English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Μόργκαν Σπέρλοκ: Η καλύτερη ομιλία TED που πωλήθηκε ποτέ

Filmed
Views 2,093,474

Με χιούμορ κι επιμονή, ο παραγωγός ταινιών Μόργκαν Σπέρλοκ διεισδύει στον κρυφό αλλά ισχυρό κόσμο του μάρκετινγκ των προϊόντων, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μία ταινία με θέμα τη χορηγία, η οποία θα είναι και η ίδια εξ' ολοκλήρου χορηγημένη. (Και ναι, τα δικαιώματα γι' αυτή την ομιλία επί σκηνής ήταν επίσης χορηγημένα. Από ποιον και για πόσα; Θα σας πει.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spentξόδεψε the pastτο παρελθόν fewλίγοι yearsχρόνια
Πέρασα τα τελευταία χρόνια
00:15
puttingβάζοντας myselfεγώ ο ίδιος into situationsκαταστάσεις
βάζοντας τον εαυτό μου σε καταστάσεις
00:18
that are usuallyσυνήθως very difficultδύσκολος
που συνήθως είναι πολύ δύσκολες
00:20
and at the sameίδιο time somewhatκάπως dangerousεπικίνδυνος.
και ταυτόχρονα αρκετά επικίνδυνες.
00:22
I wentπήγε to prisonφυλακή --
Πήγα στη φυλακή --
00:26
difficultδύσκολος.
δύσκολο.
00:28
I workedεργάστηκε in a coalκάρβουνο mineδικος μου --
Δούλεψα σε ορυχείο --
00:30
dangerousεπικίνδυνος.
επικίνδυνο.
00:33
I filmedταινία in warπόλεμος zonesζώνες --
Βιντεογράφησα σε εμπόλεμες περιοχές --
00:35
difficultδύσκολος and dangerousεπικίνδυνος.
δύσκολο και επικίνδυνο.
00:37
And I spentξόδεψε 30 daysημέρες eatingτρώει nothing but this --
Και πέρασα 30 μέρες τρώγωντας μονάχα αυτά --
00:39
funδιασκέδαση in the beginningαρχή,
διασκεδαστικό στην αρχή,
00:43
little difficultδύσκολος in the middleΜέσης, very dangerousεπικίνδυνος in the endτέλος.
λίγο δύσκολο στα μέσα, πολύ επικίνδυνο προς το τέλος.
00:45
In factγεγονός, mostπλέον of my careerκαριέρα,
Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου,
00:49
I've been immersingβύθιση myselfεγώ ο ίδιος
το πέρασα τοποθετώντας τον εαυτό μου
00:51
into seeminglyφαινομενικώς horribleφρικτός situationsκαταστάσεις
σε φαινομενικά απαίσιες καταστάσεις
00:53
for the wholeολόκληρος goalστόχος of tryingπροσπαθεί
μόνο και μόνο για να προσπαθήσω
00:56
to examineΕξετάστε societalκοινωνικές issuesθέματα
να εξετάσω κοινωνικά θέματα
00:58
in a way that make them engagingελκυστικός, that make them interestingενδιαφέρων,
με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν εντυπωσιακά, να γίνουν ενδιαφέροντα,
01:00
that hopefullyελπίζω breakΔιακοπή them down in a way
και με την ελπίδα να τα παρουσιάσω έτσι ώστε
01:03
that make them entertainingδιασκεδαστικο and accessibleπροσιτός to an audienceακροατήριο.
να τα κάνω διασκεδαστικά και προσιτά σ' ένα ακροατήριο.
01:05
So when I knewήξερε I was comingερχομός here
Έτσι, όταν έμαθα πως θα ερχόμουν εδώ
01:08
to do a TEDTED Talk that was going to look at the worldκόσμος of brandingbranding and sponsorshipχορηγία,
για να παρουσιάσω μια ομιλία TED η οποία θα εισχωρούσε στον κόσμο της εμπορικής ονομασίας και των χορηγιών,
01:10
I knewήξερε I would want to do something a little differentδιαφορετικός.
ήξερα πως ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό.
01:13
So as some of you mayενδέχεται or mayενδέχεται not have heardακούσει,
Έτσι, όπως κάποιοι απο εσάς ίσως ξέρουν ήδη,
01:15
a coupleζευγάρι weeksεβδομάδες agoπριν, I tookπήρε out an adΕνα δ on eBayeBay.
κάποιες εβδομάδες πρίν, δημοσίευσα μια αγγελία στο Ebay.
01:18
I sentΑπεσταλμένα out some FacebookΣτο Facebook messagesμηνυμάτων,
'Εστειλα κάποια μηνύματα μέσω Facebook,
01:21
some TwitterΠειραχτήρι messagesμηνυμάτων,
και κάποια μέσω Twitter,
01:24
and I gaveέδωσε people the opportunityευκαιρία to buyαγορά the namingονοματοδοσία rightsδικαιώματα
κι έδωσα την ευκαιρία σε όποιον το ήθελε, να αγοράσει τα ονομαστικά δικαιώματα
01:26
to my 2011 TEDTED Talk.
της TED ομιλίας μου για το 2011.
01:28
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
01:30
That's right, some luckyτυχερός individualάτομο, corporationεταιρεία,
Σωστά, ένα τυχερό άτομο, μία εταιρεία,
01:32
for-profitκερδοσκοπικού χαρακτήρα or non-profitμη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
κερδοσκοπική ή μη,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetimeμοναδική opportunityευκαιρία --
θα είχε τη μοναδική αυτή ευκαιρία --
01:37
because I'm sure ChrisChris AndersonΆντερσον will never let it happenσυμβεί again --
επειδή είμαι σίγουρος πως ο Κρις Άντερσον δεν θα το επιτρέψει ποτέ ξανά --
01:39
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
01:41
to buyαγορά the namingονοματοδοσία rightsδικαιώματα
ν' αγοράσει τα ονομαστικά δικαιώματα
01:43
to the talk you're watchingβλέποντας right now,
της ομιλίας που παρακολουθείτε τώρα,
01:45
that at the time didn't have a titleτίτλος, didn't really have a lot of contentπεριεχόμενο
η οποία τότε, δεν είχε τίτλο, δεν είχε πραγματικά περιεχόμενο
01:47
and didn't really give much hintίχνος
δεν πρόσφερε κανένα στοιχείο
01:50
as to what the subjectθέμα matterύλη would actuallyπράγματι be.
ως προς το ποιο θα ήταν στη πραγματικότητα το θέμα της.
01:52
So what you were gettingνα πάρει was this:
Αυτό που είχατε λοιπόν ήταν αυτό:
01:55
Your nameόνομα here presentsπαρουσιάζει:
το όνομά σας εδώ παρουσιάζει:
01:57
My TEDTED Talk that you have no ideaιδέα what the subjectθέμα is
την TED ομιλία μου της οποίας δε γνωρίζετε καθόλου το θέμα
01:59
and, dependingσε συνάρτηση on the contentπεριεχόμενο, could ultimatelyτελικά blowπλήγμα up in your faceπρόσωπο,
και η οποία ανάλογα του περιεχομένου, θα μπορούσε τελικά να γυρίσει μπούμεραγκ,
02:02
especiallyειδικά if I make you or your companyΕταιρία look stupidηλίθιος for doing it.
ιδιαίτερα εάν γελοιοποιήσω εσάς ή την εταιρεία σας.
02:05
But that beingνα εισαι said,
Αλλά, έχοντας ξεκαθαρίσει τα γεγονότα,
02:08
it's a very good mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ opportunityευκαιρία.
είναι μια πολύ καλή ευκαιρία προβολής.
02:10
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
02:12
You know how manyΠολλά people watch these TEDTED TalksΣυνομιλίες?
Ξέρετε πόσος κόσμος παρακολουθεί αυτές τις TED ομιλίες;
02:18
It's a lot.
Πολύς.
02:21
That's just a workingεργαζόμενος titleτίτλος, by the way.
Εν τω μεταξύ, αυτός είναι απλά προσωρινός τίτλος.
02:24
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
02:26
So even with that caveatΠροειδοποίηση,
Έτσι λοιπόν, έστω και με αυτή την προειδοποίηση,
02:28
I knewήξερε that someoneκάποιος would buyαγορά the namingονοματοδοσία rightsδικαιώματα.
ήξερα πως κάποιος θα αγόραζε τα δικαιώματα αυτής της ομιλίας.
02:31
Now if you'dεσείς have askedερωτηθείς me that a yearέτος agoπριν,
Εάν τώρα, μου κάνατε αυτή την ερώτηση πριν ένα χρόνο,
02:33
I wouldn'tδεν θα ήταν have been ableικανός to tell you that with any certaintyβεβαιότητα.
δε θα ήμουν σε θέση να σας απαντήσω με σιγουριά.
02:35
But in the newνέος projectέργο that I'm workingεργαζόμενος on, my newνέος filmταινία,
Στο καινούργιο όμως έργο στο οποίο δουλεύω, την καινούργια μου ταινία,
02:37
we examineΕξετάστε the worldκόσμος of marketingεμπορία, advertisingδιαφήμιση.
εξετάζουμε τον κόσμο του μάρκετινγκ, της διαφήμισης.
02:39
And as I said earlierνωρίτερα,
Και όπως έχω πει νωρίτερα,
02:42
I put myselfεγώ ο ίδιος in some prettyαρκετά horribleφρικτός situationsκαταστάσεις over the yearsχρόνια,
έβαλα τον εαυτό μου σε αρκετά άσχημες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια,
02:44
but nothing could prepareπροετοιμασία me, nothing could readyέτοιμος me,
αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει, τίποτα δεν θα μπορούσε να με ετοιμάσει,
02:47
for anything as difficultδύσκολος
για κάτι τόσο δύσκολο
02:50
or as dangerousεπικίνδυνος
ή τόσο επικίνδυνο
02:53
as going into the roomsδωμάτια with these guys.
όσο το να βρεθώ στο ίδιο δωμάτιο μ' αυτούς τους τύπους.
02:55
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
02:59
You see, I had this ideaιδέα for a movieταινία.
Βλέπετε, είχα αυτή την ιδέα για μία ταινία.
03:02
(VideoΒίντεο) MorganMorgan SpurlockSpurlock: What I want to do is make a filmταινία
(Βίντεο) Μόργκαν Σπέρλοκ: Αυτό που θέλω είναι να κάνω μία ταινία
03:05
all about productπροϊόν placementτοποθέτηση, marketingεμπορία and advertisingδιαφήμιση,
που θ' ασχολείται εξ' ολοκλήρου με την τοποθέτηση προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση,
03:07
where the entireολόκληρος filmταινία is fundedχρηματοδότηση
και η οποία θα χορηγηθεί στο ακέραιο
03:10
by productπροϊόν placementτοποθέτηση, marketingεμπορία and advertisingδιαφήμιση.
από την τοποθέτηση προϊόντων, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.
03:12
So the movieταινία will be calledπου ονομάζεται "The GreatestΜεγαλύτερη MovieΤαινία Ever SoldΠωλούνται."
Η ταινία λοιπόν θα ονομάζεται "Η Καλύτερη Ταινία Που Πωλήθηκε Ποτέ".
03:14
So what happensσυμβαίνει in "The GreatestΜεγαλύτερη MovieΤαινία Ever SoldΠωλούνται,"
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην "Καλύτερη Ταινία Που Πωλήθηκε Ποτέ",
03:17
is that everything from topμπλουζα to bottomκάτω μέρος, from startαρχή to finishφινίρισμα,
είναι πως όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος, από το Α ως το Ω,
03:19
is brandedεπώνυμα from beginningαρχή to endτέλος --
εμπορικοποιούνται εξ' ολοκλήρου--
03:22
from the above-the-titleπάνω από-το-τίτλου sponsorχορηγός that you'llθα το κάνετε see in the movieταινία,
από τον αρχικό τίτλο που θα δείτε στην ταινία, στον οποίο θα φαίνεται ο χορηγός
03:24
whichοι οποίες is brandμάρκα X.
ο οποίος είναι το Χ προϊόν.
03:26
Now this brandμάρκα, the QualcommQualcomm StadiumΣτάδιο,
Τώρα αυτή η μάρκα, το Κουόλκαμ Στέντιουμ,
03:28
the StaplesΣυνδετήρες CenterΚέντρο ...
το Στέιπλς Σέντερ ...
03:30
these people will be marriedπαντρεμένος to the filmταινία in perpetuityδιηνεκές -- foreverγια πάντα.
αυτοί οι άνθρωποι θα είναι παντρεμένοι με την ταινία επ' άπειρον - για πάντα.
03:32
And so the filmταινία exploresδιερευνά this wholeολόκληρος ideaιδέα -- (MichaelΜιχαήλ KassanKassan: It's redundantπεριττός.)
Κι έτσι η ταινία εξερευνά αυτήν την ιδέα - (Μάικλ Κασσάν: Είναι περιττό.)
03:35
It's what? (MKMK: It's redundantπεριττός.) In perpetuityδιηνεκές, foreverγια πάντα?
Τί είναι; (ΜΚ: Είναι περιττό.) Επ' άπειρον, για πάντα;
03:37
I'm a redundantπεριττός personπρόσωπο. (MKMK: I'm just sayingρητό.)
Εγώ είμαι ένα περιττό άτομο. (ΜΚ: Απλά λέω.)
03:40
That was more for emphasisέμφαση.
Αυτό ήταν περισσότερο για έμφαση.
03:42
It was, "In perpetuityδιηνεκές. ForeverΓια πάντα."
Ήταν, "Επ' άπειρον. Για πάντα."
03:44
But not only are we going to have the brandμάρκα X titleτίτλος sponsorχορηγός,
Αλλά όχι μόνο θα έχουμε το χορηγό της Χ μάρκας στον τίτλο,
03:46
but we're going to make sure we sellΠουλώ out everyκάθε categoryκατηγορία we can in the filmταινία.
αλλά θα βεβαιωθούμε πως θα πουλήσουμε ό,τι κατηγορία μπορούμε στην ταινία.
03:48
So maybe we sellΠουλώ a shoeπαπούτσι and it becomesγίνεται the greatestμεγαλύτερη shoeπαπούτσι you ever woreφορούσε ...
Έτσι λοιπόν πουλάμε ένα παπούτσι και γίνεται το καλύτερο παπούτσι που φορέσατε ποτέ...
03:50
the greatestμεγαλύτερη carαυτοκίνητο you ever droveοδήγησε from "The GreatestΜεγαλύτερη MovieΤαινία Ever SoldΠωλούνται,"
το καλύτερο αυτοκίνητο που οδηγήσατε ποτέ από την "Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ,"
03:53
the greatestμεγαλύτερη drinkποτό you've ever had, courtesyευγένεια of "The GreatestΜεγαλύτερη MovieΤαινία Ever SoldΠωλούνται."
το καλύτερο ποτό που είχατε ποτέ, ευγενής χορηγία από την " Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ."
03:56
XavierXavier KochharKochhar: So the ideaιδέα is,
Ζάβιερ Κόκαρ: Η ιδέα λοιπόν είναι,
03:59
beyondπέρα just showingεπίδειξη that brandsεμπορικά σήματα are a partμέρος of your life,
πέραν του να φανούν τα προϊόντα σα μέρος της ζωής σας,
04:01
but actuallyπράγματι get them to financeχρηματοδότηση the filmταινία? (MSMS: Get them to financeχρηματοδότηση the filmταινία.)
να καταφέρετε να χρηματοδοτήσουν την ταινία; (MΣ: Να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουν την ταινία.)
04:03
MSMS: And actuallyπράγματι we showπροβολή the wholeολόκληρος processεπεξεργάζομαι, διαδικασία of how does it work.
MΣ: Και δείχνουμε ακριβώς την όλη διαδικασία του πώς δουλεύει αυτό το πράγμα.
04:06
The goalστόχος of this wholeολόκληρος filmταινία is transparencyδιαφάνεια.
Ο στόχος της ταινίας είναι η διαφάνεια.
04:08
You're going to see the wholeολόκληρος thing take placeθέση in this movieταινία.
Θα δείτε ολόκληρη τη διαδικασία της χορηγίας σ'αυτή την ταινία.
04:10
So that's the wholeολόκληρος conceptέννοια,
Αυτή λοιπόν είναι η όλη ιδέα,
04:12
the wholeολόκληρος filmταινία, startαρχή to finishφινίρισμα.
ολόκληρη η ταινία, από την αρχή μέχρι το τέλος.
04:14
And I would love for CEGCEG to help make it happenσυμβεί.
Και θα μου άρεσε πολύ αν η CEG με βοηθούσε να το πραγματοποιήσω.
04:16
RobertΡόμπερτ FriedmanFriedman: You know it's funnyαστείος,
Ρόμπερτ Φρίντμαν: Ξέρεις, είναι αστείο,
04:18
because when I first hearακούω it,
διότι όταν πρωτοακούω αυτή την ιδέα,
04:20
it is the ultimateτελικός respectΣεβασμός
είναι ο απόλυτος σεβασμός
04:22
for an audienceακροατήριο.
για ένα ακροατήριο.
04:24
Guy: I don't know how receptiveδεκτικοί
Άνδρας: Δεν ξέρω πόσο δεκτικά
04:26
people are going to be to it, thoughαν και.
θα είναι τα άτομα σε κάτι τέτοιο όμως.
04:28
XKXK: Do you have a perspectiveπροοπτική --
ΖΚ: Έχετε κάποια οπτική --
04:30
I don't want to use "angleγωνία" because that has a negativeαρνητικός connotationχροιά --
δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "γωνία" γιατί υποδηλώνει κάτι αρνητικό --
04:32
but do you know how this is going to playπαίζω out? (MSMS: No ideaιδέα.)
αλλά ξέρετε πώς θα παικτεί; (MΣ: Ούτε ιδέα.)
04:34
DavidΔαβίδ CohnCohn: How much moneyχρήματα does it take to do this?
Ντέιβιντ Κον: Πόσα χρήματα χρειάζονται για να γίνει αυτό;
04:37
MSMS: 1.5 millionεκατομμύριο. (DCDC: Okay.)
MΣ: 1.5 εκατομμύριο. (ΝΚ: Εντάξει.)
04:40
JohnΙωάννης KamenKamen: I think that you're going to have a hardσκληρά time meetingσυνάντηση with them,
Τζον Κέιμεν: Νομίζω πως θα δυσκολευτείς πολύ να συναντηθείς μαζί τους,
04:43
but I think it's certainlyσίγουρα worthαξία pursuingεπιδιώκοντας
αλλά σίγουρα αξίζει να επιδιώξεις
04:45
a coupleζευγάρι bigμεγάλο, really obviousφανερός brandsεμπορικά σήματα.
κάποιες μεγάλες, πραγματικά εμφανείς μάρκες.
04:47
XKXK: Who knowsξέρει, maybe by the time your filmταινία comesέρχεται out,
ΖΚ: Ποιος ξέρει, μπορεί μέχρι να βγει η ταινία σου
04:50
we look like a bunchδέσμη of blitheringστη δική μας idiotsηλίθιοι.
να φαινόμαστε σα μια χούφτα ηλίθιοι.
04:52
MSMS: What do you think the responseαπάντηση is going to be?
MΣ: Ποια πιστεύετε θα είναι η απάντησή τους;
04:54
StuartΣτιούαρτ RuderferRuderfer: The responsesαπαντήσεις mostlyως επί το πλείστον will be "no."
Στιούαρτ Ράντερφερ: Η απάντηση θα είναι ως επί τω πλείστω "όχι."
04:57
MSMS: But is it a toughσκληρός sellΠουλώ because of the filmταινία
MΣ: Είναι όμως μια δύσκολη πώληση εξαιτίας της ταινίας
04:59
or a toughσκληρός sellΠουλώ because of me?
ή εξαιτίας μου;
05:01
JKJK: BothΚαι οι δύο.
ΤK: Και τα δύο.
05:03
MSMS: ... MeaningΈννοια not so optimisticαισιόδοξος.
MΣ: ... Κάτι που δεν είναι και ό,τι πιο αισιόδοξο.
05:05
So, sirΚύριε, can you help me? I need help.
Λοιπόν κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε; Χρειάζομαι βοήθεια.
05:08
MKMK: I can help you.
MK: Μπορώ να βοηθήσω.
05:10
MSMS: Okay. (MKMK: Good.)
MΣ: Ωραία. (MK: Ωραία.)
05:12
AwesomeΤρομερό.
Τέλεια.
05:14
MKMK: We'veΈχουμε gottaπρέπει figureεικόνα out whichοι οποίες brandsεμπορικά σήματα.
MK: Θα πρέπει να επιλέξουμε ποιες μάρκες.
05:16
MSMS: Yeah. (MKMK: That's the challengeπρόκληση.)
MΣ: Ναι. (MK: Αυτή είναι η πρόκληση.)
05:18
When you look at the people you dealσυμφωνία with ..
Όταν κοιτάζεις τ' άτομα με τα οποία συνεργάζεσαι...
05:21
MKMK: We'veΈχουμε got some placesθέσεις we can go. (MSMS: Okay.)
MK: Έχουμε κάποια μέρη στα οποία μπορούμε να πάμε. (MΣ: Εντάξει.)
05:23
TurnΣτροφή the cameraΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ off.
Σβήσε την κάμερα.
05:25
MSMS: I thought "TurnΣτροφή the cameraΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ off"
MΣ: Νόμιζα πως "σβήσε την κάμερα"
05:27
meantσήμαινε, "Let's have an off-the-recordεμπιστευτικό conversationσυνομιλία."
σημαίνει ας κάνουμε μια ανεπίσημη συζήτηση.
05:29
TurnsΣτροφές out it really meansπου σημαίνει,
Τελικά, αυτό που πραγματικά σημαίνει είναι
05:31
"We want nothing to do with your movieταινία."
"Δεν θέλουμε, με κανένα τρόπο, να εμπλακούμε με την ταινία σου."
05:33
MSMS: And just like that, one by one,
MΣ: Και έτσι, μία προς μία,
05:36
all of these companiesεταιρείες suddenlyξαφνικά disappearedεξαφανίστηκε.
όλες αυτές οι εταιρείες ξαφνικά εξαφανίστηκαν.
05:39
NoneΚανένας of them wanted anything to do with this movieταινία.
Καμία απ' αυτές δεν ήθελε να συμμετέχει σ'αυτή την ταινία.
05:42
I was amazedέκθαμβος.
Ήμουν κατάπληκτος.
05:44
They wanted absolutelyαπολύτως nothing to do with this projectέργο.
Δεν ήθελαν απολύτως καμία σχέση με αυτό το πρότζεκτ.
05:46
And I was blownανοιγμένος away, because I thought the wholeολόκληρος conceptέννοια, the ideaιδέα of advertisingδιαφήμιση,
Και ήμουν εντυπωσιασμένος διότι πίστευα πως το όλο θέμα, η ιδέα της διαφήμισης,
05:48
was to get your productπροϊόν out in frontεμπρός of as manyΠολλά people as possibleδυνατόν,
ήταν να τοποθετήσεις το προϊόν σου μπροστά σε όσα περισσότερα άτομα γίνεται,
05:50
to get as manyΠολλά people to see it as possibleδυνατόν.
να κάνεις όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους να το δούν.
05:53
EspeciallyΕιδικά in today'sσημερινή worldκόσμος,
Ειδικά στον κόσμο μας σήμερα,
05:55
this intersectionσημείο τομής of newνέος mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ and oldπαλαιός mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
αυτή η διασταύρωση των παλιών και των καινούργιων μέσων ενημέρωσης
05:57
and the fracturedκάταγμα mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ landscapeτοπίο,
και το σπασμένο τοπίο των μέσων ενημέρωσης,
05:59
isn't the ideaιδέα to get
ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε
06:01
that newνέος buzz-worthyBuzz-worthy deliveryδιανομή vehicleόχημα
αυτό το καινούργιο όχημα παράδοσης
06:03
that's going to get that messageμήνυμα to the massesμάζες?
που θα μεταφέρει το μήνυμα στις μάζες;
06:06
No, that's what I thought.
Όχι, αυτό πίστευα εγώ.
06:08
But the problemπρόβλημα was, you see,
Αλλά το πρόβλημα βλέπετε, ήταν
06:11
my ideaιδέα had one fatalμοιραίος flawελάττωμα,
πως η ιδέα μου είχε ένα θανάσιμο ψεγάδι,
06:13
and that flawελάττωμα was this.
και αυτό το ψεγάδι ήταν το εξής.
06:16
ActuallyΣτην πραγματικότητα no, that was not the flawελάττωμα whatsoeverαπολύτως.
Για την ακρίβεια όχι, αυτό δεν ήταν καθόλου το ψεγάδι.
06:20
That wouldn'tδεν θα ήταν have been a problemπρόβλημα at all.
Αυτό δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα.
06:22
This would have been fine.
Αυτό θα ήταν εντάξει.
06:24
But what this imageεικόνα representsαντιπροσωπεύει was the problemπρόβλημα.
Αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα ήταν το πρόβλημα.
06:26
See, when you do a GoogleGoogle imageεικόνα searchΨάξιμο for transparencyδιαφάνεια,
Βλέπετε, όταν κάνεις μια αναζήτηση εικόνας στο Google για τη διαφάνεια,
06:28
this is ---
αυτή είναι --
06:30
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
06:32
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
06:34
This is one of the first imagesεικόνες that comesέρχεται up.
Αυτή είναι μια από τις πρώτες εικόνες που εμφανίζονται.
06:37
So I like the way you rollρολό, SergeyΣεργκέι BrinΜπριν. No.
Μ'αρέσει ο τρόπος που δουλεύεις Σέργκεϊ Μπριν. Όχι.
06:40
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
06:43
This is was the problemπρόβλημα: transparencyδιαφάνεια --
Αυτό ήταν το πρόβλημα: διαφάνεια--
06:47
freeΕλεύθερος from pretenseπρόσχημα or deceitεξαπάτηση;
η απουσία προσχημάτων ή απάτης,
06:50
easilyεύκολα detectedΕντοπίστηκε or seenείδα throughδιά μέσου;
εύκολα εντοπίσιμη ή διαυγής,
06:52
readilyπρόθυμα understoodκατανοητή;
άμεσα κατανοητή,
06:54
characterizedχαρακτηρίζεται by visibilityορατότητα or accessibilityπροσιτότητα of informationπληροφορίες,
χαρακτηρίζεται από ορατότητα ή πρόσβαση στην πληροφόρηση,
06:56
especiallyειδικά concerningσχετικά με businessεπιχείρηση practicesπρακτικές --
και αφορά ιδίως τον τομέα των επιχειρήσεων --
06:59
that last lineγραμμή beingνα εισαι probablyπιθανώς the biggestμέγιστος problemπρόβλημα.
αυτή η τελευταία γραμμή παρουσιάζει πιθανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα.
07:01
You see, we hearακούω a lot about transparencyδιαφάνεια these daysημέρες.
Βλέπετε, ακούμε πολλά για τη διαφάνεια αυτές τις μέρες.
07:04
Our politiciansπολιτικούς say it, our presidentΠρόεδρος saysλέει it,
Οι πολιτικοί μας το λένε, οι προέδροι μας το λένε,
07:07
even our CEO'sΔιευθύνων Σύμβουλοσ της say it.
ακόμα και οι διευθυντές μας το λένε.
07:09
But suddenlyξαφνικά when it comesέρχεται down to becomingθελκτικός a realityπραγματικότητα,
Αλλά ξαφνικά, όταν όλα πρόκειται να πραγματοποιηθούν,
07:11
something suddenlyξαφνικά changesαλλαγές.
κάτι ξαφνικά αλλάζει.
07:13
But why? Well, transparencyδιαφάνεια is scaryτρομακτικός --
Γιατί όμως; Ε λοιπόν η διαφάνεια είναι τρομακτική --
07:15
(RoarΒρυχηθμός)
(Βρυχηθμός)
07:18
like that oddΠεριττός, still-screamingακόμα-ουρλιάζοντας bearαρκούδα.
όπως αυτή η περίεργη κι ακίνητη αρκούδα που ουρλιάζει.
07:20
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
07:23
It's unpredictableαπρόβλεπτος --
Είναι απρόβλεπτη --
07:25
(MusicΜουσική)
(Μουσική)
07:27
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
07:29
like this oddΠεριττός countryΧώρα roadδρόμος.
όπως αυτός ο περίεργος εξοχικός δρόμος.
07:31
And it's alsoεπίσης very riskyεπικίνδυνος.
Και είναι επίσης και πολύ ριψοκίνδυνη.
07:34
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
07:38
What elseαλλού is riskyεπικίνδυνος?
Τι άλλο είναι ριψοκίνδυνο;
07:41
EatingΤρώγοντας an entireολόκληρος bowlγαβάθα of CoolΔροσερό WhipΜαστίγιο.
Το να φάει κανείς ένα ολόκληρο μπόλ από Cool Whip.
07:43
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
07:46
That's very riskyεπικίνδυνος.
Αυτό είναι πολύ ριψοκίνδυνο.
07:51
Now when I startedξεκίνησε talkingομιλία to companiesεταιρείες
Τώρα, όταν ξεκίνησα να μιλάω με εταιρείες
07:55
and tellingαποτελεσματικός them that we wanted to tell this storyιστορία,
και τους έλεγα πως θέλαμε να πούμε αυτή την ιστορία,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a storyιστορία.
αυτοί έλεγαν: "Όχι, θέλουμε να πείτε μια ιστορία.
07:59
We want you to tell a storyιστορία,
Θέλουμε να πείτε μια ιστορία,
08:01
but we just want to tell our storyιστορία."
αλλά θέλουμε να πείτε τη δική μας ιστορία."
08:03
See, when I was a kidπαιδί
Βλέπετε, όταν ήμουν μικρός
08:06
and my fatherπατέρας would catchσύλληψη me in some sortείδος of a lieψέμα --
και ο πατέρας μου με έπιανε να λέω κάποιου είδους ψέμα --
08:08
and there he is givingδίνοντας me the look he oftenσυχνά gaveέδωσε me --
και νάτος να με κοιτάζει με αυτό το βλέμμα που με κοίταζε συχνά --
08:10
he would say, "SonΟ γιος, there's threeτρία sidesπλευρές to everyκάθε storyιστορία.
θα μου έλεγε, "Γιέ μου, υπάρχουν τρεις πλευρές σε κάθε ιστορία.
08:13
There's your storyιστορία,
Υπάρχει η δική σου ιστορία,
08:17
there's my storyιστορία
υπάρχει η δική μου ιστορία,
08:20
and there's the realπραγματικός storyιστορία."
και υπάρχει και η αληθινή ιστορία."
08:22
Now you see, with this filmταινία, we wanted to tell the realπραγματικός storyιστορία.
Βλέπετε, με αυτή την ταινία, θέλαμε να πούμε την αληθινή ιστορία.
08:24
But with only one companyΕταιρία, one agencyπρακτορείο willingπρόθυμος to help me --
Αλλά με μόνο μια εταιρεία, ένα γραφείο που δέχτηκε να με βοηθήσει --
08:27
and that's only because I knewήξερε JohnΙωάννης BondBond and RichardΡίτσαρντ KirshenbaumKirshenbaum for yearsχρόνια --
κι αυτό μόνο και μόνο επειδή γνώριζα τον Τζον Μποντ και το Ρίτσαρντ Κίρσενμπαουμ για χρόνια --
08:29
I realizedσυνειδητοποίησα that I would have to go on my ownτα δικά,
συνειδητοποίησα πως θα έπρεπε να πάω μόνος μου,
08:33
I'd have to cutΤομή out the middlemanμεσάζων
θα έπρεπε να βγάλω απ' τη μέση το μεσάζοντα
08:35
and go to the companiesεταιρείες myselfεγώ ο ίδιος with all of my teamομάδα.
και να πάω στις εταιρείες μόνος με την ομάδα μου.
08:37
So what you suddenlyξαφνικά startedξεκίνησε to realizeσυνειδητοποιώ --
Κι αυτό που αρχίζεις ξαφνικά να συνειδητοποιείς --
08:40
or what I startedξεκίνησε to realizeσυνειδητοποιώ --
ή αυτό που εγώ άρχισα να συνειδητοποιώ --
08:42
is that when you startedξεκίνησε havingέχοντας conversationsσυνομιλίες with these companiesεταιρείες,
είναι πως όταν ξεκινάς να συζητάς με αυτές τις εταιρείες,
08:44
the ideaιδέα of understandingκατανόηση your brandμάρκα is a universalΠαγκόσμιος problemπρόβλημα.
η ιδέα κατανόησης του προϊόντος σου είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.
08:46
(VideoΒίντεο) MSMS: I have friendsοι φιλοι who make great bigμεγάλο, giantγίγαντας HollywoodΧόλιγουντ filmsταινίες,
(Βίντεο) MΣ: Έχω φίλους που κάνουν πολύ μεγάλες, τεράστιες χολυγουντιανές ταινίες,
08:49
and I have friendsοι φιλοι who make little independentανεξάρτητος filmsταινίες like I make.
κι έχω και φίλους που κάνουν μικρές ανεξάρτητες ταινίες όπως εγώ.
08:51
And the friendsοι φιλοι of mineδικος μου who make bigμεγάλο, giantγίγαντας HollywoodΧόλιγουντ moviesκινηματογράφος
Κι αυτοί οι φίλοι μου που κάνουν τις μεγάλες, τεράστιες ταινίες Χόλυγουντ
08:54
say the reasonλόγος theirδικα τους filmsταινίες are so successfulεπιτυχής
λένε πως ο λόγος για τον οποίο οι ταινίες τους έχουν τόση επιτυχία
08:56
is because of the brandμάρκα partnersσυνεργάτες that they have.
είναι λόγω των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.
08:58
And then my friendsοι φιλοι who make smallμικρό independentανεξάρτητος filmsταινίες
Κι έπειτα οι φίλοι μου που κάνουν τις μικρές ανεξάρτητες ταινίες
09:00
say, "Well, how are we supposedυποτιθεμένος to competeανταγωνίζονται
λένε, "Πώς λοιπόν υποτίθεται πως θα συναγωνιστούμε
09:02
with these bigμεγάλο, giantγίγαντας HollywoodΧόλιγουντ moviesκινηματογράφος?"
με αυτές τις μεγάλες, τεράστιες ταινίες του Χόλυγουντ;"
09:04
And the movieταινία is calledπου ονομάζεται
Και η ταινία ονομάζεται
09:06
"The GreatestΜεγαλύτερη MovieΤαινία Ever SoldΠωλούνται."
"Η Καλύτερη Ταινία που Πωλήθηκε Ποτέ."
09:08
So how specificallyειδικά will we see BanΑπαγόρευση in the filmταινία?
Και πώς συγκεκριμένα θα δούμε το Ban στην ταινία;
09:10
Any time I'm readyέτοιμος to go, any time I openΆνοιξε up my medicineφάρμακο cabinetΥπουργικό Συμβούλιο,
Κάθε φόρα που είμαι έτοιμος να φύγω, κάθε φορά που θα ανοίγω το ντουλαπάκι του μπάνιου μου,
09:13
you will see BanΑπαγόρευση deodorantαποσμητικό.
θα βλέπετε ένα αποσμητικό Ban.
09:16
While anytimeοποτεδήποτε I do an interviewσυνέντευξη with someoneκάποιος,
Καθώς θα παίρνω μια συνέντευξη από κάποιον,
09:18
I can say, "Are you freshφρέσκο enoughαρκετά for this interviewσυνέντευξη?
μπορώ να λέω, "Είστε αρκετά φρέσκος γι'αυτή τη συνέντευξη;
09:21
Are you readyέτοιμος? You look a little nervousνευρικός.
Είστε έτοιμος; Φαίνεστε λίγο νευρικός.
09:24
I want to help you calmηρεμία down.
Θέλω να σας βοηθήσω να ηρεμήσετε.
09:26
So maybe you should put some one before the interviewσυνέντευξη."
Ίσως θα έπρεπε να βάλετε λίγο πριν τη συνέντευξη."
09:28
So we'llΚαλά offerπροσφορά one of these fabulousυπέροχο scentsαρώματα.
Και θα προσφέρουμε ένα απ'αυτά τα υπέροχα αρώματα.
09:30
WhetherΑν it's a "FloralFloral FusionΣύντηξης" or a "ParadiseΠαράδεισος WindsΆνεμοι,"
Είτε πρόκειται για το "Φλόραλ Φιούζιον" ή το "Πάρανταϊς Γουίντς,"
09:32
they'llθα το κάνουν have theirδικα τους chanceευκαιρία.
θα έχουν την ευκαιρία τους.
09:34
We will have them gearedπροσανατολίζεται for bothκαι τα δυο maleαρσενικός or femaleθηλυκός --
Θα παρουσιάζουμε και τα ανδρικά και τα γυναικεία --
09:36
solidστερεός, roll-onroll-on or stickραβδί, whateverοτιδήποτε it mayενδέχεται be.
κρέμα,ρολ-ον, ή στικ, ό,τι κι αν είναι.
09:39
That's the two-centδύο-σεντ tourπεριοδεία.
Αυτή είναι η σύντομη ξενάγηση.
09:42
So now I can answerαπάντηση any of your questionsερωτήσεις
Λοιπόν, τώρα μπορώ ν' απαντήσω στις ερωτήσεις σας
09:44
and give you the five-centπέντε-εκατό tourπεριοδεία.
και να σας δώσω μια εκτενέστερη ξενάγηση.
09:46
KarenKaren FrankΦρανκ: We are a smallerμικρότερος brandμάρκα.
Κάρεν Φρανκ: Είμαστε μια μικρή εταιρεία.
09:48
Much like you talkedμίλησε about beingνα εισαι a smallerμικρότερος movieταινία,
΄Οπως ακριβώς μιλήσες για μικρές ταινίες,
09:50
we're very much a challengerΤσάλεντζερ brandμάρκα.
είμαστε περισσότερο μια εταιρεία προκλήσεων.
09:52
So we don't have the budgetsπροϋπολογισμών that other brandsεμπορικά σήματα have.
Δεν έχουμε λοιπόν τους προϋπολογισμούς που έχουν άλλες εταιρείες.
09:54
So doing things like this -- you know,
Να κάνουμε λοιπόν κάτι τέτοιο -- καταλαβαίνεις,
09:56
remindυπενθυμίζω people about BanΑπαγόρευση --
να θυμίσουμε το Ban στο κόσμο --
09:58
is kindείδος of why were interestedενδιαφερόμενος in it.
είναι και ο λόγος που μας ενδιαφέρει.
10:00
MSMS: What are the wordsλόγια that you would use to describeπεριγράφω BanΑπαγόρευση?
MΣ: Ποιές λέξεις θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε το Ban;
10:02
BanΑπαγόρευση is blankκενό.
Το Ban είναι άδειο.
10:04
KFKF: That's a great questionερώτηση.
KΦ: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση.
10:07
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
10:10
WomanΓυναίκα: SuperiorSuperior technologyτεχνολογία.
Γυναίκα: Ανώτερη τεχνολογία.
10:15
MSMS: Technology'sΤης τεχνολογίας not the way you want to describeπεριγράφω something
MΣ: Τεχνολογία δεν είναι η λέξη που θέλετε να περιγράψετε κάτι
10:17
somebody'sκάποιου puttingβάζοντας in theirδικα τους armpitμασχάλη.
το οποίο ο κόσμος βάζει στη μασχάλη του.
10:19
Man: We talk about boldτολμηρός, freshφρέσκο.
Άνδρας: Μιλάμε για τόλμη, φρεσκάδα.
10:21
I think "freshφρέσκο" is a great wordλέξη that really spinsπεριστροφές this categoryκατηγορία into the positiveθετικός,
Νομίζω πως "φρεσκάδα" είναι καταπληκτική λέξη που πραγματικά μετατρέπει αυτή την κατηγορία σε κάτι θετικό,
10:23
versusεναντίον "fightsπαλεύει odorοσμή and wetnessυγρασία."
αντίθετα απο το "πολεμάει την κακοσμία και τον ιδρώτα".
10:26
It keepsκρατάει you freshφρέσκο.
Σε κρατάει φρέσκο.
10:28
How do we keep you fresherφρεσκότερο longerμακρύτερα -- better freshnessφρεσκάδα,
Πώς να κρατήσετε τη φρεσκάδα σας περισσότερο --καλύτερη φρεσκάδα,
10:30
more freshnessφρεσκάδα, threeτρία timesφορές fresherφρεσκότερο.
περισσότερη φρεσκάδα, τρεις φορες περισσότερο φρέσκος.
10:32
Things like that that are more of that positiveθετικός benefitόφελος.
Τέτοιου είδος παραδείγματα τα οποία είναι περισσότερο θετικά.
10:34
MSMS: And that's a multi-millionπολλών εκατομμυρίων dollarδολάριο corporationεταιρεία.
MΣ: Κι αυτή είναι μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων.
10:38
What about me? What about a regularτακτικός guy?
Τι γίνεται όμως μ' εμένα; Τι γίνεται με τον καθημερινό άνθρωπο;
10:41
I need to go talk to the man on the streetδρόμος,
Πρέπει να μιλήσω με κάποιον από το δρόμο,
10:43
the people who are like me, the regularτακτικός JoesJoes.
τους ανθρώπους που είναι σαν εμένα, τους απλούς ανθρώπους.
10:45
They need to tell me about my brandμάρκα.
Πρέπει να μου μιλήσουν για τη μάρκα μου.
10:47
(VideoΒίντεο) MSMS: How would you guys describeπεριγράφω your brandμάρκα?
(Βίντεο) MΣ: Πώς θα περιγράφατε εσείς τη μάρκα σας;
10:49
Man: UmUm, my brandμάρκα?
Άνδρας: Χμ, τη μάρκα μου;
10:53
I don't know.
Δεν ξέρω.
10:56
I like really niceόμορφη clothesρούχα.
Μου αρέσουν τα ωραία ρούχα.
10:58
WomanΓυναίκα: 80's'μικρό revivalαναβίωση
Γυναίκα: Επιστροφή της δεκαετίας του '80
11:00
meetsσυναντά skater-punkσκέιτερ-πανκ,
σε συνδυασμό με σκέιτερ-πάνκ εμφάνιση.
11:02
unlessεκτός it's laundryπλυντήριο ρούχων day.
εκτός κι αν είναι μέρα μπουγάδας.
11:04
MSMS: All right, what is brandμάρκα GerryGerry?
MΣ: Εντάξει, ποια είναι η μάρκα του Τζέρυ;
11:06
GerryGerry: UniqueΜοναδικό. (MSMS: UniqueΜοναδικό.)
Τζέρυ: Μοναδική. (MΣ: Μοναδική.)
11:08
Man: I guessεικασία what kindείδος of genreείδος, styleστυλ I am
Άνδρας: Υποθέτω το είδος του ύφους, του στυλ μου,
11:10
would be like darkσκοτάδι glamorαίγλη.
θα ήταν σκοτεινή αίγλη.
11:12
I like a lot of blackμαύρος colorsχρωματιστά,
Μου αρέσουν πολύ τα μαύρα ρούχα,
11:15
a lot of graysαποχρώσεις του γκρι and stuffυλικό like that.
πολλά γκρίζα και τέτοια χρώματα.
11:17
But usuallyσυνήθως I have an accessoryΑξεσουάρ,
Αλλά συνήθως έχω ένα αξεσουάρ,
11:19
like sunglassesγυαλιά ηλίου,
όπως γυαλιά ηλίου,
11:21
or I like crystalκρύσταλλο and things like that too.
ή μου αρέσουν επίσης τα κρύσταλλα και τέτοια πράγματα.
11:23
WomanΓυναίκα: If DanDan were a brandμάρκα,
Γυναίκα: Εάν ο Νταν ήταν μάρκα,
11:25
he mightθα μπορούσε be a classicκλασσικός convertibleΜετατρέψιμα
θα ήταν ίσως μία κλασική καμπριολέ
11:27
MercedesMercedes BenzBenz.
Μερσεντές.
11:31
Man 2: The brandμάρκα that I am
Άνδρας 2: Η μάρκα που είμαι,
11:33
is, I would call it casualανέμελος flyπετώ.
είναι, όπως εγώ θα την έλεγα, χαλαρή σικ.
11:35
WomanΓυναίκα 2: PartΜέρος hippiehippie, partμέρος yogiγιόγκι,
Γυναίκα 2: Εν μέρει χίππη, εν μέρει γιόγκι,
11:37
partμέρος BrooklynΜπρούκλιν girlκορίτσι -- I don't know.
εν μέρει κορίτσι του Μπρούκλιν - δεν ξέρω.
11:39
Man 3: I'm the petκατοικίδιο ζώο guy.
Άνδρας 3: Είμαι ο άνθρωπος των κατοικιδίων.
11:41
I sellΠουλώ petκατοικίδιο ζώο toysπαιχνίδια all over the countryΧώρα, all over the worldκόσμος.
Πουλώ παιχνίδια για κατοικίδια σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο.
11:43
So I guessεικασία that's my brandμάρκα.
Έτσι λοιπόν μάλλον αυτή είναι η μάρκα μου.
11:45
In my warpedστραβωμένος little industryβιομηχανία, that's my brandμάρκα.
Στη διεστραμμένη μικρή μου επιχείρηση, αυτή είναι η μάρκα μου.
11:47
Man 4: My brandμάρκα is FedExFedEx because I deliverπαραδίδω the goodsεμπορεύματα.
Άνδρας 4: Η μάρκα μου είναι η FedEx επειδή παραδίδω τ'αγαθά.
11:50
Man 5: FailedΑπέτυχε writer-alcoholicσυγγραφέας-αλκοολούχα brandμάρκα.
Άνδρας 5: Μάρκα αποτυχημένου, αλκοολικού συγραφέα.
11:53
Is that something?
Αυτό κάνει;
11:55
LawyerΔικηγόρος: I'm a lawyerδικηγόρος brandμάρκα.
Δικηγόρος: Είμαι μάρκα δικηγόρου.
11:57
TomΤομ: I'm TomΤομ.
Τομ: Είμαι ο Τομ.
12:03
MSMS: Well we can't all be brandμάρκα TomΤομ, but I do oftenσυχνά find myselfεγώ ο ίδιος
MΣ: Δεν μπορούμε όμως να είμαστε όλοι η μάρκα Τομ, αλλά συχνά πιάνω τον εαυτό μου
12:06
at the intersectionσημείο τομής of darkσκοτάδι glamorαίγλη and casualανέμελος flyπετώ.
στη διασταύρωση της σκοτεινής αίγλης και του χαλαρού σίκ.
12:09
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
12:12
And what I realizedσυνειδητοποίησα is I neededαπαιτείται an expertειδικός.
Κι αυτό που συνειδητοποίησα είναι πως χρειάζομαι έναν ειδικό.
12:14
I neededαπαιτείται somebodyκάποιος who could get insideμέσα my headκεφάλι,
Χρειαζόμουνα κάποιον που θα μπορούσε να μπει στο κεφάλι μου,
12:16
somebodyκάποιος who could really help me understandκαταλαβαίνουν
κάποιον που θα μπορούσε πραγματικά να με βοηθήσει να καταλάβω
12:18
what they call your "brandμάρκα personalityπροσωπικότητα."
τι είναι αυτό που ονομάζουμε "μάρκα προσωπικότητας."
12:20
And so I foundβρέθηκαν a companyΕταιρία calledπου ονομάζεται OlsonOlson ZaltmanZaltman in PittsburgΠίτσμπουργκ.
'Έτσι λοιπόν βρήκα μία εταιρεία που ονομάζεται Όλσον Ζάλτμαν στο Πίτσμπεργκ.
12:22
They'veΘα έχουμε helpedβοήθησα companiesεταιρείες like NestleNestle, FebrezeFebreze, HallmarkΣήμα κατατεθέν
Βοήθησαν εταιρείες όπως η Νεστλέ, Febreze, Hallmark
12:24
discoverανακαλύπτω that brandμάρκα personalityπροσωπικότητα.
ν' ανακαλύψουν την προσωπικότητα της μάρκας τους.
12:27
If they could do it for them, surelyασφαλώς they could do it for me.
Εάν μπόρεσαν να το κάνουν γι'αυτούς, σίγουρα θα μπορούσαν να το κάνουν για μένα.
12:29
(VideoΒίντεο) AbigailAbigail: You broughtέφερε your picturesεικόνες, right?
(Βίντεο) Άμπιγκέιλ: Έφερες τις φωτογραφίες σου σωστά;
12:32
MSMS: I did. The very first pictureεικόνα
MΣ: Τις έφερα. Η πρώτη,
12:34
is a pictureεικόνα of my familyοικογένεια.
είναι μια φωτογραφία της οικογένειάς μου.
12:36
A: So tell me a little bitκομμάτι how it relatesαναφέρεται to your thoughtsσκέψεις and feelingsσυναισθήματα about who you are.
Α: Μίλα μου λοιπόν λίγο για το πώς σχετίζεται με τις σκέψεις και τα αισθήματα σου για το ποιος είσαι.
12:38
MSMS: These are the people who shapeσχήμα the way I look at the worldκόσμος.
MΣ: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο.
12:41
A: Tell me about this worldκόσμος.
Α: Πες μου γι' αυτόν τον κόσμο.
12:43
MSMS: This worldκόσμος? I think your worldκόσμος is the worldκόσμος that you liveζω in --
MΣ: Αυτόν τον κόσμο; Πιστεύω πως ο κόσμος σου είναι ο κόσμος στον οποίο ζεις --
12:45
like people who are around you, your friendsοι φιλοι, your familyοικογένεια,
όπως τ' άτομα που βρίσκονται γύρω σου, οι φίλοι σου, η οικογένειά σου,
12:48
the way you liveζω your life, the jobδουλειά you do.
ο τρόπος που ζεις τη ζωή σου, η δουλειά που κάνεις.
12:51
All those things stemmedπροήλθε and startedξεκίνησε from one placeθέση,
Όλα αυτά πηγάζουν και ξεκινούν από ένα σημείο,
12:53
and for me they stemmedπροήλθε and startedξεκίνησε with my familyοικογένεια in WestΔύση VirginiaΒιρτζίνια.
και για μένα πηγάσανε και ξεκινήσανε με την οικογένειά μου στη Δυτική Βιρτζίνια.
12:55
A: What's the nextεπόμενος one you want to talk about?
Α: Ποια είναι η επόμενη φωτογραφία για την οποία θέλεις να μιλήσουμε;
12:58
MSMS: The nextεπόμενος one: This was the bestκαλύτερος day ever.
MΣ: Η επόμενη: Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα που είχα ποτέ.
13:00
A: How does this relateσχετίζομαι to your thoughtsσκέψεις and feelingsσυναισθήματα about who you are?
Α: Πώς σχετίζεται αυτό με τις σκέψεις και τα αισθήματά σου για το ποιος είσαι;
13:02
MSMS: It's like, who do I want to be?
MΣ: Δείχνει το ποιος θα ήθελα να είμαι.
13:04
I like things that are differentδιαφορετικός.
Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι διαφορετικά.
13:06
I like things that are weirdΠερίεργο. I like weirdΠερίεργο things.
Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι παράξενα. Μου αρέσουν τα παράξενα πράγματα.
13:08
A: Tell me about the "why" phaseφάση -- what does that do for us?
Α: Μίλα μου για τη περίοδο του "γιατί" --τι μας προκαλεί;
13:10
What is the macheteμεγάλη μαχαίρα? What pupaχρυσαλλίδα stageστάδιο are you in now?
Τι είναι η μαχαίρα; Σε ποιο στάδιο μεταμόρφωσης βρίσκεσαι τώρα;
13:12
Why is it importantσπουδαίος to rebootεπανεκκίνηση? What does the redτο κόκκινο representεκπροσωπώ?
Τι είναι σημαντικό για σένα ώστε να επανεκκινήσεις; Τί αντιπροσωπεύει το κόκκινο;
13:14
Tell me a little bitκομμάτι about that partμέρος.
Μίλα μου λίγο γι' αυτό το σημείο.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
...Λίγο περισσότερο για σένα που δεν σε αντιπροσωπεύει.
13:19
What are some other metamorphosesμεταμορφώσεις that you've had?
Ποιες άλλες μεταμορφώσεις είχες;
13:22
... Doesn't have to be fearφόβος. What kindείδος of rollerκύλινδρος coasterλούνα παρκ are you on?
...Δεν είναι αναγκαίο να είναι φόβος. Σε τι είδους ψυχολογικές αλλαγές βρίσκεσαι;
13:24
MSMS: EEEEEEEEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MΣ: ΑΑΑΑΑΑ! (Α: Σ' ευχαριστώ.) Όχι, εγώ σ' ευχαριστώ.
13:26
A: ThanksΕυχαριστώ for you patienceυπομονή. (MSMS: Great jobδουλειά.)
Α: Ευχαριστώ για την υπομονή σου. (MΣ: Πολύ καλή δουλειά.)
13:28
A: Yeah. (MSMS: ThanksΕυχαριστώ a lot.) All right.
Α: Ναι. (MΣ: Ευχαριστώ πολύ.) Εντάξει.
13:30
MSMS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MΣ: Ναι, δεν ξέρω τι θα βγεί απ' αυτό.
13:32
There was a wholeολόκληρος lot of crazyτρελός going on in there.
Συνέβαιναν πολύ τρελά πράγματα εκεί μέσα.
13:34
LindsayLindsay ZaltmanZaltman: The first thing we saw was this ideaιδέα
Λίντσι Ζόλτμαν: Το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν η ιδέα
13:37
that you had two distinctδιακριτή, but complementaryσυμπληρωματικός
ότι έχεις δύο διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές,
13:39
sidesπλευρές to your brandμάρκα personalityπροσωπικότητα --
πλευρές στη μάρκα προσωπικότητάς σου --
13:41
the MorganMorgan SpurlockSpurlock brandμάρκα is a mindfulπροσεκτικός/playπαίζω brandμάρκα.
η μάρκα Μόργκαν Σπέρλοκ είναι μια επιμελής/παιχνιδιάρικη μάρκα.
13:44
Those are juxtaposedαντιπαρατίθεται very nicelyόμορφα togetherμαζί.
Αυτές αντιπαρατίθενται πολύ όμορφα μαζί.
13:47
And I think there's almostσχεδόν a paradoxπαράδοξο with those.
Και πιστεύω πως υπάρχει σχεδόν κάτι παράδοξο μ'αυτά.
13:49
And I think some companiesεταιρείες
Και νομίζω πως κάποιες εταιρείες
13:51
will just focusΣυγκεντρώνω on one of theirδικα τους strengthsδυνατά σημεία or the other
θα εστιαστούν στα δυνατά σημεία της μίας πλευράς ή της άλλης
13:53
insteadαντι αυτου of focusingεστίαση on bothκαι τα δυο.
αντί να εστιαστούν και στα δύο.
13:56
MostΠερισσότερα companiesεταιρείες tendτείνω to -- and it's humanο άνθρωπος natureφύση --
Οι περισσότερες εταιρείες τείνουν -- κι αυτό είναι η ανθρώπινη φύση --
13:58
to avoidαποφύγει things that they're not sure of,
ν' αποφεύγουν πράγματα για τα οποία δεν είναι σίγουρες,
14:01
avoidαποφύγει fearφόβος, those elementsστοιχεία,
αποφεύγουν το φόβο, τέτοια στοιχεία,
14:03
and you really embraceεναγκαλισμός those,
κι εσύ πραγματικά τ' αγκαλιάζεις αυτά,
14:05
and you actuallyπράγματι turnστροφή them into positivesθετικά for you, and it's a neatκαθαρός thing to see.
και καταφέρνεις να τα μετατρέψεις σε θετικά για σένα, κι αυτό είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις.
14:07
What other brandsεμπορικά σήματα are like that?
Ποιες άλλες μάρκες είναι έτσι;
14:10
The first on here is the classicκλασσικός, AppleApple.
Η πρώτη είναι η κλασική Apple.
14:12
And you can see here too, TargetΣτόχος, WiiWii,
Και μπορείς να δείς εδώ επίσης τις Target, Wii,
14:14
MiniΜίνι from the MiniΜίνι CoopersCoopers, and JetBlueJetBlue.
Mini από τη Mini Coopers και Τζετ Μπλου.
14:17
Now there's playfulπαιχνιδιάρικο brandsεμπορικά σήματα and mindfulπροσεκτικός brandsεμπορικά σήματα,
Τώρα, υπάρχουν παιχνιδιάρικες κι επιμελής μάρκες,
14:20
those things that have come and goneχαμένος,
αυτά τα πράγματα που ήρθαν και πέρασαν,
14:22
but a playfulπαιχνιδιάρικο, mindfulπροσεκτικός brandμάρκα is a prettyαρκετά powerfulισχυρός thing.
αλλά μία παιχνιδιάρικη κι επιμελής μάρκα, είναι όντως κάτι πολύ δυνατό.
14:24
MSMS: A playfulπαιχνιδιάρικο, mindfulπροσεκτικός brandμάρκα. What is your brandμάρκα?
MΣ: Μία παιχνιδιάρικη, επιμελής μάρκα. Τι είναι η μάρκα σας;
14:27
If somebodyκάποιος askedερωτηθείς you to describeπεριγράφω your brandμάρκα identityΤαυτότητα, your brandμάρκα personalityπροσωπικότητα,
Εάν κάποιος σας ρωτούσε να περιγράψετε την ταυτότητα της μάρκας σας, την προσωπικότητα της μάρκας σας,
14:29
what would you be?
τι θα ήσασταν;
14:32
Are you an up attributeΧαρακτηριστικό? Are you something that getsπαίρνει the bloodαίμα flowingρεύση?
Έχετε ανεβαστικές ιδιότητες; Κάτι δηλαδή που κάνει το αίμα στις φλέβες να κυλάει;
14:34
Or are you more of a down attributeΧαρακτηριστικό?
Ή μήπως οι ιδιότητές σας είναι περισσότερο προσγειωμένες;
14:37
Are you something that's a little more calmηρεμία, reservedτην επιφύλαξη, conservativeσυντηρητικός?
Είστε κάποιος πιο ήρεμος, συγκρατημένος, συντηρητικός;
14:39
Up attributesχαρακτηριστικά are things like beingνα εισαι playfulπαιχνιδιάρικο,
Ανεβαστικές ιδιότητες είναι πράγματα όπως το να είναι κάποιος παιχνιδιάρης,
14:42
beingνα εισαι freshφρέσκο like the FreshΦρέσκο PrinceΠρίγκιπας,
φρέσκος όπως ο Πρίγκηπας του Μπέλ Έαρ,
14:45
contemporaryσύγχρονος, adventurousπεριπετειώδης,
μοντέρνος, περιπετειώδης,
14:48
edgyνευρικός or daringτόλμη like ErrolΕρολ FlynnFlynn,
ακραίος ή τολμηρός όπως ο Έρολ Φλιν,
14:50
nimbleευκίνητος or agileευέλικτη, profaneβέβηλος, domineeringαυταρχικός,
ευκίνητος ή ευλύγιστος, βέβηλος, τυραννικός,
14:52
magicalμαγικός or mysticalμυστικιστική like GandalfΓκάνταλφ.
μαγικός ή πνευματικός όπως ο Γκάνταλφ.
14:55
Or are you more of a down attributeΧαρακτηριστικό?
Ή είστε περισσότερο προσγειωμένος;
14:57
Are you mindfulπροσεκτικός, sophisticatedεκλεπτυσμένο like 007?
Είστε επιμελής, εκλεπτυσμένος όπως ο 007;
14:59
Are you establishedκαθιερωμένος, traditionalπαραδοσιακός, nurturingκαλλιεργώντας, protectiveπροστατευτικός,
Είστε καταξιωμένος, παραδοσιακός, κάποιος που γαλουχεί και προστατεύει,
15:01
empatheticμε κατανόηση like the OprahOprah?
γεμάτος κατανόηση όπως η Όπρα;
15:04
Are you reliableαξιόπιστος, stableσταθερός, familiarοικείος,
Είστε αξιόπιστος, σταθερός, οικείος,
15:06
safeασφαλής, secureασφαλής, sacredιερός,
ασφαλής, άτρωτος, ιερός,
15:08
contemplativeστοχαστικός or wiseσοφός
στοχαστικός ή σοφός
15:10
like the DalaiΛάμα LamaΛάμα or YodaΓιόντα?
σαν το Δαλάι Λάμα ή το Γιόντα;
15:12
Over the courseσειρά μαθημάτων of this filmταινία,
Κατά τη διάρκεια αυτής της ταινίας,
15:14
we had 500-plus-συν companiesεταιρείες
είχαμε πάνω απο 500 εταιρείες
15:17
who were up and down companiesεταιρείες
που ήταν και ανεβαστικές και προσγειωμένες
15:19
sayingρητό, "no," they didn't want any partμέρος of this projectέργο.
οι οποίες έλεγαν, "όχι," δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με αυτό το πρότζεκτ.
15:21
They wanted nothing to do with this filmταινία, mainlyκυρίως because they would have no controlέλεγχος,
Δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση μ' αυτή την ταινία, κυρίως επειδή δεν θα είχαν κανένα έλεγχο,
15:23
they would have no controlέλεγχος over the finalτελικός productπροϊόν.
δεν θα είχαν κανένα έλεγχο πάνω στο τελικό προϊόν.
15:26
But we did get 17 brandμάρκα partnersσυνεργάτες
Αλλά καταφέραμε να κλείσουμε 17 μάρκες - συνεργάτες
15:28
who were willingπρόθυμος to relinquishπαραιτηθεί that controlέλεγχος,
που ήταν πρόθυμοι να παραιτηθούν απ' αυτόν τον έλεγχο,
15:30
who wanted to be in businessεπιχείρηση
που ήθελαν να συνεργαστούν
15:32
with someoneκάποιος as mindfulπροσεκτικός and as playfulπαιχνιδιάρικο as myselfεγώ ο ίδιος
με κάποιον παιχνιδιάρη κι επιμελή όπως εμένα,
15:34
and who ultimatelyτελικά empoweredεξουσιοδοτημένος us to tell storiesιστορίες
και που τελικά μας βοήθησαν να πούμε ιστορίες
15:37
that normallyκανονικά we wouldn'tδεν θα ήταν be ableικανός to tell --
τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είμασταν σε θέση να πούμε --
15:39
storiesιστορίες that an advertiserδιαφημιστής would normallyκανονικά never get behindπίσω.
ιστορίες τις οποίες ένας διαφημιστής θ' άφηνε κανονικά κρυφές.
15:42
They enabledενεργοποιημένη us to tell the storyιστορία about neuromarketingneuromarketing,
Μας βοήθησαν να πούμε την ιστορία του νευρομάρκετινγκ,
15:45
as we got into tellingαποτελεσματικός the storyιστορία in this filmταινία
καθώς αρχίσαμε να λέμε την ιστορία αυτής της ταινίας
15:48
about how now they're usingχρησιμοποιώντας MRI'sMRI
και πώς χρησιμοποιούν τις αξονικές τομογραφίες
15:50
to targetστόχος the desireεπιθυμία centersκέντρα of your brainεγκέφαλος
για να στοχεύσουν τα κέντρα επιθυμίας του εγκεφάλου σας
15:52
for bothκαι τα δυο commercialsδιαφημίσεις as well as movieταινία marketingεμπορία.
για διαφημίσεις αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ ταινιών.
15:54
We wentπήγε to SanSan PauloΠάολο where they have bannedαπαγόρευση outdoorεξωτερική advertisingδιαφήμιση.
Πήγαμε στο Σάο Πάολο όπου απαγόρευσαν κάθε εξωτερική διαφήμιση.
15:57
In the entireολόκληρος cityπόλη for the pastτο παρελθόν fiveπέντε yearsχρόνια,
Τα τελευταία πέντε χρόνια, σε ολόκληρη την πόλη,
16:00
there's no billboardsδιαφημιστικές πινακίδες, there's no postersαφίσες, there's no flyersφυλλάδια, nothing.
δεν υπάρχουν ούτε διαφημιστικές πινακίδες, ούτε αφίσες, ούτε διαφημιστικά φυλλάδια, τίποτα.
16:02
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
16:05
And we wentπήγε to schoolσχολείο districtsσυνοικίες
Και πήγαμε σε σχολικές περιοχές
16:07
where now companiesεταιρείες are makingκατασκευή theirδικα τους way
όπου τώρα οι εταιρείες κάνουν την είσοδό τους
16:09
into cash-strappedμετρητά-περιτυλιγμένων schoolsσχολεία all acrossαπέναντι AmericaΑμερική.
σε σχολεία σε όλη την Αμερική, τα οποία βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
16:11
What's incredibleαπίστευτος for me is the projectsέργα that I've gottenπήρε the mostπλέον feedbackανατροφοδότηση out of,
Αυτό που με καταπλήσσει είναι πως τα πρότζεκτ απο τα οποία είχα την περισσότερη ανταπόκριση,
16:14
or I've had the mostπλέον successεπιτυχία in,
ή στα οποία είχα την περισσότερη επιτυχία,
16:17
are onesαυτές where I've interactedαλληλεπίδραση with things directlyκατευθείαν.
είναι αυτά στα οποία είχα άμεση σχέση.
16:19
And that's what these brandsεμπορικά σήματα did.
Κι αυτό έκαναν αυτές οι εταιρείες.
16:21
They cutΤομή out the middlemanμεσάζων, they cutΤομή out theirδικα τους agenciesοργανισμών
Έβγαλαν απο τη μέση το μεσάζοντα, έβγαλαν από τη μέση τα μεσολαβητικά τους γραφεία
16:23
and said, "Maybe these agenciesοργανισμών
και είπαν πως ίσως αυτά τα γραφεία
16:25
don't have my bestκαλύτερος interestενδιαφέρον in mindμυαλό.
να μην έχουν στο μυαλό τους το συμφέρον μας.
16:27
I'm going to dealσυμφωνία directlyκατευθείαν with the artistκαλλιτέχνης.
Θα έχω άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη.
16:29
I'm going to work with him to createδημιουργώ something differentδιαφορετικός,
Θα δουλέψω μαζί του για να δημιουργήσω κάτι διαφορετικό,
16:31
something that's going to get people thinkingσκέψη,
κάτι που θα κάνει τον κόσμο να σκεφτεί,
16:33
that's going to challengeπρόκληση the way we look at the worldκόσμος."
κάτι που θ' αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο.
16:35
And how has that been for them? Has it been successfulεπιτυχής?
Και πώς πήγε αυτή τους η απόφαση; Είχε επιτυχία;
16:37
Well, sinceΑπό the filmταινία premieredπρεμιέρα at the SundanceSundance FilmΤαινία FestivalΦεστιβάλ, let's take a look.
Ας κοιτάξουμε τι έγινε από την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Ταινιών Σάνντανς.
16:39
AccordingΣύμφωνα με το to BurrellesBurrelles, the movieταινία premieredπρεμιέρα in JanuaryΙανουάριος,
Σύμφωνα με το Μπαρέλς, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της το Γενάρη,
16:42
and sinceΑπό then -- and this isn't even the wholeολόκληρος thing --
και από τότε -- κι αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο --
16:45
we'veέχουμε had 900 millionεκατομμύριο mediaμεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ impressionsεντυπώσεις for this filmταινία.
είχαμε 900 εκατομμύρια εντυπώσεις από τον Τύπο γι' αυτή την ταινία.
16:47
That's literallyΚυριολεκτικά coveringπου καλύπτει just like a two and a half-weekμισό-εβδομάδα periodπερίοδος.
Αυτό καλύπτει κυριολεκτικά μια περίοδο μόνο δυόμιση εβδομάδων.
16:50
That's only onlineσε απευθείας σύνδεση -- no printΤυπώνω, no TVΤΗΛΕΌΡΑΣΗ.
Κι αυτό είναι μόνο για το διαδίκτυο -- ούτε έγγραφο τύπο, ούτε τηλεόραση.
16:52
The filmταινία hasn'tδεν έχει even been distributedδιανέμονται yetΑκόμη.
Η ταινία δεν έχει ακόμα διανεμηθεί.
16:54
It's not even onlineσε απευθείας σύνδεση. It's not even streamingstreaming.
Δεν βρίσκεται καν στο διαδίκτυο. Δεν βρίσκεται καν σε συνεχή ροή.
16:56
It's not even been out into other foreignξένο countriesχώρες yetΑκόμη.
Δεν έχει καν πάει σε ξένες χώρες ακόμα.
16:58
So ultimatelyτελικά,
Άρα στην ουσία,
17:01
this filmταινία has alreadyήδη startedξεκίνησε to gainκέρδος a lot of momentumορμή.
αυτή η ταινία έχει ήδη ξεκινήσει να κερδίζει πολλή φόρα.
17:03
And not badκακό for a projectέργο that almostσχεδόν everyκάθε adΕνα δ agencyπρακτορείο we talkedμίλησε to
Και δεν είναι καθόλου άσχημα για ένα πρότζεκτ, στο οποίο σχεδόν όλα τα μεσολαβητικά γραφεία στα οποία μιλήσαμε
17:06
advisedΣυνιστάται theirδικα τους clientsπελάτες not to take partμέρος.
συμβούλεψαν τους πελάτες τους να μη λάβουν μέρος.
17:09
What I always believe
Αυτό που πιστεύω πάντα
17:11
is that if you take chancesπιθανότητες, if you take risksκινδύνους,
είναι πως αν κάποιος ρισκάρει
17:13
that in those risksκινδύνους will come opportunityευκαιρία.
απ' αυτά τα ρίσκα θα 'ρθει η ευκαιρία.
17:15
I believe that when you pushΣπρώξτε people away from that,
Πιστεύω πως όταν σπρώχνεις τον κόσμο μακριά απ'αυτό,
17:18
you're pushingπιέζοντας them more towardsπρος failureαποτυχία.
τους σπρώχνεις προς την αποτυχία.
17:20
I believe that when you trainτρένο your employeesυπαλλήλους to be riskκίνδυνος averseαντίθετος,
Πιστεύω πως, όταν εκπαιδεύεις τους εργαζομένους σου να είναι ενάντιοι στα ρίσκα,
17:22
then you're preparingπροετοιμασία your wholeολόκληρος companyΕταιρία
προετοιμάζεις ολόκληρη την εταιρεία σου
17:25
to be rewardανταμοιβή challengedαμφισβητηθεί.
ν' αμφισβητεί την επιβράβευση.
17:27
I feel like that what has to happenσυμβεί movingκίνηση forwardπρος τα εμπρός
Νιώθω πως αυτό που πρέπει να συμβεί για να κινηθούμε προς τα εμπρός
17:29
is we need to encourageενθαρρύνω people to take risksκινδύνους.
είναι να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ρισκάρει.
17:31
We need to encourageενθαρρύνω people to not be afraidφοβισμένος
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να μη φοβάται
17:34
of opportunitiesευκαιρίες that mayενδέχεται scareφόβος them.
τις ευκαιρίες που μπορεί να το φοβίζουν.
17:36
UltimatelyΤελικά, movingκίνηση forwardπρος τα εμπρός,
Ουσιαστικά, για να προχωρήσουμε μπροστά,
17:38
I think we have to embraceεναγκαλισμός fearφόβος.
πιστεύω πως πρέπει ν' ασπαστούμε το φόβο.
17:40
We'veΈχουμε got to put that bearαρκούδα in a cageκλουβί.
Πρέπει να βάλουμε αυτή την αρκούδα στο κλουβί.
17:42
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
17:44
EmbraceΑγκαλιά fearφόβος. EmbraceΑγκαλιά riskκίνδυνος.
Αποδεκτείτε το φόβο. Αποδεκτείτε το ρίσκο.
17:51
One bigμεγάλο spoonfulκουταλιά at a time, we have to embraceεναγκαλισμός riskκίνδυνος.
Με μια κουταλιά κάθε φορά, πρέπει ν' αποδεκτούμε το ρίσκο.
17:54
And ultimatelyτελικά, we have to embraceεναγκαλισμός transparencyδιαφάνεια.
Και τέλος, πρέπει ν' αποδεκτούμε τη διαφάνεια.
17:57
TodayΣήμερα, more than ever,
Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ,
18:01
a little honestyειλικρίνεια is going to go a long way.
λίγη ειλικρίνεια μπορεί να πάει πολύ μπροστά.
18:03
And that beingνα εισαι said, throughδιά μέσου honestyειλικρίνεια and transparencyδιαφάνεια,
Κι έχοντας πει αυτό, μέσα από την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια,
18:05
my entireολόκληρος talk, "EmbraceΑγκαλιά TransparencyΔιαφάνεια,"
ολόκληρη η ομιλία μου "Αποδεκτείτε τη Διαφάνεια,"
18:08
has been broughtέφερε to you
έχει μεταφερθεί σ' εσάς
18:11
by my good friendsοι φιλοι at EMCEMC,
απο τους καλούς μου φίλους στην EMC,
18:13
who for $7,100
οι οποίοι για $7100,
18:16
boughtαγορασμένος the namingονοματοδοσία rightsδικαιώματα on eBayeBay.
αγόρασαν τα πνευματικά δικαιώματα στο Ebay.
18:18
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
18:20
EMCEMC: TurningΣτροφή bigμεγάλο dataδεδομένα
EMC: Μετατρέποντας μεγάλα δεδομένα
18:29
into bigμεγάλο opportunityευκαιρία
σε μεγάλες ευκαιρίες
18:32
for organizationsοργανώσεις all over the worldκόσμος.
για οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
18:34
EMCEMC presentsπαρουσιάζει: "EmbraceΑγκαλιά TransparencyΔιαφάνεια."
Η EMC παρουσιάζει: "Αποδεκτείτε τη Διαφάνεια."
18:36
Thank you very much, guys.
Σας ευχαριστώ πολύ.
18:39
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
18:41
JuneΙούνιος CohenΚοέν: So, MorganMorgan,
Τζουν Κόεν: Λοιπόν Μόργκαν,
18:54
in the nameόνομα of transparencyδιαφάνεια,
στ' όνομα της διαφάνειας,
18:57
what exactlyακριβώς happenedσυνέβη to that $7,100?
τι ακριβώς απέγιναν αυτά τα $7100;
18:59
MSMS: That is a fantasticφανταστικός questionερώτηση.
MΣ: Αυτή είναι μια φανταστική ερώτηση.
19:01
I have in my pocketτσέπη a checkέλεγχος
'Εχω στην τσέπη μου μία επιταγή
19:04
madeέκανε out to the parentμητρική εταιρεία organizationοργάνωση to the TEDTED organizationοργάνωση,
στ' όνομα του μητρικού οργανισμού του οργανισμού TED,
19:07
the SaplingΔενδρύλλιο FoundationΊδρυμα --
στο Ίδρυμα Σάπλινγκ --
19:09
a checkέλεγχος for $7,100
μία επιταγή $7100
19:11
to be appliedεφαρμοσμένος towardπρος my attendanceφοίτηση for nextεπόμενος year'sέτος TEDTED.
για να χρησιμοποιηθεί για την επόμενή μου εμφάνιση στο TED του χρόνου.
19:13
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
19:16
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
19:18
Translated by Sonia Christofi
Reviewed by Leonidas Argyros

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com