ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Czy osiągneliśmy koniec fizyki?

Filmed:
2,620,349 views

Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Dlaczego tak wiele ciekawych rzeczy istnieje we wszechświecie? Fizyk cząstek Harry Cliff pracujący przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN-ie ma potencjalnie złe wieści dla ludzi, którzy szukają odpowiedzi na te pytania. Mimo wszelkich starań naukowców (i pomocy największego urządzenia na planecie), może nigdy nie wyjaśnimy wszystkich dziwnych cech wszechświata. Czy to koniec fizyki? Dowiedz się więcej z tej fascynującej prelekcji.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredsto yearslat agotemu this monthmiesiąc,
a 36-year-old-roczny AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
Sto lat temu 36-letni Albert Einstein
00:16
stoodstał up in frontz przodu of the PrussianPruski
AcademyAkademia of SciencesNauki in BerlinBerlin
1
4200
3256
stanął przed Pruską
Akademią Nauk w Berlinie,
00:19
to presentteraźniejszość a radicalrodnik newNowy theoryteoria
of spaceprzestrzeń, time and gravitypowaga:
2
7480
4456
by zaprezentować radykalną nową teorię
przestrzeni, czasu i grawitacji:
00:23
the generalgenerał theoryteoria of relativitywzględność.
3
11960
3016
ogólną teorię względności,
00:27
GeneralOgólne relativitywzględność is unquestionablybez wątpienia
Einstein'sEinsteina masterpiecearcydzieło,
4
15000
3056
niekwestionowane arcydzieło Einsteina,
00:30
a theoryteoria whichktóry revealsujawnia the workingsdziałania
of the universewszechświat at the grandestnajpiękniejsze scaleswaga,
5
18080
3976
które ujawnia, jak działa
wszechświat w największej skali,
00:34
capturingprzechwytywanie in one beautifulpiękny linelinia of algebraalgebra
6
22080
2376
sprowadzając wszystko do pięknego wzoru.
00:36
everything from why applesjabłka fallspadek from treesdrzewa
to the beginningpoczątek of time and spaceprzestrzeń.
7
24480
4520
Wszystko, począwszy od spadającego jabłka
po początki czasu i przestrzeni.
00:41
1915 mustmusi have been an excitingekscytujący yearrok
to be a physicistfizyk.
8
29720
3096
Rok 1915 musiał być
ekscytującym rokiem dla fizyków.
00:44
Two newNowy ideaspomysły were turningobrócenie
the subjectPrzedmiot on its headgłowa.
9
32840
3496
Dwie nowe idee wywróciły
naukę do góry nogami.
00:48
One was Einstein'sEinsteina theoryteoria of relativitywzględność,
10
36360
2336
Pierwsza to teoria względności Einsteina,
00:50
the other was arguablyprawdopodobnie
even more revolutionaryrewolucyjny:
11
38720
3176
druga, prawdopodobnie
jeszcze bardziej rewolucyjna,
00:53
quantumkwant mechanicsmechanika,
12
41920
1456
to mechanika kwantowa,
00:55
a mind-meltinglyumysł meltingly strangedziwne
yetjeszcze stunninglyoszałamiająco successfuludany newNowy way
13
43400
3536
która porusza wyobraźnię
i zadziwiająco skutecznie objaśnia
00:58
of understandingzrozumienie the microworldMicroworld,
the worldświat of atomsatomy and particlescząsteczki.
14
46960
4280
mikroświat atomów i cząsteczek.
01:03
Over the last centurystulecie,
these two ideaspomysły have utterlycałkowicie transformedprzekształcone
15
51920
3656
W ubiegłym wieku
obie idee całkowicie przekształciły
01:07
our understandingzrozumienie of the universewszechświat.
16
55600
1736
nasze postrzeganie Wszechświata.
01:09
It's thanksdzięki to relativitywzględność
and quantumkwant mechanicsmechanika
17
57360
2336
To dzięki teorii względności
i mechanice kwantowej
01:11
that we'vemamy learnednauczyli
what the universewszechświat is madezrobiony from,
18
59720
2336
dowiedzieliśmy się,
z czego stworzony jest wszechświat,
01:14
how it beganrozpoczął się
and how it continuestrwa to evolveewoluować.
19
62080
2519
jak powstał i jak stale ewoluuje.
01:17
A hundredsto yearslat on, we now find ourselvesmy sami
at anotherinne turningobrócenie pointpunkt in physicsfizyka,
20
65360
4296
Sto lat później znajdujemy się
w innym punkcie zwrotnym fizyki,
01:21
but what's at stakestawka now
is ratherraczej differentróżne.
21
69680
2480
ale stawka jest teraz zupełnie inna.
01:24
The nextNastępny fewkilka yearslat maymoże tell us
whetherczy we'lldobrze be ablezdolny
22
72840
2456
Najbliższe kilka lat
może dowieść, czy uda się
01:27
to continueKontyntynuj to increasezwiększać
our understandingzrozumienie of natureNatura,
23
75320
2856
dalej rozszerzać rozumienie natury,
01:30
or whetherczy maybe for the first time
in the historyhistoria of sciencenauka,
24
78200
3416
czy być może po raz pierwszy
w historii nauki
01:33
we could be facingokładzina questionspytania
that we cannotnie może answerodpowiedź,
25
81640
3936
staniemy przed pytaniami,
na które nie można odpowiedzieć.
01:37
not because we don't have
the brainsmózg or technologytechnologia,
26
85600
2576
Nie dlatego, że brak nam
inteligencji czy technologii,
01:40
but because the lawsprawa of physicsfizyka
themselvessami forbidzakazać it.
27
88200
3240
ale dlatego, że same prawa fizyki
tego zabraniają.
01:44
This is the essentialistotny problemproblem:
the universewszechświat is fardaleko, fardaleko too interestingciekawy.
28
92560
4576
Oto zasadniczy problem:
Wszechświat jest zbyt interesujący.
01:49
RelativityTeoria względności and quantumkwant mechanicsmechanika
appearzjawić się to suggestsugerować
29
97160
2656
Teoria względności
i mechanika kwantowa sugerują,
01:51
that the universewszechświat
should be a boringnudny placemiejsce.
30
99840
2296
że Wszechświat powinien być nudny.
01:54
It should be darkciemny, lethalśmiertelny and lifelessmartwe.
31
102160
2896
Powinien być ciemny,
zabójczy i pozbawiony życia.
01:57
But when we look around us, we see we liverelacja na żywo
in a universewszechświat fullpełny of interestingciekawy stuffrzeczy,
32
105080
3936
Jednak rzut oka wystarczy,
by zobaczyć, że żyjemy
we Wszechświecie pełnym gwiazd,
planet, drzew, wiewiórek.
02:01
fullpełny of starsgwiazdy, planetsplanety, treesdrzewa, squirrelswiewiórki.
33
109040
3056
02:04
The questionpytanie is, ultimatelyostatecznie,
34
112120
1496
Zasadnicze pytanie brzmi:
02:05
why does all this interestingciekawy stuffrzeczy exististnieć?
35
113640
3296
"Dlaczego te wszystkie
interesujące rzeczy w ogóle istnieją?".
02:08
Why is there something
ratherraczej than nothing?
36
116960
3080
"Dlaczego jest coś zamiast niczego?".
02:13
This contradictionsprzeczność is the mostwiększość pressingpilny
problemproblem in fundamentalfundamentalny physicsfizyka,
37
121080
3496
Ta sprzeczność jest najbardziej naglącym
problemem fizyki fundamentalnej
02:16
and in the nextNastępny fewkilka yearslat, we maymoże find out
whetherczy we'lldobrze ever be ablezdolny to solverozwiązać it.
38
124600
4720
i w ciągu najbliższych lat
może się okazać,
czy kiedykolwiek będziemy
w stanie go rozwiązać.
02:23
At the heartserce of this problemproblem
are two numbersliczby,
39
131080
3096
U podstaw tego problemu leżą dwie liczby.
02:26
two extremelyniezwykle dangerousniebezpieczny numbersliczby.
40
134200
2496
Dwie bardzo niebezpieczne liczby.
02:28
These are propertiesnieruchomości of the universewszechświat
that we can measurezmierzyć,
41
136720
2696
Są to właściwości Wszechświata,
które można zmierzyć
i są one ekstremalnie niebezpieczne,
02:31
and they're extremelyniezwykle dangerousniebezpieczny
42
139440
1536
02:33
because if they were differentróżne,
even by a tinymalutki bitkawałek,
43
141000
2416
bo gdyby różniły się nawet nieznacznie,
02:35
then the universewszechświat as we know it
would not exististnieć.
44
143440
2720
to znany nam Wszechświat
nie mógłby istnieć.
02:38
The first of these numbersliczby is associatedpowiązany
with the discoveryodkrycie that was madezrobiony
45
146720
3456
Pierwszy z nich związany jest
z odkryciem dokonanym
kilka kilometrów stąd, w CERN,
siedzibie tej maszyny,
02:42
a fewkilka kilometerskilometrów from this hallhol,
at CERNCERN, home of this machinemaszyna,
46
150200
2976
02:45
the largestNajwiększa scientificnaukowy deviceurządzenie
ever builtwybudowany by the humanczłowiek racewyścigi,
47
153200
3056
największego urządzenia naukowego,
jakie kiedykolwiek zbudowano,
02:48
the LargeDuży HadronHadron ColliderZderzacz.
48
156280
1856
Wielkiego Zderzacza Hadronów.
02:50
The LHCLHC whizzesśmiga subatomicsubatomowych particlescząsteczki
around a 27-kilometer-kilometr ringpierścień,
49
158160
3976
WZH strzela subatomowymi cząsteczkami
po 27-kilometrowym okręgu,
02:54
gettinguzyskiwanie them closerbliższy and closerbliższy
to the speedprędkość of lightlekki
50
162160
2456
nadając im prędkość
coraz bliższą prędkości światła,
02:56
before smashingSmashing them into eachkażdy other
insidewewnątrz giganticgigantyczne particlecząstka detectorsczujki.
51
164640
4656
po czym zderza je w gigantycznym
detektorze cząsteczek.
03:01
On JulyLipiec 4, 2012, physicistsfizycy
at CERNCERN announcedogłosił to the worldświat
52
169320
4496
4 lipca 2012 roku
fizycy z CERN ogłosili światu,
03:05
that they'doni by spottedzauważony
a newNowy fundamentalfundamentalny particlecząstka
53
173840
2536
że odkryli kolejną cząsteczkę elementarną,
03:08
beingistota createdstworzony at the violentgwałtowny collisionskolizje
at the LHCLHC: the HiggsHiggsa bosonbozon.
54
176400
4360
wytworzoną podczas zderzenia
w WZH: bozon Higgsa.
03:13
Now, if you followedśledzić the newsAktualności at the time,
55
181440
2056
W ówczesnych wiadomościach było widać
03:15
you'llTy będziesz have seenwidziany a lot of physicistsfizycy
gettinguzyskiwanie very excitedpodekscytowany indeedw rzeczy samej,
56
183520
3056
wielu podekscytowanych fizyków.
Można by pomyśleć, że dzieje się tak
03:18
and you'dty byś be forgivenodpuszczone for thinkingmyślący
57
186600
1656
03:20
we get that way everykażdy time
we discoverodkryć a newNowy particlecząstka.
58
188280
2536
przy każdym odkryciu nowej cząsteczki.
03:22
Well, that is kinduprzejmy of trueprawdziwe,
59
190840
1336
Jest w tym ziarno prawdy,
03:24
but the HiggsHiggsa bosonbozon
is particularlyszczególnie specialspecjalny.
60
192200
2696
ale bozon Higgsa jest
szczególną cząsteczką.
03:26
We all got so excitedpodekscytowany
because findingodkrycie the HiggsHiggsa
61
194920
2456
Jesteśmy podekscytowani,
bo znalezienie bozonu
03:29
provesudowodni the existenceistnienie
of a cosmickosmiczny energyenergia fieldpole.
62
197400
3336
potwierdza istnienie
kosmicznego pola energii.
03:32
Now, you maymoże have troublekłopot
imaginingwyobrażając sobie an energyenergia fieldpole,
63
200760
2616
Trudno wyobrazić sobie pole energii,
03:35
but we'vemamy all experienceddoświadczony one.
64
203400
1429
ale każdy z nas go doświadczył,
03:36
If you've ever heldtrzymany a magnetmagnes
closeblisko to a piecekawałek of metalmetal
65
204853
2536
przykładając magnes do kawałka metalu
i czując siłę, która je przyciąga.
03:39
and feltczułem a forcesiła pullingciągnięcie acrossprzez that gapszczelina,
66
207413
2123
03:41
then you've feltczułem the effectefekt of a fieldpole.
67
209560
1858
Doświadczyłeś wówczas efektu pola.
03:43
And the HiggsHiggsa fieldpole
is a little bitkawałek like a magneticmagnetyczny fieldpole,
68
211442
3374
Pole Higgsa jest nieco podobne
do pola magnetycznego,
03:46
exceptz wyjątkiem it has a constantstały valuewartość everywherewszędzie.
69
214840
2816
z tym, że ma wszędzie stałą wartość.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Jest dookoła nas, nawet teraz.
03:51
We can't see it or touchdotknąć it,
71
219160
1736
Nie można go zobaczyć, ani dotknąć,
03:52
but if it wasn'tnie było there,
72
220920
1216
ale jeśliby go nie było,
03:54
we would not exististnieć.
73
222160
1440
to byśmy nie istnieli.
03:56
The HiggsHiggsa fieldpole givesdaje massmasa
74
224200
1776
Pole Higgsa nadaje masę
elementarnym cząsteczkom,
03:58
to the fundamentalfundamentalny particlescząsteczki
that we're madezrobiony from.
75
226000
2376
z których jesteśmy stworzeni.
04:00
If it wasn'tnie było there, those particlescząsteczki
would have no massmasa,
76
228400
2616
Jeśli nie byłoby go,
cząsteczki nie posiadałyby masy,
04:03
and no atomsatomy could formformularz
and there would be no us.
77
231040
2680
nie uformowałby się atomy,
a tym samym nie byłoby nas.
04:06
But there is something deeplygłęboko mysterioustajemniczy
about the HiggsHiggsa fieldpole.
78
234880
4456
Ale jest coś bardzo tajemniczego
w polu Higgsa.
04:11
RelativityTeoria względności and quantumkwant mechanicsmechanika tell us
that it has two naturalnaturalny settingsUstawienia,
79
239360
3696
Teoria względności i mechanika kwantowa
twierdzą, że ma dwa naturalne ustawienia.
04:15
a bitkawałek like a lightlekki switchprzełącznik.
80
243080
1656
Trochę jak przełącznik światła.
04:16
It should eitherzarówno be off,
81
244760
1376
Powinno być albo wyłączone,
04:18
so that it has a zerozero valuewartość
everywherewszędzie in spaceprzestrzeń,
82
246160
2656
a więc posiadać wartość zero
wszędzie w przestrzeni,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyabsolutnie enormousogromny valuewartość.
83
248840
3360
albo włączone i mieć wartość
absolutnie ogromną.
04:24
In bothobie of these scenariosscenariusze,
atomsatomy could not exististnieć,
84
252840
2736
W obu tych scenariuszach,
atomy nie mogłyby istnieć,
04:27
and thereforew związku z tym all the other
interestingciekawy stuffrzeczy
85
255600
2136
w związku z tym również
pozostałe wspaniałości,
04:29
that we see around us
in the universewszechświat would not exististnieć.
86
257760
2639
które widzimy dookoła,
nie mogłyby istnieć.
04:33
In realityrzeczywistość, the HiggsHiggsa fieldpole
is just slightlynieco on,
87
261000
3616
W rzeczywistości pole Higgsa
jest "włączone" tylko trochę.
04:36
not zerozero but 10,000 trillionkwintylion timesczasy weakersłabsze
than its fullycałkowicie on valuewartość,
88
264640
5056
Nie wynosi zero, ale jest 10 000 bilionów
razy słabsze niż pełna wartość "włączona".
04:41
a bitkawałek like a lightlekki switchprzełącznik that's got stuckutknął
just before the off positionpozycja.
89
269720
4120
Trochę jak przełącznik światła
zablokowany tuż przed pozycją "wyłącz".
04:46
And this valuewartość is crucialistotny.
90
274480
1616
Ta wartość jest kluczowa.
04:48
If it were a tinymalutki bitkawałek differentróżne,
91
276120
1856
Gdyby różniła się choćby odrobinę,
wówczas nie byłoby fizycznej
04:50
then there would be
no physicalfizyczny structureStruktura in the universewszechświat.
92
278000
3656
struktury Wszechświata.
04:53
So this is the first
of our dangerousniebezpieczny numbersliczby,
93
281680
2176
Jest to zatem pierwsza
z niebezpiecznych wartości.
04:55
the strengthwytrzymałość of the HiggsHiggsa fieldpole.
94
283880
2056
Siła pola Higgsa.
04:57
TheoristsTeoretycy have spentwydany decadesdziesiątki lat
tryingpróbować to understandzrozumieć
95
285960
2736
Teoretycy spędzili dziesiątki lat,
próbując zrozumieć
05:00
why it has this very peculiarlyosobliwie
fine-tuneddopracowane numbernumer,
96
288720
2656
dlaczego ma ono
tak niezwykle dostrojoną liczbę,
05:03
and they'veoni come up
with a numbernumer of possiblemożliwy explanationswyjaśnienia.
97
291400
2816
i doszli do wielu możliwych wytłumaczeń.
05:06
They have sexy-soundingSexy brzmiące namesnazwy
like "supersymmetrysupersymmetry"
98
294240
2936
Mają one "seksownie" brzmiące
nazwy jak: supersymetria,
05:09
or "largeduży extradodatkowy dimensionswymiary."
99
297200
1936
czy wielkie dodatkowe wymiary.
05:11
I'm not going to go
into the detailsdetale of these ideaspomysły now,
100
299160
2776
Nie będę wchodził teraz w szczegóły,
05:13
but the keyklawisz pointpunkt is this:
101
301960
2376
lecz oto kluczowy punkt:
05:16
if any of them explainedwyjaśnione this weirdlyniesamowicie
fine-tuneddopracowane valuewartość of the HiggsHiggsa fieldpole,
102
304360
3856
gdyby któreś z nich wyjaśniało
dziwnie dostrojoną wartość pola Higgsa,
05:20
then we should see newNowy particlescząsteczki
beingistota createdstworzony at the LHCLHC
103
308240
3736
wówczas powinniśmy zaobserwować
nowe cząsteczki powstające w WZH
05:24
alongwzdłuż with the HiggsHiggsa bosonbozon.
104
312000
1976
wraz z bozonem Higgsa.
05:26
So fardaleko, thoughchociaż, we'vemamy not seenwidziany
any signznak of them.
105
314000
2960
Jak dotąd, nie ma po nich śladu.
05:29
But there's actuallytak właściwie an even worsegorzej exampleprzykład
106
317960
2056
Jest jednak nawet gorszy przykład
05:32
of this kinduprzejmy of fine-tuningdopracowanie
of a dangerousniebezpieczny numbernumer,
107
320040
2376
tego rodzaju dostrojenia
niebezpiecznej liczby
05:34
and this time it comespochodzi
from the other endkoniec of the scaleskala,
108
322440
2616
i tym razem pochodzi
z przeciwległej strony skali,
05:37
from studyingstudiować the universewszechświat
at vastogromny distancesodległości.
109
325080
2856
z obserwowania odległych
rejonów Wszechświata.
05:39
One of the mostwiększość importantważny consequenceskonsekwencje
of Einstein'sEinsteina generalgenerał theoryteoria of relativitywzględność
110
327960
4336
Jedną z najważniejszych konsekwencji
ogólnej teorii względności Einsteina
05:44
was the discoveryodkrycie that the universewszechświat beganrozpoczął się
as a rapidszybki expansionekspansja of spaceprzestrzeń and time
111
332320
4416
jest odkrycie, że Wszechświat powstał
jako szybka ekspansja przestrzeni i czasu
05:48
13.8 billionmiliard yearslat agotemu, the BigDuże BangBang.
112
336760
3776
13,8 miliarda lat temu - Wielki Wybuch.
05:52
Now, accordingwedług to earlywcześnie versionswersje
of the BigDuże BangBang theoryteoria,
113
340560
2656
Nawiązując do wczesnych wersji
teorii Wielkiego Wybuchu
05:55
the universewszechświat has been expandingrozwijanie ever sinceod
114
343240
2176
Wszechświat rozszerza się nieustannie
05:57
with gravitypowaga graduallystopniowo puttingwprowadzenie
the brakeshamulce on that expansionekspansja.
115
345440
4056
podczas, gdy grawitacja
stopniowo hamuje ekspansję.
06:01
But in 1998, astronomersastronomowie madezrobiony
the stunningoszałamiający discoveryodkrycie
116
349520
3336
Jednak w 1998 roku astronomowie
dokonali szokującego odkrycia,
06:04
that the expansionekspansja of the universewszechświat
is actuallytak właściwie speedingprzyspieszenie up.
117
352880
2816
że ekspansja Wszechświata
w rzeczywistości przyspiesza.
06:07
The universewszechświat is gettinguzyskiwanie
biggerwiększy and biggerwiększy fasterszybciej and fasterszybciej
118
355720
3136
Wszechświat rośnie coraz szybciej,
06:10
drivennapędzany by a mysterioustajemniczy repulsiveodrażające forcesiła
callednazywa darkciemny energyenergia.
119
358880
3840
napędzany tajemniczą odpychającą
siłą, zwaną ciemną energią.
Słysząc słowo "ciemny" w fizyce,
06:15
Now, wheneverkiedy tylko you hearsłyszeć
the wordsłowo "darkciemny" in physicsfizyka,
120
363280
2416
06:17
you should get very suspiciouspodejrzany
121
365720
1496
należy nabrać podejrzeń,
06:19
because it probablyprawdopodobnie meansznaczy
we don't know what we're talkingmówić about.
122
367240
3056
bo prawdopodobnie oznacza to,
że nie wiemy, o czym mówimy.
06:22
(LaughterŚmiech)
123
370320
1016
(Śmiech)
06:23
We don't know what darkciemny energyenergia is,
124
371360
2016
Nie wiemy, czym jest ciemna energia,
06:25
but the bestNajlepiej ideapomysł is that it's the energyenergia
of emptypusty spaceprzestrzeń itselfsamo,
125
373400
4736
ale obecnie najlepsze wyjaśnienie mówi,
że to energia pustej przestrzeni,
06:30
the energyenergia of the vacuumodkurzać.
126
378160
2216
energia próżni.
06:32
Now, if you use good oldstary
quantumkwant mechanicsmechanika to work out
127
380400
2536
Jeżeli użyjemy starej dobrej
mechaniki kwantowej
06:34
how strongsilny darkciemny energyenergia should be,
128
382960
1616
do określenia siły ciemnej materii,
06:36
you get an absolutelyabsolutnie astonishingzadziwiający resultwynik.
129
384600
3216
uzyskamy całkowicie zaskakujący rezultat.
06:39
You find that darkciemny energyenergia
130
387840
1856
Okaże się, że ciemna energia powinna być
06:41
should be 10 to the powermoc
of 120 timesczasy strongersilniejszy
131
389720
3976
10 do potęgi 120 razy mocniejsza
06:45
than the valuewartość we observenależy przestrzegać from astronomyastronomia.
132
393720
2816
od wartości, które obserwujemy.
06:48
That's one with 120 zeroeszer after it.
133
396560
4816
To jest jeden i 120 zer.
06:53
This is a numbernumer so mind-bogglinglyumysł bogglingly hugeolbrzymi
134
401400
2576
Jest to liczba tak ogromna,
06:56
that it's impossibleniemożliwy
to get your headgłowa around.
135
404000
2216
że aż w głowie się nie mieści.
06:58
We oftenczęsto use the wordsłowo "astronomicalastronomiczny"
when we're talkingmówić about bigduży numbersliczby.
136
406240
3496
Często używamy określenia "astronomiczny",
gdy mowa o wielkich liczbach.
07:01
Well, even that one won'tprzyzwyczajenie do here.
137
409760
1656
Tutaj nawet to nie pasuje.
07:03
This numbernumer is biggerwiększy
than any numbernumer in astronomyastronomia.
138
411440
2416
To liczba większa,
niż jakakolwiek inna w astronomii.
07:05
It's a thousandtysiąc trillionkwintylion
trillionkwintylion trillionkwintylion timesczasy biggerwiększy
139
413880
3096
oktyliard razy większa
07:09
than the numbernumer of atomsatomy
in the entireCały universewszechświat.
140
417000
2640
od ilości atomów w całym Wszechświecie.
07:12
So that's a prettyładny badzły predictionPrognoza.
141
420440
1816
Jest to więc dosyć kiepska prognoza.
07:14
In factfakt, it's been callednazywa
the worstnajgorszy predictionPrognoza in physicsfizyka,
142
422280
2715
Po prawdzie, nazywa się ją
najgorszą prognozą w fizyce
07:17
and this is more than just
a theoreticalteoretyczny curiosityciekawość.
143
425019
3277
i jest to coś więcej niż tylko
teoretyczna ciekawostka.
07:20
If darkciemny energyenergia were
anywheregdziekolwiek nearBlisko this strongsilny,
144
428320
2736
jeśli ciemna energia byłaby
choć w przybliżeniu tak silna,
07:23
then the universewszechświat
would have been tornrozdarty apartniezależnie,
145
431080
2136
to Wszechświat zostałby rozdarty,
07:25
starsgwiazdy and galaxiesgalaktyki could not formformularz,
and we would not be here.
146
433240
3320
gwiazdy i galaktyki nie uformowałby się,
a nas by tu nie było.
07:29
So this is the seconddruga
of those dangerousniebezpieczny numbersliczby,
147
437240
2336
Zatem to druga
najniebezpieczniejsza liczba,
moc oddziaływania ciemnej energii.
07:31
the strengthwytrzymałość of darkciemny energyenergia,
148
439600
1376
07:33
and explainingwyjaśniając it requireswymaga an even more
fantasticfantastyczny levelpoziom of fine-tuningdopracowanie
149
441000
3936
Wyjaśnienie jej wymaga jeszcze bardziej
niestworzonego poziomu dostrojenia,
niż ten w polu Higgsa.
07:36
than we saw for the HiggsHiggsa fieldpole.
150
444960
1524
07:38
But unlikew odróżnieniu the HiggsHiggsa fieldpole,
this numbernumer has no knownznany explanationwyjaśnienie.
151
446840
4600
Jednak w przeciwieństwie do pola Higgsa,
dla tej liczby nie mamy wyjaśnienia.
07:45
The hopenadzieja was that a completekompletny combinationpołączenie
152
453000
2456
Mamy nadzieję,
że przez całkowite połączenie
07:47
of Einstein'sEinsteina generalgenerał
theoryteoria of relativitywzględność,
153
455480
2216
einsteinowskiej
ogólnej teorii względności,
07:49
whichktóry is the theoryteoria
of the universewszechświat at grandwielki scaleswaga,
154
457720
2576
która jest teorią
Wszechświata w wielkiej skali,
07:52
with quantumkwant mechanicsmechanika, the theoryteoria
of the universewszechświat at smallmały scaleswaga,
155
460320
3456
z mechaniką kwantową,
odpowiadającą małej skali Wszechświata,
07:55
mightmoc providezapewniać a solutionrozwiązanie.
156
463800
1856
otrzymamy rozwiązanie.
07:57
EinsteinEinstein himselfsamego siebie
spentwydany mostwiększość of his laterpóźniej yearslat
157
465680
2456
Einstein poświęcił
większość swych ostatnich lat
08:00
on a futiledaremne searchszukanie
for a unifiedujednolicony theoryteoria of physicsfizyka,
158
468160
3176
na daremne poszukiwania
zunifikowanej teorii fizyki,
08:03
and physicistsfizycy have kepttrzymane at it ever sinceod.
159
471360
3376
które do dziś kontynuują inni fizycy.
08:06
One of the mostwiększość promisingobiecujący candidatesKandydaci
for a unifiedujednolicony theoryteoria is stringstrunowy theoryteoria,
160
474760
4136
Jeden z najbardziej obiecujących
kandydatów to teoria strun.
08:10
and the essentialistotny ideapomysł is,
161
478920
1296
Mówiąc w skrócie, gdyby udało się
08:12
if you could zoomPowiększenie in on the fundamentalfundamentalny
particlescząsteczki that make up our worldświat,
162
480240
3496
zrobić zbliżenie cząsteczek,
z których zbudowany jest świat,
okazałoby się, że w zasadzie
nie są one cząsteczkami,
08:15
you'dty byś see actuallytak właściwie
that they're not particlescząsteczki at all,
163
483760
2656
08:18
but tinymalutki vibratingwibracyjne stringssmyczki of energyenergia,
164
486440
2616
tylko niewielkimi,
wibrującymi strunami energii.
08:21
with eachkażdy frequencyczęstotliwość of vibrationwibracja
correspondingodpowiedni to a differentróżne particlecząstka,
165
489080
4336
Każda z częstotliwości wibrowania
tych strun koresponduje z inną cząsteczką.
08:25
a bitkawałek like musicalmusical notesnotatki
on a guitargitara stringstrunowy.
166
493440
2560
Nieco jak dźwięki na strunie gitarowej.
08:28
So it's a ratherraczej elegantelegancki, almostprawie poeticpoetyckie
way of looking at the worldświat,
167
496680
3376
Jest to bardzo eleganckie, niemal
poetyckie spojrzenie na świat,
08:32
but it has one catastrophickatastrofalny problemproblem.
168
500080
3456
ale jest z nim jeden
katastrofalny problem.
08:35
It turnsskręca out that stringstrunowy theoryteoria
isn't one theoryteoria at all,
169
503560
2896
Okazuje się, że teoria strun
nie jest wcale jedną teorią,
08:38
but a wholecały collectionkolekcja of theoriesteorie.
170
506480
2296
ale całym zbiorem teorii.
08:40
It's been estimatedszacowany, in factfakt,
171
508800
1416
Szacuje się, że istnieje
08:42
that there are 10 to the 500
differentróżne versionswersje of stringstrunowy theoryteoria.
172
510240
3936
10 do potęgi 500
różnych wersji teorii strun.
08:46
EachKażdy one would describeopisać
a differentróżne universewszechświat
173
514200
2376
Każda z nich opisywałaby
inny Wszechświat,
08:48
with differentróżne lawsprawa of physicsfizyka.
174
516600
2136
z innymi prawami fizyki.
08:50
Now, criticskrytycy say this makesczyni
stringstrunowy theoryteoria unscientificnienaukowe.
175
518760
2616
Krytycy twierdzą, że przez to
teoria jest nienaukowa.
08:53
You can't disproveobalić the theoryteoria.
176
521400
1936
Nie można jej obalić.
08:55
But othersinni actuallytak właściwie
turnedobrócony this on its headgłowa
177
523360
2000
Inni z kolei odwracają kota ogonem
08:57
and said, well,
maybe this apparentpozorna failureniepowodzenie
178
525384
2272
i mówią, że być może
ta, zdawałoby się, porażka
08:59
is stringstrunowy theory'sw teorii greatestnajwiększy triumphtriumf.
179
527680
2336
jest największym triumfem teorii strun.
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentróżne possiblemożliwy universeswszechświaty
180
530040
3376
Co, jeśli wszystkie z 10 do potęgi 500
możliwych wszechświatów
09:05
actuallytak właściwie exististnieć out there somewheregdzieś
181
533440
2216
rzeczywiście gdzieś istnieją,
09:07
in some grandwielki multiverseMultiverse?
182
535680
2120
w jakimś wielkim wieloświecie?
09:10
SuddenlyNagle we can understandzrozumieć
183
538440
1696
Nagle potrafimy zrozumieć
09:12
the weirdlyniesamowicie fine-tuneddopracowane valueswartości
of these two dangerousniebezpieczny numbersliczby.
184
540160
3576
to dziwne dostrojenie wartości
obu niebezpiecznych liczb.
09:15
In mostwiększość of the multiverseMultiverse,
185
543760
1296
W większości wieloświatów
09:17
darkciemny energyenergia is so strongsilny
that the universewszechświat getsdostaje tornrozdarty apartniezależnie,
186
545080
2976
ciemna energia jest tak silna,
że Wszechświat zostaje rozerwany,
09:20
or the HiggsHiggsa fieldpole is so weaksłaby
that no atomsatomy can formformularz.
187
548080
3336
lub pole Higgsa zbyt słabe,
aby powstały atomy.
09:23
We liverelacja na żywo in one of the placesmiejsca
in the multiverseMultiverse
188
551440
2176
Żyjemy w jednym z miejsc w wieloświecie,
09:25
where the two numbersliczby are just right.
189
553640
2376
gdzie obie wartości są w sam raz.
09:28
We liverelacja na żywo in a GoldilocksZłotowłosa universewszechświat.
190
556040
2360
Żyjemy we "wszechświecie Złotowłosej".
09:31
Now, this ideapomysł is extremelyniezwykle controversialkontrowersyjny,
and it's easyłatwo to see why.
191
559640
4856
Pomysł ten jest kontrowersyjny
i nietrudno dostrzec dlaczego.
09:36
If we followśledzić this linelinia of thinkingmyślący,
192
564520
1896
Jeśli zaczniemy rozumować w ten sposób,
wówczas nigdy nie uda nam się
odpowiedzieć na pytanie:
09:38
then we will never be ablezdolny
to answerodpowiedź the questionpytanie,
193
566440
2376
09:40
"Why is there something
ratherraczej than nothing?"
194
568840
2456
"Dlaczego istnieje coś zamiast niczego?".
09:43
In mostwiększość of the multiverseMultiverse,
there is nothing,
195
571320
2176
W większości wszechświatów nie ma niczego,
09:45
and we liverelacja na żywo in one of the fewkilka placesmiejsca
196
573520
1816
a my żyjemy w jednym z niewielu miejsc,
09:47
where the lawsprawa of physicsfizyka
allowdopuszczać there to be something.
197
575360
3000
gdzie prawa fizyki pozwalają
na istnienie czegokolwiek.
09:51
Even worsegorzej, we can't testtest
the ideapomysł of the multiverseMultiverse.
198
579360
3136
Co gorsza, nie możemy
przetestować koncepcji wieloświatu.
09:54
We can't accessdostęp these other universeswszechświaty,
199
582520
2136
Nie mamy dostępu
do innych wszechświatów,
09:56
so there's no way of knowingporozumiewawczy
whetherczy they're there or not.
200
584680
3240
zatem nie ma możliwości
dowiedzieć się, czy istnieją.
10:01
So we're in an extremelyniezwykle
frustratingfrustrujące positionpozycja.
201
589640
3336
Jesteśmy zatem w bardzo
frustrującej sytuacji.
10:05
That doesn't mean
the multiverseMultiverse doesn't exististnieć.
202
593000
2696
To nie oznacza,
że wieloświat nie istnieje.
10:07
There are other planetsplanety,
other starsgwiazdy, other galaxiesgalaktyki,
203
595720
2576
Mamy przecież inne planety,
gwiazdy, galaktyki,
10:10
so why not other universeswszechświaty?
204
598320
2176
dlaczego więc nie inne wszechświaty?
10:12
The problemproblem is, it's unlikelymało prawdopodobne
we'lldobrze ever know for sure.
205
600520
3360
Problem w tym, że raczej
nigdy się tego nie dowiemy.
10:16
Now, the ideapomysł of the multiverseMultiverse
has been around for a while,
206
604720
3336
Idea wieloświata istnieje już
od jakiegoś czasu, ale ostatnio
10:20
but in the last fewkilka yearslat,
we'vemamy startedRozpoczęty to get the first solidsolidny hintswskazówki
207
608080
3256
zaczęliśmy dostawać pierwsze sygnały,
że ten sposób rozumowania
10:23
that this linelinia of reasoningrozumowanie
maymoże get bornurodzony out.
208
611360
2760
może zostać potwierdzony.
Mimo ogromnych nadziei
wiązanych z uruchomieniem WZH,
10:27
DespitePomimo highwysoki hopesnadzieje
for the first runbiegać of the LHCLHC,
209
615280
3376
to, czego tam szukaliśmy...
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
Szukaliśmy nowych teorii fizyki:
10:32
we were looking
for newNowy theoriesteorie of physicsfizyka:
211
620276
2060
supersymetrii lub wielkich
dodatkowych wymiarów,
10:34
supersymmetrysupersymmetry or largeduży extradodatkowy dimensionswymiary
212
622360
1896
które mogłyby wyjaśnić te dziwacznie
dostrojone wartości pola Higgsa.
10:36
that could explainwyjaśniać this weirdlyniesamowicie
fine-tuneddopracowane valuewartość of the HiggsHiggsa fieldpole.
213
624280
4216
10:40
But despitepomimo highwysoki hopesnadzieje, the LHCLHC
revealedujawnione a barrenjałowy subatomicsubatomowych wildernesspustynia
214
628520
4216
Pomimo wielkich nadziei, WZH ukazał
nam jałową subatomową pustkę,
10:44
populatedzaludniony only by a lonelysamotny HiggsHiggsa bosonbozon.
215
632760
2680
z jednym samotnym bozonem Higgsa.
10:48
My experimenteksperyment publishedopublikowany paperpapier after paperpapier
216
636680
2336
Mój eksperyment publikowany
w kolejnych artykułach
10:51
where we glumlyglumly had to concludewyciągnąć wniosek
that we saw no signsznaki of newNowy physicsfizyka.
217
639040
4480
potwierdzał, że nie zauważono
śladów nowej fizyki.
10:56
The stakespula now could not be higherwyższy.
218
644400
2656
Teraz stawka jest dużo wyższa.
10:59
This summerlato, the LHCLHC beganrozpoczął się
its seconddruga phasefazy of operationoperacja
219
647080
2896
Tego lata WZH rozpoczął
drugą fazę działalności,
11:02
with an energyenergia almostprawie doublepodwójnie
what we achievedosiągnięty in the first runbiegać.
220
650000
3256
z energią niemal dwukrotnie wyższą,
niż przy pierwszym przebiegu.
11:05
What particlecząstka physicistsfizycy
are all desperatelybeznadziejnie hopingmieć nadzieję for
221
653280
2656
Fizycy cząstek elementarnych
desperacko oczekują
11:07
are signsznaki of newNowy particlescząsteczki,
micromikro blackczarny holesdziury,
222
655960
2776
śladów nowych cząsteczek,
mikro czarnych dziur
11:10
or maybe something totallycałkowicie unexpectedniespodziewany
223
658760
2096
lub czegoś zupełnie niespodziewanego,
11:12
emergingwyłaniający się from the violentgwałtowny collisionskolizje
at the LargeDuży HadronHadron ColliderZderzacz.
224
660880
3616
co wyłoni się z gwałtownych zderzeń
w Wielkim Zderzaczu Hadronów.
11:16
If so, then we can continueKontyntynuj
this long journeypodróż
225
664520
2336
Jeżeli się uda, możemy
kontynuować tę długą podróż
11:18
that beganrozpoczął się 100 yearslat agotemu
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
rozpoczętą 100 lat temu
przez Alberta Einsteina,
11:21
towardsw kierunku an ever deepergłębiej understandingzrozumienie
of the lawsprawa of natureNatura.
227
669480
3520
prowadzącą do coraz dogłębniejszego
poznania praw natury.
11:25
But if, in two or threetrzy years'lata time,
228
673760
2016
Jeśli jednak przez te 2 czy 3 lata,
11:27
when the LHCLHC switchesprzełączniki off again
for a seconddruga long shutdownzamknięcia systemu,
229
675800
3336
po których WZH zostanie
ponownie na długo wyłączony,
11:31
we'vemamy founduznany nothing but the HiggsHiggsa bosonbozon,
230
679160
2296
nie odkryjemy niczego poza bozonem Higgsa,
11:33
then we maymoże be enteringwstępowanie
a newNowy eraera in physicsfizyka:
231
681480
3816
wówczas być może wkroczymy
w nową erę fizyki:
11:37
an eraera where there are weirddziwne featurescechy
of the universewszechświat that we cannotnie może explainwyjaśniać;
232
685320
4776
taką, w której Wszechświat będzie mieć
dziwne cechy, niemożliwe do wyjaśnienia.
11:42
an eraera where we have hintswskazówki
that we liverelacja na żywo in a multiverseMultiverse
233
690120
3056
Erę w której można przypuszczać,
że żyjemy w wieloświecie,
11:45
that lieskłamstwa frustratinglydenerwująco
foreverna zawsze beyondpoza our reachdosięgnąć;
234
693200
3776
który, ku naszej frustracji, leży
na zawsze poza naszym zasięgiem.
11:49
an eraera where we will never be ablezdolny
to answerodpowiedź the questionpytanie,
235
697000
3256
Erę, w której nigdy nie będziemy
mogli odpowiedzieć na pytanie:
11:52
"Why is there something
ratherraczej than nothing?"
236
700280
3056
"Dlaczego istnieje coś zamiast niczego?".
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Dziękuję.
11:56
(ApplauseAplauz)
238
704600
6416
(Brawa)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani:
Harry, choć przed chwilą powiedziałeś,
12:06
the sciencenauka maymoże not have some answersodpowiedzi,
240
714120
1856
że nauka może nie mieć
pewnych odpowiedzi,
12:08
I would like to askzapytać you a couplepara
of questionspytania, and the first is:
241
716000
3016
chciałbym zadać ci kilka pytań.
Pierwsze z nich: Budowa WZH
to projekt pokoleniowy.
12:11
buildingbudynek something like the LHCLHC
is a generationalpokoleniowe projectprojekt.
242
719040
3016
12:14
I just mentionedwzmiankowany, introducingwprowadzanie you,
that we liverelacja na żywo in a short-termkrótkoterminowe worldświat.
243
722080
4296
Wspomniałem już, przedstawiając cię,
że żyjemy w krótkoterminowym świecie.
12:18
How do you think so long termsemestr,
244
726400
2856
Jak można myśleć długoterminowo,
12:21
projectingrzutowanie yourselfsiebie out a generationgeneracja
when buildingbudynek something like this?
245
729280
3336
o pokolenie naprzód,
podczas budowy czegoś takiego?
Harry Cliff: Miałem szczęście dołączyć
12:24
HarryHarry CliffUrwisko: I was very luckySzczęściarz
246
732640
1416
12:26
that I joinedDołączył the experimenteksperyment
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
do eksperymentu, nad którym
teraz pracuję w WZH w 2008 roku,
12:28
just as we were switchingprzełączanie on,
248
736920
1381
chwilę po jego uruchomieniu.
12:30
and there are people in my researchBadania groupGrupa
who have been workingpracujący on it
249
738325
3251
Niektórzy koledzy z zespołu
pracują nad tym od trzydziestu lat,
całą karierę przy jednej maszynie.
12:33
for threetrzy decadesdziesiątki lat,
theirich entireCały careerskariery on one machinemaszyna.
250
741600
2616
Myślę, że pierwsze rozmowy
o WZH odbyły się w 1976 roku.
12:36
So I think the first conversationsrozmowy
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
12:39
and you startpoczątek planningplanowanie the machinemaszyna
withoutbez the technologytechnologia
252
747440
2696
Zaczynasz planować maszynę
jeszcze zanim powstanie technologia
12:42
that you know you're going to need
to be ablezdolny to buildbudować it.
253
750160
2416
potrzebna do jej zbudowania.
12:44
So the computingprzetwarzanie danych powermoc
did not exististnieć in the earlywcześnie '90s
254
752600
2536
Moc obliczeniowa była zbyt mała
we wczesnych latach 90.,
12:47
when designprojekt work beganrozpoczął się in earnestSerio.
255
755160
1620
kiedy rozpoczęto prace projektowe.
12:48
One of the bigduży detectorsczujki
whichktóry recordrekord these collisionskolizje,
256
756804
2216
Jeden z dużych detektorów tych kolizji...
12:51
they didn't think there was technologytechnologia
257
759044
1852
Uważano, że nie ma technologii,
12:52
that could withstandwytrzymać the radiationpromieniowanie
that would be createdstworzony in the LHCLHC,
258
760920
2856
która mogłaby wytrzymać
promieniowanie wytworzone w WZH,
12:55
so there was basicallygruntownie a lumpguzek of leadprowadzić
in the middleśrodkowy of this objectobiekt
259
763800
2736
więc dosłownie otoczono kawałek ołowiu
12:58
with some detectorsczujki around the outsidena zewnątrz,
260
766560
1576
kilkoma detektorami.
Jednak z czasem opracowaliśmy technologię.
13:00
but subsequentlynastępnie
we have developedrozwinięty technologytechnologia.
261
768160
1896
Musimy więc polegać
na ludzkiej pomysłowości,
13:02
So you have to relypolegać on people'sludzie ingenuitypomysłowość,
that they will solverozwiązać the problemsproblemy,
262
770080
3336
na tym, że rozwiążą problemy,
choćby po wielu latach.
13:05
but it maymoże be a decadedekada
or more down the linelinia.
263
773440
1856
13:07
BGBG: ChinaChiny just announcedogłosił
two or threetrzy weekstygodnie agotemu
264
775320
2216
BG: Chiny właśnie ogłosiły,
2 czy 3 tygodnie temu,
13:09
that they intendzamierzać to buildbudować
265
777560
1456
że zamierzają zbudować
13:11
a supercolliderSuperCollider twicedwa razy the sizerozmiar of the LHCLHC.
266
779040
2976
superzderzacz dwukrotnie większy od WZH.
13:14
I was wonderingpełen zdumienia how you
and your colleagueskoledzy welcomeWitamy the newsAktualności.
267
782040
3616
Ciekawe, jak ty i twoi koledzy
przyjęliście tę wiadomość.
13:17
HCHC: SizeRozmiar isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
HC: Cóż, rozmiar to nie wszystko, Bruno.
(Śmiech)
13:20
(LaughterŚmiech)
269
788440
1776
Zabawne, kiedy mówi to fizyk
cząstek elementarnych.
13:22
It soundsDźwięki funnyzabawny for a particlecząstka
physicistfizyk to say that.
270
790240
2096
13:24
But I mean, seriouslypoważnie, it's great newsAktualności.
271
792360
2336
Ale poważnie, uważam,
że to świetna wiadomość.
13:26
So buildingbudynek a machinemaszyna like the LHCLHC
272
794720
2496
Zbudowanie maszyny takiej jak WZH
13:29
requireswymaga countrieskraje from all over the worldświat
to poolbasen theirich resourceszasoby.
273
797240
2776
wymaga dzielenia się zasobami
przez państwa świata.
Żaden naród nie jest w stanie
zbudować tak wielkiej maszyny sam,
13:32
No one nationnaród can affordpozwolić sobie
to buildbudować a machinemaszyna this largeduży,
274
800040
2336
13:34
apartniezależnie from maybe ChinaChiny,
275
802400
1216
może poza Chinami,
13:35
because they can mobilizezmobilizować
hugeolbrzymi amountskwoty of resourceszasoby,
276
803640
2216
bo mogą zmobilizować ogromną siłę roboczą
13:37
manpowerManpower and moneypieniądze
to buildbudować machinesmaszyny like this.
277
805880
2056
i zebrać pieniądze na budowę.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
Więc to bardzo dobrze.
13:41
What they're really planningplanowanie to do
is to buildbudować a machinemaszyna
279
809240
2336
Tak naprawdę planują budowę maszyny,
13:43
that will studybadanie the HiggsHiggsa bosonbozon in detailSzczegół
and could give us some clueswskazówki
280
811600
2736
która będzie dokładniej badać
bozon Higgsa i może dać wskazówki,
13:46
as to whetherczy these newNowy ideaspomysły,
like supersymmetrysupersymmetry, are really out there,
281
814360
2936
czy nowe pomysły
jak supersymetria są rzeczywiste.
13:49
so it's great newsAktualności for physicsfizyka, I think.
282
817320
1905
Myślę, że to świetna wiadomość dla fizyki.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Harry, dziękujemy.
HC: Dziękuję bardzo.
13:53
(ApplauseAplauz)
284
821449
3191
(Brawa)
Translated by Kacper Iwo Matuszewski
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com