English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ίαν Γκόλντιν: Μια περιήγηση στο παγκόσμιο μέλλον

Filmed
Views 1,085,767

Καθώς η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις ξεχύνονται σε ένα νέο ενιαίο μέλλον, ο Ίαν Γκόλντιν προειδοποιεί ότι τα οφέλη δεν θα είναι ίσα για όλους. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι αν αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο, ίσως μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της ζωής όλων μας.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The futureμελλοντικός, as we know it, is very unpredictableαπρόβλεπτος.
Το μέλλον, όπως το γνωρίζουμε, είναι πολύ απρόβλεπτο.
00:15
The bestκαλύτερος mindsμυαλά in the bestκαλύτερος institutionsιδρύματα
Τα καλύτερα μυαλά στους καλύτερους φορείς
00:19
generallyγενικά get it wrongλανθασμένος.
έχουν γενικά λάθος εικόνα.
00:21
This is in technologyτεχνολογία. This is in the areaπεριοχή of politicsπολιτική,
Στην τεχνολογία. Στην πολιτική,
00:23
where punditsαυθεντίες, the CIACIA, MIMI6 always get it wrongλανθασμένος.
οι αυθεντίες, οι μυστικές υπηρεσίες σε ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο, έχουν πάντα λάθος εικόνα.
00:27
And it's clearlyσαφώς in the areaπεριοχή of financeχρηματοδότηση.
Το ίδιο και στην οικονομία.
00:30
With institutionsιδρύματα establishedκαθιερωμένος to think about the futureμελλοντικός,
Οι φορείς που συστήθηκαν για να ορίσουν το μέλλον, το ΔΝΤ, η ΤΔΔ (BIS)
00:33
the IMFΔΝΤ, the BISBIS, the FinancialΟικονομικό StabilityΣταθερότητα ForumΦόρουμ, couldn'tδεν μπορούσε see what was comingερχομός.
το Φόρουμ Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις εξελίξεις.
00:35
Over 20,000 economistsοικονομολόγους
Πάνω από 20.000 οικονομολόγοι με αυτήν ακριβώς τη δουλειά
00:39
whoseτου οποίου jobδουλειά it is, competitiveανταγωνιστικός entryείσοδος to get there,
και με τόσο ανταγωνισμό μεταξύ τους,
00:41
couldn'tδεν μπορούσε see what was happeningσυμβαίνει.
δεν μπόρεσαν να δουν αυτό που συνέβαινε.
00:43
GlobalizationΠαγκοσμιοποίηση is gettingνα πάρει more complexσυγκρότημα.
Η παγκοσμιοποίηση γίνεται όλο και πιο σύνθετη.
00:45
And this changeαλλαγή is gettingνα πάρει more rapidταχύς.
Και οι αλλαγές όλο και πιο γρήγορες.
00:47
The futureμελλοντικός will be more unpredictableαπρόβλεπτος.
Το μέλλον θα είναι ακόμη πιο απρόβλεπτο.
00:49
UrbanizationΑστικοποίηση, integrationενσωμάτωση,
Η αστικοποίηση, η ένταξη
00:51
comingερχομός togetherμαζί, leadsοδηγεί to a newνέος renaissanceαναγέννηση.
η συγκέντρωση, οδηγεί σε μια καινούρια αναγέννηση.
00:53
It did this a thousandχίλια yearsχρόνια agoπριν.
Έτσι έγινε και πριν χίλια χρόνια.
00:56
The last 40 yearsχρόνια have been extraordinaryέκτακτος timesφορές.
Τα τελευταία 40 χρόνια υπήρξαν μοναδικά.
00:58
Life expectancyπροσδοκία has goneχαμένος up by about 25 yearsχρόνια.
Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε περί τα 25 χρόνια.
01:01
It tookπήρε from the StoneΠέτρα AgeΗλικία to achieveφέρνω σε πέρας that.
Από τη Λίθινη Εποχή μέχρι σήμερα.
01:04
IncomeΕισόδημα has goneχαμένος up for a majorityη πλειοψηφία of the world'sτου κόσμου populationπληθυσμός,
Το εισόδημα αυξήθηκε για μια πλειοψηφία του πληθυσμού της Γης,
01:07
despiteπαρά the populationπληθυσμός going up by about two billionδισεκατομμύριο people over this periodπερίοδος.
παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε περί τα 2 δισ. το ίδιο διάστημα.
01:09
And illiteracyο αναλφαβητισμός has goneχαμένος down, from a halfΉμισυ to about a quarterτέταρτο of the people on EarthΓη.
Ο αναλφαβητισμός μειώθηκε από το μισό στο 1/4 του πληθυσμού της Γης.
01:14
A hugeτεράστιος opportunityευκαιρία, unleashingΕξαπολύοντας of newνέος potentialδυνητικός
Μια τεράστια ευκαιρία που ξεδιπλώνει νέες δυνατότητες
01:17
for innovationκαινοτομία, for developmentανάπτυξη.
για καινοτομία, για ανάπτυξη.
01:20
But there is an underbellyυπογάστριο.
Υπάρχει όμως και η κρυφή πλευρά.
01:22
There are two Achilles'Ο Αχιλλέας heelsτακούνια of globalizationπαγκοσμιοποίηση.
Η Αχίλλειος πτέρνα της παγκοσμιοποίησης δεν είναι μόνο μία.
01:24
There is the Achilles'Ο Αχιλλέας heelτακούνι of growingκαλλιέργεια inequalityανισότητα --
Από τη μια είναι η αύξηση της ανισότητας --
01:27
those that are left out, those that feel angryθυμωμένος,
κάποιοι μένουν εκτός, κάποιοι συσσωρεύουν θυμό,
01:29
those that are not participatingσυμμετέχοντας. GlobalizationΠαγκοσμιοποίηση
κάποιοι δεν συμμετέχουν. Η παγκοσμιοποίηση
01:32
has not been inclusiveπεριεκτικός.
δεν περιλαμβάνει τους πάντες.
01:34
The secondδεύτερος Achilles'Ο Αχιλλέας heelτακούνι is complexityπερίπλοκο --
Και από την άλλη είναι η πολυπλοκότητα --
01:36
a growingκαλλιέργεια fragilityευθραυστότητα, a growingκαλλιέργεια brittlenessευθραυστότητα.
η αυξανόμενη ευθραυστότητα, η αυξανόμενη ευθρυπτότητα.
01:39
What happensσυμβαίνει in one placeθέση very quicklyγρήγορα affectsεπηρεάζει everything elseαλλού.
Ό,τι συμβαίνει σε έναν τόπο, επηρεάζει ταχύτατα τους υπόλοιπους.
01:43
This is a systemicσυστήματος riskκίνδυνος, systemicσυστήματος shockσοκ.
Πρόκειται για συστημικό κίνδυνο, συστημικό σοκ.
01:46
We'veΈχουμε seenείδα it in the financialχρηματοοικονομική crisisκρίση. We'veΈχουμε seenείδα it in the pandemicπανδημία ιατρική fluγρίπη.
Το είδαμε με τη χρηματοοικονομική κρίση. Το είδαμε με την πανδημία γρίπης.
01:49
It will becomeγίνομαι virulentλοιμογόνο and it's something we have to buildχτίζω resilienceελαστικότητα againstκατά.
Είναι κάτι μολυσματικό και πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί για να το αντιμετωπίσουμε.
01:52
A lot of this is drivenοδηγείται by what's happeningσυμβαίνει in technologyτεχνολογία.
Πολλά οφείλονται στις εξελίξεις στην τεχνολογία.
01:56
There have been hugeτεράστιος leapsάλματα. There will be a million-foldMillion-fold improvementβελτίωση
Έγιναν τεράστια άλματα. Θα γίνουν πολλαπλάσιες βελτιώσεις
01:59
in what you can get for the sameίδιο priceτιμή
στις τιμές των προϊόντων πληροφορικής
02:02
in computingχρήση υπολογιστή by 2030.
μέχρι το 2030.
02:04
That's what the experienceεμπειρία of the last 20 yearsχρόνια has been.
Αυτό δείχνει η εμπειρία των τελευταίων 20 ετών.
02:06
It will continueνα συνεχίσει.
Και θα συνεχιστεί.
02:08
Our computersΥπολογιστές, our systemsσυστήματα will be as primitiveπρωτόγονος
Οι υπολογιστές, τα συστήματά μας θα μοιάζουν πρωτόγονα
02:10
as the Apollo'sΤου Απόλλωνα are for todayσήμερα.
όπως τα συστήματα του "Απόλλων" σήμερα.
02:13
Our mobileκινητό phonesτηλεφώνων are more powerfulισχυρός than the totalσύνολο ApolloΑπόλλων spaceχώρος engineκινητήρας.
Τα κινητά μας είναι πιο ισχυρά από τον κινητήρα του "Απόλλων".
02:15
Our mobileκινητό phonesτηλεφώνων are more powerfulισχυρός than
Τα κινητά μας είναι πιο ισχυρά από κάποιους
02:18
some of the strongestισχυρότερο computersΥπολογιστές of 20 yearsχρόνια agoπριν.
από τους πιο ισχυρούς υπολογιστές 20 χρόνια πριν.
02:20
So what will this do?
Τι θα γίνει λοιπόν;
02:22
It will createδημιουργώ hugeτεράστιος opportunitiesευκαιρίες in technologyτεχνολογία.
Θα δημιουργηθούν τεράστιες ευκαιρίες στην τεχνολογία.
02:24
MiniaturizationΜικρογράφηση as well.
Στη μικρογράφηση επίσης.
02:27
There will be invisibleαόρατος capacityχωρητικότητα. InvisibleΑόρατο capacityχωρητικότητα in our bodiesσώματα,
Θα υπάρξουν αόρατες δυνατότητες, Μέσα στο σώμα μας,
02:29
in our brainsμυαλά, and in the airαέρας.
στο μυαλό μας και στην ατμόσφαιρα.
02:32
This is a dustσκόνη miteάκαρι on a nanoreplicananoreplica.
Αυτό είναι ένα ακάρι σε μικρογραφία.
02:34
This sortείδος of abilityικανότητα to do everything in newνέος waysτρόπους unleashesεξαπολύει potentialδυνητικός,
Η δυνατότητα να κάνουμε τα πάντα με νέο τρόπο ξεδιπλώνει νέα ενδεχόμενα
02:37
not leastελάχιστα in the areaπεριοχή of medicineφάρμακο.
και όχι μόνο στον τομέα της ιατρικής.
02:41
This is a stemστέλεχος cellκύτταρο that we'veέχουμε developedαναπτηγμένος here in OxfordΟξφόρδη,
Αυτό είναι ένα βλαστοκύτταρο που αναπτύξαμε εδώ στην Οξφόρδη,
02:43
from an embryonicεμβρυονικό stemστέλεχος cellκύτταρο.
από εμβρυικό βλαστοκύτταρο.
02:46
We can developαναπτύσσω any partμέρος of the bodyσώμα.
Μπορούμε να αναπτύξουμε οποιοδήποτε μέλος του σώματος.
02:48
IncreasinglyΟλοένα και περισσότερο, over time, this will be possibleδυνατόν from our ownτα δικά skinδέρμα --
Με τον καιρό, θα φτάσει να είναι κάτι εφικτό από το ίδιο το δέρμα μας --
02:50
ableικανός to replicateαντιγραφή partsεξαρτήματα of the bodyσώμα.
η αναπαραγωγή, δηλαδή, μελών του σώματος.
02:53
FantasticΦανταστική potentialδυνητικός for regenerativeαναγεννητική medicineφάρμακο.
Εξαιρετικές δυνατότητες για την αναγεννητική ιατρική.
02:55
I don't think there will be a SpecialΕιδική OlympicsΟλυμπιακοί Αγώνες long after 2030,
Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν Παραολυμπιακοί μετά το 2030
02:57
because of this capacityχωρητικότητα to regenerateαναγεννηθείς partsεξαρτήματα of the bodyσώμα.
εξαιτίας της δυνατότητας να αναδημιουργούμε μέλη του σώματος.
03:01
But the questionερώτηση is, "Who will have it?"
Το ερώτημα, όμως, είναι, "Ποιος θα τα έχει αυτά;"
03:04
The other majorμείζων developmentανάπτυξη is going to be
Η άλλη μεγάλη εξέλιξη θα είναι
03:06
in the areaπεριοχή of what can happenσυμβεί in geneticsγενεσιολογία.
στον τομέα της γενετικής και της προόδου σε αυτή.
03:08
The capacityχωρητικότητα to createδημιουργώ, as this mouseποντίκι has been geneticallyγενεσιολογικά modifiedενημέρωση,
Με δυνατότητα δημιουργίας, όπως αυτό το ποντίκι που είναι γενετικά τροποποιημένο,
03:10
something whichοι οποίες goesπηγαίνει threeτρία timesφορές fasterγρηγορότερα,
ενός όντος που τρέχει τρεις φορές γρηγορότερα
03:16
lastsδιαρκεί for threeτρία timesφορές longerμακρύτερα, we could produceπαράγω,
και ζει τρεις φορές περισσότερο, θα μπορούσαμε να φτάσουμε,
03:18
as this mouseποντίκι can, to the ageηλικία of our equivalentισοδύναμος of 80 yearsχρόνια,
όπως το συγκεκριμένο ποντίκι, την ανάλογη δική μας ηλικία των 80 ετών,
03:20
usingχρησιμοποιώντας about the sameίδιο amountποσό of foodτροφή.
χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα τροφής.
03:24
But will this only be availableδιαθέσιμος for the superσούπερ richπλούσιος,
Κάτι τέτοιο θα είναι όμως διαθέσιμο μόνο για τους πάμπλουτους,
03:27
for those that can affordΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ δυνατοτητα it? Are we headedμε επικεφαλής for a newνέος eugenicsευγονική?
για όσους έχουν χρήματα; Θα φτάσουμε σε μια νέα ευγονική;
03:29
Will only those that are ableικανός to affordΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ δυνατοτητα it
Μόνο όσοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα
03:32
be ableικανός to be this superσούπερ raceαγώνας of the futureμελλοντικός?
θα ανήκουν στην υπερ-φυλή του μέλλοντος;
03:35
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
03:38
So the bigμεγάλο questionερώτηση for us is,
Το μέγα ερώτημα για εμάς είναι,
03:39
"How do we manageδιαχειρίζονται this technologicalτεχνολογικός changeαλλαγή?"
"Πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την τεχνολογική πρόοδο;"
03:41
How do we ensureεξασφαλίζω that it createsδημιουργεί
Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δημιουργεί
03:43
a more inclusiveπεριεκτικός technologyτεχνολογία,
μια τεχνολογία του συνόλου,
03:45
a technologyτεχνολογία whichοι οποίες meansπου σημαίνει
μια τεχνολογία που σημαίνει ότι
03:47
that not only as we growκαλλιεργώ olderΠαλαιότερα,
δεν μεγαλώνουμε στην ηλικία απλώς,
03:50
that we can alsoεπίσης growκαλλιεργώ wiserσοφότεροι, and that we're ableικανός to supportυποστήριξη
αλλά γινόμαστε και πιο συνετοί και ικανοί να στηρίξουμε
03:52
the populationsπληθυσμών of the futureμελλοντικός?
τον πληθυσμό του μέλλοντος;
03:54
One of the mostπλέον dramaticδραματικός manifestationsεκδηλώσεις of these improvementsβελτιώσεις
Μια από τις πιο τραγικές αποδείξεις αυτών των βελτιώσεων
03:56
will be movingκίνηση from populationπληθυσμός pyramidsπυραμίδες
θα είναι ότι από πληθυσμιακές πυραμίδες θα φτάσουμε να έχουμε
03:59
to what we mightθα μπορούσε termόρος populationπληθυσμός coffinsφέρετρα.
αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πληθυσμιακά φέρετρα.
04:01
There is unlikelyαπίθανος to be a pensionΠανσιόν
Είναι μάλλον απίθανο να υπάρχουν συντάξεις
04:04
or a retirementσυνταξιοδότηση ageηλικία in 2030.
ή ηλικία συνταξιοδότησης το 2030.
04:06
These will be redundantπεριττός conceptsέννοιες. And this isn't only something of the WestΔύση.
Θα είναι περιττές έννοιες. Και όχι μόνο για τη Δύση.
04:09
The mostπλέον dramaticδραματικός changesαλλαγές will be the skyscraperουρανοξύστης
Οι πιο δραματικές αλλαγές θα είναι
04:12
typeτύπος of newνέος pyramidsπυραμίδες
οι νέες πυραμίδες τύπου ουρανοξύστη
04:15
that will take placeθέση in ChinaΚίνα and in manyΠολλά other countriesχώρες.
που θα ισχύουν στην Κίνα και πολλές άλλες χώρες.
04:17
So forgetξεχνάμε about retirementsαποχωρήσεις if you're youngνεαρός.
Ξεχάστε λοιπόν τη συνταξιοδότηση αν είστε νέοι.
04:20
ForgetΞεχνάμε about pensionsσυντάξεις. Think about life and where it's going to be going.
Ξεχάστε τις συντάξεις. Σκεφτείτε τη ζωή και πού οδηγείται.
04:22
Of courseσειρά μαθημάτων, migrationμετανάστευση will becomeγίνομαι even more importantσπουδαίος.
Η μετανάστευση, φυσικά, θα είναι ακόμη πιο σημαντική.
04:25
The warπόλεμος on talentταλέντο, the need to attractπροσελκύω people
Ο πόλεμος ταλέντων, η ανάγκη προσέλκυσης ανθρώπων
04:28
at all skillεπιδεξιότητα rangesσειρές,
όλων των δεξιοτήτων,
04:30
to pushΣπρώξτε us around in our wheelchairsαναπηρικές καρέκλες,
για να μας σπρώχνουν στα αναπηρικά μας αμαξίδια
04:32
but alsoεπίσης to driveοδηγώ our economiesοικονομίες. Our innovationκαινοτομία will be vitalζωτικής σημασίας.
αλλά και για να στηρίζουν τις οικονομίες μας. Ο προοδευτισμός μας είναι ζωτικής σημασίας.
04:34
The employmentεργασία in the richπλούσιος countriesχώρες
Η εργασία στις πλούσιες χώρες
04:37
will go down from about 800
θα μειωθεί από 800
04:39
to about 700 millionεκατομμύριο of these people.
σε 700 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους.
04:41
This would implyσυνεπάγεται a massiveογκώδης leapπηδάω in migrationμετανάστευση.
Που σημαίνει ένα τεράστιο άλμα στη μετανάστευση.
04:43
So the concernsανησυχίες, the xenophobicξενοφοβική concernsανησυχίες of todayσήμερα,
Κι έτσι οι ξενοφοβικές ανησυχίες του σήμερα
04:45
of migrationμετανάστευση, will be turnedγύρισε on theirδικα τους headκεφάλι,
περί μετανάστευσης θα αλλάξουν στο μυαλό μας
04:48
as we searchΨάξιμο for people to help us sortείδος out
καθώς θα αναζητούμε κόσμο για να ξεδιαλύνουμε
04:50
our pensionsσυντάξεις and our economiesοικονομίες in the futureμελλοντικός.
τις συντάξεις και τις οικονομίες μας στο μέλλον.
04:53
And then, the systemicσυστήματος risksκινδύνους.
Έπειτα, είναι οι συστημικοί κίνδυνοι.
04:55
We understandκαταλαβαίνουν that these will becomeγίνομαι much more virulentλοιμογόνο,
Θα είναι ακόμη πιο τοξικοί
04:57
that what we see todayσήμερα
από ό,τι σήμερα,
05:00
is this interweavingδιαπλοκή of societiesκοινωνίες, of systemsσυστήματα,
σε μια συνύφανση κοινωνιών, συστημάτων, που ενώνονται από τεχνολογίες
05:02
fastenedδεμένο by technologiesτεχνολογίες and hastenedέσπευσε by just-in-timeπάνω στην ώρα managementδιαχείριση systemsσυστήματα.
και επιταχύνονται από συστήματα έγκαιρης διαχείρισης.
05:05
SmallΜικρό levelsεπίπεδα of stockστοκ pushΣπρώξτε resilienceελαστικότητα into other people'sτων ανθρώπων responsibilityευθύνη.
Τα λιγοστά αποθέματα κάνουν την προσαρμοστικότητα ευθύνη τρίτων.
05:10
The collapseκατάρρευση in biodiversityβιοποικιλότητα,
Η πτώση της βιοποικιλότητας,
05:15
climateκλίμα changeαλλαγή, pandemicsπανδημίες, financialχρηματοοικονομική crisesκρίσεις:
η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις:
05:17
these will be the currencyνόμισμα that we will think about.
αυτά θα σκεφτόμαστε ως τίμημα.
05:20
And so a newνέος awarenessεπίγνωση will have to ariseσηκώνομαι,
Κι έτσι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα επίγνωση,
05:23
of how we dealσυμφωνία with these, how we mobilizeκινητοποιώ ourselvesεμείς οι ίδιοι,
για το πώς θα τα χειριστούμε, πώς θα κινητοποιηθούμε,
05:25
in a newνέος way, and come togetherμαζί as a communityκοινότητα
με καινούριους τρόπους και ομαδικά σαν κοινωνία
05:28
to manageδιαχειρίζονται systemicσυστήματος riskκίνδυνος.
για να διαχειριστούμε το συστημικό κίνδυνο.
05:31
It's going to requireαπαιτώ innovationκαινοτομία.
Θα χρειαστούν καινοτομίες.
05:33
It's going to requireαπαιτώ an understandingκατανόηση that the gloryδόξα of globalizationπαγκοσμιοποίηση
Θα χρειαστεί να κατανοήσουμε ότι το μεγαλείο της παγκοσμιοποίησης
05:35
could alsoεπίσης be its downfallπτώση.
μπορεί να επιφέρει και την πτώση της.
05:39
This could be our bestκαλύτερος centuryαιώνας ever because of the achievementsεπιτεύγματα,
Αυτός μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος αιώνας όλων λόγω των επιτευγμάτων
05:41
or it could be our worstχειριστός.
ή και ο χειρότερος.
05:44
And of courseσειρά μαθημάτων we need to worryανησυχία about the individualsτα άτομα,
Και φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ανθρώπους,
05:46
particularlyιδιαίτερα the individualsτα άτομα that feel that they'veέχουν
ειδικά εκείνους που νιώθουν ότι μένουν εκτός,
05:48
been left out in one way or anotherαλλο.
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
05:50
An individualάτομο, for the first time in the historyιστορία of humanityανθρωπότητα,
Ένα άτομο, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας,
05:52
will have the capacityχωρητικότητα, by 2030,
θα μπορεί μέχρι το 2030,
05:55
to destroyκαταστρέφω the planetπλανήτης, to wreckΝαυάγιο everything,
να καταστρέψει τον πλανήτη, να ρημάξει τα πάντα,
05:57
throughδιά μέσου the creationδημιουργία, for exampleπαράδειγμα, of a biopathogenbiopathogen.
δημιουργώντας, για παράδειγμα, ένα βιοπαθογόνο.
06:00
How do we beginαρχίζουν to weaveύφανση these tapestriesταπετσαρίες togetherμαζί?
Πώς θα ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ;
06:03
How do we think about complexσυγκρότημα systemsσυστήματα in newνέος waysτρόπους?
Πώς θα εξετάσουμε με καινούριο τρόπο τα σύνθετα συστήματα;
06:05
That will be the challengeπρόκληση of the scholarsμελετητές,
Αυτή θα είναι η πρόκληση για τους πνευματικούς ανθρώπους
06:08
and of all of us engagedαρραβωνιασμένος in thinkingσκέψη about the futureμελλοντικός.
και για όλους εμάς που συμμετέχουμε στον στοχασμό για το μέλλον.
06:10
The restυπόλοιπο of our livesζωή will be in the futureμελλοντικός. We need to prepareπροετοιμασία for it now.
Η υπόλοιπη ζωή μας θα είναι στο μέλλον. Πρέπει να προετοιμαστούμε από το τώρα.
06:13
We need to understandκαταλαβαίνουν that the governanceδιακυβέρνηση structureδομή in the worldκόσμος is fossilizedαπολιθωμένο.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κυβερνητική δομή στον κόσμο είναι απολιθωμένη.
06:16
It cannotδεν μπορώ beginαρχίζουν to copeαντιμετωπίζω with the challengesπροκλήσεις that this will bringνα φερεις.
Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.
06:19
We have to developαναπτύσσω a newνέος way of managingΔιαχείριση the planetπλανήτης,
Πρέπει να αναπτύξουμε νέο τρόπο διαχείρισης του πλανήτη,
06:23
collectivelyσυλλογικά, throughδιά μέσου collectiveσυλλογικός wisdomσοφία.
συλλογικά, μέσα από συλλογική σοφία.
06:26
We know, and I know from my ownτα δικά experienceεμπειρία,
Γνωρίζουμε όλοι, κι εγώ από προσωπική εμπειρία,
06:28
that amazingφοβερο things can happenσυμβεί,
ότι συμβαίνουν υπέροχα πράγματα,
06:30
when individualsτα άτομα and societiesκοινωνίες come togetherμαζί
όταν συνεργάζονται άνθρωποι και κοινωνίες
06:32
to changeαλλαγή theirδικα τους futureμελλοντικός.
για να αλλάξουν το μέλλον τους.
06:34
I left SouthΝότια AfricaΑφρική, and 15 yearsχρόνια laterαργότερα,
Έφυγα από τη Ν. Αφρική και 15 χρόνια μετά,
06:36
after thinkingσκέψη I would never go back,
αφού πίστευα ότι δεν θα επέστρεφα ποτέ,
06:38
I had the privilegeπρονόμιο and the honorτιμή to work in the governmentκυβέρνηση of NelsonΝέλσον MandelaΜαντέλα.
είχα την τιμή να εργαστώ στην κυβέρνηση του Νέλσον Μαντέλα.
06:40
This was a miracleθαύμα. We can createδημιουργώ miraclesθαύματα,
Ήταν ένα θαύμα. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα,
06:43
collectivelyσυλλογικά, in our lifetimeΔιάρκεια Ζωής.
συλλογικά, στη ζωή μας.
06:45
It is vitalζωτικής σημασίας that we do so.
Είναι ζωτικής σημασίας.
06:47
It is vitalζωτικής σημασίας that the ideasιδέες that are nurturedκαλλιεργούνται in TEDTED,
Είναι ζωτικής σημασίας οι ιδέες που καλλιεργούνται στο TED,
06:49
that the ideasιδέες that we think about
οι ιδέες που σκεφτόμαστε,
06:51
look forwardπρος τα εμπρός, and make sure that this will be the mostπλέον gloriousένδοξη centuryαιώνας,
να προχωρήσουν και να εξασφαλίσουν ότι αυτός θα είναι ο πιο ένδοξος αιώνας
06:53
and not one of eco-disasterEco-καταστροφής and eco-collapseEco-κατάρρευση.
και όχι ο αιώνας της οικολογικής καταστροφής και κατάρρευσης.
06:56
Thank you. (ApplauseΧειροκροτήματα)
Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότημα)
06:59
Translated by Diona Moustri
Reviewed by Athena Balopoulou

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com