיוֹדֵעַ I can call you
כתוב: "רק הידיעה שאני יכול
להתקשר אליך
03:27
at fourארבעה in the morningשַׁחַר if I need to
בארבע לפנות בוקר אם אני צריך
03:29
makesעושה me not really need to,"
גורמת לי לא להצטרך."
03:30
whichאיזה I love, because togetherיַחַד these are like,
ואני מת על זה, כי ביחד הם אומרים:
03:32
"Hallmarkמארק: When you careלְטַפֵּל enoughמספיק
"הולמרק: כשאיכפת לך מספיק
03:33
to sendלִשְׁלוֹחַ the very bestהטוב ביותר twiceפעמיים,
בשביל לשלוח את הכי טוב פעמיים,
03:35
phrasedלנסח slightlyמְעַט differentlyבאופן שונה."
מנוסחים קצת אחרת."
03:37
I was not surprisedמוּפתָע at the TEDsterטדסטר
לא הייתי מופתע מהחפיפה של
03:39
and Newחָדָשׁ Yorkerיורקר magazineמגזין overlapחֲפִיפָה.
אנשי TED והמנויים לניו יורקר מגזין.
03:43
A bunchצְרוֹר of people sentנשלח me this when it cameבא out.
כמה וכמה אנשים שלחו לי את זה
כשזה יצא.
03:45
"It's 4 a.m.—maybe you'dהיית רוצה sleepלִישׁוֹן
better if you boughtקנה some crapשְׁטוּיוֹת."
"השעה היא ארבע לפנות בוקר - אולי
היית ישן טוב יותר אם היית קונה כמה שטויות"
03:47
I was surprisedמוּפתָע at the TEDsterטדסטר/"Rugratsראגרטס" overlapחֲפִיפָה.
כן הייתי מופתע מהחפיפה של אנשי TED
וצופי רוגראטס.
03:50
More than one personאדם sentנשלח me this.
יותר מאדם אחד שלח לי את זה:
03:53
(Videoוִידֵאוֹ) Didiדידי Picklesחֲמוּצִים: It's
fourארבעה o'clockהשעה in the morningשַׁחַר.
(וידיאו) דידי פיקלס: השעה
ארבע לפנות בוקר
03:55
Why on Earthכדור הארץ are you makingהֲכָנָה chocolateשׁוֹקוֹלַד puddingפודינג?
למה לעזאזל אתה מכין פודינג שוקולד?
03:57
Stuסטו Picklesחֲמוּצִים: Because I've lostאבד controlלִשְׁלוֹט of my life.
סטו פיקלס: בגלל שאיבדתי שליטה על חיי.
03:59
(Laughterצחוק)
(צחוק)
04:01
RivesRives: And then there was the loneבּוֹדֵד TEDsterטדסטר
רייבס: ואז היה את איש הTED הבודד
04:04
who was disgruntledמְמוּרמָר I had overlookedלהתעלם
שהיה ממורמר על כך שפיספסתי
04:05
what he considersרואה to be a classicקלַאסִי.
את מה שהוא מחשיב כקלאסיקה:
04:07
(Videoוִידֵאוֹ) Royרוי Nearyקרוב: Get up, get up! I'm not kiddingצוחק.
Ronnieרוני Nearyקרוב: Is there an accidentתְאוּנָה?
(וידיאו) רוי נארי: קומי, קומי! אני לא צוחק.
רוני נארי: קרתה תאונה?
04:09
Royרוי: No, it's not an accidentתְאוּנָה. You
wanted to get out of the houseבַּיִת anywayבכל מקרה, right?
רוי: לא, זו לא תאונה. את רצית
לצאת מהבית בכל מקרה, נכון?
04:12
Ronnieרוני: Not at fourארבעה o'clockהשעה in the morningשַׁחַר.
רוני: לא בארבע לפנות בוקר.
04:15
RivesRives: So that's "Closeלִסְגוֹר Encountersמפגשים,"
רייבס: אז זה היה "מפגשים מהסוג השלישי"
04:17
and the mainרָאשִׁי characterאופי is all workedעבד up
והדמות הראשית נסערת
04:19
because aliensחוצנים, momentouslyלרגע,
בגלל שחייזרים, בעוצמה רבה,
04:20
have chosenנִבחָר to showלְהַצִיג themselvesעצמם to earthlingsארציים
בחרו לחשוף את עצמם
לתושבי כדוה"א
04:22
at fourארבעה in the morningשַׁחַר,
בארבע לפנות בוקר,
04:23
whichאיזה does make that a very solidמוצק exampleדוגמא.
מה שבהחלט הופך את הדוגמא הזו לחזקה.
04:24
Those were all really solidמוצק examplesדוגמאות.
כל אלה היו דוגמאות חזקות מאוד.
04:26
They did not get me any closerיותר קרוב to understandingהֲבָנָה
הן לא קרבו אותי להבנה כלשהי
04:28
why I thought I recognizedמוּכָּר this one particularמיוחד poemשִׁיר.
בנוגע לסיבה לכך שחשבתי שזיהיתי
את אותו שיר.
04:30
But they followedאחריו the patternתַבְנִית. They playedשיחק alongלְאוֹרֶך.
אבל הן היוו דפוס.
שיחקו במשחק.
04:32
Right? Fourארבעה in the morningשַׁחַר as this scapegoatשָׂעִיר לַעֲזָאזֵל hourשָׁעָה
נכון? ארבע לפנות בוקר כשעה
שהיא שעיר לעזאזל
04:34
when all these dramaticדְרָמָטִי occurrencesמופעים
בה כל ההתרחשויות הדרמטיות האלה
04:37
allegedlyלִכאוֹרָה occurמתרחש.
לכאורה מתרחשים.
04:39
Maybe this was some kindסוג of clicheקְלִישֵׁה
אולי זו הייתה מעין קלישאה כזו
04:41
that had never been taxonomized- before.
שמעולם לא סווגה.
04:43
Maybe I was on the trailשביל
אולי הייתי בדרך
04:45
of a newחָדָשׁ memeאני אני or something.
למם חדש או משהו.
04:47
Just when things were gettingמקבל prettyיפה interestingמעניין,
בדיוק כשהדברים התחילו לעניין קצת,
04:48
things got really interestingמעניין.
הדברים התחילו ממש להיות מעניינים,
04:51
TEDTED.comcom launchedMANAG מספר, laterיותר מאוחר that yearשָׁנָה,
TED.COM נוסד, מאוחר יותר באותה שנה
04:52
with a bunchצְרוֹר of videosסרטונים from pastעבר talksשיחות,
עם כמה הרצאות מהעבר
04:54
includingלְרַבּוֹת mineשלי,
שלי בינהן,
04:56
and I startedהתחיל receivingקבלה "fourארבעה in the morningשַׁחַר" citationsציטוטים
והתחלתי לקבל ציטוטי "ארבע לפנות בוקר"
04:57
from what seemedנראה like everyכֹּל
time zoneאֵזוֹר on the planetכוכב לכת.
ממה שנדמה היה ככל אזור זמן
על פני כדוה"א.
05:00
Much of it was contentתוֹכֶן I never would have foundמצאתי
הרבה מהם היו תכנים שמעולם לא הייתי מוצא
05:03
on my ownשֶׁלוֹ if I was looking for it,
לבדי אם הייתי מחפש אותם,
05:05
and I was not.
ולא חיפשתי.
05:07
I don't know anybodyמִישֶׁהוּ with juvenileצָעִיר diabetesסוכרת.
אני לא מכיר אך אחד עם סכרת נעורים.
05:08
I probablyכנראה would have missedהחטיא the bookletחוֹבֶרֶת,
סביר להניח שהייתי מפספס את הספר
05:10
"Grilledגריל Cheeseגבינה at Fourארבעה O'Clockאו'קלאץ' in the Morningבוקר."
"טוסט בארבע לפנות בוקר"
05:12
(Laughterצחוק)
(צחוק)
05:13
I do not subscribeמנוי to Crochetלִסְרוֹג בְּמַסרֵגָה אַחַת Todayהיום! magazineמגזין,
אני לא מנוי למגזין "סרוג היום!",
05:16
althoughלמרות ש it looksנראה delightfulמְהַנֶה. (Laughterצחוק)
למרות שזה נראה אחלה (צחוק)
05:19
Take noteהערה of those clockשָׁעוֹן endsמסתיים.
שימו לב למחוגי השעון.
05:23
This is a collegeמִכלָלָה student'sסטודנט suggestionהַצָעָה
זוהי הצעתו של תלמיד קולג'
05:25
for what a "fourארבעה in the morningשַׁחַר" gangכְּנוּפִיָה signסִימָן
לאיך שלט כנופיה של "ארבע לפנות בוקר"
05:26
should look like.
צריך להיראות.
05:28
People sentנשלח me magazineמגזין adsמודעות.
אנשים שלחו לי פרסומות ממגזינים.
05:30
They tookלקח photographsתמונות in groceryמַכּוֹלֶת storesחנויות.
הם צילמו תמונות בחנויות.
05:32
I got a tonטוֹן of graphicגרפי novelsרומנים and comicsקומיקס.
קיבלתי המון רומנים גרפים וקומיקסים.
05:34
A lot of good qualityאיכות work, too:
המון עבודת איכות, ממש:
05:38
"The Sandmanאיש החול," "Watchmenשומרים."
"איש החול", "השומרים".
05:39
There's a very cuteחָמוּד exampleדוגמא
here from "Calvinקלווין and Hobbesהובס."
יש כאן דוגמא מאוד חמודה מ"קלבין והובס".
05:41
In factעוּבדָה, the oldestהוותיק ביותר citationצִיטָטָה anybodyמִישֶׁהוּ sentנשלח in
למעשה, הציטוט הכי עתיק שמישהו שלח
05:44
was from a cartoonקָרִיקָטוּרָה from the Stoneאֶבֶן Ageגיל.
היה מתקופת האבן.
05:47
Take a look.
שימו לב:
05:49
(Videoוִידֵאוֹ) Wilmaוילמה Flintstoneפלינטסטון: Like how earlyמוקדם?
(וידאו) ווילמה פלינסטון: מוקדם כמו מה?
05:51
Fredפרד Flintstoneפלינטסטון: Like at 4 a.m., that's how earlyמוקדם.
פרד פלינסטון: מוקדם כמו בארבע לפנות בוקר.
05:53
RivesRives: And the flipלְהַעִיף sideצַד of the timelineציר זמן,
רייבס: והצד השני של ציר הזמן,
05:56
this is from the 31stרחוב centuryמֵאָה.
זה מהמאה ה31.
05:58
A thousandאלף yearsשנים from now,
אלף שנה מעכשיו,
05:59
people are still doing this.
אנשים עדיים עושים את זה.
06:00
(Videoוִידֵאוֹ): Announcerכָּרוֹז: The time is 4 a.m.
(וידאו) מכריז: השעה היא ארבע לפנות בוקר.
06:03
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:06
RivesRives: It showsמופעים the spectrumספֵּקטרוּם.
רייבס: זה מראה ספקטרום.
06:07
I receivedקיבלו so manyרב songsשירים, TVטֵלֶוִיזִיָה showsמופעים, moviesסרטים,
אני קיבלתי כל כך הרבה שירים,
תוכניות טלוויזיה, סרטים
06:08
like from dismalעָגוּם to famousמפורסם,
מנוראיים למפורסמים,
06:12
I could give you a four-hourארבע שעות playlistרשימת השמעה.
יכולתי לתת לכם פלייליסט של ארבע שעות.
06:14
If I just stickמקל to modernמוֹדֶרנִי maleזָכָר movieסרט starsכוכבים,
אם רק נלך על כוכבים גברים מודרנים,
06:16
I keep it to the lengthאורך
זה יהיה באורך של
06:18
of about a commercialמִסְחָרִי.
בערך פרסומת.
06:19
Here'sהנה your samplerדַגָם.
הנה הדוגמית שלכם:
06:21
(Movieסרט montageמונטאז ' of "It's 4 a.m.")
(קטעי סרטים עם ארבע לפנות בוקר)
06:22
(Laughterצחוק)
(צחוק)
06:49
RivesRives: So somewhereאי שם alongלְאוֹרֶך the lineקַו,
ריבס: אז מתישהו לאורך הדרך
06:52
I realizedהבין I have a hobbyתַחבִּיב
קלטתי שהיה לי תחביב
06:54
I didn't know I wanted,
שלא ידעתי שרציתי,
06:56
and it is crowdsourcedקהל שמקורו.
והוא הועבר לידיו של הציבור.
06:58
But I was alsoגַם thinkingחושב what you mightאולי be thinkingחושב,
אבל גם חשבתי מה שאתם אולי חושבים,
07:00
whichאיזה is really, couldn'tלא יכול you do this
וזה: באמת, האם אי אפשר לעשות את זה
07:03
with any hourשָׁעָה of the day?
עם כל שעה ביום?
07:04
First of all, you are not gettingמקבל clipsקליפים like that
קודם כל, לא מוצאים קליפים כאלה
07:06
about fourארבעה in the afternoonאחרי הצהריים.
על ארבע אחר הצהריים.
07:07
Secondlyשנית, I did a little researchמחקר.
דבר שני, חקרתי קצת את העיניין.
07:09
You know, I was kindסוג of interestedמעוניין.
הייתי קצת מעוניין...
07:10
If this is confirmationאִשׁוּר biasהֲטָיָה,
אם זו הטיית אישור,
07:12
there is so much confirmationאִשׁוּר, I am biasedמְשׁוּחָד.
יש כל כך הרבה אישור שאני מוטה.
07:14
Literatureסִפְרוּת probablyכנראה showsמופעים it bestהטוב ביותר.
ספרות בטח מראה את זה הכי טוב.
07:17
There are a coupleזוּג threeשְׁלוֹשָׁה in
the morningsבבקרים in Shakespeareשייקספיר.
יש כמה שלוש-לפנות-בוקר בשייקספיר
07:18
There's a fiveחָמֵשׁ in the morningשַׁחַר.
יש חמש-לפנות-בוקר אחד,
07:20
There are sevenשֶׁבַע fourארבעה in the morningsבבקרים,
יש שבע ארבע לפנות בוקר,
07:22
and they're all very direנוֹרָא.
והם כולם מאוד איומים.
07:23
In "Measureלִמְדוֹד for Measureלִמְדוֹד," it's
the call time for the executionerתליין.
ב"מידה כנגד מידה", זהו זמן ההוצאה להורג.
07:24
Tolstoyטולסטוי givesנותן Napoleonנפוליאון insomniaנדודי שינה
טולסטוי נותן לנפוליאון נדודי שינה
07:27
at fourארבעה in the morningשַׁחַר right before battleקרב
בארבע לפנות בוקר
ממש לפני קרב
07:30
in "Warמִלחָמָה and Peaceשָׁלוֹם."
ב"מלחמה ושלום"
07:32
Charlotteשרלוט Brontהחזיתë's's "Janeג 'יין Eyreאייר" has got kindסוג of
ל"ג'יין אייר" של שרלוט ברונטה
07:34
a pivotalמַכרִיעַ fourארבעה in the morningשַׁחַר,
יש ארבע לפנות בוקר מכריע,
07:35
as does Emilyאמילי Brontהחזיתë's's "Wutheringלטרוף Heightsהייטס."
כמו גם ל"אנקת גבהים" של אמילי ברונטה.
07:36
"Lolitaלוליטה" has as a creepyמְצַמרֵר fourארבעה in the morningשַׁחַר.
ל"לוליטה" יש ארבע לפנות
בוקר מטריד.
07:40
"Huckleberryהאקלברי Finnפין" has one in dialectנִיב.
ל"הרפתקאותיו של האקלברי פין"
יש אחד בדיאלקט.
07:43
Someoneמִישֶׁהוּ sentנשלח in H.G. Wells'וולס ' "The Invisibleבלתי נראה Man."
מישהו שלח את "הרואה ואינו נראה"
של ה.ג'. ולס,
07:47
Someoneמִישֶׁהוּ elseאַחֵר sentנשלח in Ralphראלף Ellison'sשל אליסון "Invisibleבלתי נראה Man."
מישהו אחר שלח את "אדם בלתי נראה"
של רלף אליסון.
07:50
"The Great Gatsbyגטסבי" spendsמבלה the last
"גטסבי הגדול" מבלה את
07:53
fourארבעה in the morningשַׁחַר of his life
ארבע לפנות בוקר האחרון שלו
07:55
waitingהַמתָנָה for a loverמְאַהֵב who never showsמופעים,
מחכה לאהובה שלעולם לא מגיעה,
07:57
and the mostרוב famousמפורסם wake-upתתעורר in literatureסִפְרוּת, perhapsאוּלַי,
וההתעוררות שאולי מפורסמת מכולם
בספרות
07:59
"The Metamorphosisגִלגוּל."
"הגלגול".
08:02
First paragraphפסקה, the mainרָאשִׁי characterאופי wakesמתעורר up
פסקה ראשונה, הגיבור מתעורר
08:03
transformedהשתנה into a giantעֲנָק cockroachמקק,
נהפך לג'וק עצום,
08:05
but we alreadyכְּבָר know, cockroachמקק notwithstandingעל אף,
אבל אנחנו כבר יודעים ש- למרות הג'וק -
08:07
something is up with this guy.
משהו מוזר עם האיש הזה.
08:10
Why? His alarmאזעקה is setמַעֲרֶכֶת for fourארבעה o'clockהשעה in the morningשַׁחַר.
למה? השעון המעורר שלו מכוון
לארבע לפנות בוקר.
08:12
What kindסוג of personאדם would do that?
איזה מן בנאדם היה עושה את זה?
08:15
This kindסוג of personאדם would do that.
בנאדם כזה היה עושה את זה:
08:19
(Musicמוּסִיקָה)
(מוזיקה)
08:21
(4 a.m. alarmאזעקה clockשָׁעוֹן montageמונטאז ')
(קליפים של שעונים מעוררים בארבע לפנות בוקר)
08:25
(Videoוִידֵאוֹ) Newcasterניוקאסטר: Topחלק עליון of the hourשָׁעָה.
Time for the morningשַׁחַר newsחֲדָשׁוֹת.
(וידאו) קריין: בוקר טוב.
ועכשיו לחדשות הבוקר.
08:30
But of courseקוּרס, there is no newsחֲדָשׁוֹת yetעדיין.
אבל כמובן שאין חדשות עדיין.
08:33
Everyone'sכולם still asleepיָשֵׁן in theirשֶׁלָהֶם comfyנוח, comfyנוח bedsמיטות.
כולם עדיין ישנים במיטות הנווחות שלהם.
08:34
RivesRives: Exactlyבְּדִיוּק.
ריבס: בדיוק.
08:37
So that's Lucyלוסי from the Peanutsבוטנים,
אז זאת הייתה לוסי מהפינאטס,
08:39
"Mommieאמא Dearestהיקר", Rockyסַלעִי, first day of trainingהַדְרָכָה,
"אמא יקרה", רוקי, יום ראשון לאימונים,
08:41
Nelsonנלסון Mandelaמנדלה, first day in officeמִשׂרָד,
נלסון מנדלה, יום ראשון במשרד,
08:43
and Bartבארט Simpsonסימפסון, whichאיזה combinedמְשׁוּלָב with a cockroachמקק
ובארט סימפסון, שבשילוב עם הג'וק
08:45
would give you one hellגֵיהִנוֹם of a dinnerאֲרוּחַת עֶרֶב partyמפלגה
היו נותנים לכם מסיבה מעניינת במיוחד.
08:48
and givesנותן me yetעדיין anotherאַחֵר categoryקטגוריה,
ונותנים לי עוד קטגוריה:
08:50
people wakingמתעורר up, in my bigגָדוֹל oldישן databaseמאגר מידע.
אנשים מתעוררים, במאגר שלי.
08:52
Just imagineלדמיין that your friendsחברים and your familyמִשׁפָּחָה
רק תתארו לעצמכם שחבריכם
ומשפחתכם
08:55
have heardשמע that you collectלאסוף, say, stuffedמְמוּלָא polarקוֹטבִי bearsדובים,
שמעו שאתם אוספים, נגיד,
בובות דובי קוטב,
08:57
and they sendלִשְׁלוֹחַ them to you.
והם שולחים לכם אותם.
09:00
Even if you don't really, at a certainמסוים pointנְקוּדָה,
אפילו אם אתם לא באמת אוספים אותם,
בשלב מסויים,
09:02
you totallyלְגַמרֵי collectלאסוף stuffedמְמוּלָא polarקוֹטבִי bearsדובים,
אתם לגמרי אוספים בובות דובי קוטב,
09:05
and your collectionאוסף is probablyכנראה prettyיפה kick-assלכסח.
והאוסף שלכם הוא בטח די אדיר.
09:08
And when I got to that pointנְקוּדָה, I embracedמחובקת it.
וכשהגעתי לשלב הזה, אני הלכתי עם זה.
09:10
I got my curatorאוֹצֵר on. I startedהתחיל factעוּבדָה checkingבודקים,
הוצאתי את האוצר שבי, התחלתי לבדוק עובדות,
09:12
downloadingהורדה, illegallyבאופן בלתי חוקי screen-grabbingתופס את המסך.
הורדתי מהאינטרנט, צילמתי מסכים
באופן בלתי חוקי,
09:15
I startedהתחיל archivingבארכיון.
התחלתי לארגן ארכיון.
09:18
My hobbyתַחבִּיב had becomeהפכו a habitהֶרגֵל,
התחביב שלי נהיה הרגל,
09:19
and my habitהֶרגֵל gaveנתן me possiblyיִתָכֵן the world'sשל העולם
וההרגל שלי נתן לי כנראה
09:21
mostרוב eclecticאֶקְלֶקְטִי Netflixנטפליקס queueתוֹר.
את רשימת הנטפליקס הכי אקלקטית
בכל העולם.
09:24
At one pointנְקוּדָה, it wentהלך, "Guys and Dollsבובות: The Musicalמוּסִיקָלִי,"
בשלב מסויים זה היה נראה כך:
"ברנשים וחתיכות - המחזמר"
09:27
"Last Tangoטַנגוֹ in Parisפריז,"
"טנגו אחרון בפריז"
09:30
"Diaryיְוֹמָן of a Wimpyוימפי Kidיֶלֶד,"
"יומנו של חנון"
09:31
"Pornפורנו Starכוכב: Legendאגדה of Ronרון Jeremyג'רמי."
"כוכב פורנו: אגדת רון ג'רמי"
09:32
Why "Pornפורנו Starכוכב: Legendאגדה of Ronרון Jeremyג'רמי"?
למה "כוכב פורנו: אגדת רון ג'רמי"?
09:34
Because someoneמִישֶׁהוּ told me I
would find this clipלְקַצֵץ in there.
בגלל שמישהו אמר לי שאמצא את הקליפ
הזה שם
09:36
(Videoוִידֵאוֹ) Ronרון Jeremyג'רמי: I was bornנוֹלָד
(וידאו) רון ג'רמי: אני נולדתי
09:39
in Flushingשְׁטִיפָה, Queensקווינס
בפלאשינג, קווינס
09:40
on Marchמרץ, 12, 1953,
ב12 במרץ, 1953,
09:42
at fourארבעה o'clockהשעה in the morningשַׁחַר.
בארבע לפנות בוקר.
09:45
RivesRives: Of courseקוּרס he was. (Laughterצחוק) (Applauseתְשׁוּאוֹת)
רייבס: כמובן.
(צחוק) (מחיאות כפיים)
09:47
Yeah. Not only does it seemנראה to make senseלָחוּשׁ,
כן, לא רק שזה נראה הגיוני,
09:48
it alsoגַם answersתשובות the questionשְׁאֵלָה,
זה גם עונה על השאלה
09:51
"What do Ronרון Jeremyג'רמי and Simoneסימון dede Beauvoirבובואר
"מה יש לרון ג'רמי ולסימון דה בובואר
09:54
have in commonמשותף?"
במשותף?"
09:56
Simoneסימון dede Beauvoirבובואר beginsמתחיל her entireשלם autobiographyאוֹטוֹבִּיוֹגְרָפִיָה
סימון דה בובואר מתחילה את האוטוביוגרפיה שלה
09:58
with the sentenceמשפט, "I was bornנוֹלָד
at fourארבעה o'clockהשעה in the morningשַׁחַר,"
עם המשפט: "נולדתי בארבע
לפנות בוקר."
10:01
whichאיזה I had because someoneמִישֶׁהוּ
elseאַחֵר had emailedבדוא"ל it to me,
את זה קיבלתי ממשהו אחר באימייל.
10:03
and when they did, I had anotherאַחֵר bumpמַכָּה up
וכשזה קרה זה קידם את
10:05
in my entryכְּנִיסָה for this, because pornפורנו starכוכב Ronרון Jeremyג'רמי
ההתעניינות שלי בזה, בגלל שכוכב הפורנו
רון ג'רמי
10:08
and feministפֶמִינִיסט Simoneסימון dede Beauvoirבובואר
והפמיניסטית סימון דה בובואר
10:11
are not just differentשונה people.
הם לא רק אנשים שונים,
10:13
They are differentשונה people that
have this thing connectingמְקַשֵׁר them,
הם אנשים שונים
שיש בינהם את הדבר הזה שמחבר אותם,
10:14
and I did not know if that is triviaדְבָרִים בְּטֵלִים or knowledgeיֶדַע
ואני לא ידעתי אם זה טריוויה או ידע
10:17
or inadvertentבטעות expertiseמומחיות, but I did wonderפֶּלֶא,
או מומחיות בשוגג, אבל תהיתי
10:20
is there maybe a coolerמְצַנֵן way to do this?
האם קיימת אולי דרך מגניבה יותר לעשות את זה?
10:23
So last Octoberאוֹקְטוֹבֶּר, in gentlemanג'ֶנטֶלמֶן scholarמְלוּמָד traditionמָסוֹרֶת,
אז באוקטובר שעבר, כמיטב המסורת,
10:25
I put the entireשלם collectionאוסף onlineבאינטרנט
העלתי את כל האוסף שלי לאינטרנט
10:29
as "Museumמוּזֵיאוֹן of Fourארבעה in the Morningבוקר."
בתור "מוזיאון ארבע לפנות בוקר".
10:31
You can clickנְקִישָׁה on that redאָדוֹם "refreshלְרַעֲנֵן" buttonלַחְצָן.
אפשר ללחוץ על כפתור ה"רענן" האדום.
10:33
It will take you at randomאַקרַאִי to one of
הוא יביא אותכם אקראית לאחד
10:35
hundredsמאות of snippetsקטעי טקסט that are in the collectionאוסף.
ממאות הציטוטים שבאוסף.
10:37
Here is a knockoutנוקאוט poemשִׁיר
הנה שיר פצצה
10:40
by Billyבילי Collinsקולינס calledשקוראים לו "Forgetfulnessשִׁכחָה."
מאת בילי קולינס שנקרא "שכחנות"
10:41
(Videoוִידֵאוֹ) Billyבילי Collinsקולינס: No wonderפֶּלֶא you riseלעלות
(וידאו) בילי קולינס: לא פלא שאתה קם
10:44
in the middleאֶמצַע of the night
באמצע הלילה
10:45
to look up the dateתַאֲרִיך of a famousמפורסם battleקרב
למצוא תאריך של קרב מפורסם
10:47
in a bookסֵפֶר on warמִלחָמָה.
בספר על מלחמה.
10:49
No wonderפֶּלֶא the moonירח in the windowחַלוֹן
לא פלא שהירח בחלון
10:51
seemsנראה to have driftedנסחף out of a love poemשִׁיר
נראה כמתוך שיר אהבה
10:54
that you used to know by heartלֵב.
שפעם ידעת בעל פה.
10:56
RivesRives: So the first hourשָׁעָה of this projectפּרוֹיֶקט
ריבס: אז השעה הראשונה של הפרוייקט הזה
10:59
was satisfyingסיפוק.
הייתה מספקת.
11:03
A Bollywoodבוליווד actorשַׂחְקָן sangשרה a lineקַו on a DVDDVD in a cafeבֵּית קָפֶה.
שחקן בוליווד שר משפט בדי.וי.די בבית קפה.
11:04
Halfחֲצִי a globeגלוֹבּוּס away, a teenagerמִתבַּגֵר
במרחק של חצי גלובוס משם, נער
11:08
madeעָשׂוּי an Instagramאינסטגרם videoוִידֵאוֹ of it and sentנשלח it to me,
צילם את זה באינסטגרם ושלח לי,
11:11
a strangerזָר.
זר.
11:13
Lessפָּחוּת than a weekשָׁבוּעַ laterיותר מאוחר, thoughאם כי,
אך פחות משבוע לאחר מכן,
11:14
I receivedקיבלו a little bitbit of graceחן.
קיבלתי מעט חסד.
11:16
I receivedקיבלו a poignantנוֹקֵב tweetצִיוּץ.
קיבלתי טוויט עינייני.
11:19
It was briefקָצָר.
הוא היה קצר.
11:23
It just said, "Remindsמזכיר me of an ancientעָתִיק mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה."
רק היה כתוב בו: "מזכיר לי קסטת מיקס עתיקה."
11:25
The nameשֵׁם was a pseudonymשם בדוי,
actuallyלמעשה, or a pseudo-pseudonymפסבדו-בדוי.
השם היה בדוי,
או כמעט בדוי.
11:29
As soonבקרוב as I saw the initialsראשי תיבות, and the profileפּרוֹפִיל picpic,
ברגע שראיתי את ראשי התיבות,
ואת תמונת הפרופיל,
11:32
I knewידע immediatelyמיד, my wholeכֹּל bodyגוּף knewידע
ידעתי מיד, כל גופי ידע
11:35
immediatelyמיד who this was,
מיד מי זו הייתה,
11:37
and I knewידע immediatelyמיד
וידעתי מיד
11:40
what mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה she was talkingשִׂיחָה about.
על איזה קסטת מיקס היא דיברה.
11:42
(Musicמוּסִיקָה)
(מוסיקה)
11:45
L.D. was my collegeמִכלָלָה romanceרומנטיקה.
ל.ד. הייתה אהובת הקולג' שלי.
11:48
This is in the earlyמוקדם '90s. I was an undegradתירגום.
זה היה בשנות ב90 המוקדמות,
אני למדתי לתואר ראשון.
11:51
She was a gradגראד studentתלמיד in the
libraryסִפְרִיָה sciencesמדעים departmentמַחלָקָה.
היא הייתה סטודנטית לתואר שני
במדעי הספרייה.
11:53
Not the kindסוג of librarianסַפרָן that takes her glassesמשקפיים off,
לא ספרנית שמסירה את המשקפיים,
11:57
letsמאפשר her hairשיער down, suddenlyפִּתְאוֹם she's smokingלעשן hotחַם.
משחררת את השיער,
ופתאום היא חתיכה מהממת.
11:59
She was alreadyכְּבָר smokingלעשן hotחַם,
היא כבר הייתה חתיכה מהממת,
12:01
she was superסוּפֶּר dorkyמטומטם,
היא הייתה ממש מוזרה,
12:03
and we had a December-Mayדצמבר - מאי romanceרומנטיקה,
והיה לנו רומן דצמבר-מאי,
12:04
meaningמַשְׁמָעוּת we startedהתחיל datingהיכרויות in Decemberדֵצֶמבֶּר,
כלומר התחלנו לצאת בדצמבר,
12:06
and by Mayמאי, she had graduatedבוגר
ובמאי היא סיימה את הלימודים
12:08
and becameהפכתי my one that got away.
ונהייתה "האחת שנעלמה" שלי.
12:11
But her mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה did not get away.
אבל קסטת המיקס שלה לא נעלמה.
12:14
I have keptשמר this mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה in a boxקופסא
שמרתי את קסטת המיקס הזה בקופסא
12:18
with notesהערות and postcardsגלויות, not just from L.D.,
עם פתקים וגלויות,
לא רק מל.ד.,
12:21
from my life, but for decadesעשרות שנים.
אלא מהחיים שלי, במשך עשרות שנים.
12:24
It's the kindסוג of boxקופסא where,
זה מהקופסאות
12:27
if I have a girlfriendחֲבֵרָה, I tendנוטה to hideלהתחבא it from her,
שאם יש לי חברה, אני נוטה להחביא ממנה,
12:28
and if I had a wifeאישה, I'm sure I would shareלַחֲלוֹק it with her,
ואם הייתה לי אשה, אני בטוח שהייתי
משתף אותה,
12:30
but the storyכַּתָבָה — (Laughterצחוק) — with this mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה
אבל הסיפור - (צחוק) - עם קסטת המיקס הזה
12:32
is there are sevenשֶׁבַע songsשירים perלְכָל sideצַד,
הוא שיש שבעה שירים בכל צד,
12:35
but no songשִׁיר titlesכותרות.
אבל אין את שמות השירים.
12:37
Insteadבמקום זאת, L.D. has used the U.S. Libraryסִפְרִיָה of Congressקוֹנגרֶס
במקום זאת, ל.ד. השתמשה בשיטת המיון של
ספריית הקונגרס,
12:39
classificationמִיוּן systemמערכת, includingלְרַבּוֹת pageעמוד numbersמספרים,
כולל מספרי עמוד,
12:42
to leaveלעזוב me cluesרמזים.
על מנת להשאיר לי רמזים.
12:45
When I got this mixלְעַרְבֵּב tapeסרט הדבקה,
כשקיבלתי את קסטת המיקס הזו,
12:47
I put it in my cassetteקַלֶטֶת playerשחקן,
הכנסתי אותה לטייפ,
12:49
I tookלקח it to the campusקַמפּוּס libraryסִפְרִיָה, her libraryסִפְרִיָה,
לקחתי אותו לספריית הקמפוס, הספרייה שלה,
12:50
I foundמצאתי 14 booksספרים on the shelvesמדפים.
מצאתי 14 ספרים על מדפים.
12:54
I rememberלִזכּוֹר bringingמביא them all
אני זוכר שהבאתי את כולם
12:56
to my favoriteהכי אהוב cornerפינה tableשולחן,
לשולחן האהוב עלי בפינה,
12:57
and I readלקרוא poemsשירים pairedמְזוּוָג to songsשירים
וקראתי שירה מותאמת לשירים
12:59
like foodמזון to wineיַיִן,
כמו אוכל ליין
13:03
pairedמְזוּוָג, I can tell you,
מותאמת, אני יכול להגיד לכם,
13:04
like saddleאוּכָּף shoesנעליים
כמו נעלי אוכף
13:06
to a cobaltקובלט blueכָּחוֹל vintageבָּצִיר cottonכותנה dressשמלה.
לשמלת כותנה, וינטאג' כחולה.
13:08
I did this again last Octoberאוֹקְטוֹבֶּר.
עשיתי זאת שוב באוקטובר שעבר.
13:11
I'm sittingיְשִׁיבָה there, I got newחָדָשׁ earbudsאוזניות,
אני יושב שם, יש לי אוזניות חדשות,
13:13
oldישן Walkmanווקמן, I realizeלִהַבִין this is just the kindסוג
וולקמן ישן, ומבין שזו בדיוק
13:16
of extravaganceפַּזְרָנוּת I used to take for grantedשניתנו
האקסטרווגנזה שפעם לקחתי כמובנת מאליה,
13:18
even when I was extravagantבזבזני.
אפילו כשעוד הייתי אקסטרווגנטי.
13:20
And then I thought, "Good for him."
ואז חשבתי: "כל הכבוד לו."
13:22
"PGPG" is Slavicסלאבית literatureסִפְרוּת.
"PG" זו ספרות סלבית.
13:26
"7000" seriesסִדרָה Polishפולני literatureסִפְרוּת.
סדרת "7000" היא ספרות פולנית.
13:29
Z9A24 is a collectionאוסף of 70 poemsשירים.
Z9A24 הוא אוסף של 70 שירים.
13:32
Pageעמוד 31 is Wislawaויסלבה Szymborska'sשל שימבורסקה poemשִׁיר
עמוד 31 הוא השיר של ויסלבה שימבורסקה
13:35
pairedמְזוּוָג with Paulפול Simon'sשל סיימון "Peaceשָׁלוֹם Like a Riverנהר."
שהותאם עם "שלום כמו נהר" של פול סיימון.
13:38
(Musicמוּסִיקָה: Paulפול Simonסיימון, "Peaceשָׁלוֹם Like a Riverנהר")
(מוזיקה: פול סיימון, "שלום כמו נהר")
13:40
(Videoוִידֵאוֹ) Paulפול Simonסיימון: ♪ Oh, fourארבעה in the morningשַׁחַר
(וידאו) פול סיימון: "או, ארבע לפנות בוקר
13:44
♪ I wokeהתעוררתי up from out of my dreamחולם
התעוררתי מתוך חלומי"
13:45
RivesRives: Thank you. Appreciateמעריך it. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
רייבס: תודה. (מחיאות כפיים)
13:51
Translated by Hallel Rabinowitz
Reviewed by Roni Zoller

▲Back to top

About the speaker:

Rives - Performance poet, multimedia artist
Performance artist and storyteller Rives has been called "the first 2.0 poet," using images, video and technology to bring his words to life.

Why you should listen

Part poet, part storyteller, part philosopher, Rives is the co-host of TEDActive as well as a frequent TED speaker. On stage, his poems burst in many directions, exposing multiple layers and unexpected treats: childhood memories, grown-up humor, notions of love and lust, of what is lost forever and of what's still out there waiting to unfold. Chimborazo.

A regular on HBO's Def Poetry Jam, Rives also starred alongside model Bar Refaeli in the 2008 Bravo special Ironic Iconic America, touring the United States on a "roller coaster ride through the eye-popping panorama of American pop culture." Flat pages can't contain his storytelling, even when paper is his medium. The pop-up books he creates for children unfold with surprise: The Christmas Pop-Up Present expands to reveal moving parts, hidden areas and miniature booklets inside. 

His latest project—the Museum of Four in the Morning—is an ode to a time that may well be part of a global conspiracy. In a good way.  

More profile about the speaker
Rives | Speaker | TED.com