English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Morgan Spurlock: The greatest TED Talk ever sold

Morgan Spurlock: De beste TED Talk ooit verkocht

Filmed
Views 2,064,593

Met humor en doorzettingsvermogen, duikt filmmaker Morgan Spurlock in de verborgen, maar invloedrijke wereld van het op de markt brengen van een merk, in zijn zoektocht naar een volledig gesponsorde film over sponsoring te maken. (En ja, de naamvermelding op het podium voor dit gesprek werden ook gesponsord. Door wie en voor hoeveel? Hij zal het je vertellen.)

- Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic. Full bio

I have spent the past few years
Ik heb de afgelopen jaren mezelf
00:15
putting myself into situations
in situaties gebracht
00:18
that are usually very difficult
die meestal erg moeilijk waren
00:20
and at the same time somewhat dangerous.
en tegelijkertijd een beetje gevaarlijk.
00:22
I went to prison --
Ik ging naar de gevangenis -
00:26
difficult.
moeilijk.
00:28
I worked in a coal mine --
Ik werkte in een kolenmijn -
00:30
dangerous.
gevaarlijk.
00:33
I filmed in war zones --
Ik filmde in oorlogsgebieden -
00:35
difficult and dangerous.
moeilijk én gevaarlijk.
00:37
And I spent 30 days eating nothing but this --
ik at 30 dagen niets anders dan dit -
00:39
fun in the beginning,
plezierig in het begin,
00:43
little difficult in the middle, very dangerous in the end.
beetje moeilijk in het midden, zeer gevaarlijk op het einde.
00:45
In fact, most of my career,
Ik heb mij het grootste gedeelte van mijn carrière,
00:49
I've been immersing myself
ondergedompeld
00:51
into seemingly horrible situations
in ogenschijnlijk gruwelijke situaties
00:53
for the whole goal of trying
met als doel proberen
00:56
to examine societal issues
maatschappelijke kwesties te onderzoeken
00:58
in a way that make them engaging, that make them interesting,
op een aangrijpende manier, waardoor ze interessant worden,
01:00
that hopefully break them down in a way
hopelijk op een manier
01:03
that make them entertaining and accessible to an audience.
waardoor ze onderhoudend en toegankelijk worden voor een publiek.
01:05
So when I knew I was coming here
Toen ik wist dat ik
01:08
to do a TED Talk that was going to look at the world of branding and sponsorship,
een TEDTalk mocht geven over branding en sponsoring,
01:10
I knew I would want to do something a little different.
wist ik dat ik het een beetje anders zou willen doen.
01:13
So as some of you may or may not have heard,
Misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord,
01:15
a couple weeks ago, I took out an ad on eBay.
een paar weken geleden zette ik een advertentie op Ebay.
01:18
I sent out some Facebook messages,
Ik stuurde een aantal Facebook-berichten,
01:21
some Twitter messages,
een aantal Twitter-berichten.
01:24
and I gave people the opportunity to buy the naming rights
Ik gaf mensen de gelegenheid om het recht op naamsvermelding te kopen
01:26
to my 2011 TED Talk.
op mijn TEDTalk van 2011.
01:28
(Laughter)
(Gelach)
01:30
That's right, some lucky individual, corporation,
Dat klopt, sommige geluksvogels individueel, bedrijf,
01:32
for-profit or non-profit,
profit of non-profit,
01:35
was going to get the once-in-a-lifetime opportunity --
kregen een eenmalige kans -
01:37
because I'm sure Chris Anderson will never let it happen again --
want ik ben zeker dat Chris Anderson dit nooit opnieuw zal laten gebeuren -
01:39
(Laughter)
(Gelach)
01:41
to buy the naming rights
het recht op naamsvermelding te kopen
01:43
to the talk you're watching right now,
voor de talk waarnaar jullie nu kijken,
01:45
that at the time didn't have a title, didn't really have a lot of content
die op dat moment nog geen titel en weinig inhoud had
01:47
and didn't really give much hint
en ook niet veel verklapte
01:50
as to what the subject matter would actually be.
over wat het onderwerp uiteindelijk zou zijn.
01:52
So what you were getting was this:
Dit was het zowat:
01:55
Your name here presents:
je naam hier stelt voor:
01:57
My TED Talk that you have no idea what the subject is
mijn TEDTalk waarvan je geen idee hebt wat het onderwerp is
01:59
and, depending on the content, could ultimately blow up in your face,
en, afhankelijk van de inhoud, zou kunnen ontploffen in je gezicht,
02:02
especially if I make you or your company look stupid for doing it.
vooral als ik jou of je bedrijf belachelijk maak omdat je het doet.
02:05
But that being said,
Maar dat gezegd zijnde,
02:08
it's a very good media opportunity.
het is een zeer goede kans om in de media te komen.
02:10
(Laughter)
(Gelach)
02:12
You know how many people watch these TED Talks?
Weet je hoeveel mensen deze TEDTalks bekijken?
02:18
It's a lot.
Heel veel.
02:21
That's just a working title, by the way.
Tussen haakjes, dat is gewoon een werktitel.
02:24
(Laughter)
(Gelach)
02:26
So even with that caveat,
Zelfs met dat voorbehoud,
02:28
I knew that someone would buy the naming rights.
wist ik dat iemand het recht op naamsvermelding zou kopen.
02:31
Now if you'd have asked me that a year ago,
Als je mij dat een jaar geleden zou hebben gevraagd,
02:33
I wouldn't have been able to tell you that with any certainty.
zou ik niet in staat zijn geweest je dat met enige zekerheid te vertellen.
02:35
But in the new project that I'm working on, my new film,
In het nieuwe project, mijn nieuwe film, waar ik mee ben bezig,
02:37
we examine the world of marketing, advertising.
onderzoeken we de wereld van marketing, reclame.
02:39
And as I said earlier,
Zoals ik al eerder zei,
02:42
I put myself in some pretty horrible situations over the years,
Ik heb mezelf door de jaren heen in afschuwelijke situaties gebracht,
02:44
but nothing could prepare me, nothing could ready me,
maar niets kon mij voorbereiden, of klaar maken
02:47
for anything as difficult
voor iets zo moeilijk
02:50
or as dangerous
of zo gevaarlijk
02:53
as going into the rooms with these guys.
als samenzitten met deze mannen.
02:55
(Laughter)
(Gelach)
02:59
You see, I had this idea for a movie.
Ik had dit idee voor een film.
03:02
(Video) Morgan Spurlock: What I want to do is make a film
(Video) Morgan Spurlock: ik wil een film maken
03:05
all about product placement, marketing and advertising,
over productplaatsing, marketing en reclame,
03:07
where the entire film is funded
en de hele film wordt gefinancierd
03:10
by product placement, marketing and advertising.
door productplaatsing, marketing en reclame.
03:12
So the movie will be called "The Greatest Movie Ever Sold."
De film, zal worden genoemd " De Beste Film Ooit Verkocht."
03:14
So what happens in "The Greatest Movie Ever Sold,"
In "De Beste Film Ooit Verkocht"
03:17
is that everything from top to bottom, from start to finish,
is alles van boven naar beneden, van begin tot einde,
03:19
is branded from beginning to end --
“gemerkt” -
03:22
from the above-the-title sponsor that you'll see in the movie,
met de boven de titel vermelde sponsor, die je zult zien in de film,
03:24
which is brand X.
merk X.
03:26
Now this brand, the Qualcomm Stadium,
Nu dit merk, de Qualcomm Stadium,
03:28
the Staples Center ...
het Staples Center ...
03:30
these people will be married to the film in perpetuity -- forever.
zullen met de film getrouwd zijn tot in de eeuwigheid - voor altijd.
03:32
And so the film explores this whole idea -- (Michael Kassan: It's redundant.)
De film verkent dit hele idee - (Michael Kassan: Het is overbodig.)
03:35
It's what? (MK: It's redundant.) In perpetuity, forever?
Het is wat? (MK: Het is overbodig.) Tot in de eeuwigheid, voor altijd?
03:37
I'm a redundant person. (MK: I'm just saying.)
Ik ben een overbodige persoon. (MK: Ik zeg gewoon.)
03:40
That was more for emphasis.
Dat was meer voor de nadruk.
03:42
It was, "In perpetuity. Forever."
Het was, "In de eeuwigheid. Voor altijd."
03:44
But not only are we going to have the brand X title sponsor,
Maar niet alleen hebben we merk X als hoofdsponsor,
03:46
but we're going to make sure we sell out every category we can in the film.
we gaan ervoor zorgen dat we elke categorie uitverkopen in de film.
03:48
So maybe we sell a shoe and it becomes the greatest shoe you ever wore ...
Misschien verkopen we een schoen en het wordt die de beste schoen die je ooit droeg ...
03:50
the greatest car you ever drove from "The Greatest Movie Ever Sold,"
de beste auto waar je ooit mee reed van "De Beste Film ooit verkocht,"
03:53
the greatest drink you've ever had, courtesy of "The Greatest Movie Ever Sold."
de beste drank die je ooit hebt gehad, met dank aan "De Beste Film ooit verkocht."
03:56
Xavier Kochhar: So the idea is,
Xavier Kochhar: het idee is -
03:59
beyond just showing that brands are a part of your life,
buiten aantonen dat merken een deel van je leven zijn -
04:01
but actually get them to finance the film? (MS: Get them to finance the film.)
de film te laten financieren? (MS: Zorg dat ze de film financieren.)
04:03
MS: And actually we show the whole process of how does it work.
MS: we laten het hele proces van hoe alles verloopt zien.
04:06
The goal of this whole film is transparency.
Het doel van deze hele film is transparantie.
04:08
You're going to see the whole thing take place in this movie.
Je zult het allemaal zien gebeuren in deze film.
04:10
So that's the whole concept,
Dat is het hele concept,
04:12
the whole film, start to finish.
de hele film, begin tot einde.
04:14
And I would love for CEG to help make it happen.
Ik zou graag hulp krijgen van de CEG.
04:16
Robert Friedman: You know it's funny,
Robert Friedman: Het is grappig,
04:18
because when I first hear it,
want toen ik het voor het eerst hoorde,
04:20
it is the ultimate respect
het is het ultieme respect
04:22
for an audience.
voor een publiek.
04:24
Guy: I don't know how receptive
Man: Ik weet niet hoe ontvankelijk
04:26
people are going to be to it, though.
mensen gaan zijn.
04:28
XK: Do you have a perspective --
XK: Heb je een perspectief -
04:30
I don't want to use "angle" because that has a negative connotation --
Ik wil "motief" niet gebruiken, want dat heeft een negatieve connotatie -
04:32
but do you know how this is going to play out? (MS: No idea.)
weet je op wat dit gaat uitdraaien? (MS: Geen idee.)
04:34
David Cohn: How much money does it take to do this?
David Cohn: Hoeveel geld is er nodig om dit te realiseren?
04:37
MS: 1.5 million. (DC: Okay.)
MS: 1,5 miljoen dollar (DC: Oké.)
04:40
John Kamen: I think that you're going to have a hard time meeting with them,
John Kamen: Ik denk dat het moeilijk zal worden om een afspraak te krijgen,
04:43
but I think it's certainly worth pursuing
maar ik denk dat het zeker de moeite waard is om het te proberen
04:45
a couple big, really obvious brands.
bij een paar grote, alom bekende merken.
04:47
XK: Who knows, maybe by the time your film comes out,
XK: Wie weet, misschien tegen de tijd dat jouw film naar buiten komt,
04:50
we look like a bunch of blithering idiots.
lijken wij een stelletje praatzieke idioten.
04:52
MS: What do you think the response is going to be?
MS: Wat denk je dat het antwoord gaat zijn?
04:54
Stuart Ruderfer: The responses mostly will be "no."
Stuart Ruderfer: De antwoorden zullen veelal "nee" zijn.
04:57
MS: But is it a tough sell because of the film
MS: Is het moeilijk te verkopen omwille van de film
04:59
or a tough sell because of me?
of is het moeilijk te verkopen omwille van mij?
05:01
JK: Both.
JK: Beide.
05:03
MS: ... Meaning not so optimistic.
MS: ... Wat betekent: niet zo optimistisch.
05:05
So, sir, can you help me? I need help.
Dus, mijnheer, kunt je mij helpen? Ik heb hulp nodig.
05:08
MK: I can help you.
MK: Ik kan helpen.
05:10
MS: Okay. (MK: Good.)
MS: Oké. (MK: Goed.)
05:12
Awesome.
Prachtig.
05:14
MK: We've gotta figure out which brands.
MK: We moeten uitzoeken welke merken.
05:16
MS: Yeah. (MK: That's the challenge.)
MS: Ja. (MK: Dat is de uitdaging.)
05:18
When you look at the people you deal with ..
Als je kijkt naar de mensen waar je mee omgaat ..
05:21
MK: We've got some places we can go. (MS: Okay.)
MK: We hebben enkele plaatsen waar we terecht kunnen. (MS: Oké.)
05:23
Turn the camera off.
Zet de camera uit.
05:25
MS: I thought "Turn the camera off"
MS: Ik dacht dat "zet de camera uit"
05:27
meant, "Let's have an off-the-record conversation."
betekende: laten we een gesprek onder vier ogen hebben.
05:29
Turns out it really means,
Blijkt dat het in werkelijkheid betekent
05:31
"We want nothing to do with your movie."
"We willen niets te maken hebben met je film."
05:33
MS: And just like that, one by one,
MS: en zo verdwenen plotseling,
05:36
all of these companies suddenly disappeared.
al deze bedrijven één voor één.
05:39
None of them wanted anything to do with this movie.
Geen van hen wilde iets te maken hebben met deze film.
05:42
I was amazed.
Ik was verbaasd.
05:44
They wanted absolutely nothing to do with this project.
Ze wilden absoluut niets te maken hebben met dit project.
05:46
And I was blown away, because I thought the whole concept, the idea of advertising,
Ik was verbijsterd. Ik dacht dat het hele concept, de bedoeling van reclame
05:48
was to get your product out in front of as many people as possible,
was om een product bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken,
05:50
to get as many people to see it as possible.
om het aan zo veel mogelijk mensen te laten zien.
05:53
Especially in today's world,
Vooral in de wereld van vandaag,
05:55
this intersection of new media and old media
dit snijpunt van nieuwe en oude media
05:57
and the fractured media landscape,
in het gefragmenteerde medialandschap,
05:59
isn't the idea to get
is dan niet het idee
06:01
that new buzz-worthy delivery vehicle
een nieuw 'voertuig' te hebben waar iedereen over praat,
06:03
that's going to get that message to the masses?
dat de boodschap naar de massa brengt.
06:06
No, that's what I thought.
Dat dacht ik tenminste.
06:08
But the problem was, you see,
Maar het probleem was,
06:11
my idea had one fatal flaw,
mijn redenering had een fatale fout,
06:13
and that flaw was this.
en dat was deze.
06:16
Actually no, that was not the flaw whatsoever.
Eigenlijk, was dat helemaal geen fout.
06:20
That wouldn't have been a problem at all.
Dat zou totaal geen probleem geweest zijn.
06:22
This would have been fine.
Dit zou prima geweest zijn.
06:24
But what this image represents was the problem.
Maar waar deze afbeelding voor staat, dat was het probleem.
06:26
See, when you do a Google image search for transparency,
Kijk, als je googelt naar afbeeldingen over transparantie,
06:28
this is ---
Dit is ---
06:30
(Laughter)
(Gelach)
06:32
(Applause)
(Applaus)
06:34
This is one of the first images that comes up.
Dit is één van de eerste beelden die verschijnen.
06:37
So I like the way you roll, Sergey Brin. No.
Ik houd van je hersenkronkels, Sergey Brin. Nee
06:40
(Laughter)
(Gelach)
06:43
This is was the problem: transparency --
Dit is het probleem: transparantie -
06:47
free from pretense or deceit;
vrij van voorwendsels of bedrog;
06:50
easily detected or seen through;
gemakkelijk op te sporen of te doorzien;
06:52
readily understood;
gemakkelijk te begrijpen;
06:54
characterized by visibility or accessibility of information,
gekenmerkt door de zichtbaarheid en toegankelijkheid van informatie,
06:56
especially concerning business practices --
in het bijzonder met betrekking tot zakelijke praktijken -
06:59
that last line being probably the biggest problem.
waarvan de laatste regel waarschijnlijk het grootste probleem is.
07:01
You see, we hear a lot about transparency these days.
We horen deze dagen veel over transparantie.
07:04
Our politicians say it, our president says it,
Onze politici zeggen, onze voorzitter zegt het,
07:07
even our CEO's say it.
zelfs onze CEO’s zeggen het.
07:09
But suddenly when it comes down to becoming a reality,
Maar als het op de realiteit aan komt,
07:11
something suddenly changes.
verandert er plotseling iets.
07:13
But why? Well, transparency is scary --
Waarom? Nou, transparantie jaagt angst aan-
07:15
(Roar)
(Gebrul)
07:18
like that odd, still-screaming bear.
zoals het vreemde gebrul van de beer.
07:20
(Laughter)
(Gelach)
07:23
It's unpredictable --
Het is onvoorspelbaar -
07:25
(Music)
(Muziek)
07:27
(Laughter)
(Gelach)
07:29
like this odd country road.
zoals deze vreemde landweg.
07:31
And it's also very risky.
Het is ook zeer riskant.
07:34
(Laughter)
(Gelach)
07:38
What else is risky?
Wat is riskant?
07:41
Eating an entire bowl of Cool Whip.
Een hele kom van Cool Whip eten.
07:43
(Laughter)
(Gelach)
07:46
That's very risky.
Dat is heel riskant.
07:51
Now when I started talking to companies
Toen ik begon te praten met bedrijven
07:55
and telling them that we wanted to tell this story,
en hen vertelde dat we dit verhaal wilden vertellen,
07:57
and they said, "No, we want you to tell a story.
zeiden ze: "Nee, we willen dat jij een verhaal vertelt.
07:59
We want you to tell a story,
Wij willen dat jij een verhaal vertelt,
08:01
but we just want to tell our story."
maar wij willen gewoon ons verhaal vertellen. "
08:03
See, when I was a kid
Toen ik een kind was
08:06
and my father would catch me in some sort of a lie --
en mijn vader betrapte op een leugen -
08:08
and there he is giving me the look he often gave me --
daar geeft hij mij de blik die hij me vaak gaf -
08:10
he would say, "Son, there's three sides to every story.
hij zei: "Zoon, er zijn drie kanten aan elk verhaal.
08:13
There's your story,
Er is jouw verhaal,
08:17
there's my story
Er is mijn verhaal,
08:20
and there's the real story."
en er is het echte verhaal. "
08:22
Now you see, with this film, we wanted to tell the real story.
Met deze film, wilden we het echte verhaal vertellen.
08:24
But with only one company, one agency willing to help me --
Maar met slechts één bedrijf en één agentschap bereid om mij te helpen -
08:27
and that's only because I knew John Bond and Richard Kirshenbaum for years --
en dat alleen omdat ik John Bond en Richard Kirshenbaum al jaren kende -
08:29
I realized that I would have to go on my own,
realiseerde ik me dat ik alleen zou moeten gaan,
08:33
I'd have to cut out the middleman
De tussenpersoon moest weg
08:35
and go to the companies myself with all of my team.
en ik moest zelf met mijn team naar de bedrijven gaan.
08:37
So what you suddenly started to realize --
Wat je plotseling begint te beseffen -
08:40
or what I started to realize --
of wat ik begon te beseffen -
08:42
is that when you started having conversations with these companies,
dat als je gesprekken met deze bedrijven start,
08:44
the idea of understanding your brand is a universal problem.
het begrijpen van wat jouw merk is, een universeel probleem is.
08:46
(Video) MS: I have friends who make great big, giant Hollywood films,
(Video) MS: Ik heb vrienden die grote, gigantische Hollywood-films maken,
08:49
and I have friends who make little independent films like I make.
en ik heb vrienden die onafhankelijke films maken, zoals ik.
08:51
And the friends of mine who make big, giant Hollywood movies
Mijn vrienden die grote, gigantische Hollywood-films maken
08:54
say the reason their films are so successful
zeggen dat de merkpartners die ze hebben
08:56
is because of the brand partners that they have.
de reden van het succes van hun films zijn.
08:58
And then my friends who make small independent films
Mijn vrienden die kleine onafhankelijke films maken
09:00
say, "Well, how are we supposed to compete
zeggen: "Nou, hoe moeten we concurreren
09:02
with these big, giant Hollywood movies?"
met deze grote, gigantische Hollywood-films?"
09:04
And the movie is called
De film wordt genoemd
09:06
"The Greatest Movie Ever Sold."
"De Beste Film ooit verkocht."
09:08
So how specifically will we see Ban in the film?
Dus hoe specifiek zullen we Ban zien in de film?
09:10
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet,
Elke keer als ik klaar ben om te vertrekken, elke keer als ik mijn medicijnkastje open,
09:13
you will see Ban deodorant.
zul je Ban deodorant zien.
09:16
While anytime I do an interview with someone,
Elke keer als ik een interview doe met iemand,
09:18
I can say, "Are you fresh enough for this interview?
kan ik zeggen: "Ben jij fris genoeg voor dit interview?
09:21
Are you ready? You look a little nervous.
Ben je er klaar voor? Je ziet er een beetje nerveus uit.
09:24
I want to help you calm down.
Ik wil je helpen te kalmeren.
09:26
So maybe you should put some one before the interview."
Misschien moet je iemand voor het interview zetten."
09:28
So we'll offer one of these fabulous scents.
We zullen één van deze fantastische geuren aanbieden.
09:30
Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds,"
Of het nu een "Floral Fusion" of een "Paradijselijke Winden" is,
09:32
they'll have their chance.
ze krijgen hun kans.
09:34
We will have them geared for both male or female --
We zullen zowel op mannen als op vrouwen afstemmen --
09:36
solid, roll-on or stick, whatever it may be.
vast, vloeibaar, of stick, wat het ook moge zijn.
09:39
That's the two-cent tour.
Dat is de twee-cent tour.
09:42
So now I can answer any of your questions
Nu kan ik jullie vragen beantwoorden
09:44
and give you the five-cent tour.
en jullie de vijf cent tour geven.
09:46
Karen Frank: We are a smaller brand.
Karen Frank: Wij zijn een kleiner merk.
09:48
Much like you talked about being a smaller movie,
Net zoals je het hebt over een kleinere film,
09:50
we're very much a challenger brand.
We zijn heel erg een 'challenger' merk.
09:52
So we don't have the budgets that other brands have.
We hebben niet de budgetten die andere merken hebben.
09:54
So doing things like this -- you know,
Dit soort dingen,
09:56
remind people about Ban --
mensen doen herinneren aan Ban -
09:58
is kind of why were interested in it.
dat is de reden waarom we geïnteresseerd zijn.
10:00
MS: What are the words that you would use to describe Ban?
MS: Wat zijn de woorden die je zou gebruiken om Ban te beschrijven?
10:02
Ban is blank.
Ban is ...
10:04
KF: That's a great question.
KF: Dat is een goede vraag.
10:07
(Laughter)
(Gelach)
10:10
Woman: Superior technology.
Vrouw: superieure technologie.
10:15
MS: Technology's not the way you want to describe something
MS: Technologie is niet de manier waarop je iets
10:17
somebody's putting in their armpit.
dat iemand aanbrengt onder zijn oksel wilt beschrijven.
10:19
Man: We talk about bold, fresh.
Man: We praten over brutaal, fris.
10:21
I think "fresh" is a great word that really spins this category into the positive,
Ik denk dat "fris" een goed woord is dat deze categorie echt in de positieve brengt,
10:23
versus "fights odor and wetness."
tegenover "bevecht geur en zweet."
10:26
It keeps you fresh.
Het houdt je fris.
10:28
How do we keep you fresher longer -- better freshness,
Hoe houden we je langer fris - betere frisheid,
10:30
more freshness, three times fresher.
meer frisheid, drie keer frisser.
10:32
Things like that that are more of that positive benefit.
Dat soort dingen brengt meer positief voordeel.
10:34
MS: And that's a multi-million dollar corporation.
MS: en dat is een bedrijf van vele miljoenen dollars.
10:38
What about me? What about a regular guy?
En ik dan? De gewone man?
10:41
I need to go talk to the man on the street,
Ik moet gaan praten met de man in de straat,
10:43
the people who are like me, the regular Joes.
de mensen die zijn zoals ik, Jan met de pet.
10:45
They need to tell me about my brand.
Zij moeten mij vertellen over mijn merk.
10:47
(Video) MS: How would you guys describe your brand?
(Video) MS: Hoe zouden jullie je eigen merk beschrijven?
10:49
Man: Um, my brand?
Man: Euh, mijn merk?
10:53
I don't know.
Ik weet het niet.
10:56
I like really nice clothes.
Ik houd van mooie kleren.
10:58
Woman: 80's revival
Vrouw: revival van de jaren 80
11:00
meets skater-punk,
ontmoet skater-punk,
11:02
unless it's laundry day.
tenzij op wasdag.
11:04
MS: All right, what is brand Gerry?
MS: Oké, wat is merk Gerry?
11:06
Gerry: Unique. (MS: Unique.)
Gerry: Uniek. (MS: Uniek.)
11:08
Man: I guess what kind of genre, style I am
Man: Ik denk dat mijn genre, mijn stijl
11:10
would be like dark glamor.
als donkere glamour zou zijn.
11:12
I like a lot of black colors,
Ik houd veel van zwart,
11:15
a lot of grays and stuff like that.
veel grijstinten en dat soort dingen.
11:17
But usually I have an accessory,
Maar meestal heb ik een accessoire,
11:19
like sunglasses,
zoals een zonnebril,
11:21
or I like crystal and things like that too.
ik houd van kristal en dat soort dingen.
11:23
Woman: If Dan were a brand,
Vrouw: Als Dan een merk was,
11:25
he might be a classic convertible
zou hij een klassieke cabriolet kunnen zijn
11:27
Mercedes Benz.
Mercedes Benz.
11:31
Man 2: The brand that I am
Man 2: Het merk dat ik ben
11:33
is, I would call it casual fly.
zou ik eenvoudige vlieg noemen.
11:35
Woman 2: Part hippie, part yogi,
Vrouw 2: Een deel hippie, een deel yogi,
11:37
part Brooklyn girl -- I don't know.
deels meisje uit Brooklyn - Ik weet het niet.
11:39
Man 3: I'm the pet guy.
Man 3: Ik ben een huisdierenman.
11:41
I sell pet toys all over the country, all over the world.
Ik verkoop dierenspeelgoed over het hele land, over de hele wereld.
11:43
So I guess that's my brand.
Ik denk dat dat mijn merk is.
11:45
In my warped little industry, that's my brand.
In mijn kleine branche, dat is mijn merk.
11:47
Man 4: My brand is FedEx because I deliver the goods.
Man 4: Mijn merk is FedEx, omdat ik goederen aflever.
11:50
Man 5: Failed writer-alcoholic brand.
Man 5: gesjeesde-schrijver-alcoholisch merk.
11:53
Is that something?
Is dat iets?
11:55
Lawyer: I'm a lawyer brand.
Advocaat: Ik ben een advocaat merk.
11:57
Tom: I'm Tom.
Tom: Ik ben Tom.
12:03
MS: Well we can't all be brand Tom, but I do often find myself
MS: Nou we kunnen niet allemaal merk Tom zijn, ik denk dat ik mij vaak
12:06
at the intersection of dark glamor and casual fly.
op de kruising van donkere glamour en eenvoudige vlieg bevind.
12:09
(Laughter)
(Gelach)
12:12
And what I realized is I needed an expert.
Ik besefte dat ik een expert nodig had.
12:14
I needed somebody who could get inside my head,
Ik had iemand nodig die in mijn hoofd kon kijken,
12:16
somebody who could really help me understand
iemand die echt zou kunnen
12:18
what they call your "brand personality."
mijn "merkpersoonlijkheid" helpen begrijpen
12:20
And so I found a company called Olson Zaltman in Pittsburg.
Ik vond een bedrijf Olson Zaltman in Pittsburg.
12:22
They've helped companies like Nestle, Febreze, Hallmark
Ze hielpen bedrijven zoals Nestlé, Febrèze, Hallmark
12:24
discover that brand personality.
hun merkpersoonlijkheid te ontdekken.
12:27
If they could do it for them, surely they could do it for me.
Als ze dat voor hen konden doen, konden zij dat zeker voor mij doen.
12:29
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Video) Abigail: Je bracht je foto’s mee?
12:32
MS: I did. The very first picture
MS: Ja. De allereerste foto
12:34
is a picture of my family.
is een foto van mijn familie.
12:36
A: So tell me a little bit how it relates to your thoughts and feelings about who you are.
A: vertel me een beetje hoe het zich verhoudt tot jouw gedachten en gevoelens over wie je bent.
12:38
MS: These are the people who shape the way I look at the world.
MS: Dit zijn de mensen die vorm gaven aan de manier waarop ik naar de wereld kijk.
12:41
A: Tell me about this world.
A: Vertel me iets over die wereld.
12:43
MS: This world? I think your world is the world that you live in --
MS: Die wereld? Ik denk dat die wereld de wereld is waarin ik leef -
12:45
like people who are around you, your friends, your family,
zoals de mensen om je heen, je vrienden, je familie,
12:48
the way you live your life, the job you do.
de manier waarop ik leef en werk.
12:51
All those things stemmed and started from one place,
Al die dingen stammen uit één plaats,
12:53
and for me they stemmed and started with my family in West Virginia.
voor mij stammen ze uit mijn familie in West-Virginia.
12:55
A: What's the next one you want to talk about?
A: Wat is het volgende waar je over wilt praten?
12:58
MS: The next one: This was the best day ever.
MS: Het volgende: Dit was de beste dag ooit.
13:00
A: How does this relate to your thoughts and feelings about who you are?
A: Hoe verhoudt dit zich tot jouw gedachten en gevoelens over wie je bent?
13:02
MS: It's like, who do I want to be?
MS: Dat is wie ik wil zijn.
13:04
I like things that are different.
Ik houd van dingen die anders zijn.
13:06
I like things that are weird. I like weird things.
Ik houd van rare dingen.
13:08
A: Tell me about the "why" phase -- what does that do for us?
A: Vertel me over de "waarom" fase - wat doet die voor ons?
13:10
What is the machete? What pupa stage are you in now?
Wat is de machete? Welk popstadium ben je nu in?
13:12
Why is it important to reboot? What does the red represent?
Waarom is het belangrijk om te herstarten? Wat vertegenwoordigt het rood?
13:14
Tell me a little bit about that part.
Vertel me een beetje over dat deel.
13:17
... A little more about you that is not who you are.
... Een beetje meer over jezelf dat niet is wie je bent.
13:19
What are some other metamorphoses that you've had?
Wat zijn sommige andere metamorfoses die je hebt ondergaan?
13:22
... Doesn't have to be fear. What kind of roller coaster are you on?
... Hoeft niet angst te zijn. Welke achtbaan zit je op?
13:24
MS: EEEEEE! (A: Thank you.) No, thank you.
MS: EEEEEE! (A: Dank je wel.) Nee, jij bent bedankt.
13:26
A: Thanks for you patience. (MS: Great job.)
A: Bedankt voor je geduld. (MS: Goed gewerkt.)
13:28
A: Yeah. (MS: Thanks a lot.) All right.
A: Ja. (MS: Veel dank) Oké.
13:30
MS: Yeah, I don't know what's going to come of this.
MS: Ik weet niet wat hieruit gaat komen.
13:32
There was a whole lot of crazy going on in there.
Het ging er daar heftig aan toe.
13:34
Lindsay Zaltman: The first thing we saw was this idea
Lindsay Zaltman: Het eerste wat ik zag, was
13:37
that you had two distinct, but complementary
dat je twee verschillende, maar complementaire,
13:39
sides to your brand personality --
kanten had aan jouw merkpersoonlijkheid --
13:41
the Morgan Spurlock brand is a mindful/play brand.
het Morgan-Spurlock-merk is een bewust/speels merk.
13:44
Those are juxtaposed very nicely together.
Die staan heel mooi samen én naast elkaar.
13:47
And I think there's almost a paradox with those.
Ik denk dat het bijna een paradox is.
13:49
And I think some companies
Ik denk dat sommige bedrijven
13:51
will just focus on one of their strengths or the other
alleen zullen focussen op één van hun sterktes
13:53
instead of focusing on both.
in plaats van zich te concentreren op beide.
13:56
Most companies tend to -- and it's human nature --
De meeste bedrijven hebben de neiging om -- en het is de menselijke natuur --
13:58
to avoid things that they're not sure of,
dingen te vermijden waarvan ze niet zeker zijn,
14:01
avoid fear, those elements,
angst vermijden, die elementen,
14:03
and you really embrace those,
en jij omarmt ze echt, en je kunt ze
14:05
and you actually turn them into positives for you, and it's a neat thing to see.
daadwerkelijk omzetten in iets positiefs voor jezelf. Het is mooi om te zien.
14:07
What other brands are like that?
Welke andere merken zijn ook zo?
14:10
The first on here is the classic, Apple.
De eerste hier is de klassieke, Apple.
14:12
And you can see here too, Target, Wii,
Je ziet hier ook, Target, Wii,
14:14
Mini from the Mini Coopers, and JetBlue.
Mini van de Mini Coopers, en JetBlue.
14:17
Now there's playful brands and mindful brands,
Er zijn speelse en er zijn bewuste merken,
14:20
those things that have come and gone,
dingen die zijn gekomen en gegaan,
14:22
but a playful, mindful brand is a pretty powerful thing.
maar een speels, bewust merk is behoorlijk krachtig.
14:24
MS: A playful, mindful brand. What is your brand?
MS: Een speels, bewust merk. Wat is jouw merk?
14:27
If somebody asked you to describe your brand identity, your brand personality,
Als iemand zou vragen om jouw merk identiteit, jouw merkpersoonlijkheid te beschrijven
14:29
what would you be?
wat zou je zijn?
14:32
Are you an up attribute? Are you something that gets the blood flowing?
Ben je een up attribuut? Ben je iets dat het bloed doet stromen?
14:34
Or are you more of a down attribute?
Of bent je meer van een down attribuut?
14:37
Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Ben jij rustiger, gereserveerd, conservatief?
14:39
Up attributes are things like being playful,
Up attributen zijn dingen zoals speels,
14:42
being fresh like the Fresh Prince,
fris zoals de Fresh Prince,
14:45
contemporary, adventurous,
eigentijds, avontuurlijk,
14:48
edgy or daring like Errol Flynn,
prikkelend of gewaagd zoals Errol Flynn,
14:50
nimble or agile, profane, domineering,
snel en lenig, goddeloos, dominant,
14:52
magical or mystical like Gandalf.
magisch of mystiek zoals Gandalf.
14:55
Or are you more of a down attribute?
Of heb je meer van een down attribuut?
14:57
Are you mindful, sophisticated like 007?
Ben je bewust, verfijnd zoals 007?
14:59
Are you established, traditional, nurturing, protective,
Bent je gevestigd, traditioneel, verzorgend, beschermend,
15:01
empathetic like the Oprah?
empathisch zoals Oprah?
15:04
Are you reliable, stable, familiar,
Ben je betrouwbaar, stabiel, vertrouwd,
15:06
safe, secure, sacred,
behoudend, veilig, heilig,
15:08
contemplative or wise
contemplatief of verstandig
15:10
like the Dalai Lama or Yoda?
zoals de Dalai Lama of Yoda?
15:12
Over the course of this film,
In de loop van deze film,
15:14
we had 500-plus companies
hadden we meer dan 500 bedrijven
15:17
who were up and down companies
- up en down bedrijven -
15:19
saying, "no," they didn't want any part of this project.
die geen deel wilden uitmaken van dit project.
15:21
They wanted nothing to do with this film, mainly because they would have no control,
Ze wilden niets te maken hebben met deze film,
15:23
they would have no control over the final product.
omdat ze geen controle hadden over het eindproduct.
15:26
But we did get 17 brand partners
Maar we hadden wel 17 merkpartners
15:28
who were willing to relinquish that control,
die bereid waren om die controle op te geven,
15:30
who wanted to be in business
die zaken wilden doen
15:32
with someone as mindful and as playful as myself
met iemand bewust en speels zoals ik.
15:34
and who ultimately empowered us to tell stories
en die uiteindelijk toestonden de verhalen te vertellen
15:37
that normally we wouldn't be able to tell --
die we normaal gesproken niet zouden kunnen vertellen -
15:39
stories that an advertiser would normally never get behind.
verhalen die een adverteerder normaal gesproken niet zou vertellen.
15:42
They enabled us to tell the story about neuromarketing,
Ze stelden ons in staat om het verhaal over neuromarketing te vertellen.
15:45
as we got into telling the story in this film
We vertellen het verhaal in deze film
15:48
about how now they're using MRI's
over hoe ze nu met behulp van MRI's
15:50
to target the desire centers of your brain
de wenscentra van je hersenen aanspreken met
15:52
for both commercials as well as movie marketing.
commercials en filmmarketing.
15:54
We went to San Paulo where they have banned outdoor advertising.
We gingen naar San Paulo, waar ze reclame langs de straat verboden .
15:57
In the entire city for the past five years,
Tijdens de afgelopen vijf jaar waren er in de hele stad,
16:00
there's no billboards, there's no posters, there's no flyers, nothing.
geen reclameborden, geen posters, geen flyers, niets.
16:02
(Applause)
(Applaus)
16:05
And we went to school districts
We gingen naar schooldistricten in heel Amerika
16:07
where now companies are making their way
waar bedrijven hun weg vinden
16:09
into cash-strapped schools all across America.
naar scholen met te weinig geld.
16:11
What's incredible for me is the projects that I've gotten the most feedback out of,
Ongelooflijk voor mij, zijn de projecten waarop ik de meeste reacties gekregen heb,
16:14
or I've had the most success in,
of waarin ik het meest succesvol was,
16:17
are ones where I've interacted with things directly.
waren diegenen waar er rechtstreekse interactie was.
16:19
And that's what these brands did.
Dat is wat deze merken deden.
16:21
They cut out the middleman, they cut out their agencies
Ze ontsloegen de tussenpersoon, hun agentschappen
16:23
and said, "Maybe these agencies
en zeiden, misschien hebben deze agentschappen
16:25
don't have my best interest in mind.
niet mijn beste belang voor ogen.
16:27
I'm going to deal directly with the artist.
Ik ga rechtstreeks met de kunstenaar onderhandelen.
16:29
I'm going to work with him to create something different,
Ik ga met hem werken om iets anders te maken,
16:31
something that's going to get people thinking,
iets dat mensen doet nadenken,
16:33
that's going to challenge the way we look at the world."
dat de manier waarop we naar de wereld kijken, gaat uitdagen.
16:35
And how has that been for them? Has it been successful?
Hoe was dat voor hen? Is het gelukt?
16:37
Well, since the film premiered at the Sundance Film Festival, let's take a look.
De film ging in première op het Sundance Film Festival. Laten we een kijkje nemen.
16:39
According to Burrelles, the movie premiered in January,
Volgens Burrelles ging de film in première in januari,
16:42
and since then -- and this isn't even the whole thing --
en sindsdien - en dit is zelfs niet alles -
16:45
we've had 900 million media impressions for this film.
hebben we 900 miljoen media impressies voor deze film.
16:47
That's literally covering just like a two and a half-week period.
Dat beslaat twee en een halve week tijd.
16:50
That's only online -- no print, no TV.
Dat is alleen online - geen print, geen tv.
16:52
The film hasn't even been distributed yet.
De film is nog niet eens verdeeld.
16:54
It's not even online. It's not even streaming.
Het is zelfs niet online. Hij loopt zelfs nog niet.
16:56
It's not even been out into other foreign countries yet.
Het is zelfs nog niet uit gekomen in andere landen.
16:58
So ultimately,
Uiteindelijk,
17:01
this film has already started to gain a lot of momentum.
heeft deze film al heel wat momentum gewonnen.
17:03
And not bad for a project that almost every ad agency we talked to
Niet slecht voor een project waarvan elk reclamebureau waarmee we contact hadden,
17:06
advised their clients not to take part.
hun klanten afraadde deel te nemen.
17:09
What I always believe
Wat ik altijd geloof
17:11
is that if you take chances, if you take risks,
is dat, als je risico's neemt,
17:13
that in those risks will come opportunity.
hieruit kansen zullen komen.
17:15
I believe that when you push people away from that,
Ik geloof dat wanneer je mensen hiervan wegduwt,
17:18
you're pushing them more towards failure.
je ze meer in de richting van mislukking duwt.
17:20
I believe that when you train your employees to be risk averse,
Ik geloof dat, als je je medewerkers traint geen risico te nemen,
17:22
then you're preparing your whole company
je een bedrijf krijgt waar
17:25
to be reward challenged.
belonen onder druk komt te staan.
17:27
I feel like that what has to happen moving forward
Ik heb het gevoel dat we om vooruit te geraken,
17:29
is we need to encourage people to take risks.
mensen moeten aanmoedigen om risico's te nemen.
17:31
We need to encourage people to not be afraid
We moeten mensen aanmoedigen om niet bang te zijn
17:34
of opportunities that may scare them.
van de kansen die hen angst aanjagen.
17:36
Ultimately, moving forward,
Uiteindelijk, om vooruit te geraken,
17:38
I think we have to embrace fear.
denk ik dat we angst moeten omarmen.
17:40
We've got to put that bear in a cage.
We moeten de beer in een kooi steken.
17:42
(Laughter)
(Gelach)
17:44
Embrace fear. Embrace risk.
Omarm angst. Omarm risico.
17:51
One big spoonful at a time, we have to embrace risk.
Een lepel per keer, moeten we risico's omarmen.
17:54
And ultimately, we have to embrace transparency.
Uiteindelijk moeten we transparantie omarmen.
17:57
Today, more than ever,
Vandaag, meer dan ooit,
18:01
a little honesty is going to go a long way.
kom je een heel eind met een beetje eerlijkheid.
18:03
And that being said, through honesty and transparency,
Dat gezegd zijnde, door eerlijkheid en transparantie,
18:05
my entire talk, "Embrace Transparency,"
mijn hele talk, "Omarm Transparantie,"
18:08
has been brought to you
wordt voor jullie gebracht
18:11
by my good friends at EMC,
door mijn goede vrienden bij EMC,
18:13
who for $7,100
die voor 7.100 dollar,
18:16
bought the naming rights on eBay.
het recht op naamsvermelding kochten op Ebay.
18:18
(Applause)
(Applaus)
18:20
EMC: Turning big data
EMC: Belangrijke gegevens
18:29
into big opportunity
omzetten in grote kansen
18:32
for organizations all over the world.
voor organisaties over de hele wereld.
18:34
EMC presents: "Embrace Transparency."
EMC presenteert: "Omarm transparantie."
18:36
Thank you very much, guys.
Heel erg bedankt, jongens.
18:39
(Applause)
(Applaus)
18:41
June Cohen: So, Morgan,
June Cohen: Dus, Morgan,
18:54
in the name of transparency,
in de naam van de transparantie,
18:57
what exactly happened to that $7,100?
wat er precies gebeurd met die 7.100 dollar?
18:59
MS: That is a fantastic question.
MS: Dat is een fantastisch vraag.
19:01
I have in my pocket a check
Ik heb een cheque in mijn zak
19:04
made out to the parent organization to the TED organization,
op naam van de moedermaatschappij van de TED organisatie,
19:07
the Sapling Foundation --
de Sapling Foundation -
19:09
a check for $7,100
een cheque van 7.100 dollar
19:11
to be applied toward my attendance for next year's TED.
als aanbetaling voor mijn aanwezigheid bij TED van volgend jaar.
19:13
(Laughter)
(Gelach)
19:16
(Applause)
(Applaus)
19:18
Translated by Christel Foncke
Reviewed by Roel Verbunt

▲Back to top

About the speaker:

Morgan Spurlock - Filmmaker
Morgan Spurlock makes documentary film and TV that is personal, political -- and, above all, deeply empathetic.

Why you should listen

Though it was as high-concept as any reality-TV show, Morgan Spurlock's 2004 film Super Size Me was something else entirely: a critique of modern fast-feeding, wrapped in the personal story of a charming, curious host. And "host" can be taken literally: eating only McDonald's for 30 days straight, Spurlock went into a shocking physical and emotional decline, showing via his own body the truth about junk food. After this Oscar-nominated doc came Spurlock's three-seasons-long unscripted TV show, 30 Days, based on another lifehack: Send a person to live, for 30 days, inside another worldview. Stories from 30 Days are human, engaging, surprising: An anti-immigrant activist warms to a tight-knit family of border-crossers; an outsourced US engineer meets the Indian engineer who holds his old job; a former pro football player spends 30 days navigating the world in a wheelchair.

In 2008, Spurlock released Where in the World Is Osama Bin Laden?, about his months-long trek through Afghanistan, Saudi Arabia, Egypt, Israel, Palestine ... following leads and interviewing people along the way. (In an interview, he guessed he got within 50 miles of Osama before winding up the hunt.) He was also part of a group-filmed version of Freakonomics. He wrote a book about his fast-food odyssey, called Don't Eat This Book -- while his wife, vegan chef Alex Jamieson, wrote a bestseller about the eight-week cleansing diet she put Spurlock on after he got supersized.

His latest film, The Greatest Movie Ever Sold, dives into the mysterious world of brand sponsorship, a major influence on how pop culture is developed and shared. Almost totally sponsored itself, the film was the first to be sold at Sundance 2011, and, it's said, made a profit before it even opened. The film debuts in US theaters on April 22, 2011.

 

More profile about the speaker
Morgan Spurlock | Speaker | TED.com