English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Rose George: Let's talk crap. Seriously.

Rose George: Pojďme se bavit o hovně. Doslova.

Filmed
Views 1,633,741

Píše se rok 2013, ale i přesto 2,5 miliardy lidí na světě nemá přístup k základní toaletě. A když není záchod, kde se pak kaká? Na ulici, možná poblíž zdrojů vody a jídla - a způsobuje tak smrt a nemoci z nakažení. Připravte se na humornou, leč silnou řeč bez obalu od novinářky Rose Georgové o kdysi nevyslovitelném problému.

- Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene. Full bio

Let's talk dirty.
Pojďme mluvit sprostě.
00:12
A few years ago, oddly enough,
Před pár lety jsem, jak tomu tak bývá,
00:16
I needed the bathroom,
jsem potřebovala na toaletu,
00:19
and I found one, a public bathroom,
a narazila jsem na jednu veřejnou toaletu,
00:22
and I went into the stall,
vešla jsem do kabinky
00:25
and I prepared to do what I'd done most of my life:
připravena vykonat to, co obvykle:
00:27
use the toilet, flush the toilet, forget about the toilet.
použít záchod, spláchnout záchod a na všechno zapomenout.
00:31
And for some reason that day, instead,
Ale z nějakého důvodu jsem si ten den
00:35
I asked myself a question,
položila otázku:
00:37
and it was, where does this stuff go?
"Kde vlastně ten odpad skončí?"
00:39
And with that question, I found myself plunged
A s tou otázkou jsem se ocitla ponořena
00:43
into the world of sanitation --
do světa odpadu --
00:47
there's more coming -- (Laughter) —
bude toho víc -- (smích) --
00:51
sanitation, toilets and poop,
odpadu, záchodů a kadění,
00:53
and I have yet to emerge.
a ještě jsem se nevynořila.
00:57
And that's because it's such an enraging,
Protože je to sice k vzteku,
01:00
yet engaging place to be.
ale zároveň je to také zajímavé místo.
01:03
To go back to that toilet,
Ale zpátky k té veřejné toaletě,
01:06
it wasn't a particularly fancy toilet,
nebyla to uplně nóbl toaleta,
01:09
it wasn't as nice as this one
ani nebyla tak hezká jako tato
01:12
from the World Toilet Organization.
ze Světové organizace toalet (WTO)
01:13
That's the other WTO. (Laughter)
Což je ta druhá WTO (World Trade Organization - pozn. překl.) (smích)
01:16
But it had a lockable door, it had privacy, it had water,
Ale byly tam dveře se zámkem, bylo tam soukromí, byla tam voda,
01:21
it had soap so I could wash my hands,
bylo tam mýdlo, takže jsem si mohla umýt ruce
01:24
and I did because I'm a woman, and we do that.
a taky jsem to udělala, protože jsem žena a my to tak děláme.
01:27
(Laughter) (Applause)
(smích) (aplaus)
01:30
But that day, when I asked that question,
Ale v ten den, kdy jsem si položila tu otázku,
01:35
I learned something, and that was that I'd grown up thinking
jsem si něco uvědomila, a to že jsem vyrostla v přesvědčení
01:38
that a toilet like that was my right,
že mám právo na takovou toaletu,
01:40
when in fact it's a privilege.
ale ve skutečnosti je to privilegium.
01:43
2.5 billion people worldwide have no adequate toilet.
2,5 miliardy lidí po celém světě nemá pořádný záchod.
01:46
They don't have a bucket or a box.
Nemají mísu ani kabinku.
01:51
Forty percent of the world with no adequate toilet.
40 % světové populace nemá dostatečný záchod.
01:55
And they have to do what this little boy is doing
A proto musejí dělat přesně to, co dělá tento chlapec
01:59
by the side of the Mumbai Airport expressway,
na kraji dálnice k bombajskému letišti,
02:02
which is called open defecation,
čemuž se říká volné kálení,
02:05
or poo-pooing in the open.
neboli kakání na veřejnosti.
02:07
And he does that every day,
A dělá to každý den,
02:11
and every day, probably, that guy in the picture
a každý den, pravděpodobně, ten muž na obrázku
02:13
walks on by,
projde kolem,
02:15
because he sees that little boy, but he doesn't see him.
protože vidí toho malého chlapce, ale on ho nevidí.
02:17
But he should, because the problem
Ale měl by, protože společně
02:21
with all that poop lying around
s volně se povalujícími hovínky
02:23
is that poop carries passengers.
cestují další pasažéři.
02:25
Fifty communicable diseases like to travel in human shit.
Padesát nakažlivých chorob je přenášeno lidskými hovny.
02:28
All those things, the eggs, the cysts,
Všechny ty vajíčky, cysty,
02:32
the bacteria, the viruses, all those can travel
bakterie, viry, to všechno může obsahovat
02:35
in one gram of human feces.
jeden gram lidských výkalů.
02:38
How? Well, that little boy will not have washed his hands.
Jak? Nuže, ten malý chlapec si neumyje ruce.
02:41
He's barefoot. He'll run back into his house,
Je bosý. Přiběhne zpátky domů,
02:45
and he will contaminate his drinking water and his food
a kontaminuje pitnou vodu a potraviny
02:47
and his environment
a svoje okolí
02:51
with whatever diseases he may be carrying
všemi chorobami, které mohou být obsaženy
02:52
by fecal particles that are on his fingers and feet.
ve fekálních částečkách na prstech a chodidlech.
02:55
In what I call the flushed-and-plumbed world
V tom co nazývám splachovací svět,
03:00
that most of us in this room are lucky to live in,
kde většina z nás v této místnosti naštěstí žije,
03:03
the most common symptoms associated with those diseases,
nejběžnější příznak těchto chorob,
03:05
diarrhea, is now a bit of a joke.
průjem, je už tak trochu jenom vtip.
03:08
It's the runs, the Hershey squirts, the squits.
Sračka, hnačka, řídký případ.
03:11
Where I come from, we call it Delhi belly,
U nás doma říkáme "mám v bříšku jako v Dílí",
03:15
as a legacy of empire.
na počest onoho impéria.
03:17
But if you search for a stock photo of diarrhea
Ale pokud hledáte ilustrační fotku průjmu,
03:19
in a leading photo image agency,
v největší fotografické agentuře,
03:23
this is the picture that you come up with.
najdete tento obrázek.
03:26
(Laughter)
(Smích)
03:28
Still not sure about the bikini.
Proč zrovna bikiny?
03:30
And here's another image of diarrhea.
A toto je další obrázek průjmu.
03:35
This is Marie Saylee, nine months old.
Jmenuje se Marie Saylee a je jí devět měsíců.
03:37
You can't see her, because she's buried
Není vidět, protože ji pohřbili
03:41
under that green grass in a little village in Liberia,
pod tou zelenou trávou v malé vesnici v Libérii,
03:42
because she died in three days from diarrhea --
protože během tří dnů umřela na průjem -
03:46
the Hershey squirts, the runs, a joke.
na sifon, na hnačku, na vtip.
03:49
And that's her dad.
A to je její otec.
03:53
But she wasn't alone that day,
Ale ten den nebyla sama,
03:55
because 4,000 other children died of diarrhea,
protože 4000 dalších dětí zemřelo na průjem,
03:57
and they do every day.
a umírají každý den.
04:01
Diarrhea is the second biggest killer of children worldwide,
Průjem je druhý nejčastější zabiják dětí na světě,
04:03
and you've probably been asked to care about things
sice nejspíš cítíte potřebu zajímat se o věci jako jsou
04:08
like HIV/AIDS or T.B. or measles,
HIV/AIDS nebo tuberkulóza nebo spalničky,
04:11
but diarrhea kills more children
ale průjem zabije více dětí
04:14
than all those three things put together.
než tyto tři nemoci dohromady.
04:16
It's a very potent weapon of mass destruction.
Je to velice mocná zbraň masového ničení.
04:19
And the cost to the world is immense:
A způsobuje nesmírné ztráty:
04:24
260 billion dollars lost every year
Každý rok padne 260 miliard dolarů
04:27
on the losses to poor sanitation.
kvůli nedostatečným sanitárním opatřením.
04:29
These are cholera beds in Haiti.
Toto jsou cholerové postele v Haiti.
04:32
You'll have heard of cholera, but we don't hear about diarrhea.
Už jste jistě slyšeli o choleře, ale není slyšet o průjmu.
04:34
It gets a fraction of the attention and funding
Dostává se mu jen zlomek pozornosti a peněz
04:37
given to any of those other diseases.
ve srovnání s ostatními nemocemi.
04:40
But we know how to fix this.
Avšak víme, jak to napravit.
04:43
We know, because in the mid-19th century,
Víme, protože v polovině 19. století
04:46
wonderful Victorian engineers
úžasní viktoriánští inženýři
04:49
installed systems of sewers and wastewater treatment
postavili systém kanálů a odpadních vod
04:52
and the flush toilet, and disease dropped dramatically.
a splachovacích záchodů a tím se choroba dramaticky omezila.
04:54
Child mortality dropped by the most
Dětská úmrtnost klesla víc
04:59
it had ever dropped in history.
než kdy dřív.
05:01
The flush toilet was voted the best medical advance
Splachovací záchod byl zvolen za nejdůležitější zdravotní vymoženost
05:03
of the last 200 years by the readers of the British Medical Journal,
posledních 200 let čtenáři Britského lékařského zpravodaje,
05:06
and they were choosing over the Pill, anesthesia,
a to prosím v konkurenci antikoncepce, anestezie,
05:09
and surgery.
a chirurgie.
05:12
It's a wonderful waste disposal device.
Je to úžasné zařízení pro likvidaci odpadu.
05:14
But I think that it's so good — it doesn't smell,
Možná je až příliš dobré - nesmrdí,
05:16
we can put it in our house, we can lock it behind a door —
můžeme je mít doma za zamknutými dveřmi -
05:20
and I think we've locked it out of conversation too.
že si myslím, že jsme ji uklidili i z naší konverzace.
05:23
We don't have a neutral word for it.
Nemáme pro to neutrální slovo.
05:26
Poop's not particularly adequate.
Kadění není moc adekvátní.
05:27
Shit offends people. Feces is too medical.
Hovno lidi uráží. Výkaly jsou příliš odborné.
05:29
Because I can't explain otherwise,
Ale když se podívám na ta čísla
05:33
when I look at the figures, what's going on.
tak se to jinak vysvětlit nedá.
05:36
We know how to solve diarrhea and sanitation,
Víme co si počít s průjmem a kanalizací
05:39
but if you look at the budgets of countries,
ale pokud se podíváte na rozpočty zemí,
05:42
developing and developed,
rozvojových a rozvinutých,
05:44
you'll think there's something wrong with the math,
pomyslíte si, že někdo udělal početní chybu,
05:46
because you'll expect absurdities like
protože se dočkáte absurdit, jako že
05:49
Pakistan spending 47 times more on its military
Pákistán dává 47 krát více peněz na armádu
05:52
than it does on water and sanitation,
než na vodu a kanalizaci,
05:55
even though 150,000 children die of diarrhea
přestože v Pákistánu každý rok umře
05:57
in Pakistan every year.
na průjem 150 000 dětí.
06:00
But then you look at that already minuscule
Ale když se podíváte na ten už tak titěrný
06:02
water and sanitation budget,
rozpočet vody a kanalizace,
06:04
and 75 to 90 percent of it will go on clean water supply,
75 až 90 procent jde na dodávky pitné vody,
06:06
which is great; we all need water.
což je dobře; všichni potřebujeme vodu.
06:09
No one's going to refuse clean water.
Nikdo nebude protestovat proti pitné vodě.
06:11
But the humble latrine, or flush toilet,
Ale skromná latrína, nebo splachovací záchod,
06:13
reduces disease by twice as much
sníží choroby dvakrát více
06:16
as just putting in clean water.
než pouhá pitná voda.
06:19
Think about it. That little boy
Zamyslete se nad tím. Ten malý chlapec
06:21
who's running back into his house,
který běží zpátky domů,
06:22
he may have a nice, clean fresh water supply,
může mít sice čerstvou pitnou vodu,
06:24
but he's got dirty hands that he's going to contaminate his water supply with.
ale má špinavé ruce, takže jimi vodu kontaminuje.
06:26
And I think that the real waste of human waste
A myslím, že je velká škoda lidského odpadu,
06:31
is that we are wasting it as a resource
že s ním plýtváme jako se zdrojem,
06:34
and as an incredible trigger for development,
přestože může skvěle začít rozvoj,
06:37
because these are a few things that toilets
protože to je jedna z mála věcí,
06:41
and poop itself can do for us.
které pro nás záchody a hovna mohou udělat.
06:43
So a toilet can put a girl back in school.
Záchody mohou dívky vrátit zpátky do školy.
06:46
Twenty-five percent of girls in India drop out of school
Dvacet pět procent indických dívek přestane chodit do školy,
06:49
because they have no adequate sanitation.
protože nemají adekvátní kanalizaci.
06:52
They've been used to sitting through lessons
Celé roky ve škole prosedí
06:55
for years and years holding it in.
a zadržují to.
06:57
We've all done that, but they do it every day,
Všichni to známe, ale ony to dělají každý den,
07:00
and when they hit puberty and they start menstruating,
a když přijde puberta a začnou menstruovat,
07:03
it just gets too much.
je toho moc.
07:05
And I understand that. Who can blame them?
A já to chápu. Kdo se jim může divit?
07:08
So if you met an educationalist and said,
Kdyby jste přišli za učitelem a řekli, že
07:11
"I can improve education attendance rates by 25 percent
můžete zvýšit docházku o 25 procent
07:13
with just one simple thing,"
pomocí jedné maličkosti,
07:16
you'd make a lot of friends in education.
udělali byste si ve školství mnoho přátel.
07:18
That's not the only thing it can do for you.
A to není jediná věc, kterou pro vás mohu udělat.
07:21
Poop can cook your dinner.
Hovna vám mohou uvařit večeři.
07:24
It's got nutrients in it.
Obsahuje živiny.
07:27
We ingest nutrients. We excrete nutrients as well.
My ty živiny trávíme. Živiny rovněž vylučujeme.
07:28
We don't keep them all.
Nestrávíme je všechny.
07:31
In Rwanda, they are now getting
Ve Rwandě teď obstarávají
07:33
75 percent of their cooking fuel in their prison system
75 procent vaření ve vězeních
07:35
from the contents of prisoners' bowels.
z obsahu střev svých vězňů.
07:38
So these are a bunch of inmates in a prison in Butare.
V Butare je několik vězňů.
07:41
They're genocidal inmates, most of them,
Většina z nich byla odsouzená za genocidu,
07:45
and they're stirring the contents of their own latrines,
a ti míchají obsah svých latrín,
07:47
because if you put poop in a sealed environment, in a tank,
protože pokud dáte hovna do uzavřeného prostředí, do tanku,
07:51
pretty much like a stomach,
tak stejně jako v žaludku,
07:54
then, pretty much like a stomach, it gives off gas,
se z nich uvolňuje plyn,
07:56
and you can cook with it.
na kterém můžete vařit.
07:59
And you might think it's just good karma
A můžete si pomyslet, že je to spravedlnost osudu,
08:01
to see these guys stirring shit,
že tito chlápci míchají hovna,
08:03
but it's also good economic sense,
ale má to také svůj ekonomický důvod,
08:06
because they're saving a million dollars a year.
protože tak ušetří milion dolarů ročně.
08:08
They're cutting down on deforestation,
Snižují odlesňování,
08:10
and they've found a fuel supply that is inexhaustible,
protože našli nevyčerpatelný zdroj paliva,
08:12
infinite and free at the point of production.
který je zcela zdarma, co se týče produkce.
08:15
It's not just in the poor world that poop can save lives.
A hovna nezachraňují životy jen v chudých zemích.
08:20
Here's a woman who's about to get a dose
Zde máme ženu, která za chvíli dostane dávku
08:23
of the brown stuff in those syringes,
toho hnědého v injekcích,
08:25
which is what you think it is,
což je přesně to, co si myslíte,
08:27
except not quite, because it's actually donated.
kromě toho že ne tak úplně, pochází od dárce.
08:29
There is now a new career path called stool donor.
Objevila se nová kariéra, jmenuje se dárce stolice.
08:32
It's like the new sperm donor.
Je to dárce spermatu současnosti.
08:35
Because she has been suffering from a superbug called C. diff,
Protože je nakažená supervirem C.difficile,
08:36
and it's resistant to antibiotics in many cases.
a ten je v mnoha případech odolný vůči antibiotikům.
08:39
She's been suffering for years.
Trpí tím roky.
08:43
She gets a dose of healthy human feces,
Dostává dávku zdravých lidských výkalů,
08:44
and the cure rate for this procedure is 94 percent.
a účinnost této léčby je 94 procent.
08:48
It's astonishing, but hardly anyone is still doing it.
Což je ohromné, ale i přesto to málokdo dělá.
08:52
Maybe it's the ick factor.
Možná je jim to protivné.
08:56
That's okay, because there's a team of research scientists
To je v pořádku, protože máme tým výzkumníků
08:58
in Canada who have now created a stool sample,
v Kanadě, kteří vytvořili vzorek stolice,
09:01
a fake stool sample which is called RePOOPulate.
vzorek umělé stolice s názvem RePOOPulate.
09:04
So you'd be thinking by now, okay, the solution's simple,
Teď si pomyslíte, že řešení je jednoduché,
09:07
we give everyone a toilet.
dáme všem záchody.
09:09
And this is where it gets really interesting,
A teď to teprve začne být zajímavé,
09:11
because it's not that simple, because we are not simple.
protože to není tak jednoduché, nejsme jednoduší.
09:13
So the really interesting, exciting work --
Ta opravdu zajímavá, vzrušující práce -
09:16
this is the engaging bit -- in sanitation is that
ta příjemná část - v sanitaci je tak,
09:20
we need to understand human psychology.
že musíte rozumět lidské psychologii.
09:23
We need to understand software
Kromě toho, že někomu dáme hardware
09:26
as well as just giving someone hardware.
musíme pochopit i software.
09:28
They've found in many developing countries that
V mnoha rozvojových zemích se přišlo na to,
09:30
governments have gone in and given out free latrines
že vlády, které se rozhodly rozdávat latríny zdarma,
09:32
and gone back a few years later and found that they've
za několik let zjistili, že
09:35
got lots of new goat sheds or temples or spare rooms
z nich vzniklo mnoho nových kozích chlívků nebo chrámů
09:37
with their owners happily walking past them
nebo pokojů pro hosty a jejich majitelé jen chodí okolo
09:41
and going over to the open defecating ground.
za roh do svého otevřeného defekačního prostoru.
09:44
So the idea is to manipulate human emotion.
Musíme manipulovat s lidskými emocemi.
09:47
It's been done for decades. The soap companies did it
Dělá se to po desetiletí. Mýdlové společnosti
09:50
in the early 20th century.
na začátku 20. století.
09:53
They tried selling soap as healthy. No one bought it.
Zkoušeli prodávat mýdlo jako zdravé. Nikdo ho nekupoval.
09:55
They tried selling it as sexy. Everyone bought it.
Zkoušeli ho prodávat jako sexy. Všichni ho koupili.
09:58
In India now there's a campaign
V Indii je teď kampaň,
10:02
which persuades young brides
která přesvědčuje mladé nevěsty,
10:03
not to marry into families that don't have a toilet.
aby se nevdávaly do rodin, které nemají záchod.
10:06
It's called "No Loo, No I Do."
Jmenuje se: "Žádný záchod, žádné Ano."
10:09
(Laughter)
(Smích)
10:11
And in case you think that poster's just propaganda,
A pokud si myslíte, že ten plakát je jenom propaganda,
10:14
here's Priyanka, 23 years old.
toto je Priyanka, 23 let.
10:16
I met her last October in India,
Potkala jsem ji vloni v říjnu v Indii,
10:18
and she grew up in a conservative environment.
vyrostla v konzervativním prostředí.
10:20
She grew up in a rural village in a poor area of India,
Ve vesnici v chudé oblasti Indie,
10:23
and she was engaged at 14, and then at 21 or so,
zasnoubila se, když jí bylo 14, a pak, když jí bylo 21,
10:26
she moved into her in-law's house.
přestěhovala se do domu jeho rodičů.
10:30
And she was horrified to get there and find
A zhrozila se, když tam přišla a zjistila
10:32
that they didn't have a toilet.
že nemají záchod.
10:34
She'd grown up with a latrine.
Vyrostla poblíž latríny.
10:35
It was no big deal, but it was a latrine.
To nebyla žádná výhra, ale aspoň něco.
10:37
And the first night she was there, she was told
První noc, kdy tam spala, jí bylo řečeno,
10:39
that at 4 o'clock in the morning --
že ve 4 ráno -
10:41
her mother-in-law got her up, told her to go outside
její tchýně ji vzbudila a řekla jí, ať jde ven
10:42
and go and do it in the dark in the open.
a vykoná potřebu ve tmě v přírodě.
10:45
And she was scared. She was scared of drunks hanging around.
Bála se. Bála se kolemjdoucích opilců.
10:48
She was scared of snakes. She was scared of rape.
Bála se hadů. Bála se znásilnění.
10:50
After three days, she did an unthinkable thing.
Po třech dnech udělala něco nemyslitelného.
10:53
She left.
Utekla.
10:55
And if you know anything about rural India,
Což je v rurální Indii,
10:57
you'll know that's an unspeakably courageous thing to do.
nevyslovitelně odvážný čin.
10:58
But not just that.
Ale ne jen to.
11:02
She got her toilet, and now she goes around
Dostala svůj záchod a teď navštěvuje
11:03
all the other villages in India
ostatní vesnice v Indii
11:05
persuading other women to do the same thing.
a přesvědčuje ženy, aby udělaly to samé.
11:07
It's what I call social contagion, and it's really powerful
Tomu říkám sociální nákaza, je to velmi silné
11:09
and really exciting.
a velmi zajímavé.
11:12
Another version of this, another village in India
Podobný případ, v jiné indické vesnici,
11:14
near where Priyanka lives
poblíž té, kde žije Priyanka,
11:16
is this village, called Lakara, and about a year ago,
je vesnice s názvem Lakara, a před rokem
11:18
it had no toilets whatsoever.
tu nebyly vůbec žádné záchody.
11:22
Kids were dying of diarrhea and cholera.
Děti umíraly na průjem a na choleru.
11:24
Some visitors came, using various behavioral change tricks
Přišli lidé odjinud, a za použití behaviorálních triků,
11:26
like putting out a plate of food and a plate of shit
třeba položili vedle sebe talíř s jídlem a talíř s hovny
11:30
and watching the flies go one to the other.
a nechali je dívat se, jak mouchy přelétávají z jednoho na druhý.
11:33
Somehow, people who'd been thinking
Prostě se stalo, že lidé, kteří to, co dělají,
11:35
that what they were doing was not disgusting at all
nepovažovali za nechutné,
11:38
suddenly thought, "Oops."
si najednou řekli: "Jejda."
11:39
Not only that, but they were ingesting their neighbors' shit.
A nejen to, požívali hovna svých sousedů.
11:41
That's what really made them change their behavior.
To je doopravdy přimělo změnit svoje návyky.
11:44
So this woman, this boy's mother
A tak tato žena, matka tohoto chlapce,
11:47
installed this latrine in a few hours.
postavila latrínu, během několika hodin.
11:49
Her entire life, she'd been using the banana field behind,
Celý její život používala banánové pole za domem,
11:52
but she installed the latrine in a few hours.
ale za pár hodin postavila latrínu.
11:54
It cost nothing. It's going to save that boy's life.
Nic to nestálo. Ale zachrání to tomu chlapci život.
11:56
So when I get despondent about the state of sanitation,
A tak, když se cítím zoufalá, ze stavu sanitace,
11:59
even though these are pretty exciting times
přestože teď máme skvělé období,
12:03
because we've got the Bill and Melinda Gates Foundation
protože nadace Billa a Melindy Gatesových
12:05
reinventing the toilet, which is great,
vyvíjí nový záchod, což je skvělé,
12:07
we've got Matt Damon going on bathroom strike,
Matt Damon zahájil záchodovou stávku,
12:09
which is great for humanity, very bad for his colon.
což je skvělé pro lidstvo, ale špatné pro jeho tlusté střevo.
12:12
But there are things to worry about.
Jsou tu další věci, které nám dělají starosti.
12:16
It's the most off-track Millennium Development Goal.
Je to ten nejopožděnější z "Rozvojových cílů tisíciletí".
12:17
It's about 50 or so years off track.
Je asi 50 let pozadu.
12:20
We're not going to meet targets,
Nesplníme plán,
12:23
providing people with sanitation at this rate.
pokud budeme tímto tempem v sanitaci pokračovat.
12:24
So when I get sad about sanitation,
Takže když mě to rozesmutní,
12:27
I think of Japan, because Japan 70 years ago
pomyslím na Japonsko, protože Japonsko před 70 lety
12:31
was a nation of people who used pit latrines
byl národ lidí, kteří používali díry jako latríny
12:34
and wiped with sticks,
a utírali se klackem,
12:37
and now it's a nation of what are called Woshurettos,
a nyní jsou národem takzvaných Woshurettů,
12:39
washlet toilets.
umývacích toalet.
12:42
They have in-built bidet nozzles for a lovely,
Mají zabudované bidetové trysky pro krásné
12:43
hands-free cleaning experience,
umytí bez použití rukou,
12:46
and they have various other features
a mají spoustu dalších vychytávek
12:49
like a heated seat and an automatic lid-raising device
jako vyhřívaná sedátka a automatické zvedání prkýnka
12:51
which is known as the "marriage-saver."
kterému se říká "záchrana manželství".
12:54
(Laughter)
(Smích)
12:56
But most importantly, what they have done in Japan,
Ale ze všeho nejdůležitější,
12:58
which I find so inspirational,
a pro mě inspirativní je v Japonsku to,
13:00
is they've brought the toilet out from behind the locked door.
že vyklidili záchod zpoza zamčených dveří.
13:01
They've made it conversational.
Učinili jej tématem konverzace.
13:04
People go out and upgrade their toilet.
Lidé vylepšují svoje záchody.
13:05
They talk about it. They've sanitized it.
Mluví o nich. Vydesinfikovali ho.
13:09
I hope that we can do that. It's not a difficult thing to do.
Doufám, že můžeme udělat totéž. Není to nic těžkého.
13:13
All we really need to do
Je třeba se jen
13:18
is look at this issue
podívat na tento problém,
13:20
as the urgent, shameful issue that it is.
jako na urgentní a ostudný.
13:22
And don't think that it's just in the poor world that things are wrong.
A nepředstírat, že je to jen problém chudého světa.
13:26
Our sewers are crumbling.
Naše kanály se rozpadají.
13:29
Things are going wrong here too.
I u nás to jde od desíti k pěti.
13:31
The solution to all of this is pretty easy.
Řešení je na snadě.
13:33
I'm going to make your lives easy this afternoon
Od dnešního odpoledne vám ulehčím život
13:36
and just ask you to do one thing,
a požádám vás jen o jediné,
13:38
and that's to go out, protest,
abyste šli a protestovali
13:40
speak about the unspeakable,
mluvili o nevyslovitelném
13:43
and talk shit.
a mluvili o hovně.
13:46
Thank you.
Děkuji
13:47
(Applause)
(Potlesk)
13:49
Translated by Marek Petrik
Reviewed by Jan Vesely

▲Back to top

About the speaker:

Rose George - Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene.

Why you should listen

Rose George thinks, researches, writes and talks about the hidden, the undiscussed. Among the everyone-does-it-no-one-talks-about-it issues she's explored in books and articles: sanitation (and poop in general). Diarrhea is a weapon of mass destruction, says the UK-based journalist and author, and a lack of access to toilets is at the root of our biggest public health crisis. In 2012, two out of five of the world’s population had nowhere sanitary to go.

The key to turning around this problem, says George: Let’s drop the pretense of “water-related diseases” and call out the cause of myriad afflictions around the world as what they are -- “poop-related diseases” that are preventable with a basic toilet. George explores the problem in her book The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters and in a fabulous special issue of Colors magazine called "Shit: A Survival Guide." Read a sample chapter of The Big Necessity >>

Her latest book, on an equally hidden world that touches almost everything we do, is Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, Food on Your Plate. Read a review >> 

 In the UK and elsewhere, you'll find the book titled Deep Sea and Foreign Going: Inside Shipping, the Invisible Industry the Brings You 90% of Everything.

More profile about the speaker
Rose George | Speaker | TED.com