English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Rose George: Let's talk crap. Seriously.

Rose George: Pakalbėkime apie sanitariją. Rimtai.

Filmed
Views 1,633,741

Jau 2013, tačiau 2.5 milijardo žmonių pasaulyje neturi paprasto tualeto. Ir kai nėra kur atlikti gamtinius reikalus, kur tai daryti? Gatvėje, tikriausiai šalia maisto ar vandens atsargų taip užteršiant jas, tuo pačiu sukeliant mirtis ir ligas nuo užterštumo. Pasiruoškite paklausyti stačiokiškos ir juokingos, tačiau galingos Rose Geroge kalbos apie problemą, kuri retai minima.

- Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene. Full bio

Let's talk dirty.
Pakalbėkime negražiai.
00:12
A few years ago, oddly enough,
Prieš keletą metų, keista, bet
00:16
I needed the bathroom,
užsinorėjau į tualetą
00:19
and I found one, a public bathroom,
ir radau vieną viešąjį tualetą,
00:22
and I went into the stall,
taigi įlindau į būdelę
00:25
and I prepared to do what I'd done most of my life:
ir pasiruošiau padaryti tai, ką dariau didžiąją savo gyvenimo dalį:
00:27
use the toilet, flush the toilet, forget about the toilet.
pasinaudoti tualetu, nuleisti vandenį tualete ir pamiršti apie tualetą.
00:31
And for some reason that day, instead,
Ir dėl kažkokios priežasties tą dieną,
00:35
I asked myself a question,
paklausiau savęs klausimo,
00:37
and it was, where does this stuff go?
ir jis nuskambėjo taip, kur visa tai nukeliauja?
00:39
And with that question, I found myself plunged
Ir su šiuo klausimu aš atsidūriau
00:43
into the world of sanitation --
sanitarijos pasaulyje --
00:47
there's more coming -- (Laughter) —
tuoj bus dar geriau -- (Juokas) --
00:51
sanitation, toilets and poop,
sanitarija, tualetai ir kaka,
00:53
and I have yet to emerge.
ir kiti išplaukiantys dalykai.
00:57
And that's because it's such an enraging,
Ir todėl, kad tai yra pykinanti ir kartu
01:00
yet engaging place to be.
įpareigojanti vieta būti.
01:03
To go back to that toilet,
Grįžti į tą tualetą,
01:06
it wasn't a particularly fancy toilet,
tai nebuvo išskirtinai įmantrus tualetas,
01:09
it wasn't as nice as this one
jis nebuvo toks gražus, kaip šis
01:12
from the World Toilet Organization.
iš Pasaulio Tualetų organizacijos.
01:13
That's the other WTO. (Laughter)
Arba PTO (Juokas)
01:16
But it had a lockable door, it had privacy, it had water,
Bet jis turėjo užrakinamas duris, turėjo privatumo, turėjo vandens,
01:21
it had soap so I could wash my hands,
turėjo muilo, kad galėčiau nusiplauti rankas,
01:24
and I did because I'm a woman, and we do that.
ir aš taip ir padariau, nes esu moteris, mes tai darome.
01:27
(Laughter) (Applause)
(Juokas) (Plojimai)
01:30
But that day, when I asked that question,
Bet tą dieną, kai paklausiau savęs klausimo,
01:35
I learned something, and that was that I'd grown up thinking
išmokau kai ką, ir taip pradėjau galvoti,
01:38
that a toilet like that was my right,
kad tualetas kaip šis yra mano teisė,
01:40
when in fact it's a privilege.
tiksliau net privilegija.
01:43
2.5 billion people worldwide have no adequate toilet.
2.5 milijardų žmonių pasaulyje neturi adekvataus tualeto.
01:46
They don't have a bucket or a box.
Jie neturi net kibiro ar dėžės.
01:51
Forty percent of the world with no adequate toilet.
40 procentų pasaulio be adekvataus tualeto.
01:55
And they have to do what this little boy is doing
Ir jie turi daryti, kaip šis mažas berniukas daro,
01:59
by the side of the Mumbai Airport expressway,
šalia Mumbajaus oro uosto autostrados,
02:02
which is called open defecation,
tai vadinama atvira defekacija
02:05
or poo-pooing in the open.
arba viešas tuštinimasis.
02:07
And he does that every day,
Ir jis tai daro kiekvieną dieną,
02:11
and every day, probably, that guy in the picture
ir tikriausiai kiekvieną dieną, tas vyras paveikslėlyje
02:13
walks on by,
praeina pro šalį,
02:15
because he sees that little boy, but he doesn't see him.
nes jis mato tą maža berniuką ir tuo pat metu jo nemato.
02:17
But he should, because the problem
Bet jis turėtų jį matyti, nes problema
02:21
with all that poop lying around
su tomis išmatomis
02:23
is that poop carries passengers.
yra ta, jog išmatos nešioja bakterijas.
02:25
Fifty communicable diseases like to travel in human shit.
50 užkrečiamų ligų keliauja kartu su mūsų išmatomis.
02:28
All those things, the eggs, the cysts,
Visi šie dalykai, kiaušiniai, cistos,
02:32
the bacteria, the viruses, all those can travel
bakterijos, virusai, visi jie gali būti
02:35
in one gram of human feces.
viename grame žmogaus išmatų.
02:38
How? Well, that little boy will not have washed his hands.
Kaip? Na, tas mažas berniukas nenusiplaus rankų.
02:41
He's barefoot. He'll run back into his house,
Jis basas. Jis parbėgs namo
02:45
and he will contaminate his drinking water and his food
ir taip užterš savo geriamą vandenį, savo maistą,
02:47
and his environment
savo aplinką,
02:51
with whatever diseases he may be carrying
bet kokiomis ligomis, kurias jis nešioja
02:52
by fecal particles that are on his fingers and feet.
savo pirštais ir kojomis dėl užsilikusių išmatų dalelių.
02:55
In what I call the flushed-and-plumbed world
Kaip aš vadinu „vandentiekio tinklo pasaulyje“,
03:00
that most of us in this room are lucky to live in,
į kurį mums pasisekė papulti,
03:03
the most common symptoms associated with those diseases,
labiausiai paplitę simptomai susiję su tomis ligomis,
03:05
diarrhea, is now a bit of a joke.
viduriavimas, mums skamba juokingai.
03:08
It's the runs, the Hershey squirts, the squits.
Tai greitukai, „Hershey“ purkštukai, „squits“.
03:11
Where I come from, we call it Delhi belly,
Iš kur aš esu kilusi mes tai vadindavome „Delhi belly“,
03:15
as a legacy of empire.
kaip imperijos paveldas.
03:17
But if you search for a stock photo of diarrhea
Bet jei ieškosite viduriavimo nuotraukos
03:19
in a leading photo image agency,
pirmaujančioje nuotraukų agentūroje,
03:23
this is the picture that you come up with.
štai nuotrauka, kurią rasite.
03:26
(Laughter)
(Juokas)
03:28
Still not sure about the bikini.
Vis dar nesate tikri dėl bikinio.
03:30
And here's another image of diarrhea.
Štai kita nuotrauka, susijusi su viduriavimu.
03:35
This is Marie Saylee, nine months old.
Tai Marie Saylee, devynių mėnesių.
03:37
You can't see her, because she's buried
negalite jos matyti, nes ji po žeme,
03:41
under that green grass in a little village in Liberia,
po žalia žole, mažame Liberijos kaime,
03:42
because she died in three days from diarrhea --
nes ji mirė per tris dienos nuo viduriavimo.
03:46
the Hershey squirts, the runs, a joke.
„Hershey“ purkštukai, greitukai, pokštas.
03:49
And that's her dad.
Ir tai jos tėtis.
03:53
But she wasn't alone that day,
Tačiau ji nebuvo viena ta dieną.
03:55
because 4,000 other children died of diarrhea,
nes 4000 kitų vaikų mirė nuo viduriavimo,
03:57
and they do every day.
ir taip nutinka kiekvieną dieną.
04:01
Diarrhea is the second biggest killer of children worldwide,
Viduriavimas yra antras pagal dydį vaikų žudikas pasaulyje,
04:03
and you've probably been asked to care about things
jūsų turbūt prašė rūpintis dalykais
04:08
like HIV/AIDS or T.B. or measles,
kaip ŽIV/AIDS ar tuberkuliozė, ar tymai,
04:11
but diarrhea kills more children
bet viduriavimas nužudo daugiau vaikų,
04:14
than all those three things put together.
negu tie trys kartu sudėjus.
04:16
It's a very potent weapon of mass destruction.
Tai labai stiprus masinio naikinimo ginklas.
04:19
And the cost to the world is immense:
Ir to kaina yra labai didžiulė:
04:24
260 billion dollars lost every year
260 milijardų dolerių prarandami kiekvienais metais
04:27
on the losses to poor sanitation.
dėl prastų sanitarinių sąlygų.
04:29
These are cholera beds in Haiti.
Tai choleros guoliai Haityje.
04:32
You'll have heard of cholera, but we don't hear about diarrhea.
Jūs girdėjote apie cholerą, bet negirdėjote apie viduriavimą.
04:34
It gets a fraction of the attention and funding
Viduriavimas gauna nuolaužą dėmesio ir finansavimo
04:37
given to any of those other diseases.
lyginant su kitomis minėtomis ligomis.
04:40
But we know how to fix this.
Bet mes žinome, kaip tai pataisyti.
04:43
We know, because in the mid-19th century,
Mes žinome, nes 19 amžiaus viduryje,
04:46
wonderful Victorian engineers
nuostabūs Viktorijos amžiaus inžinieriai,
04:49
installed systems of sewers and wastewater treatment
įdiegė kolektorių sistemas ir nuotėkų valymo įrangas,
04:52
and the flush toilet, and disease dropped dramatically.
ir tualetus su nuleidžiamu vandeniu, ir ligos krito dramatiškai.
04:54
Child mortality dropped by the most
Vaikų mirtingumas krito labiau,
04:59
it had ever dropped in history.
negu bet kada istorijoje.
05:01
The flush toilet was voted the best medical advance
Tualetas nuleidžiamas vandeniu buvo pripažintas kaip geriausias medicinos išradimas
05:03
of the last 200 years by the readers of the British Medical Journal,
200 metų į priekį, remiantis britų medicinos žurnalo skaitytojų komentarais.
05:06
and they were choosing over the Pill, anesthesia,
Jis nugalėjo konkurentus tokius kaip piliulė, anestezija
05:09
and surgery.
ir chirurgija.
05:12
It's a wonderful waste disposal device.
Taigi, tai puikus atliekų šalinimo šaltinis.
05:14
But I think that it's so good — it doesn't smell,
Aš manau, kad tai tikrai tiesa - jis nekelia blogų kvapų,
05:16
we can put it in our house, we can lock it behind a door —
mes jį galime turėti namuose, mes galime jame užsirakinti -
05:20
and I think we've locked it out of conversation too.
manau, kad mes jį pamiršome ir nebekalbame apie jį.
05:23
We don't have a neutral word for it.
Mes neturime jam neutralaus žodžio.
05:26
Poop's not particularly adequate.
Kakas tai gana neadekvatus žodis.
05:27
Shit offends people. Feces is too medical.
Šūdas gali įžeisti. Išmatos per daug medicininis.
05:29
Because I can't explain otherwise,
Nes kitaip negaliu paaiškinti, kas vyksta,
05:33
when I look at the figures, what's going on.
kai pažiūriu į duomenis.
05:36
We know how to solve diarrhea and sanitation,
Mes žinome, kaip spręsti viduriavimą ir sanitarijos problemas,
05:39
but if you look at the budgets of countries,
bet jei pažvelgsime į šalių biudžetus,
05:42
developing and developed,
besivystančių ar išsivysčiusių šalių,
05:44
you'll think there's something wrong with the math,
pagalvosime, jog kažkas negerai su skaičiais,
05:46
because you'll expect absurdities like
nes pamatysite absurdiškus skaičius,
05:49
Pakistan spending 47 times more on its military
Pakistanas išleidžia 47 kartus daugiau savo karo pramonei
05:52
than it does on water and sanitation,
negu vandeniui ar sanitarijos problemoms,
05:55
even though 150,000 children die of diarrhea
nepaisant to kad 150,000 vaikų miršta nuo viduriavimo
05:57
in Pakistan every year.
Pakistane kiekvienais metais.
06:00
But then you look at that already minuscule
Bet tada jūs pažiūrite į ir taip juokingai mažas
06:02
water and sanitation budget,
vandeniui ir sanitarijai biudžeto skirtas lėšas,
06:04
and 75 to 90 percent of it will go on clean water supply,
ir nuo 75 iki 90 procentų visų lėšų bus skirtos švariam vandeniui,
06:06
which is great; we all need water.
kas yra gerai, mums reikia švaraus vandens.
06:09
No one's going to refuse clean water.
Niekas neatsisakys švaraus vandens.
06:11
But the humble latrine, or flush toilet,
Bet kuklus tualetas arba tualetas su nutekamu vandeniu
06:13
reduces disease by twice as much
dvigubai sumažina ligų kiekį,
06:16
as just putting in clean water.
lyginant su švaraus vandens įdiegimu.
06:19
Think about it. That little boy
Pagalvokite. Tas mažas berniukas,
06:21
who's running back into his house,
kuris bėgo į savo namus,
06:22
he may have a nice, clean fresh water supply,
jis gal ir gali turėti gražų, švarų vandens tiekimą,
06:24
but he's got dirty hands that he's going to contaminate his water supply with.
bet jis turi savo purvinas rankas, kuriomis gali užkrėsti savo vandentiekį.
06:26
And I think that the real waste of human waste
Ir manau, kad tikrasis švaistymas
06:31
is that we are wasting it as a resource
yra tai, kad mes švaistome tai kaip išteklių,
06:34
and as an incredible trigger for development,
ir kaip neįtikėtiną vystymosi pagalbininką,
06:37
because these are a few things that toilets
nes yra keli dalykai, kuriais tualetai
06:41
and poop itself can do for us.
ir išmatos gali mums padėti.
06:43
So a toilet can put a girl back in school.
Taigi tualetai gali padėti mergaitei grįžti į mokyklą.
06:46
Twenty-five percent of girls in India drop out of school
25 procentai mergaičių Indijoje palieka mokyklas
06:49
because they have no adequate sanitation.
dėl adekvačios sanitarijos neturėjimo.
06:52
They've been used to sitting through lessons
Jos yra pripratę sėdėti pamokose
06:55
for years and years holding it in.
metų metus laikydamos visa tai.
06:57
We've all done that, but they do it every day,
Mes visi esame taip darę, bet jos tai daro kiekvieną dieną,
07:00
and when they hit puberty and they start menstruating,
ir kai jos susiduria su subrendimo laikotarpiu, ir tai sukelia menstruacijas,
07:03
it just gets too much.
ir tai tiesiog per daug.
07:05
And I understand that. Who can blame them?
Ir aš suprantu tai. Kas gali jas kaltinti?
07:08
So if you met an educationalist and said,
Taigi, jei susitiktumėte su pedagogu ir jam pasakytumėte:
07:11
"I can improve education attendance rates by 25 percent
„Aš galiu pagerinti pamokų lankomumą 25 procentais,
07:13
with just one simple thing,"
padarydamas vieną paprastą dalyką,“
07:16
you'd make a lot of friends in education.
susirastumėte daug draugų švietimo įstaigose.
07:18
That's not the only thing it can do for you.
Ir tai ne viskas, ką galima padaryti su šiuo dalyku.
07:21
Poop can cook your dinner.
Išmatos gali pagaminti jums vakarienę.
07:24
It's got nutrients in it.
Jos turi maistingųjų medžiagų.
07:27
We ingest nutrients. We excrete nutrients as well.
Mes pasisaviname maistingąsias medžiagas. Taip pat mes jas ir išskiriame.
07:28
We don't keep them all.
Mes jų visų nepasiliekame.
07:31
In Rwanda, they are now getting
Ruandoje, jie dabar išgauna
07:33
75 percent of their cooking fuel in their prison system
75 procentus virimo kuro savo kalėjimams
07:35
from the contents of prisoners' bowels.
iš kalinių žarnyno turinio.
07:38
So these are a bunch of inmates in a prison in Butare.
Taigi, Butare yra daug kalinių kalėjimuose.
07:41
They're genocidal inmates, most of them,
Dauguma iš jų yra genocido kaliniai
07:45
and they're stirring the contents of their own latrines,
ir jie maišo savo išviečių turinį,
07:47
because if you put poop in a sealed environment, in a tank,
nes jei jūs padedate išmatų izoliuotoje aplinkoje, ar į cisterną
07:51
pretty much like a stomach,
panašų indą kaip pilvą,
07:54
then, pretty much like a stomach, it gives off gas,
tada jis kaip ir pilvas panašiai pagamina dujas,
07:56
and you can cook with it.
ir jomis galima virti, gaminti.
07:59
And you might think it's just good karma
Tikriausiai manote, kad tai gera karma,
08:01
to see these guys stirring shit,
matyti šiuos vyrus maišančius išmatas,
08:03
but it's also good economic sense,
bet tai taip pat gerai ekonomine prasme,
08:06
because they're saving a million dollars a year.
nes jie sutaupo milijonus dolerių kiekvienais metais.
08:08
They're cutting down on deforestation,
Jie mažina miškų kirtimą,
08:10
and they've found a fuel supply that is inexhaustible,
pakeisdami tą kurą į kurą, kuris yra neišsekantis,
08:12
infinite and free at the point of production.
begalinis ir nemokamas, kalbant apie jo pagaminimą.
08:15
It's not just in the poor world that poop can save lives.
Ir išmatos gali išgelbėti ne tik vargšų žmonių gyvybes.
08:20
Here's a woman who's about to get a dose
Štai moteris, kuri tuoj gaus dozę
08:23
of the brown stuff in those syringes,
šio rudo daikto tuose švirkštuose,
08:25
which is what you think it is,
tas daiktas ir yra, ką jūs manote,
08:27
except not quite, because it's actually donated.
tik ne visiškai tai, nes jis yra paaukotas.
08:29
There is now a new career path called stool donor.
Dabar yra naujas karjeros kelias, vadinamas išmatų donorystė.
08:32
It's like the new sperm donor.
Tai panašu į sėklos donorystę.
08:35
Because she has been suffering from a superbug called C. diff,
Ji serga reta liga „C. diff“, kuri yra
08:36
and it's resistant to antibiotics in many cases.
atspari antibiotikams.
08:39
She's been suffering for years.
Ji kenčia jau metų metus.
08:43
She gets a dose of healthy human feces,
Ji gauna dozę sveiko žmogaus išmatų
08:44
and the cure rate for this procedure is 94 percent.
ir išgijimo tikimybė yra 94 procentai.
08:48
It's astonishing, but hardly anyone is still doing it.
Tai stebina, tačiau vargu ar daug kas taip daro.
08:52
Maybe it's the ick factor.
Galbūt dėl pasibjaurėjimo faktoriaus.
08:56
That's okay, because there's a team of research scientists
Nieko tokio, nes yra mokslininkų komanda
08:58
in Canada who have now created a stool sample,
Kanadoje, kurie sukūrė netikrą išmatų mėginį,
09:01
a fake stool sample which is called RePOOPulate.
kurį pavadino „RePOOPulate“.
09:04
So you'd be thinking by now, okay, the solution's simple,
Turbūt dabar galvojate, gerai, viskas skamba paprastai,
09:07
we give everyone a toilet.
suteikime visiems tualetą.
09:09
And this is where it gets really interesting,
Ir čia pasidaro įdomu,
09:11
because it's not that simple, because we are not simple.
nes tai nėra taip paprasta, nes mes nesame paprasti.
09:13
So the really interesting, exciting work --
Taigi, tikrasis svarbus ir įdomus darbas -
09:16
this is the engaging bit -- in sanitation is that
kuris šiek tiek sudomina - sanitarijoje yra tai, kad
09:20
we need to understand human psychology.
mes turime suprasti žmonių psichologiją.
09:23
We need to understand software
Mums reikia suprasti programinę įrangą
09:26
as well as just giving someone hardware.
tai pat gerai, kaip turime suprasti suteikiant tą įrangą žmonėms.
09:28
They've found in many developing countries that
Daugelyje besivystančių šalių
09:30
governments have gone in and given out free latrines
valdžia nesuteikia nemokamų išviečių
09:32
and gone back a few years later and found that they've
ir stebisi po kelių metų radę
09:35
got lots of new goat sheds or temples or spare rooms
daug naujų ožkų tvartų arba šventyklų ar tuščių kambarių
09:37
with their owners happily walking past them
su jų šeimininkais einančiais pro šalį,
09:41
and going over to the open defecating ground.
kurie keliauja į viešas tuštinimosi vietas.
09:44
So the idea is to manipulate human emotion.
Taigi, idėja yra manipuliuoti žmogaus emocijomis.
09:47
It's been done for decades. The soap companies did it
Taip daroma dešimtmečius. Muilo kompanijos sėkmingai,
09:50
in the early 20th century.
tai darė 20 amžiaus pradžioje.
09:53
They tried selling soap as healthy. No one bought it.
Jie bandė parduoti muilą kaip sveiką produktą. Niekas nepirko.
09:55
They tried selling it as sexy. Everyone bought it.
Pabandė pardavinėti reklamuodami jį seksualiai. Visi jį pirko.
09:58
In India now there's a campaign
Indijoje yra kampanija,
10:02
which persuades young brides
kuri tikina jaunas nuotakas
10:03
not to marry into families that don't have a toilet.
nesituokti su vyrais, kurių šeimos neturi tualetų.
10:06
It's called "No Loo, No I Do."
Pavadinimu „No Loo, No I Do.“ (Nėra tualeto, nėra sutikimo)
10:09
(Laughter)
(Juokas)
10:11
And in case you think that poster's just propaganda,
Ir jei manote, kad plakatas tai tik propaganda,
10:14
here's Priyanka, 23 years old.
štai Priyanka, 23 metų.
10:16
I met her last October in India,
Susipažinau su ja spalį, Indijoje.
10:18
and she grew up in a conservative environment.
Ji užaugo konservatyvioje aplinkoje.
10:20
She grew up in a rural village in a poor area of India,
Ji užaugo kaime, gana prastoje srityje Indijoje,
10:23
and she was engaged at 14, and then at 21 or so,
ji susižadėjo 14 metų ir sulaukus 21
10:26
she moved into her in-law's house.
persikėlė pas savo sužadėtinį.
10:30
And she was horrified to get there and find
Ir ji buvo pakraupusi, kai pamatė,
10:32
that they didn't have a toilet.
kad jie neturi tualeto.
10:34
She'd grown up with a latrine.
Ji užaugo su viešuoju tualetu.
10:35
It was no big deal, but it was a latrine.
Tai nebuvo kažkas prabangaus, tačiau tai buvo viešasis tualetas.
10:37
And the first night she was there, she was told
Pirmąja naktį ji miegojo tuose namuose, jei buvo pasakyta,
10:39
that at 4 o'clock in the morning --
4 valandą ryto --
10:41
her mother-in-law got her up, told her to go outside
jos anyta prikėlė ją ir liepė eiti į lauką,
10:42
and go and do it in the dark in the open.
ir atlikti gamtiškus reikalus, kai dar buvo tamsu.
10:45
And she was scared. She was scared of drunks hanging around.
Ji buvo išsigandusi. Ji buvo išsigandusi girtuoklių, esančių šalia.
10:48
She was scared of snakes. She was scared of rape.
Ji bijojo gyvačių. Ji bijojo, kad ją gali išprievartauti.
10:50
After three days, she did an unthinkable thing.
Po trijų dienų, ji padarė neįsivaizduojamą dalyką.
10:53
She left.
Ji išėjo.
10:55
And if you know anything about rural India,
Ir jei žinote ką nors apie Indijos kaimus,
10:57
you'll know that's an unspeakably courageous thing to do.
žinosite, kad tai labai daug drąsos reikalaujantis sprendimas.
10:58
But not just that.
Bet ne tik tai.
11:02
She got her toilet, and now she goes around
Ji gavo savo tualetą ir dabar ji vaikšto
11:03
all the other villages in India
po kaimus Indijoje
11:05
persuading other women to do the same thing.
ir bando įtikinti kitas moteris padaryti tą patį.
11:07
It's what I call social contagion, and it's really powerful
Vadinu tai socialiniu užkratu, tai be galo galingas ginklas
11:09
and really exciting.
ir labai įdomus.
11:12
Another version of this, another village in India
Kitas panašus pavyzdys, susijęs su kitu kaimu Indijoje
11:14
near where Priyanka lives
netoli, kur Priyanka gyvena.
11:16
is this village, called Lakara, and about a year ago,
Šiame kaime, pavadinimu Lakara, apie metus atgal,
11:18
it had no toilets whatsoever.
nebuvo nei vieno tualeto.
11:22
Kids were dying of diarrhea and cholera.
Vaikai mirinėjo nuo viduriavimo ir choleros.
11:24
Some visitors came, using various behavioral change tricks
Keli lankytojai, naudodami įvairius elgsenos kaitos triukus,
11:26
like putting out a plate of food and a plate of shit
tokius kaip padėjimas lėkštės su maistu ir lėkštės išmatų
11:30
and watching the flies go one to the other.
ir stebėjimas kaip musės puola abi lėkštes.
11:33
Somehow, people who'd been thinking
Kažkaip žmonės, kurie galvojo,
11:35
that what they were doing was not disgusting at all
kad ką jie daro buvo nei trupučio nešlykštu,
11:38
suddenly thought, "Oops."
staiga pagalvojo: „Oi.“
11:39
Not only that, but they were ingesting their neighbors' shit.
Ne tik tai, bet jie buvo priversti vartoti kaimynų išmatas.
11:41
That's what really made them change their behavior.
Tai jiems padėjo pakeisti savo elgseną.
11:44
So this woman, this boy's mother
Taigi ta moteris, to berniuko motina,
11:47
installed this latrine in a few hours.
pastatė viešąjį tualetą per kelias valandas.
11:49
Her entire life, she'd been using the banana field behind,
Visą savo gyvenimą ji dirbo bananų lauke,
11:52
but she installed the latrine in a few hours.
tačiau ji sugebėjo pastatyti tualetą per kelias valandas.
11:54
It cost nothing. It's going to save that boy's life.
Tai nieko nekainavo. Tai išgelbės berniuko gyvybę.
11:56
So when I get despondent about the state of sanitation,
Taigi, kai man pasidaro liūdna dėl sanitarijos būklės pasaulyje,
11:59
even though these are pretty exciting times
nors ir dabar gana geri laikai,
12:03
because we've got the Bill and Melinda Gates Foundation
nes turime Bill'o ir Melinda'os Gates'sū finansavimą
12:05
reinventing the toilet, which is great,
tualetams rekonstruoti, tai yra puiku,
12:07
we've got Matt Damon going on bathroom strike,
mes turime Matt'ą Damon'ą, kuris prisideda prie vonios streiko,
12:09
which is great for humanity, very bad for his colon.
kas yra naudinga žmonėms, tik nelabai gerai jo organizmui.
12:12
But there are things to worry about.
Bet yra dalykų, dėl kurių vertėtų jaudintis.
12:16
It's the most off-track Millennium Development Goal.
Tai yra vienas iš labiausiai atidedamų tūkstantmečio vystymosi tikslų.
12:17
It's about 50 or so years off track.
Tai atidėliojama kažkur apie 50 metų.
12:20
We're not going to meet targets,
Mes nespėsime
12:23
providing people with sanitation at this rate.
aprūpinti žmonių sanitarijos klausimais tokiu greičiu.
12:24
So when I get sad about sanitation,
Taigi, kai man pasidaro liūdna dėl sanitarijos problemų,
12:27
I think of Japan, because Japan 70 years ago
pagalvoju apie Japoniją, nes Japonija 70 metų atgal
12:31
was a nation of people who used pit latrines
buvo tauta, kuri naudojo duobes kaip išvietes
12:34
and wiped with sticks,
ir pagaliukus kaip tualetinį popierių,
12:37
and now it's a nation of what are called Woshurettos,
o dabar tai tauta, kurią vadina „Woshurettos“,
12:39
washlet toilets.
nuplaunančiais tualetais.
12:42
They have in-built bidet nozzles for a lovely,
Jie sukūrė bidė purkštukus,
12:43
hands-free cleaning experience,
kurių nereikia naudoti rankomis,
12:46
and they have various other features
ir jie turi begales kitų privalumų,
12:49
like a heated seat and an automatic lid-raising device
kaip šildomos sėdynės, automatiškai pasikeliantis dangtis,
12:51
which is known as the "marriage-saver."
kuris dar geriau žinomas kaip „santuokos gelbėtojas.“
12:54
(Laughter)
(Juokas)
12:56
But most importantly, what they have done in Japan,
Bet visų svarbiausia, ką jie padarė Japonijoje,
12:58
which I find so inspirational,
kas mane labai įkvepia,
13:00
is they've brought the toilet out from behind the locked door.
tai, kad jie pastatė tualetą iš už durų.
13:01
They've made it conversational.
Jie padarė jį atviru.
13:04
People go out and upgrade their toilet.
Žmonės gali jį tobulinti.
13:05
They talk about it. They've sanitized it.
Jie apie jį šneką. Jį valo.
13:09
I hope that we can do that. It's not a difficult thing to do.
Norėčiau, kad ir mes galėtumėm taip padaryti, juk tai nėra sunku.
13:13
All we really need to do
Viskas, ką mums reikia padaryti,
13:18
is look at this issue
tai pažiūrėti į šia problemą
13:20
as the urgent, shameful issue that it is.
kaip į skubią ir gėdingą, kokia ji ir yra.
13:22
And don't think that it's just in the poor world that things are wrong.
Ir negalvokite, kad tik skurdžiame pasaulyje viskas blogai.
13:26
Our sewers are crumbling.
Mūsų kanalizacijos byra.
13:29
Things are going wrong here too.
Dalykai ir čia krypstą į blogąją pusę.
13:31
The solution to all of this is pretty easy.
Sprendimas yra gana paprastas.
13:33
I'm going to make your lives easy this afternoon
Aš ruošiuosi padaryti jūsų gyvenimus lengvesnius šią popietę
13:36
and just ask you to do one thing,
ir paprašysiu padaryti jus vieną smulkmeną,
13:38
and that's to go out, protest,
tai yra eikite ir protestuokite,
13:40
speak about the unspeakable,
kalbėkite apie nekalbamus dalykus
13:43
and talk shit.
ir kalbėkite apie išmatas.
13:46
Thank you.
Ačiū.
13:47
(Applause)
(Plojimai)
13:49
Translated by Jonas Petrevičius
Reviewed by Viktorija Cybaite

▲Back to top

About the speaker:

Rose George - Curious journalist
Rose George looks deeply into topics that are unseen but fundamental, whether that's sewers or latrines or massive container ships or pirate hostages or menstrual hygiene.

Why you should listen

Rose George thinks, researches, writes and talks about the hidden, the undiscussed. Among the everyone-does-it-no-one-talks-about-it issues she's explored in books and articles: sanitation (and poop in general). Diarrhea is a weapon of mass destruction, says the UK-based journalist and author, and a lack of access to toilets is at the root of our biggest public health crisis. In 2012, two out of five of the world’s population had nowhere sanitary to go.

The key to turning around this problem, says George: Let’s drop the pretense of “water-related diseases” and call out the cause of myriad afflictions around the world as what they are -- “poop-related diseases” that are preventable with a basic toilet. George explores the problem in her book The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters and in a fabulous special issue of Colors magazine called "Shit: A Survival Guide." Read a sample chapter of The Big Necessity >>

Her latest book, on an equally hidden world that touches almost everything we do, is Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, Food on Your Plate. Read a review >> 

 In the UK and elsewhere, you'll find the book titled Deep Sea and Foreign Going: Inside Shipping, the Invisible Industry the Brings You 90% of Everything.

More profile about the speaker
Rose George | Speaker | TED.com