ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Хари Клиф: Стигнахме ли до края на физиката?

Filmed:
2,620,349 views

Защо има нещо вместо да няма нищо? Защо във вселената съществуват толкова много интересни неща? Специалистът по физика на елементарните частици Хари Клиф работи за Големия Хадронен Ускорител при Европейската организация за ядрени изследвания и има потенциално лоши новини за хората, които търсят отговорите на тези въпроси. Въпреки изключителните усилия на учените (и помощта на най-голямата машина на планетата), може никога да не успеем да обясним всички странни свойства на природата. Краят на физиката ли е това? Научете повече от тази увлекателна беседа за най-новите изследвания на тайнствената структура на вселената.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredсто yearsгодини agoпреди this monthмесец,
a 36-year-old-годишен AlbertАлберт EinsteinАйнщайн
0
480
3696
Този месец се навършват 100 години,
откакто 36-годишният Алберт Айнщайн
00:16
stoodстоеше up in frontпреден of the PrussianПруски
AcademyАкадемия of SciencesНауки in BerlinБерлин
1
4200
3256
се изправил пред Пруската академия
на науките в Берлин,
00:19
to presentнастояще a radicalрадикален newнов theoryтеория
of spaceпространство, time and gravityземно притегляне:
2
7480
4456
за да представи радикална нова теория
за пространството, времето и гравитацията-
00:23
the generalобщ theoryтеория of relativityтеория на относителността.
3
11960
3016
общата теория на относителността.
00:27
GeneralОбщи relativityтеория на относителността is unquestionablyбезспорно
Einstein'sНа Айнщайн masterpieceшедьовър,
4
15000
3056
Oбщата теория на относителността
безспорно е шедьовърът на Айнщайн,
00:30
a theoryтеория whichкойто revealsразкрива the workingsизработки
of the universeвселена at the grandestвеличествения scalesвезни,
5
18080
3976
теория, която разкрива как функционира
вселената в най-голям мащаб,
00:34
capturingзаснемане in one beautifulкрасив lineлиния of algebraалгебра
6
22080
2376
улавяйки в един красивa алгебра всичко,
00:36
everything from why applesябълки fallпадане from treesдървета
to the beginningначало of time and spaceпространство.
7
24480
4520
от това защо ябълките падат от дърветата
до началото на времето и пространството.
00:41
1915 mustтрябва да have been an excitingвълнуващ yearгодина
to be a physicistфизик.
8
29720
3096
1915 трябва да е била вълнуваща година
за физиците.
00:44
Two newнов ideasидеи were turningобръщане
the subjectпредмет on its headглава.
9
32840
3496
Две нови идеи са преобръщали
предмета из основи.
00:48
One was Einstein'sНа Айнщайн theoryтеория of relativityтеория на относителността,
10
36360
2336
Едната била теорията на относителността
на Айнщайн,
00:50
the other was arguablyможе да се каже
even more revolutionaryреволюционер:
11
38720
3176
а другата - смятаната от някои
за дори по-революционна
00:53
quantumквант mechanicsмеханика,
12
41920
1456
квантова механика,
00:55
a mind-meltinglyум-meltingly strangeстранен
yetоще stunninglyзашеметяващо successfulуспешен newнов way
13
43400
3536
умопобъркващо странен,
но изумително успешен начин
00:58
of understandingразбиране the microworldMicroWorld,
the worldсвят of atomsатома and particlesчастици.
14
46960
4280
за разбиране на микросвета,
света на атомите и частиците.
01:03
Over the last centuryвек,
these two ideasидеи have utterlyнапълно transformedтрансформиран
15
51920
3656
През миналия век
тези две идеи изцяло промениха
01:07
our understandingразбиране of the universeвселена.
16
55600
1736
разбирането ни за вселената.
01:09
It's thanksБлагодаря to relativityтеория на относителността
and quantumквант mechanicsмеханика
17
57360
2336
Благодарение на относителността
и квантовата механика
01:11
that we'veние имаме learnedнаучен
what the universeвселена is madeизработен from,
18
59720
2336
научихме от какво е направена вселената,
01:14
how it beganзапочна
and how it continuesпродължава to evolveсе развива.
19
62080
2519
как е възникнала и как
продължава да се развива.
01:17
A hundredсто yearsгодини on, we now find ourselvesсебе си
at anotherоще turningобръщане pointточка in physicsфизика,
20
65360
4296
Сега, 100 години по-късно, се намираме
в друга повратна точка във физиката,
01:21
but what's at stakeзалог now
is ratherпо-скоро differentразличен.
21
69680
2480
но в опасност сега е нещо
много по-различно.
01:24
The nextследващия fewмалцина yearsгодини mayможе tell us
whetherдали we'llдобре be ableспособен
22
72840
2456
През следващите няколко години
може да разберем дали
01:27
to continueпродължи to increaseнараства
our understandingразбиране of natureприрода,
23
75320
2856
ще продължим да разширяваме
разбирането си за природата
01:30
or whetherдали maybe for the first time
in the historyистория of scienceнаука,
24
78200
3416
или може би за пръв път
в историята на науката
01:33
we could be facingизправени пред questionsвъпроси
that we cannotне мога answerотговор,
25
81640
3936
ще се изправим пред въпроси,
на които не можем да отговорим,
01:37
not because we don't have
the brainsмозъците or technologyтехнология,
26
85600
2576
не защото ни липсва
ум или технология,
01:40
but because the lawsзакони of physicsфизика
themselvesсебе си forbidзабранявам it.
27
88200
3240
а защото самите закони на физиката
го забраняват.
01:44
This is the essentialсъществен problemпроблем:
the universeвселена is farдалече, farдалече too interestingинтересен.
28
92560
4576
Основният проблем е този:
Вселената е прекалено интересна.
01:49
RelativityТеория на относителността and quantumквант mechanicsмеханика
appearсе появи to suggestпредлагам
29
97160
2656
Относителността и квантовата механика
сякаш предполагат,
01:51
that the universeвселена
should be a boringскучно е placeмясто.
30
99840
2296
че вселената трябва да е скучно място.
01:54
It should be darkтъмен, lethalсмъртоносен and lifelessмъртва.
31
102160
2896
Тъмна, фатална и безжизнена.
01:57
But when we look around us, we see we liveживея
in a universeвселена fullпълен of interestingинтересен stuffматерия,
32
105080
3936
Но ако се огледаме, виждаме, че живеем
във вселена, пълна с интересни неща,
02:01
fullпълен of starsзвезди, planetsпланети, treesдървета, squirrelsкатерици.
33
109040
3056
със звезди, планети, дървета, катерици.
02:04
The questionвъпрос is, ultimatelyв края на краищата,
34
112120
1496
В края на краищата, въпросът е
02:05
why does all this interestingинтересен stuffматерия existсъществувам?
35
113640
3296
защо съществуват всички тези
интересни неща?
02:08
Why is there something
ratherпо-скоро than nothing?
36
116960
3080
Защо има нещо вместо да няма нищо?
02:13
This contradictionпротиворечие is the mostнай-много pressingнатискане
problemпроблем in fundamentalосновен physicsфизика,
37
121080
3496
Това противоречие е най-належащият
проблем във фундаменталната физика
02:16
and in the nextследващия fewмалцина yearsгодини, we mayможе find out
whetherдали we'llдобре ever be ableспособен to solveрешавам it.
38
124600
4720
и през следващите няколко години ще разберем
дали изобщо някога ще можем да го решим.
02:23
At the heartсърце of this problemпроблем
are two numbersчисленост,
39
131080
3096
В сърцевината на проблема
са две числа,
02:26
two extremelyизвънредно dangerousопасно numbersчисленост.
40
134200
2496
две изключително опасни числа.
02:28
These are propertiesсвойства of the universeвселена
that we can measureмярка,
41
136720
2696
Това са свойства на вселената,
които можем да измерим
02:31
and they're extremelyизвънредно dangerousопасно
42
139440
1536
и са особено опасни,
02:33
because if they were differentразличен,
even by a tinyмъничък bitмалко,
43
141000
2416
защото ако бяха различни,
дори със съвсем мъничко,
02:35
then the universeвселена as we know it
would not existсъществувам.
44
143440
2720
вселената в сегашния ѝ вид
нямаше да съществува.
02:38
The first of these numbersчисленост is associatedсвързана
with the discoveryоткритие that was madeизработен
45
146720
3456
Първото число се свързва
с откритието, направено на
02:42
a fewмалцина kilometerskm from this hallантре,
at CERNCERN, home of this machineмашина,
46
150200
2976
няколко километра от тази зала,
в CERN, домът на тази машина -
02:45
the largestнай-големият scientificнаучен deviceприспособление
ever builtпостроен by the humanчовек raceраса,
47
153200
3056
най-големият научен апарат,
създаван някога от хората,
02:48
the LargeГолям HadronАдронен ColliderУскорител.
48
156280
1856
Големият Хадронен Ускорител.
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicсубатомни particlesчастици
around a 27-kilometer-километър ringпръстен,
49
158160
3976
Той ускорява субатомни частици
в един 27-километров пръстен,
02:54
gettingполучаване на them closerпо близо and closerпо близо
to the speedскорост of lightсветлина
50
162160
2456
доближава ги все повече
до скоростта на светлината
02:56
before smashingSmashing them into eachвсеки other
insideвътре giganticгигантски particleчастица detectorsдетектори.
51
164640
4656
преди да ги сблъска еднa с другa
в гигантски детектори на частици.
03:01
On JulyЮли 4, 2012, physicistsфизици
at CERNCERN announcedоповестен to the worldсвят
52
169320
4496
На 4 юли 2012 г. физиците
от CERN съобщиха на света,
03:05
that they'dте биха spottedзабелязан
a newнов fundamentalосновен particleчастица
53
173840
2536
че са наблюдавали как възниква
една нова елементарна частица
03:08
beingсъщество createdсъздаден at the violentнасилствен collisionsсблъсъци
at the LHCLHC: the HiggsХигс bosonБозон.
54
176400
4360
при яростните сблъсъци в Големия
Хадронен ускорител - Хигс бозонът.
03:13
Now, if you followedпоследвано the newsНовини at the time,
55
181440
2056
Ако сте следили новините тогава,
03:15
you'llти ще have seenвидян a lot of physicistsфизици
gettingполучаване на very excitedвъзбуден indeedнаистина,
56
183520
3056
сте видели много физици
да се вълнуват истински
03:18
and you'dти можеш be forgivenпростено for thinkingмислене
57
186600
1656
и ви е простено да мислите,
03:20
we get that way everyвсеки time
we discoverоткривам a newнов particleчастица.
58
188280
2536
че се държим така всеки път,
щом открием нова частица.
03:22
Well, that is kindмил of trueвярно,
59
190840
1336
Това донякъде е вярно,
03:24
but the HiggsХигс bosonБозон
is particularlyособено specialспециален.
60
192200
2696
но Хигс бозонът е особено специален.
03:26
We all got so excitedвъзбуден
because findingнамиране the HiggsХигс
61
194920
2456
Развълнувахме се толкова много,
защото откриването на Хигс
03:29
provesдоказва the existenceсъществуване
of a cosmicкосмически energyенергия fieldполе.
62
197400
3336
доказва съществуването
на космическо енергийно поле.
03:32
Now, you mayможе have troubleбеда
imaginingпредставяйки си an energyенергия fieldполе,
63
200760
2616
Може да ви е трудно да си представите
енергийно поле,
03:35
but we'veние имаме all experiencedопитен one.
64
203400
1429
но всички познаваме едно такова.
03:36
If you've ever heldДържани a magnetмагнит
closeблизо to a pieceпарче of metalметал
65
204853
2536
Ако някога сте държали магнит
близо до парче метал и
03:39
and feltчувствах a forceсила pullingдърпане acrossпрез that gapпразнина,
66
207413
2123
сте усещали притегателната сила
помежду им,
03:41
then you've feltчувствах the effectефект of a fieldполе.
67
209560
1858
значи познавате въздействието на полето.
03:43
And the HiggsХигс fieldполе
is a little bitмалко like a magneticмагнитен fieldполе,
68
211442
3374
Полето на Хигс прилича малко
на магнитното поле,
03:46
exceptс изключение it has a constantпостоянен valueстойност everywhereнавсякъде.
69
214840
2816
като изключим това, че има
постоянна стойност навсякъде.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Сега то е навсякъде около нас.
03:51
We can't see it or touchдокосване it,
71
219160
1736
Не можем да го видим или пипнем,
03:52
but if it wasn'tне е there,
72
220920
1216
но ако го нямаше,
03:54
we would not existсъществувам.
73
222160
1440
ние нямаше да съществуваме.
03:56
The HiggsХигс fieldполе givesдава massмаса
74
224200
1776
Полето на Хигс дава маса
03:58
to the fundamentalосновен particlesчастици
that we're madeизработен from.
75
226000
2376
на елементарните частици,
които ни изграждат.
04:00
If it wasn'tне е there, those particlesчастици
would have no massмаса,
76
228400
2616
Ако то не съществуваше,
частиците нямаше да имат маса,
04:03
and no atomsатома could formформа
and there would be no us.
77
231040
2680
нямаше да се образуват атоми
и нас нямаше да ни има.
04:06
But there is something deeplyдълбоко mysteriousтайнствен
about the HiggsХигс fieldполе.
78
234880
4456
Но има нещо доста загадъчно
около Полето на Хигс.
04:11
RelativityТеория на относителността and quantumквант mechanicsмеханика tell us
that it has two naturalестествен settingsнастройки,
79
239360
3696
Относителността и квантовата механика
казват, че то има две естествени състояния
04:15
a bitмалко like a lightсветлина switchключ.
80
243080
1656
нещо като ключ за лампа.
04:16
It should eitherедин be off,
81
244760
1376
Трябва или да е изключено,
04:18
so that it has a zeroнула valueстойност
everywhereнавсякъде in spaceпространство,
82
246160
2656
т.е. да има нулева стойност
навсякъде в пространството,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyабсолютно enormousогромен valueстойност.
83
248840
3360
или да е включено, т.е. да има
невероятно огромна стойност.
04:24
In bothи двете of these scenariosсценарии,
atomsатома could not existсъществувам,
84
252840
2736
И при двата сценария атомите
не могат да съществуват,
04:27
and thereforeСледователно all the other
interestingинтересен stuffматерия
85
255600
2136
следователно всички останали
интересни неща,
04:29
that we see around us
in the universeвселена would not existсъществувам.
86
257760
2639
във вселената около нас
няма да съществуват.
04:33
In realityреалност, the HiggsХигс fieldполе
is just slightlyмалко on,
87
261000
3616
На практика Полето на Хигс
е едва "включено",
04:36
not zeroнула but 10,000 trillionтрилион timesпъти weakerпо-слаби
than its fullyнапълно on valueстойност,
88
264640
5056
не е нула, а 10,000 трилиона пъти
по-слабо от пълната си стойност,
04:41
a bitмалко like a lightсветлина switchключ that's got stuckзаби
just before the off positionпозиция.
89
269720
4120
нещо като ключ за лампа, който е заял
точно преди да изключи.
04:46
And this valueстойност is crucialрешаващ.
90
274480
1616
Тази му стойност е съдбоносна.
04:48
If it were a tinyмъничък bitмалко differentразличен,
91
276120
1856
Ако беше мъничко по-различна,
04:50
then there would be
no physicalфизически structureструктура in the universeвселена.
92
278000
3656
нямаше да има физически структури
във вселената.
04:53
So this is the first
of our dangerousопасно numbersчисленост,
93
281680
2176
Това е първото от нашите опасни числа,
04:55
the strengthсила of the HiggsХигс fieldполе.
94
283880
2056
силата на Полето на Хигс.
04:57
TheoristsТеоретици have spentпрекарах decadesдесетилетия
tryingопитвайки to understandразбирам
95
285960
2736
Теоретиците прекараха десетилетия
в опити да разберат
05:00
why it has this very peculiarlyособено
fine-tunedпрецизирани numberномер,
96
288720
2656
защо то има тази много странна,
точно нагласена стойност
05:03
and they'veте имат come up
with a numberномер of possibleвъзможен explanationsобяснения.
97
291400
2816
и излязоха с няколко възможни обяснения.
05:06
They have sexy-soundingсекси сонди namesимена
like "supersymmetryсуперсиметрия"
98
294240
2936
Те имат секси имена като "суперсиметрия"
05:09
or "largeголям extraекстра dimensionsразмери."
99
297200
1936
или "обширни допълнителни измерения".
05:11
I'm not going to go
into the detailsдетайли of these ideasидеи now,
100
299160
2776
Сега няма да навлизам в подробности
за тези идеи,
05:13
but the keyключ pointточка is this:
101
301960
2376
но ключовият момент е този:
05:16
if any of them explainedобяснено this weirdlyсвръхестествен
fine-tunedпрецизирани valueстойност of the HiggsХигс fieldполе,
102
304360
3856
ако някоя от тях обясняваше странната
нагласена стойност на Полето на Хигс,
05:20
then we should see newнов particlesчастици
beingсъщество createdсъздаден at the LHCLHC
103
308240
3736
трябваше да видим появата на
нови частици в Големия адронен ускорител
05:24
alongзаедно with the HiggsХигс bosonБозон.
104
312000
1976
заедно с Хигс бозона.
05:26
So farдалече, thoughвъпреки че, we'veние имаме not seenвидян
any signзнак of them.
105
314000
2960
Дотук, обаче, няма и следа от тях.
05:29
But there's actuallyвсъщност an even worseпо-лошо exampleпример
106
317960
2056
Всъщност, има дори един по-лош пример
05:32
of this kindмил of fine-tuningфина настройка
of a dangerousопасно numberномер,
107
320040
2376
за такова "настройване"
на опасно число
05:34
and this time it comesидва
from the other endкрай of the scaleмащаб,
108
322440
2616
и този път то идва от
другия край на мащаба,
05:37
from studyingизучаване the universeвселена
at vastобширен distancesразстояния.
109
325080
2856
от изучаването на вселената
на огромни разстояния.
05:39
One of the mostнай-много importantважно consequencesпоследствия
of Einstein'sНа Айнщайн generalобщ theoryтеория of relativityтеория на относителността
110
327960
4336
Едно от най-важните следствия от общата
теория на относителността на Айнщайн
05:44
was the discoveryоткритие that the universeвселена beganзапочна
as a rapidбърз expansionекспанзия of spaceпространство and time
111
332320
4416
бе откритието, че вселената е възникнала
като бързо разширение на пространството и времето
05:48
13.8 billionмилиард yearsгодини agoпреди, the BigГолям BangВзрив.
112
336760
3776
преди 13.8 милиарда години,
Големия взрив.
05:52
Now, accordingСпоред to earlyрано versionsверсии
of the BigГолям BangВзрив theoryтеория,
113
340560
2656
Според ранните версии на
Теорията за големия взрив,
05:55
the universeвселена has been expandingразширяване ever sinceот
114
343240
2176
вселената се разширява
непрестанно оттогава,
05:57
with gravityземно притегляне graduallyпостепенно puttingпускането
the brakesспирачки on that expansionекспанзия.
115
345440
4056
като гравитацията постепенно
слага спирачки на разширяването.
06:01
But in 1998, astronomersастрономи madeизработен
the stunningзашеметяващ discoveryоткритие
116
349520
3336
Но през 1998 астрономите направиха
смайващото откритие,
06:04
that the expansionекспанзия of the universeвселена
is actuallyвсъщност speedingускоряване up.
117
352880
2816
че разширяването на вселената
всъщност се ускорява.
06:07
The universeвселена is gettingполучаване на
biggerпо-голям and biggerпо-голям fasterпо-бързо and fasterпо-бързо
118
355720
3136
Вселената става все по-голяма
все по-бързо и бързо,
06:10
drivenзадвижван by a mysteriousтайнствен repulsiveотблъскваща forceсила
calledНаречен darkтъмен energyенергия.
119
358880
3840
движена от тайнствена отблъскваща сила,
наречена тъмна енергия.
06:15
Now, wheneverкогато и да е you hearчувам
the wordдума "darkтъмен" in physicsфизика,
120
363280
2416
Щом чуете думата "тъмен" във физиката,
06:17
you should get very suspiciousподозрителен
121
365720
1496
трябва да сте много подозрителни,
06:19
because it probablyвероятно meansсредства
we don't know what we're talkingговорим about.
122
367240
3056
защото тя вероятно означава, че
не знаем за какво говорим.
06:22
(LaughterСмях)
123
370320
1016
(Смях)
06:23
We don't know what darkтъмен energyенергия is,
124
371360
2016
Не знаем какво е тъмна енергия,
06:25
but the bestнай-доброто ideaидея is that it's the energyенергия
of emptyпразен spaceпространство itselfсебе си,
125
373400
4736
но най-добрата представа е, че това е
енергията на самото празно пространство,
06:30
the energyенергия of the vacuumвакуум.
126
378160
2216
енергията на вакуума.
06:32
Now, if you use good oldстар
quantumквант mechanicsмеханика to work out
127
380400
2536
Ако използваме добрата стара
квантова механика, за да разберем
06:34
how strongсилен darkтъмен energyенергия should be,
128
382960
1616
колко силна трябва да е тъмната енергия,
06:36
you get an absolutelyабсолютно astonishingудивителен resultрезултат.
129
384600
3216
ще получим удивителен резултат.
06:39
You find that darkтъмен energyенергия
130
387840
1856
Ще открием, че тъмната енергия
06:41
should be 10 to the powerмощност
of 120 timesпъти strongerпо-силен
131
389720
3976
трябва да е 10 на степен 120
пъти по-силна
06:45
than the valueстойност we observeСпазвайте from astronomyастрономия.
132
393720
2816
от стойността, която познаваме
от астрономията.
06:48
That's one with 120 zeroesнули after it.
133
396560
4816
Това е едно със 120 нули.
06:53
This is a numberномер so mind-bogglinglyпротив-bogglingly hugeогромен
134
401400
2576
Толкова умопомрачително огромно число,
06:56
that it's impossibleневъзможен
to get your headглава around.
135
404000
2216
че е невъзможно да го възприемем.
06:58
We oftenчесто use the wordдума "astronomicalастрономичен"
when we're talkingговорим about bigголям numbersчисленост.
136
406240
3496
Често използваме думата "астрономически",
когато говорим за големи числа.
07:01
Well, even that one won'tняма да do here.
137
409760
1656
Е, дори тя не подхожда тук.
07:03
This numberномер is biggerпо-голям
than any numberномер in astronomyастрономия.
138
411440
2416
Числото е по-голямо от всяко друго
в астрономията.
07:05
It's a thousandхиляда trillionтрилион
trillionтрилион trillionтрилион timesпъти biggerпо-голям
139
413880
3096
То е хиляда трилиона трилиона
трилиона пъти по-голямо
07:09
than the numberномер of atomsатома
in the entireцял universeвселена.
140
417000
2640
от броя на атомите
в цялата вселена.
07:12
So that's a prettyкрасива badлошо predictionпредвиждане.
141
420440
1816
Това е доста лоша прогноза.
07:14
In factфакт, it's been calledНаречен
the worstнай-лошото predictionпредвиждане in physicsфизика,
142
422280
2715
Всъщност, наречена е
"най-лошата прогноза във физиката"
07:17
and this is more than just
a theoreticalтеоретичен curiosityлюбопитство.
143
425019
3277
и става въпрос за повече от
чисто теоретично любопитство.
07:20
If darkтъмен energyенергия were
anywhereнавсякъде nearблизо до this strongсилен,
144
428320
2736
Ако тъмната енергия беше
толкова силна,
07:23
then the universeвселена
would have been tornразкъсан apartна части,
145
431080
2136
вселената щеше да се разкъса,
07:25
starsзвезди and galaxiesгалактики could not formформа,
and we would not be here.
146
433240
3320
нямаше да се образуват звезди и галактики
и нас нямаше да ни има.
07:29
So this is the secondвтори
of those dangerousопасно numbersчисленост,
147
437240
2336
Това е второто от онези опасни числа,
07:31
the strengthсила of darkтъмен energyенергия,
148
439600
1376
силата на тъмната енергия
07:33
and explainingобяснявайки it requiresизисква an even more
fantasticфантастичен levelниво of fine-tuningфина настройка
149
441000
3936
и обяснението му изисква още
по-фантастично "настройване"
07:36
than we saw for the HiggsХигс fieldполе.
150
444960
1524
от това при Полето на Хигс.
07:38
But unlikeза разлика от the HiggsХигс fieldполе,
this numberномер has no knownизвестен explanationобяснение.
151
446840
4600
Но за разлика от Полето на Хигс,
това число няма никакво обяснение.
07:45
The hopeнадявам се was that a completeпълен combinationсъчетание
152
453000
2456
Имаше надежда, че завършена комбинация
07:47
of Einstein'sНа Айнщайн generalобщ
theoryтеория of relativityтеория на относителността,
153
455480
2216
от общата теория на относителността
на Айнщайн,
07:49
whichкойто is the theoryтеория
of the universeвселена at grandграндиозен scalesвезни,
154
457720
2576
която е теория за вселената
в голям мащаб,
07:52
with quantumквант mechanicsмеханика, the theoryтеория
of the universeвселена at smallмалък scalesвезни,
155
460320
3456
и квантовата механика, теория за
вселената в малък мащаб,
07:55
mightбиха могли, може provideпредоставяне a solutionрешение.
156
463800
1856
би могла да доведе до решение.
07:57
EinsteinАйнщайн himselfсебе си
spentпрекарах mostнай-много of his laterпо късно yearsгодини
157
465680
2456
Самият Айнщайн е прекарал
повечето си късни години
08:00
on a futileбезсмислено searchТърсене
for a unifiedобединен theoryтеория of physicsфизика,
158
468160
3176
в безплодно търсене на
обединена теория във физиката,
08:03
and physicistsфизици have keptсъхраняват at it ever sinceот.
159
471360
3376
а физиците продължават
да търсят и досега.
08:06
One of the mostнай-много promisingобещаващ candidatesкандидати
for a unifiedобединен theoryтеория is stringниз theoryтеория,
160
474760
4136
Един от най-обещаващите кандидати за
обединена теория e теорията на струните,
08:10
and the essentialсъществен ideaидея is,
161
478920
1296
където основната идея е,
08:12
if you could zoomмащабиране in on the fundamentalосновен
particlesчастици that make up our worldсвят,
162
480240
3496
че ако разгледаме отблизо елементарните
частици, изграждащи света ни,
08:15
you'dти можеш see actuallyвсъщност
that they're not particlesчастици at all,
163
483760
2656
ще видим, че всъщност
те съвсем не са частици,
08:18
but tinyмъничък vibratingвибрираща stringsструни of energyенергия,
164
486440
2616
а мънички вибриращи струни енергия,
08:21
with eachвсеки frequencyчестота of vibrationвибрация
correspondingсъответен to a differentразличен particleчастица,
165
489080
4336
като всяка честота на вибриране
съответства на различна частица -
08:25
a bitмалко like musicalмузикален notesбележки
on a guitarкитара stringниз.
166
493440
2560
нещо като музикални ноти
и струна на китара.
08:28
So it's a ratherпо-скоро elegantелегантен, almostпочти poeticпоетичен
way of looking at the worldсвят,
167
496680
3376
Това е доста елегантен, почти поетичен
начин да гледаме на света,
08:32
but it has one catastrophicкатастрофален problemпроблем.
168
500080
3456
но има един катастрофален проблем.
08:35
It turnsзавои out that stringниз theoryтеория
isn't one theoryтеория at all,
169
503560
2896
Оказва се, че струнната теория
съвсем не е една теория,
08:38
but a wholeцяло collectionколекция of theoriesтеории.
170
506480
2296
а цяла колекция от теории.
08:40
It's been estimatedпрогнозна, in factфакт,
171
508800
1416
Изчислено е, че на практика
08:42
that there are 10 to the 500
differentразличен versionsверсии of stringниз theoryтеория.
172
510240
3936
има от 10 до 500 различни версии
на струнната теория.
08:46
EachВсеки one would describeописвам
a differentразличен universeвселена
173
514200
2376
Всяка от тях описва различна вселена
08:48
with differentразличен lawsзакони of physicsфизика.
174
516600
2136
с различни физични закони.
08:50
Now, criticsкритиците say this makesправи
stringниз theoryтеория unscientificненаучни.
175
518760
2616
Според критиците това лишава
струнната теория от научност.
08:53
You can't disproveопровергае the theoryтеория.
176
521400
1936
Не можете да я оборите.
08:55
But othersдруги actuallyвсъщност
turnedоказа this on its headглава
177
523360
2000
Но други на практика
обръщат това твърдение,
08:57
and said, well,
maybe this apparentвидима failureнеуспех
178
525384
2272
като казват, че очевидният недостатък
може би е
08:59
is stringниз theory'sтеория на greatestнай велик triumphТриумф.
179
527680
2336
най-големият триумф на струнната теория.
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentразличен possibleвъзможен universesвселени
180
530040
3376
Ами ако всичките 10 до 500
различни възможни вселени
09:05
actuallyвсъщност existсъществувам out there somewhereнякъде
181
533440
2216
всъщност съществуват някъде там
09:07
in some grandграндиозен multiverseМултивселена?
182
535680
2120
в една внушителна мултивселена?
09:10
SuddenlyИзведнъж we can understandразбирам
183
538440
1696
Изведнъж ще започнем да разбираме
09:12
the weirdlyсвръхестествен fine-tunedпрецизирани valuesстойности
of these two dangerousопасно numbersчисленост.
184
540160
3576
странно настроените стойности
на двете опасни числа.
09:15
In mostнай-много of the multiverseМултивселена,
185
543760
1296
В по-голяма част от мултивселената
09:17
darkтъмен energyенергия is so strongсилен
that the universeвселена getsполучава tornразкъсан apartна части,
186
545080
2976
тъмната енергия е толкова силна,
че вселената бива разкъсана
09:20
or the HiggsХигс fieldполе is so weakслаб
that no atomsатома can formформа.
187
548080
3336
или Полето на Хигс е толкова слабо,
че не могат да се образуват атоми.
09:23
We liveживея in one of the placesместа
in the multiverseМултивселена
188
551440
2176
Ние живеем на едно от местата
в мултивселената,
09:25
where the two numbersчисленост are just right.
189
553640
2376
където двете числа имат точните стойности.
09:28
We liveживея in a GoldilocksВид лютиче universeвселена.
190
556040
2360
Живеем във вселената на Златокоска.
09:31
Now, this ideaидея is extremelyизвънредно controversialспорен,
and it's easyлесно to see why.
191
559640
4856
Тази идея е изключително спорна и
е лесно да разберем защо.
09:36
If we followпоследвам this lineлиния of thinkingмислене,
192
564520
1896
Ако следваме тoзи начин на мислене,
09:38
then we will never be ableспособен
to answerотговор the questionвъпрос,
193
566440
2376
никога няма да можем
да отговорим на въпроса
09:40
"Why is there something
ratherпо-скоро than nothing?"
194
568840
2456
"Защо има нещо, вместо да няма нищо?"
09:43
In mostнай-много of the multiverseМултивселена,
there is nothing,
195
571320
2176
В по-голямата част от мултивселената
няма нищо
09:45
and we liveживея in one of the fewмалцина placesместа
196
573520
1816
и ние живеем на едно от малкото места,
09:47
where the lawsзакони of physicsфизика
allowпозволява there to be something.
197
575360
3000
където законите на физиката
позволяват да има нещо.
09:51
Even worseпо-лошо, we can't testтест
the ideaидея of the multiverseМултивселена.
198
579360
3136
Още по-лошо - не можем да проверим
идеята за мултивселена.
09:54
We can't accessдостъп these other universesвселени,
199
582520
2136
Не можем да стигнем до другите вселени
09:56
so there's no way of knowingпознаване
whetherдали they're there or not.
200
584680
3240
и няма начин да разберем
дали ги има или не.
10:01
So we're in an extremelyизвънредно
frustratingпропадане positionпозиция.
201
589640
3336
В крайно обезсърчаващо положение сме.
10:05
That doesn't mean
the multiverseМултивселена doesn't existсъществувам.
202
593000
2696
Това не означава, че
мултивселената не съществува.
10:07
There are other planetsпланети,
other starsзвезди, other galaxiesгалактики,
203
595720
2576
Има други планети, други звезди,
други галактики,
10:10
so why not other universesвселени?
204
598320
2176
защо да няма и други вселени?
10:12
The problemпроблем is, it's unlikelyмалко вероятно
we'llдобре ever know for sure.
205
600520
3360
Проблемът е, че е малко вероятно
някога да разберем със сигурност.
10:16
Now, the ideaидея of the multiverseМултивселена
has been around for a while,
206
604720
3336
Идеята за мултивселена съществува
от известно време,
10:20
but in the last fewмалцина yearsгодини,
we'veние имаме startedзапочна to get the first solidтвърд hintsсъвети
207
608080
3256
но през последните години започнахме да
получаваме първите сериозни доказателства,
10:23
that this lineлиния of reasoningобосновавам се
mayможе get bornроден out.
208
611360
2760
че този начин на разсъждение
може да се окаже верен.
10:27
DespiteВъпреки highВисоко hopesнадежди
for the first runтичам of the LHCLHC,
209
615280
3376
Въпреки големите надежди за първото
включване на Големия Хадронен Ускорител,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
това което търсехме чрез него –
10:32
we were looking
for newнов theoriesтеории of physicsфизика:
211
620276
2060
търсехме нови теории във физиката:
10:34
supersymmetryсуперсиметрия or largeголям extraекстра dimensionsразмери
212
622360
1896
суперсиметрия или обширни
допълнителни измерения,
10:36
that could explainобяснявам this weirdlyсвръхестествен
fine-tunedпрецизирани valueстойност of the HiggsХигс fieldполе.
213
624280
4216
които да обяснят странно настроената
стойност на Хигс полето.
10:40
But despiteвъпреки highВисоко hopesнадежди, the LHCLHC
revealedразкри a barrenбезплодна subatomicсубатомни wildernessпустиня
214
628520
4216
Но въпреки големите надежди, Ускорителят
разкри безинтересна субатомна пустош,
10:44
populatedнаселен only by a lonelyсамотен HiggsХигс bosonБозон.
215
632760
2680
населявана само от самотен Хигс бозон.
10:48
My experimentексперимент publishedпубликувано paperхартия after paperхартия
216
636680
2336
Моят експеримент публикуваше
доклад след доклад,
10:51
where we glumlyмрачно had to concludeсключва
that we saw no signsзнаци of newнов physicsфизика.
217
639040
4480
в които трябваше мрачно да заключаваме,
че не сме видели следи от нова физика.
10:56
The stakesколове now could not be higherпо-висок.
218
644400
2656
Сега залозите не биха могли
да са по-високи.
10:59
This summerлято, the LHCLHC beganзапочна
its secondвтори phaseфаза of operationоперация
219
647080
2896
Това лято Ускорителят започна
втората фаза на работата си
11:02
with an energyенергия almostпочти doubleдвойно
what we achievedпостигнати in the first runтичам.
220
650000
3256
с почти два пъти повече енергия
от тази при първото включване.
11:05
What particleчастица physicistsфизици
are all desperatelyотчаяно hopingнадявайки се for
221
653280
2656
Всички физици на елементарните частици
отчаяно се надяват
11:07
are signsзнаци of newнов particlesчастици,
microмикро blackчерно holesдупки,
222
655960
2776
знаци от нови частици,
микро черни дупки
11:10
or maybe something totallyнапълно unexpectedнеочакван
223
658760
2096
или може би нещо съвсем неочаквано
11:12
emergingнововъзникващите from the violentнасилствен collisionsсблъсъци
at the LargeГолям HadronАдронен ColliderУскорител.
224
660880
3616
да се появи от яростните сблъсъци
в Големия Хадронен Ускорител.
11:16
If so, then we can continueпродължи
this long journeyпътуване
225
664520
2336
Ако стане така, можем да продължим
това дълго пътешествие,
11:18
that beganзапочна 100 yearsгодини agoпреди
with AlbertАлберт EinsteinАйнщайн
226
666880
2576
започнало преди 100 години
с Алберт Айнщайн
11:21
towardsкъм an ever deeperпо дълбоко understandingразбиране
of the lawsзакони of natureприрода.
227
669480
3520
към едно по-дълбоко разбиране
на законите на природата.
11:25
But if, in two or threeтри years'години " time,
228
673760
2016
Но ако до две-три години,
11:27
when the LHCLHC switchesпревключватели off again
for a secondвтори long shutdownизключване,
229
675800
3336
когато Ускорителят отново изключи
за вторo дългo затваряне,
11:31
we'veние имаме foundнамерено nothing but the HiggsХигс bosonБозон,
230
679160
2296
не сме открили нищо освен Хигс бозона,
11:33
then we mayможе be enteringвъвеждане
a newнов eraера in physicsфизика:
231
681480
3816
може би ще навлезем в
нова ера във физиката -
11:37
an eraера where there are weirdстранен featuresХарактеристика
of the universeвселена that we cannotне мога explainобяснявам;
232
685320
4776
ера, в която има странни особености
на вселената, които не можем да обясним,
11:42
an eraера where we have hintsсъвети
that we liveживея in a multiverseМултивселена
233
690120
3056
ера, в която имаме свидетелства,
че живеем в мултивселена,
11:45
that liesлъжи frustratinglyотчайващо
foreverзавинаги beyondотвъд our reachдостигнат;
234
693200
3776
която, за наше разочарование,
никога няма да достигнем,
11:49
an eraера where we will never be ableспособен
to answerотговор the questionвъпрос,
235
697000
3256
ера, в която никога няма да успеем
да отговорим на въпроса
11:52
"Why is there something
ratherпо-скоро than nothing?"
236
700280
3056
"Защо има нещо вместо да няма нищо?"
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Благодаря ви.
11:56
(ApplauseАплодисменти)
238
704600
6416
(Аплодисменти)
12:03
BrunoБруно GiussaniДжусани: HarryХари,
even if you just said
239
711040
3056
Бруно Джиусани: Хари,
въпреки че току-що каза, че
12:06
the scienceнаука mayможе not have some answersотговори,
240
714120
1856
науката може и да няма някои отговори,
12:08
I would like to askпитам you a coupleдвойка
of questionsвъпроси, and the first is:
241
716000
3016
бих искал да ти задам два въпроса
и първият е:
12:11
buildingсграда something like the LHCLHC
is a generationalпоколенията projectпроект.
242
719040
3016
Построяването на нещо като Ускорителя
е проект на поколения.
12:14
I just mentionedспоменат, introducingвъвеждане you,
that we liveживея in a short-termкраткосрочен worldсвят.
243
722080
4296
Току-що казах, докато те представях,
че живеем в краткосрочен свят.
12:18
How do you think so long termтермин,
244
726400
2856
Как мислите толкова дългосрочно,
12:21
projectingизпъкнал yourselfсебе си out a generationпоколение
when buildingсграда something like this?
245
729280
3336
проектирайки се отвъд едно поколение,
когато строите нещо подобно?
12:24
HarryХари CliffКлиф: I was very luckyкъсметлия
246
732640
1416
Хари Клиф: Имах голям късмет,
12:26
that I joinedприсъединиха the experimentексперимент
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
че се присъединих към експеримента,
по който работя в Ускорителя през 2008,
12:28
just as we were switchingпревключване on,
248
736920
1381
точно когато го включвахме,
12:30
and there are people in my researchизследване groupгрупа
who have been workingработа on it
249
738325
3251
а в изследователската ми група има хора,
които работят по него
12:33
for threeтри decadesдесетилетия,
theirтехен entireцял careersкариери on one machineмашина.
250
741600
2616
от три десетилетия - целите им кариери
за една машина.
12:36
So I think the first conversationsразговори
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Мисля, че първите разговори за
Ускорителя са от 1976
12:39
and you startначало planningпланиране the machineмашина
withoutбез the technologyтехнология
252
747440
2696
и започва планирането на машината
без технологията,
12:42
that you know you're going to need
to be ableспособен to buildпострои it.
253
750160
2416
която знаем, че ще ни бъде нужна,
за да я построим.
12:44
So the computingизчислителен powerмощност
did not existсъществувам in the earlyрано '90s
254
752600
2536
Не е имало изчислителна мощ
в началото на 90-те,
12:47
when designдизайн work beganзапочна in earnestсериозно.
255
755160
1620
когато е започнала сериозната работа
по проектирането.
12:48
One of the bigголям detectorsдетектори
whichкойто recordрекорд these collisionsсблъсъци,
256
756804
2216
За един от големите детектори,
които записват сблъсъците,
12:51
they didn't think there was technologyтехнология
257
759044
1852
не са смятали, че има технология,
12:52
that could withstandиздържат the radiationрадиация
that would be createdсъздаден in the LHCLHC,
258
760920
2856
която да удържи радиацията,
създадена в Ускорителя,
12:55
so there was basicallyв основата си a lumpбуца of leadводя
in the middleсреден of this objectобект
259
763800
2736
затова в общи линии в средата на обекта
имало буца олово
12:58
with some detectorsдетектори around the outsideизвън,
260
766560
1576
с няколко детектора около външната част,
13:00
but subsequentlyвпоследствие
we have developedразвита technologyтехнология.
261
768160
1896
но впоследствие развихме технологията.
13:02
So you have to relyразчитам on people'sнародната ingenuityизобретателност,
that they will solveрешавам the problemsпроблеми,
262
770080
3336
Трябва да разчитаме на находчивостта на
хората, че те ще решат проблемите,
13:05
but it mayможе be a decadeдесетилетие
or more down the lineлиния.
263
773440
1856
но може да мине десетилетие или повече.
13:07
BGBG: ChinaКитай just announcedоповестен
two or threeтри weeksседмици agoпреди
264
775320
2216
БД: Преди две-три седмици Китай обяви,
13:09
that they intendвъзнамерявам to buildпострои
265
777560
1456
че възнамеряват да построят
13:11
a supercolliderв supercollider twiceдва пъти the sizeразмер of the LHCLHC.
266
779040
2976
супер-ускорител, два пъти по-голям от
Големия Хадронен Ускорител.
13:14
I was wonderingчудех how you
and your colleaguesколеги welcomeдобре дошли the newsНовини.
267
782040
3616
Чудех се как вие и колегите ви
посрещате новината.
13:17
HCНС: SizeРазмер isn't everything, BrunoБруно.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
ХК: Големината не е всичко, Бруно.
БД: Сигурен съм.
13:20
(LaughterСмях)
269
788440
1776
(Смях)
13:22
It soundsзвуци funnyзабавен for a particleчастица
physicistфизик to say that.
270
790240
2096
Забавно е един физик на елементарните
частици да каже това.
13:24
But I mean, seriouslyсериозно, it's great newsНовини.
271
792360
2336
Но, сериозно, новината е страхотна.
13:26
So buildingсграда a machineмашина like the LHCLHC
272
794720
2496
Построяването на машина като Ускорителя
13:29
requiresизисква countriesдържави from all over the worldсвят
to poolбасейн theirтехен resourcesресурси.
273
797240
2776
изисква страни от целия свят
да обединят ресурсите си.
13:32
No one nationнация can affordпозволим
to buildпострои a machineмашина this largeголям,
274
800040
2336
Нито една нация не може да си позволи
да построи такава голяма машина,
13:34
apartна части from maybe ChinaКитай,
275
802400
1216
освен, може би, Китай,
13:35
because they can mobilizeмобилизира
hugeогромен amountsсуми of resourcesресурси,
276
803640
2216
защото те могат да мобилизират
огромни ресурси,
13:37
manpowerработна ръка and moneyпари
to buildпострои machinesмашини like this.
277
805880
2056
човешка сила и пари,
за да построят такава машина.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Само за добро е.
13:41
What they're really planningпланиране to do
is to buildпострои a machineмашина
279
809240
2336
Те в действителност планират
да построят машина,
13:43
that will studyуча the HiggsХигс bosonБозон in detailдетайл
and could give us some cluesулики
280
811600
2736
която да проучи в подробности Хигс бозона
и да ни даде някакви насоки
13:46
as to whetherдали these newнов ideasидеи,
like supersymmetryсуперсиметрия, are really out there,
281
814360
2936
за това дали новите идеи,
като суперсиметрията, са правдоподобни,
13:49
so it's great newsНовини for physicsфизика, I think.
282
817320
1905
затова новината е чудесна за физиката.
13:51
BGBG: HarryХари, thank you.
HCНС: Thank you very much.
283
819249
2176
БД: Благодаря ти, Хари.
ХК: Много благодаря.
13:53
(ApplauseАплодисменти)
284
821449
3191
(Аплодисменти)
Translated by Kitchka Dyankova
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com