ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Stacy Smith: The data behind Hollywood's sexism

Stacy Smith: Data o sexismu v Hollywoodu

Filmed:
1,160,204 views

Kde jsou všechny ženy a dívky ve filmu? Socioložka Stacy Smith analyzuje, jak média nedostatečně zastupují a zobrazují ženy -- a potenciální destruktivní dopady těchto vyobrazení na diváky. Sdílí tvrdá data o genderové předpojatosti v Hollywoodu, kdy herci-muži mají nad ženami trojnásobnou převahu (a za kamerou je to ještě horší).
- Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
TodayDnes, I want to tell you
about a pressingstisknutím tlačítka socialsociální issueproblém.
0
880
3816
Dnes vám chci říct něco
o palčivém společenském problému.
00:16
Now, it's not nuclearjaderné armszbraně,
1
4720
2336
Není to o jaderných zbraních,
není to o imigraci,
00:19
it's not immigrationpřistěhovalectví,
2
7080
1576
00:20
and it's not malariamalárie.
3
8680
1936
a není to o malárii.
00:22
I'm here to talk about moviesfilmy.
4
10640
3456
Jsem tady, abych promluvila o filmech.
00:26
Now, in all seriousnessvážnost,
moviesfilmy are actuallyvlastně really importantdůležité.
5
14120
3560
Ve vší vážnosti, filmy
jsou skutečně velmi důležité.
00:30
In filmfilm, we can be wildlydivoce entertainedpobavit,
6
18480
4176
Můžeme jimi být velice pobaveni,
00:34
and we can alsotaké be transportedpřepravovány
throughpřes storytellingvyprávění.
7
22680
4320
a vyprávěním můžeme být
i přenášeni někam jinam.
00:39
StorytellingVyprávění příběhů is so importantdůležité.
8
27480
1816
Vyprávění je tak důležité.
00:41
StoriesPříběhy tell us what societiesspolečnosti valuehodnota,
9
29320
3536
Příběhy nám vyprávějí,
čeho si společnost cení,
00:44
they offernabídka us lessonslekce,
10
32880
1976
nabízí nám ponaučení
a sdílí a zachovávají naše dějiny.
00:46
and they sharepodíl and preservezachovat our historydějiny.
11
34880
3176
00:50
StoriesPříběhy are amazingúžasný.
12
38080
1600
Příběhy jsou úžasné.
00:52
But storiespříběhy don't give everyonekaždý
13
40440
2936
Ale příběhy nedávají všem
00:55
the samestejný opportunitypříležitost
to appearobjevit withinv rámci them,
14
43400
4456
stejné příležitosti k tomu,
aby se v nich objevili,
00:59
particularlyzejména not storiespříběhy
15
47880
2456
především pak v příbězích
zařazených pod pojmem americké filmy.
01:02
compartmentalizedrozdělena
in the formformulář of AmericanAmerická moviesfilmy.
16
50360
4136
01:06
In filmfilm, interestinglyzajímavě enoughdost,
17
54520
2296
Je zajímavé, že ve filmech
01:08
femalessamice are still erasedvymazáno and marginalizedna okraji
18
56840
3576
se stále neobjevují ženy nebo jsou
ve spoustě našich příběhů opomíjené.
01:12
in a lot of our storiespříběhy.
19
60440
2056
01:14
And I learnednaučil se this for the first time
about 10 yearsroky agopřed
20
62520
2856
Toto jsem poprvé zjistila
asi před deseti lety,
01:17
when I did my first studystudie
on genderpohlaví rolerole in G-ratedG-rated filmsfilmy.
21
65400
3776
když jsem dělala svou první studii
o genderových rolích ve filmech.
01:21
SinceOd then, we'vejsme conductedprovedeno
more than 30 investigationsvyšetřování.
22
69200
3576
Od té doby jsme provedli
přes třicet výzkumů.
01:24
My teamtým is tiredunavený.
23
72800
1856
Můj tým je unavený.
01:26
And I've committedangažovaný my life
24
74680
3376
A já jsem zasvětila svůj život,
jako vědecká pracovnice a aktivistka,
01:30
as researchervýzkumník and activistaktivista
25
78080
2496
01:32
to fightingbojování the inclusionzařazení crisiskrize
26
80600
2696
boji proti inkluzivní krizi v Hollywoodu.
01:35
in HollywoodHollywood.
27
83320
1856
01:37
So todaydnes, what I'd like to do
is tell you about that crisiskrize.
28
85200
3496
Dneska bych vám o ní chtěla něco povědět.
01:40
I want to talk about
genderpohlaví inequalitynerovnost in filmfilm.
29
88720
2576
Chci mluvit o nerovnosti pohlaví ve filmu.
01:43
I want to tell you how it is perpetuatedzvěčňuje,
30
91320
2376
Chci vám něco říct o tom, jak je udržována
a potom vám řeknu, jak to napravíme.
01:45
and then I'm going to tell you
how we're going to fixopravit it.
31
93720
4016
01:49
HoweverNicméně, one caveatnámitka before I beginzačít:
32
97760
3816
Nicméně, jedno varování, než začneme:
01:53
my datadata are really depressingdepresivní.
33
101600
3336
moje data jsou opravdu depresivní.
01:56
So I want to apologizeomlouvat se in advancezáloha,
34
104960
2056
Takže se chci dopředu omluvit,
01:59
because I'm going to put you all
in a really badšpatný moodnálada.
35
107040
3136
protože na konci budete
mít všichni špatnou náladu.
02:02
But I'm going to bringpřinést it up at the endkonec,
36
110200
3376
Ale na úplný závěr se to pokusím zlepšit
a ukážu vám jiskřičku naděje,
02:05
and I'm going to presentsoučasnost, dárek a silverstříbrný liningpodšívka
37
113600
2856
02:08
to fixopravit this messnepořádek that we'vejsme been in
38
116480
2376
řeknu, jak zvládneme uklidit
tento nepořádek,
02:10
for a very, very long time.
39
118880
2576
který tu je tak dlouho.
02:13
So, let's startStart with the gravitygravitace
of the situationsituace.
40
121480
3936
Začněme s vážností situace.
02:17
EachKaždý yearrok, my researchvýzkum teamtým
examineszkoumá the tophorní 100 grossingpřepočet na základní soubor filmsfilmy
41
125440
3616
Každý rok můj výzkumný tým prozkoumává
sto nejvýdělečnějších filmů v USA.
02:21
in the UnitedVelká StatesStáty.
42
129080
1616
02:22
What we do is we look at everykaždý speakingmluvení
or namedpojmenovaný charactercharakter on-screenna obrazovce.
43
130720
4216
Sledujeme každou mluvící
nebo pojmenovanou postavu na obrazovce.
02:26
Now, to countspočítat in one of my investigationsvyšetřování,
44
134960
2936
Aby se do mého výzkumu počítala,
02:29
all a charactercharakter has to do is say one wordslovo.
45
137920
4176
vše, co musí postava udělat,
je říct jedno slovo.
02:34
This is a very lownízký barbar.
46
142120
2576
To je hodně nízká laťka.
02:36
(LaughterSmích)
47
144720
1456
(Smích)
02:38
ThusTedy fardaleko, we'vejsme lookedpodíval se at 800 moviesfilmy,
48
146200
2416
Zatím jsme viděli 800 filmů,
od roku 2007 do roku 2015,
02:40
from 2007 to 2015,
49
148640
2016
02:42
cataloguingkatalogizace everykaždý speakingmluvení charactercharakter
on-screenna obrazovce for genderpohlaví, racezávod, ethnicityetnický původ,
50
150680
4856
a každou mluvící postavu na obrazovce
jsme si zapisovali do kolonek pohlaví,
rasy, etnika, LGBT a postavy s postižením.
02:47
LGBTLGBT and characterspostavy with a disabilitypostižení.
51
155560
3360
02:51
Let's take a look
at really some problematicproblematický trendstrendy.
52
159920
3856
Pojďme se podívat na nějaké
opravdu problematické trendy.
02:55
First, femalessamice are still
noticeablyvýrazně absentchybí on-screenna obrazovce in filmfilm.
53
163800
4576
Zaprvé, ženy stále nejsou na obrazovkách.
03:00
AcrossNapříč 800 moviesfilmy
and 35,205 speakingmluvení characterspostavy,
54
168400
4336
Z 800 filmů a 35 205 mluvících postav
03:04
lessméně than a thirdTřetí of all rolesrolí
go to girlsdívky and womenženy.
55
172760
3696
méně než třetina rolí
patřila dívkám a ženám.
03:08
LessMéně than a thirdTřetí!
56
176480
1296
Méně než třetina!
03:09
There's been no changezměna from 2007 to 2015,
57
177800
3456
Mezi lety 2007 a 2015 nedošlo
k žádné změně
03:13
and if you compareporovnat our resultsvýsledky
58
181280
1429
a pokud porovnáme
naše výsledky
03:14
to a smallmalý samplevzorek of filmsfilmy
from 1946 to 1955,
59
182733
4643
s malým vzorkem filmů
z let od 1946 po 1955,
03:19
there's been no changezměna
in over a halfpolovina of a centurystoletí.
60
187400
4296
nedošlo k žádné změně
po dobu delší než půl století.
03:23
Over halfpolovina of a centurystoletí!
61
191720
1376
Delší než půl století!
03:25
But we're halfpolovina of the populationpopulace.
62
193120
2616
Jsme ale polovina populace.
03:27
Now, if we look at this datadata
intersectionallyintersectionally,
63
195760
2816
Když si tato data rozdělíme,
na což se dneska zaměříme,
03:30
whichkterý has been a focussoustředit se of todaydnes,
64
198600
2136
03:32
the pictureobrázek becomesstává se even more problematicproblematický.
65
200760
3096
problém je ještě větší.
03:35
AcrossNapříč the tophorní 100 filmsfilmy
of just last yearrok,
66
203880
3016
Ze sta nejvýdělečnějších filmů
loňského roku
03:38
48 filmsfilmy didn't featureVlastnosti one blackČerná
or African-AmericanAfroameričané speakingmluvení charactercharakter,
67
206920
4296
48 filmů neobsahovalo ani jednu
černošskou mluvící postavu.
03:43
not one.
68
211240
1256
Ani jednu.
03:44
70 filmsfilmy were devoidpostrádá of AsianAsijské
or Asian-AmericanAsijsko americké speakingmluvení characterspostavy
69
212520
4216
70 filmů bylo bez mluvící
ženské postavy asijského původu.
03:48
that were girlsdívky or womenženy.
70
216760
1416
03:50
NoneŽádný.
71
218200
1616
Žádná.
03:51
Eighty-fourOsmdesát čtyři filmsfilmy didn't featureVlastnosti one
femaleženský charactercharakter that had a disabilitypostižení.
72
219840
4376
84 filmů neobsahovalo ani jednu
ženskou postavu s handicapem.
03:56
And 93 were devoidpostrádá of lesbianlesbička, bisexualBisexuální
or transgendertransgender femaleženský speakingmluvení characterspostavy.
73
224240
6576
A v 93 z nich nebyla ani jedna postava
lesbička, bisexuálka nebo transsexuálka.
04:02
This is not underrepresentationvyslovujeme.
74
230840
3176
To není nedostatečné zastoupení.
04:06
This is erasureVýmaz,
75
234040
1896
To je vymazání, a já tomuto říkám
"epidemie neviditelnosti".
04:07
and I call this
the epidemicepidemie of invisibilityneviditelnosti.
76
235960
4816
04:12
Now, when we movehýbat se
from prevalenceprevalence to protagonistprotagonista,
77
240800
3696
Když se přesuneme od zastoupení k
protagonistům, problém nám stále zůstává.
04:16
the storypříběh is still problematicproblematický.
78
244520
2456
04:19
Out of a hundredsto filmsfilmy last yearrok,
79
247000
1616
Ze sta loňských filmů pouze 32
mělo jako hlavní postavu ženu.
04:20
only 32 featurednabízený a femaleženský leadVést
or coleadcolead drivingřízení the actionakce.
80
248640
4616
04:25
Only threetři out of a hundredsto filmsfilmy
81
253280
2136
Pouze tři z nich obsahovaly málo
reprezentované ženy, které vedly příběh
04:27
featurednabízený an underrepresentednedostatečně
femaleženský drivingřízení the storypříběh,
82
255440
3776
04:31
and only one diverserůznorodé womanžena
83
259240
2296
a pouze jednu ženu, které bylo 45 let
a více v době uvedení snímku do kin.
04:33
that was 45 yearsroky of agestáří or olderstarší
at the time of theatricaldivadelní releaseuvolnění.
84
261560
4736
04:38
Now let's look at portrayalportrét.
85
266320
1480
Teď se podívejme na jejich vyobrazení.
04:40
In additionpřidání to the numbersčísla you just saw,
86
268920
1936
Kromě výše uvedeného,
jsou ženy mnohem častěji
04:42
femalessamice are fardaleko more likelypravděpodobně
to be sexualizedsexuálně in filmfilm
87
270880
3616
než jejich mužské protějšky
sexuálními objekty.
04:46
than theirjejich malemužský counterpartsprotějšky.
88
274520
1736
04:48
MatterVěc of factskutečnost, they're about
threetři timesčasy as likelypravděpodobně
89
276280
2416
Když už jsme u toho,
je třikrát pravděpodobnější,
04:50
to be shownzobrazeno in sexuallysexuálně
revealingodhalování clothingoblečení,
90
278720
2016
že na sobě budou mít odhalující
oblečení, budou z části nahé,
04:52
partiallyčástečně nakednahý,
91
280760
1216
04:54
and they're fardaleko more likelypravděpodobně to be thintenký.
92
282000
2576
a je mnohem více pravděpodobné,
že budou štíhlé.
04:56
Now, sometimesněkdy, in animationanimace,
femalessamice are so thintenký
93
284600
3736
V animovaných filmech jsou
někdy ženy tak hubené,
05:00
that theirjejich waistpás sizevelikost approximatesse blíží
the circumferenceobvodu of theirjejich upperhorní armpaže.
94
288360
4656
že šířka jejich pasu je stejná
jako obvod jejich paže.
05:05
(LaughterSmích)
95
293040
1656
(Smích)
05:06
We like to say that these galsgals
have no roompokoj, místnost for a womblůno
96
294720
3416
U nás říkáme, že tato děvčata nemají
místo pro dělohu ani jiné vnitřní orgány.
05:10
or any other internalvnitřní organorgán.
97
298160
2576
05:12
(LaughterSmích)
98
300760
2016
(Smích)
05:14
Now, all jokingvtip asidestranou,
99
302800
1576
Vtípky stranou, teorie
naznačuje a výzkum potvrzuje,
05:16
theoriesteorie suggestnavrhnout, researchvýzkum confirmspotvrzuje,
100
304400
1936
že vystavení tak štíhlým ideálům a obsahu,
ve kterém jsou ženy jen objekty,
05:18
exposureexpozice to thintenký idealsideály
and objectifyingzpředmětnit contentobsah
101
306360
2376
05:20
can leadVést to bodytělo dissatisfactionnespokojenost,
internalizationinternalizace of the thintenký idealideál
102
308760
3816
může vést k nespokojenosti s vlastním
tělem, převzetí ideálu hubenosti
05:24
and self-objectificationsebeobjektifikace
amongmezi some femaleženský viewersdiváků.
103
312600
4416
a vnímání sama sebe jako předmětu
u některých divaček.
05:29
ObviouslySamozřejmě, what we see on-screenna obrazovce
104
317040
1976
Očividně se to, co vidíme ve filmu
a co vidíme ve světě, neshoduje.
05:31
and what we see in the worldsvět,
105
319040
1976
05:33
they do not matchzápas.
106
321040
1736
05:34
They do not matchzápas!
107
322800
1256
Neshoduje se to!
05:36
MatterVěc of factskutečnost,
if we livedžil in the screenobrazovka worldsvět,
108
324080
2256
Kdybychom žili na obrazovkách,
měli bychom tu populační krizi.
05:38
we would have a populationpopulace
crisiskrize on our handsruce.
109
326360
3600
05:42
So, as soonjiž brzy as I recognizeduznána
these patternsvzory,
110
330800
2056
Jakmile jsem přišla na tento vzorec,
chtěla jsem zjistit, proč to tak je,
05:44
I wanted to find out why,
111
332880
1256
05:46
and it turnsotočí out that there are
two driversovladače to inequalitynerovnost on-screenna obrazovce:
112
334160
3896
a ukázalo se, že existují dva faktory,
které ovlivňují nerovnost na obrazovkách:
05:50
contentobsah creatortvůrce genderpohlaví
and misperceptionsnepochopení of the audiencepublikum.
113
338080
3096
pohlaví autora a nepochopení publika.
05:53
Let's unpackRozbalit them really quickrychlý.
114
341200
1736
Pojďme se na ně v rychlosti podívat.
05:54
If you want to changezměna
any of the patternsvzory I just talkedmluvil about,
115
342960
2936
Pokud chcete tyto vzorce změnit,
stačí najmout ženu režisérku.
05:57
all you have to do
is hirepronájem femaleženský directorsředitelů.
116
345920
2456
06:00
TurnsZapne out, the femaleženský directorsředitelů
117
348400
2016
Ukázalo se, že režisérky
06:02
are associatedspojené with,
in termspodmínky of shortkrátký filmsfilmy and indieIndie filmsfilmy,
118
350440
4496
jsou spojovány, v rámci krátkých
a nezávislých filmů,
s více ženami a dívkami na obrazovkách,
06:06
more girlsdívky and womenženy on-screenna obrazovce,
119
354960
1816
06:08
more storiespříběhy with womenženy in the centercentrum,
120
356800
2616
s více příběhy, které mají
ve středu dění ženy,
06:11
more storiespříběhy with womenženy
40 yearsroky of agestáří or olderstarší on-screenna obrazovce,
121
359440
4536
s více příběhy s ženami
staršími 40 let,
06:16
whichkterý I think is good newszprávy for this crowddav.
122
364000
2896
což je podle mě
pro toto publikum dobrá zpráva.
06:18
More underrepresentednedostatečně --
123
366920
1936
S více málo reprezentovanými --
06:20
(LaughterSmích)
124
368880
1336
(Smích)
06:22
Sorry.
125
370240
1216
Promiňte.
06:23
(LaughterSmích)
126
371480
1776
(Smích)
Omlouvám se, ale vlastně neomlouvám.
06:25
Sorry but not sorry.
127
373280
1256
06:26
More underrepresentednedostatečně characterspostavy
in termspodmínky of racezávod and ethnicityetnický původ,
128
374560
3656
S více málo reprezentovanými postavami,
co se týče jejich rasy nebo etnicity,
06:30
and mostvětšina importantlydůležité,
129
378240
1296
a hlavně, s více ženami pracujících na
place na klíčových produkčních pozicích.
06:31
more womenženy workingpracovní behindza the cameraFotoaparát
130
379560
2376
06:33
in keyklíč productionvýroba rolesrolí.
131
381960
2096
06:36
EasySnadné answerOdpovědět to the problemsproblémy
that we just talkedmluvil about.
132
384080
3736
Jednoduchá odpověď
na náš problém.
06:39
Or is it?
133
387840
1216
A nebo ne?
06:41
It's actuallyvlastně not.
134
389080
1776
Ve skutečnosti ne.
06:42
800 filmsfilmy, 2007-2015,
135
390880
3256
800 filmů, 2007-2015, 886 režisérů.
06:46
886 directorsředitelů.
136
394160
1576
06:47
Only 4.1 percentprocent are womenženy.
137
395760
3616
Pouze 4,1 % byly ženy.
06:51
Only threetři are African-AmericanAfroameričané or blackČerná,
138
399400
2896
Pouze 3 byly Afroameričanky nebo černošky,
jenom jedna byla Asiatka.
06:54
and only one womanžena was AsianAsijské.
139
402320
2480
06:57
So why is it so difficultobtížný
140
405520
3496
Proč je tak složité mít ženské režisérky,
07:01
to have femaleženský directorsředitelů
141
409040
1776
07:02
if they're partčást of the solutionřešení?
142
410840
2656
když by mohly být
součástí řešení problému.
07:05
Well, to answerOdpovědět this questionotázka,
143
413520
1776
Pro zodpovězení této otázky
jsme provedli studii.
07:07
we conductedprovedeno a studystudie.
144
415320
1200
07:09
We interviewedrozhovor dozensdesítky of industryprůmysl insiderszasvěcenci
145
417120
2296
Vyzpovídali jsme desítky lidí
z filmového průmyslu
07:11
and askedzeptal se them about directorsředitelů.
146
419440
2416
a zeptali jsme se jich na režiséry.
07:13
TurnsZapne out, bothoba malemužský
and femaleženský executivesvedení,
147
421880
3816
Ukázalo se, že jak výkonní
pracovníci muži, tak ženy,
07:17
when they think directorředitel,
148
425720
1656
si pod pojmem režiséra představí muže.
07:19
they think malemužský.
149
427400
1576
07:21
They perceivevnímat the traitsznaků of leadershipvedení lidí
150
429000
2856
Charakteristiky vůdcovství vnímají
jako přirozeně mužské.
07:23
to be masculinemužský in naturePříroda.
151
431880
2256
07:26
So when they're going to hirepronájem a directorředitel
152
434160
3176
Když se chystají najmout režiséra,
který má vést štáb, řídit loď,
07:29
to commandpříkaz a crewposádka, leadVést a shiploď,
153
437360
2296
07:31
be a visionaryvizionář or be GeneralObecné PattonPatton,
154
439680
2376
být vizionářem, být generálem Pattonem,
všechno, co jsme slyšeli ---
07:34
all the things that we'vejsme heardslyšel --
155
442080
2256
07:36
theirjejich thoughtsmyšlenky and ideationsúmysly pullSEM malemužský.
156
444360
3000
jejich myšlenky a ideály automaticky
směřují k muži.
07:39
The perceptionvnímání of directorředitel or a leadervůdce
157
447840
2456
Vnímání režiséra nebo vůdce
je v rozporu s ideou ženy.
07:42
is inconsistentnekonzistentní
with the perceptionvnímání of a womanžena.
158
450320
3656
07:46
The rolesrolí are incongruousnesourodý,
159
454000
2016
Tyto role jsou neslučitelné,
07:48
whichkterý is consistentkonzistentní with a lot of researchvýzkum
in the psychologicalpsychologický arenaaréna.
160
456040
4136
což potvrzuje několik výzkumů
v psychologické sféře.
07:52
SecondDruhý factorfaktor contributingpřispívat
to inequalitynerovnost on-screenna obrazovce
161
460200
3136
Druhým faktorem, který ovlivňuje
nerovnost pohlaví na obrazovce,
07:55
is misperceptionsnepochopení of the audiencepublikum.
162
463360
2576
je nepochopení publika.
07:57
I don't need to tell this crowddav:
163
465960
1656
Vám to nemusím ani říkat:
07:59
50 percentprocent of the people
that go to the boxbox officekancelář and buyKoupit ticketsvstupenky
164
467640
3256
50 % lidí, kteří si v této zemi kupují
lístky do kina jsou dívky a ženy. Že?
08:02
are girlsdívky and womenženy in this countryzemě.
165
470920
1976
08:04
Right?
166
472920
1216
08:06
But we're not perceivedvnímán to be a viableživotaschopný
or financiallyfinančně lucrativelukrativní targetcílová audiencepublikum.
167
474160
5336
Ale nejsme vnímány jako životaschopná
nebo finančně lukrativní cílová skupina.
08:11
FurtherDalší, there's some misperceptionsnepochopení
168
479520
2216
Navíc je tu otázka ohledně toho,
jestli ženy mohou "utáhnout" film.
08:13
about whetherzda femalessamice can openotevřeno a filmfilm.
169
481760
3096
08:16
OpenOtevřené a filmfilm meansprostředek that if you
placemísto a femaleženský at the centercentrum,
170
484880
2856
Což znamená, že pokud
do hlavní role obsadíte ženu,
08:19
it doesn't have the returnvrátit se on investmentinvestice
171
487760
1936
nemusí se vám investice
do filmu vrátit,
08:21
that if you placemísto a malemužský
at the centercentrum of a storypříběh does.
172
489720
2960
zatímco když obsadíte muže,
investice se vrátí.
08:25
This misperceptionnepochopením is actuallyvlastně costlynákladné.
173
493440
3656
Tento omyl může dost stát, že?
08:29
Right?
174
497120
1216
08:30
EspeciallyZejména in the wakeprobudit
of franchisefranšíza successesúspěchy
175
498360
2296
Hlavně v době úspěchů filmů
jako „Hunger Games,"
08:32
like "The HungerHlad GamesHry,"
176
500680
2096
08:34
"PitchHřiště PerfectDokonalé"
177
502800
1216
„Ladíme!" nebo toho malého nezávislého
filmu „Star Wars: Síla se probouzí".
08:36
or that smallmalý little indieIndie filmfilm,
"StarHvězda WarsVálky: The ForceSíla AwakensProbudí."
178
504040
4680
08:41
Our ownvlastní economichospodářský analysesanalýzy showshow
that genderpohlaví of the leadVést charactercharakter
179
509840
3376
Podle naší vlastní ekonomické analýzy,
pohlaví hlavní postavy
08:45
doesn't playhrát si a rolerole in economichospodářský successúspěch
in the UnitedVelká StatesStáty.
180
513240
3496
nehraje žádnou roli v ekonomickém úspěchu
ve Spojených státech amerických.
08:48
But what does?
181
516760
1296
Ale co hraje roli?
08:50
ProductionVýroba costsnáklady alonesama
182
518080
1856
Náklady na produkci a to, do kolika
kin je film v zemi distribuovaný.
08:51
or in conjunctionspojení with how widelyširoce
a filmfilm is distributeddistribuováno in this countryzemě.
183
519960
5600
08:58
It's not the genderpohlaví of the leadVést charactercharakter.
184
526400
2080
A ne pohlaví hlavní role.
09:00
So at this pointbod, we should
all be sufficientlydostatečně depresseddeprimovaný.
185
528960
4376
Takže v tomto okamžiku bychom měli
všichni být dost v depresi.
09:05
No changezměna in 50 yearsroky,
186
533360
1536
Žádná změna v průběhu 50 let,
09:06
fewpár femaleženský directorsředitelů
workingpracovní behindza the cameraFotoaparát
187
534920
2376
jen několik ženských režisérek
pracuje za kamerou
09:09
and the entertainmentzábava industryprůmysl
does not trustdůvěra us as an audiencepublikum.
188
537320
4040
a zábavní průmysl nám
jako publiku nevěří.
09:14
Well, I told you
there would be a silverstříbrný liningpodšívka,
189
542240
2376
Řekla jsem vám, že vám
ukážu jiskru naděje.
09:16
and there is.
190
544640
1200
A tady je.
09:18
There are actuallyvlastně
simplejednoduchý and tangiblehmatatelný solutionsřešení
191
546680
3296
Jsou tu jednoduchá a konkrétní řešení,
která by tento problém vyřešila,
09:22
to fixingfixace this problemproblém
192
550000
1536
09:23
that involvezapojit contentobsah creatorstvůrci,
193
551560
1616
která zahrnují tvůrce obsahu filmů,
výkonné producenty a diváky
09:25
executivesvedení and consumersspotřebitelů
194
553200
2216
09:27
like the individualsJednotlivci in this roompokoj, místnost.
195
555440
2336
jako třeba jedince v této místnosti.
09:29
Let's talk about a fewpár of them.
196
557800
1896
Něco si o některých řekneme.
09:31
The first is what I call "just addpřidat fivePět."
197
559720
2456
Prvnímu z nich říkám "jen přidej pět."
09:34
Did you know if we lookedpodíval se
at the tophorní 100 filmsfilmy nextdalší yearrok
198
562200
3056
Věděli jste, že pokud do každého ze stovky
nejvýdělečnějších filmů loňského roku
09:37
and simplyjednoduše addedpřidal fivePět femaleženský
speakingmluvení characterspostavy on-screenna obrazovce
199
565280
3216
přidáte pět ženských mluvících postav,
vznikne nová norma.
09:40
to eachkaždý of those filmsfilmy,
200
568520
1416
09:41
it would createvytvořit a newNový normnorma.
201
569960
1616
09:43
If we were to do this
for threetři contiguoussouvislé yearsroky,
202
571600
2776
Pokud by se tak dělo
po tři následující roky,
09:46
we would be at genderpohlaví parityParita
203
574400
2016
poprvé by po půl století
existovala genderová rovnost.
09:48
for the first time
in over a halfpolovina of a centurystoletí.
204
576440
4560
09:53
Now, this approachpřístup is advantageousvýhodný
for a varietyodrůda of reasonsdůvodů.
205
581640
3256
Tento postup je výhodný
z několika důvodů.
09:56
One? It doesn't take away jobspracovní místa
for malemužský actorsherci.
206
584920
3936
Za prvé? Nebere práci mužským hercům.
10:00
HeavenNebe forbidzakázat.
207
588880
1336
Chraň bůh.
10:02
(LaughterSmích)
208
590240
2416
(Smích)
10:04
Two, it's actuallyvlastně cost-effectivenákladově efektivní.
It doesn't costnáklady that much.
209
592680
3936
Za druhé, je to nákladově efektivní.
Moc to nestojí.
Za třetí, vytváří to prostředí
pro nové talenty.
10:08
ThreeTři, it buildsstaví a pipelinepotrubí for talenttalent.
210
596640
1896
10:10
And fourčtyři, it humanizeshumanizes
the productionvýroba processproces.
211
598560
2616
Za čtvrté, produkční proces
to dělá lidštější.
10:13
Why? Because it makesdělá sure
that there's womenženy on setsoubor.
212
601200
3760
Proč? Protože budou ženy na place.
10:17
SecondDruhý solutionřešení is for A-list-Seznam talenttalent.
213
605360
2800
Druhé řešení je pro nejznámější herce.
10:20
A-listersA-listers, as we all know,
can make demandsPožadavky in theirjejich contractssmlouvy,
214
608800
3576
Ti ve svých smlouvách, jak víme,
můžou něco požadovat,
10:24
particularlyzejména the onesty that work
on the biggestnejvětší HollywoodHollywood filmsfilmy.
215
612400
3696
hlavně ti, kteří pracují
na největších hollywoodských filmech.
10:28
What if those A-listersA-listers
216
616120
1736
Co kdyby si tito herci
prostě přidali do svých smluv
10:29
simplyjednoduše addedpřidal an equityvlastní kapitál clauseklauzule
or an inclusionzařazení riderjezdec
217
617880
4096
10:34
into theirjejich contractsmlouva?
218
622000
2056
klauzuli o rovnosti nebo inkluzi?
10:36
Now, what does that mean?
219
624080
1936
Co to znamená?
10:38
Well, you probablypravděpodobně don't know
220
626040
1696
Asi to nevíte,
ale obecně ve filmu hraje
10:39
but the typicaltypický featureVlastnosti filmfilm
221
627760
1336
10:41
has about 40 to 45
speakingmluvení characterspostavy in it.
222
629120
2680
40 až 45 mluvících postav.
10:44
I would arguedohadovat se that only 8 to 10
of those characterspostavy
223
632520
3416
Myslím, že 8 až 10 z nich
je pro příběh relevantní.
10:47
are actuallyvlastně relevantrelevantní to the storypříběh.
224
635960
3016
10:51
ExceptS výjimkou maybe "AvengersMstitelé." Right?
225
639000
2016
Možná až na "Avengers." Že?
10:53
A fewpár more in "AvengersMstitelé."
226
641040
1680
Možná je jich víc, v "Avengers."
10:55
The remainingzbývající 30 or so rolesrolí,
227
643680
2376
Těch zbývajících 30 rolí,
není důvod, proč by tyto malé role
10:58
there's no reasondůvod why those minormenší rolesrolí
228
646080
2416
11:00
can't matchzápas or reflectodrážejí the demographydemografie
229
648520
2896
nemohli reflektovat demografii
místa příběhu.
11:03
of where the storypříběh is takingpřijmout placemísto.
230
651440
3200
11:07
An equityvlastní kapitál riderjezdec by an A-listerA-lister
in theirjejich contractsmlouva
231
655120
3576
Tato snaha o rovnost ve smlouvách
známých herců může zajistit,
11:10
can stipulatestanovit that those rolesrolí
232
658720
2416
že role budou reflektovat svět,
ve kterém skutečně žijeme.
11:13
reflectodrážejí the worldsvět
in whichkterý we actuallyvlastně livežít.
233
661160
3296
11:16
Now, there's no reasondůvod why a networksíť,
234
664480
2536
Neexistuje důvod,
proč by stanice,
11:19
a studiostudio or a productionvýroba companyspolečnost
235
667040
2176
studio nebo produkční firma
11:21
cannotnemůže adoptpřijmout the samestejný contractualsmluvní languageJazyk
236
669240
3616
nemohly tento smluvní jazyk
přijmout za vlastní
11:24
in theirjejich negotiationjednání processesprocesů.
237
672880
2816
v rámci svého vyjednávání.
11:27
ThirdTřetí solutionřešení:
238
675720
1656
Třetí řešení:
11:29
this would be for
the entertainmentzábava industryprůmysl,
239
677400
2336
to je pro zábavní průmysl,
zejména pro Hollywood.
11:31
HollywoodHollywood in particularkonkrétní,
240
679760
1216
11:33
to adoptpřijmout the RooneyRooney RulePravidlo
241
681000
2936
Měl by přijmout Rooneyho pravidlo,
11:35
when it comespřijde to hiringpronájem practicespraktiky
around directorsředitelů.
242
683960
3656
které by se uplatňovalo
na najímání režisérů.
11:39
Now, in the NFLNFL,
the RooneyRooney RulePravidlo stipulatesstanoví
243
687640
2616
V NFL Rooneyho pravidlo stanovuje,
11:42
that if a teamtým wants to hirepronájem a coachtrenér
from outsidemimo the organizationorganizace,
244
690280
3856
že pokud chce tým najmout kouče
z prostředí mimo organizaci,
11:46
what they have to do is interviewrozhovor
an underrepresentednedostatečně candidatekandidát.
245
694160
3936
musí pozvat na pohovor kandidáta
z nedostatečně zastoupené skupiny.
11:50
The exactpřesný samestejný principlezásada
can applyaplikovat to HollywoodHollywood filmsfilmy.
246
698120
4096
Tento princip se dá aplikovat
i na hollywoodské filmy.
11:54
How?
247
702240
1216
Jak?
11:55
Well, on these tophorní filmsfilmy,
248
703480
1456
Výkonní producenti a agenti
pracující na nejlepších filmech
11:56
executivesvedení and agentsagentů can make sure
249
704960
3456
mohou zajistit, že o ženách a lidech s
jinou barvou pleti se nebude jen uvažovat,
12:00
that womenženy and people of colorbarva
are not only on the considerationúvahy listseznam,
250
708440
5216
12:05
but they're actuallyvlastně
interviewedrozhovor for the jobpráce.
251
713680
3376
ale že skutečně budou pozváni
na pohovor.
12:09
Now, one mightmohl say,
252
717080
1496
Někdo by se mohl ptát,
proč je to tak důležité?
12:10
why is this importantdůležité?
253
718600
1416
12:12
Because it exposeszpřístupňuje or introduceszavádí
executivesvedení to femaleženský directorsředitelů
254
720040
5216
Protože to výkonným producentům
představí ženské režisérky,
12:17
who otherwisev opačném případě fallpodzim preykořist
to exclusionaryvylučující hiringpronájem practicespraktiky.
255
725280
4440
které by jinak skončily
kvůli špatnému nabíracímu procesu.
12:22
The fourthČtvrtý solutionřešení
256
730440
1456
Čtvrté řešení je pro spotřebitele
jako jsme já a vy.
12:23
is for consumersspotřebitelů like me and you.
257
731920
2240
12:27
If we want to see more filmsfilmy
by, for and about womenženy,
258
735280
2976
Pokud chceme vidět více filmů
od, pro a o ženách, musíme je podporovat.
12:30
we have to supportPodpěra, podpora them.
259
738280
1680
12:32
It maysmět mean going
to the independentnezávislý theaterdivadlo chainřetěz
260
740480
2496
To může znamenat chodit
do nezávislých kin, namísto multiplexů.
12:35
insteadmísto toho of the multiplexmultiplex.
261
743000
1936
12:36
Or it mightmohl mean scrollingposouvání down
a little furtherdále onlineonline
262
744960
3496
Může to znamenat rolovat
trochu níž na internetu,
12:40
to find a filmfilm by a femaleženský directorředitel.
263
748480
2576
abyste našli film od ženy režisérky.
12:43
Or it maysmět be writingpsaní a checkkontrola
and fundingfinancování a filmfilm,
264
751080
2856
Může to být vypsání šeku
na finanční podporu filmů,
12:45
particularlyzejména by a femaleženský directorředitel
from an underrepresentednedostatečně backgroundPozadí.
265
753960
4496
především těch od režisérek
z málo reprezentovaného prostředí. Že?
12:50
Right?
266
758480
1216
Musíme psát, volat a mailovat firmám,
které dělají a distribuují filmy,
12:51
We need to writenapsat, call and emaile-mailem companiesspolečnosti
267
759720
2656
12:54
that are makingtvorba and distributingdistribuce filmsfilmy,
268
762400
1858
12:56
and we need to postpošta
on our socialsociální mediamédia accountsúčty
269
764282
2894
a musíme psát na naše sociální sítě,
že chceme vidět inkluzivní zastoupení
12:59
when we want to see
inclusivevčetně representationreprezentace,
270
767200
3096
13:02
womenženy on-screenna obrazovce,
271
770320
1256
žen na obrazovkách a především
žen za kamerou.
13:03
and mostvětšina importantlydůležité,
womenženy behindza the cameraFotoaparát.
272
771600
3360
13:07
We need to make our voiceshlasy heardslyšel
and our dollarsdolarů countspočítat.
273
775520
5080
Naše hlasy musí být slyšet
a naše dolary se musí počítat.
13:13
Now, we actuallyvlastně have the abilityschopnost
to changezměna the worldsvět on this one.
274
781400
5560
Máme šanci, díky tomuto,
změnit svět.
13:19
The US and its contentobsah,
275
787640
2456
Amerika a její obsah,
především ten filmový,
13:22
filmsfilmy in particularkonkrétní,
276
790120
1496
13:23
have capturedzachyceno the imaginationspředstavy
of audiencespublikum worldwidecelosvětově.
277
791640
5016
si získala fantazii publika
po celém světě.
13:28
WorldwidePo celém světě.
278
796680
1200
Po celém světě.
13:30
So that meansprostředek that the filmfilm industryprůmysl
has unprecedentedbezprecedentní accesspřístup
279
798840
4376
To znamená, že filmový průmysl
má nevídaný přístup
13:35
to be ableschopný to distributedistribuovat
storiespříběhy about equalityrovnost
280
803240
5016
k distribuci příběhů o rovnosti
po celém světě.
13:40
all around the worldsvět.
281
808280
2216
13:42
ImaginePředstavte si what would happenpřihodit se
282
810520
1896
Představte si, co by se stalo,
13:44
if the filmfilm industryprůmysl alignedzarovnání its valueshodnoty
283
812440
3536
pokud by filmový průmysl
a jeho hodnoty byli v souladu
13:48
with what it showsukazuje on-screenna obrazovce.
284
816000
1720
s tím, co je na plátně.
13:50
It could fosterpodporovat inclusionzařazení
285
818280
2096
Mohlo by to podpořit inkluzi
a přijetí dívek a žen,
13:52
and acceptancepřijetí for girlsdívky and womenženy,
286
820400
3256
13:55
people of colorbarva,
287
823680
1496
lidí všech barev, LGBT komunity, jedinců
s handicapem a mnoho dalších na světě.
13:57
the LGBTLGBT communityspolečenství,
288
825200
1856
13:59
individualsJednotlivci with disabilitiespostižení,
289
827080
1776
14:00
and so manymnoho more around the worldsvět.
290
828880
3920
14:05
The only thing that the filmfilm industryprůmysl
has to do is unleashrozpoutat its secrettajný weaponzbraň,
291
833520
6536
Filmový průmysl musí udělat jen jednu
věc, vypustit svou tajnou zbraň,
14:12
and that's storytellingvyprávění.
292
840080
2280
a tou je vyprávění příběhů.
14:15
Now, at the beginningzačátek of this talk,
293
843320
2376
Na začátku této přednášky
jsem řekla, že filmy --
14:17
I said that filmsfilmy --
294
845720
2416
14:20
that they can actuallyvlastně transportdoprava us,
295
848160
2536
že nás mohou přenést,
14:22
but I would like to arguedohadovat se
that filmsfilmy, they can transformpřeměnit us.
296
850720
5360
ale také tvrdím, že filmy
nás mohou přeměnit.
14:28
NoneŽádný of us in this roompokoj, místnost
297
856760
1896
Nikdo v této místnosti nepoznal
nebo nevyrosl na příbězích
14:30
have growndospělý up or experiencedzkušený
a storytellingvyprávění landscapekrajina
298
858680
4256
14:34
with fullyplně realizeduvědomil femaleženský characterspostavy,
299
862960
3496
s úplně správně uchopenými
ženskými postavami,
14:38
nonežádný of us,
300
866480
1496
nikdo z nás,
protože čísla se nezměnila.
14:40
because the numbersčísla haven'tnemáte changedzměněna.
301
868000
2736
14:42
What would happenpřihodit se
if the nextdalší generationgenerace of audiencespublikum
302
870760
4096
Co by se stalo, kdyby další
generace publika
14:46
grewrostl up with a wholeCelý
differentodlišný screenobrazovka realityrealita?
303
874880
4376
vyrostla na úplně jiné
realitě na obrazovkách?
14:51
What would happenpřihodit se?
304
879280
1256
Co by se stalo?
14:52
Well I'm here to tell you todaydnes
305
880560
1976
Dnes tu jsem, abych vám řekla,
14:54
that it's not only possiblemožný
to changezměna what we see on-screenna obrazovce
306
882560
4056
že není pouze možné změnit to,
co vídáme na plátnech,
14:58
but I am impatientnetrpělivý for it to get here.
307
886640
4080
ale že netrpělivě vyčkávám
den, kdy se tak stane.
15:03
So let's agreesouhlasit to take actionakce todaydnes
308
891400
4296
Domluvme se tedy dnes, že budeme aktivní
ve snaze zničit epidemii neviditelnosti.
15:07
to eradicatevymýtit the epidemicepidemie of invisibilityneviditelnosti.
309
895720
3600
15:11
And let's agreesouhlasit to take actionakce todaydnes
310
899960
2296
A pojďme se shodnout,
že americké i globální publikum
15:14
to agreesouhlasit that US audiencespublikum
and globalglobální viewersdiváků
311
902280
4416
15:18
demandpoptávka and deservezasloužit si more.
312
906720
3136
požaduje, a taky si zaslouží, více.
15:21
And let's agreesouhlasit todaydnes
313
909880
2576
A slibme si, že si příští generace diváků
15:24
that the nextdalší generationgenerace
of viewersdiváků and audiencespublikum,
314
912480
5176
15:29
that they deservezasloužit si to see the storiespříběhy
315
917680
3176
zaslouží vidět příběhy,
jaké jsme my nikdy nemohli.
15:32
we were never ableschopný to see.
316
920880
3136
15:36
Thank you.
317
924040
1216
Děkuji.
15:37
(ApplausePotlesk)
318
925280
5724
(Potlesk)
Translated by Malia Blackbird
Reviewed by Magdalena Schneiderova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Stacy Smith - Media researcher
Stacy Smith shows how Hollywood’s homogenous (and overwhelmingly male) culture systematically excludes women and minorities.

Why you should listen

Dr. Stacy L. Smith is the Founder and Director of the Media, Diversity, and Social Change Initiative at the Annenberg School for Communication & Journalism at the University of Southern California, where she is also an Associate Professor. Her work examines gender, race, LGBT status, disability and age on screen and gender and race/ethnicity behind the camera in cinematic content as well as barriers and opportunities facing women and people of color in the entertainment industry. She also conducts economic analyses related to diversity and the financial performance of films. Smith is a world leader, with speaking engagements ranging from the TED Women stage to the United Nations. Her research sets the global standard for data on employment diversity in entertainment, and she is a trusted source to the entertainment industry. Her work is cited widely by both corporate and educational audiences.

Smith has written more than 100 journal articles, book chapters, and reports on content patterns and effects of the media. Her research has been written about in the New York Times, Los Angeles Times, fivethirtyeight.com, The Atlantic, The Huffington Post, Newsweek, The Hollywood Reporter, Variety, Wired and USA Today, among others. She has a co-edited essay in Maria Shriver's book, A Woman's Nation Changes Everything (2009). Her most recent research reports include the Comprehensive Annenberg Report on Diversity (CARD), multiple landmark studies with Sundance Institute and Women in Film Los Angeles and a study of 800 top-grossing films conducted at USC Annenberg.

More profile about the speaker
Stacy Smith | Speaker | TED.com