English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Morgan Spurlock: Najlepszy TED Talk, jaki kiedykolwiek sprzedano

Filmed
Views 2,064,593

Z humorem i konsekwencją filmowiec Morgan Spurlock wnika do wywierającego dyskretny wpływ świata marketingu marki, mając na celu zrealizowanie całkowicie sponsorowanego filmu o sponsoringu. (Owszem, prawa do nazwania wystąpienia także zostały opłacone. Przez kogo i za ile? Spurlock zdradzi wam odpowiedź).

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Przez ostatnie lata
00:15
putting myself into situations
stawiałem się w sytuacjach
00:18
that are usually very difficult
przeważnie bardzo trudnych
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
i jednocześnie poniekąd niebezpiecznych.
00:22
I went to prison --
Trafiłem do więzienia -
00:26
difficult.
było trudno.
00:28
I worked in a coal mine --
Pracowałem w kopalni węgla -
00:30
dangerous.
było niebezpiecznie.
00:33
I filmed in war zones --
Kręciłem film w strefie wojny,
00:35
difficult and dangerous.
co było trudne i niebezpieczne.
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
Spędziłem 30 dni jedząc tylko to...
00:39
fun in the beginning,
Na początku było fajnie,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
w środku zrobiło się trochę trudno, a na koniec bardzo niebezpiecznie.
00:45
In fact, most of my career,
W trakcie swojej kariery
00:49
I've been immersing myself
pakowałem się w sytuacje
00:51
into seemingly horrible situations
z pozoru straszne,
00:53
for the whole goal of trying
starając się
00:56
to examine societal issues
zbadać i pokazać kwestie społeczne
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
w ciekawy i wciągający sposób,
01:00
that hopefully break them down in a way
z nadzieją na przekazanie ich tak,
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
by były dla publiczności zrozumiałe i zabawne.
01:05
So when I knew I was coming here
Więc kiedy się dowiedziałem, że mam przyjechać
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
i wygłosić prelekcję na temat sponsoringu i budowania świadomości marki,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
wiedziałem, że podejdę do tematu trochę inaczej.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Jak mogliście słyszeć, kilka tygodni temu
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
zamieściłem reklamę na eBayu,
01:18
I sent out some Facebook messages,
rozesłałem wiadomości na Facebooku
01:21
some Twitter messages,
i na Twitterze,
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
o możliwości zakupu praw do nazwania
01:26
to my 2011 TED Talk.
mojej prelekcji na 2011 TED.
01:28
(Laughter)
(Śmiech)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Zgadza się, jakiś szczęśliwa osoba lub organizacja,
01:32
for-profit or non-profit,
komercyjnie czy niekomercyjnie,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
miała otrzymać jedyną w życiu szansę -
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
bo jestem pewien, że Chris Anderson nigdy więcej do tego nie dopuści -
01:39
(Laughter)
(Śmiech)
01:41
to buy the naming rights
by kupić prawo do nazwania
01:43
to the talk you're watching right now,
wystąpienia, które właśnie oglądacie,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
a które wtedy nie miało jeszcze tytułu ani zbyt wiele treści,
01:47
and didn't really give much hint
ani śladu sugestii,
01:50
as to what the subject matter would actually be.
o czym właściwie będzie.
01:52
So what you were getting was this:
Do kupienia było:
01:55
Your name here presents:
[Tu wstawić nazwę] prezentuje:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
mój TEDTalk o nieznanym wam temacie, co,
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
w zależności od treści, mogłoby okazać się strzałem w stopę,
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
szczególnie, gdybyście wypadli głupio, decydując się na ten zakup.
02:05
But that being said,
Ale ignorując powyższe,
02:08
it's a very good media opportunity.
to świetna szansa na medialny rozgłos.
02:10
(Laughter)
(Śmiech)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Macie pojęcie, ilu ludzi ogląda filmy na TED.com?
02:18
It's a lot.
Całe mnóstwo.
02:21
That's just a working title, by the way.
Na marginesie, to tylko tytuł roboczy.
02:24
(Laughter)
(Śmiech)
02:26
So even with that caveat,
Mimo tych wszystkich zastrzeżeń
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
wiedziałem że ktoś kupi prawa do nazwy.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Gdyby ktoś spytał mnie o to rok temu,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
nie miałbym wcale takiej pewności.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
Ale w nowym projekcie, nad którym pracuję, moim nowym filmie,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
badam świat marketingu i reklamy.
02:39
And as I said earlier,
Jak powiedziałem wcześniej,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
mam na koncie dość potworne doświadczenia,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
ale nic, naprawdę nic nie mogło przygotować mnie
02:47
for anything as difficult
na coś tak trudnego
02:50
or as dangerous
i tak niebezpiecznego,
02:53
as going into the rooms with these guys.
jak rozmowy z tymi ludźmi.
02:55
(Laughter)
(Śmiech)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Wiecie, miałem pomysł na film.
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Nagranie) Morgan Spurlock: Chciałbym zrobić film
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
całkowicie poświęcony lokowaniu produktów, marketingowi i reklamie,
03:07
where the entire film is funded
który w całości byłby sfinansowany
03:10
by product placement, marketing and advertising.
przez lokowanie produktów, marketing i reklamę.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
Film nazywałby się "Najlepszy film, jaki kiedykolwiek został sprzedany" [ang. "The Greatest Movie Ever Sold"].
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
Chodzi o to, żeby w "Najlepszym filmie..."
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
wszystko, od góry do dołu, od początku do końca,
03:19
is branded from beginning to end --
było oznaczone jakąś widoczną marką...
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
poczynając od logo sponsora na planszy tytułowej,
03:24
which is brand X.
którym jest marka X.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
I ta marka, Qualcomm Stadium,
03:28
the Staples Center ...
Staples Center...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
Ci ludzie połączą się z tym filmem na zawsze - wiecznie.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
Tak więc film zgłębia samą ideę - (Michael Kassan: To pleonazm).
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Słucham? (MK: Powtarzasz się). Na zawsze - wiecznie?
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Często się powtarzam. (MK: Tak tylko mówię).
03:40
That was more for emphasis.
Bardziej chodziło o podkreślenie.
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
Chodziło o: "Na zawsze. Wiecznie."
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
Ale nie chodzi nam tylko o to, by mieć głównego sponsora X,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
mamy zamiar sprzedać się w każdej kategorii, w jakiej tylko się da.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Więc może sprzedamy buty i będą to najlepsze buty, jakie kiedykolwiek nosiliście...
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
najlepszy samochód, jakim jechaliście z "Najlepszego filmu, jaki kiedykolwiek został sprzedany"...
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
najlepszy napój jaki kiedykolwiek piliście, dzięki uprzejmości "Najlepszego filmu...".
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Xavier Kochhar: Więc pomysłem jest, by
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
poza pokazaniem, że marki są częścią naszego życia,
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
skłonić je do sfinansowania filmu? (MS: Skłonić je do sfinansowania filmu).
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
MS: I dodatkowo pokazać, jak to wszystko działa.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Celem filmu jest pełna przejrzystość.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Wszystko będzie pokazane w filmie.
04:10
So that's the whole concept,
Tak więc, to jest pomysł
04:12
the whole film, start to finish.
na cały film, od początku do końca.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
I bardzo cieszylibyśmy się gdyby CEG pomogło nam to zrealizować.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Robert Friedman: Wiesz, to zabawne,
04:18
because when I first hear it,
bo słysząc to, w pierwszej chwili myślę
04:20
it is the ultimate respect
o całkowitym szacunku
04:22
for an audience.
wobec publiczności.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Mężczyzna: Nie wiem, jak otwarci
04:26
people are going to be to it, though.
na to będą ludzie.
04:28
XK: Do you have a perspective --
XK: Masz perspektywę...
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
Nie chcę mówić "wizję", bo to się źle kojarzy -
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
ale czy wiesz, jak się to uda? (MS: Nie mam pojęcia).
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
David Cohn: Ile na to trzeba pieniędzy?
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
MS: Półtora miliona. (DC: Ok).
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
John Kamen: Sądzę, że to będą ciężkie spotkania,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
ale warto postarać się o wsparcie
04:45
a couple big, really obvious brands.
kilku dużych, naprawdę znanych marek.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
XK: Kto wie, może kiedy twój film wejdzie na ekrany,
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
będziemy wyglądać jak banda kretynów.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
MS: Jak sądzicie, jakie będą reakcje?
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: Reakcje będą głównie na "nie".
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
MS: Ale czy trudno ich będzie przekonać z powodu filmu
04:59
or a tough sell because of me?
czy z powodu tego, jaki jestem?
05:01
JK: Both.
JK: Z obu.
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
MS: ... Czyli niezbyt optymistycznie.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Więc, czy może mi pan pomóc? Potrzebuję pomocy.
05:08
MK: I can help you.
MK: Mogę pomóc.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
MS: Ok. (MK: Dobrze).
05:12
Awesome.
Wspaniale.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
MK: Musimy pomyśleć o konkretnych markach.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
MS: Tak. (MK: To spore wyzwanie).
05:18
When you look at the people you deal with ..
Kiedy patrzysz, z kim masz do czynienia...
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
MK: Mamy swoje kontakty. (MS: Ok).
05:23
Turn the camera off.
Wyłącz kamerę.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
MS: Sądziłem, że "wyłącz kamerę"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
oznacza "porozmawiajmy prywatnie".
05:29
Turns out it really means,
Okazało się, że tak naprawdę chodziło o:
05:31
"We want nothing to do with your movie."
"Nie chcemy mieć nic wspólnego z twoim filmem".
05:33
MS: And just like that, one by one,
MS: I ot tak, jedna za drugą,
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
wszystkie te firmy nagle zniknęły.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Żadna nie chciała mieć cokolwiek wspólnego z filmem.
05:42
I was amazed.
Byłem zdumiony.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Nie chcieli mieć absolutnie nic wspólnego z tym projektem.
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Byłem w szoku, bo myślałem, że ideą reklamy
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
jest pokazanie produktu jak największej liczbie osób,
05:50
to get as many people to see it as possible.
by jak najwięcej ludzi mogło go zobaczyć.
05:53
Especially in today's world,
Zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
05:55
this intersection of new media and old media
gdy drogi starych i nowych mediów się przecinają,
05:57
and the fractured media landscape,
a krajobraz środków przekazu jest niejednorodny,
05:59
isn't the idea to get
czy nie chodzi o to, żeby znaleźć
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
nowy rodzaj wartego uwagi "wozu dostawczego",
06:03
that's going to get that message to the masses?
który będzie masowo dostarczał odpowiedni przekaz?
06:06
No, that's what I thought.
Ja tak myślałem.
06:08
But the problem was, you see,
Ale problem w tym,
06:11
my idea had one fatal flaw,
że mój pomysł miał jedną zasadniczą wadę,
06:13
and that flaw was this.
mianowicie...
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
Chociaż nie, to wcale nie wada.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
To w ogóle nie stanowiłoby problemu.
06:22
This would have been fine.
Wszystko mogłoby być w porządku.
06:24
But what this image represents was the problem.
Ale to zdjęcie stanowi istotę problemu.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Widzicie, kiedy w wyszukiwarce obrazów Google wpiszecie "przejrzystość",
06:28
this is ---
to jest...
06:30
(Laughter)
(Śmiech)
06:32
(Applause)
(Brawa)
06:34
This is one of the first images that comes up.
To jest jeden z pierwszych obrazków, który się pojawi.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
Sergey Brin nieźle kombinuje, serio.
06:40
(Laughter)
(Śmiech)
06:43
This is was the problem: transparency --
To stanowiło problem: przejrzysty -
06:47
free from pretense or deceit;
wolny od pozorów i podstępów;
06:50
easily detected or seen through;
przezroczysty, prześwitujący;
06:52
readily understood;
zrozumiały;
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
charakteryzujący się jawnością i dostępnością informacji,
06:56
especially concerning business practices --
dotyczy zwłaszcza praktyk biznesowych -
06:59
that last line being probably the biggest problem.
ostatnia linijka nastręcza zapewne najwięcej trudności.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
Widzicie, ostatnio słyszymy wiele o przejrzystości.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
Nasi politycy o niej mówią, nasz prezydent też,
07:07
even our CEO's say it.
nawet dyrektorowie generalni.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Ale kiedy przyjdzie co do czego,
07:11
something suddenly changes.
coś się nagle zmienia.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Ale czemu? Cóż, przejrzystość jest straszna -
07:15
(Roar)
(Ryk)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.
07:20
(Laughter)
(Śmiech)
07:23
It's unpredictable --
Jest też nieprzewidywalna -
07:25
(Music)
(Muzyka)
07:27
(Laughter)
(Śmiech)
07:29
like this odd country road.
jak ta dziwaczna leśna ścieżka.
07:31
And it's also very risky.
A także jest bardzo ryzykowna.
07:34
(Laughter)
(Śmiech)
07:38
What else is risky?
Co jeszcze jest ryzykowne [Risk („ryzyko”) - gra planszowa]
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Zjedzenie całej miski bitej śmietany.
07:43
(Laughter)
(Śmiech)
07:46
That's very risky.
To bardzo ryzykowne.
07:51
Now when I started talking to companies
Kiedy zacząłem rozmowy z firmami,
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
opowiadając im, że mam do przedstawienia tę historię,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
oni odpowiadali: "Chcemy, żebyś ją przedstawił.
07:59
We want you to tell a story,
Chcemy, żebyś przedstawił historię,
08:01
but we just want to tell our story."
ale to ma być nasza historia".
08:03
See, when I was a kid
Kiedy byłem małym chłopcem,
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
a mój ojciec przyłapywał mnie na kłamstwie -
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
patrzył na mnie takim wzrokiem -
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
i mówił: "Synku, każda historia ma trzy wersje.
08:13
There's your story,
Jest twoja wersja,
08:17
there's my story
moja wersja
08:20
and there's the real story."
i wersja prawdziwa".
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
Jak widzicie, my w tym filmie chcieliśmy opowiedzieć prawdziwą wersję.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
Ale mając do pomocy tylko jedną agencję -
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
i to tylko dlatego, że znam Johna Bonda i Richarda Kirshenbauma od lat -
08:29
I realized that I would have to go on my own,
zdałem sobie sprawę, że muszę polegać na sobie,
08:33
I'd have to cut out the middleman
wyeliminować pośredników
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
i samemu, tylko ze swoją ekipą zwrócić się do firm.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Zdajecie sobie zatem sprawę -
08:40
or what I started to realize --
albo raczej ja zdałem sobie sprawę -
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
że w rozmowach z przedsiębiorcami
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
kluczowe staje się rozumienie swojej własnej marki.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Video) MS: Mam znajomych, którzy robią wielkie hollywoodzkie produkcje
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
i takich, którzy zajmują się drobnymi filmami niezależnymi, jak ja.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
I ci znajomi od wielkich hollywoodzkich produkcji
08:54
say the reason their films are so successful
za źródło swojego sukcesu
08:56
is because of the brand partners that they have.
uznają wsparcie marek partnerskich.
08:58
And then my friends who make small independent films
A ci znajomi, którzy kręcą drobne niezależne filmy
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
mówią: "Cóż, jak mielibyśmy konkurować
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
z tymi wielkimi hollywoodzkimi produkcjami?".
09:04
And the movie is called
Film nazywa się
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"Najlepszy film, jaki kiedykolwiek został sprzedany".
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
Jak w takim razie marka Ban konkretnie pojawi się filmie?
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
Zawsze kiedy będę przygotowywał się do wyjścia,
09:13
you will see Ban deodorant.
zobaczycie dezodorant Ban.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
Zawsze kiedy będę robił z kimś wywiad,
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
powiem: "Czy czujesz się dostatecznie świeżo?
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
Jesteś gotów? Wydajesz się trochę zdenerwowany.
09:24
I want to help you calm down.
Chciałbym ci pomóc się uspokoić.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
Może powinieneś użyć przed wywiadem dezodorantu Ban".
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
Do wyboru będzie jeden z tych wspaniałych zapachów.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
I "Kwiatowa Eksplozja", i "Rajska Bryza"
09:32
they'll have their chance.
będą miały swój moment.
09:34
We will have them geared for both male or female --
Znajdzie się wersja i męska, i damska -
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
w sztyfcie, w kulce, wszystko, co trzeba.
09:39
That's the two-cent tour.
Tak wygląda zarys.
09:42
So now I can answer any of your questions
Chętnie odpowiem teraz na wszystkie pytania,
09:44
and give you the five-cent tour.
i przedstawię szczegóły.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Karen Frank: Jesteśmy drobniejszą marką.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
Tak jak ty mówisz o robieniu drobniejszych filmów,
09:50
we're very much a challenger brand.
my czujemy się marką pretendującą.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
Nie mamy takiego budżetu jak inne marki.
09:54
So doing things like this -- you know,
Więc udział w takich przedsięwzięciach -
09:56
remind people about Ban --
wiesz, zwracanie uwagi ludzi na Ban -
09:58
is kind of why were interested in it.
jest dla nas ciekawy.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
MS: Jakimi słowami opisalibyście Ban?
10:02
Ban is blank.
Ban to ...
10:04
KF: That's a great question.
KF: Świetne pytanie.
10:07
(Laughter)
(Śmiech)
10:10
Woman: Superior technology.
Kobieta: Pierwszorzędna technologia.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
MS: Określenie "technologia" nie pasuje do czegoś,
10:17
somebody's putting in their armpit.
co ludzie nakładają pod pachę.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Mężczyzna: Mówimy "odważny", "świeży".
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Myślę, że "świeży" to świetne określenie, o pozytywnym wydźwięku,
10:23
versus "fights odor and wetness."
w przeciwieństwie do "walczy z wilgocią i przykrym zapachem".
10:26
It keeps you fresh.
Daje ci świeżość.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Sposób na jeszcze dłuższą świeżość - lepszą świeżość,
10:30
more freshness, three times fresher.
więcej świeżości, trzy razy bardziej świeżo.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
Takie opisy, które będą się dobrze kojarzyć.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
MS: I to jest zarządzająca milionami dolarów firma.
10:38
What about me? What about a regular guy?
Co ze mną? Co z takim zwyczajnym facetem?
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Muszę pogadać z ludźmi na ulicy,
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
zwyczajnymi ludźmi takimi jak ja.
10:45
They need to tell me about my brand.
Oni opowiedzą mi o mojej marce.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Video) MS: Jak opisalibyście swoją markę?
10:49
Man: Um, my brand?
Mężczyzna: Hm, moja marka?
10:53
I don't know.
Nie wiem.
10:56
I like really nice clothes.
Lubię naprawdę fajne ciuchy.
10:58
Woman: 80's revival
Kobieta: Odrodzone lata 80.
11:00
meets skater-punk,
spotykają styl skater-punk.
11:02
unless it's laundry day.
chyba że to dzień prania.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
MS: Jaka jest marka Gerry'ego?
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Gerry: Jedyny w swoim rodzaju. (MS: Jedyny).
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
Mężczyzna: Wydaje mi się, że mój styl
11:10
would be like dark glamor.
to mroczny szyk.
11:12
I like a lot of black colors,
Lubię nosić ciemne kolory,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
dużo szarości i tym podobnych.
11:17
But usually I have an accessory,
Ale zwykle zakładam do tego akcesoria,
11:19
like sunglasses,
jak ciemne okulary,
11:21
or I like crystal and things like that too.
lubię też kryształy i tym podobne.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Kobieta: Dan jako marka
11:25
he might be a classic convertible
mógłby być klasycznym kabrioletem
11:27
Mercedes Benz.
Mercedes Benz.
11:31
Man 2: The brand that I am
Mężczyzna 2: Moja marka
11:33
is, I would call it casual fly.
to, powiedziałbym, odlotowy luz.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
Kobieta 2: Trochę hipiska, trochę joginka,
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
trochę dziewczyna z Brooklynu - nie wiem.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
Mężczyzna 3: Jestem facetem od zwierzaków.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
Sprzedaję zabawki dla zwierząt w całym kraju, na całym świecie.
11:43
So I guess that's my brand.
Więc to jest pewnie moja marka.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
W mojej małej, wypaczonej branży to właśnie moja marka.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Mężczyzna 4: Moja marka to FedEx, bo dostarczam przesyłki.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Mężczyzna 5: Marka "Pisarz-nieudacznik oraz alkoholik".
11:53
Is that something?
Może być?
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Prawnik: Jestem marką prawniczą.
11:57
Tom: I'm Tom.
Tom: Jestem Tom.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
MS: Cóż, nie wszyscy możemy być marką Tom, ale ja często czuję,
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
że znajduję się między mrocznym szykiem a odlotowym luzem.
12:09
(Laughter)
(Śmiech)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Zdałem sobie więc sprawę, że potrzebuję specjalisty.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Potrzebowałem kogoś, kto pozna moje myśli,
12:16
somebody who could really help me understand
kogoś, kto naprawdę pomoże mi zrozumieć,
12:18
what they call your "brand personality."
co kryje się pod pojęciem "osobowości marki".
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
Znalazłem w Pittsburgu firmę o nazwie Olson Zaltman.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Pomogli firmom takim jak Nestle, Febreze i Hallmark
12:24
discover that brand personality.
odkryć osobowość ich marek.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Skoro udało się w ich przypadku, musiało się też udać w moim.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Video) Abigail: Masz ze sobą zdjęcia, tak?
12:32
MS: I did. The very first picture
MS: Tak. Pierwsze zdjęcie
12:34
is a picture of my family.
przedstawia moją rodzinę.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
A: Opowiedz mi, jak to się odnosi do twoich myślisz i uczuć na temat tego, kim jesteś.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
MS: Ci ludzie kształtują moje patrzenie na świat.
12:41
A: Tell me about this world.
A: Opowiedz mi o swoim świecie.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
MS: Moim świecie? Myślę, że nasz świat to nasze otoczenie -
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
ludzie wokół nas, przyjaciele, rodzina,
12:48
the way you live your life, the job you do.
nasz styl życia, praca.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
To wszystko ma jedno źródło,
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
a w moim przypadku była nim moja rodzina w Zachodniej Wirginii.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
A: O którym następnym chcesz opowiedzieć?
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
MS: Następne: To był wspaniały dzień.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
A: Jak to odniesiesz do uczuć i myśli o sobie?
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
MS: Chodzi o to, kim chcę być.
13:04
I like things that are different.
Lubię wyróżniające się rzeczy.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
Lubię dziwaczne rzeczy.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
A: Opowiedz o fazie "dlaczego" - jakie ma dla nas znaczenie?
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Co to jest maczeta? W jakim stadium poczwarki się teraz znajdujesz?
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
Dlaczego trzeba się resetować? Co oznacza czerwień?
13:14
Tell me a little bit about that part.
Opowiedz trochę o tym.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
... Trochę więcej o tobie bez tego, kim jesteś.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Przez jakie inne metamorfozy przeszedłeś?
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
... Nie musi chodzić o strach. Jaką kolejką górską jedziesz?
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MS: Iiiiii! (A: Dziękuję). To ja dziękuję.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
A: Dzięki za cierpliwość. (MS: Dobra robota).
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
A: Tak. (MS: Wielkie dzięki). Nie ma sprawy.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MS: No tak, nie wiem, co z tego wyjdzie.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
To było szalone.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Lindsay Zaltman: Pierwsze, co rzuca się w oczy to
13:37
that you had two distinct, but complementary
dwie odmienne, ale uzupełniające się
13:39
sides to your brand personality --
strony osobowości twojej marki -
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
Morgan Spurlock to rozważna/rozrywkowa marka.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
To stoi w bardzo zgrabnej opozycji.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
Myślę, że to niemal paradoks.
13:49
And I think some companies
Myślę też, że niektóre firmy
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
skupią się na zaletach jednej albo drugiej cechy
13:53
instead of focusing on both.
zamiast patrzyć na obie.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
Większość firm ma skłonność - to kwestia ludzkiej natury -
13:58
to avoid things that they're not sure of,
do unikania tego, czego nie są pewni,
14:01
avoid fear, those elements,
unikania strachu,
14:03
and you really embrace those,
a ty korzystasz z tych elementów,
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
a nawet nadajesz im pozytywny wydźwięk i dobrze to widzieć.
14:07
What other brands are like that?
Jakie są podobne marki?
14:10
The first on here is the classic, Apple.
Pierwsza to klasyk, Apple.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
Widzisz tu też Target, Wii,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Mini od Mini Cooperów oraz JetBlue.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Mamy marki rozważne i marki rozrywkowe,
14:20
those things that have come and gone,
one pojawiają się i znikają,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
ale marka i rozważna, i rozrywkowa ma moc.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
MS: Rozważna i rozrywkowa marka. Jaka jest wasza?
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Gdyby poproszono was o opisanie tożsamości i osobowości waszej marki,
14:29
what would you be?
co byście powiedzieli?
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Czy jesteście "do przodu"? Czymś, co podnosi tętno?
14:34
Or are you more of a down attribute?
A może wolicie być bardziej z tyłu?
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Może jesteście czymś spokojniejszym, bardziej powściągliwym i zachowawczym?
14:39
Up attributes are things like being playful,
Do przodu oznacza bycie rozrywkowym,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
świeżym jak Fresh Prince,
14:45
contemporary, adventurous,
współczesnym, żadnym przygód,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
odważnym jak Errol Flynn,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
zwinnym albo zręcznym, bluźnierczym, władczym,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
magicznym albo mistycznym jak Gandalf.
14:55
Or are you more of a down attribute?
A może jesteście bardziej wycofani?
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Czy jesteście rozważni i wyrafinowani jak 007?
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Macie pozycję i reputację, cenicie tradycję
15:01
empathetic like the Oprah?
i wykazujecie się empatią oraz opiekuńczością jak Oprah?
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Jesteście odpowiedzialni, stabilni,
15:06
safe, secure, sacred,
gwarantujący bezpieczeństwo,
15:08
contemplative or wise
skłonni do przemyśleń i mądrzy
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
jak Dalajlama albo Yoda?
15:12
Over the course of this film,
Podczas kręcenia filmu
15:14
we had 500-plus companies
spotkaliśmy się 500 odmowami
15:17
who were up and down companies
od firm rwących się do przodu i wycofanych,
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
które nie chciały mieć nic wspólnego z tym projektem.
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
A to dlatego, że nie podobał im się brak kontroli
15:23
they would have no control over the final product.
nad ostatecznym produktem.
15:26
But we did get 17 brand partners
Ale udało nam się zdobyć 17 marek partnerskich,
15:28
who were willing to relinquish that control,
gotowych wyrzec się poczucia kontroli,
15:30
who wanted to be in business
by wejść we współpracę
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
z kimś tak rozważnym i rozrywkowym jak ja,
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
i tym samym umożliwić nam pokazanie rzeczy,
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
których normalnie byśmy nie pokazali -
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
takich, które nie przeszłyby w normalnej reklamie.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Mogliśmy pokazać neuromarketing,
15:45
as we got into telling the story in this film
przedstawiliśmy,
15:48
about how now they're using MRI's
jak używa się rezonansu magnetycznego
15:50
to target the desire centers of your brain
do obrazowania ośrodków pragnień w naszych mózgach,
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
do użytku w reklamach telewizyjnych i marketingu filmowym.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
Pojechaliśmy do San Paulo, gdzie obowiązuje zakaz reklam zewnętrznych.
15:57
In the entire city for the past five years,
Od pięciu lat w całym mieście
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
nie ma billboardów, plakatów, ulotek, niczego.
16:02
(Applause)
(Brawa)
16:05
And we went to school districts
Odwiedziliśmy też dzielnice edukacyjne,
16:07
where now companies are making their way
gdzie firmy zaczynają wkraczać
16:09
into cash-strapped schools all across America.
do spłukanych szkół w całej Ameryce.
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Najbardziej mnie zadziwia, że projekty, które budzą najżywsze reakcje,
16:14
or I've had the most success in,
czy też które odnoszą największy sukces,
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
to te, w których sam wchodzę w bezpośredni kontakt z tematem.
16:19
And that's what these brands did.
Tak stało się w przypadku tych marek.
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Sprawiły, że pozbyłem się pośredników, agencji
16:23
and said, "Maybe these agencies
i pomyślałem, że może tym agencjom
16:25
don't have my best interest in mind.
wcale nie zależy na moim powodzeniu.
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
Sam spotkam się z artystą.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Będę pracował z nim nad zrobieniem czegoś innego,
16:31
something that's going to get people thinking,
czegoś, co pobudzi do myślenia
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
i rzuci wyzwanie naszemu światopoglądowi.
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
I jak to wyszło? Czy odniosło sukces?
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
Spójrzcie, co działo się od premiery na festiwalu filmowym Sundance.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Według Burrelles, od styczniowej premiery -
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
to nie są jeszcze kompletne dane -
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
film miał 900 milionów odsłon medialnych.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
Mówimy o okresie dosłownie dwóch i pół tygodnia.
16:50
That's only online -- no print, no TV.
Tylko online - nic w druku ani w telewizji.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
Film nawet jeszcze nie wszedł do dystrybucji.
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Nie ma go nawet jeszcze w internecie.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
Nie jest nawet jeszcze dostępny dla innych krajów.
16:58
So ultimately,
A mimo to
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
popularność filmu już zaczęła znacząco rosnąć.
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Całkiem nieźle jak na projekt, w którym udział odradzały swoim klientom
17:06
advised their clients not to take part.
prawie wszystkie agencje reklamowe, z jakimi rozmawialiśmy.
17:09
What I always believe
Głęboko wierzę,
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
że jeśli próbujesz, jeśli podejmujesz ryzyko,
17:13
that in those risks will come opportunity.
za ryzykiem podąży szansa.
17:15
I believe that when you push people away from that,
Sądzę, że odpychając od tego ludzi,
17:18
you're pushing them more towards failure.
kieruje się ich ku porażce.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Wierzę, że jeśli kształcisz w pracownikach niechęć do ryzyka,
17:22
then you're preparing your whole company
całemu przedsiębiorstwu
17:25
to be reward challenged.
trudno będzie o sukces.
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
Wydaje mi się, że w przyszłości
17:29
is we need to encourage people to take risks.
musimy zachęcać ludzi do podejmowania ryzyka,
17:31
We need to encourage people to not be afraid
do tego, żeby nie bać się
17:34
of opportunities that may scare them.
szans, które mogą deprymować.
17:36
Ultimately, moving forward,
Koniec końców, by iść naprzód,
17:38
I think we have to embrace fear.
musimy nauczyć się korzystać ze strachu.
17:40
We've got to put that bear in a cage.
Musimy zagonić miśka do klatki.
17:42
(Laughter)
(Śmiech)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Docenić strach. Docenić ryzyko.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
Krok po kroku, musimy zacząć czerpać z ryzyka.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
I w końcu musimy też docenić przejrzystość.
17:57
Today, more than ever,
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
odrobina szczerości daleko nas zaprowadzi.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
Co za tym idzie, w imię szczerości i przejrzystości,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
moje wystąpienie pod tytułem "Docenić przejrzystość"
18:08
has been brought to you
obejrzeliście dzięki
18:11
by my good friends at EMC,
moim przyjaciołom z EMC,
18:13
who for $7,100
którzy za 7100 $
18:16
bought the naming rights on eBay.
wylicytowali na Ebay'u prawa do nazwania wystąpienia.
18:18
(Applause)
(Brawa)
18:20
EMC: Turning big data
EMC: Wiele danych przemieniamy
18:29
into big opportunity
w wielkie możliwości,
18:32
for organizations all over the world.
dla organizacji na całym świecie.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
EMC prezentuje "Docenić przejrzystość".
18:36
Thank you very much, guys.
Dziękuje bardzo.
18:39
(Applause)
(Brawa)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
June Cohen: Morgan,
18:54
in the name of transparency,
w imię przejrzystości,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
co dokładnie stało się z tymi 7100$?
18:59
MS: That is a fantastic question.
MS: Dobre pytanie.
19:01
I have in my pocket a check
Mam w kieszeni czek
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
wystawiony na organizację nadrzędną wobec stowarzyszenia TED,
19:07
the Sapling Foundation --
Sapling Foundation -
19:09
a check for $7,100
czek na 7100 $,
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
do zaliczenia na poczet mojego udziału w przyszłorocznym TED.
19:13
(Laughter)
(Śmiech)
19:16
(Applause)
(Brawa)
19:18
Translated by Martyna Bajek
Reviewed by Beniamin Mirek

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com