English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Morgan Spurlock: Sėkmingiausiai parduota TED Talk

Filmed
Views 2,093,474

Su humoru ir užsispyrimu, filmų kūrėjas Morgan Spurlock neria į slaptą, tačiau įtakingą ženklodaros pasaulį, kurdamas pilnai finansuojamą filmą apie patį finansavimą. (Ir taip, scenoje atliktos kalbos pavadinimo teisės taip pat finansuojamos. Kas tai padarė ir už kiek? Jis jums pasakys.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Aš praleidau pastaruosius kelis metus
00:15
putting myself into situations
įsiveldamas į situacijas,
00:18
that are usually very difficult
kurios dažniausiai yra labai sunkios
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
ir tuo pačiu metu iš dalies pavojingos.
00:22
I went to prison --
Aš buvau kalėjime --
00:26
difficult.
sunku.
00:28
I worked in a coal mine --
Aš dirbau anglių kasykloje --
00:30
dangerous.
pavojinga.
00:33
I filmed in war zones --
Aš filmavau karo zonose --
00:35
difficult and dangerous.
sunku ir pavojinga.
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
Aš praleidau 30 dienų nieko nevalgydamas, tik šitai --
00:39
fun in the beginning,
pradžioje buvo smagu,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
šiek tiek sunkiau įpusėjus, labai pavojinga pabaigoje.
00:45
In fact, most of my career,
Faktiškai didžiają dalį savo karjeros
00:49
I've been immersing myself
aš murkdžiau save
00:51
into seemingly horrible situations
į iš pažiūros siaubingas situacijas
00:53
for the whole goal of trying
siekdamas vieno tikslo -
00:56
to examine societal issues
nagrinėti socialines problemas
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
tokiu būdu, kad jos taptų įtraukiančios, įdomios,
01:00
that hopefully break them down in a way
ir kad tai, tikėtina, jas suskaidytų į
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
labiau linksminančias ir pasiekiamas žiūrovams.
01:05
So when I knew I was coming here
Taigi, kai sužinojau, kad čia atvyksiu
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
pristatyti TEDTalk apie rinkodaros ir rėmimo pasaulį,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
aš iš karto žinojau, kad norėsiu kai ką padaryti šiek tiek kitaip.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Taigi, kai kurie iš jūsų jau žinote, o kai kurie dar ne,
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
prieš kelias savaites aš išsipirkau reklamą Ebay puslapyje.
01:18
I sent out some Facebook messages,
Aš išsiunčiau keletą Facebook žinučių,
01:21
some Twitter messages,
keletą Twitter žinučių,
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
ir suteikiau žmonėms galimybę nusipirkti
01:26
to my 2011 TED Talk.
mano 2011 TEDTalk pavadinimo teises.
01:28
(Laughter)
(Juokas)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Tikra tiesa, vienas laimingas asmuo, korporacija,
01:32
for-profit or non-profit,
siekianti pelno ar ne,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
galėjo gauti vieną kartą gyvenime pasitaikiančią galimybę --
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
nes esu įsitikinęs, kad Chris Anderson niekada daugiau neleis tam atsitikti --
01:39
(Laughter)
(Juokas)
01:41
to buy the naming rights
nusipirkti teises į kalbos,
01:43
to the talk you're watching right now,
kurią jūs dabar žiūrite, pavadinimą,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
ir kuri savo pardavimo metu dar neturėjo pavadinimo ir joje išties nebuvo perdaug turinio
01:47
and didn't really give much hint
ir, tiesą sakant, nebuvo jokių užuominų,
01:50
as to what the subject matter would actually be.
apie kokią temą faktiškai galėtų būti ši kalba.
01:52
So what you were getting was this:
Taigi, ką jie žinojo, buvo:
01:55
Your name here presents:
jūsų vardas/pavadinimas čia pristato:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
mano TEDTalk, kurios temos jūs nė neįsivaizduojate,
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
ir kuri, priklausomai nuo turinio, galų gale galėtų siaubingai atsisukti prieš jus,
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
ypač jei aš priversiu jus ar jūsų kompaniją atrodyti kvailai, kad tai padarė.
02:05
But that being said,
Bet nepaisant visko,
02:08
it's a very good media opportunity.
tai labai gera viešumo žiniasklaidoje galimybė.
02:10
(Laughter)
(Juokas)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Ar žinote, kiek žmonių žiūri šias TEDTalks?
02:18
It's a lot.
Daug.
02:21
That's just a working title, by the way.
Tai tik darbinis pavadinimas, beje.
02:24
(Laughter)
(Juokas)
02:26
So even with that caveat,
Taigi net su šiuo įspėjimu,
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
aš žinojau, kad kas nors nusipirks teises į pavadinimą.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Bet jei būtumėte manęs paklausę to prieš metus,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
as negalėčiau to pasakyti taip užtikrintai.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
Tačiau naujame mano projekte, prie kurio dirbu, mano naujame filme,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
mes tiriame rinkodaros ir reklamos pasaulį.
02:39
And as I said earlier,
Ir kaip sakiau prieš tai,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
bėgant metams aš esu įsivėlęs į gana baisias situacijas,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
tačiau niekas negalėjo manęs paruošti, niekas negalėjo manęs parengti
02:47
for anything as difficult
dalykui, kuris yra toks sunkus
02:50
or as dangerous
ar toks pavojingas,
02:53
as going into the rooms with these guys.
kaip susitikimai su šiais vyrukais.
02:55
(Laughter)
(Juokas)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Matote, as turėjau idėją filmui.
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Filmukas) Morgan Spurlock: Tai, ką aš noriu padaryti, yra sukurti filmą
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
apie sutartinį produktų įterpimą, rinkodarą ir reklamą,
03:07
where the entire film is funded
kuris būtų pilnai finansuojamas
03:10
by product placement, marketing and advertising.
sutartiniu produktų įterpimu, rinkodara ir reklama.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Taigi filmas bus pavadintas "Sėkmingiausiai parduotas filmas".
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
Kas vyksta filme "Sėkmingiausiai parduotas filmas"
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
tai viskas, išilgai ir skersai, nuo pradžių iki galo,
03:19
is branded from beginning to end --
yra paremta prekiniais ženklais nuo pradžios iki pabaigos --
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
nuo pat virš pavadinimo esančio remėjo, kurį pamatysite filme,
03:24
which is brand X.
tai prekės ženklas X.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
Štai šis prekinis ženklas, Qualcomm Stadium,
03:28
the Staples Center ...
Staples Center ...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
šie žmonės bus susituokę su filmu iki gyvos galvos, per amžius.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Ir taip filmas analizuoja visą idėją - (Michel Kassan: Tai nereikalinga.)
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Kaip? (MK: Tai nereikalinga.) Iki gyvos galvos, per amžius?
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Aš nereikalingas žmogus. (MK: Aš tik sakau.)
03:40
That was more for emphasis.
Tai buvo svarbiau.
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
"Iki gyvos galvos. Taškas. Per amžius."
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
Bet mes ne tik turėsim remėją prie pavadinimo, prekės ženklą X,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
mes ketiname parduoti kiekvieną įmanomą kategoriją filme.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Taigi galbūt mes parduodame batus ir jie tampa geriausi batai, kuriuos jus devėjote ...
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
geriausias automobilis, kurį vairavote iš "Sėkmingiausiai parduotas filmas",
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
geriausias gėrimas, kurį ragavote, komplimentai "Sėkmingiausiai parduotas filmas",
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Xavier Kochhar: Idėja yra,
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
daugiau nei tiesiog parodyti, kad prekės ženklai yra mūsų gyvenimo dalis,
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
bet iš tiesų leisti jiems finansuoti filmą? (MS: Leisti jiems finansuoti filmą.)
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
Ir mes parodysim visą procesą, kaip tai vyksta.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Filmo tikslas yra skaidrumas.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Jūs pamatysite, kaip tai vyksta, šiame filme.
04:10
So that's the whole concept,
Čia ir yra visa koncepcija,
04:12
the whole film, start to finish.
visas filmas, nuo pradžių iki galo.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
Ir aš tikrai norėčiau, kad CEG padėtų tai įgyvendinti.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Robert Friedman: Žinai, tai juokinga,
04:18
because when I first hear it,
nes visų pirma, kai pagalvoju,
04:20
it is the ultimate respect
tai - didžiausia pagarba
04:22
for an audience.
publikai.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Vyrukas: Aš nežinau kaip jautriai
04:26
people are going to be to it, though.
žmonės į tai reaguos.
04:28
XK: Do you have a perspective --
XK: Ar turite perspektyvą --
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
aš nenoriu naudoti žodžio "kampas", nes tai turi neigiamą reikšmę --
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
bet ar žinote kaip tai maždaug pakryps? (MS: Visiškai ne.)
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
David Cohn: Kiek reikia pinigų šiam reikalui?
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
MS: 1.5 milijono. (DC: OK.)
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
John Kamen: Manau tau bus sunkoka susitikimuose,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
bet manau, kad tikrai verta bandyti
04:45
a couple big, really obvious brands.
patraukti keletą didelių, tikrai reikšmingų prekės ženklų.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
XK: Kas žino, gal kai filmas išeis,
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
mes atrodysime kaip būrys niekingų idiotų.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
MS: Kaip manote koks bus atsakas?
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: Dažniausiai tai bus "ne".
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
MS: Ar bus sunku parduoti dėl pačio filmo
04:59
or a tough sell because of me?
ar dėl manęs?
05:01
JK: Both.
JK: Dėl abiejų.
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
MS: ... Tai nelabai optimistiška.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Pone, ar galėtumėte man padėti? Man reikia pagalbos.
05:08
MK: I can help you.
MK: Aš galiu padėti.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
MS: OK. (MK: Gerai.)
05:12
Awesome.
Nuostabu.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
MK: Bet mums reikia išsiaiškinti, kuriuos prekės ženklus.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
MS: Aha. (MK: Tai ir yra iššūkis.)
05:18
When you look at the people you deal with ..
Kai žiūrėsite į žmones, su kuriais bendradarbiaujate..
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
MK: Mes turime kur eiti.
05:23
Turn the camera off.
Išjunkite kamerą.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
MS: Aš maniau "išjungti kamerą"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
reiškė prašymą apkalbėti reikalus be kamerų.
05:29
Turns out it really means,
Bet iš tiesų tai reiškė
05:31
"We want nothing to do with your movie."
"Mes nenorime turėti nieko bendra su tavo filmu."
05:33
MS: And just like that, one by one,
MS: Ir tiesiog taip, viena po kitos
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
visos kompanijos staiga dingo.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Nė viena nenorėjo turėti reikalų su šiuo filmu.
05:42
I was amazed.
Aš buvau nustebęs.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Jie išvis nenorėjo būti siejami su šiuo projektu.
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Ir aš buvau parblokštas, nes aš maniau, kad visa koncepcija, reklamos idėja
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
yra parodyti savo produktą kiek galima daugiau žmonių,
05:50
to get as many people to see it as possible.
kad kuo daugiau žmonių jį pamatytų.
05:53
Especially in today's world,
Ypatingai šiandienos pasaulyje,
05:55
this intersection of new media and old media
ta sankirta tarp naujų ir tradicinių visuomenės informavimo priemonių
05:57
and the fractured media landscape,
ir iškreiptas žiniasklaidos klimatas,
05:59
isn't the idea to get
argi pati idėja nėra
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
gauti dėmėsio ir apkalbų vertą pristatymo mechanizmą,
06:03
that's going to get that message to the masses?
kuris pristatys tą žinią masėms.
06:06
No, that's what I thought.
Ne, tai tik aš taip galvojau.
06:08
But the problem was, you see,
Bet problema yra, matote,
06:11
my idea had one fatal flaw,
kad mano suvokime buvo kritinis trūkumas,
06:13
and that flaw was this.
ir tas trūkumas buvo štai kas.
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
Nors žinot ką, ne. Tai nebuvo joks trūkumas.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
Tai išvis nebūtų buvę problema.
06:22
This would have been fine.
Viskas būtų buvę gerai.
06:24
But what this image represents was the problem.
Tai, ką reprezentuoja šis paveiksliukas, ir buvo problema.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Matot, kai Google vaizdų paieškoje ieškai žodžio skaidrumas,
06:28
this is ---
tai ---
06:30
(Laughter)
(Juokas)
06:32
(Applause)
(Plojimai)
06:34
This is one of the first images that comes up.
Tai vienas iš pirmųjų gautų paveiksliukų.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
Man patinka kaip tu varai, Sergey Brin. Ne.
06:40
(Laughter)
(Juokas)
06:43
This is was the problem: transparency --
Tai buvo problema: skaidrumas --
06:47
free from pretense or deceit;
be prentenzingumo ar apgaulės;
06:50
easily detected or seen through;
lengvai aptinkamas ar permatomas;
06:52
readily understood;
lengvai suprantamas;
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
pasižymi informacijos matomumu ir prieinamumu,
06:56
especially concerning business practices --
ypač kalbant apie verslo praktiką --
06:59
that last line being probably the biggest problem.
paskutinė eilutė turbūt ir yra didžiausia problema.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
Žinot, mes daug girdim apie skaidrumą šiom dienom.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
Mūsų politikai apie tai kalba, mūsų prezidentas apie tai kalba,
07:07
even our CEO's say it.
netgi mūsų generaliniai direktoriai apie tai kalba.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Bet staiga, kai tai jau turi tapti realybe,
07:11
something suddenly changes.
kažkas staiga pasikeičia.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Kodėl? Na, skaidrumas yra baisus --
07:15
(Roar)
(Riaumojimas)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
kaip tas keistas nejudantis ir riaumojantis lokys.
07:20
(Laughter)
(Juokas)
07:23
It's unpredictable --
Tai nenuspėjama --
07:25
(Music)
(Muzika)
07:27
(Laughter)
(Juokas)
07:29
like this odd country road.
kaip šis keistas kaimo keliukas.
07:31
And it's also very risky.
Ir tai taip pat labai rizikinga.
07:34
(Laughter)
(Juokas)
07:38
What else is risky?
Kas dar yra rizikinga?
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Suvalgyti visą bliūdą Cool Whip.
07:43
(Laughter)
(Juokas)
07:46
That's very risky.
Tai yra labai rizikinga.
07:51
Now when I started talking to companies
Kai aš pradėjau kalbėti su kompanijomis
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
ir sakyti jiems, kad mes norime papasakoti šią istoriją,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
jie sakė: "Ne, mes norime, kad tu papasakotum istoriją.
07:59
We want you to tell a story,
Mes norime,
08:01
but we just want to tell our story."
bet mes tiesiog norime, kad tai būtų mūsų istorija."
08:03
See, when I was a kid
Matot, kai buvau vaikas
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
ir tėtis mane pagaudavo ką nors meluojant --
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
ir čia jo tas žvilgsnis, kuriuo į mane dažnai žiūrėdavo --
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
jis sakydavo, "Sūnau, kiekviena istorija turi tris puses.
08:13
There's your story,
Tai tavoji istorija,
08:17
there's my story
manoji istorija,
08:20
and there's the real story."
ir tikroji istorija."
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
Taigi matote, štai šiuo filmu mes norėjome papasakoti tikrąją istoriją.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
Bet kai tik viena kompanija, viena agentūra norėjo man padėti --
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
ir tai tik todėl, kad aš pažinojau John Bond ir Richard Kirshenbaum ilgus metus --
08:29
I realized that I would have to go on my own,
aš supratau, kad turi veikti vienas,
08:33
I'd have to cut out the middleman
turiu panaikinti tarpininkus
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
ir eiti į kompanijas vienas su savo komanda.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Ir ką čia galima suprasti --
08:40
or what I started to realize --
tiksliau, ką aš čia supratau --
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
kad kai pradedi kalbėti su šiomis kompanijomis,
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
problema suvokiant nuosavą prekės ženklą yra universali.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Video) MS: Aš turiu draugus, kurie kuria puikus ir didelius, milžiniškus Holivudinius filmus
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
ir aš turiu draugus, kurie kuria mažus neprikausomus filmus, kaip ir aš.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
Ir tie draugai, kurie kuria didelius, milžiniškus Holivudinius filmus
08:54
say the reason their films are so successful
sako, kad jų filmų sėkmės priežastis
08:56
is because of the brand partners that they have.
yra partneriavimas su prekiniais ženklais.
08:58
And then my friends who make small independent films
O mano draugai, kurie kuria mažus nepriklausomus filmus
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
sako, "Na, ir kaip mums reikia konkuruoti
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
su tais dideliais, milžiniškais Holivudiniais filmas?"
09:04
And the movie is called
Ir filmas vadinasi
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"Sėkmingiausiai parduotas filmas."
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
Tai kaip konkrečiai Ban matysis filme?
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
Kai tik busiu pasiruošęs išeiti, kai tik atidarysiu savo higienos spintelę,
09:13
you will see Ban deodorant.
jūs matysite Ban dezodorantą.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
O kai kam nors duosiu interviu
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
galėsiu sakyti, "Ar jūs pakankamai gaivus šiam interviu?
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
Ar jūs pasiruošęs? Jūs atrodote šiek tiek nervingai.
09:24
I want to help you calm down.
Aš noriu jums padėti nusiraminti.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
Gal jums vertėtų pasitepti dezodorantu prieš šį interviu."
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
Taigi mes pasiūlysime vieną iš šių nuostabių kvapų.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
Ar tai "Gėlių fuzija" ar "Rojaus vėjai",
09:32
they'll have their chance.
jie turės galimybę rinktis.
09:34
We will have them geared for both male or female --
Mes jiems duosim ir moteriškus ir vyriškus kvapus --
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
pieštukiniai, rutuliniai ar purškiami - kokie tik gali būti.
09:39
That's the two-cent tour.
Tai dviejų centų vertės turas.
09:42
So now I can answer any of your questions
Dabar galiu atsakyti į jūsų klausimus
09:44
and give you the five-cent tour.
ir suteikti jums penkių centų turą.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Karen Frank: Mes esame mažas prekės ženklas.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
Panašiai kaip jūs kalbėjot apie mažus filmus,
09:50
we're very much a challenger brand.
mes esam kovojantis prekės ženklas.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
Taigi mes neturime biudžetų, kokius turi kiti prekės ženklai.
09:54
So doing things like this -- you know,
Taigi tokie dalykai - žinot,
09:56
remind people about Ban --
priminimas žmonėms apie Ban --
09:58
is kind of why were interested in it.
yra priežastis, kodėl mes esam susidomėję.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
MS: Kokius žodžius naudotumėte apibūdinti Ban?
10:02
Ban is blank.
Ban yra - ir žodžiai.
10:04
KF: That's a great question.
KF: Tai puikus klausimas.
10:07
(Laughter)
(Juokas)
10:10
Woman: Superior technology.
Moteris: Pranaši technologija.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
MS: Technologijos nėra žodis, kuriuo norėtum apibūdinti tai,
10:17
somebody's putting in their armpit.
kuo žmonės tepa savo pažastis.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Vyras: Mes kalbam apie drąsumą, gaivumą.
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Aš manau "gaivumas" yra puikus žodis, kuris išties pasuka šią kategoriją į pozityvią pusę,
10:23
versus "fights odor and wetness."
labiau nei "kovoja prieš blogą kvapą ir drėgnumą."
10:26
It keeps you fresh.
Tai palaiko jus gaiviais.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Kaip mes jums padedame išlaikyti gaivumą ilgiau - geresnis gaivumas,
10:30
more freshness, three times fresher.
daugiau gaivumo, tris kart daugiau gaivumo.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
Tokie dalykai, kurių yra daugiau, prideda naudos.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
MS: Ir tai multimiljoninė korporacija.
10:38
What about me? What about a regular guy?
O ką aš? Ką aš, paprastas vyrukas?
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Man reikia kalbėti su žmogum gatvėje,
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
su žmonėmis, kurie yra kaip aš, eiliniai.
10:45
They need to tell me about my brand.
Jie turi papasakoti apie mano prekės ženklą.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Video) MS: Kaip jūs apibūdintumėte savo prekės ženklą?
10:49
Man: Um, my brand?
Vyras: em, savo prekės ženklą?
10:53
I don't know.
Aš nežinau.
10:56
I like really nice clothes.
Man patinka labai gražūs drabužiai.
10:58
Woman: 80's revival
Moteris: 80-tųjų atgimimas
11:00
meets skater-punk,
susitinka su panku,
11:02
unless it's laundry day.
išskyrus skalbinių dieną.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
MS: Na gerai, koks yra prekės ženklas Gerry?
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Gerry: Unikalus. (MS: Unikalus.)
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
Vyras: Aš manau, kad mano žanras, stilius
11:10
would be like dark glamor.
būtų kaip tamsus glamūras.
11:12
I like a lot of black colors,
Aš mėgstu daug juodų spalvų,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
daug pilkšvumo ir panašiai.
11:17
But usually I have an accessory,
Bet aš dažniausiai turiu aksesuarą,
11:19
like sunglasses,
pavyzdžiui akinius,
11:21
or I like crystal and things like that too.
arba aš mėgstu kristalus ir panašiai.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Moteris: Jeigu Dan būtų prekės ženklas,
11:25
he might be a classic convertible
jis būtų klasikinis Mercedes Benz
11:27
Mercedes Benz.
kabrioletas.
11:31
Man 2: The brand that I am
Vyras2: Mano prekės ženklas
11:33
is, I would call it casual fly.
yra, na pavadinčiau, pakylėta kasdienybė.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
Moteris2: Truputį hipė, truputį jogė
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
truputį Bruklino mergina -- nežinau.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
Vyras3: Aš esu gyvūnų vyrukas.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
Aš parduodu gyvūnų pliušinius žaisliukus visoje šalyje ir pasaulyje.
11:43
So I guess that's my brand.
Tai manau čia mano prekės ženklas.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
Mano mažoje industrijoje, tai mano prekės ženklas.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Vyras4: Mano prekės ženklas yra FedEx, nes aš pristatau, ką reikia.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Vyras5: Nesėkmingas girtuoklis rašytojas.
11:53
Is that something?
Ar tai prekės ženklas?
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Teisininkas: Aš esu teisininkų prekės ženklas.
11:57
Tom: I'm Tom.
Tomas: Aš esu Tomas.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
MS: Na, mes negalime visi būti Tomai, bet aš dažnai jaučiuosi
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
tarp tamsaus glamūro ir pakylėtos kasdienybės.
12:09
(Laughter)
(Juokas)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Ir ką aš supratau, tai kad man reikėjo eksperto.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Man reikėjo žmogaus, kuris galėtų įlįsti į mano galvą,
12:16
somebody who could really help me understand
žmogaus, kuris tikrai galėtų man padėti suprasti,
12:18
what they call your "brand personality."
kas yra ta "prekės ženklo asmenybė".
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
Ir taip aš atradau kompaniją pavadinumu Olson Zaltman Pitsburge.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Jie padėjo kompanijoms kaip Nestle, Febreze, Hallmark
12:24
discover that brand personality.
atrasti prekės ženklo asmenybę.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Jeigu jie padėjo toms kompanijoms, tikrai galėjo padėti ir man.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Video) Abigail: Jūs atsinešėt nuotraukų, taip?
12:32
MS: I did. The very first picture
MS: Taip. Pačioje pirmoje nuotraukoje
12:34
is a picture of my family.
yra mano šeima.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
A: Papasakok kaip tai susiję su tavo mintimis ir jausmais apie tai, kas tu esi.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
MS: Tai yra žmonės, kurie formuoja mano pasaulio suvokimą.
12:41
A: Tell me about this world.
A: Papasakok apie tą pasaulį.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
MS: Šį pasaulį? Aš manau tavo pasaulis, tai pasaulis, kuriame tu gyveni --
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
tarkim žmonės, kurie tave supa, tavo draugai, šeima,
12:48
the way you live your life, the job you do.
kaip tu gyveni savo gyvenimą, ką dirbi.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
Visi tie dalykai atsirado ir prasidėjo kažkokioje vienoje vietoje,
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
ir man jie atsirado ir prasidėjo nuo mano šeimos Vakarų Virdžinijoje.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
A: Kokia kita nuotrauka, apie kurią norėtum pakalbėti?
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
MS: Kita nuotrauka: čia mano geriausia diena gyvenime.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
A: Kaip taip susiję su tavo mintimis ir jausmais apie tai, kas tu esi?
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
MS: Tai maždaug, kas aš norėčiau būti.
13:04
I like things that are different.
Man patinka kitokie dalykai.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
Man patinka dalykai, kurie yra keisti. Man patinka keisti dalykai.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
A: Papasakok apie "kodėl" aspektą -- ką tai mums duoda?
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Kas ta mačetė? Kurioje lėliukės stadijoje tu esi dabar?
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
Kodėl svarbu persikrauti? Ką reprezentuoja raudona?
13:14
Tell me a little bit about that part.
Papasakok kiek daugiau apie šią dalį.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
... šiek tiek daugiau apie save, kas nesi tu.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Kokios yra kitos metamarfozės, kurias turėjai?
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
... Nebutinai turi būti baimė. Ant kokių amerikietiškų kalnelių dabar esi?
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MS: EEEEE! (A: Ačiū.) MS: Tai jums ačiū.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
A: Ačiū už kantrybę. (MS: Puikus darbas.)
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
A: Aha. (MS: Labai ačiū.) A: Gerai.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MS: Jo, aš nežinau, kas iš viso šito išeis.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
Vyko daug beprotiškų dalykų.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Linsay Zaltman: Pirmiausia ką pastebėjome, tai
13:37
that you had two distinct, but complementary
idėja, kad tu turi dvi skirtingas, bet viena kitą papildančias
13:39
sides to your brand personality --
savo prekės ženklo asmenybės puses --
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
Morgan Spurlock prekės ženklas yra rūpestingas/žaismingas prekės ženklas.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
Greta tai dera labai gražiai.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
Ir aš manau, kad čia galima įžvelgti paradoksą.
13:49
And I think some companies
Ir aš manau kai kurios kompanijos
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
susikoncentruotų labiau ties viena ar kita stiprybe
13:53
instead of focusing on both.
vietoje to, kad kreiptų dėmesį į abi.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
Dauguma kompanijų yra linkusios -- ir tai žmogaus prigimtis --
13:58
to avoid things that they're not sure of,
vengti dalykų, dėl kurių jie nėra tikri,
14:01
avoid fear, those elements,
vengti baimės, tų elementų,
14:03
and you really embrace those,
o tu išties juos turi savyje
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
ir faktiškai paverti juos į teigiamus dalykus sau, kas yra labai aiškiai matyti.
14:07
What other brands are like that?
Kokie yra kiti tokie prekės ženklai?
14:10
The first on here is the classic, Apple.
Pirmas klasikinis pavyzdys - Apple.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
Ir čia taip pat gali matyti, Target, Wii,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Mini iš Mini Coopers, ir JetBlue.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Čia žaismingi prekės ženklai ir čia rūpestingi,
14:20
those things that have come and gone,
tie dalykai, kurie atėjo ir išėjo,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
bet žaismingas, rūpestingas prekės ženklas yra gana galingas dalykas.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
MS: Žaismingas, rūpestingas prekės ženklas. Koks yra jūsų prekės ženklas?
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Jeigu kas nors paklaustų jūsų apibūdinti jūsų prekės ženklo tapatybę, asmenybę,
14:29
what would you be?
kokia ji būtų?
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Ar jūs pakilus charakteris? Ar jūs kažkas, kas kaitina kraują?
14:34
Or are you more of a down attribute?
Ar jūs labiau ramus charakteris?
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Ar jūs kažkas, kas yra ramesnis, uždaresnis, konservatyvus?
14:39
Up attributes are things like being playful,
Pakilūs charakteriai yra buvimas žaismingu,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
buvimas žvaliu kaip "Belero Princas",
14:45
contemporary, adventurous,
modernus, nuotykingas,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
aštrus arba drąsus kaip Errol Flynn,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
apsukrus ar judrus, pasaulietiškas, vyraujantis,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
magiškas ar mistiškas lyg Gandalf.
14:55
Or are you more of a down attribute?
Ar jūs labiau ramus charakteris?
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Ar jūs labiau rūpestingas, rafinuotas, kaip 007?
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Ar jūs nusistovėjęs, tradicinis, puoselėjantis, saugantis,
15:01
empathetic like the Oprah?
empatiškas, kaip Oprah?
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Ar jūs patikimas, stabilus, familiarus,
15:06
safe, secure, sacred,
saugus, užtikrintas, šventas,
15:08
contemplative or wise
mąslus ar išmintingas
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
kaip Dalai Lama ar Yoda?
15:12
Over the course of this film,
Šito filmo eigoje
15:14
we had 500-plus companies
mes turėjom virš 500 kompanijų,
15:17
who were up and down companies
kurios buvo ir pakilios ir ramios kompanijos
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
ir jos sakė "ne", jie nenorėjo niekaip prisidėti prie šio projekto.
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
Jie nenorėjo turėti nieka bendra su šiuo filmu, labiausiai todėl, kad jie neturėtų kontrolės
15:23
they would have no control over the final product.
jie neturėtų įtakos galutiniam produktui.
15:26
But we did get 17 brand partners
Bet vis dėl to mes gavome 17 partneriaujančių prekės ženklų,
15:28
who were willing to relinquish that control,
kurie vylėsi atsisakyti tos įtakos,
15:30
who wanted to be in business
kurie norėjo bendradarbiauti
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
su kažkuo tokiu rūpestingu ir žaismingu kaip aš,
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
ir kurie galiausiai įgalino mus pasakoti istorijas,
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
kurių įprastai mes nesugebėtume papasakoti --
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
istorijas, už kurių įprastai joks reklamuotojas neužlįstų.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Jie įgalino mus papasakoti istoriją apie neuromarketingą,
15:45
as we got into telling the story in this film
kai įpusėjome pasakoti istoriją šiame filme,
15:48
about how now they're using MRI's
apie tai, kaip jie dabar naudoja magnetinio rezonanso introskopijas,
15:50
to target the desire centers of your brain
ko tikslas yra nusitaikyti į troškimų centrus mūsų smegenyse,
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
tiek komerciniame, tiek filmų marketinge.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
Mes nuvykome į San Paulą, kur lauko reklama yra uždrausta.
15:57
In the entire city for the past five years,
Paskutinius penkerius metus visame mieste
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
nėra jokių reklaminių stendų, plakatų, lankstinukų, nieko.
16:02
(Applause)
(Plojimai)
16:05
And we went to school districts
Ir mes nuėjome į mokyklų rajonus,
16:07
where now companies are making their way
kur kompanijos dabar skinasi kelią
16:09
into cash-strapped schools all across America.
į pinigus kraunančias mokyklas visoje Amerikoje.
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Kas man yra neįtikėtina, tai kad projektai, apie kuriuos sulaukiau daugiausiai atsiliepimų
16:14
or I've had the most success in,
arba su kuriais man labiausiai pasisekė,
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
yra tie, kuriuose sąveikavau su dalykais tiesiogiai.
16:19
And that's what these brands did.
Tai ir padarė šie prekės ženklai.
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Jie išmetė tarpininkus, jie išmetė jų agentūras
16:23
and said, "Maybe these agencies
ir pasakė, gal šios agentūros
16:25
don't have my best interest in mind.
nėra suinteresuotos į mano gerovę.
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
Aš geriau dirbsiu tiesiogiai su menininku.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Aš dirbsiu su juo, kad sukurčiau kažką kitokio,
16:31
something that's going to get people thinking,
kažką, kas privers žmones mąstyti,
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
kas mes iššūkį mūsų požiūriui į pasaulį.
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
Ir kaip jiems klojosi? Ar jiems pasisekė?
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
Na, nuo filmo premjeros Sundance filmų festivalyje, pažiūrėkime.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Pasak Burelles filmo premjera vyko sausį,
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
ir nuo tada -- ir tai nėra viskas --
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
šis filmas buvo 900 milijonų kartų paminėtas žiniasklaidoje.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
Tai įvyko, tiesiogine prasme, per dvi savaites su puse.
16:50
That's only online -- no print, no TV.
Tai tik internete -- be spaudos ir be televizijos.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
Filmas dar net nebuvo pradėtas platinti.
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Jis dar net ne internete. Dar net netransliuojamas.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
Jis dar net nepristatytas užsienyje.
16:58
So ultimately,
Taigi galų gale,
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
šis filmas jau pradėjo įgauti daug pagreičio.
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Ir visai neblogai projektui, prie kurio beveik kiekviena reklamos agentūra, su kuria šnekėjom
17:06
advised their clients not to take part.
patarė savo klientams neprisidėti.
17:09
What I always believe
Kuo aš visada tikiu
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
tai jeigu tu priimsi šansą, jeigu prisiimsi riziką,
17:13
that in those risks will come opportunity.
tai toje rizikoje atsiras galimybė.
17:15
I believe that when you push people away from that,
Aš tikiu, kad kai tu stumi žmones nuo to,
17:18
you're pushing them more towards failure.
tu stumi juos link nesekmės.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Aš tikiu, kad kai jūs mokote savo darbuotojus nelinkti į riziką,
17:22
then you're preparing your whole company
tai jūs ruošiate visą kompaniją
17:25
to be reward challenged.
būti apdovanotai sunkumais.
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
Aš jaučiu, kad kas turi nutikti judant į priekį
17:29
is we need to encourage people to take risks.
tai mes turime padrąsinti žmones imtis rizikingų dalykų.
17:31
We need to encourage people to not be afraid
Mes turim padrąsinti žmones nebijoti
17:34
of opportunities that may scare them.
galimybių, kurios juos baugina.
17:36
Ultimately, moving forward,
Galų gale judant į priekį,
17:38
I think we have to embrace fear.
mano manymu, turime priimti baimę.
17:40
We've got to put that bear in a cage.
Mes turime įleisti tą lokį į narvą.
17:42
(Laughter)
(Juokas)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Priimti baimę. Priimti riziką.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
Po vieną šaukštelį, mes turime priimti riziką.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
Ir galų gale, mes turime priimti skaidrumą.
17:57
Today, more than ever,
Šiandieną, labiau nei bet kada,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
šiek tiek atvirumo gali nuvesti labai toli.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
Ir su šiais žodžiais, per atvirumą ir skaidrumą,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
mano visą kalbą "Priimkime skaidrumą",
18:08
has been brought to you
pristato
18:11
by my good friends at EMC,
mano geri draugai iš EMC,
18:13
who for $7,100
kurie už 7,100 dolerių
18:16
bought the naming rights on eBay.
nusipirko pavadinimo teises Ebay puslapyje.
18:18
(Applause)
(Plojimai)
18:20
EMC: Turning big data
EMC: Transformuojame didžiulį kiekį duomenų
18:29
into big opportunity
į didžiules galimybes
18:32
for organizations all over the world.
organizacijoms visame pasaulyje.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
EMC pristato: "Priimkime skaidrumą".
18:36
Thank you very much, guys.
Ačiū jums labai, žmonės.
18:39
(Applause)
(Plojimai)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
June Cohen: Tai, Morgan,
18:54
in the name of transparency,
skaidrumo vardarn,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
kas išties nutiko tiems 7,100 dolerių?
18:59
MS: That is a fantastic question.
MS: Tai fantastiškas klausimas.
19:01
I have in my pocket a check
Savo kišenėje turiu čekį
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
paskirta motininei TED organizacijai
19:07
the Sapling Foundation --
Sapling Foundation --
19:09
a check for $7,100
7,100 dolerių čekis,
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
mano kitų metų TED narystės mokesčiui padengti.
19:13
(Laughter)
(Juokas)
19:16
(Applause)
(Plojimai)
19:18
Translated by Monika Ciurli
Reviewed by Laura Bojarskaite

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com