ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com
TEDGlobal>Geneva

Harry Cliff: Have we reached the end of physics?

Harry Cliff: Hebben we het einde van de fysica bereikt?

Filmed:
2,620,349 views

Waarom is er iets in plaats van niets? Waarom bestaan er zoveel interessante dingen in het universum? Deeltjesfysicus Harry Cliff werkt aan de Large Hadron Collider in het CERN en mogelijk heeft hij slecht nieuws voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op deze vragen. Ondanks de inspanningen van wetenschappers (met behulp van de grootste machine ter wereld) zullen we misschien nooit alle vreemde aspecten van de natuur kunnen verklaren. Betekent dat het einde van de fysica? Leer er meer over in deze fascinerende talk over het meest recente onderzoek naar de geheime structuur van het universum.
- Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
A hundredhonderd yearsjaar agogeleden this monthmaand,
a 36-year-old-jaar oud AlbertAlbert EinsteinEinstein
0
480
3696
Deze maand is het honderd jaar geleden
dat de 36-jarige Albert Einstein
00:16
stoodstond up in frontvoorkant of the PrussianPruisische
AcademyAcademie of SciencesWetenschappen in BerlinBerlijn
1
4200
3256
voor de Pruisische Academie
van Wetenschappen in Berlijn stond
00:19
to presentaanwezig a radicalradicaal newnieuwe theorytheorie
of spaceruimte, time and gravityzwaartekracht:
2
7480
4456
om een radicale nieuwe theorie van ruimte,
tijd en zwaartekracht voor te stellen:
00:23
the generalalgemeen theorytheorie of relativityrelativiteit.
3
11960
3016
de algemene relativiteitstheorie.
00:27
GeneralAlgemene relativityrelativiteit is unquestionablyzonder twijfel
Einstein'sEinsteins masterpiecemeesterwerk,
4
15000
3056
Algemene relativiteit is ongetwijfeld
Einsteins meesterwerk,
00:30
a theorytheorie whichwelke revealsonthult the workingswerkingen
of the universeuniversum at the grandestfraaiste scalesbalans,
5
18080
3976
een theorie die de werking van het heelal
op de grootst mogelijke schaal blootlegt.
00:34
capturingcapturing in one beautifulmooi linelijn of algebraalgebra
6
22080
2376
Ze omvat in één mooie regel algebra
00:36
everything from why applesappels fallvallen from treesbomen
to the beginningbegin of time and spaceruimte.
7
24480
4520
alles van de vraag waarom appelen vallen
tot het begin van ruimte en tijd.
00:41
1915 mustmoet have been an excitingopwindend yearjaar
to be a physicistnatuurkundige.
8
29720
3096
1915 moet voor fysici
een opwindend jaar zijn geweest.
00:44
Two newnieuwe ideasideeën were turningdraaien
the subjectonderwerpen on its headhoofd.
9
32840
3496
Twee nieuwe ideeën
zetten de fysica op zijn kop.
00:48
One was Einstein'sEinsteins theorytheorie of relativityrelativiteit,
10
36360
2336
Eén daarvan was Einsteins
relativiteitstheorie,
00:50
the other was arguablyaantoonbaar
even more revolutionaryrevolutionair:
11
38720
3176
het andere was misschien
nog revolutionairder:
00:53
quantumquantum mechanicsmechanica,
12
41920
1456
de kwantummechanica,
00:55
a mind-meltinglygeest-meltingly strangevreemd
yetnog stunninglyverbluffend successfulgeslaagd newnieuwe way
13
43400
3536
een verbijsterend vreemde,
maar toch verbluffend succesvolle manier
00:58
of understandingbegrip the microworldMicroWorld,
the worldwereld- of atomsatomen and particlesdeeltjes.
14
46960
4280
om de microwereld van atomen
en deeltjes te begrijpen.
In de loop van de voorbije eeuw
hebben deze twee ideeën
01:03
Over the last centuryeeuw,
these two ideasideeën have utterlyvolkomen transformedgetransformeerd
15
51920
3656
ons begrip van het universum
compleet veranderd.
01:07
our understandingbegrip of the universeuniversum.
16
55600
1736
01:09
It's thanksbedankt to relativityrelativiteit
and quantumquantum mechanicsmechanica
17
57360
2336
Dankzij de relativiteit
en de kwantummechanica
01:11
that we'vewij hebben learnedgeleerd
what the universeuniversum is madegemaakt from,
18
59720
2336
hebben we ontdekt
waaruit het heelal is opgemaakt,
01:14
how it beganbegon
and how it continuesblijft to evolveevolueren.
19
62080
2519
hoe het ontstond
en hoe het verder zal evolueren.
01:17
A hundredhonderd yearsjaar on, we now find ourselvesonszelf
at anothereen ander turningdraaien pointpunt in physicsfysica,
20
65360
4296
Honderd jaar later staan we opnieuw
voor een keerpunt in de fysica,
01:21
but what's at stakeinzet now
is ratherliever differentverschillend.
21
69680
2480
maar deze keer staat er
iets heel anders op het spel.
01:24
The nextvolgende fewweinig yearsjaar maymei tell us
whetherof we'llgoed be ablein staat
22
72840
2456
De komende jaren zullen
ons duidelijk maken
of we ons begrip van de natuur
zullen kunnen blijven verbeteren,
01:27
to continuevoortzetten to increasetoename
our understandingbegrip of naturenatuur,
23
75320
2856
01:30
or whetherof maybe for the first time
in the historygeschiedenis of sciencewetenschap,
24
78200
3416
of dat we voor het eerst
in de geschiedenis van de wetenschap
01:33
we could be facinggeconfronteerd questionsvragen
that we cannotkan niet answerantwoord,
25
81640
3936
met vragen te kampen zullen krijgen
die we niet kunnen beantwoorden,
niet omdat we het verstand
of de technologie ervoor missen,
01:37
not because we don't have
the brainshersenen or technologytechnologie,
26
85600
2576
01:40
but because the lawswetten of physicsfysica
themselveszich forbidverbieden it.
27
88200
3240
maar omdat de wetten van de fysica zelf
het onmogelijk maken.
01:44
This is the essentialessentieel problemprobleem:
the universeuniversum is farver, farver too interestinginteressant.
28
92560
4576
Dat is het cruciale probleem:
het heelal is veel te interessant.
01:49
RelativityRelativiteitstheorie and quantumquantum mechanicsmechanica
appearverschijnen to suggestsuggereren
29
97160
2656
Relativiteit en kwantummechanica
lijken te suggereren
01:51
that the universeuniversum
should be a boringsaai placeplaats.
30
99840
2296
dat het universum
een saaie plek hoort te zijn.
01:54
It should be darkdonker, lethaldodelijk and lifelesslevenloze.
31
102160
2896
Het zou donker, dodelijk
en levenloos moeten zijn.
01:57
But when we look around us, we see we liveleven
in a universeuniversum fullvol of interestinginteressant stuffspul,
32
105080
3936
Maar als we om ons heen kijken, zien we
dat het universum enorm boeiend is,
02:01
fullvol of starssterren, planetsplaneten, treesbomen, squirrelseekhoorns.
33
109040
3056
vol met sterren, planeten,
bomen, eekhoorns.
02:04
The questionvraag is, ultimatelytenslotte,
34
112120
1496
De vraag is uiteindelijk:
02:05
why does all this interestinginteressant stuffspul existbestaan?
35
113640
3296
waarom bestaan al die fascinerende dingen?
02:08
Why is there something
ratherliever than nothing?
36
116960
3080
Waarom is er iets in plaats van niets?
Die tegenstrijdigheid is het grootste
vraagstuk in de fundamentele fysica;
02:13
This contradictiontegenstrijdigheid is the mostmeest pressingpersing
problemprobleem in fundamentalfundamenteel physicsfysica,
37
121080
3496
02:16
and in the nextvolgende fewweinig yearsjaar, we maymei find out
whetherof we'llgoed ever be ablein staat to solveoplossen it.
38
124600
4720
in de komende jaren ontdekken we misschien
of we het ooit kunnen oplossen.
02:23
At the hearthart- of this problemprobleem
are two numbersgetallen,
39
131080
3096
Aan de voet van dit vraagstuk
liggen twee getallen,
02:26
two extremelyuiterst dangerousgevaarlijk numbersgetallen.
40
134200
2496
twee uiterst gevaarlijke getallen.
02:28
These are propertieseigenschappen of the universeuniversum
that we can measuremaatregel,
41
136720
2696
Het zijn eigenschappen van het heelal
die we kunnen meten
02:31
and they're extremelyuiterst dangerousgevaarlijk
42
139440
1536
en ze zijn extreem gevaarlijk,
02:33
because if they were differentverschillend,
even by a tinyklein bitbeetje,
43
141000
2416
want als ze zelfs maar
een beetje verschilden,
02:35
then the universeuniversum as we know it
would not existbestaan.
44
143440
2720
zou het universum
zoals we het kennen niet bestaan.
Het eerste van die getallen
wordt geassocieerd met de ontdekking
02:38
The first of these numbersgetallen is associatedgeassocieerd
with the discoveryontdekking that was madegemaakt
45
146720
3456
gedaan op enkele kilometers van deze hal
in het CERN, waar deze machine staat,
02:42
a fewweinig kilometerskilometer from this hallhal,
at CERNCERN, home of this machinemachine,
46
150200
2976
02:45
the largestDe grootste scientificwetenschappelijk deviceapparaat
ever builtgebouwd by the humanmenselijk racerace,
47
153200
3056
de grootste wetenschappelijke machine
ooit door mensen gebouwd,
02:48
the LargeGrote HadronHadron ColliderCollider.
48
156280
1856
de Large Hadron Collider.
02:50
The LHCLHC whizzeswhizzes subatomicsubatomaire particlesdeeltjes
around a 27-kilometer-kilometer ringring,
49
158160
3976
De LHC doet subatomaire deeltjes
door een 27 kilometer lange ring zoeven,
02:54
gettingkrijgen them closerdichterbij and closerdichterbij
to the speedsnelheid of lightlicht
50
162160
2456
sneller en sneller
tot ze de lichtsnelheid naderen
02:56
before smashingSmashing them into eachelk other
insidebinnen giganticgigantische particledeeltje detectorsdetectoren.
51
164640
4656
om dan hard tegen elkaar te botsen
in enorme deeltjesdetectoren.
03:01
On JulyJuli 4, 2012, physicistsnatuurkundigen
at CERNCERN announcedaangekondigd to the worldwereld-
52
169320
4496
Op 4 juli 2012 maakten fysici
in het CERN aan de wereld bekend
03:05
that they'dze zouden spottedgespot
a newnieuwe fundamentalfundamenteel particledeeltje
53
173840
2536
dat ze een nieuw fundamenteel
deeltje gevonden hadden,
03:08
beingwezen createdaangemaakt at the violentgewelddadig collisionsbotsingen
at the LHCLHC: the HiggsHiggs bosonboson.
54
176400
4360
ontstaan uit de gewelddadige collisies
in de LHC: het Higgsboson.
03:13
Now, if you followedgevolgd the newsnieuws at the time,
55
181440
2056
Als je destijds het nieuws volgde,
03:15
you'llje zult have seengezien a lot of physicistsnatuurkundigen
gettingkrijgen very excitedopgewonden indeedinderdaad,
56
183520
3056
heb je gezien dat veel fysici
dan ook heel opgewonden waren.
03:18
and you'dje zou be forgivenvergeven for thinkinghet denken
57
186600
1656
Het is je vergeven als je denkt
03:20
we get that way everyelk time
we discoverontdekken a newnieuwe particledeeltje.
58
188280
2536
dat wij voor elk nieuw
ontdekt deeltje zo reageren.
03:22
Well, that is kindsoort of truewaar,
59
190840
1336
Dat klopt wel min of meer,
03:24
but the HiggsHiggs bosonboson
is particularlyvooral specialspeciaal.
60
192200
2696
maar het Higgsboson is extra bijzonder.
03:26
We all got so excitedopgewonden
because findingbevinding the HiggsHiggs
61
194920
2456
We waren zo opgewonden
omdat de vondst van het Higgs
03:29
provesbewijst the existencebestaan
of a cosmickosmisch energyenergie fieldveld-.
62
197400
3336
het bestaan bewees
van een kosmisch energieveld.
Het is misschien moeilijk
om je een energieveld in te beelden,
03:32
Now, you maymei have troublemoeite
imaginingverbeelden an energyenergie fieldveld-,
63
200760
2616
03:35
but we'vewij hebben all experiencedervaren one.
64
203400
1429
maar we kennen er al één.
Als je ooit een magneet
naast een stuk metaal hebt gehouden
03:36
If you've ever heldheld a magnetmagneet
closedichtbij to a piecestuk of metalmetaal
65
204853
2536
03:39
and feltvoelde a forcedwingen pullingtrekken acrossaan de overkant that gapkloof,
66
207413
2123
en een trekkende kracht hebt gevoeld,
03:41
then you've feltvoelde the effecteffect of a fieldveld-.
67
209560
1858
dan voelde je het effect van een veld.
03:43
And the HiggsHiggs fieldveld-
is a little bitbeetje like a magneticmagnetisch fieldveld-,
68
211442
3374
Het Higgsveld is een beetje
zoals een magnetisch veld,
03:46
exceptbehalve it has a constantconstante valuewaarde everywhereoveral.
69
214840
2816
behalve dat het overal
een constante waarde heeft.
03:49
It's all around us right now.
70
217680
1456
Het is nu overal rondom ons.
03:51
We can't see it or touchaanraken it,
71
219160
1736
We kunnen het niet zien of voelen,
03:52
but if it wasn'twas niet there,
72
220920
1216
maar als het er niet was,
03:54
we would not existbestaan.
73
222160
1440
zouden wij niet bestaan.
03:56
The HiggsHiggs fieldveld- givesgeeft massmassa-
74
224200
1776
Het Higgsveld geeft massa
aan de fundamentele deeltjes
waarvan we gemaakt zijn.
03:58
to the fundamentalfundamenteel particlesdeeltjes
that we're madegemaakt from.
75
226000
2376
04:00
If it wasn'twas niet there, those particlesdeeltjes
would have no massmassa-,
76
228400
2616
Als het er niet was,
hadden die deeltjes geen massa,
04:03
and no atomsatomen could formformulier
and there would be no us.
77
231040
2680
waren er geen atomen gevormd,
en bestonden wij niet.
04:06
But there is something deeplydiep mysteriousmysterieus
about the HiggsHiggs fieldveld-.
78
234880
4456
Maar er is iets heel geheimzinnigs
aan het Higgsveld.
Relativiteit en kwantummechanica tonen aan
dat het twee natuurlijke standen kent,
04:11
RelativityRelativiteitstheorie and quantumquantum mechanicsmechanica tell us
that it has two naturalnatuurlijk settingsInstellingen,
79
239360
3696
04:15
a bitbeetje like a lightlicht switchschakelaar.
80
243080
1656
een beetje zoals een lichtschakelaar.
04:16
It should eithereen van beide be off,
81
244760
1376
Die staat ofwel uit,
04:18
so that it has a zeronul valuewaarde
everywhereoveral in spaceruimte,
82
246160
2656
waardoor hij in heel de ruimte
waarde nul heeft,
04:20
or it should be on so it has
an absolutelyAbsoluut enormousenorm valuewaarde.
83
248840
3360
ofwel aan, waardoor hij overal
een gigantisch grote waarde heeft.
04:24
In bothbeide of these scenariosscenario's,
atomsatomen could not existbestaan,
84
252840
2736
In beide scenario's zouden
atomen niet kunnen bestaan
04:27
and thereforedaarom all the other
interestinginteressant stuffspul
85
255600
2136
en zouden dus ook alle andere dingen
04:29
that we see around us
in the universeuniversum would not existbestaan.
86
257760
2639
die we in het heelal
rondom ons zien, niet bestaan.
04:33
In realityrealiteit, the HiggsHiggs fieldveld-
is just slightlylicht on,
87
261000
3616
In werkelijkheid is het Higgsveld
maar net ingeschakeld,
04:36
not zeronul but 10,000 trillionbiljoen timestijden weakerzwakkere
than its fullygeheel on valuewaarde,
88
264640
5056
het is 10.000 biljoen keer zwakker dan
wanneer het volledig is ingeschakeld,
04:41
a bitbeetje like a lightlicht switchschakelaar that's got stuckgeplakt
just before the off positionpositie.
89
269720
4120
zoals een lichtschakelaar die net
voor de uitknop vast is komen te zitten.
04:46
And this valuewaarde is crucialbeslissend.
90
274480
1616
Deze waarde is essentieel.
04:48
If it were a tinyklein bitbeetje differentverschillend,
91
276120
1856
Als ze een beetje anders was,
04:50
then there would be
no physicalfysiek structurestructuur in the universeuniversum.
92
278000
3656
zou er geen fysische structuur
zijn in het universum.
Dit is dus het eerste
van onze gevaarlijke getallen,
04:53
So this is the first
of our dangerousgevaarlijk numbersgetallen,
93
281680
2176
04:55
the strengthkracht of the HiggsHiggs fieldveld-.
94
283880
2056
de kracht van het Higgsveld.
04:57
TheoristsTheoretici have spentdoorgebracht decadestientallen jaren
tryingproberen to understandbegrijpen
95
285960
2736
Theoretici proberen
al decennia lang te begrijpen
05:00
why it has this very peculiarlytypisch
fine-tunedfine-tuned numberaantal,
96
288720
2656
waarom het deze eigenaardig exact
afgestelde waarde heeft
05:03
and they'veze hebben come up
with a numberaantal of possiblemogelijk explanationstoelichtingen.
97
291400
2816
en ze hebben een aantal
mogelijke verklaringen bedacht.
05:06
They have sexy-soundingsexy klinkende namesnamen
like "supersymmetrysupersymmetrie"
98
294240
2936
Die hebben sexy klinkende namen
zoals 'supersymmetrie'
05:09
or "largegroot extraextra dimensionsdimensies."
99
297200
1936
of 'grote extra dimensies'.
05:11
I'm not going to go
into the detailsgegevens of these ideasideeën now,
100
299160
2776
Ik zal nu niet ingaan
op de details van deze ideeën,
05:13
but the keysleutel pointpunt is this:
101
301960
2376
maar het voornaamste punt is dit:
05:16
if any of them explaineduitgelegd this weirdlygriezelig
fine-tunedfine-tuned valuewaarde of the HiggsHiggs fieldveld-,
102
304360
3856
als één ervan deze vreemde exacte waarde
van het Higgsveld kon verklaren,
05:20
then we should see newnieuwe particlesdeeltjes
beingwezen createdaangemaakt at the LHCLHC
103
308240
3736
zouden er nieuwe deeltjes
moeten ontstaan in het LHC
05:24
alonglangs with the HiggsHiggs bosonboson.
104
312000
1976
naast het Higgsboson.
05:26
So farver, thoughhoewel, we'vewij hebben not seengezien
any signteken of them.
105
314000
2960
Daar hebben we tot nu toe
echter nog niets van gezien.
Er bestaat een nog sterker voorbeeld
05:29
But there's actuallywerkelijk an even worseerger examplevoorbeeld
106
317960
2056
05:32
of this kindsoort of fine-tuning"fine-tuning"-
of a dangerousgevaarlijk numberaantal,
107
320040
2376
van zo'n precies afgesteld
gevaarlijk getal,
05:34
and this time it comeskomt
from the other endeinde of the scaleschaal,
108
322440
2616
ditmaal afkomstig van
de andere kant van het spectrum,
05:37
from studyingaan het studeren the universeuniversum
at vastgroot distancesafstanden.
109
325080
2856
de kant die het universum
in zijn uitgestrektheid bestudeert.
05:39
One of the mostmeest importantbelangrijk consequencesgevolgen
of Einstein'sEinsteins generalalgemeen theorytheorie of relativityrelativiteit
110
327960
4336
Een van de belangrijkste gevolgen
van de algemene relativiteitstheorie
05:44
was the discoveryontdekking that the universeuniversum beganbegon
as a rapidsnel expansionuitbreiding of spaceruimte and time
111
332320
4416
was de ontdekking dat het heelal
13,8 miljard jaar geleden ontstaan is
05:48
13.8 billionmiljard yearsjaar agogeleden, the BigGrote BangBang.
112
336760
3776
in een snelle expansie
van ruimte en tijd: de oerknal.
05:52
Now, accordingvolgens to earlyvroeg versionsversies
of the BigGrote BangBang theorytheorie,
113
340560
2656
Volgens oude versies van de oerknaltheorie
05:55
the universeuniversum has been expandinguitbreiden ever sincesinds
114
343240
2176
is het universum
sindsdien blijven uitdijen,
05:57
with gravityzwaartekracht graduallygeleidelijk puttingzetten
the brakesremmen on that expansionuitbreiding.
115
345440
4056
maar werd het geleidelijk aan
afgeremd door de zwaartekracht.
06:01
But in 1998, astronomersastronomen madegemaakt
the stunningstunning discoveryontdekking
116
349520
3336
In 1998 deden astronomen
echter de schokkende ontdekking
dat de uitdijing van het universum
in feite steeds sneller gaat.
06:04
that the expansionuitbreiding of the universeuniversum
is actuallywerkelijk speedingversnellen up.
117
352880
2816
06:07
The universeuniversum is gettingkrijgen
biggergroter and biggergroter fastersneller and fastersneller
118
355720
3136
Het heelal wordt steeds sneller groter,
06:10
drivenaangedreven by a mysteriousmysterieus repulsiveafstotend forcedwingen
calledriep darkdonker energyenergie.
119
358880
3840
gedreven door een geheimzinnige
afstotende kracht genaamd donkere energie.
Telkens als je in de fysica
het woord 'donker' hoort,
06:15
Now, whenevertelkens als you hearhoren
the wordwoord "darkdonker" in physicsfysica,
120
363280
2416
06:17
you should get very suspiciousverdacht
121
365720
1496
moet je argwaan tonen,
want het betekent vermoedelijk
dat we niet weten waarover we het hebben.
06:19
because it probablywaarschijnlijk meansmiddelen
we don't know what we're talkingpratend about.
122
367240
3056
06:22
(LaughterGelach)
123
370320
1016
(Gelach)
06:23
We don't know what darkdonker energyenergie is,
124
371360
2016
We weten niet wat donkere energie is,
06:25
but the bestbeste ideaidee is that it's the energyenergie
of emptyleeg spaceruimte itselfzelf,
125
373400
4736
maar het beste idee is dat het
de energie van de lege ruimte zelf is,
06:30
the energyenergie of the vacuumvacuüm.
126
378160
2216
de energie van het vacuüm.
06:32
Now, if you use good oldoud
quantumquantum mechanicsmechanica to work out
127
380400
2536
Als je kwantummechanica
gebruikt om te berekenen
hoe krachtig donkere energie moet zijn,
06:34
how strongsterk darkdonker energyenergie should be,
128
382960
1616
06:36
you get an absolutelyAbsoluut astonishingverbazingwekkend resultresultaat.
129
384600
3216
krijg je een verbluffende uitkomst.
06:39
You find that darkdonker energyenergie
130
387840
1856
Donkere energie blijkt
06:41
should be 10 to the powermacht
of 120 timestijden strongersterker
131
389720
3976
10 tot de 120ste macht krachtiger te zijn
06:45
than the valuewaarde we observeobserveren from astronomyastronomie.
132
393720
2816
dan de waarde die we zien
in de astronomie.
06:48
That's one with 120 zeroesnullen after it.
133
396560
4816
Dat is een één met 120 nullen erachter.
06:53
This is a numberaantal so mind-bogglinglymind-bogglingly hugereusachtig
134
401400
2576
Dit getal is zo waanzinnig hoog
06:56
that it's impossibleonmogelijk
to get your headhoofd around.
135
404000
2216
dat het onmogelijk te bevatten is.
We gebruiken vaak het woord 'astronomisch'
wanneer we over grote getallen praten.
06:58
We oftenvaak use the wordwoord "astronomicalsterrenkundig"
when we're talkingpratend about biggroot numbersgetallen.
136
406240
3496
07:01
Well, even that one won'tzal niet do here.
137
409760
1656
Maar ook dat is hier niet genoeg.
07:03
This numberaantal is biggergroter
than any numberaantal in astronomyastronomie.
138
411440
2416
Dit is het grootste getal
in de astronomie.
07:05
It's a thousandduizend trillionbiljoen
trillionbiljoen trillionbiljoen timestijden biggergroter
139
413880
3096
Het is duizend biljoen
biljoen biljoen keer groter
07:09
than the numberaantal of atomsatomen
in the entiregeheel universeuniversum.
140
417000
2640
dan het aantal atomen
in het hele universum.
Dat is dus een best slechte voorspelling.
07:12
So that's a prettymooi badslecht predictionvoorspelling.
141
420440
1816
Het wordt soms de slechtste voorspelling
in de fysica genoemd
07:14
In factfeit, it's been calledriep
the worstslechtst predictionvoorspelling in physicsfysica,
142
422280
2715
07:17
and this is more than just
a theoreticaltheoretisch curiositynieuwsgierigheid.
143
425019
3277
en dit is meer dan alleen maar
een theoretische zeldzaamheid.
07:20
If darkdonker energyenergie were
anywhereoveral nearin de buurt this strongsterk,
144
428320
2736
Als donkere energie zo krachtig was,
07:23
then the universeuniversum
would have been torngescheurd apartdeel,
145
431080
2136
zou het heelal verscheurd zijn,
zouden er geen sterren en sterrenstelsels
zijn, en zouden wij hier niet zitten.
07:25
starssterren and galaxiessterrenstelsels could not formformulier,
and we would not be here.
146
433240
3320
07:29
So this is the secondtweede
of those dangerousgevaarlijk numbersgetallen,
147
437240
2336
Dit is dus het tweede gevaarlijke getal,
07:31
the strengthkracht of darkdonker energyenergie,
148
439600
1376
de kracht van donkere energie.
07:33
and explaininguitleggen it requiresvereist an even more
fantasticfantastisch levelniveau of fine-tuning"fine-tuning"-
149
441000
3936
Om dat te verklaren moeten we
nóg nauwkeuriger te werk gaan
07:36
than we saw for the HiggsHiggs fieldveld-.
150
444960
1524
dan bij het Higgsveld.
07:38
But unlikeanders the HiggsHiggs fieldveld-,
this numberaantal has no knownbekend explanationuitleg.
151
446840
4600
Maar in tegenstelling tot het Higgsveld
hebben we voor dit getal geen verklaring.
07:45
The hopehoop was that a completecompleet combinationcombinatie
152
453000
2456
Men hoopte dat een volledige combinatie
07:47
of Einstein'sEinsteins generalalgemeen
theorytheorie of relativityrelativiteit,
153
455480
2216
van Einsteins algemene
relativiteitstheorie,
07:49
whichwelke is the theorytheorie
of the universeuniversum at grandgroots scalesbalans,
154
457720
2576
de theorie van het universum
op grote schaal,
07:52
with quantumquantum mechanicsmechanica, the theorytheorie
of the universeuniversum at smallklein scalesbalans,
155
460320
3456
met de kwantummechanica, de theorie
van het universum op kleine schaal,
07:55
mightmacht providevoorzien a solutionoplossing.
156
463800
1856
een oplossing zou kunnen bieden.
07:57
EinsteinEinstein himselfzichzelf
spentdoorgebracht mostmeest of his laterlater yearsjaar
157
465680
2456
Einstein zelf spendeerde
zijn laatste jaren vooral
aan de vergeefse zoektocht
naar een unificatietheorie van de fysica
08:00
on a futilezinloos searchzoeken
for a unifiedunified theorytheorie of physicsfysica,
158
468160
3176
08:03
and physicistsnatuurkundigen have keptgehouden at it ever sincesinds.
159
471360
3376
en daar zijn fysici nog steeds mee bezig.
08:06
One of the mostmeest promisingveelbelovend candidateskandidaten
for a unifiedunified theorytheorie is stringdraad theorytheorie,
160
474760
4136
Een van de meest veelbelovende kandidaten
voor zo'n theorie is de snaartheorie:
08:10
and the essentialessentieel ideaidee is,
161
478920
1296
het essentiële idee is
dat als je op de fundamentele deeltjes
waaruit de wereld bestaat, zou inzoomen,
08:12
if you could zoomzoom in on the fundamentalfundamenteel
particlesdeeltjes that make up our worldwereld-,
162
480240
3496
08:15
you'dje zou see actuallywerkelijk
that they're not particlesdeeltjes at all,
163
483760
2656
je zou zien dat het
helemaal geen deeltjes zijn,
08:18
but tinyklein vibratingvibrerende stringsstrings of energyenergie,
164
486440
2616
maar wel kleine vibrerende
snaartjes energie,
08:21
with eachelk frequencyfrequentie of vibrationvibratie
correspondingovereenkomstig to a differentverschillend particledeeltje,
165
489080
4336
waarbij elke vibratiefrequentie
correspondeert met een ander deeltje,
08:25
a bitbeetje like musicalmusical notesaantekeningen
on a guitargitaar stringdraad.
166
493440
2560
zoals muzieknoten op een gitaarsnaar.
Het is dus een elegante, bijna poëtische
manier om naar de wereld te kijken,
08:28
So it's a ratherliever elegantelegant, almostbijna poeticpoëtische
way of looking at the worldwereld-,
167
496680
3376
08:32
but it has one catastrophickatastrofisch problemprobleem.
168
500080
3456
maar ze kent één rampzalig probleem.
08:35
It turnsbochten out that stringdraad theorytheorie
isn't one theorytheorie at all,
169
503560
2896
De snaartheorie blijkt
toch niet één theorie,
08:38
but a wholegeheel collectionverzameling of theoriestheorieën.
170
506480
2296
maar een hele verzameling
theorieën te zijn.
08:40
It's been estimatedgeschatte, in factfeit,
171
508800
1416
Men heeft geschat
08:42
that there are 10 to the 500
differentverschillend versionsversies of stringdraad theorytheorie.
172
510240
3936
dat er 10 tot de 500ste verschillende
varianten van de snaartheorie zijn.
08:46
EachElke one would describebeschrijven
a differentverschillend universeuniversum
173
514200
2376
Elke daarvan zou
een ander universum beschrijven
08:48
with differentverschillend lawswetten of physicsfysica.
174
516600
2136
met andere fysicawetten.
Critici beschouwen de snaartheorie
daarom als onwetenschappelijk.
08:50
Now, criticscritici say this makesmerken
stringdraad theorytheorie unscientificonwetenschappelijk.
175
518760
2616
08:53
You can't disproveweerleggen the theorytheorie.
176
521400
1936
De theorie kan niet weerlegd worden.
08:55
But othersanderen actuallywerkelijk
turnedgedraaid this on its headhoofd
177
523360
2000
Anderen zien het omgekeerd
08:57
and said, well,
maybe this apparentherkenbaar failuremislukking
178
525384
2272
en zeggen dat deze schijnbare mislukking
misschien wel de grootste triomf
van de snaartheorie is.
08:59
is stringdraad theory'stheorie van greatestbeste triumphTriumph.
179
527680
2336
09:02
What if all of these 10 to the 500
differentverschillend possiblemogelijk universesuniversa
180
530040
3376
Wat als al deze 10 tot de 500ste
verschillende mogelijke universa
09:05
actuallywerkelijk existbestaan out there somewhereergens
181
533440
2216
in feite deel uitmaken
09:07
in some grandgroots multiversemultiverse?
182
535680
2120
van één groot multiversum?
09:10
SuddenlyPlotseling we can understandbegrijpen
183
538440
1696
Plots kunnen we
de vreemde nauwkeurige waarden
09:12
the weirdlygriezelig fine-tunedfine-tuned valueswaarden
of these two dangerousgevaarlijk numbersgetallen.
184
540160
3576
van die twee gevaarlijke
getallen begrijpen.
09:15
In mostmeest of the multiversemultiverse,
185
543760
1296
Elders in het multiversum
09:17
darkdonker energyenergie is so strongsterk
that the universeuniversum getskrijgt torngescheurd apartdeel,
186
545080
2976
is de donkere energie zo sterk
dat het universum verscheurd wordt
09:20
or the HiggsHiggs fieldveld- is so weakzwak
that no atomsatomen can formformulier.
187
548080
3336
of het Higgsveld zo zwak dat er
geen atomen gevormd kunnen worden.
09:23
We liveleven in one of the placesplaatsen
in the multiversemultiverse
188
551440
2176
Wij leven op een plek in het multiversum
waar de twee getallen precies
de juiste waarde hebben.
09:25
where the two numbersgetallen are just right.
189
553640
2376
09:28
We liveleven in a GoldilocksGoldilocks universeuniversum.
190
556040
2360
We wonen in een universum van Goudlokje.
09:31
Now, this ideaidee is extremelyuiterst controversialcontroversieel,
and it's easygemakkelijk to see why.
191
559640
4856
Dit idee is enorm controversieel
en het is begrijpelijk waarom.
09:36
If we followvolgen this linelijn of thinkinghet denken,
192
564520
1896
Als we deze gedachtegang volgen,
09:38
then we will never be ablein staat
to answerantwoord the questionvraag,
193
566440
2376
zullen we nooit
kunnen antwoorden op de vraag:
09:40
"Why is there something
ratherliever than nothing?"
194
568840
2456
"Waarom is er iets in plaats van niets?"
Op de meeste plekken
in het multiversum is er niets
09:43
In mostmeest of the multiversemultiverse,
there is nothing,
195
571320
2176
09:45
and we liveleven in one of the fewweinig placesplaatsen
196
573520
1816
en wij leven op een zeldzame plek
09:47
where the lawswetten of physicsfysica
allowtoestaan there to be something.
197
575360
3000
waar de wetten van de fysica
toestaan dat er wel iets is.
09:51
Even worseerger, we can't testtest
the ideaidee of the multiversemultiverse.
198
579360
3136
Erger nog, we kunnen het idee
van het multiversum niet testen.
09:54
We can't accesstoegang these other universesuniversa,
199
582520
2136
We kunnen de andere universa niet bereiken
09:56
so there's no way of knowingwetende
whetherof they're there or not.
200
584680
3240
dus we kunnen onmogelijk weten
of ze er zijn of niet.
10:01
So we're in an extremelyuiterst
frustratingfrustrerend positionpositie.
201
589640
3336
We bevinden ons dus
in een enorm frustrerende positie.
10:05
That doesn't mean
the multiversemultiverse doesn't existbestaan.
202
593000
2696
Dat betekent niet
dat het multiversum niet bestaat.
Er zijn andere planeten,
andere sterren, andere sterrenstelsels,
10:07
There are other planetsplaneten,
other starssterren, other galaxiessterrenstelsels,
203
595720
2576
10:10
so why not other universesuniversa?
204
598320
2176
dus waarom geen andere universa?
10:12
The problemprobleem is, it's unlikelyonwaarschijnlijk
we'llgoed ever know for sure.
205
600520
3360
Het probleem is dat we het vermoedelijk
nooit met zekerheid zullen weten.
10:16
Now, the ideaidee of the multiversemultiverse
has been around for a while,
206
604720
3336
Het idee van het multiversum
bestaat al een tijdje,
maar in voorbije jaren hebben we
de eerste gegronde bewijzen gevonden
10:20
but in the last fewweinig yearsjaar,
we'vewij hebben startedbegonnen to get the first solidsolide hintsTips
207
608080
3256
10:23
that this linelijn of reasoningredenering
maymei get borngeboren out.
208
611360
2760
dat deze redenering wel eens
bevestigd zou kunnen worden.
10:27
DespiteOndanks highhoog hopeshoop
for the first runrennen of the LHCLHC,
209
615280
3376
Ondanks de hoge verwachtingen
bij de ingebruikname van de LHC,
10:30
what we were looking for there --
210
618680
1572
wat we daarin zochten --
10:32
we were looking
for newnieuwe theoriestheorieën of physicsfysica:
211
620276
2060
we zochten naar nieuwe
fysicatheorieën:
10:34
supersymmetrysupersymmetrie or largegroot extraextra dimensionsdimensies
212
622360
1896
supersymmetrie of grote extra dimensies
10:36
that could explainuitleg geven this weirdlygriezelig
fine-tunedfine-tuned valuewaarde of the HiggsHiggs fieldveld-.
213
624280
4216
die de vreemde nauwkeurige waarde
van het Higgsveld zouden kunnen verklaren.
10:40
But despiteondanks highhoog hopeshoop, the LHCLHC
revealedonthuld a barrendor subatomicsubatomaire wildernesswildernis
214
628520
4216
Maar ondanks de hoge verwachtingen, toonde
de LHC een ruige subatomaire wildernis,
10:44
populatedbevolkte only by a lonelyeenzaam HiggsHiggs bosonboson.
215
632760
2680
bewoond door een eenzaam Higgsboson.
10:48
My experimentexperiment publishedgepubliceerd paperpapier after paperpapier
216
636680
2336
Mijn experiment publiceerde paper na paper
10:51
where we glumlyglumly had to concludeconcluderen
that we saw no signstekenen of newnieuwe physicsfysica.
217
639040
4480
waarin we teleurgesteld moesten besluiten
dat we geen teken van nieuwe fysica zagen.
10:56
The stakesinzet now could not be higherhoger.
218
644400
2656
De inzet kon niet hoger zijn.
Afgelopen zomer begon de LHC
aan zijn tweede operationele fase
10:59
This summerzomer, the LHCLHC beganbegon
its secondtweede phasefase of operationoperatie
219
647080
2896
11:02
with an energyenergie almostbijna doubledubbele
what we achievedbereikt in the first runrennen.
220
650000
3256
met een bijna dubbel zo grote energie
als die van de eerste fase.
11:05
What particledeeltje physicistsnatuurkundigen
are all desperatelywanhopig hopinghoop for
221
653280
2656
Waar deeltjesfysici allemaal
radeloos op hopen
11:07
are signstekenen of newnieuwe particlesdeeltjes,
micromicro blackzwart holesgaten,
222
655960
2776
zijn tekenen van nieuwe deeltjes,
micro-zwarte gaten,
of misschien wel iets
dat volledig onverwachts
11:10
or maybe something totallyhelemaal unexpectedniet verwacht
223
658760
2096
11:12
emergingopkomende from the violentgewelddadig collisionsbotsingen
at the LargeGrote HadronHadron ColliderCollider.
224
660880
3616
uit de gewelddadige botsingen
in de Large Hadron Collider voorkomt.
11:16
If so, then we can continuevoortzetten
this long journeyreis
225
664520
2336
In dat geval kunnen we deze lange reis,
11:18
that beganbegon 100 yearsjaar agogeleden
with AlbertAlbert EinsteinEinstein
226
666880
2576
die honderd jaar geleden
met Albert Einstein begon,
11:21
towardsnaar an ever deeperdiepere understandingbegrip
of the lawswetten of naturenatuur.
227
669480
3520
verderzetten in de richting
van een beter begrip van de natuurwetten.
11:25
But if, in two or threedrie years'jaar time,
228
673760
2016
Maar als we binnen twee of drie jaar,
11:27
when the LHCLHC switchesswitches off again
for a secondtweede long shutdownafsluiten,
229
675800
3336
wanneer de LHC opnieuw
voor lange tijd wordt uitgeschakeld,
nog niets anders gevonden
hebben dan het Higgsboson,
11:31
we'vewij hebben foundgevonden nothing but the HiggsHiggs bosonboson,
230
679160
2296
11:33
then we maymei be enteringinvoeren
a newnieuwe eratijdperk in physicsfysica:
231
681480
3816
treden we misschien wel
een nieuw tijdperk in de fysica binnen:
11:37
an eratijdperk where there are weirdvreemd featuresKenmerken
of the universeuniversum that we cannotkan niet explainuitleg geven;
232
685320
4776
een tijdperk waarin vreemde aspecten
van het universum onverklaarbaar zijn;
11:42
an eratijdperk where we have hintsTips
that we liveleven in a multiversemultiverse
233
690120
3056
een tijdperk dat insinueert
dat we in een multiversum leven
11:45
that liesleugens frustratinglyfrustrerend
forevervoor altijd beyondvoorbij our reachberijk;
234
693200
3776
dat frustrerend ver
en voor altijd buiten ons bereik is;
11:49
an eratijdperk where we will never be ablein staat
to answerantwoord the questionvraag,
235
697000
3256
een tijdperk waarin we nooit
de vraag zullen kunnen beantwoorden:
11:52
"Why is there something
ratherliever than nothing?"
236
700280
3056
"Waarom is er iets in plaats van niets?"
11:55
Thank you.
237
703360
1216
Dankjewel.
11:56
(ApplauseApplaus)
238
704600
6416
(Applaus)
12:03
BrunoBruno GiussaniGiussani: HarryHarry,
even if you just said
239
711040
3056
Bruno Giussani: Harry, hoewel je net zei
dat de wetenschap niet
alle antwoorden heeft,
12:06
the sciencewetenschap maymei not have some answersantwoorden,
240
714120
1856
12:08
I would like to askvragen you a couplepaar
of questionsvragen, and the first is:
241
716000
3016
zou ik je toch graag
enkele vragen stellen.
Ten eerste, de constructie van iets
als de LHC is een project van generaties.
12:11
buildinggebouw something like the LHCLHC
is a generationalgeneraties projectproject.
242
719040
3016
12:14
I just mentionedvermeld, introducinginvoering you,
that we liveleven in a short-termkorte termijn worldwereld-.
243
722080
4296
Toen ik je introduceerde, zei ik dat we
in een wereld van korte termijn leven.
12:18
How do you think so long termtermijn,
244
726400
2856
Hoe kun jij zo goed
op lange termijn denken,
12:21
projectingprojecteren yourselfjezelf out a generationgeneratie
when buildinggebouw something like this?
245
729280
3336
je generatie als het ware voorbijsteken,
wanneer je zoiets bouwt?
12:24
HarryHarry CliffCliff: I was very luckyLucky
246
732640
1416
Harry Cliff: Ik had het geluk
12:26
that I joinedtoegetreden the experimentexperiment
I work on at the LHCLHC in 2008,
247
734080
2816
dat ik me aansloot
bij het experiment in de LHC in 2008,
12:28
just as we were switchingswitching on,
248
736920
1381
toen het net werd opgestart.
Er zijn mensen in mijn onderzoeksgroep
die er al drie decennia aan werken,
12:30
and there are people in my researchOnderzoek groupgroep
who have been workingwerkend on it
249
738325
3251
12:33
for threedrie decadestientallen jaren,
theirhun entiregeheel careerscarrières on one machinemachine.
250
741600
2616
hun hele carrière
toegewijd aan één machine.
12:36
So I think the first conversationsconversaties
about the LHCLHC were in 1976,
251
744240
3176
Ik denk dat de eerste gesprekken
over de LHC in 1976 plaatsvonden.
12:39
and you startbegin planningplanning the machinemachine
withoutzonder the technologytechnologie
252
747440
2696
De machine werd ontworpen
zonder de technologie
12:42
that you know you're going to need
to be ablein staat to buildbouwen it.
253
750160
2416
waarvan men wist dat men ze nodig had.
Krachtige computers bestonden
nog niet in de vroege jaren 90,
12:44
So the computinggegevensverwerking powermacht
did not existbestaan in the earlyvroeg '90s
254
752600
2536
toen men echt aan het ontwerp begon.
12:47
when designontwerp work beganbegon in earnestEarnest.
255
755160
1620
Eén van de detectoren
die deze botsingen waarnemen --
12:48
One of the biggroot detectorsdetectoren
whichwelke recordrecord these collisionsbotsingen,
256
756804
2216
12:51
they didn't think there was technologytechnologie
257
759044
1852
men dacht dat technologie
die de straling in de LHC zou
kunnen weerstaan niet bestond --
12:52
that could withstandweerstaan the radiationbestraling
that would be createdaangemaakt in the LHCLHC,
258
760920
2856
dit object bevatte dus
een klomp lood binnenin
12:55
so there was basicallyeigenlijk a lumpbrok of leadlood
in the middlemidden- of this objectvoorwerp
259
763800
2736
met wat detectoren er rondom,
12:58
with some detectorsdetectoren around the outsidebuiten,
260
766560
1576
maar daarna hebben we
de technologie ontwikkeld.
13:00
but subsequentlyhierop volgend
we have developedontwikkelde technologytechnologie.
261
768160
1896
13:02
So you have to relyvertrouwen on people'sPeople's ingenuityvindingrijkheid,
that they will solveoplossen the problemsproblemen,
262
770080
3336
Je moet dus vertrouwen
op de menselijke vindingrijkheid
maar de oplossing
kan nog tien jaar weg zijn.
13:05
but it maymei be a decadedecennium
or more down the linelijn.
263
773440
1856
BG: China heeft enkele weken geleden
13:07
BGBG: ChinaChina just announcedaangekondigd
two or threedrie weeksweken agogeleden
264
775320
2216
aangekondigd dat ze
een deeltjesversneller willen bouwen
13:09
that they intendvan plan zijn to buildbouwen
265
777560
1456
13:11
a supercollidersupercollider twicetweemaal the sizegrootte of the LHCLHC.
266
779040
2976
die twee keer zo groot is als de LHC.
13:14
I was wonderingafvragen how you
and your colleaguescollega's welcomeWelkom the newsnieuws.
267
782040
3616
Ik vroeg me af hoe jij en je collega's
dit nieuws onthalen.
13:17
HCHC: SizeGrootte isn't everything, BrunoBruno.
BGBG: I'm sure. I'm sure.
268
785680
2736
HC: Omvang is niet alles, Bruno.
BG: Natuurlijk.
13:20
(LaughterGelach)
269
788440
1776
(Gelach)
HC: Het klinkt gek
dat een deeltjesfysicus dat zegt,
13:22
It soundsklanken funnygrappig for a particledeeltje
physicistnatuurkundige to say that.
270
790240
2096
13:24
But I mean, seriouslyernstig, it's great newsnieuws.
271
792360
2336
maar het is inderdaad geweldig nieuws.
13:26
So buildinggebouw a machinemachine like the LHCLHC
272
794720
2496
De constructie van een machine als de LHC
13:29
requiresvereist countrieslanden from all over the worldwereld-
to poolzwembad theirhun resourcesmiddelen.
273
797240
2776
vraagt steun van overal ter wereld.
13:32
No one nationnatie can affordveroorloven
to buildbouwen a machinemachine this largegroot,
274
800040
2336
Geen enkele natie kan
zo'n grote machine bouwen,
China uitgezonderd,
13:34
apartdeel from maybe ChinaChina,
275
802400
1216
omdat zij veel grondstoffen,
mankracht en geld
13:35
because they can mobilizemobiliseren
hugereusachtig amountshoeveelheden of resourcesmiddelen,
276
803640
2216
kunnen mobiliseren
om zulke machines te bouwen.
13:37
manpowerManpower and moneygeld
to buildbouwen machinesmachines like this.
277
805880
2056
Het is dus zeker iets goed.
13:39
So it's only a good thing.
278
807960
1256
13:41
What they're really planningplanning to do
is to buildbouwen a machinemachine
279
809240
2336
Wat ze echt van plan zijn,
is een machine te bouwen
13:43
that will studystudie the HiggsHiggs bosonboson in detaildetail-
and could give us some cluesaanwijzingen
280
811600
2736
die het Higgsboson
nauwkeurig zal bestuderen
en ons aanwijzingen zal geven
over die nieuwe ideeën als supersymmetrie,
13:46
as to whetherof these newnieuwe ideasideeën,
like supersymmetrysupersymmetrie, are really out there,
281
814360
2936
13:49
so it's great newsnieuws for physicsfysica, I think.
282
817320
1905
geweldig nieuws voor fysici dus.
13:51
BGBG: HarryHarry, thank you.
HCHC: Thank you very much.
283
819249
2176
BG: Harry, dankjewel.
HC: Van harte bedankt.
13:53
(ApplauseApplaus)
284
821449
3191
(Applaus)
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Sarah Torfs

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Harry Cliff - Particle physicist
Harry Cliff looks for answers to questions about the origins of the universe and the laws of nature.

Why you should listen

Harry Cliff works on the Large Hadron Collider at CERN and is a member of the LHCb collaboration, a large international team searching for signs of new particles and forces of nature in high-energy particle collisions. He is the Fellow of Modern Science at the Science Museum in London and curated their “Collider” exhibition as well as the more recent “Einstein’s Legacy”, which explores the scientific and cultural impact of Albert Einstein’s life and work.

More profile about the speaker
Harry Cliff | Speaker | TED.com